Anda di halaman 1dari 2

Bab Isim yang Berbaris Rafa’

‫  ا
ا  ا‬
Ü׉æ<äÖa<î×Âæ<°×‰†¹]<‚é‰<‚Û¦<^Þ‚é‰<î×Â<]<îבæ

MUKADDIMAH

Seperti yang kita ketahui, isim mungkin berbaris rafa’(hadapan), fatah (atas) atau pun
jar (bawah). Maka bab ini, akan menerangkan jenis-jenis isim yang berbaris rafa’ sahaja,
beserta penerangan dan contoh ringkas in sya Allah.

Amma ba’du. Setiap jenis isim yang berbaris rafa’ dinamakan al marfu’, jama’nya al
marfuaat. Baiklah, al marfuaat ada 7.

:‫ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‬

‫ﺀ‬ ‫ﺍ‬‫ ﹶﺘﺩ‬‫ﻤﺒ‬ ‫ﺍﻝﹾ‬‫ﻪ ﻭ‬ ‫ﻋﹸﻠ‬


 ‫ﻡ ﻓﹶﺎ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻴ‬ ‫ﻱ ﹶﻝﻡ‬‫ل ﺍﱠﻝﺫ‬
ُ ‫ﻌﻭ‬ ‫ﻤﻔﹾ‬ ‫ﺍﻝﹾ‬‫ل ﻭ‬
ُ‫ﻋ‬
 ‫ﻲ ﺍﻝﻔﹶﺎ‬
 ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻌﺔﹲ‬ ‫ﺴﺒ‬
 ‫ﺕ‬
‫ﺎ ﹸ‬‫ﻋ‬‫ ﹸﻓﻭ‬‫ﻤﺭ‬ ‫ﺍﻝ‬
‫ﻉ‬
‫ﻓﹸﻭ ﹺ‬‫ﻤﺭ‬ ‫ﻊ ِﻝﻠﹾ‬ ‫ﺍﻝﺘﱠﺎ ﹺﺒ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺘﻬ‬ ‫ﺍ‬‫ﺨﻭ‬
‫ﻭَﺃ ﹶ‬ ‫ﻥ‬
 ‫ﺭ ِﺇ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺨ‬
‫ﻭ ﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﺘﻬ‬ ‫ﺍ‬‫ﺨﻭ‬
‫ﻭَﺃ ﹶ‬ ‫ﻥ‬
 ‫ﻡ ﻜﹶﺎ‬ ‫ﺍﺴ‬‫ﻩ ﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺨ‬
‫ﻭ ﹶ‬

http://studyarab.blogspot.com/
Berkata Imam al Sonhaji:- Al Marfuat ada 7: iaitu

1)Al Fael, Iaitu yang melakukan sesuatu feel (perbuatan).

2)Naeb fael, Iaitu isim mafu’l yang tidak disebut faelnya.

3/4) Al Mubtada’ dan Khabar, Iaitu subjek dan predikat.

5)Isim Kana dan saudaranya.

6)Khabar Inna.

7) Al Tawabi’, terbahagi kepada 4 iaitu sifat, ataf, badal dan taukid.

Sila lihat jadual:

Al Marfuat dan contoh-contohnya.

No Jenis Marfuat Contoh 1 Contoh 2


1 Al Fael
‫ﺩﹰﺍ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ل‬
ُ‫ﺠ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﺏ ﺍﻝ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﻀ‬
 ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻷ‬
َ ‫ﻤﺔﹲ ﺍ‬ ‫ﻁ‬
 ‫َﺃ ﹶﻜﹶﻠﺕﹾ ﻓﹶﺎ‬
2 Naib Fael
‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﺏ‬
 ‫ﻀ ﹺﺭ‬
 ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻷ‬
َ‫لﺍ‬
َ ‫ﻜ‬ ‫ُﺃ‬
3 Al Mubtada
‫ ﻗﹶﺎ ِﺌﻡ‬‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﻤﺔﹲ‬ ‫ﻤﺔﹲ ﻗﹶﺎ ِﺌ‬ ‫ﻁ‬
 ‫ﻓﹶﺎ‬
4 Al Khabar
‫ ﻗﹶﺎ ِﺌﻡ‬‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﻤﺔﹲ‬ ‫ﻤﺔﹲ ﻗﹶﺎ ِﺌ‬ ‫ﻁ‬
 ‫ﻓﹶﺎ‬
5 Isim Kana
‫ ﻗﹶﺎﺌِﻤ ﹰﺎ‬‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﻥ‬
 ‫ﻜﹶﺎ‬ ‫ﻤ ﹰﺔ‬ ‫ﻤﺔﹲ ﻗﹶﺎ ِﺌ‬ ‫ﻁ‬
 ‫ﻜﹶﺎ ﹶﻨﺕﹾ ﻓﹶﺎ‬
6 Khabar Inna
‫ﺍ ﻗﹶﺎ ِﺌﻡ‬‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﻥ‬
 ‫ِﺇ‬ ‫ﻤ ﹰﺔ ﻗﹶﺎﺌِﻤﺔﹲ‬ ‫ﻁ‬
 ‫ﻥ ﻓﹶﺎ‬
 ‫ِﺇ‬
i-Sifat: ‫ﻡ‬ ‫ﻴ‬‫ﻭﺴ‬
 ‫ﺍﻝ‬ ‫ل‬
ُ‫ﺠ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﺀ ﺍﻝ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬ i-Sifat: ‫ﻴﹶﻠ ﹸﺔ‬‫ﺠﻤ‬
 ‫ﺍﻝ‬ ‫ﺀﺕﹾ ﺍﻝ ﹶﻔﺘﹶﺎ ﹸﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬
7 Al Tawabi’:

ii- Ataf: ‫ﻲ‬


 ‫ﻠ‬‫ﻋ‬
 ‫ﻭ‬ ‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬ ii- Ataf: ‫ﻲ‬
 ‫ﻠ‬‫ﻋ‬
 ‫ﻭ‬ ‫ﺀﺕﹾ ﺍﻝ ﹶﻔﺘﹶﺎ ﹸﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬
ii-Taukid: ُ‫ﺴﻪ‬
 ‫ﹶﻨﻔﹾ‬ ‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬ ii-Taukid: ‫ﺎ‬‫ﺴﻬ‬
 ‫ﹶﻨﻔﹾ‬ ‫ﺀﺕﹾ ﺍﻝ ﹶﻔﺘﹶﺎ ﹸﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬
iv-Badal: َ‫َﺃﺨﹸﻭﻙ‬ ‫ﺩ‬‫ﺯﻴ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬ iv-Badal: َ‫ﺨ ﹸﺘﻙ‬
‫َﺃ ﹸ‬ ‫ﺀﺕﹾ ﺍﻝ ﹶﻔﺘﹶﺎ ﹸﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠ‬

21 August 2010, 17:31:04

http://studyarab.blogspot.com/