Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Begitulah sebaliknya. 6 . mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Dedikasi tidak dibenarkan...” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 1. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.Gaya Penulisan UMS 1. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.4 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian....3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.Segala nukilan. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.

. jumlah pendaratan sumber marin. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. 7 ... kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. peranan golongan pemodal. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.

Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. the sosioeconomic level of fishermen in their community. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. 1786-2000. Hence.

peribumi. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. 9 . kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Contoh: Masyarakat akademik. permasalahan 1.7 Isi Kandungan Semua tajuk. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.2.1.1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .

sketsa. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. foto. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. Rajah membawa maksud graf.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah. beserta dengan muka surat.Gaya Penulisan UMS 1. gambar. contengan. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. 17 . Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah. 18 .

1. objektif dan hipotesis. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.. SOROTAN LITERATUR 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. pernyataan masalah kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Banyak change sudah berlaku…….2 19 . Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. 2.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.

Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Sekiranya penulis 20 .1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. iaitu pengarang dan tahun terbitan.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.

hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. M. nama keluarga sahaja digunakan. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. 1994. 1965: 34) b. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1994: 35 21 . Jika nama pengarang pada permulaan ayat.J. (Misalnya nama pengarang pada judul.Latham. & Kinoti S. Jika lebih dari dua orang pengarang.C.Stephenson. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. E. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Adams.N. Contoh: - a.. S.L.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.

1992: 23) f. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.th.th. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Bagi pengarang Melayu.). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.th.Gaya Penulisan UMS d. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998a: 77) (Cheah. Contoh pelajar Sains: 22 . Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a) (Cheah. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.: 7) *Nota: t. pengarang sahaja. g. 1998b: 118) e. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.

Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). Selain itu juga.1. 2001:3. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1992: 12. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan tanpa pengarang.). . 1998b: 15) h. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998a: 25. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Mohd Sarim.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1998a. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Cheah. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Mohd Sarim. 1992.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.

) noktah.. edisi (. halaman (.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. c.) koma. penerbit (.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. hendaklah ditulis Ibid.) koma..2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.) koma. Contoh ayat dalam teks: . Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. Jika rujukan berikutnya.. tempat (:) noktah bertindih. judul-italic (. tahun (.

3. 63. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.Gaya Penulisan UMS telah berubah. Perkataan op.3. Penggunaan op. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. cit. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 25 . 1998..1.. 2.9. Ibid. Semasa beliau tinggal di asrama. hlm. hlm. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 3. cit. Ibid. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi...

. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. far beyond more repair. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.M. Where ever we look there is destruction. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Sementara itu. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Di bawah pentadbiran BMA.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Baker seperti berikut: 26 .. Julai 19462.

Julai 1946. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. hlm. foto.. laporan-laporan berkaitan. op. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. surat. hlm. cit. were now almost non-existent.. Baker. 1988.4000. Cecilia Leong.. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. 2 Peter Chay.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. including Jesselton. cit.M..000.. op.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.. 197. 5 6 7 3. op.. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Singapore:Malaya Publishing House. Bhd. (tiada tahun & tiada penerbitan).. Sabah The First 100 Years..Communition never good. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. program komputer dan sebagainya. Sabah The Land Below The Wind. Ibid. data mentah. 1982. 14 H.. 33. heavilly damaged. cit..M.. 18. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. sila lihat Peter Chay.M. Bhd. peta. 1965. Baker.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. 37. statistik. 27 . hlm. hlm. hlm. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Juga lihat H.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order... Baker. H. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. as the end of the war approached. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. cit. 3 4 Supriya Bhar. hlm 31-32.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.403)* (-3.335 – 0. Model 1: KLSECI = 0.608 – 0.48AVR3MTH (-5.696)* Model 3: KEWANGAN = 1. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.934)* (3.824 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0.274IBR7DAY (-2. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.549AVR3MTH -0.308TBIL3MTH + 0.384TBIL3MTH + 0.575)* (-2. sama 29 .988)* Model 2: HARTANAH = 0.3821BR7DAY (-3.084)* (5.

Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Tahun diterbitkan. Nama Penerbit. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.O. 1. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Tempat diterbitkan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. 2.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Bilangan Jilid (jika ada). 1. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Bilangan Edisi (jika ada).1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.2 C. 874/466-Immigration. Kerajaan Negeri Sabah. Tajuk Penerbitan. 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).

A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1987.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 725.Gaya Penulisan UMS 1. Parrish. 2. A. M. Report Number 15. North Borneo Central Archive. R. 2. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 1998.General. 1. L.6 Akhbar Contoh: 1. 1. Jabatan Perangkaan Malaysia.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. San Diego. . 2. 66 – Educational Policy of State-General. 3-21. KO-NELAYAN. firm helps utility with innovative plan. USA: Shrimp News International. World shrimp farming 2002. 1992. Rosenberry. Berita Harian. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 1986. World Health Organization (WHO). (ed. 2 pp. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 2002. 2.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 1986. No. 1. 1. Annual 3. North Borneo Central Archive. World Health Report 1998.). No. Los Angeles Times. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 4 August 1992.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 .

2nd ed. 2. 2003. 1996. Zulkornain bin Yusof. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 1. Tesis Sarjana. H. H. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. C. 1996. 2. 23-25 September. 1. Kota Kinabalu. H. Tarian-tarian Ritual Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. (Tidak diterbitkan). Anton.1989. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Ahmat Adam. Primavera. 32 . 1999. Kertas Kerja Dialog Borneo II. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. J. 1992. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Fungsinya dan Masa Depannya. 3. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. East-West Centre Honolulu. Zimmerman. Satu Kajian Permulaan. Kedudukan Saudara Kita di Sabah.: Prospects for regional cooperation. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Fuzzy set theory and its application. Universiti Malaysia Sabah.9 Buku Contoh: 1. Bengkel Enviro-course 2002. Cheong. A. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ismail Abas. P. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific.Kualiti Air. 1994. J.Gaya Penulisan UMS 1. 2. 12-16 September. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Philipines.

S.. Termites. 16. 289-313. Shrimp Culture. 1996. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 1. volume 1.13 Filem Contoh: Filem Cereka. Coolier’s Encyclopedia. Treece. 3. 33 . Dhont. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 1. 1972. Appell. 1.N.Y. In Calow. & Sorgeloos. P. (ed). Lavens. with menadione.45 (2). Boca Raton: CRC Press. pp.Gaya Penulisan UMS 3. In McVey. (ed.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 798-868. 2000.S.). (ed. D.) Encyclopedia of ecology and environmental management. 2. P. J. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 1998.10 Ensiklopedia Contoh: 1. 1. G. In Stickney. Shiau. Bin Nuh dan Oemar Bakry.” JMBRAS. Penaeus monodon. & Eggleton. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. 2.11 Kamus Contoh: Abd. pp 744-746. vol.1972. 1994. Journal of Nutrition 124:227-282. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. P. London: Macmillan Educational Company. Encyclopedia of Aquaculture. J. P. J. E. 1996. Jakarta: Puncak Keris. New York: John Wiley and Sons. Oxford.D.12 Artikel Contoh: 1. Blackwell scientific. 1993. pp. & Liu. R. 1985.R. P. S. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Kabus Malam. 1. Bignell.

http//www. The eastern Sundaland region of south-east Asia.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Jalan Bukit. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Papar.org. 26 September 2004. H.htm.. & Byron. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Y. Ketua Kampung Padas. 2002.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 1. *Nota: . FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Anonymous dan juga 34 . 74 tahun.htm. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Brookfield. L. www. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.salvation. Potter.hk/www/what is salvation army/home. . 2. Kampung Padas.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.” 26 September 2003.unu.Gaya Penulisan UMS 1.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Temubual peribadi.

2. E. E. Maryati.. 117-123. London: Croom Helm. H. b.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. pp. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. Ford. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Azizah. Tropical rainforest research-current issues.) Penyunting. 1997. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. & Arbain. A. & Choy. W. Pengarang Bersama Contoh: 1. London. c. Penyusun. Kluwer Academic Publishers.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Edisi Contoh: 35 . Idris Salleh & Shafee Saad. Magurran. Ahmad Fawzi Basri. 1996. Penyelenggara – jika ada(. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Johannesburg: Global Publisher. Sabah. Kinabalu Park. D.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. S. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Ecological diversity and its measurement. M. C.) Tahun Penerbitan (.) Edisi – jika ada (.) Bilangan Jilid – jika ada (. In Edwards.) Judul Buku – condong (.. 1991. 1988. K. Mohd. S. Penterjemah. Monographiae biologicae (eds). The International Jew. Booth.

J. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2001. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. R. 1980. D. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. e. Electoral Behavior: A Comparative Handbook.S. Barnes. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).).K. Extractive Metallurgy. 1989. h. Oxford: Pergamon Press. (3rd edition). Kuala Lumpur: International Law Book Service. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). New York: Free Press. f. 1984. g. Gilchrist. R. Edward Arnold. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. London: d.1974. 2. Kumpulan Kertas Kerja 2. Karya Terjemahan Contoh: 36 .Gaya Penulisan UMS 1. 1996. Karya Suntingan Contoh: Rose. Estuarine Biology (2nd edition). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed.

Monograf Contoh: 1. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. j. 6. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 2. Kerajaan Persekutuan. K. l. Terj. Mohammad Raduan Mohd. 1980. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Zainah Ahmad. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Monograf 3. 2003. Ariff. 3. 1981. Bil.. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society.Gaya Penulisan UMS Wheare. Perayaan Di Sabah. 2. m. *Nota: Jld. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. C. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 1999. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kertas Kadangkala Bil. 1993. Jld. i. k. Khazanah. Bermaksud Jilid. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 2003. 65(2):151-182.

M. 2000. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.). Maryati. Borneo 2000: environment.) Tahun (. & Ridzwan. 1998. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Kesan Politik. 2. East Malaysia.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. (eds. UMS. 2000. Kota Kinabalu:ums. Tropical Ecosystem Research in Sabah. 2000. 56-52.. July 10-14. Jones. pp. hlm. Sabah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. R. p. Ismail Haji Ibrahim. 3 October: 9.42. Pendatang Asing Di Sabah. T. Mustafa.. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.. hlm.). 31. Zaki Tahir.) Tajuk Berita/ Rencana (. A. From west coast of Sabah. G. Homathevi. o. 2000. & Davies. 18-38. Abdul Halim (ed. H. Bernard. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Bab Dalam Buku Contoh: 1. S. P. M. New Straits Times. R.). In Mohamed. 557-586. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. *Nota: Nama Pengarang (. Kuching Sarawak. Eggleton. Rastrelliger Kanagurta. Sabihah Osman. Karya Dalam Majalah 38 . 2. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.) n.. D.) Nama Akhbar (. 2001. 3. 2003. conservation and land. R..) Hari/Bulan (:) Halaman (. Nucleic acid profiles in mackerel..

1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Aliran 20 (10:33) q. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Kertas Kerja. Orang Bajau Pulau Omadal. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. c. Filem dan Karya Muzik i. An Economic History of Malaysia. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Sarawak native blockade pulp mill project. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Yap Beng Liang. 2. P. 2001. Singapura: Shaw Brother. Sabah. Hampshire: Macmillan Press. t. 2000. Ulasan buku J. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Video 39 . 1977. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2000. Filem Contoh: Ramlee. Kota KInabalu. Sekolah Sains Sosial. r. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2000. Mat Zin bin Mat Kib.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Filem cereka. Laksamana Do Re Mi. 1962. H. ii. s. 2002. Drabble. 5 Jun.

v. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Laserlight Series 12036. 2. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Kassim Masdor (konduktor). Y.. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. The Eastern Sundaland region of south-east Asia.htm. Potter. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Temu bual. Universiti Malaysia Sabah. Jabatan Muzium Sabah. CD-Rom Contoh: MacRae. iv. Chorus dan Orkestra. 1976. 1968. Slaid. iii.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Brookfield. 2002. 25 Mei. 1998. Filem Dokumentari. 1986. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. H. Tuaran. & Byron. B. 1995. Sekolah Sains Sosial. vi. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. CD Leicester: British Pshychological Society.dfadeplu. Sabah. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. J. vii. 40 .go. Temubual Contoh: Stephens. S. Santiago: Delta Music Incorporated. Introduction to Research Design and Statistic.id/policy/releases/2002/pr56-251001. L. Dicetak 13 September 2002.

unu. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: .Gaya Penulisan UMS www.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm. .

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.

a. 43 .Gaya Penulisan UMS 1. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Gaya Penulisan UMS c. 45 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

c. RUJUKAN Allison. e. f. B. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. 1994. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1997. 1995. Gaya Dewan. 1995. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Kristan. b. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. LAMPIRAN A 46 .Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Creswell. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: SAGE Publications. Gaya UKM. d. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Limited. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). 1998. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Preparing Dissertations and Thesis. London: Kogan Page Cavina. Belmont : Wadsworth Publishing Company. John W.

Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . a. iii. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. d. 51 . ii.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. c. b. v.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful