Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Gaya Penulisan UMS 1. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian..3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Begitulah sebaliknya..Segala nukilan. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian..” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk... mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). 6 . Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. Dedikasi tidak dibenarkan. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.4 1. 1..

peranan golongan pemodal.. 7 . Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.. teknologi menangkap ikan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. jumlah pendaratan sumber marin...Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.

Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. the sosioeconomic level of fishermen in their community. 1786-2000. Hence. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.

7 Isi Kandungan Semua tajuk. Contoh: Masyarakat akademik.Gaya Penulisan UMS 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. 9 . permasalahan 1. kemiskinan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.

1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.2.1.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .

8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.Gaya Penulisan UMS 1. Rajah membawa maksud graf. gambar rajah. sketsa. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . gambar. contengan. foto. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. beserta dengan muka surat. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). 17 . Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.

kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. pernyataan masalah kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Banyak change sudah berlaku……. objektif dan hipotesis.1.. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.2 19 . SOROTAN LITERATUR 2. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. 2.

iaitu pengarang dan tahun terbitan. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.1. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Sekiranya penulis 20 . Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.

Contoh: - a..C. Adams. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.L. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.Stephenson. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.Latham. 1965: 34) b. (Misalnya nama pengarang pada judul. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). & Kinoti S.J. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. S. nama keluarga sahaja digunakan. 1994.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. M. E. 1994: 35 21 . Jika lebih dari dua orang pengarang. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.N. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.

Bagi pengarang Melayu. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. pengarang sahaja. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1992: 23) f. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1998a) (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.th.).) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1998b: 118) e.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.Gaya Penulisan UMS d.: 7) *Nota: t. 1998a: 77) (Cheah. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. g. Contoh pelajar Sains: 22 .th. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.

1992: 12. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. . 1998a: 25. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.1. Mohd Sarim. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998b: 15) h.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.). Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1992. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 2001:3.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. 1998a. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Bagi rujukan tanpa pengarang. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Mohd Sarim. Selain itu juga. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Cheah.

hendaklah dimasukkan halaman tersebut.) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. penerbit (.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.) noktah. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. Contoh ayat dalam teks: . iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. c. Jika rujukan berikutnya. hendaklah ditulis Ibid.) koma.) koma. edisi (. halaman (.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan..Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. tempat (:) noktah bertindih.) koma.. tahun (. judul-italic (..

.Gaya Penulisan UMS telah berubah. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. 1998.1.3. 25 . cit. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Ibid. 3.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibid. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 2. Penggunaan op. hlm.. Perkataan op.. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.9. hlm. cit. 63.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 3. Semasa beliau tinggal di asrama.

. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Di bawah pentadbiran BMA. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Baker seperti berikut: 26 . Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.M. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Sementara itu.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Julai 19462. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. far beyond more repair. Where ever we look there is destruction.. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.

op. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Ibid. were now almost non-existent. Sabah The First 100 Years... laporan-laporan berkaitan. 1965. 18. op. foto. Bhd. as the end of the war approached. 2 Peter Chay.4000. Baker. sila lihat Peter Chay.000... Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. (tiada tahun & tiada penerbitan).. Cecilia Leong. hlm. Juga lihat H.. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Baker. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. Sabah The Land Below The Wind. Singapore:Malaya Publishing House. including Jesselton. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. data mentah.M. cit.Communition never good. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.. cit. hlm. 3 4 Supriya Bhar. cit.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. hlm. cit. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. peta. H. hlm.... The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.. 197. 37. surat. heavilly damaged.. statistik. 27 . Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. hlm. 33.. 5 6 7 3.. op. hlm 31-32. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. 1982. program komputer dan sebagainya. 14 H. Julai 1946. Baker.. Bhd.M. 1988.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.M. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

608 – 0.575)* (-2.274IBR7DAY (-2.549AVR3MTH -0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.308TBIL3MTH + 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.084)* (5. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. sama 29 .403)* (-3.48AVR3MTH (-5.934)* (3.824 – 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Model 1: KLSECI = 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.4461 IBR 7 DAY – 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.335 – 0.3821BR7DAY (-3.384TBIL3MTH + 0.

Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 1. Nama Penerbit. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tempat diterbitkan. 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).O. Kerajaan Negeri Sabah.2 C. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Bilangan Jilid (jika ada).Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. 2. Bilangan Edisi (jika ada). 2. Tahun diterbitkan. 874/466-Immigration. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Tajuk Penerbitan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.

Parrish. 2 pp. 1992.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1.6 Akhbar Contoh: 1. 1986. L. World shrimp farming 2002. 66 – Educational Policy of State-General. firm helps utility with innovative plan. No. Annual 3. North Borneo Central Archive. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 2. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1987. World Health Organization (WHO).Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 2. 4 August 1992. 3-21. USA: Shrimp News International. Rosenberry. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. M. North Borneo Central Archive. 1. Berita Harian. . 2. 1. 1. KO-NELAYAN. Kebangkitan Masyarakat Melayu.General. 1998. 725.). 2. 2002. 1. Los Angeles Times. A.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . (ed. World Health Report 1998. San Diego.Gaya Penulisan UMS 1. Report Number 15. No. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1986. R.

Anton. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Tesis Sarjana. East-West Centre Honolulu.9 Buku Contoh: 1. H. Zimmerman. 2. 2.Kualiti Air. C. Bioindicators in River Quality Maganegemt. 1992. Ismail Abas. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Philipines. Cheong. 23-25 September. Ahmat Adam. Primavera. 1. Tarian-tarian Ritual Sabah. Bengkel Enviro-course 2002. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 2003. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Universiti Malaysia Sabah.1989.Gaya Penulisan UMS 1. H. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. H. 32 . 3. 1994. Kota Kinabalu. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. P. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1996. 1. J. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 1996. J. 12-16 September. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. A. 2nd ed. Fungsinya dan Masa Depannya. 1999. Zulkornain bin Yusof. Satu Kajian Permulaan.: Prospects for regional cooperation. Fuzzy set theory and its application. 2. (Tidak diterbitkan).

2. with menadione. Oxford.R.N.Gaya Penulisan UMS 3. 1996. 1. Blackwell scientific. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Treece. 16. 1994. 289-313. Termites. E.12 Artikel Contoh: 1.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Kuala Lumpur: Victory Agencies. P. & Eggleton. & Sorgeloos.1972. In Calow. Appell. 1998. 33 .13 Filem Contoh: Filem Cereka. Dhont. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. pp. Encyclopedia of Aquaculture. 1996. In Stickney.).) Encyclopedia of ecology and environmental management. G. J. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 1. 1993. Peta Taburan Asosiasi Tanah.” JMBRAS. R. S. (ed. 2. 1. S. New York: John Wiley and Sons. P. pp. 1. Penaeus monodon.10 Ensiklopedia Contoh: 1. J. (ed). In McVey. 1972. Jakarta: Puncak Keris. pp 744-746.Y.11 Kamus Contoh: Abd. P. Journal of Nutrition 124:227-282. 3. P. Bignell. & Liu. (ed. Coolier’s Encyclopedia.. Bin Nuh dan Oemar Bakry.45 (2). D. P.S. 1. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Boca Raton: CRC Press. 798-868. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. Kabus Malam. London: Macmillan Educational Company. Shrimp Culture. J. 2000. Shiau. vol.D. volume 1. 1985. Lavens.

” 26 September 2003. & Byron.unu. Brookfield.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. 26 September 2004.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Potter. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Temubual peribadi. H. *Nota: . 2. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.salvation. The eastern Sundaland region of south-east Asia. 1. Anonymous dan juga 34 . Y.htm.. . Kampung Padas.htm. Papar.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. 2002. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS 1. Jalan Bukit. 74 tahun. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. L. http//www.org. Ketua Kampung Padas.hk/www/what is salvation army/home. www.

) Tahun Penerbitan (. A.. Monographiae biologicae (eds).) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. C. W. E. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. The International Jew.) Penyunting. E. Penterjemah. Penyelenggara – jika ada(. 1988. Booth.) Judul Buku – condong (. 1991. Maryati.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Kluwer Academic Publishers. Tropical rainforest research-current issues. Edisi Contoh: 35 . K. 117-123. S. Johannesburg: Global Publisher. Magurran. H. Azizah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. & Choy.. H. Idris Salleh & Shafee Saad. 2. London: Croom Helm. Ecological diversity and its measurement. Mohd. Pengarang Bersama Contoh: 1. b. 1997. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. In Edwards. & Arbain.) Edisi – jika ada (. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Ahmad Fawzi Basri. M. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. pp. 1996. S.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Kinabalu Park. D. Penyusun. London. c. Ford. Sabah.) Bilangan Jilid – jika ada (.

Karya Suntingan Contoh: Rose. London: d. Oxford: Pergamon Press. e. 1989. 2001. (3rd edition).). J. Extractive Metallurgy. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Gilchrist. f. R. Esei Sastera Dalam Pengajaran. h. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Estuarine Biology (2nd edition). 1984. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. New York: Free Press. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. g. Karya Terjemahan Contoh: 36 . 1980. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171).K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Kumpulan Kertas Kerja 2. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). (ed). Barnes.1974. 2.S. Kuala Lumpur: International Law Book Service.Gaya Penulisan UMS 1. 1996. R. Edward Arnold. D.

K. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 1980. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Perayaan Di Sabah. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 1999. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. C. l. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 2003. Monograf 3. Ariff. 2. 1981. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kertas Kadangkala Bil. Monograf Contoh: 1. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Bil. k. Bermaksud Jilid. Mohammad Raduan Mohd. 3.Gaya Penulisan UMS Wheare. m. 2003. Terj. Zainah Ahmad. Kerajaan Persekutuan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Jld. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 65(2):151-182. 2. 1993.. i. j. 6. *Nota: Jld. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khazanah.

56-52. T. 1998. Eggleton. pp. 2000.) n. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 2000.). 2. Kesan Politik. conservation and land.. Mustafa. D. UMS. From west coast of Sabah. 31.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. 2001. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Sabah. 557-586. Zaki Tahir. & Davies. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. H. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2000. hlm. Bernard. *Nota: Nama Pengarang (. Borneo 2000: environment. 2003. Karya Dalam Majalah 38 . In Mohamed. July 10-14. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Maryati.. A. Rastrelliger Kanagurta. Ismail Haji Ibrahim.42. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. & Ridzwan. M. P. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.. 2000. R. p. 3 October: 9. R. Nucleic acid profiles in mackerel. (eds. Kota Kinabalu:ums.) Tajuk Berita/ Rencana (. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Kuching Sarawak. Pendatang Asing Di Sabah. G. R.) Nama Akhbar (.. hlm. Sabihah Osman.. Homathevi. 18-38. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jones.).) Tahun (.. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Abdul Halim (ed. East Malaysia. o. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. 3.). New Straits Times. 2.) Hari/Bulan (:) Halaman (. S. M.

H. 1977. Filem dan Karya Muzik i. Orang Bajau Pulau Omadal. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sarawak native blockade pulp mill project. 2. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2000. c. 2000. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Filem Contoh: Ramlee. r. Singapura: Shaw Brother. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Ulasan buku J. 1962. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2002. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Kertas Kerja. s.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 5 Jun. 2001. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Kota KInabalu. Sekolah Sains Sosial. An Economic History of Malaysia. Sabah. Drabble. Aliran 20 (10:33) q. Mat Zin bin Mat Kib. Laksamana Do Re Mi. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Video 39 . 2000. P. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Filem cereka. Yap Beng Liang. Hampshire: Macmillan Press. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. t. ii.

Laserlight Series 12036. 1976.. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Brookfield. Sekolah Sains Sosial.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah.htm. Temubual Contoh: Stephens. Y. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Potter. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. iii. vi. Temu bual. Tuaran.dfadeplu. CD-Rom Contoh: MacRae. Filem Dokumentari. 2002.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Jabatan Muzium Sabah. vii. 2. Universiti Malaysia Sabah. iv.go. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Introduction to Research Design and Statistic. Sabah. 1986. B. Kassim Masdor (konduktor). Santiago: Delta Music Incorporated. v. 1995. S. 1968. Dicetak 13 September 2002. 25 Mei. Slaid. & Byron. J. L. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 1998. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. 40 . CD Leicester: British Pshychological Society. H. Chorus dan Orkestra. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan.

unu. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.htm.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. *Nota: . FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Gaya Penulisan UMS www.

Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 .Gaya Penulisan UMS 1.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

Gaya Penulisan UMS b. 44 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Gaya Penulisan UMS c. 45 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. c. Gaya UKM. Preparing Dissertations and Thesis. 1994. London: SAGE Publications. RUJUKAN Allison. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). B. e. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Limited. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Gaya Dewan. Gaya Dewan (edisi ketiga). Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. 1995. b. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. Creswell.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. LAMPIRAN A 46 . London: Kogan Page Cavina. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. John W. Kristan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 1997. d. 1998. f.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

a. b. d. c. ii.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. v. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. 51 .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful