P. 1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM GRED SATU

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM GRED SATU

|Views: 261|Likes:
Dipublikasikan oleh Tun Mohd Hilmi
www.teknikkoam.com

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
www.teknikkoam.com

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU

More info:

Published by: Tun Mohd Hilmi on Aug 23, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM

GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1 1964 P & B 0001 Lee Kuan Yew B Late
1964 P & B 000 M!Thoma" M Late
# 1964 P & B 000# A!$aithilingam B Late
4 1964 P & B 0004 Chin Yi% Keun M
& 1964 P & B 000& Anthon' A( )oger" M
6 1964 P & B 0006 Teoh Tei% Lee B
* 1964 P & B 000* P! Bala"ingam T
+ 1964 P & B 000+ ,! Muruge"an M
9 1964 P & B 0009 )!M! $i-a'a ra- M Late
10 1964 P & B 0010 Cheah Tei% Cheang ( Late
11 1964 P & B 0011 N! M! $a"agan B Late
1 1964 P & B 011+ .ong Choong ,ing (
1# 1964 P & B 019 (! ,! Kanagaratnam N
14 1964 P & B 01#0 /-! O"man 0aini ,
1& 1964 P & B 01#1 (!.oo1 /ull B
16 1964 P & B 014 2ng Ke% Cheow A
1* 1964 P & B 014# ,i1i3ue Meri4an 05B
1+ 1964 P & B 0144 A! )ahim Meri4an 05B
19 1964 P & B 014& .ong Chee 6oo% N5A
0 1964 P & B 016# 0atu% 7ur8a"h ,ingh Kler ,
1 1964 P & B 0164 Nigel T"hen ,
1964 P & B 016& (ame" Chin ,
# 1964 P & B 01*& M! 0enni" 0e ,il9e (
4 1964 P & B 01+4 (ugh ,ingh A
& 1964 P & B 0196 )onal1 )aile' P Late
6 1964 P & B 019+ (imm' Bo'le P Late
* 1964 P & B 0199 Oh Boon Tat P Late
+ 1964 A! Martin
9 1964 B!/! /itler
#0 1964 :e 7him Yam
#1 1964 (o"e;h Lee
# 1964 Lau /an Choon
## 1964 Lee 6un
#4 1964 ,him Kah 6oo
#& 1964 .ong Chong Chow
#6 1969 B 001# Oen ,eng Po P
#* 1969 B 0014 Lionel )a-amone' P 71<P=>19*1
#+ 1969 P & B 001& Martin .ee Ch'e 7ee M
#9 1969 B 001* Tomm' Lim M5B
40 1969 B 001+ Cheong Pa% ,eong M
41 1969 P & B 001 Chong Ya; Lin M
4 1969 P & B 00 Benn' .ee Ch'e /in M
4# 1969 P & B 00# Ang Kim /ai M
44 1969 B&P>L 00& .ari'am ,ingh M5A
4& 1969 P & B 00* Chung ,hin Yee A
46 1969 P & B 00+ Teo Boon Khoo M
4* 1969 P>L 00#6 Chlag ,in Chai P
4+ 1969 P>L 00#* Yeoh Cheng Pwi B
49 1969 B 0049 P! ,olomon K 71<P=>19*9
&0 1969 B 00&4 Au"tin )a-amone' P
&1 1969 P & B 00&& Chin ,iew 6ong K
& 1969 B 00&+ 7ee Teng Mein K
&# 1969 1B 00&9 Chong /ong Chong K
&4 1969 P & B 006* 6oo Chee 6ong B Late
&& 1969 B 0109 Keong ,iew Tat P Late
&6 1969 P & B 0110 Peter Chee P Late
&* 1969 P>L 011 Chew Ah Kong B Late
&+ 1969 P & B 0114 6ran4i" /ilan' 0e Cru? M
&9 1969 P>B 010 6oo Chee .ee B
60 1969 B 01 6ung ,wee .eng B
61 1969 P>B 01# $i9ian N ,oar" B Ci%
6 1969 P>B 01#* Cheah /ai ,u B
6# 1969 B 0141 .ong ,oon Meng B
64 1969 P 014* Tan Beng ,eng P
6& 1969 P>B 01&0 )i4har1 Yow Thin Yang B
66 1969 P>B 01&* Lim Keng Ko% P Late
6* 1969 B 01&+ A!Thana8alan P
6+ 1969 B 01&9 The Thean Kee P
69 1969 P>L 01* 6oo Boon Thiam A
*0 1969 B 01*6 $!C!A Tham8ira-ah B
*1 1969 P>B 01** Beatri4e Chan Yat Tong A
* 1969 B 00& Law 6ong B Late
*# 1969 P & B 016 K!7! Ko"h' A Late
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
*4 19*1 P 0014 Lionel )a-amone' P 71<B=>1969
*& 19*1 P&B 0019 Col! 0ara ,ingh M
*6 19*1 B 00## A! Pala"anthiran N
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Neger
i
Catatan
** 19*# P 004* A8u Ba%ar A?i? B
*+ 19*# P 0049 P! ,olomon K 7<B=>1969
*9 19*# B 00*6 Anthon' :arne"t ,i8ert K
+0 19*# B 00*9 7il8ert 7! (eremiah K
+1 19*# P 016 M! ,waran ,ingh B
+ 19*# B 01* L! )a-a"ingam A Late
+# 19*# P 01#6 )e@ :! A""a4" A
+4 19*# B 0191 ,i1ne' ) Anan1a N
+& 19*# P 0194 (o";e;h Thoma" )
+6 19*# B 019* Lee Mah Chow T
+* 19*# P 00 Mu"taBBa 8in /- Mohamma1 ( 7<B=>19+4
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Neger
i
Catatan
++ 19*4 B 0069 $! 7o9in1a"am' P
+9 19*4 P 01& Camilo 7ome" A
90 19*4 P 0*6 Bene1i4t . 6ernan1e? A
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Neger
i
Catatan
91 19*6 B 00#1 ,!T!)amalingam N
9 19*6 P>B 004& ,!)a-a"ingam B
9# 19*6 B 004+ N!,el9ara-ah N
94 19*6 B 00&1 $!Kanaganathan (
9& 19*6 B&P>B 00& 7!A;;ala Nai1u N
96 19*6 B 0060 (e"u Maria ,el9am M
9* 19*6 P>L 006# Yi; ,wee Peng B
9+ 19*6 P 0064 .ilniot )anatunga M Late
99 19*6 P>B 006& Choo 7eo% ,eng M
100 19*6 B 00*0 Beo Peter 6ooC Athaana"i P
101 19*6 B 00* Lim Yong Chiang M
10 19*6 B 00** Phag ,ingh 7rewal K
10# 19*6 B 00*+ )o%iah Yu""oB P Puan
104 19*6 P>L 00+ Kenneth M!Tre"eira P
10& 19*6 P>L 00+4 .ee Teow ,oon P
106 19*6 P>L 00++ A9an K! Au M
10* 19*6 P>L 00+9 O!A!P Ka1ir Mohi1een K
10+ 19*6 P>L 0090 7! )ama%ri"hnan B5C
109 19*6 P>B 0099 ,!A ,inniah K Late
110 19*6 B 01# M! 0urai )a- B
111 19*6 P>L 01& :1win (! ,te;hen" B
11 19*6 P 01+ L!)a-a"ingam A Puan
11# 19*6 B 01## ,!O A;;an A
114 19*6 B&P>L 01#4 6ran4i" Leo Kee Lat (
11& 19*6 P>L 01#& ,! Aruna4halam A
116 19*6 P&B 0140 Tan Meng Kwang (
11* 19*6 P>B 0149 ,!,el9aratnam (
11+ 19*6 B 01*+ K!Chan1ra"h%ran B
119 19*6 B 01*9 ,ham ,ingh A
10 19*6 B 01+ A!L 0airiam A
11 19*6 P>B 01+6 Yong Tan (on M
1 19*6 B&P>B 0190 Al8ert Ong 7uan /o4% M
1# 19*6 B 019# :1win ,! A8raham N
14 19*6 B 019& Anthon' Liau A
1& 19*6 B 009 A! An8u Nathan Aro%ia"am' B
16 19*6 P>L 011 7! 7o9in1a"am' B
1* 19*6 P>L 014 K! Bala4han1ran B
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1+ 19** B&P>B 0016 7!Parama"i9am N
19 19** B&P>B 00# 7!Parama"i9am N
1#0 19** B&P>B 00#& M!Palan' M
1#1 19** P 0041 6ran4i" ,iow N
1# 19** B&P>B 00&* ,!Arul K
1## 19** P>L 00+# Cheang Ko% Cho' P
1#4 19** P>L 00+& Paul Chan P
1#& 19** P>B 0096 )!$ellu Pillai M
1#6 19** P>B 009+ Pretam ,ingh 0hilion K
1#* 19** P 0100 /o Lian Che' K
1#+ 19** B&P>B 01&6 M!7o9in1an )
149 19** P>B 0166 ,unil K!0a" ,
140 19** P>B 01+1 Mohan ,ingh P
141 19** P 0##4 ,ur-an ,ingh 7ill A 7<B=>19+
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
14

