KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. Teknologi Kejuruteraan. 4 . Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. Universiti Putra Malaysia dan kolej. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Walau bagaimanapun. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini. Universiti Teknologi Malaysia. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Kejuruteraan. Pendidikan Seni.mata pelajaran teras SPM.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. Lukisan Kejuruteraan. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang.

bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. rak. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. 5 . polisterin dan perspek. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . kad. kabinet dapur. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. meja kecil. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. 3.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). membuat dan membaik pulih perabot. penghasilan pelbagai jenis tanggam. siling dan tingkap. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. pembinaan projek melalui lukisan kerja. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. 2.

Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. Mur id menguasai kemahiran menguji. Murid terlibat dalam kerja. Murid perlu merancang. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. 6 . 7. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. 5.4. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. dan membuat anggaran perbelanjaan. merancang. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. slek. mengenal pasti. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. memasak. dan mengurus perniagaan. kipas. melakukan pembiakan tumbuhan. cerek elektrik. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. menyenggara kaw asan landskap. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. menyediakan peranggu meja. Murid mereka dan melakar pakaian. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. peti sejuk. Dengan kemahiran asas ini. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. alatan audio video. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. baju kurung dan kebaya. Dalam pembelajaran katering. Dengan kemahiran yang diperoleh. membina landskap lembut dan kejur. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. peramu saji atau pembantu katerer.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. 6. murid mengenal pasti peralatan menghidang. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. menghias. menggubah bunga. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. Dalam pembelajaran penyajian. skirt.

kaw alan perosak dan penyakit. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. sayur-sayuran. ulaman dan cendaw an. basin. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. pelinciran dan brek. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. ulam raja dan cendaw an tiram. show er dan pili. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang.8. 12. menyambung litar asas. G. 7 . saw i. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. 10. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. tembikai. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. 11. pembajaan. herba. pegaga. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. sistem pengairan.I dan poli paip. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. 9. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. penyejukan. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis.

Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid juga menservis sistem brek. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman.13. menjaga. 8 . Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. hasil ikan. memasang kertas penghias dinding. 14. ke baw ah dengan sistem kluc. meraw at. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. menggunting. menggubah bunga dan menggantung langsir. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. elektr ik dan elektronik. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan.c. hasil fermentasi. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. 16. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. mengkrinting dan mew arna rambut. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan.c. dan bahan api. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. reka bentuk corak dan penataan cahaya. 17. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. trans misi. hasil daging dan tenusu serta snek. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. 15. Kemahiran ini merangkumi mencuci. tayar. minuman. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. Murid juga membuat pengiraan kos.

Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. pergerakan. Selepas tamat pengajian.18. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 19. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. 21. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. perakam kamera video. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. 9 . kebersihan diri. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. kamera (still picture). Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan.kanak. ibu bapa dan masyarakat. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. 20.

MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. kamera digital. Selain itu.22. pencetak. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas. 10 . Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. Komunikasi dan Keusahaw anan. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman.

2. Kimpalan Arka dan Gas 21. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. 8. 5. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Hiasan Dalaman Asas 18. Produksi Multimedia 12. 6. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. Kerja Paip Domestik 20. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. Menservis Automobil 15. Grafik Berkomputer 13. 9. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. 3. Menservis Motosikal 22. Pendawaian Domestik 14.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. 7. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. 4.

8. Fasa 2 10. 13. 21. 7. 14. Fasa 3 12. 3. 22. 6. Fasa 4 20. Fasa 1 2. 18. 5. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. 15. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 16. 17. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 2004 11. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 4.

31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. Alor Merah. Lekir. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar.Kangsar Kinta B.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. 05240 Alor Setar. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. Jalan Thean Teik. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. 11 SMK Simpang Empat . 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. Perai Selatan Pulau S. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. Seberang Perai. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . Jalan Tengah. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir.Ghani. 13000 Penaga. JalanSungkai. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. 7 SMK Seri Mahawangsa. 13200 Kepala Batas.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan.

55100 Kuala Lumpur.L. 39 SMK Cheras. 42700 Banting 29 SMK T. Masjid Tanah. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. Kelawang Rembau K. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. Rahman Putra. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. 37 SMK Wangsa Melawati. Jalan Jugra. 53200 Kuala Lumpur. 55 SMK Iskandar Shah. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra.Pilah Seremban Seremban K. Klang Lama. 56000 Kuala Lumpur. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 41 SMK(P) Air Panas. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj.Bernam Petaling K.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. 71600 Kuala Kelawang. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba. Km 12 Jln. Jasin 14 . 70400 Seremban. 5500 K.Langat Petaling K. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. Kuala Sungai Baru. 57000 Kuala Lumpur.Langat S. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 49 SMK Mambau. 78200 Melaka. Sungai Rambai. Labu Johol K. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. Jalan Reko. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih.A. 53200 Kuala Lumpur. 46000 P. 45000 Kuala Selangor H. P. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru.

Maran 76 SMK Chanis. Bunga. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. Batu 3. 81920 Kota Tinggi. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . 60 SMK Air Tawar. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. KM 5. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. Jalan Mersing. Ayer Hitam. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. 63 SMK Telok Kerang. 26900 Bandar Tun Razak. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . Kuantan.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. 85000 Kluang. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 86100 Batu Pahat.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. Mersing 66 SMK Pekan Baru. FELDA Air Tawar 2. 86000 Kluang. 75 SMK Maran. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. Jalan Genuang. 61 SMK Bandar Tenggara. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. Pontian 64 SMK Seri Perling. 8400 Muar. 59 SMK Parit Bunga. Parit.

P.Merah K. Peti Surat 195.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . Box 97. Peti Surat 291. 91 SMK Jalan Oya.Mas T.O. Jalan Itol. 94 SMK Song. 90 SMK Lutong.Bharu K. 104 SMK Sandakan. 89007 Keningau 100 SMK Tenom. Peti Surat 1458. 16320 Bachok 84 SMK Pahi. 96000 Sibu. Peti Surat 60070 91010 Tawau. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Kapit 95 SMK Bintulu. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. 103 SMK Benoni. K. 89908 Tenom. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85.O. Peti Surat 235. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. Peti Surat 189. 93250 Kuching. 98100 Lutong. Kuala Kerai 85 SMK Chetok. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . Peti Surat 81. 98700 Limbang 93 SMK Durin. Perai PD RJP MP 16 . 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi.Kerai P. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah.Miri. Box 317. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. 102 SMK Balung. 88856 Kota Kinabalu. 89608 Papar. 101 SMK Likas. P.

02600 Arau Arau Arau GB(1 . 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. 13200 Kepala Batas.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. Ahmad. Petani SMK Kubang Rotan. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 09600 Lunas SMK Serdang. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. 08200 Sik SMK Lunas.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . Tambun Tulang. 16 SMK Paya Keladi. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands. 07100. Jejawi. 14000 Bukit 15 Mertajam. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh. 08000 Sg.

43200 Cheras SMK Seksyen 24.19 SMK Datuk Hj. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. Abd Kadir. Istana. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 .25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak.Timun 24/1. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. K. Pasir Puteh.P. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 56000 Kuala Lumpur . 34 40300 S. 42800 T. Sepat. 44100 Kerling. Bangsar. 41000 Klang SMK Kalumpang. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. Kepong 52100 Kuala Lumpur W.Alam 35 SMK Taman Ehsan. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. Jln.

73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. Kg. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1.B. Lapan. Taman Daya. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 78300 Masjid 51 Tanah. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. Kg. Lubuk China. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. 72120 B. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 73480 Gemas 45 SMK Gemas. Selandar. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F).

Sertik. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Kuala Lipis. 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 24300 Kertih. Terengganu SMK Tengku Bariah. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) .61 62 SMK Dato' Onn. Jalan Mersing. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. 26690 Chini 70 SMK Bentong. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd.

S. 93 SEDAYA. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. 98050 Baram.82 SMK Jeram. Kota Kinabatangan. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. P. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau.S. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong. Petra Jaya. 228. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. Cecily Utara.S. 295. Jln. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. 93050 Kuching 95 SMK Marudi. 2078. P. P.P.51. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. LABUAN 21 .S. 281. 60254. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 91007 Tawau SMK Membakut.S. P. Lundu Pandan. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 91112 Lahad Datu W.S. P. Jln. NEGERI SABAH SMK Muhibbah.

P.Membuat Perabot SRT . Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan. P.81367. 81094.Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Kementerian Pendidikan Malaysia.S.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .S.P. 22 .102 SMK Membedai. 87027 W. 87021 KUNCI PD . Pusat Perkembangan Kurikulum.Pembinaan Domestik MP .

Kedah Kota Setar SRT(1 . Petani. Layar.25) 23 . Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 06760 Alor Setar. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. Aziz. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. 02000 Kuala Perlis. 06400 Pokok Sena. 08000 Sg. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. 09400 P. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. 01000 Kangar. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. 06650 Alor Setar. Tambun Tulang. 08500 Kuala Muda.

12 SMK Tunku Sulong. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai.25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Kubang Pasu. 09200 Kupang . PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Kubang Pasu.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. 13500 Butterworth. Sungai Dua. 13500 Butterworth. Kedah Baling/Sik Pen. 08700 Gurun. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai.

Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. 31300 Ipoh. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. 34200 Parit Buntar.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. 36800 Kg. 31650 Ipoh. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. 33020 Kuala Kangsar. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. Gajah. 34350 Kuala Kurau. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. 34200 Parit Buntar. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. 31920 Mambang Diawan. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai.25 SMK Pantai Remis. 31350 Ipoh. 36500 Ulu Bernam. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. 34300 Bagan Serai Krian Pe. 34900 Pantai Remis. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. Pasir Puteh.

Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Rawang . 46000 Petaling. 33007 Kuala Kangsar. Kamunting. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. 43950 Sungai Pelek.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah. Jalan Young. 42600 Jenjarom. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Taman Petaling. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14.42000 Pelabuhan Klang.39 SMK Raja Muda Musa. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. 36000 Teluk Intan. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Jalan Kapar Klang. Jaya. 31800 Tanjung Tualang. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. SS 14/6 47500 Subang Jaya. Selangor 43100 Hulu Langat. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. 35000 Tapah.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. 43300 Seri Kembangan.

Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. 45300 Sungai Besar. KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. 55100 Ampang. Pandan Indah. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai. Jalan Klang Lama.P. Setapak.Jln. Jalan Renjang. KM 8. Jeram. Jalan Pandan Ilmu. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . Kerinchi. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. Kg. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. Batu 6.47100 Puchong. Jalan Ipoh.52 SMK Bagan Terap. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. Jalan Bukit Setiawangsa. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. Beranang.

77100 Asahan.65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . Negeri Sembilan Seremban Pe.25) 67 SMK Dato' Klana Putra. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. 72200 Batu Kikir. 77300 Merlimau. 71150 Linggi. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang.25) 68 SMK Dato' Mohd Said. Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. 71350 Rembau. Pulau Sebang. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 . m(1 . Jalan Air Leleh.25) 70 SMK Datuk Abdullah. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 .25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. 71800 Nilai. Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. 72120 Bandar Baru Serting.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . Yusof. Negeri Sembilan Jempol KP(1 . 71750 Lenggeng. 76300 Sungai Udang. Astana Raja Kota. Rahman Yaakub.

77000 Jasin. 81000 Kulai. Batu 26 Jalan Air Hitam. 81907 Kota Tinggi. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. KM 10.25) 79 SMK Tun Haji Malik. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. Batu Pahat. Rahman Yassin. P/S 49. Melaka Melaka Tengah KP(1 . Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Jln Pegawai. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. JKR 1036. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong.25) 29 . No. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. Bukit Beruang. 76460 Tebung. 81850 Layanglayang. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. 83500 Parit Sulong. Johor Kota Tinggi Pen.78 SMK Dato Bendahara. Felda Tenggaroh. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Johor Kulai SRT(1 . Jalan Istana. Cheng. Kg. 81200 Tampoi. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Bachang. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. Jalan Pengangkutan. 86810 Mersing. Asahan. Kluang. JKR 4418. Lapan.

27030 Jerantut. Johor Pontian Pe. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. Raja. Kg.25) 101 SMK Damak. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. Bandar Mas. Pontian. 84800 Bukit Gambir.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. 84000 Muar. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas. 84300 Bukit Pasir. Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong.91 SMK Buloh Kasap. Segamat Segamat Pe.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. Jaya. Jalan Temenggung Ahmad. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe. 82300 Kukup. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. 85030 Tenang Stesen. 82010 Pontian. 39010 Tanah Rata. KM 8. Buloh Kasap. Pahang Raub SRT(1 . Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. Sg.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain. 27600 Raub. Pahang Bentong KP(1 .25) 30 .m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. 28700 Bentong. 85010 Segamat.

Tong. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. Dungun. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. Dungun Pe.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. 22110 Setiu. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini . Dungun. 21500 Setiu. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . 23100 Paka. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. Temerloh. 28400 Mentakab. 23300 Ketengah Jaya. Bentong. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh.104 SMK Pelabuhan. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg.Dungun. 23300 Ketengah Jaya. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 27210 Kuala Lipis.

Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. Kelantan Kota Bharu LN(1 . Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta. Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. Kuala Terengganu. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak.25) 125 SMK Cherang Ruku. 15100 Kota Bahru. Kuala Krai.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). Kelantan Kota Bharu KP(1 . Jln Kuching. 15100 Kota Bahru. KM 38. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong.25) 32 . Kuala Terengganu. Pasir Puteh. 96300 Dalat.25) 121 SMK Jeli. 16200 Tumpat. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . 94700 Serian.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 17600 Jeli.

Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. 89700 Bongawan. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Jln Tun Jugah. 93350 Stampin.D. Peti Surat 60267.m (1-25) 135 SMK Engkili. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan.25) 33 .25) 133 SMK Tatau. 95300 Roban. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. 98850 Lawas. Peti Surat 43. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. Jln Cahaya Lopeng. 98000 Miri.25) 132 SMK Baru Miri. Sabah Keningau LN(1 . T 83. Rumah Persekutuan. Peti Surat 30.25) 142 SMK Bogawan. W. Sabah Beaufort RJP(1 . 93350 Kuching. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. Peti Surat 637. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. 3. Peti Surat No. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. Sarawak Kalaka RJP(1 . 95800 Engkili. 94700 Serian. Jln Ilmu.130 SMK Serian. Abdul Gapor. 89600 Papar. 89657 Tambunan.

89158 Kota Belud. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. Sabah W. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. Peti Surat 131. 89808 Beaufort. P/S 81341.P Labuan W.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun.P Labuan PM(1-25) 34 . 87020 W. P/S 81097.P. Peti Surat 81094. 91112 Lahat Datu. 87021 Labuan W. Peti Surat 178. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim.P Labuan W. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II. 89058 Kudat. 87028 W. 09008 Keningau.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan.143 SMK Bukit Garam. Peti Surat 60254. WDT 12. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. Peti Surat 1994. Peti Surat 19. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful