KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. 4 . Teknologi Kejuruteraan. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri.mata pelajaran teras SPM. Walau bagaimanapun. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Kejuruteraan. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. Universiti Teknologi Malaysia. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Lukisan Kejuruteraan. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. Pendidikan Seni.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Universiti Putra Malaysia dan kolej. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata.

penghasilan pelbagai jenis tanggam. 2. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. membuat dan membaik pulih perabot. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. kad. polisterin dan perspek. 3. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. 5 . Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. siling dan tingkap. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. kabinet dapur. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. pembinaan projek melalui lukisan kerja. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. rak. meja kecil.

Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. alatan audio video. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap.4. 7. dan mengurus perniagaan. 6. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. menggubah bunga.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. Dalam pembelajaran katering. menghias. slek. skirt. menyenggara kaw asan landskap. dan membuat anggaran perbelanjaan. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. memasak. mengenal pasti. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. peramu saji atau pembantu katerer. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. Murid mereka dan melakar pakaian. 5. Murid perlu merancang. membina landskap lembut dan kejur. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. cerek elektrik. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. kipas. melakukan pembiakan tumbuhan. Dengan kemahiran asas ini. Mur id menguasai kemahiran menguji. baju kurung dan kebaya. murid mengenal pasti peralatan menghidang. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. 6 . Dengan kemahiran yang diperoleh. merancang. peti sejuk. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. Murid terlibat dalam kerja. Dalam pembelajaran penyajian. menyediakan peranggu meja.

herba. 7 . tembikai. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. show er dan pili.8. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. sayur-sayuran. ulaman dan cendaw an. menyambung litar asas. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. 11. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan.I dan poli paip. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. saw i. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. basin. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. 12. penyejukan. G. pelinciran dan brek. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. sistem pengairan. 9. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. pembajaan. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa. 10. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. kaw alan perosak dan penyakit. ulam raja dan cendaw an tiram. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. pegaga.

MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. mengkrinting dan mew arna rambut. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. hasil fermentasi. tayar. menggunting. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. 15. meraw at. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. 16. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. ke baw ah dengan sistem kluc. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. minuman. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. 17. 14. trans misi. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. reka bentuk corak dan penataan cahaya. menjaga. Murid juga membuat pengiraan kos.13. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. hasil daging dan tenusu serta snek. Murid juga menservis sistem brek. memasang kertas penghias dinding. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c.c. elektr ik dan elektronik. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. hasil ikan. Kemahiran ini merangkumi mencuci. 8 . dan bahan api.c. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. menggubah bunga dan menggantung langsir.

Selepas tamat pengajian. pergerakan. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. perakam kamera video. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. 21. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. 20. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. 19. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. 9 . MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. kebersihan diri. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. ibu bapa dan masyarakat. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri.18. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. kamera (still picture). Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua.kanak.

Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Selain itu. 10 . kamera digital. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. Komunikasi dan Keusahaw anan. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas.22. pencetak.

mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. 2. Hiasan Dalaman Asas 18. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Menservis Automobil 15. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. 8. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 4. Kimpalan Arka dan Gas 21. 9. Grafik Berkomputer 13. 3. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Menservis Motosikal 22. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. 5. 7.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Produksi Multimedia 12. Kerja Paip Domestik 20. Pendawaian Domestik 14. 6.

22. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 5. 3. 6. 18. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. 8. 21. 7. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 .Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 15. 14. Fasa 1 2. Fasa 4 20. 2004 11. 17. Fasa 2 10. Fasa 3 12. 13. 16. 4. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9.

05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. Perai Selatan Pulau S. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. Seberang Perai. 13200 Kepala Batas. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. 05240 Alor Setar. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. 7 SMK Seri Mahawangsa.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. Alor Merah. Jalan Thean Teik. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. 13000 Penaga. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. JalanSungkai. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. 11 SMK Simpang Empat . 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. Jalan Tengah.Kangsar Kinta B.Ghani. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. Lekir. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala.

Kuala Sungai Baru. Km 12 Jln. 55100 Kuala Lumpur. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. 42700 Banting 29 SMK T. 53200 Kuala Lumpur. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. 55 SMK Iskandar Shah. 45000 Kuala Selangor H. Rahman Putra. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. 53200 Kuala Lumpur. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. Jalan Jugra. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. Sungai Rambai. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. 49 SMK Mambau. Klang Lama. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih.L. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. Kelawang Rembau K. 41 SMK(P) Air Panas.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba.Bernam Petaling K. 46000 P. 70400 Seremban. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman.Langat S. P. Labu Johol K. 56000 Kuala Lumpur. Jalan Reko.Langat Petaling K. Jasin 14 . 71600 Kuala Kelawang. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. 78200 Melaka. 57000 Kuala Lumpur. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang.A.Pilah Seremban Seremban K. 37 SMK Wangsa Melawati. 5500 K. Masjid Tanah.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 39 SMK Cheras.

