Anda di halaman 1dari 66
SULIT 3472/1 3472/1 Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos 2010 2 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA

SULIT

3472/1

3472/1

Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos

2010

2 jam

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010   MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Kertas 1
: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010   MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Kertas 1
 

MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Kertas 1

   

Soalan

Markah

Markah

 

Dua Jam

Penuh

Diperoleh

 

1

2

 
 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

2

4

 

3

3

 
 

4

3

 
 

1. Tuliskan nama dan tingkatan pada ruangan yang disediakan.

5

2

 

6

3

 
 

7

3

 
 

2.

Kertas soalan ini adalah dalam

8

3

 
 

dwibahasa.

9

3

 
 

10

3

 
 

3.

Soalan dalam Bahasa Inggeris

11

4

 
 

12

4

 

mendahului soalan yang sepadan dalam

13

4

 

Bahasa Melayu.

14

4

 
 

15

4

 
 

4.

Calon dibenarkan menjawab

16

3

 
     
 

keseluruhan atau sebahagian soalan

17

4

 

18

2

 

sama ada dalam Bahasa Inggeris atau

19

2

 

Bahasa Melayu.

20

3

 
 

21

4

 
 

5.

Calon dikehendaki membaca

22

3

 

23

3

 
 

arahan di halaman belakang kertas

24

4

 

soalan ini.

25

3

 
 

Jumlah

 
 

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

 

3472/1

© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

2

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA

1

x

=

2 − b ± b − 4 ac
2
b
±
b
− 4
ac

2

a

 

8

log

a

b

=

log

log

c

c

b

a

2

a

m

×

a

n

=

a

m

+

n

9

T n = a + (n – 1)d

 

3

a m ÷

a n = a m-n

 

4

( a m ) n =

a m n

 

10

S n =

n

2 [ 2a + (n – 1) d ]

 

5

log a mn = log a m + log a n

11

T n = ar n1

 

6

log

a

m =

log a m – log a n

12

S n =

a

(

r n

1)

=

a

(1

r n

) , r 1

 

n

r 1

1 r

7

log a m n = n log a m

 

13

S

=

a , r
a
,
r

1 r

< 1

 
 

CALCULUS / KALKULUS

 

1

dy =

 

dv

du

4 Area under a curve

 
 

y = uv,

u + v

 

Luas di bawah lengkung

 
 

dx

 

dx

dx

 

b

 

du

dv

=

y dx or (atau)

 

2

dy

v u

 

a

 

y

=

u

=

dx

dx

v

,

dx

v

2

b

 

=

x dy

 

a

 

5 Volume generated / Isipadu janaan

 

dy =

dy

×

du

3

dx

 

du

dx

b

=

y 2

π

dx or ( atau)

 

=

a

b

a

x 2

π

dy

3

STATISTICS / STATISTIK

1 ∑ x 7 ∑ W I x = i i I = N ∑
1
∑ x
7
W I
x =
i
i
I =
N
W
i
2
fx
8
n !
n
x =
P
=
r
f
(
n
r
)!
3
9
n !
2
2
(
x
− x )
x
n
2
C
=
σ =
=
− x
r
(
n
r
)!
r
!
N
N
4
10
2
P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)
f
(
x
− )
x
2 fx
2
σ =
= − x
f
f
11
r
n
r
P(X = r) =
n C
p
q
,
p + q = 1
r
5
12
Mean / Min , µ = np
1 2 N − F
m = L +
C
f
13
m
σ =
npq
6
Q
14
X −µ
1
I =
× 100
Z =
Q
σ
0
GEOMETRY / GEOMETRI
1
Distance / Jarak
4
Area of triangle / Luas segitiga
2
2
1
=
(x
− x ) + (y − y )
=
(
x y
+ x
y
+ x
y
)
(
x
y
+ x
y
+ x y
)
2
1
2
1
1
2
2
3
3
1
2
1
3
2
1
3
2
2
Midpoint / Titik tengah
5
2
2
r
=
x
+
y
x
+
x
y
+
y 
1
2
1
2
(x, y) =
,
2
2
x
i +
y
j
6
r =
2
2
x
+
y
3

A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis

(x, y) =

nx

1

+

mx

2

ny

1

+

my

2

m + n

,

m + n

4

TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

1 Arc length, s = r θ

Panjang lengkok, s = j θ

2 Area of sector, A = 1 r

2

2 θ

Luas sektor, L =

1

2

j

2

θ

3 A + cos 2 A + kos 2

sin 2

sin 2

A =1

A =1

4 sec 2

sek 2

A = 1 + tan 2

A = 1 + tan 2

A

A

5 cosec 2 A = 1 + cot 2 A

kosek 2 A = 1 + kot 2 A

6 sin 2A = 2 sin A cos A

sin 2A = 2 sin A kos A

7 cos 2A = cos 2

A – sin 2 A

8

sin (A

± B) = sin A cos B

± cos A sin B

sin (A

± B) = sin A kos B

± kos A sin B

9

cos (A

± B) = cos A cos B sin A sin B

kos (A

± B) = kos A kos B sin A sin B

10

tan (A ± B ) =

tan A

±

tan B

 

1

tan A tan B

 

11

tan 2 A =

 

2 tan A

 
 

1

tan

2

A

12

a

b

 

c

 

=

=

 

sin A

sin B

 

sin C

 

13

a 2

=

b 2

+

c 2

– 2bc cos A

 

a 2

= b 2

+

c 2

– 2bc kos A

14

Area of triangle / Luas segitiga

=

2 cos 2

A – 1

=

=

1 – 2 sin 2

A

kos 2A =

kos 2 A – sin 2 A

=

2 kos 2

A – 1

 

=

1 – 2 sin 2

A

1

2

ab sin C

SULIT

5

3472/1

Answer all questions.

Jawab semua soalan.

A ={ -3, -2, -1, 0, 1, 2 }

B ={ -1, 0, 1, 2, 3 }

1. Based on the above information, the relation between A and B is defined by

the set of ordered pairs

{ (-2, -1 ), (-1, 0 ), ( 0, 1 ), ( 1, 2 ), (2, 3) }.

Berdasarkan maklumat atas, hubungan antara A dan B adalah di takrifkan

oleh set pasangan bertertib

{ (-2,-1 ), (-1, 0 ), ( 0, 1 ), ( 1, 2 ), (2, 3) }.

State

Nyatakan

(a)

the image of 2.

imej bagi 2.

(b)

the object of 0.

objek bagi 0.

[2 marks]

[2 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

 

[See overleaf

3472/1

SULIT

1

2
2

2

4
4

3

3
3

SULIT

6

2. Given that

f

1

:

Diberi fungsi f

1

x

:

x

x

1

x

and

gf

1 dan gf

(a)

the function g(x) ,

 

fungsi g(x) ,

(b)

the values of

x if

g(x) + 3 = x

nilai-nilai x jika g(x) + 3 = x .

: 3

x

x

2

:

x

3

x

2

2 , find

2 , cari

[4 marks]

[4 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

3. Given the function

h : x

Diberi fungsi h : x

2x

2

+

2x

5x

2

+

5x

, cari

, find

(a)

h(3) ,

(b)

the values of x which maps onto itself by h(x) .

nilai-nilai x yang memetakan kepada sendiri oleh h(x) .

[3 marks] [3 markah] Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

3472/1

SULIT

SULIT

7

3472/1

4. The quadratic equation x(x + y) + 8 = 0 does not intersects the straight line

x + 2 y = p , where p is a constant. Find the range of values of p .

Persamaan x(x + y) + 8 = 0 tidak menyilang garis lurus x + 2 y = p , dengan

keadaan p adalah pemalar. Cari julat nilai p .

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

5. Diagram 5 shows the graph of the function

constant.

(

y = − x p

)

2

+

25

4

where p

is a

25 Rajah 5 menunjukkan fungsi y = − x − p ( ) 2 +
25
Rajah 5 menunjukkan fungsi
y = − x − p
(
)
2 +
, dengan keadaan p ialah
4
pemalar.
y
25 
p,
4
6 •
x
−2
• 3

Find

Cari

Diagram 5

Rajah 5

(a)

(b)

the value of p ,

nilai p ,

the equation of the axis of symmetry. persamaan paksi simetri.

[2 marks]

[2 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

4

3
3

5

2
2
 

[See overleaf

3472/1

SULIT

6

3
3

7

3
3

SULIT

8

6. Given a quadratic function f ( x ) = k are constants.

Diberi fungsi kuadratik f ( x ) = h dan k adalah pemalar.

8

x +

8

x +

2

x

2

State the value of h and value of k , Nyatakan nilai h dan nilai k ,

2

x

=

2

2(

=

2(

x + hk

)

2

x + hk

)

2

+ k

+ k

, where h and

, dengan keadaan

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

7. Solve the equation

4

2

Selesaikan persamaan

x

4

1

2

+

4

x

1

2

x

+

4

= 4

2

x

.

= 4

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

3472/1

SULIT

SULIT

9

3472/1

8. Given

log

m

3 = p

and

log

m

5 = r , express

Diberi log

m

p dan r .

3 = p dan log

m

5 = r , ungkapkan

log

in terms ofm p dan r . 3 = p dan log m 5 = r , ungkapkan

p and r .

log

dalam sebutanlog m 5 = r , ungkapkan log in terms of p and r . log

[3marks]

[3 markah]

Answer …………………………………

9. Given the first three terms of an arithmetic progression are 2h 6 , h + 1 and

h 4 , find

Diberi tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 2h 6 , h + 1 dan

h 4 , cari

(a)

(b)

the value of h ,

nilai h ,

the common difference of the progression.

nisbah sepunya janjang itu

[3 marks]

[3 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

 

[See overleaf

3472/1

SULIT

8

3
3

9

3
3

10

3
3

11

4
4

SULIT

10

10. The first term of the geometric progression is 0.6 and the fourth term of the

progression is 9.375 , find the sum of the first three terms.

Sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 0.6 dan sebutan keempat

janjang aritmetik ialah 9.375 , cari jumlah tiga sebutan pertama.

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

11. The

n

th

term of a geometric progression , T

n

, is given by T

n

3

4

= 

n + 1

, find

Sebutan ke- n bagi suatu janjang geometri , T

n

cari

(a) the common ratio,

nisbah sepunya,

, diberi oleh

T

n

3

4

= 

n + 1

,

(b) the sum to infinity of the progression.

jumlah sehingga ke takterhinggaan.

[4 marks]

[4 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

3472/1

SULIT

SULIT

11

3472/1

12. Diagram 12 shows a sector AOB of a circle with center O and radius
12. Diagram 12 shows a sector AOB of a circle with center O and radius
r
cm.
Rajah 12 menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O dan
berjejari x cm.
B
θ
A
O
Diagram 12
Rajah 12
Given the length of the arc AB = 30.5 cm and the perimeter of the sector
AOB is 55.5 cm.
Diberi panjang bagi lengkok AB = 30.5 cm dan perimeter sektor AOB
adalah 55.5 cm.
Find
Cari
[
Use/Guna π = 3.142 ]
(a)
θ , in radians,
θ , dalam radian,
(b)
the area, in cm 2 , of the sector AOB .
luas , dalam cm 2 , sektor AOB.
[4 marks]
12
[4 markah]
Answer : (a)…………………………………
4
(b)… ………………………………
[See overleaf
3472/1
SULIT
SULIT 12 13. The following information refers to the vectors p and q . ~
SULIT
12
13.
The following information refers to the vectors
p and
q .
~
~
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan vektor-vektor p dan q .
~
~
p
= 5
i
12
j
~
~
~
q
= m i
+ 6
j
~
~
~
where m is a constants.
dengan keadaan m ialah pemalar.
By using the information given, find
Dengan menggunakan maklumat di atas, cari
(a)
the value of m if the vector of
p and the vector of q are parallel,
~
~
nilai m jika vektor p dan vektor q adalah selari,
~
~
(b)
the unit vector in direction of
p .
~
vector unit dalam arah
p .
~
[4 marks]
[4 markah]
13
4
Answer : (a)…………………………………
(b)… ………………………………
3472/1
SULIT

SULIT

13

3472/1

14. Diagram 14 shows a parallelogram PQRS and STQ is a straight line.

Rajah 14 menunjukkan segiempat selari PQRS dan STQ ialah garis lurus.

P

S T • Q
S
T
Q

Diagram 14

Rajah 14

R

Given

→ →

PQ = 12 a ,

~

PS = 6b

~

Diberi PQ = 12 a ,

(a)

(b)

SQ ,

PT .

~

PS = 6b

~

and ST = 2TQ , express in terms of

a and

~

b .

~

dan

ST = 2TQ , ungkapkan dalam sebutan a dan b .

~

~

[4 marks]

[4 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

 

[See overleaf

3472/1

SULIT

14

4
4
SULIT 14 m 15. Given that x and y are related by the equation x
SULIT
14
m
15. Given that x and y are related by the equation
x
+
=
ny , where m and n are
x
constants.
A straight line is obtained by plotting xy against x 2 , as shown in
Diagram 15.
m
Diberi x dan y dihubungkan oleh persamaan
x
+
=
ny
, dengan keadaan m
x
dan n adalah pemalar. Suatu graf garis lurus diperolehi apabila memplotkan xy
melawan x 2 , seperti dalam Rajah 15.
xy
(12, 2 )
( 6, 0)
x 2
Diagram 15
Rajah 15
Calculate the value of m and of n.
Cari nilai m dan nilai n.
[4 marks]
[4 markah]
15
4
Answer : m=…………………………………
n=…………………………………
3472/1
SULIT

SULIT

15

3472/1

16. A point P (8, t ) divides the line joining M (4, 1) and
16.
A point P (8, t ) divides the line joining M (4, 1) and N ( r , 7 ) such that
2MP = 3PN.
Titik P (8, t ) membahagi garis yang menyambung M (4,1) dan N ( r , 7 )
dengan keadaan 2MP = 3PN.
Find the value of
Cari nilai bagi
(a)
r
(b)
t
[3 marks]
[3 markah]
16
3
Answer : (a)…………………………………
(b)…………………………………
17.
Solve the equation
3 sin 2 x = 4 cos x such that
.
Selesaikan persamaan 3 sin 2 x = 4 cos x untuk
[4 marks]
[4 markah]
17
4
Answer : …………………………………
[See overleaf
3472/1
SULIT

18

2
2

19

2
2

SULIT

18. Find

f

Cari f

,,

,,

16

(x) for the function

fx( ) = ( x

2

(x)

2

bagi fungsi fx( ) = ( x + 3)

3

+ 3)

.

3

[3 marks]

[3 markah]

19.

Jawapan : ……………………………………

The curve

y =

2

x

2 + hx +

3 has a gradient of

The curve y = 2 x 2 + hx + 3 has a gradient of at

at the point where , x = −1

find the value of h.

Persamaan lengkung

y =

x = −1

, cari nilai bagi h.

2

2

x

+ hx +

3 , mempunyai kecerunan

+ hx + 3 , mempunyai kecerunan pada

pada

 

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

3472/1

SULIT

SULIT

17

3472/1

20. Given that

5

1

g()x dx = 5

, find the value of m if

5

1

[mx 2g(x)]dx =−3m

Diberi

5

1

g()x dx = 5

, cari nilai bagi m jika

5

1

[mx 2g(x)]dx =−3m

.

.

[3 marks]

[3 markah]

Answer : …………………………………

21. Table 21 shows the frequency distribution of ages of workers.

Jadual 21 menunjukkan taburan frekuensi bagi umur pekerja.

Age/Umur

         

( years/tahun )

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

Number of

         

workers/

16

38

26

11

9

Bilangan pekerja

Table 21

Jadual 21

Given the third quartile of ages of workers is

K

=

L

75 F

G

+ 

5

,

find the values of K K ,

L

,

G and

F.

Diberi kuartil ketiga bagi umur pekerja-pekerja adalah

K

=

L

75 F

G

+ 

cari nilai-nilai bagi K ,

L

,

G dan F.

[ 4 marks ]

Answer : K =………………………….

L =

G =…………………………

F=……… ……………

5

,

 

[See overleaf

3472/1

SULIT

20

3
3

21

4
4

22

3
3

23

3
3

SULIT

18

22. A debating team consists of 5 students. These 5 students are chosen from 4 monitors, 2 assistant monitors and 6 prefects. Calculate the number of different ways the team can be formed if Suatu pasukan bahas terdiri dari 5 orang pelajar. Pelajar-pelajar ini akan dipilih dari 4 orang ketua kelas, 2 orang penolong ketua kelas dan 6 orang pengawas sekolah. Kira bilangan cara pasukan ini boleh dibentuk jika

(a)

there is no restriction tiada syarat dikenakan

(b)

the team contains only one monitor and exactly 3 prefects pasukan ini terdiri dari hanya seorang ketua kelas dan tepat 3 orang pengawas.

[3 marks] [3 markah] Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

23. Four girls and three boys are to be seated in a row. Calculate the number of possible arrangements if Empat orang perempuan dan tiga orang lelaki akan duduk dalam satu barisan. Cari bilangan susunan jika

(a) all the three boys have to be seated together

semua lelaki akan duduk bersebelahan antara satu sama lain. (b) a boy has to be seated at the centre

seorang lelaki akan duduk di tengah barisan itu.

[3 marks] [3 markah] Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

3472/1

SULIT

SULIT

19

3472/1

24. In a box of oranges, 15% of the fruits are rotten. If 10 oranges are chosen

 

at random from the box, find the probability that

 

Dalam suatu kotak yang mengandungi buah oren, 15% daripada buah

tersebut adalah busuk . Jika 10 biji oren dipilih secara rawak dari kotak

itu, cari kebarangkalian

(a)

exactly 5 rotten oranges are chosen,

 

tepat 5 biji oren dipilih adalah busuk,

 

(b)

not more than 2 rotten oranges are chosen.

 

tidak lebih daripada 2 biji oren yang dipilih adalah busuk.

[4 marks]

[4 markah]

 

24

 

Answer : (a)…………………………………

3
3

(b)… ………………………………

 
 
 

[See overleaf

3472/1

SULIT

25

SULIT

20

25.Diagram 25 shows a standard normal distribution graph.

Rajah 25 menunjukkan suatu graf taburan normal piawai.

f(z))

0.8858 z -k k
0.8858
z
-k
k
suatu graf taburan normal piawai. f(z)) 0.8858 z -k k Diagram 25 Rajah 25 The probability

Diagram 25

Rajah 25

The probability represented by the area of the shaded region is 0.8858.

Kebarangkalian yang diwakili sebagai luas kawasan berlorek ialah

0.8858.

(a)

Find the value of

P( Z > k )

Cari nilai bagi P( Z > k )

(b)

X is a continuous random variable which is normally distributed with

a

mean of µ and a variance of 4.

If

the value of X is 85 when the Z-score is k, find the value of

µ .

X adalah pembolehubah rawak selanjar yang bertabur secara

normal mempunyai min, µ dan varians, 4, cari nilai bagi µ .

[3 marks]

Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

END OF QUESTION PAPER

3472/1

SULIT

SULIT

21

3472/1

INFORMATION FOR CANDIDATES

1. This question paper consists of 25 questions.

2. Answer all questions.

3. Give only one answer for each question.

4. Write your answers in the spaces provided in this question paper.

5. Show your working. It may help you to get marks.

6. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer.

7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

8. The marks allocated for each question are shown in brackets.

9. A list of formulae is provided on pages 2 to 4.

10. Four-figure mathematical tables are allowed.

11. You may use a non-programmable scientific calculator.

12. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.

MAKLUMAT UNTUK CALON

1.

Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja.

4.

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

5.

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

6.

Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu.

7.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

8.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

9.

Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4.

10.

Buku sifir matematik empat angka dibenarkan.

11.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

12. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

 

[See overleaf

3472/1

SULIT

SULIT 3472/2 3472/2 Matematik Tambahan Kertas 2 Ogos 2010 2 jam 30 minit BAHAGIAN PENGURUSAN

SULIT

3472/2

3472/2

Matematik Tambahan Kertas 2 Ogos

2010

2 jam 30 minit

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

Masa : 2 jam 30 minit

KERTAS 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Masa : 2 jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN
KERTAS 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Masa : 2 jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, mana-mana empat soalan daripada Bahagian B dan mana-mana dua soalan daripada Bahagaian C.

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

3472/1

© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

2

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA

1

x

=

2 − b ± b − 4 ac
2
b
±
b
− 4
ac

2

a

 

8

log

a

b

=

log

log

c

c

b

a

2

a

m

×

a

n

=

a

m

+

n

9

T n = a + (n – 1)d

 

3

a m ÷

a n = a m-n

 

4

( a m ) n =

a m n

 

10

S n =

n

2 [ 2a + (n – 1) d ]

 

5

log a mn = log a m + log a n

11

T n = ar n1

 

6

log

a

m =

log a m – log a n

12

S n =

a

(

r n

1)

=

a

(1

r n

) , r 1

 

n

r 1

1 r

7

log a m n = n log a m

 

13

S

=

a , r
a
,
r

1 r

< 1

 
 

CALCULUS / KALKULUS

 

1

dy =

 

dv

du

4 Area under a curve

 
 

y = uv,

u + v

 

Luas di bawah lengkung

 
 

dx

 

dx

dx

 

b

 

du

dv

=

y dx or (atau)

 

2

dy

v u

 

a

 

y

=

u

=

dx

dx

v

,

dx

v

2

b

 

=

x dy

 

a

 

5 Volume generated / Isipadu janaan

 

dy =

dy

×

du

3

dx

 

du

dx

b

=

y 2

π

dx or ( atau)

 

=

a

b

a

x 2

π

dy

3

STATISTICS / STATISTIK

1 ∑ x 7 ∑ W I x = i i I = N ∑
1
∑ x
7
W I
x =
i
i
I =
N
W
i
2
fx
8
n !
n
x =
P
=
r
f
(
n
r
)!
3
9
n !
2
2
(
x
x
)
x
n
2
C
=
σ =
=
− x
r
(
n
r
)!
r
!
N
N
4
10
2
2
P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)
f
(
x
x
)
fx
2
σ =
=
− x
f
f
11
r
n
r
P(X = r) =
n C
p
q
,
p + q = 1
r
5
12
Mean / Min , µ = np
  N − F
1
2
m = L +
C
f
  
13
m
σ =
npq
6
Q
14
X −µ
1
I =
× 100
Z =
Q
σ
0
GEOMETRY / GEOMETRI
1
Distance / Jarak
4
Area of triangle / Luas segitiga
2
2
1
=
(x
− x )
+ (y
− y )
=
(
x y
+ x
y
+ x
y
)
(
x
y
+ x
y
+ x y
)
2
1
2
1
1
2
2
3
3
1
2
1
3
2
1
3
2
2
Midpoint / Titik tengah
5
2
2
r
=
x
+
y
x
+
x
y
+
y
1
2
1
2
(x, y) =
,
2
2
x
i +
y
j
6
r =
2
2
x
+
y
3

A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis

(x, y) =

nx

1

+

mx

2

ny

1

+

my

2

m + n

,

m + n

4

TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

1 Arc length, s = r θ

Panjang lengkok, s = j θ

2 Area of sector, A = 1 r

2

2 θ

Luas sektor, L =

1

2

j

2

θ

3 A + cos 2 A + kos 2

sin 2

sin 2

A =1

A =1

4 sec 2

sek 2

A = 1 + tan 2

A = 1 + tan 2

A

A

5 cosec 2 A = 1 + cot 2 A

kosek 2 A = 1 + kot 2 A

6 sin 2A = 2 sin A cos A

sin 2A = 2 sin A kos A

7 cos 2A = cos 2

A – sin 2 A

8

sin (A

± B) = sin A cos B

± cos A sin B

sin (A

± B) = sin A kos B

± kos A sin B

9

cos (A

± B) = cos A cos B sin A sin B

kos (A

± B) = kos A kos B sin A sin B

10

tan (A ± B ) =

tan A

±

tan B

 

