Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Biasanya 5 kata kunci sahaja. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Dedikasi tidak dibenarkan. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.Segala nukilan.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). 1.4 1...Gaya Penulisan UMS 1.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. 6 .. Begitulah sebaliknya... Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.

. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. 7 . bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. peranan golongan pemodal... jumlah pendaratan sumber marin.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.

Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. 1786-2000. which have occasionally been marginalized…… 8 . due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence. the sosioeconomic level of fishermen in their community.

Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. Contoh: Masyarakat akademik. kemiskinan. permasalahan 1. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. 9 .6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.7 Isi Kandungan Semua tajuk.Gaya Penulisan UMS 1.

MENDAPATKAN TEMPLAT 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.1.1.1.2. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .

Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. beserta dengan muka surat. foto. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. sketsa.Gaya Penulisan UMS 1. Rajah membawa maksud graf. gambar rajah.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. gambar. contengan. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.Gaya Penulisan UMS Rajah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. 17 .

:Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. 18 .

1.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Banyak change sudah berlaku……. pernyataan masalah kajian. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.. objektif dan hipotesis.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. SOROTAN LITERATUR 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. 2.2 19 .

1. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. 3. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sekiranya penulis 20 . Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan.

hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. & Kinoti S.L. 1994. M.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Contoh: - a. S.Stephenson. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.Latham. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. 1965: 34) b..Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. E. Adams.N. Jika lebih dari dua orang pengarang. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. 1994: 35 21 .J. nama keluarga sahaja digunakan. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. (Misalnya nama pengarang pada judul.C. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.

th.th.Gaya Penulisan UMS d. g. 1998a) (Cheah. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.). boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.: 7) *Nota: t. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. pengarang sahaja. 1998a: 77) (Cheah. Bagi pengarang Melayu. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Contoh pelajar Sains: 22 . semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998b: 118) e. 1992: 23) f.th.

Mohd Sarim. . rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Contoh pelajar Sains: (Cheah.). Selain itu juga. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1998b: 15) h. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1998a.1. Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. 1992: 12. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 2001:3. 1998a: 25. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 .2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1992. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).

tahun (.) koma. halaman (. Contoh ayat dalam teks: . iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. judul-italic (. Jika rujukan berikutnya. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. hendaklah ditulis Ibid.) koma.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . edisi (..Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma.) noktah.) koma.. tempat (:) noktah bertindih. penerbit (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. c. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) koma.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.

. 2. Penggunaan op. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Ibid. 3. 1998. Semasa beliau tinggal di asrama. 3. 25 .Gaya Penulisan UMS telah berubah. cit... 63..1. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. cit. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. Ibid..9. Perkataan op. hlm. hlm.

M. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Julai 19462. Where ever we look there is destruction. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Di bawah pentadbiran BMA. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sementara itu. Baker seperti berikut: 26 . far beyond more repair.. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.Gaya Penulisan UMS Contoh: ..Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.

Sabah The First 100 Years. 33. op.4000. 37. H. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 1965.. hlm..000. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Singapore:Malaya Publishing House..M. 14 H. hlm. 5 6 7 3... surat. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Bhd. statistik. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. heavilly damaged. Baker. data mentah. hlm 31-32. cit. 1988. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Bhd.. were now almost non-existent.Communition never good.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.M. 197.. op. 27 ... 2 Peter Chay. laporan-laporan berkaitan. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Julai 1946. as the end of the war approached. Setiap lampiran harus disertakan tajuk... cit. (tiada tahun & tiada penerbitan). 18.. Sabah The Land Below The Wind. op. foto.M. Ibid.. Baker. including Jesselton. cit. program komputer dan sebagainya. cit. Juga lihat H.. 1982. sila lihat Peter Chay. Baker. hlm.. Cecilia Leong. hlm. peta. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 3 4 Supriya Bhar. hlm.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

575)* (-2.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.48AVR3MTH (-5. Model 1: KLSECI = 0.335 – 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. sama 29 .934)* (3. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.274IBR7DAY (-2.4461 IBR 7 DAY – 0.384TBIL3MTH + 0.824 – 0.308TBIL3MTH + 0.549AVR3MTH -0.608 – 0.3821BR7DAY (-3.403)* (-3.084)* (5.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.

Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Kerajaan Negeri Sabah. Bilangan Jilid (jika ada). 1. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Tajuk Penerbitan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. 2. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Bilangan Edisi (jika ada).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 2. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 874/466-Immigration. Tahun diterbitkan. 1. Nama Penerbit. Tempat diterbitkan.O.2 C.

World shrimp farming 2002. Jabatan Perangkaan Malaysia. USA: Shrimp News International. North Borneo Central Archive. 1.).6 Akhbar Contoh: 1. 2.General. San Diego. L. 66 – Educational Policy of State-General. 1. 1. 1986. KO-NELAYAN. 1986. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 2. Report Number 15. 725. 1992. Rosenberry. M. (ed. North Borneo Central Archive.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. .4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 1998. No. R. Los Angeles Times. 2002. 4 August 1992. 2. firm helps utility with innovative plan.Gaya Penulisan UMS 1. Annual 3. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. No. 3-21. 1. World Health Organization (WHO). 1987. 2. World Health Report 1998. Parrish. Berita Harian. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 .5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. A. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 2 pp.

Cheong. 3.1989. J. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 1992. Ahmat Adam. 2nd ed. Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 12-16 September. Ismail Abas. C.Gaya Penulisan UMS 1.Kualiti Air. 2003. 1996. East-West Centre Honolulu. 1. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. P. Fungsinya dan Masa Depannya. 23-25 September. Tesis Sarjana. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. J. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 32 . Anton. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Fuzzy set theory and its application. A. Tarian-tarian Ritual Sabah. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 1. Satu Kajian Permulaan. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 1994. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2. 2. 1996. Kota Kinabalu. H. H.: Prospects for regional cooperation. H. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Philipines. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Primavera. (Tidak diterbitkan). Zulkornain bin Yusof. 2. Bengkel Enviro-course 2002.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 1999. Zimmerman.9 Buku Contoh: 1.

pp 744-746. 1996. D. P. J.” JMBRAS. (ed. 1993. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2. Boca Raton: CRC Press. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 2000. pp.) Encyclopedia of ecology and environmental management. P. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 1985. with menadione. 1. 1. New York: John Wiley and Sons.Gaya Penulisan UMS 3. 1972.). 3. Bignell.D. P.10 Ensiklopedia Contoh: 1. London: Macmillan Educational Company. G. R. E. 289-313. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. P. 2. S.. vol. Peta Taburan Asosiasi Tanah. S. 1998. Shrimp Culture.1972. Oxford. Treece. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 1. Kabus Malam. (ed). 1996.Y.S. 798-868. & Liu. 1994. 1. Shiau. Encyclopedia of Aquaculture.R. volume 1. (ed. Coolier’s Encyclopedia. Termites. 16.45 (2). Kuala Lumpur: Victory Agencies. In Stickney. J. J. Blackwell scientific. In Calow. Lavens. Appell. In McVey. Dhont. & Sorgeloos. P. Penaeus monodon. & Eggleton.11 Kamus Contoh: Abd. 33 . Journal of Nutrition 124:227-282. 1. Jakarta: Puncak Keris.12 Artikel Contoh: 1.13 Filem Contoh: Filem Cereka.N. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. pp.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.hk/www/what is salvation army/home. 2002.htm. Y. Brookfield. http//www. . Ketua Kampung Padas. L. 74 tahun. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. 26 September 2004.org. www. H.Gaya Penulisan UMS 1. The eastern Sundaland region of south-east Asia. 1. Potter. Jalan Bukit. *Nota: .” 26 September 2003. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Temubual peribadi. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Anonymous dan juga 34 .unu.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.salvation. & Byron.htm.. 2. Kampung Padas. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Papar.

) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Sabah. Monographiae biologicae (eds). : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2.) Penyunting. Mohd. & Arbain.) Tahun Penerbitan (. 1988.) Edisi – jika ada (.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. London: Croom Helm. London. Idris Salleh & Shafee Saad. c. Penyelenggara – jika ada(.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. M. Pengarang Bersama Contoh: 1. E.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.. E. S. 1991. Kinabalu Park. Tropical rainforest research-current issues. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. S. 117-123. The International Jew. Edisi Contoh: 35 . Johannesburg: Global Publisher. C. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Booth. Penterjemah. Ford. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. pp. 1997. D. 1996. Azizah. Penyusun. Ecological diversity and its measurement. Kluwer Academic Publishers. Magurran. 2. K. H. A. In Edwards.) Bilangan Jilid – jika ada (. W. Pengarang Tunggal Contoh: 1. b.. Maryati. H.) Judul Buku – condong (. Ahmad Fawzi Basri. & Choy.

Gilchrist.1974. Barnes. 1984. Karya Terjemahan Contoh: 36 . London: d. g. 2. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1996. D. R. f. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).S. (ed). Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta.K. R. 2001.Gaya Penulisan UMS 1. 1980. e. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Estuarine Biology (2nd edition). 1989. (3rd edition). Extractive Metallurgy. h. New York: Free Press. Edward Arnold. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Oxford: Pergamon Press. J. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Kumpulan Kertas Kerja 2.).

Monograf 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1993. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Zainah Ahmad. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Bermaksud Jilid. 65(2):151-182. K. j. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Bil.Gaya Penulisan UMS Wheare. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. i. 6. Terj. Monograf Contoh: 1. C. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. m. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. *Nota: Jld. 1981. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 3. Jld. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Mohammad Raduan Mohd. 2. 1999.. Kerajaan Persekutuan. 1980. Ariff. Perayaan Di Sabah. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Kertas Kadangkala Bil. 2. k. Khazanah. l. 2003. 2003.

Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. R. Ismail Haji Ibrahim.).. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. 3 October: 9. Bernard. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 2. 2. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. o. 2001.) Tahun (.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Sabah. 557-586. Sabihah Osman.).42. Karya Dalam Majalah 38 . & Ridzwan. D. Tropical Ecosystem Research in Sabah. 2003. July 10-14. 56-52. Nucleic acid profiles in mackerel. East Malaysia. Kuching Sarawak. Zaki Tahir.). T..) Tajuk Berita/ Rencana (. (eds. 18-38. 31. 3. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. M. R. Rastrelliger Kanagurta.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. Kota Kinabalu:ums. pp.) n. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. 1998. conservation and land.. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.) Nama Akhbar (. Pendatang Asing Di Sabah. Mustafa. *Nota: Nama Pengarang (. 2000. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. A. hlm. 2000.. p. G. H. Maryati. S. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. hlm. Kesan Politik. Homathevi. & Davies. In Mohamed. Borneo 2000: environment. New Straits Times. From west coast of Sabah. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Eggleton.. M. UMS. P. 2000. Abdul Halim (ed. R.. 2000. Jones.

2001. Mat Zin bin Mat Kib. Laksamana Do Re Mi. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Video 39 . Sekolah Sains Sosial. Filem dan Karya Muzik i. r. Ulasan buku J. c. Filem Contoh: Ramlee. 1962. Filem cereka. ii. 2000. 2. Sarawak native blockade pulp mill project. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 5 Jun. An Economic History of Malaysia. Sabah. 2000. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Aliran 20 (10:33) q. 1977. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Kertas Kerja. 2002. H. Yap Beng Liang. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Orang Bajau Pulau Omadal. s. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Singapura: Shaw Brother. P.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 2000. Kota KInabalu. t. Hampshire: Macmillan Press. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Drabble.

go. S. v. Temubual Contoh: Stephens. CD-Rom Contoh: MacRae. 40 . Tuaran.dfadeplu. 1968. Universiti Malaysia Sabah. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Potter. 2. J. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 1986. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Brookfield. Introduction to Research Design and Statistic. Filem Dokumentari. iv. & Byron. Sekolah Sains Sosial. vii. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. CD Leicester: British Pshychological Society. Jabatan Muzium Sabah. 2002. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. 1998.. Temu bual. Sabah. B. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. 1976. 25 Mei. vi. H.id/policy/releases/2002/pr56-251001. L. Santiago: Delta Music Incorporated. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.htm. Dicetak 13 September 2002. Laserlight Series 12036.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Slaid. 1995. Kassim Masdor (konduktor). iii. Y. Chorus dan Orkestra.

termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. . FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.Gaya Penulisan UMS www. *Nota: .unu.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm.

Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .

a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1. 43 .

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. London: SAGE Publications. B.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Gaya Dewan. 1997. Gaya UKM. 1998. Gaya Dewan (edisi ketiga). d. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. f. b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. c. LAMPIRAN A 46 . John W. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 1995. e. Creswell. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. RUJUKAN Allison. London: Kogan Page Cavina. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. 1994. Kristan. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1995. Limited. Preparing Dissertations and Thesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

c. ii. d. b. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. a. 51 . v.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful