Anda di halaman 1dari 14

TINGKAH LAKU BERMASALAH

PENGENALAN

Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak

normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam

kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan

dengan tingkah laku yang lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan

perlakuan yang pada kebiasaanya dialami oleh banyak orang dalam sesebuah

masyarakat sama ada di kawasan pedalaman mahupun bandar.

Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku

bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses

mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam

persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan

individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian

persekitarannya.

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang

tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses

pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap

masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku

murid bermasalah iaitu, positif dan negatif.

Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu,

cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah

negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif

berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang

berlebihan.
PRINSIP ASAS DISIPLIN

Bagi melaksanakan disiplin yang baik dan berkesan, setiap sekolah hendaklah

berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut:

• Keadilan dan layanan yang sama rata.

• Pertimbangan minat dan keperluan murid.

• Kebebasan yang berdasarkan undang-undang.

• Amalan menghormati seseorang individu.

• Perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan berharmonis.

• Perpaduan masyarakat dan negara.

Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan

negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil

tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk

mengubah tingkah laku yang negatif itu.

Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang

kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

Esei ini akan cuba menerangkan jenis-jenis tingkah laku bermasalah dengan

memberi contoh keadaan yang bersesuaian. Perbincangan terhadap teknik mengenal

pasti atau metodologi mengenal pasti serta strategi untuk memodifikasi tingkah laku

tersebut di sebuah sekolah yang dikaji akan di tunjukkan.


MASALAH TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS (PKBP)

Guru sering menghadapi masalah untuk melaksanakan proses pengajaran dan

pembelajaran pengurusan tingkah laku. Secara umumnya masalah tingkah laku atau

disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu.

Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah

penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu

bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan

tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa

mempunyai perasaan negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran

mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan

terhadap kebolehan diri.

Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara

faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas

seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan

seperti meja, kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas

yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu,

alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar.

Guru hendaklah peka di dalam penyediaan bahan yang bersesuaian dengan murid-

murid keperluan khas ini. Terdapat sesetengah guru menggunakan muzik latar

semasa membuat aktiviti. Hal ini menyebabkan kebisingan di dalam kelas, tindakan

agresif, mengada-ngada dan sebagainya. Sekiranya mempelbagaikan suasana tempat

belajar iaitu di luar bilik darjah. Oleh kerana mereka mudah tertarik kepada

persekitaran, mereka akan hilang tumpuan untuk belajar di luar bilik darjah dan

mereka lebih banyak bermain.


TINGKAH LAKU BERMASALAH

Sudah menjadi lumrah duniawi setiap menusia mengalami pertumbuhan dan

perkembangan sehingga ke peringkat matang. Perkembangan manusia merujuk

perubahan dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Hampir semua

perkembangan tersebut berkaitan dengan faktor baka dan persekitaran. Berikut

adalah berdasarkan pengalaman saya sepanjang mengikuti program Pengalaman

Berasaskan Sekolah (PBS) di sebuah sekolah yang terlatak di sebuah bandaraya yang

terkenal.

Sekolah ini mempunyai kelas untuk murid masalah pembelajaran (PKBP) di dapati

terdapat pelbagai tingkah laku di kalangan murid di sekolah tersebut. Walaupun

secara puratanya tingkah laku normal murid-murid adalah lebih ketara di sekolah

tersebut, namun tingkah laku bermasalah juga wujud sehingga menyukarkan proses

pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan teratur. Supaya lebih mudah

difahami, saya akan menerangkan dahulu tingkah laku bermasalah dan kemudian

akan menerangkannya di dalam perenggan tersebut beserta contoh agar dapat

memahami dengan baik.

Sepertimana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah

diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif

dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan

pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan,

cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil

hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah

sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia

mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku.

Sebagai contoh kes yang berlaku di sekolah, murid A yang berperilaku ingin tahu

yang keterlaluan akan menyebabkan murid A itu suka bertanya tidak pututs - putus

sehingga mengganggu proses penerangan sesuatu topik yang dipelajari semasa


proses pembelajaran dan pengajaran berlaku . Begitu juga perilaku proaktif akan

menyebabkan murid lain yang sedang cuba memahami atau memberi fokus

terhadap sesuatu topik pembelajaran dan memerlukan kosentrasi serta suasana yang

kondusif turut mengalami gangguan dari murid A.

Selain itu, tingkah laku bermasalah positif cepat belajar dan pintar cerdas juga akan

menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran yang sedang

berlangsung. Pemerhatian yang dapat dilihat ialah, apabila berlaku perlakuan murid

seperti ini akan menyebabkan gangguan emosi bukan sahaja kepada murid dalam

kelas itu sendiri, malah guru juga turut akan menerima kesannya. Perkara yang

dapat dilihat ialah, murid yang bermasalah ini akan cuba untuk memperkatakan

perkara yang mereka fahami dalam topik yang sedang diajar oleh guru. Hal ini

menyebabkan murid-murid lain yang sama kelas kehilangan minat untuk belajar

kerana berasa rendah diri melihat rakan sekelas telah mempunyai pengetahuan yang

lebih dalam topik itu selain lebih berminat bertanya murid tersebut berbanding guru

yang sedang mengajar.

Dalam pada itu, tindak-tanduk pelajar yang mempunyai kelebihan positif pintar

cerdas juga menyebabkan guru tidak selesa untuk mengajar. Hal ini dapat dilihat

sekiranya guru tersebut kurang bijak mengawal murid-murid dan tidak tegas dalam

mengawal murid-murid. Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid yang

hiperaktif positif, ini apabila diberi sesuatu tugasan yang perlu disiapkan akan

mengganggu pelajar lain yang masih sedang menyiapkan tugasan yang diberi

kerana dia mampu menyiapkannya dengan lebih awal.

Murid pintar cerdas ini, bukan sahaja ada di sekolah aliran perdana namun ianya

juga ada di aliran PKBP. Walaupun majoriti murid PKBP adalah murid yang

berkeperluan khas namun ada sebahagian daripada murid-murid ini yang pintar

cerdas. Pertanyaan, mengganggu,dan menjawab soalan sering berlaku sehingga


menganggu proses pembelajaran dan pengajaran seperti aliran perdana. Murid yang

menjadi pintar cerdas ini adalah murid yang mengalami masalah lembam kerana di

dalam kalangan murid PKBP ini merekalah yang lebih berpengetahuan sikit, cuma

kurang daya ingatan.

Murid-murid ini bersifat demikian adalah kerana inginkan perhatian yang lebih

daripada guru yang mengajar, malah murid ini juga cuba mengganggu rakan

mereka dan menyebabkan rakan terasa terpinggir dan malu untuk menonjolkan diri

ketika di dalam kelas.

Penyelesaiannya, guru seharusnya lebih tegas agar murid lebih menghormati , dapat

mengelak daripada murid lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, guru boleh memfokuskan murid agar tumpuan dapat diberikan murid

sepenuhnya.

Tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu

perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku

mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan. Tingkah laku

distruktif sering berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap

agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada

melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk,

bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini

mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif

kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau

dendam. Tingkahlaku destruktif sebenarnya dipelajari sama ada melalui masyarakat,

ibu bapa mahupun televisyen. Di sekolah yang saya melakukan PBS terdapat juga

berlaku pergaduhan kecil semasa mereka. Walaupun, dilihat sebagai pergaduhan


kecil yang melibatkan kanak-kanak namun ianya akan memberi kesan yang buruk

kelak.

Tingkah laku masalah ini dicatit di dalam buku disiplin sekolah . Tindakan akan

diambil adalah berbentuk amaran untuk pertama kali dan kedua kali dilakukan.

Apabila ianya kerab dilakukan maka murid itu akan diambil tindakan berjumpa

dengan waris sebelum sekolah mengambil tindakan susulan. Terdapat buku

peraturan sekolah dan tindakan yang akan diambil termasuk merotan mengikut

undang-undang yang ditetapkan sekolah dengan perserujuan ibubapa dan Jabatan

Pendidikan.

Murid yang mempunyai tingkah laku desruptif pula sentiasa menganggu dan

menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, tingkah

laku menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adik beradik

mahupun rakan sebaya. membuat bising iaitu tingkah laku yang mengganggu atau

disruptif. Kebiasaan masalah ini wujud apabila keadaan murid keperluan khas ini

tidak kondusif ketika mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Boleh dikatakan

kebanyakkan mereka akan membuat bising sama ada ketiadaan guru atau

sebaliknya. Mereka akan bercakap sesama mereka, menjerit, mengganggu rakan

sekelas dan sebagainya. Hal ini juga disebabkan kurangnya guru mengendalikan

murid-murid tersebut seperti tidak mempelbagaikan kaedah penyampaian

mengajar, guru menghadirkan diri ke mesyuarat dan meninggalkan mereka tanpa

pengawasan, sikap semulajadi murid-murid keperluan khas seperti hiperaktif.

Kebiasaan mereka akan hilang minat untuk mengikuti pembelajaran selepas waktu

rehat atau melakukan aktiviti luar seperti pendidikan jasmani. Bagi mengatasi

kebisingan di dalam kelas guru mesti memainkan peranan dengan menggunakan

kaedah modelling iaitu modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran. Modifikasi

ini merujuk kepada peniruan melalui pemerhatian tingkah laku seorang model yang

disanjung dan secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya. Teori ini telah

diperkenalkan oleh Bandura yang menjelaskan pelbagai tingkah laku sosial yang
dipelajari oleh kanak-kanak. Jenis-jenis tingkah laku desruptif termasuk hiperaktif,

terlalu membuat bising, pergerakan melampau, menganggu rakan sebaya, gelak

terbahak-bahak serta menunjukkan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak.

Biasanya, tingkah laku ini dialami oleh pelajar lelaki berusia 10 hingga 11 tahun.

Selalunya tingkah laku desruptif akan menjadi punca terjadinya tingkah laku

destruktif jika emosi tidak terkawal dan melibatkan aspek balas dendam, tidak puas

hati dan sebagainya.

Pemerhatian yang telah dibuat dalam sebuah sesi pengajaran dan pembelajaran yang

sedang berlangsung, memang didapati masalah ini banyak berlaku terutamanya di

kelas-kelas hujung dalam sesuatu darjah. Kebiasaannya golongan murid ini memang

gemar mengganggu pelajar lain dengan membuat bising atau melakukan perlakuan

agresif dari segi perilaku dan lisan terutamanya apabila mereka tidak dapat

memahami sesuatu tugasan yang diberi.

Murid yang tingkahlaku bermasalah hiperaktif merupakan murid yang tidak dapat

mengawal diri sendiri dan sentiasa melakukan sesuatu aktiviti yang akan

menganggu murid lain. Malah murid ini juga boleh membahayakan dirinya sendiri

dan juga murid yang lain .Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid hiperaktif

ini memanjat pagar tingkap. kemungkinan murid itu jatuh dan tercedera atau pagar

itu jatuh terkena pada murid lain yang boleh menyebabkan kecederaan. Murid

hiperaktif ini merupakan murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP).

Murid aliran perdana juga ada yang hiperaktif seperti ini. Murid ini akan

mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dengan bertindak luar dari

kawalan seperti berlari di dalam kelas, membuat bising dan menganggu murid lain.

Murid aliran perdana yang menjadi hiperaktif adalah disebabkan oleh kurang

berdisiplin ketika dirumah ataupun kurang perhatian ibu bapa yang sentiasa sibuk

dengan tugasan kerja. Murid ini berkemungkinan mengalami tekanan dan


seterusnya memberontak ketika di sekolah. Bagi murid PKBP pula, Murid ini

dikenali sebagai ‘Hiperaktf-impulsf’ kerana bagi muird keperluan khas jenias ini ,

petunjuk utama adalah gabungan antara hiperaktif iaitu jumlah pergerakan sangat

tinggi dan impulsive iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir. Murid jenis ini kerap

mengetuk-ngetuk meja dan menggoyang-goyang kerusi, selalu berlari-lari, sentiasa

aktif dan banyak bercakap.

Terdapat beberapa kaedah dalam mengatasi, membendung dan mengurangkan

tingkahlaku bermasalah ini daripada semakin berleluasa. Antaranya adalah dengan

menggunakan kaedah memenuhi kehendak pelajar seperti memahanmi keperluan

pelajar tersebut. Apabila kehendaknya dituruti barulah lama kelamaan murid

tersebut dapat memberi perhatian dalam kelas. Kaedah ini juga boleh dilaksanakan

kepada murid keperluan khas Cuma pendekatannya sahaja yang berbeza berbeza.

Contohnya bagi murid keperluan khas guru harus mengikut aktiviti pelajar itu

seperti berlari tetapi semasa berlari pengisian pembelajaran harus ada umpamanya

berlari sambil mengira. Ini boleh menimbulkan minat untuk murid itu belajar.

Dalam pada itu tingkah laku negatif juga menyebabkan tingkah laku menghalang

seperti pergantungan berlebihan, kebimbangan, pengunduran dan pengasingan diri.

Tingkah laku pergantungan berlebihan ini kerap berlaku di kalangan kanak-kanak

yang berumur sepuluh tahun ke bawah. Namun, ianya juga mungkin akan

berlarutan hingga remaja. Pada suatu ketika, apabila orang yang diharapkan tiada,

individu ini akan berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan tidak tahu apa yang

dilakukannya. Individu sebegini juga merupakan individu yang pendiam, tidak

aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan dan tekanan. Di antara punca

berlaku tingkah laku pergantungan berlebihan ialah akibat ibu bapa yang

mengamalkan perlindungan terlampau, suasana rumah tangga yang tegang,

autokratik dan tidak mempercayai kanak-kanak.


Kebimbangan berkait rapat dengan emosi ketakutan. Walaupun kebimbangan

adalah suatu keadaan emosi yang berlaku di peringkat dalaman murid namun ianya

juga merupakan salah satu daripada jenis tingkah laku bermasalah yang kurang

ditonjolkan permasalahannya. Seseorang yang sentiasa bimbang akan sentiasa cemas

atau ‘phobia’ menghadapi sesuatu cabaran. Mengikut kajian Barat, kanak-kanak

yang selalu berada di dalam kebimbangan akan mendapat markah yang rendah

berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Mereka banyak melakukan

kesilapan. Kebimbangan adalah fenomena yang akan menyebabkan kanak-kanak

mempunyai personaliti dan kendiri yang negatif. Individu sebegini akan

menghadapi kesusahan dalam perhubungan dengan orang lain. Antara sebab terjadi

tingkah laku kebimbangan ialah percanggahan motif, konflik diri antara tingkah

laku dan nilai sebenarnya, penyesuaian diri dalam menghadapi suatu keadaan yang

baru, menghadapi suatu keadaan yang sukar diramal dan kehilangan tempat

bergantung.

Pengunduran diri merupakan penarikan diri daripada suatu situasi kurang selamat

atau mengancam. Tingkah laku ini merupakan mekanisme helah bela diri. Pada

kebiasaannya, ianya berkaitan dengan pengalaman pahit pada

masa lampau. Kanak-kanak yang pernah gagal dalam sesuatu usaha akan

mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri dalam sebarang tugas yang ada

kaitannya dengan pengalaman awalnya. Tingkah laku pengunduran diri ini jika

dibiarkan akan menyebabkan pembentukan konsep diri yang rendah, tidak yakin

untuk berinteraksi, dan terjejasnya perkembangan sosial, emosi dan intelek; serta

kurang berupaya untuk menyelesaikan masalah. Masalah pengunduran diri juga

menyebabkan kanak-kanak menyimpan perasaan dalam hati dan tidak mampu

meluahkannya. Ini akan mempengaruhi pemikiran dan pembentukan personaliti

mereka. Sekiranya ianya terluah pada sesuatu ketika, ianya akan memungkinkan
mereka melepaskan dengan tanpa kawalan emosi termasuk kemungkinan-

kemungkinan lain yang membahayakan diri mereka sendiri.

Pengasingan diri merupakan tingkah laku yang cuba menjauhkan diri daripada

orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku ini juga merupakan sejenis

mekanisme helah bela diri untuk mengelakkan diri daripada berkomunikasi dengan

orang lain.Masalah ini turut berlaku di sekolah yang saya menjalaini PBS. Sesetengah

murid enggan melibatkan diri dalam aktiviti atau sesi perbincangan yang diadakan

di sesebuah bilik darjah apabila murid merasakan dirinya tidak dapat mengikuti

pembelajaran. Akhirnya ianya akan menyebabkan murid-murid tidak mempunyai

keyakinan diri, rendah diri, pemalu, pendiam, tidak suka berkawan, tidak yakin

berinteraksi dan personaliti yang tidak seimbang.

Pengasingan diri atau degan kata lain bagi murid berkeperluan khas PKBP adalah

Autisme. Autisme merupakan murid-murid yang berada dalam dunianya sendiri.

1943 Leo Kanner mengunakan istilah autistic yang bermakna ‘lari dari reality’ untuk

menjelaskan keadaan ini, Leo Kenner membezakan autisme dalam tiga perkara iaitu

mengasingkan diri secara melampau sejak dari kecil,terlalu sayang kepada sesuatu

objek tertentu dan keinginan yang kuat untuk bersendirian.

Bagi mengatasi masalah tingkah laku ini,…guru seharusnya mengabil tindakan

dengan memberi tumpuan kepada murid tersebut secara individu agar murid dapat

memberi perhatian. Tetapi tumpuan tersebut Cuma sekejap sahaja kerana murid ini

cepat bosan dan akan membuat aktivitinya sendiri. Manakala bagi murid aliran

perdana Guru seharusnya membincang dengan ibu bapa murid kerana ini

berkemungkinan murid mengalami masalah di rumah. Selain itu, guru seharusnya


mengajar apa yang diminati oleh murid kerana sedikit sebanyak akan memberi

kesan terhadap murid ketika belajar.

Daripada huraian yang telah dijelaskan berkenaan tingkah laku bermasalah negatif

ini, pemerhatian yang telah dibuat mendapati murid yang mengalami simptom ini

pada kebiasaanya memerlukan perhatian yang lebih daripada guru. Mereka juga

lemah dan lambat untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru

serta tidak mampu menyelesaikan tugasan atau aktiviti yang diberikan guru dengan

sempurna. Dalam pada itu, golongan yang pasif ini juga seringkali menjadi mangsa

buli dan ditindas oleh pelajar lain kerana kekurangan yang ada dalam diri mereka.

Langkah mengatasi yang telah dijalankan oleh guru untuk mengelakkan masalah ini

daripada menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran ialah dengan

mengasingkan pelajar ini dan menghimpunkan mereka dalam satu kelompok yang

digelar sebagai pelajar pemulihan.


KESIMPULAN

Masalah tinglkahlaku bermasalah ini merupaka perkara yang perlu di beri perhatian

yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya

berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Kemudian ianya akan dibawa

hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat di ubah lagi.

Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah

disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Namun

setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah

kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu cara-

cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan

tingkah laku bermasalah tersebut. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza

bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.

Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh

digunakan untuk mengatasi masalah ini. Teknik-teknik modifikasi yang boleh

dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif

kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan

pembelajaran dalam bilik darjah. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk, maka

ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti

pembelajaran.

Dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak harus melibatkan diri samada ibu

bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan

hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid

yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan Negara ke arah

masyarakat yang berpengetahuan.


- http://kplijulai08intake.blogspot.com/2009/02/tingkah-laku-bermasalah.html

Anda mungkin juga menyukai