KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. Teknologi Kejuruteraan. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali.mata pelajaran teras SPM. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Walau bagaimanapun. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. 4 .mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. Kejuruteraan. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. Universiti Putra Malaysia dan kolej. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Pendidikan Seni. Lukisan Kejuruteraan. Universiti Teknologi Malaysia. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini.

Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . kad. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. 5 . MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. rak.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. meja kecil. kabinet dapur. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. penghasilan pelbagai jenis tanggam. 2. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. membuat dan membaik pulih perabot. pembinaan projek melalui lukisan kerja. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. 3. siling dan tingkap. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. polisterin dan perspek. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan.

Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. dan mengurus perniagaan. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. memasak. baju kurung dan kebaya. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. merancang. 6 . dan membuat anggaran perbelanjaan. kipas. Murid mereka dan melakar pakaian. slek. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan.4. peramu saji atau pembantu katerer. Mur id menguasai kemahiran menguji. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. menggubah bunga. 6. alatan audio video. Dalam pembelajaran katering. cerek elektrik. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. 7. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. skirt. melakukan pembiakan tumbuhan. menyenggara kaw asan landskap. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. murid mengenal pasti peralatan menghidang. 5. Dengan kemahiran asas ini. menyediakan peranggu meja. peti sejuk. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. Murid terlibat dalam kerja. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. Dengan kemahiran yang diperoleh. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. menghias. Murid perlu merancang. mengenal pasti. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. Dalam pembelajaran penyajian.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. membina landskap lembut dan kejur. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian.

sistem pengairan. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. basin. 11. pelinciran dan brek. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. pegaga. ulaman dan cendaw an. tembikai. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. saw i. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. 10. 9. kaw alan perosak dan penyakit. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. G. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. penyejukan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan.8. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. pembajaan. 7 . ulam raja dan cendaw an tiram. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. 12. sayur-sayuran. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa.I dan poli paip. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. menyambung litar asas. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. herba. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. show er dan pili. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel.

elektr ik dan elektronik. mengkrinting dan mew arna rambut. menggubah bunga dan menggantung langsir. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. 17.c.13. Murid juga membuat pengiraan kos. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. menjaga. hasil daging dan tenusu serta snek. menggunting. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. memasang kertas penghias dinding. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan.c. Kemahiran ini merangkumi mencuci. meraw at. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. 16. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. ke baw ah dengan sistem kluc. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. hasil fermentasi. hasil ikan. tayar. dan bahan api. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. 8 . minuman. Murid juga menservis sistem brek. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. 15. 14. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. reka bentuk corak dan penataan cahaya. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. trans misi. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c.

MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. 9 . ibu bapa dan masyarakat. kamera (still picture).18. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. 20. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. 19. pergerakan. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik.kanak. Selepas tamat pengajian. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 21. perakam kamera video. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. kebersihan diri. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang.

Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Komunikasi dan Keusahaw anan. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas. pencetak. 10 . Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. Selain itu. kamera digital.22.

(keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. 5. Menservis Automobil 15. Hiasan Dalaman Asas 18. Menservis Motosikal 22. Produksi Multimedia 12. 7. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 9. 4. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. 6. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Kerja Paip Domestik 20. 8. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Grafik Berkomputer 13. Kimpalan Arka dan Gas 21. 2. Pendawaian Domestik 14. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. 3.

13. 18.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 7. 14. Fasa 2 10. 22. 6. Fasa 4 20. Fasa 1 2. 21. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 16. 15. 17. 2004 11. 4. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. 3. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 5. 8. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. Fasa 3 12.

32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. Alor Merah.Ghani. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. Jalan Tengah. 11 SMK Simpang Empat . 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Seberang Perai. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 7 SMK Seri Mahawangsa. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. Perai Selatan Pulau S. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. 13000 Penaga. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. JalanSungkai. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. Jalan Thean Teik. Lekir. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar.Kangsar Kinta B. 13200 Kepala Batas. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. 05240 Alor Setar.

77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba.Langat S. 46000 P.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. Jasin 14 .L. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Kuala Sungai Baru. Jalan Reko. 42700 Banting 29 SMK T. Sungai Rambai. 71600 Kuala Kelawang. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. Rahman Putra. 70400 Seremban. 37 SMK Wangsa Melawati. Klang Lama. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. P. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. 49 SMK Mambau.A. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang.Pilah Seremban Seremban K. 78200 Melaka.Langat Petaling K. 5500 K.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. Masjid Tanah. 56000 Kuala Lumpur. 45000 Kuala Selangor H.Bernam Petaling K. Km 12 Jln. Kelawang Rembau K. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 41 SMK(P) Air Panas. 55 SMK Iskandar Shah. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. 53200 Kuala Lumpur. Jalan Jugra. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang. Labu Johol K. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. 39 SMK Cheras. 53200 Kuala Lumpur. 57000 Kuala Lumpur. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 55100 Kuala Lumpur. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan.

Bunga. KM 5. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. 26900 Bandar Tun Razak. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 61 SMK Bandar Tenggara. Batu 3. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. Kuantan. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. Mersing 66 SMK Pekan Baru. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. 86100 Batu Pahat.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. 8400 Muar. Jalan Mersing.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. 75 SMK Maran. Pontian 64 SMK Seri Perling. Maran 76 SMK Chanis. FELDA Air Tawar 2. Parit. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. Jalan Genuang. Ayer Hitam. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 63 SMK Telok Kerang. 81920 Kota Tinggi. 59 SMK Parit Bunga. 86000 Kluang. 85000 Kluang. 60 SMK Air Tawar.

104 SMK Sandakan. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85. 90 SMK Lutong. 89007 Keningau 100 SMK Tenom.Kerai P. 93250 Kuching. 94 SMK Song. 103 SMK Benoni. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. Peti Surat 81. P. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. 101 SMK Likas.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . 102 SMK Balung. Kapit 95 SMK Bintulu.Miri. Kuala Kerai 85 SMK Chetok. Peti Surat 1458. 88856 Kota Kinabalu.O. Peti Surat 189. 91 SMK Jalan Oya. 16320 Bachok 84 SMK Pahi. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah .Mas T.Merah K. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. Jalan Itol. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi.Bharu K. Peti Surat 235. 98700 Limbang 93 SMK Durin. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. 89608 Papar. Box 97. Peti Surat 291. 96000 Sibu. Box 317.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. Perai PD RJP MP 16 . Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. Peti Surat 60070 91010 Tawau. K. P.O. 89908 Tenom. 98100 Lutong. Peti Surat 195.

02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands. 08000 Sg. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . 13200 Kepala Batas. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. Ahmad. 16 SMK Paya Keladi. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 08200 Sik SMK Lunas. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. 14000 Bukit 15 Mertajam. Jejawi. Petani SMK Kubang Rotan. 07100. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. 02600 Arau Arau Arau GB(1 .25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 09600 Lunas SMK Serdang. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. Tambun Tulang.

K. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. Abd Kadir. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 56000 Kuala Lumpur . 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu.19 SMK Datuk Hj. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya.Alam 35 SMK Taman Ehsan. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 . KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. Bangsar.25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. Pasir Puteh. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman.P. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. 44100 Kerling. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. Sepat. Jln. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. 34 40300 S. Istana. 42800 T. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 41000 Klang SMK Kalumpang.Timun 24/1.

73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. Taman Daya. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. Selandar. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. Lubuk China. Kg. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi.B. 78300 Masjid 51 Tanah. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. Kg. 72120 B. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. Lapan. 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh.

Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 26690 Chini 70 SMK Bentong. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. Jalan Mersing. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). Kuala Lipis. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. Terengganu SMK Tengku Bariah. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd. 24300 Kertih. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. Sertik. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) .61 62 SMK Dato' Onn. 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh.

Cecily Utara. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. 60254. Kota Kinabatangan. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. NEGERI SABAH SMK Muhibbah.P. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. P. LABUAN 21 . 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P.S. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong.S. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh.S. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu.S.S. 98050 Baram. 93 SEDAYA. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. P. 91112 Lahad Datu W. 295. 281. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. 93050 Kuching 95 SMK Marudi. Petra Jaya. 2078. 228. P. 91007 Tawau SMK Membakut.S. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. Lundu Pandan.82 SMK Jeram. Jln. P. Jln.51. P. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok.

Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan.S.Membuat Perabot SRT . 81094. 87021 KUNCI PD .Pembinaan Domestik MP . Pusat Perkembangan Kurikulum. P.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional.P. P. 87027 W. 22 .102 SMK Membedai.S.81367. Kementerian Pendidikan Malaysia.

06760 Alor Setar. 06650 Alor Setar. 01000 Kangar. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. 06400 Pokok Sena. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. 09400 P. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. Layar. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Petani. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. 08000 Sg. Aziz. Kedah Kota Setar SRT(1 .25) 23 . 08500 Kuala Muda. 02000 Kuala Perlis. Tambun Tulang.

09200 Kupang . Sungai Dua. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. 13500 Butterworth.12 SMK Tunku Sulong. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Kubang Pasu. 08700 Gurun. Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah .25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. Kedah Baling/Sik Pen. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) .D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. 13500 Butterworth. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. Kubang Pasu.

31350 Ipoh. 34900 Pantai Remis. 34350 Kuala Kurau. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati.25 SMK Pantai Remis. 34200 Parit Buntar. 34200 Parit Buntar. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. 31920 Mambang Diawan. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. 31300 Ipoh. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. 31650 Ipoh. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. 34300 Bagan Serai Krian Pe. 36800 Kg. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . 33020 Kuala Kangsar. Gajah. 36500 Ulu Bernam.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. Pasir Puteh.

33007 Kuala Kangsar. Taman Petaling. Jaya. Jalan Young. SS 14/6 47500 Subang Jaya. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Rawang . Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Jalan Kapar Klang. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Selangor 43100 Hulu Langat. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. Kamunting. 36000 Teluk Intan. 43300 Seri Kembangan.42000 Pelabuhan Klang. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. 46000 Petaling. 43950 Sungai Pelek.39 SMK Raja Muda Musa. 31800 Tanjung Tualang. 35000 Tapah. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. 42600 Jenjarom. Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14.

Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. Kerinchi. Jalan Pandan Ilmu. Jalan Klang Lama. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. KM 8. 55100 Ampang. Batu 6. Pandan Indah. Setapak.P. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. Jeram. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai. 45300 Sungai Besar. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram.52 SMK Bagan Terap. Kg. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. Jalan Ipoh. Jalan Bukit Setiawangsa.Jln. Jalan Renjang. KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. Beranang. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari.47100 Puchong.

Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh.25) 68 SMK Dato' Mohd Said. 71750 Lenggeng. Negeri Sembilan Jempol KP(1 . 71350 Rembau.25) 70 SMK Datuk Abdullah. 72120 Bandar Baru Serting. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 . 76300 Sungai Udang. Jalan Air Leleh. m(1 . Pulau Sebang.25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 . 77300 Merlimau.65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Seremban Pe. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . 77100 Asahan. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. 71800 Nilai. Astana Raja Kota.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. 71150 Linggi.25) 67 SMK Dato' Klana Putra. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. 72200 Batu Kikir. Yusof. Rahman Yaakub.

Kg. 76460 Tebung. Cheng. Jln Pegawai. Bachang. Melaka Melaka Tengah KP(1 .25) 79 SMK Tun Haji Malik. Jalan Pengangkutan. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. 77000 Jasin. JKR 1036. 83500 Parit Sulong. Asahan. JKR 4418. Bukit Beruang. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. 86810 Mersing. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. Jalan Istana. 81000 Kulai. 81200 Tampoi. Lapan. Rahman Yassin.78 SMK Dato Bendahara.25) 29 . Batu Pahat. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. Felda Tenggaroh. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. Johor Kota Tinggi Pen. P/S 49. Kluang. Batu 26 Jalan Air Hitam. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. 81907 Kota Tinggi. Johor Kulai SRT(1 . No. KM 10. 81850 Layanglayang.

85010 Segamat. 27030 Jerantut. Segamat Segamat Pe.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. Jalan Temenggung Ahmad. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. Bandar Mas. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. Sg. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 .91 SMK Buloh Kasap. Pahang Bentong KP(1 . 84000 Muar. Pontian. 85030 Tenang Stesen. 84800 Bukit Gambir.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. 28700 Bentong. Buloh Kasap. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai.25) 101 SMK Damak. Kg. Johor Pontian Pe. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe. Raja. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas.25) 30 . KM 8. 82010 Pontian. Pahang Raub SRT(1 . 27600 Raub. 39010 Tanah Rata. 84300 Bukit Pasir. 82300 Kukup. Jaya.

Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. 28400 Mentakab. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. Dungun. Bentong. 23300 Ketengah Jaya. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 27210 Kuala Lipis. 22110 Setiu.104 SMK Pelabuhan. 23100 Paka. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini .Dungun. 21500 Setiu. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. Temerloh.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. Tong. Dungun. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. 23300 Ketengah Jaya. Dungun Pe. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot.

15100 Kota Bahru. Kuala Krai. Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). Jln Kuching. Kelantan Kota Bharu LN(1 . 16200 Tumpat.25) 125 SMK Cherang Ruku. Kuala Terengganu. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. Kelantan Kota Bharu KP(1 . Kuala Terengganu. 17600 Jeli. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. 15100 Kota Bahru. Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. 96300 Dalat.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 .25) 121 SMK Jeli. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. Pasir Puteh. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. 94700 Serian. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang.25) 32 . KM 38. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 .

T 83. 94700 Serian. 93350 Kuching.25) 132 SMK Baru Miri. Peti Surat 43. 95800 Engkili.25) 133 SMK Tatau. 98850 Lawas. 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. Abdul Gapor. 3. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Peti Surat 60267.m (1-25) 135 SMK Engkili. Peti Surat 637. Sabah Beaufort RJP(1 . 98000 Miri. Peti Surat No. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe.130 SMK Serian. 93350 Stampin. Jln Ilmu. Sabah Keningau LN(1 . 89700 Bongawan. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. Sarawak Kalaka RJP(1 . Jln Cahaya Lopeng.25) 33 . 89657 Tambunan. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan. Peti Surat 30.25) 142 SMK Bogawan. W.D. 89600 Papar. 95300 Roban. Jln Tun Jugah. Rumah Persekutuan. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 .

Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. Peti Surat 178. 87021 Labuan W.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. 89058 Kudat.143 SMK Bukit Garam. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim.P Labuan W. P/S 81097. Peti Surat 19. Peti Surat 81094. 89158 Kota Belud. 87028 W. Peti Surat 131. 89808 Beaufort.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun. Peti Surat 60254. WDT 12. Sabah W. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II.P.P Labuan PM(1-25) 34 . 09008 Keningau. 87020 W. 91112 Lahat Datu. Peti Surat 1994. P/S 81341. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh.P Labuan W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful