KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Universiti Teknologi Malaysia.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Pendidikan Seni. Kejuruteraan. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali. Teknologi Kejuruteraan. Walau bagaimanapun. 4 . Universiti Putra Malaysia dan kolej. Lukisan Kejuruteraan.mata pelajaran teras SPM. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang.

siling dan tingkap. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. 2. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. kabinet dapur. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. penghasilan pelbagai jenis tanggam. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). kad. membuat dan membaik pulih perabot. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. 5 . MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. pembinaan projek melalui lukisan kerja. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. polisterin dan perspek. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. 3. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. rak. meja kecil.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero.

alatan audio video. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. Murid mereka dan melakar pakaian. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. merancang.4. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. Mur id menguasai kemahiran menguji. dan membuat anggaran perbelanjaan. melakukan pembiakan tumbuhan. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. memasak. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. dan mengurus perniagaan. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. Murid terlibat dalam kerja.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. peramu saji atau pembantu katerer. peti sejuk. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. slek. Murid perlu merancang. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. 6. kipas. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. baju kurung dan kebaya. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. menggubah bunga. cerek elektrik. 7. menyediakan peranggu meja. Dalam pembelajaran katering. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. murid mengenal pasti peralatan menghidang. Dengan kemahiran yang diperoleh. menghias. membina landskap lembut dan kejur. skirt. Dalam pembelajaran penyajian. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. 6 . MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. Dengan kemahiran asas ini. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. mengenal pasti. menyenggara kaw asan landskap. 5.

Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. menyambung litar asas. ulam raja dan cendaw an tiram. 10. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. G. tembikai. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. pelinciran dan brek. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa.8. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. pegaga. 12. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. basin. penyejukan.I dan poli paip. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. 11. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. kaw alan perosak dan penyakit. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. show er dan pili. saw i. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. ulaman dan cendaw an. sayur-sayuran. sistem pengairan. 9. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. 7 . Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. pembajaan. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. herba. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina.

Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Kemahiran ini merangkumi mencuci. memasang kertas penghias dinding. elektr ik dan elektronik.c. reka bentuk corak dan penataan cahaya. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. 15.13. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. 14. Murid juga menservis sistem brek. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. 16. menggunting. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. hasil daging dan tenusu serta snek. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. trans misi. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. mengkrinting dan mew arna rambut. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. 17. menggubah bunga dan menggantung langsir. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. tayar. meraw at. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. ke baw ah dengan sistem kluc. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. hasil ikan. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. hasil fermentasi. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan.c. dan bahan api. menjaga. 8 . minuman. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. Murid juga membuat pengiraan kos.

18. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. 9 . kebersihan diri. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. 20. 19. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan.kanak. kamera (still picture). 21. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. perakam kamera video. ibu bapa dan masyarakat. pergerakan. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. Selepas tamat pengajian. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika.

Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. kamera digital. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas. 10 . Komunikasi dan Keusahaw anan. Selain itu.22. Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. pencetak. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer.

Kerja Paip Domestik 20. 7. 3. Produksi Multimedia 12. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. Grafik Berkomputer 13. Hiasan Dalaman Asas 18.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. Kimpalan Arka dan Gas 21. 6. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. 2. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. 4. Menservis Automobil 15. 5. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 9. 8. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. Pendawaian Domestik 14. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Menservis Motosikal 22. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil.

* Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 8. Fasa 4 20. 2004 11. 3. 15. 16.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. Fasa 1 2. 5. Fasa 3 12. 17. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 14. 7. 18. Fasa 2 10. 21. 13. 22. 4. 6.

14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. Jalan Tengah. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 13000 Penaga. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. 13200 Kepala Batas. 11 SMK Simpang Empat . Alor Merah.Kangsar Kinta B. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah .SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. Seberang Perai. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera.Ghani. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Lekir. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. Jalan Thean Teik. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. 05240 Alor Setar. JalanSungkai. 7 SMK Seri Mahawangsa. Perai Selatan Pulau S. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K.

Jalan Jugra. 53200 Kuala Lumpur. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. 42700 Banting 29 SMK T.Bernam Petaling K. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru.A. P. Jasin 14 . 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan. 53200 Kuala Lumpur. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. Klang Lama. 39 SMK Cheras. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 55 SMK Iskandar Shah. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. 78200 Melaka. Labu Johol K. 56000 Kuala Lumpur. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. Masjid Tanah. Kuala Sungai Baru. Sungai Rambai. 55100 Kuala Lumpur. 57000 Kuala Lumpur. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. 45000 Kuala Selangor H. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko.Langat S. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih. 71600 Kuala Kelawang. 5500 K. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang. Jalan Reko. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang.L. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. Kelawang Rembau K. 37 SMK Wangsa Melawati. 49 SMK Mambau. 41 SMK(P) Air Panas. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. Km 12 Jln. 46000 P. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap.Langat Petaling K. Rahman Putra. 70400 Seremban.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba.Pilah Seremban Seremban K.

21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. KM 5. Batu 3. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. 75 SMK Maran. Maran 76 SMK Chanis.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. FELDA Air Tawar 2. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. Parit.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. 86100 Batu Pahat. 85000 Kluang. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. 59 SMK Parit Bunga. 61 SMK Bandar Tenggara. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 63 SMK Telok Kerang. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . Pontian 64 SMK Seri Perling. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 60 SMK Air Tawar. Ayer Hitam. 81920 Kota Tinggi. Kuantan. Mersing 66 SMK Pekan Baru. Bunga. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. Jalan Mersing. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . Jalan Genuang. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. 86000 Kluang. 26900 Bandar Tun Razak. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. 8400 Muar. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong.

18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Peti Surat 189. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort.O. 98700 Limbang 93 SMK Durin. 94 SMK Song. Box 317. Kapit 95 SMK Bintulu. 89908 Tenom. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . Kuala Kerai 85 SMK Chetok. 104 SMK Sandakan.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85. 89007 Keningau 100 SMK Tenom. 98100 Lutong. Peti Surat 195. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. 91 SMK Jalan Oya. 103 SMK Benoni. Peti Surat 60070 91010 Tawau.Miri. 101 SMK Likas.Merah K. P. K. 93250 Kuching. 96000 Sibu. Peti Surat 1458. P. 16320 Bachok 84 SMK Pahi.Bharu K. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. 89608 Papar.O. Perai PD RJP MP 16 . 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. Peti Surat 235. Peti Surat 291. 102 SMK Balung. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi.Mas T.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. Peti Surat 81. 88856 Kota Kinabalu. 90 SMK Lutong. Box 97. Jalan Itol.Kerai P.

07100.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. Petani SMK Kubang Rotan. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. 16 SMK Paya Keladi. Tambun Tulang. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. Jejawi. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. 13200 Kepala Batas. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. Ahmad. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 09600 Lunas SMK Serdang. 08000 Sg. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 08200 Sik SMK Lunas. 14000 Bukit 15 Mertajam.

25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. 42800 T. Abd Kadir. 56000 Kuala Lumpur . 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 . K. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. Istana. 41000 Klang SMK Kalumpang. Pasir Puteh. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 36200 Selekoh 25 SMK Kg.P. Jln. Bangsar.Alam 35 SMK Taman Ehsan. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman.19 SMK Datuk Hj. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. 44100 Kerling. 34 40300 S.Timun 24/1. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. Sepat.

77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. 72120 B. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. Lapan. Kg. Taman Daya. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. Selandar. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi. Kg.B. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). 78300 Masjid 51 Tanah.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. Lubuk China. 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir.

21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 26690 Chini 70 SMK Bentong. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. Sertik. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. 24300 Kertih.61 62 SMK Dato' Onn. Jalan Mersing. Terengganu SMK Tengku Bariah. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd. Kuala Lipis.

96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. 98050 Baram. P. Lundu Pandan. P.S. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh.S. 228. Jln. P. P. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang.S. 93 SEDAYA.S.51. Cecily Utara. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong. 91112 Lahad Datu W. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. LABUAN 21 . 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu.S. 93050 Kuching 95 SMK Marudi. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. Petra Jaya.P. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. P.S. 91007 Tawau SMK Membakut. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. 2078. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. Kota Kinabatangan. 295. 281. NEGERI SABAH SMK Muhibbah. 60254. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. Jln. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir.82 SMK Jeram.

P.102 SMK Membedai. P.S. Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .S. 81094.Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. 87021 KUNCI PD . 87027 W. 22 .Membuat Perabot SRT . Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. P.Pembinaan Domestik MP .81367.

Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 06400 Pokok Sena. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan.25) 23 . Kedah Kota Setar SRT(1 . 02000 Kuala Perlis. Tambun Tulang. 06650 Alor Setar. Petani. 06760 Alor Setar. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. 08500 Kuala Muda. Aziz. 08000 Sg. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. 09400 P. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Layar. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. 01000 Kangar. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad.

13500 Butterworth. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah .25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. Sungai Dua.12 SMK Tunku Sulong. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Kedah Baling/Sik Pen. Kubang Pasu. Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai. 08700 Gurun. Kubang Pasu. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. 13500 Butterworth. 09200 Kupang . Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said.

34200 Parit Buntar. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. 31300 Ipoh. 34350 Kuala Kurau. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. 31350 Ipoh. 34200 Parit Buntar. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela.25 SMK Pantai Remis. Gajah. 36500 Ulu Bernam. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. 33020 Kuala Kangsar. Pasir Puteh. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. 31650 Ipoh. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . 36800 Kg. 34900 Pantai Remis.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. 31920 Mambang Diawan. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai.

Kamunting. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. 31800 Tanjung Tualang. Jaya. 43300 Seri Kembangan. 42600 Jenjarom.42000 Pelabuhan Klang. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. Jalan Kapar Klang. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. 33007 Kuala Kangsar. Rawang . Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. SS 14/6 47500 Subang Jaya. 43950 Sungai Pelek. Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. 46000 Petaling.39 SMK Raja Muda Musa. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. Selangor 43100 Hulu Langat. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. 35000 Tapah. Jalan Young. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Taman Petaling. 36000 Teluk Intan.

P. Jalan Klang Lama. Jalan Pandan Ilmu. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram.Jln. Setapak. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. Jalan Bukit Setiawangsa. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai. Jalan Ipoh. Batu 6. Kg. 45300 Sungai Besar. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. Jeram. Kerinchi. KM 8. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . Pandan Indah.47100 Puchong. Jalan Renjang. KUALA LUMPUR SMK Raja Ali.52 SMK Bagan Terap. 55100 Ampang. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. Beranang.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit .

Jalan Air Leleh.25) 70 SMK Datuk Abdullah.65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Jempol KP(1 . 71800 Nilai. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . Negeri Sembilan Seremban Pe. Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. Rahman Yaakub. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 . 71750 Lenggeng. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . m(1 . Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. 71150 Linggi. Yusof.25) 68 SMK Dato' Mohd Said. 72200 Batu Kikir. Astana Raja Kota.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. 77300 Merlimau. 76300 Sungai Udang. 77100 Asahan. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. 72120 Bandar Baru Serting.25) 67 SMK Dato' Klana Putra. Pulau Sebang. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 .25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. 71350 Rembau. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang.

76460 Tebung. Lapan. Felda Tenggaroh. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Johor Kota Tinggi Pen. P/S 49. Jalan Istana. 81907 Kota Tinggi. 77000 Jasin. Bukit Beruang. Rahman Yassin. Jalan Pengangkutan. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. Johor Kulai SRT(1 . 81200 Tampoi. 81000 Kulai. Asahan. Jln Pegawai. Batu Pahat. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah.25) 79 SMK Tun Haji Malik. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. KM 10. Cheng. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. Batu 26 Jalan Air Hitam. Melaka Melaka Tengah KP(1 . 86810 Mersing. Kluang. 81850 Layanglayang. Kg. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. JKR 4418. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit.78 SMK Dato Bendahara. 83500 Parit Sulong. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B.25) 29 . No. JKR 1036. Bachang.

85030 Tenang Stesen. 84300 Bukit Pasir. Pahang Raub SRT(1 .25) 101 SMK Damak. Kg. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. KM 8.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. 82300 Kukup. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . 84800 Bukit Gambir. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. Bandar Mas. Segamat Segamat Pe. 28700 Bentong. Buloh Kasap. 27600 Raub. Sg.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. Jaya. 39010 Tanah Rata. 84000 Muar. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. 27030 Jerantut.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain.25) 30 . Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir.91 SMK Buloh Kasap. Johor Pontian Pe. Raja. Jalan Temenggung Ahmad. Pontian. 82010 Pontian. 85010 Segamat. Pahang Bentong KP(1 . Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe.

Tong.Dungun.104 SMK Pelabuhan. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . Dungun Pe. 23100 Paka. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. Dungun. Bentong. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. 23300 Ketengah Jaya. 27210 Kuala Lipis. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. Dungun.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. 21500 Setiu. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. 23300 Ketengah Jaya. 22110 Setiu. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. Temerloh. 28400 Mentakab. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini .

16200 Tumpat.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). 17600 Jeli. 15100 Kota Bahru. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. 94700 Serian. KM 38. Kuala Terengganu. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong.25) 121 SMK Jeli. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh.25) 32 .117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. 15100 Kota Bahru. Kuala Krai. Kuala Terengganu. Pasir Puteh. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 .25) 125 SMK Cherang Ruku. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. Kelantan Kota Bharu LN(1 . Kelantan Kota Bharu KP(1 . Jln Kuching. 96300 Dalat. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta.

25) 142 SMK Bogawan. 93350 Kuching. Peti Surat 30. Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Sarawak Kalaka RJP(1 . 89600 Papar. 98850 Lawas. 89700 Bongawan. 95300 Roban. Rumah Persekutuan.25) 33 . 94700 Serian. 95800 Engkili. Sabah Keningau LN(1 . Peti Surat 637. 89657 Tambunan.25) 133 SMK Tatau. Peti Surat No. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. 98000 Miri. Abdul Gapor. Peti Surat 60267. 3. W. 93350 Stampin. Peti Surat 43. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. Jln Cahaya Lopeng.D.130 SMK Serian. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. Jln Tun Jugah.m (1-25) 135 SMK Engkili.25) 132 SMK Baru Miri. Sabah Beaufort RJP(1 . Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. Jln Ilmu. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. T 83.

P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. Peti Surat 81094.P. Peti Surat 178. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim. 89058 Kudat. Sabah W. WDT 12. 09008 Keningau. 89808 Beaufort. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. 89158 Kota Belud.P Labuan W. P/S 81097. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II. 87028 W. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. Peti Surat 131.P Labuan W. 91112 Lahat Datu. Peti Surat 19.P Labuan PM(1-25) 34 .143 SMK Bukit Garam. 87021 Labuan W. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. Peti Surat 1994. 87020 W. Peti Surat 60254.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. P/S 81341.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.