Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

MG TEMA/TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI


1 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menyenaraikan corak 1. Bersyukur dengan 1. Membina model gua
KEPERLUAN ASAS petepatan awal manusia. adanya rumah sebagai petempatan
MANUSIA 2. Menceritakan corak sebagai tempat awal manusia
1.1 Perkembangan Corak petempatan awal tinggal. daripada bahan
Petempatan Manusia manusia. 2. Bersyukur dengan terbuang.
a. Sejarah awal 3. Membanding dan pembinaan rumah 2. Melukis gambar
petempatan manusia membezakan dua jenis yang sempurna. sejarah awal
petempatan awal 3. Bersyukur dan petempatan
manusia. berbangga dengan manusia.
rumah sendiri.

2 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menerangkan 1. Bersyukur dengan 1. Mengumpul


KEPERLUAN ASAS persekitaran gua adalah adanya rumah gambar petempatan
MANUSIA jenis petempatan awal sebagai tempat awal manusia dan
& 1.1 Perkembangan Corak yang sesuai. tinggal. menulis karangan
Petempatan Manusia 2. Menerangkan keperluan 2. Bersyukur dengan pendek berkaiatan
a. Sejarah awal tinggal di kawasan pembinaan rumah gambar
3 petempatan manusia lapang. yang sempurna.
3. Menceritakan 3. Bersyukur dan
kepentingan tinggal di berbangga dengan
pinggiran sungai atau rumah sendiri.
tasik.

4 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menyatakan sebab 1. Berbangga dengan 1. Menghasilkan buku


KEPERLUAN ASAS mansia berpindah randah adanya pelbagai skrap tentang
MANUSIA pada peringkat awal. jenis rumah yang petempatan awwal
& 1.1 Perkembangan Corak 2. Menyatakan terdapat di Negara manusia.
Petempatan Manusia keistimewaan manusia kita. 2. Membuat model
b. Jenis awal petempatan tinggal dipersekitaran 2. Berbangga dengan tempat kediaman
5 gua. nilai estetika seni awal manusia
3. Menyatakan jenis tempat bina rumah Negara daripada bahan
kediaman petempatan kita. terbuang.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
awal. 3. Bersyukur dengan
pembinaan rumah
yang sempurna.

6 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menerangkan latar 1. Bersyukur dan 1. Melayari laman


KEPERLUAN ASAS belakang sejarah berbangga dengan web untuk
MANUSIA mempengaruhi reka rumah sendiri. mendapatan
& 1.2 Faktor bentuk rumah. 2. Berbangga dengan maklumat tentang
Mempengaruhi 2. Menerangkan bentuk nilai estetika seni pelbagai jenis
Pembinaan Rumah muka bumi, bina rumah di rumah di Malaysia
7 keselamatan, keselesaan Negara kita. dan Negara kita.
dan kepadatan penduduk 3. Berbangga dengan
sebagai factor adanya pelbagai
mempengarui jenis jenis rumah yang
rumah. terdapat di Negara
3. Menghurai cirri-ciri kita.
fizikal yang sesuai 4. Bersyukur dengan
sebagai lokasi tempat adanya rumah
tinggal. sebagai tempat
perlindungan.

8 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menyatakan jenis reka 1. Berbangga dengan 1. Melukis gambar


KEPERLUAN ASAS bentuk rumah di adanya pelbagai rumah tradisional.
MANUSIA Malaysia. jenis rumah yang 2. Melukis rumah
& 1.3 Jenis Rumah 2. Menamakan contoh terdapat di Negara impian
a. Rumah di Malaysia rumah tradisonal dan kita.
rumah moden di 2. Berbangga dengan
9 Malaysia. nilai estetika seni
3. Membanding dan bina rumah di
membezakan rumah Negara kita.
tradisional dan rumah 3. Bersyukur dan
moden berdasarkan berbangga dengan
pembinaan rumah. rumah sendiri.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
10 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menerangkan jenis 1. Berbangga dengan 1. Membuat buku
KEPERLUAN ASAS rumah di empat zon nilai estetika seni skrap tentang
MANUSIA iklim dunia. bina rumah di pelbagai jenis
1.3 Jenis Rumah 2. Menyatakan reka bentuk Negara sendiri. rumah di Negara
b. Rumah di negara lain rumah yang terdapat di lain.
Negara lain. 2. Melukis reka bentk
3. Membanding dan rumah di Negara
membezakan rumah di lain.
Zon Sejuk dan Zon
Panas berdasarkan reka
bentuknya.

11 1.RUMAH SEBAGAI 1. Menyenaraikan 1. Bersyukur dengan 1. Mengumpul gamba-


KEPERLUAN ASAS kepentingan rumah adanya rumah gambar rumah,
MANUSIA kepada manusia. sebagai tempat pelan dan ruan serta
1.4 Kepentingan Rumah 2. Menjelaskan kepentingan perlindungan. membuat laporan
& a. Fungsi rumah rumah sebagai tempat 2. Berterima kasih berkaitan fungsi
perlindngan. kepada keluarga rumah kepada
3. Menghurai fungsi rumah kerana menyediakan manusia.
sebagai tempat yang rmah yang selesa. 2. Melakukan gerak
12 dapat mewujudkan kerja kumpulan
kemesraan ahli keluarga. tentang fungsi
4. Menjelaskan peranan dan rumah kepada
anggota keluarga 3. manusia.
terhadap kselesaan di
dalam rumah.

13 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyatakan lokasi 1. Berbangga dengan 1. Melukis peta lakar


SETEMPAT tempat tinggal murid. tempat tinggal menunjukkan
2.1 Latar Belakang 2. Menyatakan kawasan sendiri. kawasan tempat
& Kawasan Setempat tempat tinggal murid. tinggal murid.
a. Lokasi 3. Membanding dan 2. Berdasarkan peta
mebezakan dua kawasan daerah, murid
14 tempat tinggal mengenal pasti
berdasarkan lokasi. kedudukan tempat
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
tinggal murid.
3. Melukis peta laluan
ke lokasi tempat
tinggal murid.

15 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyatakan pelbagai 1. Bersyukur dengan 1. Dengan merujuk


SETEMPAT bentuk muka bumi persekitaran semula peta negeri, murid
2.1 Latar Belakang Negara Malaysia. jadi yang terdapat di menyatakan
& Kawasan Setempat 2. Mengenal pasti kawasan tempat keadaan muka bumi
b. Aspek fizikal kepelbagaian bentuk tinggal murid. daerah.
16 muka bumi di kawasan 2. Membuat model
tempat tinggal. bentuk muka bumi
3. Membanding dan kawasan tempat
membezakan tinggal dari kertas
keistimewaan aspek tumbuk.
fizikal antara tanah tinggi
dan tanah pamah.

17 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyatakan keadaan 1. Bersyukur dengan 1. Melukis simbol-


SETEMPAT cuaca tempat tinggal keadaan cuaca simbol cuaca.
2.1 Latar Belakang murid ( pada sesuau setempat. 2. Membina carta
Kawasan Setempat masa) 2. Meredai apa jua harian cuaca .
c. Cuaca 2. Menerangkan maksud keadaan cuaca
ii. Keadaan cuaca symbol-simbol cuaca. kerana ia memberi
3. Menerangkan cirri manfaat kepada
keistimewaan cuaca semua kehidupan.
setempat.

18 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menjelaskan pengaruh 1. Bersyukur dengan 1. Mencatat kegiatan


SETEMPAT cuaca ke atas kegiatan keadaan cuaca harian murid
2.1 Latar Belakang harian penduduk setempat. ( seminggu )
Kawasan Setempat setempat. 2. Meredai apa jua tentang pengaruh
c. Cuaca 2. Menyatakan langkah- keadaan cuaca cuaca.
ii. Pengaruh cuaca langkah keselamatan kerana ia memberi 2. Membuat
terhadap kegiatan harian yang erlu diambil oleh manfaat kepada perbandingan cuaca
murid sewaktu banjir. semua kehidupan. dengan Negara
. lain.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
19 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menceritakan asal usul 1. Berbangga dengan 1. Menemubual
SETEMPAT nama tempat tinggal identity tempat penduduk setempat
& 2.2 Identiti Setempat murid. sendiri. tentang asal usul
a. Sejarah atau Legenda 2. Menyenaraikan peristiwa 2. Berbangga dengan nama setempat.
20 bersejarah di kawasan sejarah dan lagenda 2. Melukis dan
setempat. seempat. menulis laporan
3. Menceritakan salah satu tentnag cerita asal-
peristiwa setempat yang usul nama
paling istimewa. setempat.

21 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyenaraikan 1. Berbangga dengan 1. Menghasilkan buku


SETEMPAT keistimewaan tempat keistimewaan tempat skrap tentang
2.2 Identiti Setempat tinggal murid. sendiri. keistimewaan
b. Keistimewaan 2. Menyatakan contoh- 2. Bersama setempat.
setempat contoh berkaitan bertanggungjawab 2. Memperagakan
keistimewaan setempat. untuk meningkatkan pakaian tradisional.
3. Menceritakan imej tempat sendiri.
keistimewaan prasarana
yang terdapat di kawasan
tempat tinggal murid.

22 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menamakan ketua 1. Menghormati ketua- 1. Mencari malumat


SETEMPAT pentadbiran mengikut ketua pentadbiran tentang jawatan
2.2 Identiti Setempat jawatan di peringkat setempat. pentadbiran
& c. Struktur pentadbiran kampong, mukim daerah kampong, ukim
dan negeri. atau daerah dan
2. Menyatakan organisasi menulis carta
23 tempat tinggal murid. organisasi.
3. Menamakan jabatan 2. Membincangkan
pentadbiran dan bidang kuasa
perkhidmatan awam di mengikut kawasan
awasan tempat tinggal pentadbiran.
murid.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
24 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyatakan fungsi 1. Bersyukur dengan 1. Berdasarkan satu
SETEMPAT kemudahan dan kemudahan dan jenis kemudahan
2.2 Identiti Setempat perkhidmatan awam. perkhidmatan yang awam, bincangkan
& d. Kemudahan dan 2. Menyenaraikan jenis disediakan di keentingan dan
perkhidmatan awam kemudahan dan kawasan setempat. cara menjaganya.
perkhidmatan awam di 2. Mengumpulkan
25 tempat murid. bahan edaran dan
3. Mennyenaraikan jenis- poster yang
jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan
disediakan oleh kemudahan dan
perkhidmatan awam. perkhidmatan
4. Menjelaskan kepentingan awam.
pelbagai perkhidmatan
awam di tempat murid.

26 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyatakan kaum yang 1. Menyedari bahawa 1. Mengklasifikasikan


SETEMPAT terdapat di tempat masyarakat setempat pekerjaan setempat
2.3 Masyarakat Setempat tinggal murid. terdiri daripada berdasarkan bidang-
a. Penduduk 2. Menyatakan agama dan pelbagai kaum. bidang tertentu dan
& i. Taburan kepercayaan masyarakat 2. Menghormati agama membuat rumusan.
setempat. dan kepercayaan 2. Menghasilkan buku
3. Menyenaraikan jenis masyarakat skrap tentang
27 pekerjaan masyarakat setempat. masyarakat
setempat. 3. Berbangga dengan setempat
4. Menerangkan faktor sumbangan setiap berdasarkan aspek
yang mempengaruhi individu dalam kaum, pekkerjaan,
pekerjaan masyarakat masyarakat agama dan
setempat. setempat. kepercayaan.
5. Menyatakan kewujudan
dan komposisi
masyarakat seempat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
28 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menyenaraikan jenis 1. Bersyukur dengan 1. Membuat buku
SETEMPAT kegiatan ekonomi sumbangan kegiatan skrap tentang
2.3 Masyarakat Setempat setempat. ekonomi setempat. sesuatu kegiatan
b. Kegiatan ekonomi 2. Menyatakan pekerjaan ekonomi utama di
i. Jenis kegiatan utama pendduk setempat tempat anda.

29 2. PERIHAL KAWASAN 1. Menjelaskan faktor- 1. Bersyukur dengan 1. Melakonkan


SETEMPAT faktor yang sumbangan kegiatan smulasi tentang
& 2.3 Masyarakat Setempat mempengaruhi pekerjaan ekonomi setempat. keistimewaan
a. Penduduk utama penduduk tempat tinggal
30 ii. Faktor-faktor yang setempat. murid sebagai
mempengaruhi kegiaan 2. Menyatakan faktor yang kawasan
ekonomi mewujudkan kegiatan pelancongan.
pelancongan/ pertanian/
perindustrian/ pertanian/
perindusrian/
perkhidmatan

Dirancang berdasarkan Sukatan Pelajaran ( 2004 ) dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan ( 2004 ).

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

……………………………… …………………………….
(AZIZAH BINTI WAHAB ) ( PN SAMSIAH BT YUNOS)
KETUA PANITIA KAJIAN TEMPATAN GURU BESAR
SK TAMAN CUEPACS SK TAMAN CUEPACS