Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

1.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Setiap abstrak mempunyai kata kunci..” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian... * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.4 1. 6 .Gaya Penulisan UMS 1..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dedikasi tidak dibenarkan.Segala nukilan.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Begitulah sebaliknya.

7 . teknologi menangkap ikan... Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin... jumlah pendaratan sumber marin. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. peranan golongan pemodal.

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. 1786-2000. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. the sosioeconomic level of fishermen in their community. Hence.

Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. 9 .7 Isi Kandungan Semua tajuk.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1. kemiskinan. permasalahan 1. Contoh: Masyarakat akademik.

MENDAPATKAN TEMPLAT 1.2.1.1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.

gambar rajah. beserta dengan muka surat. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. contengan. foto. sketsa. gambar.Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). 17 .

kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

objektif dan hipotesis.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri.1.. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Banyak change sudah berlaku……. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. 2. SOROTAN LITERATUR 2. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.2 19 . pernyataan masalah kajian. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.

Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.1. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Sekiranya penulis 20 . Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.

& Kinoti S. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.C.N. (Misalnya nama pengarang pada judul. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Contoh: - a.. 1994. S. 1994: 35 21 .J.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Jika lebih dari dua orang pengarang.Latham.L. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. Adams. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Jika nama pengarang pada permulaan ayat. E. M. 1965: 34) b. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.Stephenson. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. nama keluarga sahaja digunakan.

th. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (.th. Bagi pengarang Melayu. 1998a) (Cheah. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. g. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998b: 118) e.). Contoh pelajar Sains: (Ong t.: 7) *Nota: t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1992: 23) f. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.Gaya Penulisan UMS d. pengarang sahaja. 1998a: 77) (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Contoh pelajar Sains: 22 .th. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.

Gaya Penulisan UMS (Ahmat.1. 1992. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Mohd Sarim. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1998a. Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim.). Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1992: 12. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Selain itu juga. 1998b: 15) h. 1998a: 25. . 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 2001:3.

) noktah.) koma. edisi (. hendaklah ditulis Ibid.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.. halaman (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.) koma.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. tempat (:) noktah bertindih. tahun (. judul-italic (. penerbit (.) koma. Jika rujukan berikutnya. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.. c.) koma.) koma. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. Contoh ayat dalam teks: .

______________________ 1 Mohd Farid Linggi.. 3. Ibid. 25 . Perkataan op. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. Semasa beliau tinggal di asrama. cit. hlm. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. cit.. 3.1. 63. 2.. hlm. Ibid.9. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.3. Penggunaan op.Gaya Penulisan UMS telah berubah. 1998. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.

Julai 19462. Where ever we look there is destruction.M. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Baker seperti berikut: 26 . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Sementara itu.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. far beyond more repair. Di bawah pentadbiran BMA. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.

as the end of the war approached.. Bhd. cit. statistik. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. hlm.M. program komputer dan sebagainya. peta. (tiada tahun & tiada penerbitan). Singapore:Malaya Publishing House.. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. cit. hlm.. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. including Jesselton. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. 197.000. hlm 31-32. Sabah The Land Below The Wind.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. Sabah The First 100 Years.Communition never good.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.. H.4000.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb... cit. Bhd. cit. op.. 37. 18. op.. Juga lihat H. Baker. 5 6 7 3. Baker. hlm.. 33.. heavilly damaged. 2 Peter Chay.. Cecilia Leong. hlm. Julai 1946.. Ibid. 1988. 27 . sila lihat Peter Chay.. laporan-laporan berkaitan. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.M. were now almost non-existent. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. 3 4 Supriya Bhar. foto.M. op. 1965.. data mentah. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. hlm. 1982. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. 14 H. Baker. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. surat.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

549AVR3MTH -0.403)* (-3.988)* Model 2: HARTANAH = 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.575)* (-2. Model 1: KLSECI = 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. sama 29 .335 – 0.48AVR3MTH (-5.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.384TBIL3MTH + 0.084)* (5.308TBIL3MTH + 0.274IBR7DAY (-2.608 – 0.3821BR7DAY (-3.4461 IBR 7 DAY – 0.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.824 – 0.

Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.O. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers.2 C. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Tahun diterbitkan. 1. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Bilangan Edisi (jika ada). hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Tempat diterbitkan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Kerajaan Negeri Sabah. 874/466-Immigration. Nama Penerbit. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Bilangan Jilid (jika ada). 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Tajuk Penerbitan. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 1.

Los Angeles Times. Jabatan Perangkaan Malaysia. M.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. firm helps utility with innovative plan. Parrish. 1986. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 2 pp. 1. 1992. Report Number 15. San Diego. World Health Organization (WHO). Annual 3. 1986. 1998.Gaya Penulisan UMS 1. North Borneo Central Archive.General. World shrimp farming 2002.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . A. 66 – Educational Policy of State-General. 2. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 1. 1. (ed. 725.6 Akhbar Contoh: 1. . R. Kebangkitan Masyarakat Melayu.). No. KO-NELAYAN. Berita Harian. World Health Report 1998. 2. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. Rosenberry. 3-21. 4 August 1992. North Borneo Central Archive. USA: Shrimp News International. 1987. 2. No.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 2002. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. L.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 2. 1.

H. 1992.9 Buku Contoh: 1. Zimmerman.Kualiti Air. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1. H. Ahmat Adam. Satu Kajian Permulaan. J. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. (Tidak diterbitkan). Kertas Kerja Dialog Borneo II. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 12-16 September. P. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Cheong. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 32 . East-West Centre Honolulu. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 2. Philipines.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Zulkornain bin Yusof. H. 3. Fungsinya dan Masa Depannya. 2nd ed. 1. Tesis Sarjana. Tarian-tarian Ritual Sabah. 2. C.: Prospects for regional cooperation. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Anton. Universiti Malaysia Sabah. 23-25 September. 1996.1989. A. J. 1996. 1999. Bengkel Enviro-course 2002. Primavera. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Fuzzy set theory and its application. 2. 1994.Gaya Penulisan UMS 1. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Ismail Abas. 2003. Kota Kinabalu.

J. S. In Calow. 289-313.13 Filem Contoh: Filem Cereka. P. pp. vol. Lavens. 16.R.N. volume 1. Shrimp Culture. Kabus Malam.” JMBRAS. J. P. (ed). Encyclopedia of Aquaculture. Jakarta: Puncak Keris.D.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Penaeus monodon. pp. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Boca Raton: CRC Press.12 Artikel Contoh: 1. Shiau. 1994. 2. Bin Nuh dan Oemar Bakry.. Treece. & Sorgeloos. P. 1. R. London: Macmillan Educational Company. P. Oxford. 1985.).45 (2). 1. P. Termites. New York: John Wiley and Sons. 1. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. E.) Encyclopedia of ecology and environmental management. G.Gaya Penulisan UMS 3. 1. In Stickney. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.11 Kamus Contoh: Abd. 798-868.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 2. In McVey. & Eggleton.Y. Journal of Nutrition 124:227-282. 1996. Appell. J. (ed. S. with menadione. 3. 1998. Peta Taburan Asosiasi Tanah. Dhont. 2000. pp 744-746. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Bignell. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 1996.1972. 1. & Liu. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.S. (ed. Blackwell scientific. 1972. 33 . D. 1993. Coolier’s Encyclopedia.

2. *Nota: .” 26 September 2003.Gaya Penulisan UMS 1.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. & Byron. 1. www.. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. 2002. The eastern Sundaland region of south-east Asia.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.org. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. H. Brookfield.salvation. Anonymous dan juga 34 .htm. Y. Potter.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Papar. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. “Salvation Army International Headquaters” dlm. 74 tahun.unu.hk/www/what is salvation army/home.htm. Ketua Kampung Padas. L. . Kampung Padas. Jalan Bukit. http//www. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. 26 September 2004. Temubual peribadi.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.

C. Maryati. pp. Penterjemah. The International Jew.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Magurran. Kinabalu Park. 1996.) Bilangan Jilid – jika ada (. Tropical rainforest research-current issues. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Kluwer Academic Publishers.. E.) Edisi – jika ada (. K. Edisi Contoh: 35 . W. In Edwards. Azizah. Ecological diversity and its measurement. Ahmad Fawzi Basri. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Idris Salleh & Shafee Saad. Pengarang Bersama Contoh: 1. b.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.) Penyunting. & Arbain.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Sabah. Monographiae biologicae (eds). Johannesburg: Global Publisher. & Choy. 2. Ford. A. E. D. Penyusun. Mohd.) Tahun Penerbitan (. London: Croom Helm. 1988. 1997. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. H. H. Booth. M. London. c. S. 117-123. 1991. Penyelenggara – jika ada(.) Judul Buku – condong (. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. S. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

D. 1984. 1980. (ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.K. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Gilchrist. f. Oxford: Pergamon Press. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Karya Suntingan Contoh: Rose.). Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Kumpulan Kertas Kerja 2.1974. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Extractive Metallurgy. Estuarine Biology (2nd edition).Gaya Penulisan UMS 1. 1989.S. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. R. 2. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Barnes. g. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. London: d. Edward Arnold. 1996. R. e. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). J. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2001. (3rd edition). New York: Free Press. h.

