Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

.Segala nukilan. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.. Dedikasi tidak dibenarkan. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.4 1.. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. 1... Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Begitulah sebaliknya...3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.Gaya Penulisan UMS 1. 6 .

peranan golongan pemodal. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. jumlah pendaratan sumber marin. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.... 7 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. teknologi menangkap ikan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. 1786-2000. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. the sosioeconomic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. Hence.

permasalahan 1. peribumi. 9 .6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.Gaya Penulisan UMS 1.7 Isi Kandungan Semua tajuk. kemiskinan. Contoh: Masyarakat akademik. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.

MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .2. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1.

gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar. beserta dengan muka surat. gambar rajah. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . sketsa. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS 1. contengan. Rajah membawa maksud graf. foto.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .

Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. 17 . Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. 18 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. kanan dan bawah.

1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. pernyataan masalah kajian. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. 2.2 19 . Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.1. objektif dan hipotesis. Banyak change sudah berlaku…….. SOROTAN LITERATUR 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.

Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. 3. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sekiranya penulis 20 .1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.1.

(Misalnya nama pengarang pada judul.. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. E. 1994: 35 21 . 1994. M.C. & Kinoti S. Contoh: - a. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. nama keluarga sahaja digunakan. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. S.L. Jika lebih dari dua orang pengarang. 1965: 34) b.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu.Stephenson.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.N. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.J.Latham. Adams. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.

1998a) (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t.th. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998b: 118) e. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.th. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998a: 77) (Cheah.th. pengarang sahaja. g. 1992: 23) f. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.Gaya Penulisan UMS d. Contoh pelajar Sains: 22 .: 7) *Nota: t.). Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Bagi pengarang Melayu.

ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b: 15) h. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 2001:3.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1998a. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1992: 12. 1998a: 25. Selain itu juga. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). Mohd Sarim. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1992. . rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Bagi rujukan tanpa pengarang.1. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.).

) noktah. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. judul-italic (.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. edisi (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. Contoh ayat dalam teks: . iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama..) koma. c.) koma..) koma. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. penerbit (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. hendaklah ditulis Ibid.. tahun (. halaman (.) koma. Jika rujukan berikutnya. tempat (:) noktah bertindih.

Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. hlm.3. Ibid.. 3. Perkataan op. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 63.9. 2. 3. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.Gaya Penulisan UMS telah berubah... cit. hlm.. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Semasa beliau tinggal di asrama. Penggunaan op. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Ibid.. 1998. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.1. 25 . cit. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.

Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.M.. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Where ever we look there is destruction.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.. Baker seperti berikut: 26 . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Julai 19462. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sementara itu. Di bawah pentadbiran BMA.Gaya Penulisan UMS Contoh: . far beyond more repair.

op.. peta. including Jesselton. Bhd. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs..Communition never good.M. hlm. Baker.. surat. Singapore:Malaya Publishing House. foto. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. (tiada tahun & tiada penerbitan). 18.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. as the end of the war approached. hlm. hlm 31-32. were now almost non-existent. Sabah The Land Below The Wind. H.. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. program komputer dan sebagainya. Juga lihat H. Julai 1946.M... laporan-laporan berkaitan. op.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. data mentah. Baker.. heavilly damaged. op. Baker. hlm. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. Sabah The First 100 Years. statistik. 27 .. hlm. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956.000.. 33. Ibid. cit. 1982. cit. hlm. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.4000. 37.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. 1965. 5 6 7 3.. 1988.. sila lihat Peter Chay. Cecilia Leong. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn... cit. 2 Peter Chay. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. 14 H.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”.. Bhd. 197. 3 4 Supriya Bhar. cit.M. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

335 – 0. Model 1: KLSECI = 0.384TBIL3MTH + 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.4461 IBR 7 DAY – 0. sama 29 .Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.608 – 0.48AVR3MTH (-5.549AVR3MTH -0.934)* (3.403)* (-3. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.308TBIL3MTH + 0.084)* (5.824 – 0.575)* (-2.3821BR7DAY (-3.274IBR7DAY (-2.696)* Model 3: KEWANGAN = 1. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.988)* Model 2: HARTANAH = 0.

Bilangan Edisi (jika ada). Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 1. 2. 874/466-Immigration. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Nama Penerbit. Kerajaan Negeri Sabah. 1.2 C. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Tajuk Penerbitan. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.O. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Bilangan Jilid (jika ada).Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Tempat diterbitkan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Tahun diterbitkan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).

Los Angeles Times. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. North Borneo Central Archive. firm helps utility with innovative plan.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . 2. San Diego. R. Report Number 15. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1986. 1. 2. (ed. World Health Report 1998.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. Annual 3. 2. M. 3-21. No. 1992. World shrimp farming 2002.). World Health Organization (WHO).General. Kebangkitan Masyarakat Melayu. No. 2002. North Borneo Central Archive. 1. 4 August 1992. USA: Shrimp News International. 1987. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 66 – Educational Policy of State-General. 2. 725. KO-NELAYAN. Parrish. A.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 1986. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.6 Akhbar Contoh: 1. 2 pp.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 1. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1998. Berita Harian.Gaya Penulisan UMS 1. L. . 1. Rosenberry.

: Prospects for regional cooperation. Ahmat Adam. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Philipines.1989. 3. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. East-West Centre Honolulu. 1994. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Zimmerman. Fungsinya dan Masa Depannya. 1. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.Gaya Penulisan UMS 1. P.9 Buku Contoh: 1. 12-16 September. Ismail Abas. Cheong. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 2nd ed. Tesis Sarjana. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation.Kualiti Air. 1. Zulkornain bin Yusof. 2. 2003. Anton. (Tidak diterbitkan). 23-25 September. 1996. H. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. H. 32 . 2. C. Bioindicators in River Quality Maganegemt. J. J. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. 1992. 1999.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Primavera. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bengkel Enviro-course 2002. A. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 2. 1996. Kota Kinabalu. Fuzzy set theory and its application. Universiti Malaysia Sabah. Satu Kajian Permulaan. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. H. Tarian-tarian Ritual Sabah.

Jakarta: Puncak Keris. (ed. pp. 1996.N. 798-868.11 Kamus Contoh: Abd.). Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 1994. 33 .12 Artikel Contoh: 1. S. P. & Liu. Shiau. (ed. Dhont.Y. pp. P. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Shrimp Culture. 1998. 16. In Stickney. & Sorgeloos. Penaeus monodon. R. Journal of Nutrition 124:227-282.13 Filem Contoh: Filem Cereka.45 (2). J. volume 1. London: Macmillan Educational Company.R. E. P.D. 3. Kabus Malam. pp 744-746.1972. Termites. G.) Encyclopedia of ecology and environmental management. In Calow. 289-313. J.Gaya Penulisan UMS 3. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. P.S. Treece. 1996..” JMBRAS. 1. 1. Boca Raton: CRC Press. with menadione. Encyclopedia of Aquaculture. Oxford. 1. Bignell. 1. New York: John Wiley and Sons. D.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Kuala Lumpur: Victory Agencies. 2. 1993. & Eggleton. 1985.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Coolier’s Encyclopedia. Blackwell scientific. J. 1. Bin Nuh dan Oemar Bakry. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2000. Lavens. Peta Taburan Asosiasi Tanah. Appell. 1972. P. 2. S. In McVey. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. (ed). vol.

Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Kampung Padas. Temubual peribadi. Ketua Kampung Padas. http//www. 74 tahun. The eastern Sundaland region of south-east Asia. 1.htm.htm. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. *Nota: . Anonymous dan juga 34 .” 26 September 2003. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Papar.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Y. . 2002. & Byron..Gaya Penulisan UMS 1. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.unu. Jalan Bukit. Brookfield. Potter. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. 2. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. H.hk/www/what is salvation army/home.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. www.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 26 September 2004.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.org. L.salvation.

Ahmad Fawzi Basri. H. 1988. 1991. Idris Salleh & Shafee Saad. C. Johannesburg: Global Publisher. Mohd. Penterjemah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) Bilangan Jilid – jika ada (. London. c. Booth. W.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Magurran. b. Pengarang Tunggal Contoh: 1. A. S. 1996. pp. Sabah. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. London: Croom Helm. Maryati. Penyusun. Edisi Contoh: 35 .. S.) Edisi – jika ada (. Ecological diversity and its measurement. The International Jew.) Tahun Penerbitan (. Kinabalu Park. Pengarang Bersama Contoh: 1. 1997.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Monographiae biologicae (eds). Kluwer Academic Publishers. & Choy. In Edwards. Tropical rainforest research-current issues. E. E. Azizah.) Penyunting. & Arbain. Ford. H. 117-123. Penyelenggara – jika ada(. D.. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. M. K. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. 2.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.) Judul Buku – condong (.

Electoral Behavior: A Comparative Handbook. f. Extractive Metallurgy. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).Gaya Penulisan UMS 1.). Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Edward Arnold. Kumpulan Kertas Kerja 2. Karya Terjemahan Contoh: 36 . (ed). D. London: d. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. 2. g. h. Oxford: Pergamon Press. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Barnes. Estuarine Biology (2nd edition).1974. e. New York: Free Press. 2001. Gilchrist. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1984. 1980. R.S. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J.K. 1989. 1996. R. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Kuala Lumpur: International Law Book Service. (3rd edition). Karya Suntingan Contoh: Rose.

Bermaksud Jilid. Ariff. 65(2):151-182.Gaya Penulisan UMS Wheare. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Monograf Contoh: 1. Terj. 6. Zainah Ahmad. *Nota: Jld. Khazanah. 1980. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 1999. 2003. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 2. 2. Mohammad Raduan Mohd. Bil. 3. l. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Kertas Kadangkala Bil. C. 1993. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Kerajaan Persekutuan. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Perayaan Di Sabah.. 1981. K. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 2003. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. i. m. Jld. k. j. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Monograf 3.

2001. UMS.42. Kuching Sarawak. In Mohamed. M. p.. Karya Dalam Majalah 38 . R. Abdul Halim (ed. Mustafa. Rastrelliger Kanagurta. & Ridzwan. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Kota Kinabalu:ums. T. 2000.) Tajuk Berita/ Rencana (. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. *Nota: Nama Pengarang (. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. conservation and land. D. 1998.. Ismail Haji Ibrahim. & Davies.). 31. Borneo 2000: environment. 2. G. Bab Dalam Buku Contoh: 1. H. Tropical Ecosystem Research in Sabah.. Eggleton. 56-52. Bernard. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. From west coast of Sabah. S. 18-38. (eds. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.) n. Zaki Tahir. Sabah. R. 557-586. Pendatang Asing Di Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times.) Nama Akhbar (. 2. P. Sabihah Osman. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. hlm. Kesan Politik.) Hari/Bulan (:) Halaman (. A.) Tahun (.. East Malaysia. R. Maryati. Sabah dalam Perluasan Pasaran. pp. Homathevi.). Nucleic acid profiles in mackerel... Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Jones. 2000. hlm. 3. 2000. New Straits Times. 2003. 2000. July 10-14. 3 October: 9. o.). M.

Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Mat Zin bin Mat Kib. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 2002. Filem dan Karya Muzik i. Singapura: Shaw Brother. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Laksamana Do Re Mi. Filem cereka. Kota KInabalu. s. 2000. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kertas Kerja. 2000. Sekolah Sains Sosial. t. 5 Jun. Hampshire: Macmillan Press. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Drabble. c. P. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. r. An Economic History of Malaysia. 1962.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Sarawak native blockade pulp mill project. Filem Contoh: Ramlee. Yap Beng Liang. 1977. 2001. 2. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Ulasan buku J. Sabah. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2000. Video 39 . ii. Orang Bajau Pulau Omadal. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Aliran 20 (10:33) q. H.

Sekolah Sains Sosial. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Sabah. H. Temubual Contoh: Stephens. Laserlight Series 12036.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Santiago: Delta Music Incorporated.. Brookfield. Jabatan Muzium Sabah. Potter. Universiti Malaysia Sabah. Slaid. 1976. 1998. 1968. Tuaran. B. iv. CD Leicester: British Pshychological Society. vi. S. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Temu bual. J. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Y. 1995. 1986. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. vii. CD-Rom Contoh: MacRae. 2002. Dicetak 13 September 2002.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah.htm. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. L. 40 . 25 Mei. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.dfadeplu. iii. Kassim Masdor (konduktor). & Byron. 2. Chorus dan Orkestra. Introduction to Research Design and Statistic. v.go. Filem Dokumentari.

htm.Gaya Penulisan UMS www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .unu.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: .

Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1. 43 . a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

London: SAGE Publications. Gaya Dewan (edisi ketiga). Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). d. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. LAMPIRAN A 46 . Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Limited. f. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Gaya Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 1998. 1997. 1995. e. B. RUJUKAN Allison. Creswell.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Kristan. b. Gaya UKM. London: Kogan Page Cavina. 1994. Preparing Dissertations and Thesis. c. John W. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

b. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. v. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. c. a. 51 . d. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful