Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.4 1..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris....Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. 6 . Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Begitulah sebaliknya.Gaya Penulisan UMS 1. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Dedikasi tidak dibenarkan. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan... 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.

.. jumlah pendaratan sumber marin. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. 7 . taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. peranan golongan pemodal.

which have occasionally been marginalized…… 8 . varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence. the sosioeconomic level of fishermen in their community. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. 1786-2000.

Gaya Penulisan UMS 1. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.7 Isi Kandungan Semua tajuk. permasalahan 1. Contoh: Masyarakat akademik. peribumi. 9 . kemiskinan.

2.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 . PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

beserta dengan muka surat. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . foto.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. gambar rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. sketsa.Gaya Penulisan UMS 1. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. contengan. Rajah membawa maksud graf.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). 17 .11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali.

18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.

SOROTAN LITERATUR 2. objektif dan hipotesis. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.2 19 .1. pernyataan masalah kajian. Banyak change sudah berlaku……. 2.

Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.1. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Sekiranya penulis 20 . Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan. 3. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.

hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.. 1994: 35 21 . Contoh: - a.J. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. E.Latham. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Jika lebih dari dua orang pengarang. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). S. (Misalnya nama pengarang pada judul. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al.L. 1994. Adams. 1965: 34) b.Stephenson.N. nama keluarga sahaja digunakan. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. M. & Kinoti S.C.

1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.th.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.Gaya Penulisan UMS d. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998a: 77) (Cheah. 1992: 23) f. 1998b: 118) e. 1998a) (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.th. g. Contoh pelajar Sains: 22 . maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.).: 7) *Nota: t. Bagi pengarang Melayu. pengarang sahaja. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.

Mohd Sarim. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Selain itu juga. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1992.1. 1992: 12. . 1998b: 15) h. 2001:3.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Bagi rujukan tanpa pengarang. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 .Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Mohd Sarim. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya.). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998a: 25. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.

hendaklah dimasukkan halaman tersebut.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma.. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. Jika rujukan berikutnya. tahun (. hendaklah ditulis Ibid.) koma.) koma.) koma.) koma. judul-italic (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. c. penerbit (.. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. tempat (:) noktah bertindih. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. halaman (.) noktah.. edisi (. Contoh ayat dalam teks: . Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.

1998.. 3. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.9.3.. 3. 2. Semasa beliau tinggal di asrama.. hlm. cit. Perkataan op.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.1. cit.. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibid. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Ibid. Penggunaan op. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. 63. 25 .Gaya Penulisan UMS telah berubah.

Baker seperti berikut: 26 . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Sementara itu. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Julai 19462. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.. Di bawah pentadbiran BMA. Where ever we look there is destruction.Gaya Penulisan UMS Contoh: .M. far beyond more repair..

. Juga lihat H. Bhd.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. laporan-laporan berkaitan.. 3 4 Supriya Bhar. 27 . cit. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Cecilia Leong. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Julai 1946.. 33.. 18. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 1988. hlm. including Jesselton. Singapore:Malaya Publishing House.. 197. 1982. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.. Baker.4000. (tiada tahun & tiada penerbitan). statistik.. op.. hlm 31-32.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. hlm. foto. cit. 1965.M. data mentah. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 2 Peter Chay. Sabah The Land Below The Wind.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 37. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1...Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. op. cit.. were now almost non-existent. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.M.. Sabah The First 100 Years... sila lihat Peter Chay. hlm. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. Bhd. hlm.. surat. cit. Baker.M. program komputer dan sebagainya.Communition never good. peta. H. Ibid. Baker.000. 14 H. op. 5 6 7 3. heavilly damaged. hlm. as the end of the war approached.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

48AVR3MTH (-5.084)* (5. sama 29 . Model 1: KLSECI = 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.575)* (-2.4461 IBR 7 DAY – 0.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.308TBIL3MTH + 0.608 – 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.3821BR7DAY (-3.824 – 0.403)* (-3.384TBIL3MTH + 0.274IBR7DAY (-2.988)* Model 2: HARTANAH = 0.549AVR3MTH -0.335 – 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.

Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Tahun diterbitkan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Tempat diterbitkan. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Nama Penerbit.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Colonial Office 874/1104 – War With Japan.2 C.O. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. 1. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Tajuk Penerbitan. 874/466-Immigration.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Kerajaan Negeri Sabah. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 2. 1. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Bilangan Edisi (jika ada). 2. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Bilangan Jilid (jika ada).

1998. . 66 – Educational Policy of State-General. Berita Harian. Report Number 15. North Borneo Central Archive.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Rosenberry.6 Akhbar Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS 1. No. 1992. 725. R. KO-NELAYAN. 1986.). PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Parrish. 2 pp. 2. 2002. Los Angeles Times. 2. M.General.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 4 August 1992. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. World shrimp farming 2002. 1. No.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. World Health Report 1998. 2. San Diego. A. firm helps utility with innovative plan. 1986. Kebangkitan Masyarakat Melayu. North Borneo Central Archive. L. 2. 1. USA: Shrimp News International. World Health Organization (WHO). 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. Jabatan Perangkaan Malaysia. 3-21.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . 1. (ed. 1. 1987. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. Annual 3.

Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 1996. 1994. 1996. Ismail Abas. Ahmat Adam.9 Buku Contoh: 1. 1999. East-West Centre Honolulu.: Prospects for regional cooperation. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Universiti Malaysia Sabah.Kualiti Air. Bioindicators in River Quality Maganegemt. 1. Primavera. J. 3. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Cheong. 23-25 September. Tarian-tarian Ritual Sabah. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. P. Anton. H. 32 . Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bengkel Enviro-course 2002. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Zimmerman. A. 2. 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 12-16 September. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. C. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 2. Philipines. 2. Fuzzy set theory and its application. Zulkornain bin Yusof. (Tidak diterbitkan). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.1989. Satu Kajian Permulaan. Kota Kinabalu.Gaya Penulisan UMS 1. Fungsinya dan Masa Depannya. 2003. 1992. H. Tesis Sarjana. J. H. 2nd ed.

1993. Bignell. In Stickney. 2. (ed. Kuala Lumpur: Victory Agencies. & Eggleton.” JMBRAS. P. E. Shiau. 1985. with menadione. London: Macmillan Educational Company. Boca Raton: CRC Press. Dhont. Coolier’s Encyclopedia. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.Y. 1. R. Lavens.S. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Peta Taburan Asosiasi Tanah. pp. pp.45 (2). 1..R. 798-868.N. Kabus Malam. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Oxford. Penaeus monodon. J. 1. 289-313.1972.D. Termites. 1996.). 33 . In McVey. D. S.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 2. P. New York: John Wiley and Sons. J. 2000. 1972.11 Kamus Contoh: Abd. Treece. 1994. 1. & Liu. P. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. Shrimp Culture.12 Artikel Contoh: 1. 1996. S. & Sorgeloos. P. Journal of Nutrition 124:227-282.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. pp 744-746. Jakarta: Puncak Keris. 1998.Gaya Penulisan UMS 3. (ed. P. (ed). Blackwell scientific. vol. In Calow. Bin Nuh dan Oemar Bakry. G. J. 1. 16.) Encyclopedia of ecology and environmental management.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Appell. Encyclopedia of Aquaculture. volume 1. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. 3.

htm. Anonymous dan juga 34 .15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.htm.org.unu. Temubual peribadi. & Byron.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.” 26 September 2003. H.Gaya Penulisan UMS 1. http//www. Y. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Kampung Padas.hk/www/what is salvation army/home.. 1. Ketua Kampung Padas. Brookfield. . 26 September 2004. 2002. 2.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. www. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Papar. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. L.salvation. The eastern Sundaland region of south-east Asia. “Salvation Army International Headquaters” dlm. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Jalan Bukit.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. *Nota: . Potter. 74 tahun.

Booth. Idris Salleh & Shafee Saad. Monographiae biologicae (eds). Kinabalu Park. Kluwer Academic Publishers. D. 2. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. pp. Magurran. & Arbain. Mohd. S.) Bilangan Jilid – jika ada (. K. The International Jew. London.) Tahun Penerbitan (. M. Ford. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. E. Ecological diversity and its measurement.. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Ahmad Fawzi Basri. Pengarang Tunggal Contoh: 1. c. Johannesburg: Global Publisher.) Penyunting. Edisi Contoh: 35 ..) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. & Choy.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Sabah. E.) Judul Buku – condong (. S. 117-123. b. Penyelenggara – jika ada(. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. Pengarang Bersama Contoh: 1. Azizah. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. A. W. Tropical rainforest research-current issues. H. Penterjemah. H. Penyusun. In Edwards. 1988. London: Croom Helm.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. 1991. Maryati. C.) Edisi – jika ada (.

R.1974. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. e. Oxford: Pergamon Press. (ed).K. Kumpulan Kertas Kerja 2. Barnes. New York: Free Press. 1996. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).). Extractive Metallurgy. g. (3rd edition). Karya Terjemahan Contoh: 36 . 2001.Gaya Penulisan UMS 1. Estuarine Biology (2nd edition). Edward Arnold. Karya Suntingan Contoh: Rose. R. Gilchrist. 1980. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. f. 2. D. 1984. J. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. h. 1989. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.S. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. London: d.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 1999. Jld. K. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Gaya Penulisan UMS Wheare. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Kertas Kadangkala Bil. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 2003. 3. *Nota: Jld. k. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. C. Terj. Monograf Contoh: 1. 1993. 6. Ariff. 65(2):151-182. l.. Bermaksud Jilid. 2. Bil. Mohammad Raduan Mohd. 1980. Monograf 3. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Perayaan Di Sabah. 2. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . j. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. i. Kerajaan Persekutuan. Khazanah. Zainah Ahmad. Kota Kinabalu: Usaha Baru. m. 1981. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2003.

. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. R.. conservation and land. o. M. Homathevi. P. New Straits Times. 2. UMS. 1998. Bab Dalam Buku Contoh: 1. pp. 2003. G. 2000. p. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 2. 3 October: 9. Sabihah Osman. hlm. H. & Ridzwan. Kota Kinabalu:ums. & Davies. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. R. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Bernard. Borneo 2000: environment.. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Pendatang Asing Di Sabah.. Nucleic acid profiles in mackerel. S. 31. Karya Dalam Majalah 38 . Jones. Eggleton. 2000. R. Sabah. 2001. 56-52. A..). Zaki Tahir. Sabah dalam Perluasan Pasaran.42.). Kuching Sarawak.) Hari/Bulan (:) Halaman (. East Malaysia. 3.) n. 18-38. Ismail Haji Ibrahim. In Mohamed. 2000. D. Abdul Halim (ed. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Kesan Politik. T.. Maryati.) Tahun (.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times.). 2000. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. July 10-14. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 557-586. From west coast of Sabah.) Tajuk Berita/ Rencana (. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tropical Ecosystem Research in Sabah.) Nama Akhbar (. Rastrelliger Kanagurta. Mustafa. hlm. *Nota: Nama Pengarang (. (eds. M.

Laksamana Do Re Mi. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. s. 2000. Sabah. Filem dan Karya Muzik i. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. t. Sarawak native blockade pulp mill project. 5 Jun. Tesis/Disertasi Contoh: 1. P. Yap Beng Liang. 1977. 1962. Kota KInabalu. Aliran 20 (10:33) q. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Mat Zin bin Mat Kib. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Filem cereka. Sekolah Sains Sosial. r. 2001. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. c. Drabble. An Economic History of Malaysia. Video 39 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2000. 2000. Singapura: Shaw Brother. 2. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Orang Bajau Pulau Omadal. 2002. Ulasan buku J. ii. Kertas Kerja. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. H. Filem Contoh: Ramlee. Hampshire: Macmillan Press.

B. Slaid. Jabatan Muzium Sabah. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. 25 Mei. 40 . Dicetak 13 September 2002.dfadeplu. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. 1986. Santiago: Delta Music Incorporated. & Byron. 1995. vii. 1976. iv. Laserlight Series 12036. Chorus dan Orkestra. v. vi. J. 2. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Introduction to Research Design and Statistic. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 2002. Kassim Masdor (konduktor).htm. Sekolah Sains Sosial. Universiti Malaysia Sabah. Temubual Contoh: Stephens. CD-Rom Contoh: MacRae. Filem Dokumentari. Potter.go.. S. L.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Temu bual. CD Leicester: British Pshychological Society. 1968. 1998. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Brookfield. Tuaran. iii. H. Y. Sabah.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh.

Gaya Penulisan UMS www.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 . FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.unu. *Nota: .htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. .

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.

43 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1. a.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. London: SAGE Publications. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Gaya Dewan (edisi ketiga). Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: Kogan Page Cavina. Kristan. f. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. B. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. e. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. LAMPIRAN A 46 . RUJUKAN Allison. 1995. Gaya Dewan. Creswell. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1997. Limited. Belmont : Wadsworth Publishing Company. d. b. 1995. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. 1998. John W. c. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Preparing Dissertations and Thesis. Gaya UKM. 1994.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

a. iii.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . v. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. c. d. ii. b.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. 51 .