19*+ B 0#4 Maili Mani%am K
14
#
19*+ P 0&6 Tan Yee Chee M
14
4
19*+ B 0#6* L!Pu"h;anathan A
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
14
&
19*9 P&B 0*9 ,!$egai'utham B
14
6
19*9 B 0+1 ,!Kamalanathan B
14
*
19*9 B 0#06 A!Nel"on Chan1ran B
14
+
19*9 B 0#+1 (ag1i"h ,ingh B
14 19*9 B 04#9 Aaron A8raham T5B
9
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1&
0
19+0 P 0#+* (ame" Lim ,?e /ien B
1&
1
19+0 P 046 ,eth K! Nair B
1&

19+0 B 0&+ A'u8 (aamat M
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1&
#
19+1 B 009 ,!Pa1manathan K
1&
4
19+1 B 0499 Ong Ke% /eang K 7<P=>19+1
1&
&
19+1 B 0&+ N!A Ba"%aran B 7<B=>19+0
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1&
6
19+ P 0&4 T!0!K! ,ingham M
1&
*
19+ B 049# Chan Kim 6oo% A
1&
+
19+ P 0&0 7oh Ch'e /ow K 7<P=>19+0
1&
9
19+ P 0*#1 A9' Chin ,e% Kim M 7<P=>19*954i%
16
0
19+ B 0+0 Me-ar Lee Mun Poh K 7<P=>19*9
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
16
1
19+# B 0446 ,hanmugam Muthiah ( 7<P=>19+#
16

19+# P 046 )o8ert Aeria M
16
#
19+# B 0&10 0ing Yu /oong K 7<B=>19*9
16
4
19+# B 0&&6 ,ai8 /- Merah M
16
&
19+# P 0&&+ Othman )e-a; M
16
6
19+# B 0&91 A8rahim Ahma1 K
16
*
19+# B 06*9 ,! ,ina;atham B 7<B=>19+1
16
+
19+# P 0*#4 Peter Chan Leong Ong M 7<B=>19+4<P=>19*9
16
9
19+# B 0*+* ,! Na1ara-ah C 7<B=>19+0
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri 4atatan
1*
0
19+4 B 04* K!)aman C
1*
1
19+4 B 0490 Lai .ai Cheong T
1*

19+4 B 0&* (a4o8 Matthew" B
1*
#
19+4 B 06+1 Al8ert 0! (a4o8 B 7<B=>19+1
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1*
4
19+& P 0#+ Augu"tine Tang To% Nam K 71<B=>199#57>19+<late=
1*
&
19+& B 0&#* K!7o;al B 7<B=>19+
1*
6
19+& B 0&#9 Teoh Boon Chai B 7<B=>19+1
1*
*
19+& B 0640 Amri a81ullah T
1*
+
19+& B 0*66 (a4% )io a8raham" B 7<B=>19+15<P=>199#
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1*
9
19+6 K 004 ,!)! Chan1ran K
71<P=>199#57<B=>19+#5<P=>199#
1+
0
19+6 K 0#4 N!Kri"hnan Kutt' Nair K
1+
1
19+6 B 0#40 K!)a-a"uriar B 7<B=>19+1
1+

19+6 B 0&44 /eti"h ,harma B 7<B=>19+1
1+
#
19+6 ( 061& Lee Kim /iang ( 7<B=>19+#
1+
4
19+6 K 06#0 Ong %e% /eang K 7<P=>19+15Puan
1+
&
19+6 A 0+1# /-! A"a 8in /- /u1are A
1+
6
19+6 K 0+# ,ham"u11in 8in A81ullah K 7<B=>19+45<P=>19+4
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
1+
*
19+* B 069 ,!7o9in1ara-oo K 7<B=>19+1
1+
+
19+* B 0+9* A81ul )ahim 8in Moh1 Noor A 7<B=>19+*
1+
9
19+* P 040 Lau ,uen Yong A 7<B=>19++
19
0
19+* B 066 K!Murugiah K 7<B=>19*9
19
1
19+* B 06+ Tan Chong Teng K 7<B=>19+
19

19+* B 0*9 ,hi Che% /ua' A
71<P=>19957<B=>19++5<P=>19+4
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
19
#
19+9 B 0#19 Kamaru11in Moh1 Nor K 7<B=>19+6
19
4
19+9 P 049 (e"want ,ingh T 7<P=>19+0519+1 Late
19
&
19+9 B 06#1 Ahma1 0in K 7<B=>19+9
19
6
19+9 B 0*0& T!Kuna"egaran A 7<B=>19+9
19
*
19+9 B 0*6 ,!Kan1iah B 71<B=>19+
19
+
19+9 B 0+*& )a"u Maniam 0
19
9
19+9 B 10*0 K!P 7o;i M 7<B=>19+
0
0
19+9 B 104 )!7o9in1ara-u A
0
1
19+9 P 191 A81ul /alim A"mail K 7<P=>10+
0

19+9 B 1##& Chan1ran Chan1u Nair K 7<B=>19+#
0
#
19+9 B 146* Bal1e9 ,ingh ,onathu B 7<B=>19+4
0
4
19+9 P 166& ,imon Lo :
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
0
&
1990 B 0#94 Loui" )o1rigue" A 7<B=>19+#
0
6
1990 B 0&4+ K! Ara"u A 7<B=>19+1
0
*
1990 P 0&* Ba4han ,ingh (ohl K 7<P=>1990
0
+
1990 B 06& K! ,u8ramaniam A 7<B=>19+1
0
9
1990 B 0+* Mahmoo1 Taha K 7<B=19+&5<P=>19+4
1
0
1990 B 0+64 )!,!Nair ( 7<B=>19+4
1
1
1990 B 0++* A81ul )ahman 0aru" K 7<B=>19+
1

1990 P 1##+ ,haari A"mail K 7<P=>19+
1
#
1990 B 1&6+ Me-ar Mi4hael Chua D 7<B=>19+&
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
14 1991 B 0460 M!A!A Anthon' ,am' N
1& 1991 B 0*06 $!,angara Na'ar A
16 1991 B 0*0* KE$aira9an A 7<B=>19+
1* 1991 B 11&6 (aaBar Ma"tan P 7<B=>1991
1+ 1991 B 1160 Chin Chin Lan K 7<B=>19+#
19 1191 B 1400 A!,!Annamalai A 7<B=>19+4
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
0 199 B 0#+ Augu"tine Tang To% Nam K 71<P=>19+&57>19+late
1 199 B 0+* P!Kangaara-ah P 7<B=>19++
199 B 0&*1 M!0orai"am' K 7<B=>19+6
# 199 B 0&++ K!Kri"hnan K 7<B=>199#5<P=>19+
4 199 B 06&9 )!Annamalai C 7<B=>19+*5<P=>199&
& 199 B 0*9 ,hi Che% /ua' A
71<B=>19++57<B=>19++5<P=>19+4
6 199 B 0*99 K!Munu"am' A 7<B=>19+65<P=>19++
* 199 B 0+0& )!alaga;an A 7<B=>19+&5<P=>1991
+ 199 B 11&# 6ari1 A8u /a""an K 7<B=>19+#
9 199 B 1#06 Lim ,wee An A 7<B=>19+6
#0 199 B 1#** Noo%ara-a a5l Thathaiah P 7<B=>19+65<P=199&
#1 199 B 1&&6 Palani9eloo "ina'ah K 7<B=>19+65<P=199&
# 199 B 1++6 P!Po1imhatia P 7<B=>19++
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
## 199# P 040 ,!)!Chan1ran K
71<B=>19+657<B=>19+#5<P=>9#
#4 199# B 0#*1 Tham ,iew Kai :
#& 199# B 06** .ong Boon /ua B 7<B=>199#
#6 199# P 1*& ,uaran "ingh P 7<P=>19+6
#* 199# B 146 Cale8 (eremiah Koili;ilai 0 7<B=>19+*
#+ 199# B 1494 Tan Kiew A 7<B=>19+&
#9 199# 1&*9 P!K ,el9ara-ah B 7<B=>19+65<P=>199
40 199# B 1&9& Kula"eharan a5l 0urai B 7<B=
41 199# P 16+6 Moh1 a1nan Ahma1 A
4 199# B 199+ Muruge"u ,oo"aiman' D
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
4# 1994 B 0#1 ,am8a"i9am 7o;al A 7<B=>19+45<P=>196+
44 1994 P 1#*1 Mohama1 8in Awang 0 7<P=>19++
4& 1994 B 1&*# Neo Kim Thin . 7<B=>19++5<P=>1990
46 1994 B ##+ K!Yellumalai A
71<P=>199657<B=19905<P=>1991
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
4* 199& B 1616 Chinetam8' a5l ,u;;iah N 7<B=>199#
4+ 199& B 0*# A8 ,etar 8in A8u /a""an M 7<B=>19+&
49 199& B 1#+* (amalu11in 8in Ahma1 K 7<B=>19+6
&0 199& B 1+44 Lim T?e Yaw : 7>1991
&1 199& B 196+ 7an :e Ka P 7>1991
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
&

1996 B 1&+# Anthon'"am' a5l ,il9ara-oo D 7>1991
&
#
1996 B 16* Mi4hael (ana1i%an A 7<B=>1996
&
4
1996 P 1940 A"mah 8te 0ali A 7<P=>19+95Puan
&
&
1996 P ##+ K! Yellumalai A
71<B=>199457<B=1990<P=>1991
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
&
6
199* B 06&0 ,!,u8ramaniam K
&
*
199* B 0+00 $!)aman A 7<B=>19++
&
+
199* B 1#&9 Tan Boon ,eng 0 7<B=>1990
&
9
199* P 1401 0al4han ,ingh a5l Naran "in B 7<P=>199*
6
0
199* AAA6 0&14 7o9in1an a5l Perumal ( 7<B&P=>001
6
1
199* AAA6 0&6 $!,i9alingam N 7<B=19+
6

199* AAA6 066# 7!Puru"hotman C 7>1991
6
#
199* AAA6 0*+4 (amalu11in Awang C 7<B=>199*
6
4
199* AAA6 0910 O!)ama4han1ran C 7<P=>199#
6
&
199* AAA6 10* K!Pala4han1ran M 7<B=>199
6
6
199* AAA6 10*9 7!,omu"un1ram M 7<B=>19+&
6
*
199* AAA6 116# 7una"egar a5l Mani%am B 7<B=>199
6
+
199* AAA6 1169 (a"wanth ,ingh a5l 0ali;
,ing
N 7<B=>1990
6
9
199* AAA6 1464 )!Pa%iara-u . 7<B=>19++
*
0
199* AAA6 1466 Baharu1in /- A81ul Man . 7<B=>19+65<P=>19++
*
1
199* AAA6 14+* M!K!Nara'ana"am' A 7<B=>19+*5199#
*

199* AAA6 1&*4 C'ril Patri4% Anthon' . 7<B=>19+9
*
#
199* AAA6 1&** Paha9an a5l Arumugam B 7<B=>1990
*
4
199* AAA6 1660 Yah'a Moh1 Noor K 7<B=>19905<P=>1991
*
&
199* AAA6 1+6 Chong Kee ,eng P 7<B=>1990
*
6
199* AAA6 1+#& Teoh Kai "ing K 7<B=>199#
*
*
199* AAA6 1+&4 7ane"an a!l Amia;;an A 7>1991
*
+
199* AAA6 1+6 A?ahi1i 8in A?arai B 7<B=>196
*
9
199* AAA6 19# Nalara-ah Na1e"on A 7<B=>1990
+
0
199* AAA6 19&+ A!Mana; ( 7<P=>199+
+
1
199* AAA6 006 Nallaluthan a5l Peria"am' B 7<B=>19965<P=>199
+

199* AAA6 0#0 Teng Chee 6un P 7<B=>1990
+
#
199* AAA6 0&* ,il9ara- a5l Peria"am' . 7<B=>1990
+
4
199* AAA6 0&9 Mahalingam a5l ,ingaram . 7<B=>199#
+
&
199* AAA6 101 Te' hu ,iong ( 7<B=>199#
+
6
199* AAA6 16+ 7eorge Ponniah B 7>1991
+
*
199* AAA6 19 $e-a'a Ba;;u"am' . 7<B=>1995<P=>1996
+
+
199* AAA6 1 Mathi9anan $ella"am' ( 7<B=>199#
+
9
199* AAA6 46 ,aa1 8in /a""an K 7<B=>199#
9
0
199* AAA6 *0 Chong Kean ,eng K 7
9
1
199* AAA6 *9 Anantan ,u;ramaniam D 7<P=>199<B=>199#
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
9 199* AAA6 #04 )uth Mar' A!M 0a"" P 7<B=>199
9# 199* AAA6 #10 ,i9a-othi Thirumoorth' N 7<B=>199#
94 199* AAA6 #11 $!,a"itharan N 7<B=199#
9& 199* AAA6 #6# Moh1 )a"hi1 8in Mean B 7<B=>199#
96 199* AAA6 4&4 Kri"hna"am' a5l 7o;al K
9* 199* AAA6 &0 Teoh Yew Tei% P 7<B=>199#5<P=>1996
9+ 199* AAA6 61+ Lim Cheong /ai . 7<B=>199#5<P=>199&
99 199* AAA6 *1+ Fuah :ng /in K 7<B=>199

SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
#00 199+ B 1&+ ,!Arunan1' . 7<B=>19+6
#01 199+ AAA6 061# N!)ama'ah .
#0 199+ AAA6 0+04 $!K'la"a;ath' A 7<B=>19+
#0# 199+ AAA6 0+## Chin N'an Yo%e K Ci%
#04 199+ AAA6 11*4 C!Tha9amani C 7<B=>1994
#0& 199+ AAA6 100 Moh1 6au?i 8in Omar 0 7<P=>19++
#06 199+ AAA6 10+ Ai?i 8in (aaBar A 7<B=>19+
#0* 199+ AAA6 114 Bala%ri"hnan a5l N!Nam8iar A 7<B=>19+45<P=>19+*
#0+ 199+ AAA6 140 Bal8ir ,ingh 7ill .
#09 199+ AAA6 1#11 Munu"am' nara"imman A 7<B=>19+*
#10 199+ AAA6 1#96 )o"nani 8t A1nan B 7<B=>19+95<P=>19+65Puan
#11 199+ AAA6 1460 ,u;ermaniam Kalimuthu K 7<B=>1994
#1 199+ AAA6 1&0* K!Kri"hna Baha1ur C 7>1990
#1# 199+ AAA6 1&9+ Da%aria Pan1a% Ahma1 A 7<B=>19++
#14 199+ AAA6 1*1* /u"enani ,aBi K 7<B=>1990
#1& 199+ AAA6 1*+ )!,!,el9ee . 7<B=>19915<P=>1996
#16 199+ AAA6 1+9 Boo /un Chai P 7<P=>199&51996
#1* 199+ AAA6 1+9# Kan1iah a5l Kanaga"a8ai P 7<P=>199+
#1+ 199+ AAA6 1906 7una"eelan ,alamuthu D 7<B=>199+
#19 199+ AAA6 19* ,!,!Barathan A 7<B=>1990
#0 199+ AAA6 194* Mu"a Mohama1 ,haari K 7<P=>199#
#1 199+ AAA6 19** /o Kee .ee ( 7<B=>199#
# 199+ AAA6 014 K!,el9ara-ah B 7>1991
## 199+ AAA6 0 7an Kah Kuen M 7<P=>199
#4 199+ AAA6 #60 A8u Ba%ar 8in Moi1eeni B 7<B0>199+
#& 199+ AAA6 &0 Lim ah ,oon M 7<B=>199*
#6 199+ AAA6 &4 Leong Beng Keong : 7<B=>19965<P=>1991
#* 199+ AAA6 669 Mano%aran a5l 7o9in1a"am' C 7>19945<P=>199*
#+ 199+ AAA6 #01 (o"e;hine Kang Teo% Koon : 7>19965Puan
#9 199+ AAA6 #11 Nel"on a5l 7!0 )i4har1 A 7<B=>199&
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
##0 1999 AAA6 1*1 Paul 6ran4i" ( 7<B=>19+#
##1 1999 AAA6 1661 Pamanathan a5l Naga;;an A 7<B=>199*
## 1999 AAA6 1914 Pathmarani a5; 0amo1aram
;illai
( 7<B=>199#
### 1999 AAA6 004 )amalingam a5l Ku;;an B 7<B=>1990
##4 1999 AAA6 00 ,u"an Low ,ait Lein T 7>19915Puan
##& 1999 AAA6 0#1 Ong Kim Chooi P-% P-m P
##6 1999 AAA6 0+4 ,hui8 8in ,haBie K 7<P=>199&
##* 1999 AAA6 1&# Arumugam Palani"am' N 7<B=>199*
##+ 1999 AAA6 & Li'a" M1 Ali K 7<P=>199&
##9 1999 AAA6 *+ Nor1in 8in Moh1 Din . 7<B=199&5<B&P=>199+
#40 1999 AAA6 #& Munian1' )ama'ah P 7<B=>1995<P=199#
#41 1999 AAA6 ##4 Ahma1 Mohama1 'unu" N 7<B=>199*
#4 1999 AAA6 #&& ,anthamoorthi Chan1riah N 7<B=>199*
#4# 1999 AAA6 4&6 B!"i9a%umar a5l
Bala4han1ran
K 7<B=>19945<P=199*
#44 1999 AAA6 49 Teoh Pooi 7uan K 7<B=>199&
#4& 1999 AAA6 &90 Awalu11in 8in /- /a""an N 7<B=>199&
#46 1999 AAA6 60* /ar-it ,ingh a5l /ar1e9 ,ingh B 7<B=>199*5<P=>1994
#4* 1999 AAA6 611 7una"e%aran a5l Nalatham8i K
#4+ 1999 AAA6 *99 Ta' /uat Beng T 7<B&P=>199+
#49 1999 AAA6 #1*0 .ong Yew Chung N 7<B=>199*
#&0 1999 AAA6 #00 Pala%ri"hnan a5l ,inna'ah D 7<B=>199*
#&1 1999 AAA6 ##9 Lim /uat Yeng A
#& 1999 AAA6 #4+0 Nathan a5; 1orai"am' A 7<B=>199*
#&# 1999 AAA6 0&& P!,ugumaran 0 7<B=>19*9
#&4 1999 AAA6 0610 )!,e9ane"an ( 7<P=>199&
#&& 1999 AAA6 096 :leanor Meleoo M
#&6 1999 AAA6 P!Chan1ra"egaran P
#&* 000 B 0#9* (ohn 6ernan1e? P 7<B=>19+&
#&+ 000 AAA6 0&1* )!Arumugam B 7<B&P=>199+
#&9 000 AAA6 0&4# )!,hnamugam B
#60 000 AAA6 1## K!Kri"hnamoorth' A 7<P=>1996
#61 000 AAA6 141& Mu8ara% Ali 8in )a%hir
Moh1
0 7<B=>199#
#6 000 AAA6 1&66 Munian1' a5l ,u8ramaniam C
#6# 000 AAA6 1600 T!,!A Nan1ago;alan A 7<B=>199*5<B&P=>199+
#64 000 AAA6 19+9 Tan Chon /uwah ( 7<B&P=>199+5000
#6& 000 AAA6 04* Ba"il (u1e ,urin P 7<B=>199&
#66 000 AAA6 1* A81ullah 8in Pilu" C 7<B=>1996
#6* 000 AAA6 9# A!0a9i1 Anthon' P 7<P=>1994
#6+ 000 AAA6 400 ,el9ara-a a5l Muruga'ah A 7<B=>199
#69 000 AAA6 416 7ane"an nallaiah ( 7<B=>1996
#*0 000 AAA6 && Moh1 )e1?uan 8in A81ullah : 7<B=>19965<P=>1991
#*1 000 AAA6 &#* N!T!Balan . 7<B=>199&
#* 000 AAA6 6&# ,eng hoon Kiew B 7<P=>199#5Puan
#*# 000 AAA6 66+ Mohanara-u a5l Annamallai C 7<B=>1994
#*4 000 AAA6 69# A81 7hani 8in 0au1 K 7>199+&000
#*& 000 AAA6 *0 /elmi Mohama1 K 7<P=>199*
#*6 000 AAA6 *11 M1 Khali1 8in ,haari K 7<GP=>199*
#** 000 AAA6 *1 7una"eelan ,u8ramaniam B 7<B=>199&5<P=>199*
#*+ 000 AAA6 *## /-!/ami1 8in Mohama1 B 7<B=>1994
#*9 000 AAA6 *4* Mani9annan Munan1' B 7<P=>199&51996
#+0 000 AAA6 #0& (a'arama a5l 9ara-hara-u . 7<B&P=>199+
#+1 000 AAA6 #0#+ Pri'amalar )amiah . 7<B&P=>199+
#+ 000 AAA6 #044 (eganathan Marimuthu P 7<B&P=>199+
#+# 000 AAA6 #06& Tha9amani a5; Mani%a1a"" ( 7<B= <B&P=>199+5;uan
#+4 000 AAA6 #1+ /i ,iaw ,heong K 7<P=>199*5<B&P=>
199+5000
#+& 000 AAA6 #1## ,oeB 8in A"mail K 7<B=>199*
#+6 000 AAA6 #1* ,imon ,ath'a%umar a5l
)!,oloman
N 7<B&P=>199*
#+* 000 AAA6 ###6 )!,!)ama1a" Nai1u . 7<B&P=>199+5late
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
#++ 00# AAA6 119& Moh1 Mo%htar 8in /- Moh1
"omin
0 7<B=>19++
#+9 00# AAA6 1&01 Kuan Ah Kan ( 7<B=>1996
#90 00# AAA6 1+1 T!Munu"am' B 7<B&P=>199+
#91 00# AAA6 0&1 Dul%iBli 8in mohama1 P 7<B=>00#
#9 00# AAA6 0& Bhangaran CBarga9an a5l
Maha9an
D 7<B=>199*
#9# 00# AAA6 #1+ Lim Teng /o4% N 7<B&P=>1999
#94 00# AAA6 44* Tan %ah leong K 7<B&P=>199+
#9& 00# AAA6 6+1 ,tanle' 0aniel . 7<B&P=>199+
#96 00# AAA6 +& /a"him 8in %a1ir B 7<B&P=>199+
#9* 00# AAA6 #1&+ Thiagara-ah a5l N!Chelliah : 7<B&P=>1999
#9+ 00# AAA6 #1*9 Morgan a5l 7o9in1a"am' K
#99 00# AAA6 #&9 ,innatham8' a5l Chinna"am' N 7<B=>199*
400 00# AAA6 #6* ,'e1 Dul%aBli B!,'e1 A81ul N 7<B&P=>199+
401 00# AAA6 #69 ,u8ramaniam a5l Mi4heal C 7<B=>199*
40 00# AAA6 ###9 A"ha% 8in A81 -alil . 7<B&P=>1999
40# 00# AAA6 #4# :1win ,i-i1 : 7<B&P=>199+
404 00# AAA6 #64 .ong To% /ue : 7<B&P=>001500#
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
40
&
004 AAA6 1&&4 L!A!Nathan A 7>199#
40
6
004 AAA6 199 Teo 7e% Leng ( 7<B&P=>1996
40
*
004 AAA6 61 Moh1 Bu%hari 8in Ahma1 K 7<B&P=>199+5000
40
+
004 AAA6 9* Al;hon"o Nathan P 7<B&P=>000
40
9
004 AAA6 &#& ,armin1er Kaur . 7<B=>199&5Puan
41
0
004 AAA6 +#& Mohama1 ,hu%ri 8in
Mohama1 ariBB
K 7<B&P=>199+5000
41
1
004 AAA6 91& Kalawathi a5; Kathira9eloo B 7<B&P=>000
41

004 AAA6 #0&0 Nor A8i1in 8in A8u Tali8 ( 7<B&P=>1999
41
#
004 AAA6 ##* Petha;erumal a5l P!$aithilin K 7<B&P=>000
41
4
004 AAA6 #64 Noor A?i%in 8t Moh1 Din N 7<B&P=>000
41
&
004 AAA6 ##4& Dul;e%ri 8in Yah'a D 7<B&P=>000
41
6
004 AAA6 #49 /oe 6oo teng B 7<B&P=>000
41
*
004 AAA6 #&90 Arang %annal a5l "on1ara-an N 7<B&P=>000
41
+
004 AAA6 #616 Mohan a5l 7o9in1a"am' B 7<B&P=>000
41
9
004 AAA6 #64# Mele% 8in Ar8i : 7<B&P=>001
4
0
004 AAA6 #64& A8g!A81ul /a1i 8in A8g
A8u
:
4
1
004 AAA6 0*1+ ,!)amanai1u A 7>199#
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
4 00& AAA6 ++ /- Mo%htar 8in Mura1 K 7<B&P=>00
4# 00& AAA6 #041 ,!Manogaran A 7<B&P=>001
44 00& AAA6 16& Mat Yu"oB 8in Awang Mat 0 7<P=>199
4& 00& AAA6 664 A81ul %ha1ir 8in Mat noor C 7<P=>199*
46 00& AAA6 &1& Muhamma1 Nor 8in /am?ah M 7<B=>199*
4* 00& AAA6 9 Mohamma1 ,hu%ri /-
/a"him
B 7<B&P=>000
4+ 00& AAA6 ** Chan1ra ,u;;iah . 7<B&P=>001
49 00& AAA6 19+ A81ul )ahim 8in A8u Ba%ar ( 7<B&P=>1999
4#0 00& AAA6 1+* A!7ana;ath' ;illai P 7<B=>199*
4#1 00& AAA6 #+14 (ohn' AK Patri4% : 7<B&P=>000
4# 00& AAA6 #6 Mu"a Karia : 7<B&P=>001
4## 00& AAA6 #*&0 Moh1 Na?ul 8in Moh1 Nawi D 7<B&P=>001
4#4 00& AAA6 9+ Yaa4o8 ManaB N 7<B&P=>001
4#& 00& AAA6 ##1# Me-ar B!)a-a"e%aran N N 7<B&P=>001
4#6 00& AAA6 #1++ m!Aruna"alam B 7<B&P=>000
4#* 00& AAA6 #+1 Chan Choon T"e <Pn= A 7<B&P=>001
4#+ 00& AAA6 1+90 Ha9ier 0orai"un1ram P 7<B=>199#
4#9 00& AAA6 #&*# Damani 8!a"haari M 7<B&P=>00
440 00& AAA6 90# A81ul rahman Man"or K 7<B&P=>00
SENARAI PEGAWAI TEKNIK OLAHRAGA KOAM
GRED SATU
Bil Tahun Bhg No KOAM Nama Negeri Catatan
441 006 AAA6 +*0 K!,hanmuga9elu A 7<B&P=>001
44 006 AAA6 40*6 ,!Anantha Murali A 7<B&P=>001
44# 006 AAA6 #*00 0!Balu C 7<B&P=>001
444 006 AAA6 4&# Kamala9alli <Pn= K 7<B&P=>000
44& 006 AAA6 #0&4 A!7o9an1an K 7<B=>001
446 006 AAA6 #&1& ,i9amalar!N <;n= . 7<B&P=>000
44* 006 AAA6 #10+ Tg!,am"u1in 8 Tg mahmu1 ( 7<B&P=>1999
44+ 006 AAA6 #+14 )atha a5l Perumal : 7<B&P=>1999
449 006 AAA6 #64 7oh Kim ,eng : 7<B&P=>000
4&0 006 AAA6 #1 ,hanmugam a5l Ponnu"am' N 7<B&P=>199+
4&1 006 AAA6 #009 Kalai4hel9am 7!m!Kannan N 7<B&P=>1999
4& 006 AAA6 1**+ P!Kri"hnan B 7<B&P=>1991
4&# 006 AAA6 906 M!Mahalingam B 7<B&P=>199+
4&4 006 AAA6 +6 A8el ,ina;;an B 7<B=>199+
4&& 006 AAA6 #1 (a"want ,ingh B 7<B&P=>000
4&6 006 AAA6 #61+ Moh1 A"ri Othman ) 7<B&P=>001
4&* 006 AAA6 #&+ An8alagan !A N 7<B&P=>001
4&+ 006 AAA6 +& M!Biloo P 7<B&P=>00
4&9 006 AAA6 #619 )o?ai?uni 0 7<B&P=>001
460 006 AAA6 419 Bonnie )u1olB , 7<B&P=>00#
461 006 AAA6 ##9* Muh1 A"o%an 8in A81ullah T 7<B&P=>001

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->