Anda di halaman 1dari 16

ABP ialah satu pendekatan yang

menekankan kepada penggunaan


kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang bersesuaian dengan umur,
perkembangan diri, kebolehan, bakat
serta minat muridu
m Pendekatan kurikulum berfokus kepada
hasil pembelajaran ( outcome-based
learning) iaitu memberi penekanan
kepada apa yang murid perlu tahu,
faham dan buat serta amalkan, hasil
daripada proses pengajaran dan
pembelajaran. Ini bermakna aktiviti
pembelajaran memberi penekanan
kepada apa yang harus diperoleh dan
dicapai oleh murid.
m —elalui proses pengajaran dan
pembelajaran yang fleksibel dan
bersepadu, murid dapat menguasai dan
memperoleh ciri-ciri berikut:
© Àecekapan berbahasa dan berkomunikasi
© Àemahiran berfikir
© Berakhlak mulia dan beretika
© Berkeyakinan dan berdisiplin
© Sihat dan cergas dan
© imaginatif, kreatif dan ekspresif.

m Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di


atas, murid sudah bersedia untuk ke
sekolah rendah
m Apakah sari (inti) amalan yang bersesuaian
(?  
  )? Profesional
kanak-kanak perlu menghayati maksud
amalan yang bersesuaian. Terdapat tiga
prinsip amalan bersesuaian yang dapat
diperjelaskan iaitu:

1. Amalan yang bersesuaian bermaksud


mengambilkira tentang bagaimana
perkembangan kanak-kanak, belajar dan
berpadanan dengan kandungan dan
strategi yang dirancang untuk kanak-kanak
dalam program pendidikan awal kanak-
kanak.
!. Amalan yang bersesuaian bermaksud
melayani kanak-kanak sebagai individu bukan
sebagai sekumpulan kanak-kanak.
3. Amalan yang bersesuaian bermaksud
melayani kanak-kanak dengan mengetahui
terhadap - mengenalpasti perubahan
keupayaan kanak-kanak dan berkeyakinan
dengan keupayaan kanak-kanak untuk dibina
dan kanak-kanak berupaya boleh belajar.
m Jumusannya dengan perkataan mudah,
kita mesti mulakan berfikir tentang apa
yang kanak-kanak suka dikuti dengan
membina aktiviti, rutin dan harapan
(  yang boleh memenuhi
keperluan ciri-ciri yang dinyatakan di
atas.
Apakah yang akan berlaku sekiranya
penilaian dilakukan tanpa berpandukan
Amalan Bersesuaian Perkembangan
(ABP)?
m a 
Àanak-kanak yang aktif belajar

m 

 )
—enyediakan peluang kepada kanak-
kanak untuk aktitivi motor kasar setiap hari
termasuk waktu pemilihan bebas (sama
ada aktiviti dan peralatan) setiap hari dan
kanak-kanak diberi kebebasan.
Bina jadual berbentuk senyap, masa tidak
aktif diikuti masa aktif yang panjang.
m a 
Àanak-kanak ingin tahu

m 

(  )
© Bina aktiviti berdasarkan minat kanak-kanak.
© Sediakan pelbagai peluang aktiviti
untukkanak-kanak meneroka bahan dan
konsep.
© —enggalakkan kanak-kanak menyatakan
masalah dan mencari penyelesaian.
m a 
Àanak-kanak suka bermain-main ( )

m 

(  
© —enggabungjalinkan main sepanjang hari
© —enyediakan pelbagai  dan lain objek manipulatif.
© —enggalakkan kanak-kanak untuk membina dan
menggunakan idea sendiri semasa bermain.
© Bina rekabentuk bilik darjah dan jadual yang
membolehkan kanak-kanak bergerak bebas.
© Pantau dan tingkatkan mutu mainan kanak-kanak
sebagai pemerhati atau terlibat sama
© —enilai bunyi dan tahap aktiviti program dari segi mutu
permainan kanak-kanak - kenalpasti permainan yang
berkualiti selalunya bising dan aktif.
m —engetengahkan penilaian
perkembangan kanak-kanak secara
menyeluruh
m Àurikulum prasekolah digubal
berdasarkan ABP
m —eliputi kecerdasan pelbagai dalam
kalangan kanak-kanak
m Bagaimana amalan anda apabila
membuat penilaian terhadap kanak-
kanak?