SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA
DIPENUHI OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MEMERIKSA**
Arahan: Setiap masalah kesihatan yang diperakui oleh pelatih perlu disiasat dengan lebih lanjut.
No Kad Pengenalan Jantina Alamat Kem Nama Tarikh Lahir Kumpulan PLKN Umur

GENERAL Ht (cm) Blood Pressure Pallor Skin Wt (kg) Temperature Jaundice BMI Cyanosis Oedema

OTHER COMMENTS

EYE
Vision Without aid Vision with aid Pupils Nystagmus 6/ 6/

Right 6/ 6/

Left

: Equal / unequal : Absent / present

: Regular / irregular

EAR
Hearing Tympanic Membrane

Right

Left

NASAL,ORAL AND THROAT
Nasal cavity Sinus Teeth Tonsils Pharynx Thyroid

CARDIOVASCULAR
Pulse rate Heart Sounds Pulse rhythm Heart murmurs Apex beat Varicose veins

**Sila rujuk m/s 3/5 & 4/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

1/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN RESPIRATORY
Lungs PEFR (jika perlu) : Liter / minute

JLKN/K/:02/Pin 5/09
OTHER COMMENTS

ABDOMEN

GENITO-URINARY AND PERINEUM
Kidneys Genitals

NERVOUS SYSTEM
Tone Motor Sensory Reflexes

MENTAL FUNCTIONS AND EMOTIONAL STABILITY
Appearance /Posture / General behaviour Speech Mood Orientation

SKELETAL SYSTEM
Gait Upper Limbs Skull Lower Limbs Spine Deformities

LABORATORY TESTS
Urine : Albumin FBC / Hb (jika perlu) Urine Sugar

SULIT DARIHAL PERUBATAN

2/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA Sila tandakan diagnosa serta tandakan [ / ] pada petak yang berkenaan.

Semak Borang Perakuan Kesihatan. Sila teliti masalah kesihatan yang diperakui pelatih. Jalankan pemeriksaan Klinikal [ ] Sihat

Status

[ ] Tidak pasti diagnosa (menunggu penyiasatan lanjut atau rujukan) [ ] Akut

Diagnosa (ICD 10) : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………….

Status

[ ] Kronik

Status [ ] Beransur pulih [ ] Morbidity eg: Kecacatan [ ] Moderate/ [ ] Severe

Keterukan/ Severity [ ] Mild

Sesuai untuk PLKN [ ]Tidak Sesuai [ ] Sesuai

[ ] Tangguh

[ ] Tak Layak

[ ] Layak*
*Catatan : Keputusan kelayakan pelatih perlu mengambil kira i. Tahap kesihatan pelatih ii. Jenis Latihan iii. Tahap Latihan,serta iv. Keupayaan Perkhidmatan kesihatan di kem

Sila buat ulasan pada ruang keputusan di mukasurat 4/5 dengan lebih teliti dan jelas Sila dapatkan pengesahan kedua oleh Pakar Perubatan (jika perlu) di mukasurat 5/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

3/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

KEPUTUSAN
WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5)

Saya mengesahkan bahawa En./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. i. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh, kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut / dirujuk kepada pakar penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak, kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut. Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________

Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09

Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik

: ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Tarikh

: ________________________________________

TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT

SULIT DARIHAL PERUBATAN

4/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

PENGESAHAN KEDUA (jika perlu)
WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN (PAKAR) KERAJAAN SAHAJA YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5) Saya mengesahkan bahawa En./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. i. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh, kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak, kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut. Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan

Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________ di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09

Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik

: ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Tarikh

: ________________________________________

TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT

SULIT DARIHAL PERUBATAN

5/5

GARIS PANDUAN TATACARA PENGENDALIAN PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) OLEH PEGAWAI PERUBATAN DAN PAKAR PERUBATAN 1. Borang Perakuan dan Pemeriksaan Pemeriksaan perubatan calon Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah dengan menggunakan borang-borang seperti berikut : 1.1 Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) 1.2 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:02/Pin 5/09) 2. Perakuan Kesihatan Peserta PLKN 2.1 Peserta yang terpilih untuk menyertai PLKN akan diberitahu melalui Notis Pemberitahuan Peserta (NPP). 2.2 Calon dikehendaki mengisi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan Ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) yang disertakan bersama NPP. 2.3 Calon yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang nyata, tidak perlu menjalani pemeriksaan perubatan dan perlu mendaftar ke kem latihan seperti yang diarahkan. 3. Proses Pemeriksaan Perubatan Peserta PLKN 3.1 Mana-mana calon yang mengisytiharkan bermasalah kesihatan, dengan sendirinya perlu pergi terus ke klinik-klinik kesihatan kerajaan/ klinik Angkatan Tentera Malaysia yang berhampiran untuk diperiksa keadaan kesihatan/ penyakitnya oleh Pegawai Perubatan. 3.2 Pegawai Perubatan yang akan menjalankan pemeriksaan Perubatan perlulah memastikan Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) telah diisi lengkap dan dengan jujur oleh calon. 3.3 Pegawai Perubatan yang menjalankan permeriksaan perubatan ke atas calon perlulah merekodkan hasil pemeriksaan berserta komen tambahan jika perlu ke dalam Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09). 3.4 Carta alir di muka surat 3 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) boleh dirujuk sebagai garispanduan bagi membuat keputusan klinikal hasil pemeriksaan perubatan calon PLKN. Status kesihatan peserta adalah bergantung kepada penilaian Pegawai Perubatan (medical judgement) atas setiap individu. 4. Keputusan Pemeriksaan 4.1 Pegawai Perubatan perlu melengkapkan bahagian keputusan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak/ Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. Hanya seorang Pegawai Perubatan diperlukan membuat perakuan iaitu sama ada calon didapati Layak, Tidak Layak atau Tangguh. 4.2 Rujukan calon kepada Pakar Perubatan boleh dilakukan jika Pegawai Perubatan tidak pasti masalah kesihatan calon atau tidak pasti akan status kesihatan calon. Pakar Perubatan yang membuat pemeriksaan ke atas calon hendaklah melengkapkan ruang yang disediakan di Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak atau Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. 4.3 Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan pemeriksaan perlu menurunkan tandatangan dan cop rasmi pada ruang yang disediakan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09).

CARTA ALIR PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PLKN

Terima NPP

Calon menerima Notis Pemberitahuan Peserta dari JLKN

Calon Isi Borang Perakuan Kesihatan

Isi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09)

Tiada

Masalah Kesihatan

Ada

Lapor diri Ke Kem PLKN

Ke Klinik Kesihatan Kerajaan / RSAT Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan

Bawa Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/ Pin 5/09), Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan dokumen rawatan lain yang diperlukan

Tiada

Masalah Kesihatan

Ada

Layak Tidak Pasti Pegawai Perubatan Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN Rujuk Pakar Perubatan Tidak Layak Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan

Tentukan Status Kesihatan

Tangguh

Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN

Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN & nyatakan sebab

A
Tiada Masalah Kesihatan

Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN

Ada

B

A B

Calon yang layak melapor ke kem seperti diarahkan Calon menghantar Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) dan Borang Pemeriksaan perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) ke JLKN