PENGAKUAN Kajian yang bertajuk Mengenalpasti Kefahaman Pelajar Dalam penyelesaikan Melibatkan Nombor Perpuluhan Oleh pelajar Tingkatan

Satu merupakan kajian yang pertama bagi diri saya. Hasil kajian yang diperolehi iai adalah karya tersendiri yang berpandukan isu-isu yang sedia ada dan yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji lain.

…………………………… (ZUSUHAILA ABD MUTALIB) Tarikh : 14 Julai 2006

i

PENGHARGAAN Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya kajian ini dapat disempurnakan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Universiti Terbuka Malaysia (Open University Malaysia) kerana mengadakan program ini yang membolehkan saya dapat meneruskan pembelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ungkapan terima kasih ini ditujukan kepada tutor pembimbing Kajian Berasas Sekolah bahagian satu , Dr. Maria Salih di atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau dapat saya menyediakan satu kertas cadangan yang dapat dikemukakan dan diterima oleh pihak Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan , Kementerian Pelajaran Malaysia sehingga memberi kebenaran menjalankan kajian ini. Terima kasih ini juga saya rakamkan buat Dr. Zabani ,tutor pembimbing Kajian Berasaskan Sekolah bahagian dua. Beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberi panduan dan bimbingan kepada saya dalam menyiapkan laporan akhir kajian ini. Kepada Pengetua Sekolah Menengah Seksyen Sepuluh Kota Damansara ucapan terima kasih kerana kesudian membenarkan saya membuat kajian ini di sekolah tersebut. Buat Juita Rahayu guru pembimbing yang dihormati, terima kasih kerana memberi kerjasama dalam membimbing saya menjalankan kajian ini. Para pelajar yang dikasihi terima kasih di atas kerjasama yang tidak ternilai harganya. Rakan – rakan seperjuangan , terima kasih kerana memberi idea-idea yang menarik dan berkualiti, Suka duka penat jerih bersama kalian terpahat dalam ruang memori. Buat suami tersayang , maaf kerana kekurangan waktu bersama dan terima kasih kerana memahami dan memberi keizinan meneruskan perjuangan. Buat semua, terima kasih daun keladi.. Jasa kalian tetapku kenang!

ii

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kefahaman pelajar tingkatan satu terhadap nombor perpuluhan. Kajian ini mengkaji penyelesaian yang membabitkan penambahan perpuluhan , penolakan perpuluhan, pendaraban perpuluhan, pembahagian perpuluhan serta penggabungan empat operasi dalam perpuluhan. Kajian ini telah dijalankan ke atas 30 orang pelajar tingkatan satu di Sekolah Menengah Seksyen 10, Kota Damansara yang terletak di Petaling Jaya. Sampel kajian telah dipilih secara rawak. Kajian menumpukan kepada cara-cara pelajar menyelesaikan soalan-soalan melibatkan nombor perpuluhan bagi penambahan perpuluhan , penolakan perpuluhan, pendaraban perpuluhan, pembahagian perpuluhan serta penggabungan empat operasi dalam perpuluhan. Tinjauan awal telah dibuat dengan menggunakan ujian diagnosis , dan temu bual. Hasil analisis data mendapati pelajar masih tidak menguasai konsep nombor perpuluhan kerana kesilapan dan kefahaman konsep perpuluhan Kajian diperkukuhkan lagi dengan ujian pos. Pelajar lemah yang telah dikesan telah dikumpulkan dan diberi pendedahan konsep awal perpuluhan Hasil pelaksanaan kajian, terdapat peningkatan dalam penguasaan kemahiran menyelesaikan. Kesan positif dalam peningkatan ini hanya dapat dilihat dalam 10 % daripada keseluruhan pelajar di sekolah tersebut.

iii

ISI KANDUNGAN
Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. i ii iii iv - vi vii

SENARAI JADUAL ……………………………………………………. BAB 1 : 1.1 1.2 1.3 PENGENALAN Pendahuluan ……………………………………………. Pernyataan Masalah………………………………………. Tujuan Kajian…………………………………………….. 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 1.6 1.7 BAB 2 : 2.1 2.2 2.3 2.4 BAB 3 : 3.1 3.2 3.3 Objektif Kajian…………………………………… Persoalan Kajian…………………………………..

1 2 3 3 3 4 4 4-5 5

Kepentingan Kajian………………………………………. Batasan Kajian……………………………………………. Definisi Istilah……………………………………………. Rumusan………………………………………………… TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan………………………………………………… Pengajaran dan Pembelajaran ……………………………… Kebolehan pelajar ……………………………………… Rumusan……………………………………………………. METODOLOGI KAJIAN Pendahuluan………………………………………………….. Reka Bentuk Kajian………………………………………….. Populasi Kajian……………………………………………….

6 6-7 8 8-9

10 10 10-12

iv

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Instrumen Kajian……………….…………………………… Kajian rintis ………………………………………………..

12 12 13 13 14 14

Prosedur Pengumpulan Data………………………………… Prosedur Analisis Data……………………………………… Jangkamasa kajian…………………………………………. Rumusan………………………………………………………..

BAB 4 : 4.1 4.2 4.3

DAPATAN KAJIAN Pengenalan………………………………………………………... 16 Profil Responden………………………………………………… Dapatan Data dan maklumat (Ujian Diagnosis)………………… 4.3.1 i. iii. iv. iv. v. Analisa berdasarkan Persoalan Kajian Persoalan kajian satu : Apakah cara yang digunakan oleh pelajar untuk menambahkan nombor perpuluhan? Persoalan kajian dua: Apakah cara yang digunakan oleh pelajar untuk menolak nombor perpuluhan……….. Persoalan kajian tiga : Apakah cara yang digunakan oleh pelajar untuk mendarab nombor perpuluhan?.......... Persoalan kajian empat : Apakah cara yang digunakan oleh pelajar untuk membahagi nombor perpuluhan? ……. 25-26 Persoalan kajian lima : Apakah cara yang digunakan oleh pelajar untuk menyelesaikan lebih operasi nombor perpuluhan? ……………..…… 27-28 23-24 21-22 19-21 17-18 18-19

4.3.2Analisis kaedah temubual…………………………………….. 29-30 4.3.3Analisis Ujian Pos……………………………………………. 31-32 4.4 Rumusan…………………………………………………………….33

v

BAB 5 : 5.1 5.2 5.3 5.4

RUMUSAN , PERBINCANGAN DAN CADANGAN Pendahuluan……………………………………………… Rumusan Dapatan………………………………………… Perbincangan……………………………………………… Implikasi Dapatan Kajian………………………………… 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Implikasi kepada pelajar………………………… Implikasi kepada guru…………………………… Implikasi kepada sekolah………………………… Implikasi kepada bidang pendidikan ……………. 34 34 34-35 35 35 35 36 36 37 37 38-40

5.5 5.6 5.7 Rujukan LAMPIRAN

Dapatan Lain………………………………………………. Cadangan Kajian Penutup……………………………………………………. ……………………………………………………………..

Ujian Diagnostik Soalan Temubual

vi

SENARAI JADUAL Jadual 3.3.1: Jadual pengambilan sampel bagi Ujian Diagnostik Jadual 3.3.2: Jadual Pengambilan Sampel bagi Kajian Temubual Jadual 4.1: Jadual 4.2: Jadual 4.3: Jadual 4.3.1 Bilangan dan peratusan responden mengikut jantina Prestasi pelajar dalam mata pelajaran matematik UPSR 2005 Taburan frekuensi markah pelajar bagi ujian diagnostik Keputusan Ujian Diagnosis operasi tambah

m.s 11 12 17 17 18 19 21 23 25 27 31 32

Jadual 4.3.2: Keputusan Ujian Diagnosis operasi tolak Jadual 4.3.3: Keputusan Ujian Diagnosis operasi darab Jadual 4.3.4: Keputusan Ujian Diagnosis operasi bahagi Jadual 4.3.5: Keputusan Ujian Diagnosis operasi bergabung Jadual 4.3.6: Jadual frekuensi markah pelajar bagi ujian diagnostik Jadual 4.3 .7 : Jadual Analisis markah pelajar ujian post test

vii