Jalan Mersing. Pontian 64 SMK Seri Perling. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. 63 SMK Telok Kerang. Jalan Genuang. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. Bunga. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. 75 SMK Maran. Kuantan. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 86100 Batu Pahat. 86000 Kluang. Parit. 60 SMK Air Tawar. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 61 SMK Bandar Tenggara. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. Ayer Hitam. 59 SMK Parit Bunga. 26900 Bandar Tun Razak. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. Batu 3. FELDA Air Tawar 2. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. 81920 Kota Tinggi. Mersing 66 SMK Pekan Baru. 85000 Kluang.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. KM 5. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . Maran 76 SMK Chanis. 8400 Muar. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot.

91 SMK Jalan Oya. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Peti Surat 195. Jalan Itol. Peti Surat 189. Peti Surat 235. Perai PD RJP MP 16 . Peti Surat 81. 89908 Tenom. 104 SMK Sandakan. 103 SMK Benoni. 101 SMK Likas. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. Box 317. K. Kapit 95 SMK Bintulu. 94 SMK Song.Merah K. 102 SMK Balung. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . 89608 Papar. 98100 Lutong.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . Kuala Kerai 85 SMK Chetok. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok.Bharu K.O. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. 98700 Limbang 93 SMK Durin.Miri. P.O. 93250 Kuching. 16320 Bachok 84 SMK Pahi.Kerai P. Peti Surat 60070 91010 Tawau. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85. Peti Surat 1458. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. Box 97.Mas T. 96000 Sibu. 90 SMK Lutong. 88856 Kota Kinabalu. P. Peti Surat 291. 89007 Keningau 100 SMK Tenom.

Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 13200 Kepala Batas. 14000 Bukit 15 Mertajam. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. Petani SMK Kubang Rotan. 08000 Sg. 08200 Sik SMK Lunas. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . Jejawi. Ahmad. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 16 SMK Paya Keladi. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. 07100. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. Tambun Tulang. 09600 Lunas SMK Serdang.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy.

32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. Sepat. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. Abd Kadir. 34 40300 S. Pasir Puteh. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 .25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak.19 SMK Datuk Hj. 56000 Kuala Lumpur . K. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. 42800 T. Istana. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. 44100 Kerling. 41000 Klang SMK Kalumpang.Timun 24/1.Alam 35 SMK Taman Ehsan. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln.P. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. Jln. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. Bangsar. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa.

72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 78300 Masjid 51 Tanah. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. Kg. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 73480 Gemas 45 SMK Gemas.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. Lapan. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. Lubuk China. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. Kg. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi.B. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. Selandar. Taman Daya. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 72120 B. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F).

26690 Chini 70 SMK Bentong. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd. Kuala Lipis. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan.61 62 SMK Dato' Onn. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. Sertik. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Terengganu SMK Tengku Bariah. 24300 Kertih. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. Jalan Mersing.

Cecily Utara.S. NEGERI SABAH SMK Muhibbah.51. Jln. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. 295. 60254. 91112 Lahad Datu W. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau.S.82 SMK Jeram.S. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. LABUAN 21 . Kota Kinabatangan. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub.S. 281. Jln. 98050 Baram.S. Lundu Pandan. 228. Petra Jaya. 2078. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. P. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. 93 SEDAYA.P. P.S. P. 91007 Tawau SMK Membakut. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. P. P. 93050 Kuching 95 SMK Marudi.

81094. Kementerian Pendidikan Malaysia.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .S. 87027 W.S.Membuat Perabot SRT .Pembinaan Domestik MP .81367. P. Pusat Perkembangan Kurikulum.P. Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan.Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional.102 SMK Membedai. 87021 KUNCI PD . 22 . P.

Layar. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. 09400 P. Tambun Tulang.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. 08000 Sg. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Aziz. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 06400 Pokok Sena. Petani. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. 06760 Alor Setar. Kedah Kota Setar SRT(1 . 01000 Kangar. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. 02000 Kuala Perlis.25) 23 . 08500 Kuala Muda. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. 06650 Alor Setar.

Kubang Pasu. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Kubang Pasu. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior.12 SMK Tunku Sulong. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. 09200 Kupang . 08700 Gurun.25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. Sungai Dua. Kedah Baling/Sik Pen. 13500 Butterworth.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. 13500 Butterworth. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar.

Gajah.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. Pasir Puteh. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. 34350 Kuala Kurau. 36800 Kg. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. 34900 Pantai Remis. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. 36500 Ulu Bernam. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. 33020 Kuala Kangsar. 31300 Ipoh. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. 31650 Ipoh. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. 31350 Ipoh. 31920 Mambang Diawan. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg.25 SMK Pantai Remis. 34200 Parit Buntar. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . 34200 Parit Buntar.

33007 Kuala Kangsar. SS 14/6 47500 Subang Jaya. 43300 Seri Kembangan. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Jaya. 42600 Jenjarom. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Taman Petaling. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. 43950 Sungai Pelek. 31800 Tanjung Tualang. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. Jalan Kapar Klang. 36000 Teluk Intan. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Kamunting. 46000 Petaling. Selangor 43100 Hulu Langat.42000 Pelabuhan Klang. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. 35000 Tapah. Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. Rawang .m(1-25) 41 SMK Seri Tapah.39 SMK Raja Muda Musa. Jalan Young. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz.

Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah.52 SMK Bagan Terap.47100 Puchong. Jalan Renjang. Kerinchi. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. KM 8. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W.P. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. Setapak. Jalan Pandan Ilmu. Batu 6. Jalan Ipoh. 55100 Ampang. 45300 Sungai Besar. Jalan Bukit Setiawangsa. Jeram.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. Kg.Jln. Jalan Klang Lama. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai. Beranang. Pandan Indah. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama.

77300 Merlimau. Yusof. Jalan Air Leleh. 71750 Lenggeng.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. Negeri Sembilan Jempol KP(1 . Pulau Sebang.25) 67 SMK Dato' Klana Putra.65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Seremban Pe. 77100 Asahan. 72200 Batu Kikir. Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. 71350 Rembau. Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. 76300 Sungai Udang. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 . Rahman Yaakub. 71150 Linggi. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . m(1 . Astana Raja Kota. 71800 Nilai. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 .25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. 72120 Bandar Baru Serting. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd.25) 70 SMK Datuk Abdullah. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 .25) 68 SMK Dato' Mohd Said.

25) 29 . Batu 26 Jalan Air Hitam. 81850 Layanglayang. Jalan Pengangkutan. Jalan Istana. JKR 1036. Kluang. P/S 49. 77000 Jasin. Jln Pegawai. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Felda Tenggaroh. Bukit Beruang. 81907 Kota Tinggi. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Kg. Asahan. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. JKR 4418. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. No. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter.78 SMK Dato Bendahara. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. Johor Kota Tinggi Pen. Bachang. 81000 Kulai. Lapan. Cheng. Melaka Melaka Tengah KP(1 . 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. 83500 Parit Sulong. Johor Kulai SRT(1 . 81200 Tampoi. Batu Pahat. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. KM 10. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Rahman Yassin. 76460 Tebung.25) 79 SMK Tun Haji Malik. 86810 Mersing.

27000 Jerantut Jerantut MA( 1 .m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. KM 8. 27030 Jerantut. Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. 84000 Muar. 39010 Tanah Rata. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. 27600 Raub. Kg. Buloh Kasap.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. Jalan Temenggung Ahmad. 28700 Bentong.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain. Pontian. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. 84800 Bukit Gambir. Jaya. Sg. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe. 85010 Segamat. Johor Pontian Pe. Raja. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. Pahang Raub SRT(1 . Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. Pahang Bentong KP(1 . Bandar Mas. 84300 Bukit Pasir.91 SMK Buloh Kasap. Segamat Segamat Pe.25) 30 . 82010 Pontian. 82300 Kukup. 85030 Tenang Stesen.25) 101 SMK Damak.

23100 Paka. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 .m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. Dungun. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. 21500 Setiu. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. Bentong.Dungun. Temerloh. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. Dungun Pe. Tong. Dungun. 22110 Setiu.104 SMK Pelabuhan. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. 28400 Mentakab. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. 23300 Ketengah Jaya. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini . 23300 Ketengah Jaya. 27210 Kuala Lipis.

17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. 94700 Serian. Kelantan Kota Bharu LN(1 . Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. 15100 Kota Bahru. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . Pasir Puteh. Kuala Terengganu. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat.25) 32 . Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. KM 38. 17600 Jeli. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. Kelantan Kota Bharu KP(1 . Jln Kuching. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. 15100 Kota Bahru. 16200 Tumpat. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . Kuala Krai. 96300 Dalat.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta.25) 125 SMK Cherang Ruku.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. Kuala Terengganu.25) 121 SMK Jeli.

3. 89657 Tambunan.25) 33 . Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT.D. Peti Surat 30. Jln Cahaya Lopeng.m (1-25) 135 SMK Engkili. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh.25) 132 SMK Baru Miri.25) 133 SMK Tatau. Sabah Keningau LN(1 . Sabah Beaufort RJP(1 . Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. 94700 Serian. 98850 Lawas. W. T 83. Peti Surat 637. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan.25) 142 SMK Bogawan. 93350 Stampin. 98000 Miri. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. 89700 Bongawan. Peti Surat 43. Peti Surat No. 93350 Kuching. Peti Surat 60267. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Rumah Persekutuan.130 SMK Serian. Abdul Gapor. 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. Jln Ilmu. 95300 Roban. Jln Tun Jugah. 95800 Engkili. 89600 Papar. Sarawak Kalaka RJP(1 .

89058 Kudat. 09008 Keningau. WDT 12. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. Peti Surat 1994.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. 89158 Kota Belud.P Labuan W.143 SMK Bukit Garam. Peti Surat 178. 89808 Beaufort. Sabah W. Peti Surat 131. Peti Surat 60254. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim. Peti Surat 19. 87021 Labuan W. 87028 W. 91112 Lahat Datu. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II. Peti Surat 81094. 87020 W.P. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. P/S 81341.P Labuan PM(1-25) 34 .P Labuan W. P/S 81097.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful