KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.mata pelajaran teras SPM. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Universiti Putra Malaysia dan kolej. Walau bagaimanapun. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. 4 . Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Pendidikan Seni. Universiti Teknologi Malaysia. Teknologi Kejuruteraan. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. Lukisan Kejuruteraan. Kejuruteraan. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini.

kad. rak. pembinaan projek melalui lukisan kerja. 2. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. 5 . Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. membuat dan membaik pulih perabot. meja kecil. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. siling dan tingkap.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. polisterin dan perspek. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. kabinet dapur. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. 3. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). penghasilan pelbagai jenis tanggam.

peti sejuk. Dengan kemahiran yang diperoleh. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. Murid perlu merancang. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. Murid terlibat dalam kerja. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. skirt. mengenal pasti. memasak. cerek elektrik. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. 5. Dalam pembelajaran penyajian. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. peramu saji atau pembantu katerer. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. Murid mereka dan melakar pakaian. dan membuat anggaran perbelanjaan. dan mengurus perniagaan. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. menghias. Dengan kemahiran asas ini. membina landskap lembut dan kejur. 6. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. alatan audio video. menyenggara kaw asan landskap. 6 . murid mengenal pasti peralatan menghidang. Dalam pembelajaran katering. 7. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. melukis pelan dan mereka bentuk landskap.4. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. menggubah bunga. slek. melakukan pembiakan tumbuhan. merancang. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. baju kurung dan kebaya. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. Mur id menguasai kemahiran menguji. menyediakan peranggu meja. kipas. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan.

MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. sayur-sayuran. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. ulaman dan cendaw an. herba. 12. tembikai. pelinciran dan brek. 7 . MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. 10.8. basin. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. 9. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. pegaga. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. 11. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa. penyejukan. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. ulam raja dan cendaw an tiram. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. pembajaan. show er dan pili. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik.I dan poli paip. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. kaw alan perosak dan penyakit. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. G. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. saw i. menyambung litar asas. sistem pengairan.

Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. menjaga.c. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. hasil fermentasi. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. 15. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. memasang kertas penghias dinding. trans misi. 8 . MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. menggunting. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. tayar. elektr ik dan elektronik. dan bahan api. hasil ikan. ke baw ah dengan sistem kluc. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. 14. hasil daging dan tenusu serta snek. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Kemahiran ini merangkumi mencuci.13. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. reka bentuk corak dan penataan cahaya. 16. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. Murid juga menservis sistem brek. minuman. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. meraw at. menggubah bunga dan menggantung langsir. Murid juga membuat pengiraan kos.c. mengkrinting dan mew arna rambut. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. 17.

Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. perakam kamera video. pergerakan. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. 19. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. ibu bapa dan masyarakat. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. kebersihan diri. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. kamera (still picture). Selepas tamat pengajian. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. 20. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. 9 . membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. ikan hiasan dan haiw an rekreasi.kanak. 21.18. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

10 . pencetak. Selain itu. kamera digital. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. Komunikasi dan Keusahaw anan. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas.22.

JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. Grafik Berkomputer 13. Menservis Motosikal 22. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. 8. Pendawaian Domestik 14. Hiasan Dalaman Asas 18. 4. Kerja Paip Domestik 20. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Menservis Automobil 15. 2. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. Kimpalan Arka dan Gas 21. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Produksi Multimedia 12. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. 9. 3. 5. 6. 7. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil.

18. 15. 6. 8. Fasa 2 10. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. 17. 2004 11. 3.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 14. 16. 21. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 7. 22. Fasa 1 2. 5. 4. Fasa 3 12. 13. Fasa 4 20. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 .

13200 Kepala Batas. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. Lekir. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Perai Selatan Pulau S. 13000 Penaga. 11 SMK Simpang Empat . 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. JalanSungkai.Ghani. Seberang Perai. Jalan Tengah.Kangsar Kinta B.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. 05240 Alor Setar. 7 SMK Seri Mahawangsa. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. Jalan Thean Teik. Alor Merah. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam.

Rahman Putra. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. Kuala Sungai Baru. Sungai Rambai. 78200 Melaka. 49 SMK Mambau. 56000 Kuala Lumpur. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. 45000 Kuala Selangor H.Langat S. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. 55 SMK Iskandar Shah.Pilah Seremban Seremban K. Jalan Reko. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang.L. 71600 Kuala Kelawang. Masjid Tanah. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. Labu Johol K. 70400 Seremban.Langat Petaling K. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. 57000 Kuala Lumpur. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan. Jasin 14 .A. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. 53200 Kuala Lumpur. 5500 K. 41 SMK(P) Air Panas.Bernam Petaling K. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. Km 12 Jln. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. 55100 Kuala Lumpur. Jalan Jugra.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. 37 SMK Wangsa Melawati. 42700 Banting 29 SMK T. P. 53200 Kuala Lumpur. Kelawang Rembau K. Klang Lama.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. 39 SMK Cheras. 46000 P.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W.

Jalan Mersing. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. 26900 Bandar Tun Razak. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. 63 SMK Telok Kerang. 8400 Muar. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. 86000 Kluang. 75 SMK Maran. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. Kuantan. Parit. Ayer Hitam. Batu 3. 60 SMK Air Tawar. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. Jalan Genuang.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 86100 Batu Pahat. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. KM 5. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. 81920 Kota Tinggi. 61 SMK Bandar Tenggara. Pontian 64 SMK Seri Perling. Bunga. 59 SMK Parit Bunga.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. Mersing 66 SMK Pekan Baru. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. FELDA Air Tawar 2. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. 85000 Kluang. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. Maran 76 SMK Chanis.

101 SMK Likas. 88856 Kota Kinabalu. Peti Surat 291. Kapit 95 SMK Bintulu. Peti Surat 235. 89908 Tenom.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. Box 317. Kuala Kerai 85 SMK Chetok.Merah K.Kerai P.Bharu K. Peti Surat 195. Perai PD RJP MP 16 . 91 SMK Jalan Oya. Peti Surat 60070 91010 Tawau. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi. 16320 Bachok 84 SMK Pahi. 90 SMK Lutong. Peti Surat 189. 102 SMK Balung.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . 89007 Keningau 100 SMK Tenom. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. Box 97.Mas T. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. P. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. 98100 Lutong. Peti Surat 1458. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. 96000 Sibu. 89608 Papar. 98700 Limbang 93 SMK Durin. 103 SMK Benoni.Miri. 94 SMK Song. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . P. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Jalan Itol. Peti Surat 81. 93250 Kuching. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun.O.O. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. K. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85. 104 SMK Sandakan.

09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. Petani SMK Kubang Rotan. 14000 Bukit 15 Mertajam. 08000 Sg. 16 SMK Paya Keladi. Jejawi. 09600 Lunas SMK Serdang.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 07100. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 08200 Sik SMK Lunas.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. Tambun Tulang. Ahmad. 13200 Kepala Batas. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands.

36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak.Alam 35 SMK Taman Ehsan. Abd Kadir. Jln.25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. K. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 . 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. 44100 Kerling. Sepat. Pasir Puteh. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak. 34 40300 S.P. Bangsar. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. 56000 Kuala Lumpur . Istana.19 SMK Datuk Hj. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 42800 T.Timun 24/1. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 41000 Klang SMK Kalumpang.

71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi.B. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. Lubuk China. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. Lapan. Selandar. Taman Daya.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. 72120 B. Kg. Kg. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 78300 Masjid 51 Tanah. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F).

28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. Terengganu SMK Tengku Bariah.61 62 SMK Dato' Onn. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . 24300 Kertih. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 26690 Chini 70 SMK Bentong. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. Sertik. Kuala Lipis. Jalan Mersing. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd.

S. 2078. 295. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. P.S. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. Jln. Jln.82 SMK Jeram.S. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub.P. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. P. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 60254. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. 91007 Tawau SMK Membakut. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. 228. Kota Kinabatangan. LABUAN 21 . 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. 98050 Baram. 281. NEGERI SABAH SMK Muhibbah. Cecily Utara. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam.51. 91112 Lahad Datu W.S. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong. Petra Jaya. P. 93 SEDAYA.S. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. 93050 Kuching 95 SMK Marudi.S. P. P. Lundu Pandan.

Membuat Perabot SRT . Kementerian Pendidikan Malaysia.P.S. P. Pusat Perkembangan Kurikulum. 87027 W.Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. P. 87021 KUNCI PD .Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP . Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan. 81094. 22 .102 SMK Membedai.S.Pembinaan Domestik MP .81367.

01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. 08000 Sg. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. 08500 Kuala Muda. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. 09400 P. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. 01000 Kangar.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. Petani. 06400 Pokok Sena. 02000 Kuala Perlis. Aziz. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. 06760 Alor Setar. Kedah Kota Setar SRT(1 . Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. Tambun Tulang. Layar.25) 23 . 06650 Alor Setar.

D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai.12 SMK Tunku Sulong. 08700 Gurun. Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Kedah Baling/Sik Pen. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. 13500 Butterworth. Sungai Dua. Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 .25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. 09200 Kupang . 13500 Butterworth. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . Kubang Pasu. Kubang Pasu. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai.

Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. 31650 Ipoh. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. 31920 Mambang Diawan. 34350 Kuala Kurau. 34900 Pantai Remis. 34200 Parit Buntar. 36500 Ulu Bernam. 33020 Kuala Kangsar. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. 36800 Kg. 34200 Parit Buntar. 31350 Ipoh. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman.25 SMK Pantai Remis. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Pasir Puteh. 31300 Ipoh. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Gajah. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia.

46000 Petaling. SS 14/6 47500 Subang Jaya. Rawang . Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. 36000 Teluk Intan. 35000 Tapah. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. 33007 Kuala Kangsar. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. Taman Petaling.39 SMK Raja Muda Musa. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . 43950 Sungai Pelek. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Jalan Kapar Klang. 42600 Jenjarom. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. Selangor 43100 Hulu Langat. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. Kamunting. 31800 Tanjung Tualang. Jalan Young. Jaya.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah.42000 Pelabuhan Klang. 43300 Seri Kembangan. Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14.

Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang.47100 Puchong. KM 8. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W.Jln. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. Pandan Indah. Jalan Ipoh. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . Jalan Pandan Ilmu. Jeram. Beranang. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. Setapak. 55100 Ampang. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Kerinchi.52 SMK Bagan Terap. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. Kg. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa. Jalan Renjang. Jalan Klang Lama. Batu 6.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai.P. 45300 Sungai Besar. Jalan Bukit Setiawangsa.

77100 Asahan. 76300 Sungai Udang. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. Astana Raja Kota. 72200 Batu Kikir. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 . Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah.25) 68 SMK Dato' Mohd Said.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. Jalan Air Leleh. 71350 Rembau.25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. 71750 Lenggeng. 77300 Merlimau. 71800 Nilai. Yusof. m(1 . Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. 71150 Linggi. Negeri Sembilan Jempol KP(1 .25) 67 SMK Dato' Klana Putra. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 . Pulau Sebang.65 SMK Batu Kikir.25) 70 SMK Datuk Abdullah. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . 72120 Bandar Baru Serting. Rahman Yaakub. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. Negeri Sembilan Seremban Pe.

Jalan Istana. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh.78 SMK Dato Bendahara. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. Rahman Yassin. Kg. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Melaka Melaka Tengah KP(1 .25) 79 SMK Tun Haji Malik. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Felda Tenggaroh. Johor Kota Tinggi Pen. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. KM 10. Kluang. 83500 Parit Sulong.25) 29 . Jalan Pengangkutan. 76460 Tebung. 86810 Mersing. Batu 26 Jalan Air Hitam. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. P/S 49. JKR 1036. Batu Pahat. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Asahan. 81200 Tampoi. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. Lapan. 81850 Layanglayang. 77000 Jasin. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. Jln Pegawai. Johor Kulai SRT(1 . 81907 Kota Tinggi. Bachang. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. No. JKR 4418. 81000 Kulai. Bukit Beruang. Cheng.

Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. Buloh Kasap.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. 84000 Muar. Sg. Pontian. 82300 Kukup. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe.91 SMK Buloh Kasap. 27600 Raub. 28700 Bentong. Pahang Bentong KP(1 .25) 101 SMK Damak. Jalan Temenggung Ahmad. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas. Johor Pontian Pe. Segamat Segamat Pe. KM 8. 84800 Bukit Gambir.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain. 84300 Bukit Pasir. Pahang Raub SRT(1 .25) 30 . Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. 85030 Tenang Stesen. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. 85010 Segamat. Bandar Mas. 27030 Jerantut. 39010 Tanah Rata. Jaya. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. 82010 Pontian. Kg. Raja.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup.

Temerloh. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. Bentong. Tong. Dungun. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. 28400 Mentakab.104 SMK Pelabuhan. 23300 Ketengah Jaya.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 23100 Paka. Dungun Pe. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. Dungun.Dungun. 23300 Ketengah Jaya. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. 21500 Setiu. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. 22110 Setiu. 27210 Kuala Lipis. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini .

25) 125 SMK Cherang Ruku. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. Pasir Puteh. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. 96300 Dalat. Jln Kuching. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 .25) 32 . 17600 Jeli. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. 94700 Serian. Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta.25) 121 SMK Jeli. 15100 Kota Bahru. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. 15100 Kota Bahru. Kelantan Kota Bharu KP(1 . Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. Kuala Krai. Kuala Terengganu.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. 16200 Tumpat.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). KM 38. Kuala Terengganu. Kelantan Kota Bharu LN(1 .

T 83. Jln Ilmu. 98000 Miri. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan.25) 132 SMK Baru Miri. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. Peti Surat 637. 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. 95300 Roban. Peti Surat 43. 93350 Stampin. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. 3. Rumah Persekutuan. 89700 Bongawan. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan.D. Sabah Beaufort RJP(1 . Jln Tun Jugah.m (1-25) 135 SMK Engkili. Abdul Gapor.25) 33 . 93350 Kuching. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Peti Surat 60267. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. Jln Cahaya Lopeng. Peti Surat 30.130 SMK Serian. 95800 Engkili.25) 142 SMK Bogawan. Sabah Keningau LN(1 .25) 133 SMK Tatau. Sarawak Kalaka RJP(1 . 89657 Tambunan. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . 98850 Lawas. W. 94700 Serian. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. 89600 Papar. Peti Surat No.

Peti Surat 131. 89808 Beaufort. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun. Peti Surat 1994. 87028 W.P Labuan W. Peti Surat 60254.P.P Labuan W. 87021 Labuan W. 89058 Kudat. Peti Surat 178. P/S 81097. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong.143 SMK Bukit Garam. 09008 Keningau.P Labuan PM(1-25) 34 . WDT 12.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. Peti Surat 81094. Sabah W. P/S 81341. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. 87020 W. 91112 Lahat Datu. Peti Surat 19. 89158 Kota Belud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful