Anda di halaman 1dari 14

AL-MA’THURAT

‫ارات‬
Al-Ma’thurat
(Susunan Imam As-Syahid Hassan Al-Banna)

‫ ا 
ن ا‬،َِِْ‫ اِـ ِ ا‬
ِ ِ ‫َأُـ ُذ‬
Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan
yang terkutuk

É
∩⊆ ∪  eÏ$!#$ Θ
Ï θö ƒt 7
Å =Î ≈Βt É Šm
∩⊂ ∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ š
∩⊄ ∪  Ïϑ=n ≈èy 9ø #$ U
_Å ‘u ! ß ϑ
¬ ‰ ô s
y 9ø #$ É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

Å θÒ
U à øóϑ
y 9ø #$ Î %ö î ö γ
x Ν Î ‹ø =n ã
t M ô èy Ρ÷ &r t%
| ϑ Ï !© #$ Þ Å
x ≡u À É Gt ¡
∩∉∪ Λt ) ó ϑ
ß 9ø #$ Þ _Å 9#$ $Ρt ‰
x ≡u Ç Ï δ
÷ #$ ∩∈∪ 
Ú èÏ tG¡
ó Σn ‚
y $ƒ− )Î ρu ‰
ß 7ç è÷ Ρt ‚
x $ƒ− )Î

∩∠∪ t9jÏ $! Ò
9#$ ω ó γ
Ÿ ρu Ο Î ‹ø =n æ
t

Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah,
Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (ya
Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah
kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang
sesat.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

ö γ
Ν ß ≈Ζu %ø —y ‘u $ÿ® Ε
Ê ρu οn θ4 =n Á
¢ 9#$ β
t θãΚ‹)
É ƒã ρu =
Í ‹ø ót 9ø $$ /Î β
t θΖã ΒÏ σ÷ ƒã t%
Ï !© #$ ∩⊄∪  É F− ϑ
z Š) ß =ù 9jÏ “‰
W δ
è ¡ ϵ‹ùÏ ¡ =
| ƒ÷ ‘u ω Ü ≈Gt 6
Ÿ = Å 9ø #$ 7
y 9Ï ≡Œs ∩⊇∪ Ο
$ 9! #

ΒiÏ “‰
W δ
è ’
4 ?n ã y ×Í ≈¯ 9s ρ' &é
t 7 t θΖã Ï%θƒã /ö φ
∩⊆ ∪ β ã οÍ t z
Å ψ
F $$ /Î ρu 7
y =Î 7ö %s ΒÏ Α
t “Ì Ρ&é $! Βt ρu 7
y ‹ø 9s )Î Α
t “Ì Ρ&é $! ÿo Ï3 β
t θΖã ΒÏ σ÷ ƒã t%
Ï !© #$ ρu à "
t θ)
∩⊂ ∪ β Ï Ζƒã

š
∩∈ ∪ χ ß =Î ø"ϑ
θs ß 9ø #$ Ν
ã δ
è 7
y ×Í ≈¯ 9s ρ' &é ρu ( Ν
ö γ
Î /nÎ ‘§

Alif, Laam, Miim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah
dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;
Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan)
sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu
(wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan
(adanya) hari Akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Al-Baqarah: 1-5

1
AL-MA’THURAT

ß "
ì ô „o “%
x ± Ï !© #$ #Œs Βt 3 Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ ¡ 9#$ ’ûÎ $Βt …µç 9© 4 Π× θö tΡ ω
y ¡ Ÿ ρu π× Ζu ™
Å …νç ‹
ä {
è 'ù ?s ω
Ÿ 4 ãΠθ‹• s)9ø #$ 
$ ∏
y 9ø #$ θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω
I !
ª #$

µç ‹• ™
Å ö .ä ì Å ρu 4 u $! ©
y ™ y /Î ω
x $ϑ )Î 
ÿ µÏ ϑ
Ï =ù ã
Ï 
ô ΒiÏ & 
ó ´
y /Î β ä Šs
t θÜ Å ãƒ ω
Ÿ ρu ( Ν
ö γ
ß "
x =ù z ó γ
y $Βt ρu Ο Î ƒ‰
Ï ƒ÷ &r 
š ÷ /t $Βt Ν
ã =n è÷ ƒt 4 µÏ ΡÏ Œø *Î /Î ω
)Î …ÿ νç ‰ Ï
y Ψã

Þ Šà
∩⊄ ∈ ∈ ∪ Ο Ï èy 9ø #$ ’
$ ?Í èy 9ø #$ θu δ
è ρu 4 $Κu γ
ß à
Ý "
ø m
Ï …νç Šß θ↔ä ƒt ω
Ÿ ρu ( Ú
u ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$
y ¡

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-
lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki
segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat
(pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan
mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari
(kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya
Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan
kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dialah yang Maha Tinggi (darjat
kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya). Al-Baqarah: 255

Ÿ ’
ω 4 +s Oø âθ9ø #$ οÍ ρu 8ó èã 9ø $$ /Î 7
y ¡ ô Gt ™
| ϑ ó #$ ‰
Ï ) « $$ /Î ∅
s ùs ! - ΒÏ σ÷ ƒã ρu N
Ï θóä ≈Ü
© 9$$ /Î ö "
à 3
õ ƒt ϑ
y ùs 4 
cÄ öx 9ø #$ 
z ΒÏ ‰
ß ©
ô ” 9#$ 
t ¨ 6t ?¨ ‰%s ( ÈeÏ$!#$ ’ûÎ νo #t .ø )Î ω
I

∩⊄∈∉∪ Λî =Î æ ì ‹ÿÏ œ


t ì ª #$ ρu 3 $λo ;m Πt $Á
x ! Ï Ρ#$
| "

Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari
kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut, dan dia pula beriman kepada
Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak
akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah: 256

š ∅ΒiÏ Νγ
ß tΡθ_
ã Ì ‚
÷ ムN
ß θóä ≈Ü
© 9#$ Ν
ã δ
è τä $! Šu 9Ï ρ÷ &r #( ρÿ ã "
x .x 
š Ï !© #$ ρu ( ‘Í θΨ– 9#$ ’<n )Î M
% Ï ≈ϑ
y =è à
— 9#$ 
z ΒiÏ Ογ
ß ã_Ì ‚
÷ ƒã #( θΖã Βt #u 
š Ï !© #$ ’
% $ <Í ρu !
ª #$

š
∩⊄ ∈ ∠ ∪ χ à #Î ≈z
ρ$ y $κp NùÏ Ν
ö δ
è ( ‘Í $Ψ¨ 9#$ =
Ü ≈s ô &r 
y ¹ š ×Í ≈¯ 9s ρ' &é 3 M
Ï ≈ϑ
y =è à
— 9#$ ’<n )Î ‘Í θΨ– 9#$

Allah pelindung (yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan
mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, penolong-
penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan
(kufur). Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah: 257

Ü ‹
> jÉ èy ƒã uρ â $! ± y 9Ï ã "
t „o ϑ Ï óø ‹u ùs ( !
ª #$ µÏ /Î Ν3
ä 7ö ™
Å $y⇔ƒã çνθ"
à ‚
÷ ?è ρ÷ &r Ν
ö 6
à ¡
Å "
à Ρ&r ’
þ ûÎ $Βt #( ρ‰
ß 7ö ?è β)Î ρu 3 Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ ¡ 9#$ ’ûÎ $Βt !
y ¡ °

∩⊄∇⊆∪ í ƒ‰
Ï %s & 
ó « eÈ 2
x ≅ à 4 ?n ã
’ ª #$ ρu 3 â $! ±
t ! t „o Βt

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan
apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah berdaya
menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Dia mengampunkan bagi sesiapa yang
Dia kehendaki dan menyeksa sesiapa yang Dia mahu (menurut undang-undang peraturanNya).
(Ingatlah), Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya. Al-Baqarah: 284

2
AL-MA’THURAT

ΒiÏ ‰
7 m
y r& 
š ÷ /t −
ä hÌ "
x Ρç ω
Ÿ &Ï #Î ™
ß ‘â ρu µÏ 7Î Fç .ä ρu µÏ FÏ 3
s ×Í ≈¯ =n Βt ρu !
« $$ /Î  < .ä 4 β
z tΒ#u ≅ t θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ ρu µÏ /nÎ ‘§ ΒÏ µÏ ‹ø 9s )Î Α
t “Ì Ρ&é $! ϑ
y /Î Α
ã θ™
ß § 9#$ 
z Βt #u

∩⊄∇∈∪ ç %Á
Å ϑ
y 9ø #$ 
š ‹ø 9s )Î ρu $Ψo /− ‘u 7 ø î
y Ρt #t " ä ( $Ψo è÷ Û
s &r uρ $Ζu è÷ ϑ
Ï ™
y #( θ9ä $%s ρu 4 &Ï #Î ™
ß ‘•

(Ingatlah) Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu
juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabNya,
dan rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membeza-bezakan antara seorang dengan yang
lain dari para rasul utusanNya.” Mereka semua (akur) dan berikrar: “Kami dengar dan kami taat
(kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat (kami) kembali.”
Al-Baqarah: 285

Ÿ ρu $Ψo /− ‘u 4 $Ρt 'ù Ü


ω ÷ &r ρ÷ &r $! Ζu Š¡
s z Å Σ® β)Î $! Ρt ‹
õ {
Ï #σx ?è ω
Ÿ $Ψo /− ‘u 3 M
ô 6t ¡
| Ft .ø #$ $tΒ $κp Nö =n ã ô 6t ¡
t ρu M y 9s 4 $γ
| .x $Βt $γ y èy ó™ρã ω
)Î $¡
² "
ø Ρt ! ß =kÏ 3
ª #$ # s ƒã ω
Ÿ

$Ψo 9s ö "
Ï î
ø #$ ρu $Ψ¨ ã ß ã
t # ô #$ ρu ( µÏ /Î $Ψo 9s πs %s $sÛ ω
Ÿ $Βt $Ψo =ù ϑ
dÏ s
y ?è ω
Ÿ ρu $Ζu /− ‘u 4 $Ζu =Î 6ö %s ΒÏ 
š Ï !© #$ ’?n ã
% t …µç Ft =ù yϑm y .x #\ ¹
y $ϑ ô )Î $! Ζu Šø =n ã ö ϑ
t ≅ Ï s
ó ?s

š
∩⊄∇∉∪  Í "
Ï ≈6
x 9ø #$ Θ
Ï θö )
s 9ø #$ ’?n ã
t $Ρt ö Á
Ý Ρ$$ ùs $Ζu 99s θö Βt M
| Ρ&r 4 $! Ζu ϑ
ô m
y ‘ö #$ ρu

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya (dibuat) olehnya. Setiap orang
mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang
diusahakannya. (Doa mereka ialah) Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah
jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami
bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu
daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak
berdaya memikulnya. Maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah
rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai
kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Al-Baqarah: 286

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

∩⊄∪ ãΠθ‹• )
s 9ø #$ ‘
$ ⇔
y 9ø #$ θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω
I ! $ 9! #
ª #$ ∩⊇∪ Ο

Alif, Laam, Miim. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang tetap hidup, yang
kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya. Ali Imran: 1-2

ß $ƒs †
∃ s ξ Ñ
Ÿ ùs ∅ ΒÏ σ÷ Βã θu δ
è ρu M
Ï ≈s
y =Î ≈Á
¢ 9#$ 
z ΒÏ ≅
ö ϑ
y è÷ ƒt Βt ρu ∩⊇ ⊇∪ $ϑ
V ù =ß
à ≅
Ÿ Ηu q ô Βt U
x  š %{ ô %s ρu ( Θ
s ‰ Ï θŠ– s)9ø #$ 
cÄ ∏
y =ù 9Ï çνθ_
ã θâ 9ø #$ M
Ï Ζu ã
t ρu *

V Ò
∩⊇ ⊄∪ $ϑ ô δ Ÿ ρu $ΗY >ø ß
y ω à

Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup, lagi yang kekal
mentadbirkan makhluk selama-lamanya; dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang
menanggung dosa kezaliman. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang
soleh, sedang dia beriman, maka tidaklah (seharusnya) dia merasa takut dianiaya atau dikurangkan
sedikitpun dari pahalanya. Taha: 111-112

3
AL-MA’THURAT

É Šà
∩⊇⊄∪ Ο Ï èy 9ø #$ ¸
Ä ö èy 9ø #$ >
F ‘u θu δ
è ρu ( M
à =ù 2
θu ?s µÏ ‹ø =n ã
t ( θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω ª #$ š_<É ¡
I ! ó m
y

Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang besar. At-
Taubah: 129

y 9Ï ≡Œs 
7 t ÷ /t J
Æ Ft /ö #$ ρu $κp 5Í M
ô ùÏ $ƒs B
é ω y ?Ï ξ
Ÿ ρu 7 Ÿ |Á/Î ö γ
y gø B Ÿ ρu 4 
r ω ó tç :ø #$ â $! ϑ
4 _o ¡ ó F{#$ &ã #s ùs #( θã
y ™ ã ‰
ô ?s $Β¨ $ƒw &r (  ÷ §9#$ #( θã
z ≈Ηu q ã Š÷ #$ ρÍ &r ! ã Š÷ #$ ≅
© #$ #( θã È %è

W ‹6Î ™
∩⊇ ⊃∪ ξ y

Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja
kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak
nama-nama yang baik serta mulia”. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau
sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang
sederhana antara itu. Al-Israa: 110

∩⊇ ⊇∪ #M %7Î 3
õ ?s νç ÷ 9iÉ .x ρu ( Α
eÉ —%!#$ zΒiÏ ’
@ <Í ρu …&ã !© 3
ä ƒt Ο
ó 9s ρu 7
Å =ù ϑ
ß 9ø #$ ’ûÎ 7
Ô ƒÎ °
Ÿ …&ã !© 3
ä ƒt Ο
ó 9s ρu #$
V !s ρu ‹
õ ‚
Ï −Gƒt Ο
ó 9s “%
Ï !© #$ ! ß ϑ
¬ ‰ ô tp :ø #$ ≅
È %è ρu

Dan katakanlah: “Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada baginya
sekutu dalam urusan kerajaanNya, dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya;
dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!” Al-Israa:
111

Ä ö èy 9ø #$ >
¸ F ‘u θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω
I (,
‘ s
y 9ø #$ 7
à =Î ϑ
y 9ø #$ !
ª #$ ’?n ≈èy Gt ùs t θèã _
∩⊇ ∈ ∪ β y ö ?è ω
Ÿ $Ζu Šø 9s )Î Ν
ö 3
ä Ρ¯ &r ρu $WZ t7ã ö 3
t Ν ä ≈Ψo )
ø =n z y Ρ¯ &r Ο
y $ϑ ó Fç 7ö ¡
Å s
y ùs &r

t ρã "
∩⊇ ∠ ∪ β Ï ≈3
s 9ø #$ x
ß =Î "
ø ƒã ω
Ÿ …µç Ρ¯ )Î 4 
ÿ µÏ /nÎ ‘u ‰ Ï …µç /ç $¡
y Ζã Ï $ϑ
| m y Ρ¯ *Î ùs µÏ /Î …µç 9s  y ö /ç ω
z ≈δ Ÿ t z · ≈9s )Î !
y #u $γ « #$ ì ä ‰
y Βt í ô ƒt Βt ρu ∩⊇ ∉∪ Ο
É ƒÌ 6
x 9ø #$

∩⊇ ∇∪ tΗÏ q
¿ ≡§ 9#$ ç %ö z
y M ó m
| Ρ&r ρu Ο y ‘ö #$ ρu ö "
Ï î
ø #$ >
bÉ ‘§ ≅%è ρu

Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada
ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak
akan dikembalikan kepada kami? Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah yang
menguasai seluruh alam, lagi yang tetap benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai
‘arasy yang mulia. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah, dengan
tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan
balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
tidak akan berjaya. Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): “Wahai Tuhanku,
berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik
pemberi rahmat!” Al-Mukminun: 115-118

t ρã γ
∩⊇∇∪ β Î à
ô ?è tn
Ï ρu $‹| ±
Ï ã Ç ‘ö {
t ρu Ú Å ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu V ¡ 9#$ ’ûÎ ‰
y ¡ ß ϑ
ô s
y 9ø #$ &ã !s ρu ∩⊇∠∪ β
t θßs6Î Á
ó ?è tn
Ï ρu χ
š Ý ϑ
θ¡ ô è? tm
Ï ! z ≈s
« #$  y 6ö ¡
Ý ùs

š
∩⊇∪ χ ã t ƒø B
θ_ é 7
y 9Ï ≡‹
x .x ρu 4 $κp EÌ θö Βt ‰
y è÷ /t Ú
u ‘ö { Ä vô †
F #$  ä ρu ‘
cÇ ⇔
y 9ø #$ 
z ΒÏ M
| ‹hÍ ϑ
y 9ø #$ l
ß Ì ƒø †
ä ρu M
Ï ‹hÍ ϑ
y 9ø #$ 
z ΒÏ ‘
¢ ⇔
y 9ø #$ l
ß Ì ƒø †
ä

4
AL-MA’THURAT
(Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada
pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Serta pujilah Allah yang berhak
menerima segala puji (dari sekalian makhlukNya) di langit dan di bumi, dan juga (bertasbihlah
kepadanya serta pujilah dia) pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Dia
mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan benda yang mati dari
sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya; dan sedemikian itulah kamu akan
dikeluarkan (hidup semula dari kubur). Ar-Rum: 17-19

š
∩⊄⊃∪ χ ρç³
Å Ft Ζ?s Ö ±
t 0o ΟFç Ρ&r #! Œs )Î Ο
¢ Oè >
5 #t ?è ΒiÏ Ν3
ä )
s =n { ÷ &r 
s β ô ΒÏ ρu
ÿ µÏ GÏ ≈ƒt #u 

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya (menghidupkan kamu semula),


bahawa Dia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian
kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Ar-Rum: 20

5 θö )
Θ s 9jÏ M
; ≈ƒt ψ y 9Ï ≡Œs ’ûÎ β
U 7 ¨ )Î 4 πº ϑ ô ‘u ρu οZ Š¨ θu Β¨ Ν6
y m à Ζu `÷ /t ≅
Ÿ èy _ y Šø 9s )Î #( θþ Ζã 3
y ρu $γ ä ¡
ó Ft 9jÏ %`
[ ≡ρu —ø &r Ν
ö 3
ä ¡
Å "
à Ρ&r 
ô ΒiÏ /3
ä 9s ,
t =n { ÷ &r 
y β ÿ µÏ GÏ ≈ƒt #u 
ô ΒÏ ρu

t ρã 3
∩⊄⊇∪ β © "
x Gt ƒt

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa Dia
menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu
bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri)
perasaan kasih-sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. Ar-Rum: 21

Ï =Î ≈èy =ù 9jÏ M
∩⊄⊄∪ tϑ ; ≈ƒt ψ y 9Ï ≡Œs ’ûÎ β
U 7 ¨ )Î 4 /ö 3
ä ΡÏ ≡θu 9ø &r ρu Ν
ö 6
à GÏ Ψo ¡
Å 9ø &r #
ß ≈=n GÏ z
÷ #$ ρu Ú
Ç ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$ ,
y ¡ ß =ù z
y µÏ GÏ ≈ƒt #u 
ô ΒÏ ρu

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian
langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian
itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ar-Rum: 22

š
∩⊄ ⊂ ∪ χ θèã ϑ ó „o Θ
y ¡ 5 θö )
s 9jÏ M
; ≈ƒt ψ š 9Ï ≡Œs ’ûÎ χ
U W )Î 4 
ÿ &Ï #Î Ò
ô ùs ΒiÏ Ν.ä τä $! ót GÏ /ö #$ ρu ‘Í $κp ]¨ 9#$ ρu ≅ ä Βã $Ζu Βt µÏ GÏ ≈ƒt #u ôΒÏ ρu
È ‹ø 9© $$ /Î /3

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahanNya dan kasih-sayangNya ialah tidurnya
kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah
kurniaNya (pada kedua-dua waktu itu). Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi
keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar (nasihat pengajaran). Ar-Rum: 23

š 9Ï ≡Œs ’ûÎ χ
 W )Î 4 $! γ
y ?Ï θö Βt ‰
y è÷ /t ⇓
š ‘ö {
F #$ µÏ /Î ‘
Ç s
ó ‹ã ùs [ $! Βt Ï $! ϑ ¡ 9#$ 
y ¡ z ΒÏ Α
ã ”iÍ ∴t ƒã ρu $èY ϑ s ρu $ù] θö z
y Û s ÷ 9y 9ø #$ Ν
y − ã 6
à ƒÌ ƒã µÏ GÏ ≈ƒt #u 
ô ΒÏ ρu

š
∩⊄ ⊆ ∪ χ θ=è )
É è÷ ƒt Θ
5 θö )
s 9jÏ M
; ≈ƒt ψ
U

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaranNya dan kekuasaanNya, Dia


memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan petir) dan memberi harapan
(dengan turunnya hujan); dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi sesudah
matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi
orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Ar-Rum: 24

5
AL-MA’THURAT

’ûÎ Βt …&ã !s ρu ∩⊄∈∪ β ã ã ƒø B


t θ_ ó Fç Ρ&r #! Œs )Î Ú
r Ο Ç ‘ö { z ΒiÏ οZ θu ã
F #$  ô Šy Ν
ö .ä $ã
t Šy #Œs )Î Ν
§ Oè 4 νÍ Ì Βø 'r /Î Ú
Þ ‘ö {
F #$ ρu â $! ϑ ¡ 9#$ tΠθ)
y ¡ à ?s β&r 
ÿ µÏ GÏ ≈ƒt #u 
ô ΒÏ ρu

t θFç ΖÏ ≈%s …&ã !© ≅


∩⊄ ∉ ∪ β à
@ 2 (Ú
Ç ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$
y ¡

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmuNya dan kekuasaanNya, ialah
terdirinya langit dan bumi (dalam keadaan yang menakjubkan itu) dengan perintah dan penentuan
takdirNya; akhirnya apabila Dia menyeru kamu dengan satu seruan (supaya kamu bangkit hidup
semula) dari bumi, kamu dengan serta merta keluar (dari kubur masing-masing). Dan sekalian
makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak kepunyaanNya, masing-masing tetap tunduk
kepada hukum peraturanNya. Ar-Rum: 25-26

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

)Î µt ≈9s )Î ω
ω I (Α
É θö Ü
© 9#$ “ŒÏ >
É $)
s èÏ 9ø #$ ‰
Ï ƒ‰
Ï © É θö G− 9#$ ≅
x > È /Î $%s ρu =
É Ρ/ ‹
¤ 9#$ Ì ùÏ %ñ É Š=Î èy 9ø #$ “Í ƒ“Í èy 9ø #$ !
y ∩⊄ ∪ Ο z ΒÏ =
« #$  É ≈Gt 3
Å 9ø #$ ≅
ã ƒ”Í ∴?s ∩⊇∪ Ν
ü m

∩⊂∪ ç %Á
Å ϑ
y 9ø #$ µÏ ‹ø 9s )Î ( θu δ
è

Haa, Miim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; yang
mengampunkan dosa, dan yang menerima taubat; yang berat azabNya; yang melimpah-limpah
kurniaNya; tiada Tuhan melainkan Dia; kepadaNyalah tempat kembali.

à =Î ϑ
7 y 9ø #$ θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω Ï !© #$ !
I ”% è ∩⊄ ⊄ ∪ Ο
ª #$ θu δ Þ Šm
Ï § 9#$ 
ß ≈Ηo q
÷ § 9#$ θu δ
è ( οÍ ‰
y ≈γ ¤ 9#$ ρu =
y ± É ‹ø ót 9ø #$ Ο
Þ =Î ≈ã
t ( θu δ
è ω
)Î µt ≈9s )Î ω Ï !© #$ !
I “% è
ª #$ θu δ

ß =Î ≈‚
, y 9ø #$ ! è ∩⊄ ⊂ ∪ χ
ª #$ θu δ š à Î ³
θ2 ô „ç $ϑ
£ ã
t !
« #$  y 6ö ß™ 4 ç 9iÉ 6
z ≈s ß 9ø #$ ‘â $6¬ yf9ø #$ “â ƒ“Í èy 9ø #$ ∅
x Gt ϑ Ú Ï ‹ø γ
ϑ ß 9ø #$ 
y ϑ ß ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ Ν
ã ≈=n ¡
¡ 9#$ ¨
â ρ‰
‘ )
à 9ø #$

Þ Š3
∩⊄ ⊆ ∪ Ο Å tp :ø #$ “â ƒ•Í èy 9ø #$ θu δ
è ρu ( Ú
Ç ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$ ’ûÎ $Βt …µç 9s x
y ¡ ß 7mÎ ¡
| „ç 4  ó s
4 _o ¡ ß 9ø #$ â $! ϑ ó {
y ™ F $# &ã !s ( ‘â θhÈ Á ß 9ø #$ —
| ϑ ä ‘Í $7t 9ø #$

Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang
nyata; Dialah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan
melainkan Dia; yang Menguasai (sekelian alam); yang Maha Suci; yang Maha Selamat sejahtera (dari
segala kekurangan); yang Maha Melimpahkan Keamanan; yang Maha Pengawal serta Pengawas;
yang Maha Kuasa; yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya. Dialah Allah, yang
menciptakan sekelian makhluk; yang mengadakan (dari tiada kepada ada); yang membentuk rupa
(makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi; dan
Dialah yang tiada bandingnya, lagi Maha Bijaksana.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

6
AL-MA’THURAT

÷ r& ^
y ‘u $7t z
∩⊆∪ $δ ß ‰
dÏ tp B
é ‹
7 ×Í Βt θö ƒt ∩⊂∪ $λo ;m $Βt 
ß ≈¡
| Ρ}
M #$ Α
t $%s ρu ∩⊄∪ $γ s øO&r Ú
y 9s $) Þ ‘ö { Ï _
F #$ M ÷ &r ρu ∩⊇∪ $λo ;m #“t 9ø —Î Ú
y t z Þ ‘ö { Ï 9s “Ì 9ø —ã #Œs )Î
F #$ M

∩∠∪ …νç t ƒt #\ ‹ø z


y ο> ‘§ Œs Α s W÷ ΒÏ ≅
t $) ö ϑ
y è÷ ƒt ϑ ö γ
y ùs ∩∉∪ Ν ß =n ≈ϑ ô &r #( ρ÷ u %ã 9jÏ $?Y $Gt ©
y ã ô &r ¨
â $Ψ¨ 9#$ ‘â ‰
ß Á
ó ƒt ‹
7 ≥Í Βt θö ƒt y 9s 
∩∈∪ $γ y ρ÷ &r 
4 r š /− ‘u β
¨ 'r /Î

∩∇∪ …νç t ƒt #v ©


x ο; ‘§ Œs Α s W÷ ΒÏ ≅
t $) ö ϑ
y è÷ ƒt Βt ρu

Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan
segala isinya, dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun); “Apa yang sudah terjadi kepada
bumi?” Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah
memerintahnya (berlaku demikian). Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur
masing-masing) – untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. Maka sesiapa
berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa
berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

∩⊆∪ Λ÷ n– ‰6t ã
t $Β¨ ‰
Ó /Î %æ
t $O Ρt &r ω ß 7ç ã
I ρu ∩⊂∪ ‰ ô &r $! Βt β ß 7Î ≈ã
t ρ‰ ó Fç Ρ&r ω
t Ο I ρu ∩⊄∪ β ß 7ç è÷ ?s $Βt ‰
t ρ‰ ß 6ç ã
ô &r ω
I š
∩⊇∪ χ ρã "
Ï ≈6
x 9ø #$ $κp ‰š 'r ≈¯ ƒt ≅
ö %è

∩∉∪ ÈŠÏ ’
u <Í ρu /ö 3
ä Ψã ƒŠÏ /ö 3
ä 9s ∩∈∪ ‰
ß 6ç ã
ô &r $! Βt β ß 7Î ≈ã
t ρ‰ ó Fç Ρ&r ω
t Ο I ρu

Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu
sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat
secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu
agama kamu, dan bagiku agamaku”.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q « #$ ÉΟ¡
÷ § 9#$ ! ó 0Î

…µç Ρ¯ )Î 4 νç ö "
Ï óø Gt ™
ó #$ ρu 7
y /nÎ ‘u ‰
Ï ϑ
ô tp 2
¿ x
ô 7mÎ ¡ [ #θu ùø &r !
| ùs ∩⊄∪ %` Ç ƒŠÏ ’ûÎ χ
« #$  š θ=è {
ä ô‰ƒt ¨
} $Ψ¨ 9#$ M
| ƒ÷ &r ‘u ρu ∩⊇∪ x
ß G÷ "
x 9ø #$ ρu !
« #$ ã Á
ó Ρt u $! _
y #Œs )Î

∩⊂∪ $/R #θ§ ?s β


t %2
Ÿ

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya
menguasai negeri Makkah), – dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-
ramai, – maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya,
sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q « #$ ÉΟ¡
÷ § 9#$ ! ó 0Î

y &r #θ· "


7 m
∩⊆ ∪ ‰ à 2
à …&ã !© 3
ä ƒt Ν
ö 9s ρu ∩⊂∪ ‰
ô s9θƒã Ν
ö 9s ρu $
ô #Î ƒt Ν
ö 9s ∩⊄∪ ‰
ß ϑ ¢ 9#$ !
y Á î m
ª #$ ∩⊇∪ ‰ y &r ! è ≅
ª #$ θu δ ö %è

7
AL-MA’THURAT
Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa; Allah yang menjadi
tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Dia tiada beranak, dan Dia pula tidak
diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

ΒÏ ρu ∩⊆∪ ‰
Ï )
s èã 9ø #$ †ûÎ M
Ï ≈Vs ≈"
¤ Ζ¨ 9#$ hÌ ©
x ΒÏ ρu ∩⊂∪ =
| %s ρu #Œs )Î ,
@ ™
Å %ñ
y hÎ °
Ÿ ΒÏ ρu ∩⊄∪ , y $Βt hÎ °
t =n { Ÿ ΒÏ ∩⊇∪ ,
È =n "
x 9ø #$ >
bÉ t /Î Œè θã
ã &r ≅
ö %è

y ¡
∩∈ ∪ ‰ y #Œs )Î ‰
| m > ™
Å %n
t hÌ ©
x

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekelian
makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang Dia ciptakan; Dan dari bahaya gelap apabila ia
masuk; Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan
(dan ikatan-ikatan); Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya”.

É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

†ûÎ ¨
â θÈ ó™θu ム“%
Ï !© #$ ∩⊆∪ ¨
Ä $Ψ¨ ƒs :ø #$ ¨
Ä #θu ™
ó θu 9ø #$ hÌ ©
x ΒÏ ∩⊂∪ ¨
Ä $Ψ¨ 9#$ µÏ ≈9s )Î ∩⊄∪ ¨
Ä $Ψ¨ 9#$ 7
Å =Î Βt ∩⊇∪ ¨
Ä $Ψ¨ 9#$ >
bÉ t /Î Œè θã
ã &r ≅
ö %è

Ä $Ψ¨ 9#$ ρu πÏ Ψ¨ f
∩∉ ∪ ¨ É 9ø #$ 
z ΒÏ ∩∈∪ Z
Ä $Ψ¨ 9#$ ‘Í ρ‰
ß ¹
ß

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. Yang
menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekelian manusia, dari kejahatan
pembisik penghasut yang timbul tenggelam, – yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam
hati manusia, – (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.

(" ‫ آ‬3) .(ُ‫ هُ َ َوِإَْـ)ِ ا(ُ ُـْ ِر )اَ&ِْـ‬-


 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ ،ُ)َ /
َ ‫ْـ‬0ِ َ1 -
َ 
ِ 2ُ َْ3ْ‫ وَا‬،ِ /
ُ ُْْ‫( ا‬4َْ ‫ ) َوَأ‬5
َ َ6َ7‫ْ(َ )َأ َْْـ(َ ( وَأ‬3‫َـ‬6ْ7‫َأ‬

Sesungguhnya kami hayati pagi/petang hari ini dengan kesedaran bahwa kerajaan (bumi dengan
segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah tiada sekutu bagiNya dan
tiada Tuhan selainNya dan kepadaNyalah kami akan dibangkitkan/dikembalikan. (3 kali)

َ ‫ َو‬، ً9ِْ(َ: َ ِْ‫ ِ;ِ َأِْ(َ ِإَْاه‬4ََ‫ َو‬،ََ<‫ ََْ)ِ َو‬


ُ ‫ ا‬4ََ7 2ٍ َ3ُ َ(>ِ6َ?
ِ ْ0‫ ِد‬4ََ‫ َو‬،ِ‫ص‬B َ CِD‫ َوآََِ;ِ ا‬،ِ‫م‬B
َ ْ<D
ِ ‫ِ
ْ َ ِة ا‬G 4ََ ( َ(َْْ ‫ْ(َ )َأ‬3‫َـ‬6ْ7‫َأ‬
(" ‫ آ‬3) . َ ‫ اُ ْ ِآِْـ‬َ ِ ‫ن‬
َ َ‫آ‬

Kami hidup pada pagi/petang hari ini dalam suasana fitrah; dalam lingkungan kalimah ikhlas
seraya menghayati agama Nabi kami Muhammad s.a.w dan dalam Millah (ajaran) bapa (datuk) kami
Nabi Ibrahim yang bersikap (lurus). Memang baginda bukanlah seorang musyrik. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . ‫ِ َ ِة‬CH‫?ْـَ وَا‬2I ‫ِ" ا‬G ‫ك‬


َ َ ‫ْـ‬Kِ<‫ َو‬/
َ َKَِG َ‫ َو‬/
َ َKَِْ? "
 ََ ِLMََG ،ٍْKِ<‫َِ;ٍ َو‬G َ‫ِ" ?َِْ;ٍ َو‬G /
َ ْ(ِ (ُNَْْ ‫ )َأ‬N
ُ ْ3َ6ْ7‫ُ ِإ?>" َأ‬Oَ‫ا‬

Ya Allah, pada pagi/petang hari ini kami (sentiasa) menikmati ‘afiat pemberianMu; (keselamatan
dari bala bencana) dan terjaganya rahsia dosa-dosaku; maka oleh itu sempurnakanlah nikmatMu,
‘afiatMu dan pemeliharaanMu ke atas diriku; di dunia dan di akhirat. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . ُ ْPI ‫ ا‬/


َ َ‫ َو‬2ُ َْ3ْ‫ ا‬/
َ ََG ،َ/َ /
َ ‫ْـ‬0ِ َ1 -
َ ،َ‫ك‬2َ ْ:‫ َو‬/
َ ‫َِ(ْـ‬G /
َ ِQَْC ْ ِ 2ٍ َ:Mَِ ْ‫( ِ" ِ ْ ?َِْ;ٍ َأو‬4َْ ‫ )أ‬5
َ ‫َـ‬6ْ7‫ُـ َ َأ‬Oَ‫ا‬

8
AL-MA’THURAT
Ya Allah, nikmat apa sahaja yang aku kecapi dan diperolehi dari para hambaMu pada waktu
pagi/petang hari ini dari para makhlukMu; semuanya adalah dariMu jua; Yang Maha Esa dan tidak
mempunyai sekutu. BagiMu segala puji dan syukur. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . /
َ ِ? َ
ُْ< ِ ِْRَ‫ َو‬/
َ ِOْ‫ل َو‬
ِBَ َTِ "ِUَ6ْ(َ0 ََ‫ آ‬،ُ2َْ3‫ ا‬/
َ َ "ِ‫َ َر‬0

Ya Allah, ya Tuhanku, bagiMu segala puji seagung kemuliaan zatMu dan seagung kebesaran
kekuasaanMu. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . -
ً ُْ<‫ َو َر‬Vِ6َ? 2ٍ َ3ُِ‫ َو‬، ً(ْ0‫ ِم ِد‬B
َ ْ<D
ِ ِ‫ َو‬، V‫ َر‬
ِ ِ N
ُ ِْW‫َر‬

Aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi
dan Rasulku. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . ِ)‫ِـ‬L ََِ‫َا َد آ‬2ِ ‫ َو‬،ِ)1َْ َ;َ?‫ َو ِز‬،ِ)‫ِْـ‬9َ? ‫َـ‬W‫ َو ِر‬،ِ)ِQَْC ‫ َد‬2َ َ Yِ 2ِ َْ3ِ‫ َو‬
ِ ‫نا‬
َ َ3‫ْـ‬6ُ<

Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak bilangan ciptaanNya dan keredhaanNya, dan
seberat timbangan ‘ArasyNya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menulis kalimatNya. (3
kali)

(" ‫ آ‬3) . ِ ‫ َوهُ َ اِْـ ُ اَِْــ‬،ِ‫ِ" اـَ ء‬G -


َ ‫ َو‬،ِ‫\رْض‬
َ ‫ِ" ا‬G ٌ‫َـ"ْء‬1 ِ)‫ َ َ ا<ْـِـ‬I ‫َ^ُـ‬0 -
َ ‫ ا`ِي‬
ِ ‫ِْـ ِ ا‬

Dengan nama Allah yang dengan namaNya akan terpelihara segala sesuatu di bumi dan di langit
untuk dapat menimpakan bencana. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . ُ)ََُْ? -


َ َِ ‫ك‬
َ ُ ‫ِـ‬9‫ْـ‬U‫َـ‬Kَْ?‫ َو‬،ُ)ُ‫ً ?ََْـ‬a‫َْـ‬1 /
َ ِ ‫ك‬
َ ِ ْ ُ? ْ‫ ِ ْ َأن‬/
َ ِ ‫ُـ ِإ? ?َـُـْ ُذ‬Oَ‫ا‬

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu daripada (kejahatan) menyengutukan Engkau dengan sesuatu
yang kami ketahui; dan kami mohon ampun kalau kami terlanjur menyengutukan Engkau dengan
sesuatu yang tidak kami ketahui. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . b
َ ََC َ > َ1 ْ ِ ‫ت‬
ِ K‫ ا‬
ِ ‫تا‬
ِ ََِPِ ‫َأُْ ُذ‬

Ya Allah, aku berlindung dengan kalimah firmanMu yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang
diciptakan. (3 kali)

ِ ْOَd‫ َو‬
ِ ْ02 ‫َ;ِ ا‬6ََe ْ ِ /
َ ِ ‫ َوَأُـْ ُذ‬،ِfْg‫ُـ‬6‫ وَا‬
ِ ‫ْـ‬6ُTْ‫ ا‬
َ ِ /
َ ِ ‫ َوَأُـْ ُذ‬،ِfََP‫ وَا‬hِ ْTَ‫ ا‬
َ ِ /
َ ِ ‫ َوَأُـْ ُذ‬،ِ‫ن‬hَ َ3‫َ > وَا‬O‫ ا‬
َ ِ /
َ ‫ُ ِإ?>ـ" َأُْ ُذ ِـ‬Oَ‫ا‬
(" ‫ آ‬3) . ‫ل‬ ِ َ> ‫ا‬

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa sedih dan gelisah. Aku juga berlindung kepadaMu dari
sikap pengecut dan bakhil serta dari cengkaman hutang dan penindasan orang. (3 kali)

(" ‫ آ‬3) . ‫ِ" َ&َـِي‬G "ِ(ِG َ ‫ُـ‬Oَ‫ ا‬،"َِْ< "ِG "‫ِ(ِـ‬G َ ُOَ‫ ا‬،"ِ?2َ َ "ِG "‫ِ(ِـ‬G َ ُOَ‫ا‬

Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, sihatkanlah pendengaranku dan sihatkanlah penglihatanku.


(3 kali)

(" ‫ آ‬3) . N
َ ْ?‫ َأ‬-
 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ ،ِ‫ْــ‬6َQ‫ب ا‬
ِ ‫ ِ ْ َـ`َا‬/
َ ‫ َوَأُـْ ُذ ِـ‬،ِ‫ْـ‬Qَ9‫ـْ ِ وَا‬9ُP‫ ا‬
َ ِ /
َ ِ ‫ُ ِإ?>" َأُْ ُذ‬Oَ‫ا‬

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku juga
berlindung kepadaMu dari seksaan azab kubur. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. (3 kali)

9
AL-MA’THURAT

،ُN‫َ(َـْـ‬7 َ > ‫َـ‬1 ْ ِ /


َ ِ ‫ َأُـْ ُذ‬،ُNَْ
َKْ<‫ك َ ا‬َ 2ِ ‫ك َو َوْـ‬
َ 2ِ ‫ْـ‬Oَ 4ََ َ?‫ َوَأ‬،َ‫ك‬2ُ ‫ْـ‬6َ ‫َ(ِـ" َوَأ?َـ‬KْQََC ،َNْ?‫ َأ‬- ‫ إِـٰـ)َ ِإ‬-
َ ،ْ"‫ َر>ـ‬N
َ ْ?‫ُ َأ‬Oَ‫ ا‬/
َ َ ‫َأُـْ ُء‬
(" ‫ آ‬3) . N َ ْ?‫ َأ‬-
 ‫ب ِإ‬
َ ْ‫?ُـ‬Ì ‫ِـ ُ ا‬9‫ْـ‬Uَ0 -
َ ُ)‫?ـ‬jَِG "ِ ْ‫ِـ‬9ْe َG ،"‫ِـ‬6ْ?`َ ِ ‫ َوَأُـْ ُء‬،"ََ /‫ِـ‬Kَِْ(ِ

Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau. Engkaulah yang mencipta
segalanya dan aku adalah hamba abdiMu. Aku berada dalam perjanjian denganMu dan ikrar
kepadaMu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Ya Allah, aku berlindung
kepadaMu dari sebarang kejahatan yang telah aku lakukan. Aku akui dengan sebenar-benarnya
segala nikmatMu ke atasku. Aku juga mengakui dosa-dosa terhadapMu. Maka ampunilah aku
kerana sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa (ini) kecuali Engkau, Ya Allah. (3
kali)

(" ‫ آ‬3) . ِ)َْ‫ب ِإ‬


ُ ُْL‫ َوَأ‬،ُ‫ـْم‬IَQ‫" ا‬
I ‫َـ‬3‫ ا‬،َُ‫ ه‬-
 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ ‫ ا`ِي‬،َ‫ِْـ‬Rَ‫ ا‬
َ ‫ِـ ُ ا‬9‫ْـ‬U‫َـ‬K‫ا<ْـ‬

Aku mohon keampunanMu, ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang sentiasa hidup dan sentiasa
waspada ( jaga). (Ya Allah) aku bertaubat kepadaMu.

َ?2ِ ‫ <َ>ـ‬4ََ ْ‫ َوَ ِرك‬،َ‫?َ ِإَْاهِْـ‬2ِ ‫ل <َ>ـ‬


ِ k 4ََ‫ َو‬،َِْ‫?َ ِإَْاه‬2ِ ‫ <َ>ـ‬4ََ N َ َْ7 ََ‫ آ‬،ٍ2َ3ُ َ?2ِ ‫ل <َ>ـ‬ِ k 4ََ‫ َو‬،ٍ2َ3ُ َ?2ِ >‫ <َـ‬4 َ َ f
> َ7 ُOَ‫ا‬
(" ‫ آ‬10) . ٌ2‫ِْـ‬Tَ ٌ2‫َِْـ‬: / َ ?‫ ِإ‬،َ ‫ِ" اَ َِْـ‬G َ ِْ‫?َ ِإَْاه‬2ِ ‫ل <َ>ـ‬ِ k 4ََ‫ َو‬،ََْ‫?َ ِإَْاه‬2ِ ‫ <َ>ـ‬4ََ N
َ ْ‫ آََ َ َرآ‬،ٍ2َ3ُ َ?2ِ ‫ل <َ>ـ‬
ِ k 4ََ‫ َو‬،ٍ2َ3ُ

Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat kesejahteraan ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad dan
seluruh keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad; sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat
kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi
Ibrahim. Dan limpahkan keberkatan terhadap junjungan kami, Nabi Muhammad dan terhadap
keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad; sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkatan
kepada junjungan kami, Nabi Ibrahim dan keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim; di kalangan
penghuni seluruh alam semesta. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. (10 kali)

(" ‫ آ‬100) . ُ َ6ْ‫ َأآ‬


ُ ‫ وَا‬،ُ‫ ا‬-
 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ ‫ َو‬،ِ 2ُ َْ3ْ‫ وَا‬،ِ‫ن ا‬
َ َ3‫ْــ‬6ُ<

Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah. Ttidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar.
(100 kali)

(" ‫ آ‬10) . ٍ ْ02ِ َd ‫َ"ْ ٍء‬1 f


> ُ‫ آ‬4ََ َ ُ‫ َوه‬،ُ2‫َْـ‬3‫ َوَ)ُ ا‬/
ُ ُْ‫ َ)ُ ا‬،ُ)َ /
َ ‫ْـ‬0ِ َ1 -
َ Yُ 2َ ْ:‫ َو‬
ُ ‫ا‬-
 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ

Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya segala kerajaan
dan puji. Allah berkuasa terhadap segala-galanya (10 kali)

(" ‫ آ‬3) . /
َ ‫ب ِإَْـ‬
ُ ْ‫ُــ‬L‫ك َوَأ‬
َ ُ ِ9ْU‫َـ‬Kْ<‫ َأ‬،َNْ?‫ َأ‬-
 ‫ إِـٰ)َ ِإ‬-
َ ْ‫ َأن‬2ُ َO‫ْــ‬1‫ َأ‬،َ‫ك‬2ِ َْ3‫ُ وَِـ‬O‫ ا‬/
َ َ? َ3‫ْـ‬6ُ<

Maha Suci Engkau, ya Allah, segala puji bagiMu; aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah. Aku
pohon ampun dan bertaubat padaMu. (3 kali)

،َ/ََُd ِ)ِ nَC‫ َو‬،ُ/ُِْ ِ)ِ َ‫َ ط‬:‫َ َد َ َأ‬2َ ًَِْْL ْ>َ<‫ َو‬،ِ)ِ6ْ3ْ7‫ِ)ِ َو‬k 4ََ‫ َو‬،>"> \ ُ ‫"ا‬ > ِ6(‫ ا‬/
َ ُِْ<‫ك َو َر‬ َ 2ِ ‫ْـ‬6َ ،ٍ2َ3ُ َ?2ِ >َ< 4ََ f
> َ7 ُOَ‫ا‬
4َ‫ن ِإ‬
ٍ َْ:jِِ ِْOِِْ َL‫ َو‬
َ ِِْ K‫ ا‬
ِ َ‫ َو‬،َ َِْْ‫َ َ;ِ َأ‬3&‫ ا‬ ِ َ‫ َو‬،p"َِ‫ن َو‬
َ َ‫ْـ‬qُ‫ْ ٍ َوَُـ َ َو‬Pَ "ِ‫ِـ(َ َأ‬L‫ُ َ ْ <َ دَا‬O‫ض ا‬ َ ْ‫ وَار‬،َ/ُ َKِ‫ آ‬Yُ َ&ْ:‫َوَأ‬

َ ‫ب اَ َِْـ‬> ‫ ِ)ِ َر‬2ُ َْ3ْ‫ وَا‬،َ ‫ اُْْ<َـِْـ‬4ََ ٌ‫م‬B
َ ‫ َو<َـ‬،َ‫ُـْن‬9ِ&َ0 َ ‫ ِة‬h ِ‫ب ا‬> ‫ َر‬/ َ ‫ن َر>ـ‬ َ َ3ْ6ُ< . ِ ْ02> ‫َْ ِم ا‬0

Ya Allah, restui dan berkatilah junjungan kami Nabi Muhammad sebagai hamba, nabi dan rasulMu
yang ummi. Berkatilah juga keluarga dan sahabat Baginda. Sejahterakanlah Baginda selama-
lamanya. Kami pohonkan sebanyak bilangan apa sahaja yang diketahui olehMu atau sebanyak
perkara yang ditulis oleh kalamMu dan sebanyak yang dirangkum oleh kitab suciMu. Terimalah dan
redhailah juga penghulu-penghulu kami Saidina Abu Bakar, Umar, Othman, Ali dan para sahabat
10
AL-MA’THURAT
Baginda semuanya, juga para tabi‘in dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka
sehinggalah ke hari pembalasan. Terimalah mereka dengan sebaik-baiknya. Maha Suci Tuhan yang
memiliki kebesaran dan kemuliaan dari segala sifat tercela yang cuba diletakkan ke atasMu. Salam
sejahtera untuk para rasul utusan. Dan segala puji hanya layak untuk Allah, Tuhan sekalian alam.

/
َ ُMََْ?‫ َو‬، َِ1 َC ً6َْd /
َ ُMََْ?‫ َو‬،ًBِ َ‫َْ ?ً آ‬0‫ ِإ‬/
َ ُMََْ? ?‫ُ ِإ‬Oَ‫ ا‬،َ/ِKَ َ
ِ ً(>َ ً(>َ‫?ً ه‬2َ َ‫ َو‬،َ‫ْ ِك‬Pُ ِ ًُْ9َ ً6َْd‫ َو‬،َ‫ً ِ ِ`آْ ِك‬6ِr‫ َِ ?ً َر‬/َ ُMََْ? ?‫ُ ِإ‬Oَ‫ا‬
‫س‬
ِ (‫ ا‬ ِ َ 4َ(ِU‫ََ َم ا‬L /
َ ُMَ‫ َو?َْـ‬،ٍ;‫ َِـ‬f> ُ‫َِ;َ ِ ْ آ‬G َْ‫ ا‬/َ ُMََْ?‫ َو‬، ً>َd ً(ْ0‫ ِد‬/ َ ُMََْ?‫ َو‬، ًd‫َ ِد‬7 ً(ِْQَ0 /
َ ُMََْ?‫ َو‬، ًِG َ? ًِْ

Ya Allah, kurniakanlah kepada kami lidah yang lembut basah kerana mengingati dan menyebut
namaMu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatMu dan tubuh badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintahMu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna,
hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah,
kurniakanlah kami (Din) cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan
petaka. Kami mohon, ya Allah, kecukupan dari segalanya sehingga tidak sampai kami terpaksa
meminta-minta dari orang lain.

، َ?‫ ِد‬-
َ ْ‫ َوَأو‬، َ(ِْْ‫ َأه‬4ََ‫ َو‬، َ(ََْ ً;َrُْْ6َ ‫ك‬َ 2َ َ0 ْfَْ‫ وَا‬،َ‫ً <َِاك‬aَْ1 2َ ُ6َْ? -
َ ‫ َو‬،َ‫َْ َك‬e َُْْ? - َ ‫ َو‬،َ‫َ ف‬gَ? - َ 4َKَ: ،َ/ِ ‫ن‬ ِ َ‫ْـ‬0D
ِ ‫َ;َ ا‬Q‫ِْـ‬Qَ: َ(َ ْuَ‫َوه‬
u
ُ ُْTْ‫َ ?ِْ َ ا‬0 /
َ ِ‫ ِ ْ َذ‬f َd‫ َأ‬-
َ ‫ َو‬،ٍ ‫َ;َ َْـ‬Gَْr َ(ُِ9ْ?‫ َأ‬4َ‫ِْ(َ ِإ‬PَL -
َ ‫ َو‬،َ/ِKَْ:َ ِ َ(ََ ْ َ ‫َو‬

Berikanlah kami, ya Allah, iman yang sebenar-benarnya sehingga kami tidak lagi gentar atau
mengharap selain dariMu. Kembangkanlah lembayung rahmatMu kepada kami, keluarga dan anak-
anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Janganlah, ya Allah, Engkau biarkan
nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri walaupun kadar sekelip mata sekalipun atau kadar
masa yang lebih singkat dari itu, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha
Memperkenankan segala permintaan.


َ َِْْ‫ِ)ِ َأ‬6ْ3َ7‫ِ)ِ َو‬k 4ََ‫ َو‬،ِْ0ِ َP‫" ا‬
> ِ6(‫ ا‬2ٍ َ3ُ َ?2ِ >َ< 4ََ 
ُ ‫ا‬f
 َ7‫َو‬

Selawat dan restuMu untuk junjungan kami Muhammad s.a.w., Nabi yang mulia, dan kepada keluarga Baginda
dan para sahabat Baginda seluruhnya.

‫َ"ْ ٍء‬1 f
> ُ‫ آ‬4
َ ََ /
َ ?‫ ِإ‬،َُْgْ‫ك ا‬
َ 2ِ َِ ،ُ‫َ َ ء‬L َ ‫ل‬
I `ِ ُL‫ َو‬،ُ‫َ َ ء‬L َ hI ُِL‫ َو‬،ُ‫َ َ ء‬L ِ /
َ ُْْ‫ع ا‬
ُ hِ ‫َ(ْـ‬L‫ َو‬،ُ‫َ َ ء‬L ْ َ /
َ ُْْ‫ِ" ا‬LْwُL /
ِ ُْْ‫ ا‬/
َ ِ َ ُO‫ ا‬f
ِ ُd
. ٌْ02ِ َd

Katakanlah: Ya Allah, pemilik kekuasaan alam buana, Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa
yang Engkau suka dan Engkau merampas kekuasaan dari siapa sahaja yang Engkau mahu. Ya
Allah, Engkau berkuasa memuliakan dan menghinakan siapa sahaja yang Engkau mahu. Di
tanganMu, wahai Allah segala kebaikan dan kekayaan. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa
untuk berbuat apa sahaja terhadap apa sahaja.

‫ب‬
ٍ َِ: ِ َْUِ ‫َ َ ُء‬L َ ‫ق‬
ُ ‫َْ ُز‬L‫ َو‬،>"َ3ْ‫ ا‬
َ ِ N
َ >َْ‫ج ا‬
ُ ِ ْgُL‫ َو‬،ِN>َْ‫ ا‬
َ ِ "
 َ3ْ‫ج ا‬
ُ ِ ْgُL‫ َو‬،ِfْ‫ِ" ا‬G ‫َ َر‬O(‫ ا‬z
ُ ُِْL‫ َو‬،ِ‫َ ر‬O(ْ‫ِ" ا‬G f
َ ْ‫ ا‬z
ُ ُِْL

Engkau menabirkan siang dengan malam, dan menabirkan malam dengan siang. Engkau
menerbitkan suatu yang hidup dari suatu yang kaku (mati); sebagaimana Engkau melahirkan yang
kaku (mati) dari sesuatu yang hidup. Ya Allah, Engkau memberi rezeki tanpa berhitung; kepada
siapa sahaja yang Engkau kehendaki Engkau mengagihkan rezeki.

"ِ ِْ9ْe َG ،َ/‫ِـ‬L َ‫ت ُد‬


ُ ‫َْا‬7‫ َوَأ‬،َ‫َ ِرك‬Oَ? ‫ َوِإدَْ ُر‬،َ/َِْ ‫ل‬
ُ َ6ْd‫ن هَ`َا ِإ‬
 ‫ُ ِإ‬Oَ‫ا‬

Ya Allah, menjelanglah kini malam ciptaanMu dan beredarlah pula siangMu. Ya Allah, ya Tuhanku,
inilah keluhan suara dan permintaan dari para pendakwah agamaMu, maka oleh itu ampunkanlah
segala dosa-dosaku.

11
AL-MA’THURAT
Doa pengukuh ikatan hati (rabitah):

:َ‫ُُـْب‬Qْ‫ ا‬Yِ `ِ َ‫ن ه‬


 ‫ََْْ َأ‬L /
َ ‫ُ ِإ?ـ‬Oَ‫ا‬

Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini (bayangkan wajah-wajah rakan seperjuangan):-

*Sifat-sifat hati:

/ِK6َ3َ 4ََ ْNَََKْ‫ ا‬2ِ َd

- berkumpul kerana mengasihiMu;

،َ/ِKَ َr 4ََ ْNَQَKْ‫وَا‬

- bertemu untuk mematuhi perintahMu;

،َ/ِLَ ْ‫ َد‬4ََ ْ‫ت‬2َ :َ َL‫َو‬

- bersatu memikul beban dakwahMu;

‫َ؛‬/ِKَْ0ِ َ1 ‫ ?ُ&ْ َ ِة‬4ََ ْ‫ت‬2َ َ‫ََ ه‬L‫َو‬

- hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatMu;

*Didikan hati:

، َOَKَ
ِ‫ُ رَا‬O‫ ا‬b
ِ >}َ َG

- maka eratkanlah ikatannya

، َ‫َوَأ ِدمْ ُو ده‬

- kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini;

‫َ ؛‬Oَُ6ُ< َ‫ه‬2ِ ْ‫وَاه‬

- tunjukkankah kepada hati-hati ini jalannya yang sebenar;

*Bekalan hati:

،ُْ6ْgَ0 -
َ ‫ك ا`ِي‬
َ ‫وَا ْ~ْهَ ِ(ُـْ ِر‬

- penuhkanlah hati–hati ini dengan cahaya RabbaniMu yang tidak kunjung padam;

،َ/ِ ‫ن‬
ِ َْ0D
ِ ‫ا‬
ِ َْ9ِ َ‫وْ َره‬2ُ ُ7 ْ‫ْ َح‬1‫وَا‬

- lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman;

‫َ؛‬/ََْ f
ِ I‫ َآ‬K‫ ا‬f
ِ َِْ‫َو‬

- dan keyakinan serta keindahan tawakkal kepadaMu;

12
AL-MA’THURAT

*Amalan hati:

،َ/ِKَGِ َِْ َOِْ:‫َوَأ‬

- suburkan hati-hati ini dengan pengetahuanMu yang hakiki.

‫َ؛‬/ِِْ6َ< "ِG ‫َ َد ِة‬O ‫ ا‬4ََ َOْKِ ‫َوَأ‬

- jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada
dalam perjuangan agamaMu.

ُ ِْ&(‫ َو?ِْ َ ا‬4ََْْ‫ ?ِْ َ ا‬/


َ ?‫ِإ‬

Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong.

َ >َ<‫ِ)ِ َو‬6ْ3َ7‫ِ)ِ َو‬k 4ََ‫ َو‬،ٍ2َ3ُ َ?2ِ ‫ <َ>ـ‬4ََ ُO‫ ا‬f


> َ7‫َو‬

(Ya Allah, perkenankanlah segala permintaan kami ini). Restuilah nabi kami, Nabi Muhammad s.a.w.
dan ahli keluarga Baginda serta sahabat-sahabat Baginda seluruhnya.

‫ًِْا‬qَ‫ًَِْْ آ‬L َ َ<‫ َو‬،ِ)ِ6ْ3َ7‫ِ)ِ َو‬k 4ََ‫ َو‬،ٍ2َ3ُ َ?2ِ >َ< 4ََ 
ُ ‫ ا‬4َ7‫َو‬

Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan kami Nabi Muhammad s.‘a.w., ahli keluarga dan
para sahabat Baginda semuanya.

Doa Perpisahan

-
 ‫ْـ^ً ِإ‬0ِ َ -َ ‫ َو‬،ُ)‫َـ‬K‫َ^َْـ‬d - V ‫ْ(ـً ِإ‬0‫َ َد‬-‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬Kْ9َ? -
 ‫ آَـْـً ِإ‬-
َ ‫ َو‬،ُ)َK‫َ ْـ‬G - ‫ ِإ‬V‫ هَـ‬-
َ ‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬Lَْ9َe - ‫َ ِإ‬6ْ?‫ َذ‬:‫َ ِـ(َ هَ`َا‬Qَ "ِG َ(‫عْ َـ‬2َ ‫َـ‬L -
َ ‫ُـ‬Oَ‫ا‬
-
َ ‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬Kْ‫َ&َـ‬d - ‫ َـ ًِ ِإ‬-َ ‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬K‫ َأَـ(ْـ‬- ‫َ ِإ‬6‫َــِــ‬K‫ْـ‬3ُ -َ ‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬Lَْ&َ? - ‫ًا ِإ‬2ِ‫َ ه‬T‫ ُـ‬- َ ‫ َو‬،ُ)َK‫ِْـ‬:‫ َر‬- ‫ً ِإ‬K‫ َْـ‬-
َ ‫ َو‬،ُ)َK‫َْـ‬G َ - ‫ ِإ‬B
ً ‫َـ‬K‫ْـ‬6ُ -َ ‫ َو‬،ُ)َK‫َْـ‬9َ1
َ َ:ْ‫َـ َأر‬0 /
َ ‫ِـ‬Kَْ:َ ِ َOِ‚ َ‫َ^ـ‬d 4 َ َ َ‫َـ(ـ‬K‫ َأَ(ْـ‬- ‫حٌ ِإ‬Bَ َ7 َO‫ِْـ‬G َ(‫َ َوَـ‬W‫ ِر‬/ َ ِ َ"ِ‫ِ َ ِة ه‬CH‫?ْـَ وَا‬2I ‫ ا‬z
ِ ِ‚‫ََا‬: ْ ِ ً;َ َ: - َ ‫ َو‬،ُ)َ‫ـ‬Lْ‫َـ‬0 - ‫َِْـًا ِإ‬

َ ِِْ:‫اا‬

Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat ini: apa jua dosa kami melainkan Engkau ampunkan
dosa kami itu. Jangan engkau biarkan apa jua kekusutan melainkan Engkau huraikan kekusutan
itu; jangan Engkau tinggalkan kesukaran apa pun kecuali Engkau lepaskan (kami dari kesukaran
itu). Apa jua hutang piutang melainkan Engkau lunaskannya; siapa jua yang sakit kecuali Engkau
sembuhkan penyakitnya; apa jua bencana melainkan Engkau selamatkan kami daripadanya;
Janganlah Engkau biarkan sesiapa jua mati melainkan Engkau cucurkan rahmat kepada (ruh)nya.
(Ya Allah) Tolonglah sesiapa yang berjihad dari kalangan kami; dan sesiapa jua yang bersukarela
mengharap ganjaran daripadaMu melainkan Engkau membantunya. Ya Allah janganlah Engkau
biarkan sesiapapun jua yang zalim melainkan Engkau tumpaskan (kuasanya); dan jangan biarkan
siapa jua orang yang susah melainkan Engkau berikan kesenangan kepadanya. (Akhirnya)
janganlah Engkau biarkan mana-mana hajat duniawi dan ukhrawi (kami) yang Engkau redhai; di
samping hajat itu baik untuk kami melainkan Engkau menolong kami melaksanakannya dengan
kemurahan rahmatMu; wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

ً ْ‫ْ ُو‬3َ -
َ ‫ َو‬VِQَ1 َ(ََ -
َ ‫ِْ(َ َو‬G ْ‫ْع‬2َL -
َ ‫ َو‬، ً ُْ&َْ ًdI َ9َL Yِ 2ِ َْ ْ ِ َ(َdI َ9َL ْfَْ‫ وَا‬، ً ُْ:َْ ًَْ ‫ْ ََْ(َ هَ`َا‬fَْ‫ُـ ا‬Oَ‫ا‬

Ya Allah! Jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Engkau restui. Jadikanlah
perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terus memelihara kami dari dosa. Janganlah Engkau

13
AL-MA’THURAT
biarkan sesiapa di kalangan kami atau bersama kami orang yang bernasib malang dan terlepas dari
sebarang rahmat dan nikmat.

، ًKِ َ} ًgِ<‫َْ ?ً رَا‬0‫ َوِإ‬، ًِG‫ًِ رَا‬G َ? ًِْ‫ َو‬، ًِ‫ً زَاآ‬3ِ َ7 B ً ََ‫ َو‬، ً6‫ًِ ُ(ِـْـ‬1 َC ً6َْd‫ َو‬،‫ً ذَاآًِا‬d‫َ ِد‬7 ً? َِ (ِ B
V ُ‫ق آ‬
َ ‫َْ ُز‬L ْ‫ َأن‬/
َ ُMََْ? ?‫ُـ ِإ‬Oَ‫ا‬
ً‫ً وَا<ِـ‬6‫َ>ـ‬r -ًB َ ‫َـ‬: ً‫ـ‬dْ‫ َو ِرز‬، ً&ِ َC ًd‫َ ِد‬7 ً(ِْQَ0‫َو‬

Ya Allah! Kami semua bermohon kepadaMu anugerah lisan yang benar dan menyebut zikir
kepadaMu; hati yang khusyuk dan berserah kepadaMu, amalan yang soleh dan elok semerbak; ilmu
yang bermanfaat dan berdarjat tinggi; iman yang kukuh dan mantap; keyakinan yang tulus dan
murni; dan rezeki yang halal, berkualiti dan lapang.

‫آَْا ِم‬D
ِ ‫ل وَا‬
ِBَ َTْ‫َـ ذَا ا‬0

Wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

14