DOA MAJLIS PERHIMPUNAN

‫مح ِو السَحِي ِم‬
ِ ‫ِبسِمِ ا هللِ ال َس‬
ِ‫المُ عَلَى َسيِ ِدنَا ُمحَمَ ٍد وَ َعلَى َاِله‬
َ‫س‬
َ ‫ّصالَ ُة وَال‬
َ ‫ وَال‬،َ‫َاِلحَمِدُ ِهللِ َزّبِ اِلعَالَ ِمني‬
.َ‫َوَأصِحَ ا ِب ِه أَجِ َم ِعني‬
Segala puji bagi Allah S.W.T., Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan
besar Nabi Muhammad S.A.W. dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian.

.ْ‫خِبري‬
َ ‫ك َأِنتَ اِلعَلِيمُ اِل‬
َ ‫ ِإَن‬،َ‫ َوَأِن ِفعِهاَ بِمَا عَلَ ِمتَها‬،َ‫اَلَلهُمَ عَلِمِهاَ بِمَا َيِه َفعُها‬
Dengan keberkatan majis perhimpunan ini kami mohon taufik dan hidayahMu,
kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang
sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu
dan pengetahuan serta bimbingan para guru kami yang kami kasihi.

.‫يَا َا هللُ يَا زَحِمَو يَا زَحِيم‬
Dengan kudrat dan iradatMu. Tambahkanlah kekuatan dan ketabahan kami dalam
menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan, himpunkanlah kami dalam kalangan
mereka yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan akhirat.

.‫ص ِغريّا‬
َ ‫َزبَهاَ ا ِغ ِف ِسلَهاَ ُذنُوبَهَا َوِلوَالِدِيهَا وَازِحَ ِمهُمَا كَمَا َزَبيَانَا‬
Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami
dan dosa mereka yang berjasa kepada kami.

.ِ‫ّب الهَاز‬
َ ‫ َوقِهاَ عَرَا‬،ّ‫سَهة‬
َ ‫ َوفِى األَ ِخسَةِ َح‬،ّ‫سَهة‬
َ ‫َزبَهاَ َاتِهَا فِى ال ُدنِياَ َح‬
.َ‫حِب ِه وَسَلَم‬
ِ‫ص‬
َ ‫ وَعَلَى َاِل ِه َو‬،ٍ‫َوصَلَى ا هللُ عَلَى َسيِدِنَا ُمحَمَد‬
.َ‫وَاِلحَمِدُ ِهللِ َزّبِ اِلعَا ِملَني‬