1

tan A tan B

 

11

tan 2 A =

 

2 tan A

 
 

1

tan

2

A

12

a

b

 

c

 

=

=

 

sin A

sin B

 

sin C

 

13

a 2

=

b 2

+

c 2

– 2bc cos A

 

a 2

= b 2

+

c 2

– 2bc kos A

14

Area of triangle / Luas segitiga

=

2 cos 2

A – 1

=

=

1 – 2 sin 2

A

kos 2A =

kos 2 A – sin 2 A

=

2 kos 2

A – 1

 

=

1 – 2 sin 2

A

1

2

ab sin C

5

SECTION A / BAHAGIAN A

(40 marks/ markah)

Answer all question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Solve the simultaneous equations x + 2 y = 1 and 2

2

x

2

+ y + xy = 5 .

Give your answers correct to three decimal places.

Selesaikan persamaan serentak x + 2 y = 1 and 2

Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

2

x

2

+ y + xy = 5 .

2. It is given that the quadratic function

f

(

x = 21 + 4x x ,

)

2

Diberi fungsi kuadratik f x = 21 + 4x x ,

(

)

2

[5 marks]

[5 markah]

(a) by using completing the square, express f (x) in the form of

f (x) = a(x + p) + q

dengan menggunakan penyempurnaan kuasa dua ungkapkan

2

f (x) dalam bentuk f (x) = a(x + p) + q

2

[2 marks]

[2 markah]

(b) Find the maximum or minimum value of the function f (x).

Cari nilai maksimum atau minimum bagi fungsi f (x).

(c) Sketch the graph for

f

(

)

x = 21 + 4x x

2

such that

3 x 7

[1 mark]

[1 markah]

Lakarkan graf bagi f x = 21 + 4x x

(

)

2 dengan keadaan 3 x 7

[3 marks]

[3 markah]

(d) State the equation of the curve when the graph is reflected in the x axis.

3472/2

Nyatakan persamaan lengkung apabila graf tersebut dipantulkan pada

paks i x .

[ 1 mark]

[1 markah]

© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

6

3. Diagram 3 shows the arrangement of the first three of an infinite series

of rectangles. The first rectangle is x cm long and y cm wide. The

measurements of the length and the width of each subsequent rectangle are

half of the measurements of its previous one.

Rajah 3 menunjukkan susunan berterusan bagi tiga segiempat tepat.

Segiempat yang pertama mempunyai x cm panjang dan y cm lebar.

Ukuran panjang dan lebar bagi setiap segiempat tepat yang seterusnya adalah

separuh daripada ukuran yang pertama.

x y
x
y

Diagram 3

Rajah 3

(a) Show that the areas of the rectangles form a geometric progression and

state the common ratio.

Buktikan luas segitiga tepat membentuk janjang geometri dan tentukan

nisbah sepunya nya.

(b)

(i)

3472/2

Given that x = 160 cm and y = 80 cm.

Diberi x = 160 cm dan y = 80 cm.

Determine which rectangle has an area of

25

512

cm 2

25

Kenalpasti segiempat tepat yang mempunyai luas 512

cm 2

[2 marks]

[2 markah]

[3 marks]

[3 markah]

© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

7

 

(ii)

Find the sum to infinity of the areas, in cm 2 , of the rectangles.

 

Cari jumlah luas segiempat tepat sehingga ketakterhinggaan dalam

cm 2 .

[2 marks]

[2 markah]

4.

(a)

Prove that (2 cosθ + 1)(2 cosθ 1)1 = 2 cos 2θ

 

Buktikan (2 cosθ + 1)(2 cosθ 1)1 = 2 cos 2θ

[2 marks]

[2 markah]

(b) (i) Sketch the graph y = 2 cos 2θ for 0 θ 2π

Lakarkan graf bagi y = 2 cos 2θ untuk 0 θ 2π

(ii) Hence, using the same axes, sketch a suitable line to find the number of

solutions for the equation (

2 cosθ + 1 2 cosθ 1 = 2

)(

)

θ

π

State the number of solutions.

.

Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu garis

lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan

(

2 cosθ + 1 2 cosθ 1 = 2