Mohammad Raduan Mohd. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 2003. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 2. l. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. K. Terj. 3. 1993. m. Ariff. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Bil. Jld. 2003. 1981. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. i. Zainah Ahmad. 65(2):151-182. 1980. Kertas Kadangkala Bil. k. Monograf Contoh: 1.. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Khazanah. C. 6. Bermaksud Jilid. Kerajaan Persekutuan. Perayaan Di Sabah. 1999. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Monograf 3. Kota Kinabalu: Usaha Baru.Gaya Penulisan UMS Wheare. *Nota: Jld. j.

) Nama Akhbar (. G.) Tajuk Berita/ Rencana (. S. 2000. T. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 2000. hlm. Homathevi. 2000.. Mustafa.).). Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. M. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Pendatang Asing Di Sabah. 2. 557-586. P. UMS. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Bab Dalam Buku Contoh: 1. R. Ismail Haji Ibrahim. Abdul Halim (ed. Karya Dalam Majalah 38 . Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. 31. hlm. From west coast of Sabah. & Ridzwan. In Mohamed. A. Bernard. Maryati. East Malaysia. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.) n.) Tahun (.). 2001. M. pp. 3. o. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. & Davies. 18-38.. Jones. Borneo 2000: environment. 56-52. R.. 1998. Eggleton. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.. Sabah. Zaki Tahir. New Straits Times. H. conservation and land.) Hari/Bulan (:) Halaman (.. Nucleic acid profiles in mackerel. Sabihah Osman. Kesan Politik. R. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. July 10-14. Kuching Sarawak.. Kota Kinabalu:ums. 2003. *Nota: Nama Pengarang (. p. D. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. 3 October: 9. 2000. 2. (eds. Rastrelliger Kanagurta. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1.42. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

s. 2002. c. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Drabble. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kota KInabalu. 2. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Yap Beng Liang. Orang Bajau Pulau Omadal.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Filem cereka. 2000. 2000. Kertas Kerja. Aliran 20 (10:33) q. Sekolah Sains Sosial. Filem Contoh: Ramlee. P. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Ulasan buku J. Mat Zin bin Mat Kib. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. An Economic History of Malaysia. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. r. Sabah. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2001. ii. t. Sarawak native blockade pulp mill project. Filem dan Karya Muzik i. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 5 Jun. Video 39 . Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Laksamana Do Re Mi. Hampshire: Macmillan Press. 2000. Singapura: Shaw Brother. 1977. 1962. H.

Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. H. 2. J. iv.htm.go. Slaid. 1986. vii. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. vi. Filem Dokumentari. S. 1976. B. Introduction to Research Design and Statistic. Kassim Masdor (konduktor). Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Jabatan Muzium Sabah. Temubual Contoh: Stephens. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Sabah. Laserlight Series 12036.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Universiti Malaysia Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah.. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Santiago: Delta Music Incorporated. CD-Rom Contoh: MacRae. Potter. Dicetak 13 September 2002. Brookfield. CD Leicester: British Pshychological Society. 25 Mei. Chorus dan Orkestra. & Byron. Y. 1995. v. 2002. 1968. Temu bual. Sekolah Sains Sosial. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. iii. Tuaran. 1998. 40 .dfadeplu. L.

termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Gaya Penulisan UMS www.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.unu. .htm. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .

2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. 43 .Gaya Penulisan UMS 1.

44 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b.

Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .

e.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. London: Kogan Page Cavina. Preparing Dissertations and Thesis. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Creswell. B. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: SAGE Publications. 1995. c. f. Kristan. 1995. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. 1997. RUJUKAN Allison. Limited. b. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. John W. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1994. LAMPIRAN A 46 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Gaya UKM. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. d. Gaya Dewan (edisi ketiga). Gaya Dewan.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii. d. b. c. v.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. ii. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . a. 51 . Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful