P. 1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM GRED DUA

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM GRED DUA

|Views: 948|Likes:
Dipublikasikan oleh Tun Mohd Hilmi
www.teknikkoam.com

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA

www.teknikkoam.com

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA

More info:

Published by: Tun Mohd Hilmi on Aug 23, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM

GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Neger
i
Catatan
1 1979 B 0477 Cyril Seng N
2 1979 B 0510 Ding u !oong A "1#B$%19&'
' 1979 B 052& N(A(Ba)*aran B "1#B$%19&1
4 1979 B 0552 +(Sugumaran A "1#,AA-$%1999
5 1979 B 057' Ahma. Moh. ,.ri) K
/ 1979 B 0/24 0im Teong 1in A
7 1979 B 0/2/ K(Murugiah K "1#B$%19&&
& 1979 B 0729 Shi Che2* !uay A "1#B$%19&&#+$%19&&3"2#+$%19&4
9 1979 + 07'1 ,4y Chin )e* Kim M "1#+$%19&23Ci*
10 1979 + 07'4 +eter Chan 0eong Ong M "1#+$%19&'3"2#B$%19&4
11 1979 + 07'5 A5. A6i6 M. Deru) M
12 1979 B 0&20 Me7ar 0ee Mun +oh 1 "1#B$%19&2
1' 1979 + 0&'4 1ayaraman 8aga4an 8
14 1979 B 0&41 Tan Shing Chiang T
15 1979 B K(So2*alingam C
1/ 1979 B 9(Sangaran Kutty Nair A
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
17 19&0 + 0402 0au Suen ong A "1#+$%19/9
1& 19&0 + 047/ K(C( "eorge N "2#+$%19&1
19 19&0 + 0492 1e):ant Singh T "1#+$%19&93"2#+$19&13late
20 19&0 + 0499 Ong Ke* !eang K "1#B$%19&0
21 19&0 B 0502 "oh Chye !o: K "1#+$%19&2
22 19&0 B 0522 9(Bala*ri)hnan B "2#B$%19&9
2' 19&0 + 0551 Moh. Alia) !7 ,5rahim D "2#+$%19&1
24 19&0 B 0/&/ Sally 1a2o5 B +uan
25 19&0 B 07&7 S(Na.ara7ah C "1#B$%19&'
2/ 19&0 B 11&' Khali. A5.ul Ka.ir D 19&1
27 19&0 B 1259 M(Nama)i4ayam + "2#B$%19&1
2& 19&0 B 12/0 0oo Choon Chooi + "2#B$%19&1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
29 19&1 B 0'40 K(8a7a)uriar B "1#B$%19&/
'0 19&1 B 0'9/ Tan Kah Beng A
'1 19&1 + 047/ K(C("eorge N "2#+$%19&0
'2 19&1 + 0492 1e):ant Singh B "1#+$%19&93"2#+$%19&03late
'' 19&1 B 05'& ,( Sella.urai T
'4 19&1 B 05'9 Teoh Boon Chai B "1#B$%19&5
'5 19&1 B 0544 !eti)h Sharma B "1#B$%19&/
'/ 19&1 B 054& K(Ara)u A "1#B$%1990
'7 19&1 + 0551 Moh. Alia) !7 ,5rahim D "2#+$%19&0
'& 19&1 B 057& K( 0oui) Do*ai)amy +
'9 19&1 B 0/25 K( Su5ramaniam A "1#B$%1990
40 19&1 B 0/29 S( "o4in.ara7oo K "1#B$%19&7
41 19&1 + 0/'0 Ong Ke* !eng K "1#+$19&/3;uan
42 19&1 B 0/79 S(Sina;atham B "1#B$%19&'
4' 19&1 B 0/&1 Al5ert D(1a2o5 B "1#B$%1994
44 19&1 B 0701 <.:in 9aro +
45 19&1 B 07'7 Tan Ah Ke: 1
4/ 19&1 B 07// 1a2* 8io A5raham) B "1#B$%19&53"2#+$%199'
47 19&1 B 0&11 Si2*en 9eera*oun.an A
4& 19&1 B 0&70 Chin Kiau 1
49 19&1 B 0904 Ooi Sie: !o2* A
50 19&1 B 11&' Khali. A5.ul Ka.ir D 19&0
51 19&1 B 1259 M( Nama)i4ayam + "2#B$%19&0
52 19&1 B 12/0 0oo Choon Chooi + "2#B$%19&0
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
5' 19&2 + 02'& Augu)tine TAN" *o* Nam K "2#B$%199'3late
54 19&2 B 0''4 Sur7an Singh "ill A "1#+$%1977
55 19&2 B 0'47 8o5ert Ong Ah Kiang A
5/ 19&2 B 05'7 K("o;al B "1#B$%19&5
57 19&2 B 05/2 9(Si4alingam N "1#,AA-$%19&2
5& 19&2 B 0/09 A5.ul Shu*or M.(8a.i 1
59 19&2 B 0/17 K(1ame) 1
/0 19&2 B 0/2& Tang Chong Teng K "1#B$%19&&
/1 19&2 B 0707 K(9aira4an A "1#B$%1991
/2 19&2 B 07/2 S(Kan.iah B "1#B$%19&9
/' 19&2 B 07&/ M(K(1a2o5 B "2#+$%19&'
/4 19&2 B 0&04 9(Kyla)a;athy A "1#,AA-$%199&
/5 19&2 + 0&1' ,)a 5in !7 !u.are A
// 19&2 + 0&2' Sham)u.in 5in A5.ullah A "1#B$%19&/3"2#B$%19&4
/7 19&2 B 0&/& Samion Si*or 1
/& 19&2 B 0&&7 A5.ul 8ahman Daru) K "1#B$%1990
/9 19&2 B 0&91 Ng Se* !au K "2#+$%19&'
70 19&2 B 0&97 A5.ul 8ahim 5in Moh. Noor A "1#B$%19&2
71 19&2 B 0900 Baharum !a)him +
72 19&2 B 0912 T(Sel4ara7ah C
7' 19&2 B 102' Dar)han Singh A "2#B$%19&2
74 19&2 + 10'' "an Te2* Kim M
75 19&2 B 1070 K(+("o;i M "1#B$%19&9
7/ 19&2 B 11&1 Kri)hnan N(Chelliah C
77 19&2 B 120& A6i6 5in 1aa=ar A "1#,AA-$%199&
7& 19&2 + 1291 A5.ul !alim ,)mail K "1#+$%19&9
79 19&2 + 1''/ A5.ul Khali. !am6ah K
&0 19&2 + 1''& Shaari ,)mail K "1#+$%1990
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
&1 19&' B 0240 S(8(Chan.ran A "1#B$%19&/#+$%199'3"2#+$%19&5
&2 19&' B 02/0 +("o4in.ara7u A
&' 19&' B 0'94 0oui) 8o.rigue)e B "1#B$%1990
&4 19&' + 0514 "o4in.an a3l +erumal 1 "1#,AA-$%1997
&5 19&' B 0/15 0ee Kim !iang 1 "1#B$%19&/#+$%199'3"2#+$%19&5
