Anda di halaman 1dari 10

c  
c 


 

§   ! "#$%&
 

§ ' "() *(
§ +,+
"( -( ./ 0"#$$1
*(
(
.+0"#$21
3( (.0"#4"1
 5 6
§ . 5 7...

§  .67.. 5 

§  
. 5 ...

§ 5 +)(

§ +) +8(


 .67.. 5 

§ + '6(

§ + ).


  

§ 5  (

§ ! .  &9 :&)6


§ Asalnya ketiga-tiga bidang berkenaan adalah
tumpuan linguistik.
§ Pada masa kini ketiga-tiga bidang itu dikaji
berasingan.
§ Mula diajar di pusat pengajian tinggi.
5 6 '
§ uidang ilmu lain bertindih dengan ilmu
linguistik. Contohnya, psikolinguistik, linguistik
komputer, dll
§ Setiap bidang ini menjadi disiplin sendiri.