&/ 19&' B 07/5 N(Murugiah Nai.u B "2#+$%19&5
&7 19&' + 07&/ M(K(1a2o5 B "2#B$%19&2
&& 19&' + 0&91 Ng Se* !au K "2#B$%19&2
&9 19&' B 100& M Teng*u Mohama. +e*erma T
90 19&' B 115' -ari. A5u !a))an K "1#B$%1992
91 19&' B 11/0 Chin 9hin 0an K "1#B$%1991
92 19&' B 121/ >ainu.in 5in A5.ul 8a6a* A
9' 19&' B 1271 +aul -ran2i) 1 "1#,AA-$%1999
94 19&' B 1''5 Chan.ran Chan.u Nair K "1#B$%19&9
95 19&' B 14'' S(Na4aratnam T
9/ 19&' B 1550 Me7ar C()un.ara7 +
97 19&' B +(1aya;alan 1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
9& 19&4 B 0'21 Sam5a)i4am "o;al A "1#B$%19943"2#+$%19&&
99 19&4 + 0509 Dar)han Singh K "2#B$%19&4
10
0
19&4 B 0/2' Choo 1ee +o: A
10
1
19&4 B 0/'1 Ahma. Din K "1#B$%19&4
10
2
19&4 B 0705 T(Kuna)egaran A "1#B$%19&4
10
'
19&4 + 0729 Shi Che* !uay A "1#B$%19&&#+$%19&&3"2#B$%1979
10
4
19&4 B 07'4 +eter Chan 0eong Ong M "1#+$%19&'3"2#+$01979
10
5
19&4 B 075& A:tar Singh !an.ol B
10
/
19&4 B 0&2' Shma)u..in 5in A5.ullah K "1#B$%19&/3"2#+$%19&2
10
7
19&4 + 0&27 Mahmoo. Taha K "1#B$%19903"2#B$%19&5
10
&
19&4 B 0&/4 8(S(Nair 1 "1#B$%1990
10
9
19&4 B 1214 Bala*ri)hnan a3l N(Nam5iar A "1#,AA-$%199&3"2#+$%19&7
11
0
19&4 B 1225 Mu)ta;ha 5in Mohame. A "1#+$%197'
11
1
19&4 B 1400 A(S( Annamalai A "1#B$%1991
11
2
19&4 B 14/7 Bal.e4 Singh Sonathu B "1#B$%19&9
11
'
19&4 + 149/ Moh. Na)ir !7 0o;e +inie A
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
11
4
19&5 + 0240 S(8(Chan.ran A "1#B$%19&/#+$%199'3"2#B$19&'
11
5
19&5 B 0'97 1ohn -ernan.e6 A "1#B$%2000
11
/
19&5 + 044/ Shanmugam Muthiah 1 "1#B$%19&'
11
7
19&5 + 0725 <(Anthony 1egara7 B
11 19&5 B 07'2 A5 Satar 5in A5u !a))an M "1#B$%1995
&
11
9
19&5 + 07/5 N(Murugiah Nai.u B "1#B$%19&'
12
0
19&5 B 0&05 8(Alaga;;an A "1#B$%19923"2#+$%19&5
12
1
19&5 + 0&10 !ami) O)man A
12
2
19&5 B 0&27 Mahmoo. Taha K "1#B$%19903"2#+$%19&4
12
'
19&5 B 1079 "(Somu)un.ram M "1#,AA-$%1997
12
4
19&5 + 1147 Moh. Shari== Moh. Sutan K
12
5
19&5 B 1'97 A(Margeret B "2#+$%19&/3;uan
12
/
19&5 + 1401 Dal2han Singh a3l Naran Singh B "1#+$%19&5
12
7
19&5 B 144/ Kri)hnan 9engi.a)amy A
12
&
19&5 B 1494 Tan Kie: A "1#B$%199'
12
9
19&5 B 15/& Me7ar mi2hael Chua > "1#B$%1990
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
10' 19&/ B 0'19 Kamaru..in Moh. Nor K "1#B$%19&9
1'1 19&/ B 0571 M(Dorai)amy K "1#B$%1992
1'2 19&/ + 0572 Ba2han Singh 1ohl K "1#+$%29&/
1'' 19&/ B 0799 K(Munu)amy A "1#B$%19923"2#+$%19&&
1'4 19&/ + 0&'' Chin Nyan o*e K Ci*
1'5 19&/ B 107& S(8aman M
1'/ 19&/ B 115/ 1aa=ar Ma)tan + "1#B$%1991
1'7 19&/ B 120/ 8(Chan.ra)agram A
1'& 19&/ + 1257 Suaran Singh + "1#+$%199'
1'9 19&/ B 1'0/ 0im S:ee An A "1#B$%1992
140 19&/ B 1'77 Noo*ara7oo a3l Thathaiah > "1#B$%19923"2#+$%1995
141 19&/ B 1'&7 1amalu..in 5in Ahma. K "1#B$%1995
142 19&/ + 1'9/ 8o)nani 5t A.nan B "1#,AA-$%199&3"2#B$%
19&93;uan
14' 19&/ + 1'97 A(Margeret B "2#B9$%19&53;uan
144 19&/ B 141/ 1a)man 8a5u D
145 19&/ B 145' M(S(Maniam K
14/ 19&/ B 14// Baharu.in 5in !7 An.ul Mana; ? "1#,AA-$%19973"2#+$%19&&
147 19&/ B 149' "urmeet Singh Chauley A
14& 19&/ B 15'7 Su5ramaniam Muni)amy A
149 19&/ B 155/ +alani4eloo Sinayah K "1#B$19923"2#+$%1995
150 19&/ B 1579 +(K(Sel4ara7ah B "1#B$%199'
151 19&/ B 15&2 S(Arunan.y C "1#B$%199&
152 19&/ B 1595 Kula)eharan A3l Durai B "1#B$%199'3"2#+$%1992
15' 19&/ + 1715 A5.ullah 5in Din K
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
15
4
19&7 B 0/59 8(Annamalai C "1#B$%19923"2#+$%1995
15
5
19&7 B 0901 Clement Mathe:) A
15
/
19&7 + 1214 Bala*ri)hanan a3l N(Nam5iar A "1#,AA-$%199&3"2#B$%19&4
15
7
19&7 B 1'11 Munu)amy Nara)iman C "1#,AA-$%199&
15
&
19&7 B 142/ Cale5 1eremiah Koili;illai ? "1#B$%199'
15
9
19&7 B 14&7 M(K(Narayana)amy A "1#,AA-$%19973"2#B$%199'
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1/
0
19&& B 02&7 +(Kanagara7ah + "1#B$%1992
1/
1
19&& + 0'21 Sam5a)i4am "o;al A "1#B$%19943"2#B$%19&4
1/
2
19&& B 0444 8amalingam Su;;iah A
1/
'
19&& + 05&& K(Kri)hnan K "1#B$%19923"2#B$%199'
1/
4
19&& B 0/77 ?ong Boon !ua B "1#B$%19&&
1/
5
19&& + 0799 K(Munu)amy A "1#B$%19923"2#B$%19&&
1/
/
19&& B 0&00 9(8aman A "1#B$%1997
1/
7
19&& B 0&44 Su5ramaniam 8amanai.u K
1/ 19&& B 0&99 Anor Salom 5in A5. Moen A
&
1/
9
19&& B 1195 Muhama. Mo*htar 5in !7 Moh.
Somin
D "1#,AA-$%200'
17
0
19&& + 1200 Moh. -au6i 5in Omar D "1#,AA-$%199&
17
1
19&& B 14/4 8(+a*iara7u ? "1#,AA-$%1997
17
2
19&& + 14// Baharu.in 5in !7 A5.ul Mana; ? "1#,AA-$%19973"2#B$%19&/
17
'
19&& B 1572 Sye. Sharom 5in Sye. Man)ur B
17
4
19&& B 157' Neo Kim Thin ? "1#B$%19943"2#+$%1990
17
5
19&& B 159& >a*aria +an.a* Ahma. A "1#,AA-$%199&
17
/
19&& B 1/72 Mi2hael 1ana.i*an A "1#B$%19&&
17
7
19&& + 1/&/ Moh. A.nan Ahma. A "1#+$%199'3"2#B$%1995
17
&
19&& B 1&/2 A6ahi.i 5in A6araai B "1#,AA-$%1997
17
9
19&& B 1&&/ +(+o.imhatia + "1#B$%1992
1&
0
19&& + 195& A(Mana; @A(!ami. 5in Ahma. 1 "1#,AA-$%1997
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1&
1
19&9 + 1'71 Mohama. 5in A:ang D "1#+$%1994
1&
2
19&9 B 1'9/ 8o)nani 5t A.nan ? "1#,AA-$%199&3"2#+$%
19&/3;uan
1&
'
19&9 + 14'5 Santo*h Singh + "2#B$%19&9
1&
4
19&9 B 1474 Thiagara7an Kri)hnan B
1&
5
19&9 B 1574 Cyril +atri2* Anthony < "1#,AA-$%1997
1&
/
19&9 B 1&/1 An.ru) Kumar a3l S(8atna)amy ? "2#+$%1991
1&
7
19&9 B 1&70 +(Chan.ra)egaran +
1&
&
19&9 B 1&7' Amar7it Singh + "2#+$%1990
1&
9
19&9 B 1&75 Sam Teng ?ah +
19
0
19&9 + 1940 A)mah 5te Dali A "1#+$%199/3;uan
19
1
19&9 B 199/ 9(Bala*ri)hnan > "2#B$%19&0
19
2
19&9 B 199& Muruge)u a3l Soo)aimany B "1#B$%199'3"2#+$%1995
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
19
'
1990 B 11/9 1e):ant Singh a3l Dali; Singh N "1#,AA-$%1997
19
4
1990 B 1252 See Chee ?an D
19
5
1990 B 1'1/ Moorthy a3l 8(M( Chelliah A
19
/
1990 B 1'59 Tan Boon Seng D "1#B$%1997
19
7
1990 B 1'/1 A5.ul !ami. Ba*ar D
19
&
1990 B 14&' Moh. Ali Ahma. K
19
9
1990 1507 K(Kri)hna Baha.ur C "1#,AA-$%199&
20
0
1990 + 157' Neo Kim Thin ? "1#B$%19943"2#B$%19&&
20
1
1990 B 1577 +aha4an a3l Arumugam B "1#,AA-$%1997
20
2
1990 B 1/54 Anuar A5u Samah M
20
'
1990 B 1//0 ahya Moh. Noor K "1#,AA-$%19973"2#+$%1991
20
4
1990 B 1/79 Munian.y +a;ayah A
20
5
1990 B 1717 !u)enani Sa=i K "1#,AA-$%199&
20
/
1990 B 1&2/ Chong Kee Seng + "1#,AA-$%1997
20
7
1990 B 1&'7 Al5ert ?ong ,ng Mo: <
20
&
1990 B 1&59 Bal5ir Singh B
20
9
1990 + 1&7' Amar7it Singh + "2#B$%19&9
21
0
1990 B 192' Nalara7ah a3l Na.a)on A "1#,AA-$%1997
21 1990 B 1927 S(S(Barathan A "1#,AA-$%199&
1
21
2
1990 B 2004 8amalingam a3l Ku;;an B "1#,AA-$%1999
21
'
1990 B 20'0 Teng Chee -un + "1#,AA-$%1997
21
4
1990 B 2057 Sil4ara7 a3l +eria)amy + "1#,AA-$%1997
21
5
1990 + 2170 a(Thiruthon.er a3l C(A;;u.urai B
21
/
1990 B 2''& K(ellumalai A "1#B$%94#+$%9/3"2#+$%1991
21
7
1990 B 0/&2 S(+aramanathan B
21
&
1990 B 07&4 1amalu..in A:ang C "1#,AA-$%1997
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
21
9
1991 0451 Kathar Singh K
22
0
1991 0//' "(+uru)hothaman C "1#,AA-$%1997
22
1
1991 + 0&05 8(Alaga;an A "1#B$%19923"2#B$%1991
22
2
1991 + 1'&/ Tan Tat !iong +
22
'
1991 B 1'75 +a;u ,gnatiu) + "2#+$%1992
22
4
1991 B 14'5 Santo*h Singh + "2#+$%1991
22
5
1991 1455 Sye. ,5ram)a Omar Khan +
22
/
1991 15&' Anthony)amy a3l Sil4ara7oo > "1#B$%199/
22
7
1991 + 1//0 ahya Moh. Noor K "1#,AA-$%19973"2#B$%1990
22
&
1991 1720 Bang o2* Tang C
22
9
1991 17/& Aruna)ala +an.y +
2'
0
1991 177& Kri)hnan a3l +at2hia;;an B
2'
1
1991 B 17&2 8(S(Sel4ee ? "1#,AA-$%199&3"2#+$%
199/32i*
2'
2
1991 1799 0ee Tian Ai* 1
2'
'
1991 1&41 ?ee 0ee Sim <
2'
4
1991 1&44 0im T6e a: < "1#B$%1995
2'
5
1991 1&49 1e==ery Thien +e.t 0eong <
2'
/
1991 1&50 Tay u5g !o@Chin ung !o <
2'
7
1991 1&54 "ane)an a3l Amia;;an A "1#,AA-$%1997
2'
&
1991 + 1&/1 An.ru) Kumar a3lS(8atna)amy B "2#B$%19&9
2'
9
1991 1&&7 +aul Su5ramaniam +
24
0
1991 19/& "an <e Ka + "1#B$%1995
24
1
1991 2014 K(Sel4ara7ah B "1#,AA-$%199&
24
2
1991 2020 Su)an 0o: Sait 0ein ? "1#,AA-$%19993+uan
24
'
1991 20// The4e Da) a3l Sang*aran A
24
4
1991 2074 +(Muthu)amy A
24
5
1991 21/& "eorge +onniah B "1#,AA-$%1997
24
/
1991 2242 9a)u Su5ramaniam K
24
7
1991 2272 Sun.ram Annamalai K
24
&
1991 + 2''& K(ellumalai A "1#B$%94#+$%9/3"2#B$%1990
24
9
1991 + 2524 0eong Beng Keong < "1#,AA-$%199&3"2%199/
25
0
1991 + 2525 Moh. 8e.6uan 5in A5.ullah < "1#,AA-$%20003"2#B$%199/
25
1
1991 252/ Ka)im a3l Mama <
25
2
1991 259' "o4in.a)amy a3l +erumal K
25
'
1991 2720 Ste;hen oe Chang !:a <
25
4
1991 + 275& Ting Sie: Nguon. <
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
255 1992 B 0/4/ 0im +hang Ng !ee M Ci*
25/ 1992 B 1027 K(+ala2han.ran M "1#,AA-$%19&9
257 1992 B 10/9 Mo*htar A5.ul 8ahman M
25& 1992 B 1077 1amalu..in 1ani M
259 1992 B 11/' "una)egar a3l Mani*am B "1#,AA-$%1997
2/0 1992 + 1'75 +a;u ,gnatiu) + "2#B$%1991
2/1 1992 B 1595 Kula)eharan a3l Durai B "1#B$%199'3"2#B$%19&/
2/2 1992 + 1/1& Tg 1uhan Ari==in Tg u)o== D
2/' 1992 + 1/25 Mat u)o== A:ang Mat D "1#,AA-$%200/
2/4 1992 + 171/ Mahmu. Sau. K
2/5 1992 + 171& 1amiliah 5te Othman K
2// 1992 B 192& 8(8amalingam +
2/7 1992 + 200/ Nallaluthan a3l +eria)amy B "1#,AA-$%19973"2#B$%199/
2/& 1992 + 2077 ,)*an.ar Moh. >ainal A5i.in A "2B%199'
2/9 1992 B 2192 9e7aya Ba;;u)amy ? "1#,AA-$%19973"2#+$%199/
270 1992 + 2202 "an Kah Kuen M "1#,AA-$%199&
271 1992 + 2279 Anantan )u;ramaniam > "1#,AA-$%19973"2#B$%199'
272 1992 B 22&9 Maniam Annamalai +
27' 1992 B 2'04 8uth Mary A(M(Da)) + "1#,AA-$%1997
274 1992 B 2'07 -atimah 5t A5.ullah N
275 1992 B 2'1' Kri)hnanan.an a3l Su5ramaniam N
27/ 1992 B 2'25 Munian.y 8amayah + "1#,AA-$%19993"2#+$%199'
277 1992 B 2400 Sel4ara7ah a3l Murugiah + "1#,AA-$%2000
27& 1992 B 2540 "ulam "hani 5in Moh. Ayou5 ?
279 1992 B 2591 Soren.er Singh a3l Saam Singh B
2&0 1992 B 271& Auah <ng !in K "1#,AA-$%1997
2&1 1992 + A5u !ani==a A
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
2&2 199' B 05&& K(Kri)hnan K "1#B$%19923"2#+$%19&&
2&' 199' + 07// 1a2* 8io A5raham) ? "1#B$%19&53"2#B$%19&1
2&4 199' + 0910 O( 8ama2han.ran C "1#,AA-$%1997
2&5 199' B 1415 Mu5ara* Ali 5in 8a*mi
Mohame.
K "1#,AA-$%2000
2&/ 199' B 1440 Moh. Na)ir ,)mail +
2&7 199' B 14&7 M(K(Narayana)amy A "1#,AA-$%19973"2#B$%
19&7
2&& 199' B 15'0 Sam.ram Su55an 1
2&9 199' B 1/1/ Chinetam5hy a3l Su;;iah N "1#B$%1995
290 199' B 172' Su5ramaniam a3l Kania;;an +
291 199' B 1&'5 Teoh Kai Sing K "1#,AA-$%1997
292 199' B 1&90 Ba4ier Dorai Sun.ram + "1#,AA-$%200/
29' 199' B 1914 +athamarani a3; Dama.aram
+illay
B "1#,AA-$%1999
294 199' + 1947 Mu)a Mohama. Shaari B "1#,AA-$%199&
295 199' B 1977 !o Kee ?ee 1 "1#,AA-$%199&
29/ 199' B 2059 Mahalingam a3l Singaram ? "1#,AA-$%1997
297 199' B 2077 ,)*an.ar Moh. >ainal A5i.in A "1#+$%1992
29& 199' B 2101 Tey Chu Siong 1 "1#,AA-$%1997
299 199' B 2212 Mathi4anan 9ellai)amy 1 "1#,AA-$%1997
'00 199' B 224/ Saa. 5in !a))an K "1#,AA-$%1997
'01 199' B 2251 Maree At2hanan K
'02 199' B 2279 Anantan Su;ramaniam > "1#,AA-$%19973"2#+$%
1992
'0' 199' B 2'10 Si4a7o.i Thirumoorthy N "1#,AA-$%1997
'04 199' B 2'11 9(Sa)itharan N "1#,AA-$%1997
'05 199' B 2'24 San)e.)ran 8athinam K
'0/ 199' + 2'25 Munian.y 8amayah + "1#,AA-$%19993"2#B$%
1992
'07 199' B 2'50 Thoma) Kathira4eloo 1
'0& 199' B 2'51 Neo Nam Kai + "2#+$%1994
'09 199' B 2'/' Moh. 8a)hi. 5in Mean B "1#,AA-$%1997
'10 199' B 2454 Kri)hna)amy a3l "o;al K
'11 199' B 2472 Kalaimani S( K
'12 199' B 2479 Su5ramaniam A;;ro: K
'1' 199' B 2502 Teoh e: Tei* + "1#,AA-$%19973"2#+$%
199'
'14 199' B 2/1& 0im Cheong !ai ? "1#,AA-$%19973"2#+$%
1995
'15 199' + 2/5' Seng !oon Kie: B "1#,AA-$%20003+uan
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
'1/ 1994 B 1174 C(Tha4amani C "1#,AA-$%199&
'17 1994 B 14/0 Su;ermaniam Kalimuthu K "1#,AA-$%199&
'1& 1994 + 1&9' Kan.iah a3l Kanaga)a5ai + "1#,AA-$%199&
'19 1994 B 22/' A6i6ah Salleh K
'20 1994 + 229' A(Da4i. Anthony + "1#,AA-$%2000
'21 1994 + 2295 !7 Mohame. Ba)ir Khan +
'22 1994 + 2'51 Neo Nam Kai + "2#B$%199'
'2' 1994 + 2'/0 A5u Ba*ar 5in Moi.eeni B "1#,AA-$%1994
'24 1994 B 245/ B(Si4a*umar a3l Bala2han.ran K "1#,AA-$%19993"2#+$%
1997
'25 1994 B 2554 Moh. 8u.in ,)mail D
'2/ 1994 B 2571 K:a S:ee 0im D
'27 1994 B 257' Tan ?oon +or D
'2& 1994 + 25&/ A)ari 5in A5Cllah D
'29 1994 + 2/07 !ar7eet Singh a3l !ar.e4 Singh B "1#,AA-$%19993"2#B$%
1997
''0 1994 B 2/'/ Shaari Mat >ain D
''1 1994 B 2//& Mohanara7u a3l Annamlai C "1#,AA-$%2000
''2 1994 B 2//9 Mona*aran a3l "o4in.a)amy C "1#,AA-$%199&3#+$%1997
''' 1994 B 27'' !7 !ami. 5in Mohame. B "1#,AA-$%2000
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
''4 1995 + 0/10 8( Se4ane)an ? "1#,A--$%1999
''5 1995 + 0/59 8(Annamalai C "1#B$%19923"2#B$%19&7
''/ 1995 + 1'77 Noo*ra7oo a3l Thathaiah > "1#B$%19923"2#B$%19&/
''7 1995 + 1'9& Ahma. Dau. Ba5a ?
''& 1995 B 150/ S( +alania;;an ?
''9 1995 + 155/ +alani4eloo Sinayah K "1#B$%19923"2#B$%19&/
'40 1995 B 1/&/ Moha A.nan Ahma. A "1#+$%199'3"2#+$%19&&
'41 1995 + 1709 "anti Mathi a3; S( Kanartna A +uan
'42 1995 + 1&29 Boo !un Chai A "1#,AA-$%199&
'4' 1995 + 199& Muruge)u a3l Soo)aimany ? "1#B$%199'3"2%19&9
'44 1995 B 2047 Ba)il 1u.e Surin K "1#,AA-$%2000
'45 1995 + 20&4 Shui5 5in Sha=ie K "1#,AA-$%1999
'4/ 1995 + 2252 ,lya) M. Ali K "1#,AA-$%1999
'47 1995 + 2257 Sa=ri 5in Daru) K
'4& 1995 B 227& Nor.in 5in Moh. >in ? "1#,AA-$%
19993"2#BD+$%199&
'49 1995 + 2'21 M(Mathi4anan A
'50 1995 B 2492 Teoh +ooi "uan K "1#,AA-$%1999
'51 1995 B 2494 Choong Soo* Khing K Ci*
'52 1995 B 249/ 0ee Khoon +or K
'5' 1995 B 2497 Ong Chee Kiong ?
'54 1995 B 25'2 Kel4in " Simon ?
'55 1995 B 25'5 Samin.er Kaur C "1#,AA-$%20043+uan
'5/ 1995 B 25'7 N(T(Balan ? "1#,AA-$%2000
'57 1995 B 2590 A:alu.in 5in !1 !a))an N "1#,AA-$%1999
'5& 1995 B 2/12 Cheong Cho* Cho: ?
'59 1995 + 2/1& 0im Cheong !ai ? "1#,AA-$%19973"2#B$%
199'
'/0 1995 BD+ 2/77 M(Thane):aran ?
'/1 1995 B 2721 "una)eelam Su5ramaniam B "1#,AA-$%20003"2#+$%
1997
'/2 1995 + 2740 8a7li 5in Su*ri B
'/' 1995 + 2747 Mani4annan Munan.y B "1#,AA-$%20003"2#+$%
199/
'/4 1995 B '121 Nel)on a3l "(D(8i2har. A "1#,AA-$%199&
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
'/5 199/ + 1'2' K(Kri)hnamoorthy A "1#,AA-$%2000
'// 199/ B 1501 Kuan Ah Kan 1 "1#,AA-$%200'
'/7 199/ + 17&2 8(S(Sel4ee ? "1#,AA-$%199&3"2#B$%
19913Ci*
'/& 199/ + 1&29 Boo !un Chai A "1#,AA-$%199&
'/9 199/ B 190/ "una)elan Salamuthu > "1#,AA-$%199&
'70 199/ B 195' <nthiran a3l Su5ramaniam A
'71 199/ + 1992 Teo "e* 0eng 1 "1#,AA-$%2005
'72 199/ B 200/ Nallaluthan a3l +eria)amy B "1#,AA-$%19973"2#B$%
1992
'7' 199/ B 2051 >ul*i=li 5in Mohma. 1 "1#,AA-$%2000
'74 199/ + 21&' Tang !ai Teng 1
'75 199/ + 2192 9e7aya Ba;;u)amy ? "1#,AA-$%
19973"2#B$%1992
'7/ 199/ B 2217 A5.ullah 5in +ilu) N "1#,AA-$%2000
'77 199/ B 2'0' Koay "uat ?ah + Ci*
'7& 199/ B 2405 0eong Beng Keong < ""1#,AA-$%199&3"2#+$%
1991
'79 199/ B 241/ "ane)on Nallaiah 1 "1#,AA-$%2000
'&0 199/ + 2502 Ooi +ing !ong + "1#,AA-$%19973"2#B$%
199/
'&1 199/ B 250& Teoh e: Tei* +
'&2 199/ B 2525 Moh. 8e.6uan 5in A5.ullah < "1#,AA-$%20003"2#+$%
1991
'&' 199/ B 2/2/ A.rian 8a7amani <
'&4 199/ B 2/'2 +a)*aran a3l Su5ramaniam A "2#+$%1997
'&5 199/ + 2747 Mani4annan Munan.y B "1#,AA-$%20003"2#+$%
1995
'&/ 199/ B 27&1 0au Sie !o2* <
'&7 199/ B 2&71 Nalammai a3l O.aya;;a A
'&& 199/ B '021 1o)e;hine Kang Teo* Koon < "1#,AA-$%199&3+uan
'&9 199/ + '04' 8ama)amy Su5ramaniam >
'90 199/ + ''14 8amara: a3l Suma.ram ?
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
'91 1997 B 1/00 T(S(A( Nan.ago;alan A "1#,AA-$%
20003"2#BD+$%199&
'92 1997 B 1/11 +a.manathan a3l Naga;;an A "1#,AA-$%1999
'9' 1997 B 215' Arumugam +alani)amy N "1#,AA-$%1999
'94 1997 B 21&7 A( Kana;athy +illai C "1#,AA-$%200/
'95 1997 B 2205 Bhangaran @ Barga4an a3l
Maha4an
N "1#,AA-$%200'
'9/ 1997 B 2''4 Ahma. Mohame. unu) N "1#,AA-$%1999
'97 1997 B 2'55 Santhamoorthi Chan.riah N "1#,AA-$%1999
'9& 1997 B 24'7 Munian.y Su;;aiah A "1#BD+$%199&
'99 1997 + 245/ B( Si4a*umar a3l Bala2han.ran K "1#,AA-$%19993"2#B$%
1994
400 1997 B 2515 Muhama. Nor !am6ah M "1#,AA-$%200/
401 1997 B 2520 0im Ah Son M "1#,AA-$%199&
402 1997 B 2/07 !ar7et Singh a3l !ar.e4 Singh B "1#,AA-$%19993"2#+$%
199&
40' 1997 + 2/'2 +a)*aran a3l Su5ramaniam A "2#B$%199/
404 1997 + 2//4 A5.ul Kha.ir 5in Mat Noh C "1#,AA-$%200/
405 1997 + 2//9 Mano*aran a3l "o4in.a)amy C "1#,AA-$%199&3#B$%1994
40/ 1997 + 2702 !elmi Mohama. K "1#,AA-$%2000
407 1997 + 2711 M. Khali. 5in Shaari K "1#,AA-$%2000
40& 1997 B 2719 0im !un 1oo K
409 1997 + 2721 "una)eelan Su5ramaniam B "1#,AA-$%20003"2#B$%
1995
410 1997 + 2&75 Sara4anan a3l Maniam A
411 1997 + '000 Chee !ong Beng M
412 1997 + '12& !o Sia: Sheong K "1#,AA-$%20003
"2#BD+$%9&32000
41' 1997 B '1'' Soe= 5in ,)mail K "1#,AA-$%2000
414 1997 B '170 ?ong e: Chung N "1#,AA-$%1999
415 1997 BD+ '172 Simon Sathiya*umar a3l
8(Soloman
N "1#,AA-$%2000
41/ 1997 B '200 +ala*ri)hnan a3l Sinnayah ? "1#,AA-$%1999
417 1997 B '259 Sinnatham5y a3l Sinna)amy N "1#,AA-$%200'
41& 1997 B '2/9 Su5ramaniam a3l Mi2heal N "1#,AA-$%200'
419 1997 B '4&0 Nathan a3l Dorai)amy A "1#,AA-$%1999
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
420 199& BD+ 0517 8( Arumugam + "1#,AA-$%2000
421 199& BD+ 054' 8(Shanmugam ?
422 199& BD+ 0771 M( Sultan Moh. !u))ain B
42' 199& BD+ 1/00 T(S(A Nan.ago;alan A "1#,AA-$%20003"2#B$%
1997
424 199& BD+ 1&12 T(Munu)amy B "1#,AA-$%200'
425 199& BD+ 19&9 Tan Chon !u:ah K "1#,AA-$%
20003"2#BD+$%2000
42/ 199& BD+ 22/1 Moh. Bu*hari 5in Ahma. K "1#,AA-$
20043"2#BD+$%2000
427 199& BD+ 227& Nor.in 5in Moh. ? "1#,AA-$%19993"2#B$%
1995
42& 199& BD+ 2'12 Shanmugam +onno)amy N "1#,AA-$%2007
429 199& BD+ 2'54 "a5riel ,gnatiu) Ste;hen) N
4'0 199& BD+ 24'7 Munian.y Su;;aiah A "2#B$%1997
4'1 199& BD+ 2447 Tan Kah 0eong K "1#,AA-$%200'
4'2 199& BD+ 245' Kamala4ali a3; 9arathan K "2#BD+$%
20003"1#,AA-$%2007
4'' 199& BD+ 2/20 K(8ayan ?
4'4 199& BD+ 2/&1 Stanley Daniel B "1#,AA-$%200'
4'5 199& BD+ 2/9' A5. "hani 5in Daun K "1#,AA-$%2000
4'/ 199& BD+ 27'4 <lang*umaran a3l Da4ara7oo B
4'7 199& BD+ 2799 Tay !uat Beng T "1#,AA-$%1999
4'& 199& BD+ 2&'5 Mohama. Shu*ri 5in Muhama.
Ari==
K "1#,AA-$%
20043"2#BD+$%2000
4'9 199& BD+ 2&52 !a)him 5in Ka.ir B "1#,AA-$%200'
440 199& BD+ 2&/2 A5el Sinna;;an B "1#,AA-$%2007
441 199& BD+ 290/ Mahalingam Munian.y B "1#,AA-$%2007
442 199& BD+ '025 1ayarama a3l 9arathara7u ? "1#,AA-$%2000
44' 199& BD+ '0'& +eriamalar 8amiah ? "1#,AA-$
444 199& BD+ '044 1eganathan Marimuthu > "1#,AA-$%2000
445 199& BD+ '0/5 Tha4amani a3; Mani*a.a)) ? "1#,AA-$%20003+uan
44/ 199& BD+ '071 Sel4am 8amalingam K "2#BD+$%199&
447 199& BD+ '12& !o Sia: Sheong K "1#,AA-$%
20003"2#BD+$%2000
44& 199& BD+ '2/7 TN Sye. >ul*a=li B Sye. A5.ul
Karim
N "1#,AA-$%200'
449 199& BD+ '''/ 8(S( 8ama.a) Nai.u ? "1#,AA-$%200030ate
450 199& BD+ '4'2 <.:in Si7i5 < 2001 "1#,AA-$%200'
451 199& BD+ '/24 ?ong To* !ua < "1#,AA-$
200'3"2#BD+$%2001
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
452 1999 BD+ 12'2 Ng Teng +oo A
45' 1999 BD+ 129& A5.ul 8ahim 5in A5u Ba*ar 1 "1#,AA-$%200/
454 1999 BD+ 19&5 ogi)thran a3l S(8( Canga)in 1
455 1999 BD+ 2140 Bar.in Eteh 1
45/ 1999 BD+ 2'1& 0im Teng !o2* N "1#,AA-$%200'
457 1999 BD+ 2&4/ S(Su5ramaniam 1
45& 1999 BD+ 2&90 u)o== 5in ahya N
459 1999 BD+ 2&92 K( Sathianarayanan 1
4/0 1999 BD+ 2947 M(Santhera Segaran +
4/1 1999 BD+ '009 Kalai2hel4an a3l "(M Kannan N "1#,AA-$%2007
4/2 1999 BD+ '047 ?illiam +eter a3l +(Na.e)on N
4/' 1999 BD+ '050 Nor A5i.in 5in A5u Tali5 1 "1#,AA-$%2004
4/4 1999 BD+ '10& M Teng*u Sam)u.in Teng*u
Mahmu.
1 "1#,AA-$%2007
4/5 1999 BD+ '15& Thiagara7an a3l N(Chelliah C "1#,AA-$%200'
4// 1999 BD+ '24' N(8a4i2han.ran a3l Nalathiran C
4/7 1999 BD+ '''9 ,)ha* 5in A5. 1alil N "1#,AA-$%200'
4/& 1999 BD+ '470 0ie: San Tho: 1 Ci*
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
4/9 2000 BD+ 19&9 Tan Chon !u:ah K "1#,AA-$%
20003"2#BD+$%199/
470 2000 BD+ 22/1 Moh. Bu*hari 5in Ahma. 1 "1#,AA-$%
20043"2#BD+$%199&
471 2000 BD+ 2207 Al;hon)o Nathan + "1#,AA-$%2004
472 2000
47' 2000 BD+ 2/9' A5. "hani 5in Dau. K "1#,AA-$%2000
474 2000 BD+ 2&'5 Mohama. Shu*ri 5in Mohama. K "1#,AA-$%
20043"2#BD+$%199&
475 2000 BD+ 2915 Kala:athy a3; Kathir4eloo B "1#,AA-$%2004
47/ 2000 BD+ 2922 Mohame. Sho*i 5in !7 !a)him B "1#,AA-$200/
477 2000 BD+ '071 Sel4am 8amalingam K "1#,AA-$%2000
47& 2000 BD+ '12/ 0im +oh en B +uan
479 2000 BD+ '12& !o Sia: Sheong K "1#,AA-$
20003"2#BD+$%199&
4&0 2000 BD+ '1&& Aruna)alam a3l Moo*am B "1#,AA-$%200/
4&1 2000 BD+ '221 1a):ant Singh a3l ,n.er Singh B "1#,AA-$%2007
4&2 2000 BD+ '2'7 +etha;erumal a3l +(9aithilin + "1#,AA-$%2004
4&' 2000 BD+ '2/4 Noor A6i*in 5inti Moh. >in N "1#,AA-$%2004
4&4 2000 BD+ ''4' ,)ha* 5in 8i;in >
4&5 2000 BD+ ''45 >ul*e;ri 5in ahya > "1#,AA-$%2004
4&/ 2000 BD+ ''71 "o4in.)amy a3l S(9(9eeriah + "1#,AA-$%2005
4&7 2000 BD+ '455 A6har 5in M. Nor N
4&& 2000 BD+ '492 !oe -oo Teng B "1#,AA-$%2004
4&9 2000 BD+ '515 Si4amalar a3; Muruga)oo ? "1#,AA-$%2007
490 2000 BD+ '590 Arang Kannal a3l Son.ara7an N "1#,AA-$%2004
491 2000 BD+ '59' +u)h;anathan Sellam N
492 2000 BD+ '/1/ Mohan a3l "o4in.a)amy B "1#,AA-$%2004
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
49' 2001 BD+ 1475 Dahlan aa*o5 8
494 2001 BD+ 2775 Maha.e4i a3; 8agha4an ?
495 2001 BD+ 2&70 K(Shanmuga4elu A "1#,AA-$%2007
49/ 2001 BD+ 29&2 aa2o5 5in Mana= N "1#,AA-$%200/
497 2001 BD+ '041 S(Manogaran A "1#,AA-$%200/
49& 2001 BD+ '054 "o4a.an a3l A;o*uti K "1#,AA-$%2007
499 2001 BD+ '2&1 Chan Choon T)6 A "1#,AA-$%200/
500 2001 BD+ ''1' 8a7a)ai*ara7an a3l Naguran > "1#,AA-$%200/
501 2001 BD+ ''&4 0eong Chun 0in A
502 2001 BD+ 1ohny +atri2* < "1#,AA-$%200/
50' 2001 BD+ '477 8aman@ Magan.ran a3l
"ane)on
?
504 2001 BD+ '499 >ainin 5in 1ohari ?
505 2001 BD+ '51/ 9(+onnam5aln ?
50/ 2001 BD+ '5&2 An;alagam a3l Munia)amy > "1#,AA-$%2007
507 2001 BD+ '594 Kairol Anuar 5in Nayan N
50& 2001 BD+ '597 Moh. a6i. 5in Sui. 8
509 2001 BD+ '/1& Moh. A)ri 5in Othman 8 "1#,AA-$%2007
510 2001 BD+ '/19 8o6ai6uni 5te "ha6ali 8 "1#,AA-$%2007
511 2001 BD+ '/20 8o)nani 5te Khali. 8
512 2001 BD+ '/22 Mu)a 5in Karia < "1#,AA-$%200/
51' 2001 BD+ '/2' ?ee !o2* Sen <
514 2001 BD+ '/24 ?ong To* !ua < "1#,AA-$%
200'3"2#BD+$%199&
515 2001 BD+ '/4' Mele* 5in Ar5i < "1#,AA-$%2004
51/ 2001 BD+ '700 Balu a3l Dorai)amy > "1#,AA-$%2007
517 2001 BD+ '741 A6i6ah 5te 1aa=ar A
51& 2001 BD+ '750 Moh. Na6ul 5in Moh. Na:i > "1#,AA-$%200/
519 2001 BD+ '772 Chan.ra a3l Su;aiah > "1#,AA-$%200/
520 2001 BD+ '991 Amuthan a3l "uru)amy A
521 2001 BD+ S(Anantha Murali A "1#,AA-$%2007
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
522 2002 BD+ 1591 "(De4u.u K
52' 2002 BD+ 22&5 Biloo 9( Manigam + "1#,AA-$%2007
524 2002 BD+ 2710 Mohamma. "ha6ali 5in Mat K
525 2002 BD+ 2&2& Mo*htar 5in Mura. K "1#,AA-$%2007
52/ 2002 BD+ 2&'1 K(Sonalyan K
527 2002 BD+ 2&&& 9i7aya Kumar a3l 8(Kan.iah A
52& 2002 BD+ 290' A5.ul 8ahman Man)or B "1#,AA-$%2007
529 2002 BD+ 29/9 0oui) AleFen.er -let2her K
5'0 2002 BD+ '0&& 0ing Ai 0eong A
5'1 2002 BD+ '20& Kri)hnan a3l 4enga.)alam A
5'2 2002 BD+ '247 K(Narayana)amy >
5'' 2002 BD+ '2/1 Chinatham5y a3l Cina;an N
5'4 2002 BD+ '270 Moh. 1a)ni 5in Moh. De)a N
5'5 2002 BD+ '2&/ ?ua Tie: 1en M
5'/ 2002 BD+ ''1& >aini 5in Sulaiman >
5'7 2002 BD+ ''19 8o)lim 5in Salim >
5'& 2002 BD+ ''/' A4a.ayan a3l 8ama)amy N
5'9 2002 BD+ '442 0ee Te2* Soon N
540 2002 BD+ '524 oganathan a3l China;an >
541 2002 BD+ '57' >amani 5in A)haari M "1#,AA-$%200/
542 2002 BD+ '591 Maria)elinar A(Anthony N
54' 2002 BD+ '70& Barhanu..in 5in A Sama. N
544 2002 BD+ '714 +arame)4ara7a a3l Mahan N
545 2002 BD+ '740 Ahma. Khu)airi 5in Alia) A
54/ 2002 BD+ '751 C(9allemah Sinniah ?
547 2002 BD+ '752 Teen Su* Man > Ci*
54& 2002 BD+ '7&1 8a7en.ran a3l Su;;aiah A
549 2002 BD+ '7&2 Anthony Sa4arimuthu A
550 2002 BD+ '79/ Sanha*umar a3l 8ama*ri)hnan A
551 2002 BD+ '&10 Che: Bee Bee A Ci*
552 2002 BD+ '&'& Da) a3l N(B(8a7ago;al N
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
55' 200' BD+ 2419 Moh. u)o= aa2o5 1
554 200' BD+ '120 Bonnie 8u.ol= S "1#,AA-$%2007
555 200' BD+ '125 Nor !a6har 5in ,)mail 1
55/ 200' BD+ '17& Sel4ara7a a3l 8ama)amy 1
557 200' BD+ ''05 !u))in 5in +ei 1
55& 200' BD+ ''29 Che A5u Ba*ar Che Omar 1
559 200' BD+ '40' Ng Ko2* Tiong 1
5/0 200' BD+ '472 Mo*htar >ahi. 5in Bilat Mat 1
5/1 200' BD+ '5'7 >u=i.y 5in !7 Monel 1
5/2 200' BD+ 2011 Omar 5in Moh. 1uni. B
5/' 200' BD+ 2214 9eera*umar a3l Su55aiah C
5/4 200' BD+ 2'4& ":ee Mee @ Any 1 Ci*
5/5 200' BD+ 27&/ Maniam a3l Alage.) N
5// 200' BD+ 2&'2 Kalimuthu Chella +;an K
5/7 200' BD+ 2972 Kamara7an a3l Kalia;;an K
5/& 200' BD+ '110 Tan !ean Sa: K
5/9 200' BD+ '451 8o5ert 9i7aya*umar N
570 200' BD+ '52' Ooi Sie: Tin K Ci*
571 200' BD+ '571 A5.ul 8au= 5in Dimin A
572 200' BD+ '5&/ +ra*a) a3l K(8agha4an N
57' 200' BD+ '5&9 Moh. 0e6a 5in !7 Salleh N
574 200' BD+ '/00 Chan Cheng !uat M
575 200' BD+ '719 Shunmugam a3l Myniretanan N
57/ 200' BD+ '72' Sangaran a3l 8ama)amy N
577 200' BD+ '7/7 K(oge):aran K(( 9eran B
57& 200' BD+ '7&0 Chan.ra Mohan a3l Kanniah A
579 200' BD+ '&07 Moh. Shari= 5in Ba)ah A
5&0 200' BD+ '&/9 A5. !ami. Bin u)oh B
5&1 200' BD+ '9// Ta7ul A6man A
5&2 200' BD+ '9/9 Si4ane)an a3l "o4in.a)amy A
5&' 200' BD+ '9&2 Moh. Sha6alee 5in Sham)ul A
5&4 200' BD+ 400& 8amamoorthy N
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
5&5 2004 BD+ 1445 0eong Chi2* Seng A
5&/ 2004 BD+ '&09 M(Than7a;;an A
5&7 2004 BD+ '9&1 8(9elmohan A
5&& 2004 BD+ '9&5 S(+arame)4aran A
5&9 2004 BD+ 40&0 S(9eera 9i7ayan A
590 2004 BD+ 14/& Se5a)tian +ereira B
591 2004 BD+ '4&4 Sang -ay 0ee B
592 2004 BD+ '491 Ayu5 Bin Mat 8a)hi. B
59' 2004 BD+ '/'5 K(Nyana*umar B
594 2004 BD+ '7/0 1alalu.in 5in Saha5u.in B
595 2004 BD+ '0/7 !ong Chur 0iang K
59/ 2004 BD+ 4010 T(Murugan K
597 2004 BD+ 4011 0ee Choon Boey K
59& 2004 BD+ 2/19 >aiton 5te Dau. ?
599 2004 BD+ 2774 +81 Bala*ri)hnan ?
/00 2004 BD+ '754 Sham)iah Moh. Ali ?
/01 2004 BD+ 40'2 Muthu)amy +aliany ?
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
/02 2005 BD+ '9/1 S(Munira7ah C
/0' 2005 BD+ '4/5 Munian.y a3l Munu)amy C
/04 2005 BD+ '&97 Sinna;;a a3l +erumal C
/05 2005 BD+ '9'' S("una)un.ram C
/0/ 2005 BD+ '755 0im 0o*e ?hi C
/07 2005 BD+ ''97 Moh. A)o*an 5in a5.ullah T "1#,AA-$%2007
/0& 2005 BD+ ''9& 1aya +raga)am a3l Su;;aiah +
/09 2005 BD+ '997 +an.ian a3l Sellamuthu +
/10 2005 BD+ 1&27 Bo)) a3l +(S(0ingam +
/11 2005 BD+ '0&' u Song +
/12 2005 BD+ 29/0 Chai Kit !o: @Da4i. +
/1' 2005 BD+ '912 9elaen.ran a3l +a*iry +
/14 2005 BD+ '44/ 8etna*umar a3l Su.rara7an +
/15 2005 BD+ '&&/ 8a7an a3l 8("o;al N
/1/ 2005 BD+ '7'1 1aa=ar 5in M(+lu) N
/17 2005 BD+ 4009 San.ran a3l Mani*am N
/1& 2005 BD+ Sa=inah 5t A5.ullah N
/19 2005 BD+ 4007 Moh. Ara 5in Moh. u)o= N
/20 2005 BD+ '&42 Mah=u6ah 5te Omar 1
/21 2005 BD+ '/'7 ?ong Cheiu Keen 1
/22 2005 BD+ '&41 !a=i.6ah 5te Na)ir 1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED DUA
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
/2' 200/ BD+ '97/ Sye. Ameer Ali 5in 8ahaman A
/24 200/ BD+ 41'5 Ara)u a3l Suntara7oo A
/25 200/ BD+ '&54 Sha*irah 5t ahma. Damanh A
/2/ 200/ BD+ '5&4 >oh 5in !uri A
/27 200/ BD+ 2&&7 Anthony a3l Arulanan.am A
/2& 200/ BD+ 2&&' 0au 0ing !uat A
/29 200/ BD+ '970 Ma* 0u; an A
/'0 200/ BD+ 444& Moh. 1a)ni 5in 8amli T
/'1 200/ BD+ 2&2' Na)ir Khan 5in ,5rahim +
/'2 200/ BD+ '7/' 0au Chein Chong +
/'' 200/ BD+ 40/5 Kamaru..in 5in 8amli +
/'4 200/ BD+ 4'/7 S(8ama)amy N
/'5 200/ BD+ '95' 0a2him;a.i a3l Nara)inggam N
/'/ 200/ BD+ 4144 A5.ul A6i6 5in A5u Ba*ar N
/'7 200/ BD+ 2900 Chin Kim !ar B
/'& 200/ BD+ '7/4 Soo Suat Dui @ Angela Soo B
/'9 200/ BD+ '040 "an Kee !ong 1
/40 200/ BD+ ''9/ Naim 5in Karimin 1
/41 200/ BD+ '//' Na.ara7an a3l 8enga)amy 1
/42 200/ BD+ '115 Che: Sin ?eng K
/4' 200/ BD+ 2254 !a)ri !a))an K
/44 200/ BD+ 297' Moh. Shu*ri 5in A5.ul 8a6a* K
/45 200/ BD+ '&01 Moh. -au6i A5. !ami. K
/4/ 200/ BD+ 409' >ul*aranin 5in Muhamma. K
/47 200/ BD+ 420& Mohama. +au6i 5in Moh.
i)mail
K
/4& 200/ BD+ 42/9 0ee <lan "ua* K
/49 200/ BD+ 4'/' "uruna.ar C
/50 200/ BD+ 25&5 A5. !alim A6i6 D
/51 200/ BD+ '&0& A5. 8ahim 5in M. Noor D
/52 200/ BD+ 409/ Koay yo*e 0an 8
/5' 200/ BD+ '/&& A*mal 5t Mat 8ata 8
/54 200/ BD+ '94/ Na6lan 5in A5.ullah 8
/55 200/ BD+ '947 Sham)u..in 5in 8o)lan 8

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->