Anda di halaman 1dari 4

MAKLUMAT PENSYARAH

Nama : Pn Zulelawati bt Bujang


Jab : Psikologi Pendidikan
No Tel : 012-8537288 / 082-440780
E Mail : zuely2003@yahoo.com

PSIKOLOGI PENDIDIKAN

TOPIK-TOPIK PERBINCANGAN

TOPIK UTAMA SUB-TOPIK TARIKH CATATAN


PERBINCANGAN
Konsep Asas
Psikologi 1.1 Definisi Psikologi

1.2 Sejarah Perkembangan Psikologi

1.3 Pendekatan Psikologi


- Pendekatan Behaviorisme
- Pendekatan Psikoanalitik
- Pendekatan Kognitivisme
- Pendekatan Humanistik
- Pendekatan Biologi

1.4 Pengertian Psikologi Pendidikan

1.5 Tujuan Psikologi Pendidikan

1.6 Kepentingan Psikologi Pendidikan


kepada Guru

Perkembangan
Manusia 2.1 Pengertian Perkembangan Manusia
2.2 Perbezaan antara pertumbuhan dan
perkembangan

2.3 Faktor yang mempengaruhi


Perkembangan Manusia
- Factor endogen
- Factor eksogen

2.4 Ciri-ciri perkembangan

2.5 Teori-teori perkembangan


- Teori Psikoanalisis Sigmund
Frued
- Teori Perkembangan Kognitif
Jean Piaget
- Teori Perkembangan Psikososial
Erikson
- Teori Perkembangan

ZB - IPTAR
JIP JULAI 2008
Behaviorisme dan Sosial Kognitif
- Teori Ethologi Lorenz
- Teori Perkembangan Ekologikal
- Teori Perkembangan Arnold
Gesell
- Teori Tugas Perkembangan
Robert Havinghurst

2.6 Perkembangan Kanak-kanak hingga


remaja
- Awal kanak-kanak (0-6 tahun)
- Pertengahan Kanak-kanak (6-12
tahun)
- Tahap Remaja (13-21 tahun)

2.7 Implikasi Teori Perkembangan kepada


guru

Perbezaan Individu 3.1 Definisi Perbezaan Individu

3.2 Aspek-aspek perbezaan individu

3.3 Faktor-faktor yang menyebabkan


Perbezaan Individu

3.4 Teori berkaitan perbezaan individu


- Teori Ekologi Bronfrnbrenner
- Teori Perkembangan (Motor)
Arnold Gesell
- Teori Tugas Perkembangan
Havighurst
- Teori Perkembangan Psikososial
Erikson

3.5 Implikasi Perbezaan Individu kepada


Pengajaran dan Pembelajaran

3.6 Peranan Guru dalam menghadapi


perbezaan individu

Personaliti 4.1 Memahami Personaliti

4.2 Personaliti dan Pelbagai Perspektif

4.3 Memahami Personaliti Pelajar

Psikologi 5.1 Pembelajaran


 Definisi pembelajaran
Pembelajaran  Ciri dan Proses Pembelajaran
 Jenis Pembelajaran
 Prinsip Pembelajaran

5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi


pembelajaran
- Persepsi dan penanggapan
- Ingatan dan Lupaan
- Kesediaan Pembelajaran
- Pemindahan Pembelajaran
- Gaya Kognitif
- Kemahiran Berfikir
- Kecerdasan

Teori Pembelajaran 6.1 Teori Pembelajaran Behaviorisme


- Teori Pelaziman Klasik Pavlov
- Teori Pelaziman Klasik Watson
- Teori Pelaziman Operan

ZB - IPTAR
JIP JULAI 2008
Thorndike
- Teori Pelaziman Operan Skinner

6.2 Teori Pembelajaran Sosial

6.3 Teori Pembelajaran Kognitif


- Teori Pembelajaran Gestalt
- Model Pemprosesan Maklumat
- Teori Pembelajaran Gagne
- Teori Pembelajaran Ausubel
- Teori Pembelajaran Bruner
- Teori Pembelajaran
Konstruktivisme

6.4 Pendekatan Pengajaran-


Pembelajaran
- Pengajaran Langsung
- Pembelajaran Kooperatif
- Pengajaran Masteri

Kecerdasan, 7.1 Kecerdasan dan Pemikiran

Pemikiran,Penaakulan 7.2 Penaakulan


dan Metakognisi - Kemahiran berfikir secara kreatif
- Kemahiran berfikir secara kritis

7.3 Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran Kemahiran berfikir

7.4 Penakulan

Pendidikan Khas 8.1 Definisi Pendidikan Khas

8.2 Pelajar-pelajar Berkeperluan Khas

8.3 Ciri-ciri Pendidikan Khas

8.4 Falsafah dan Matlamat Pendidikan


Khas

8.5 Katgori Pelajar-pelajar berkeperluan


Khas
- Masalah pendengaran
- Masalah penglihatan
- Masalah pembelajaran
- Pelajar-pelajar Pintar-berbakat
-

Program Untuk 9.1 Program Pendidikan Inklusif


- Definisi, Falsafah dan Objektif
Pelajar Berkeperluan Program
Khas - Model program pendidikan
inklusif
- Prinsip-prisip dan strategi-strategi
Perlaksanaan program
pendidikan Inklusif dan isu-isu
rancangan pendidikan Individu
- Definisi, falsafah dan Objektif
Program
- Prinsip-prinsip dan strategi-
strategi pelaksanaan rancangan
pendidikan individu dan isu-isu

Persekitaran 10.1 Sekolah model tradisional, model


sekolah di struktur semula dan
Pembelajaran dan

ZB - IPTAR
JIP JULAI 2008
Pengajaran Yang kemahiran belajar.
 Model sekolah di struktur semula
Kondusif  Kemahiran baru diperlukan oleh
pelajar
 Mengintegrasikan teknologi baru
dengn pengajaran dan
pembelajaran

10.2 Persekitaran Bilik Darjah yang


kondusif untuk pengajaran-
pembelajaran
- aspek psikologi
- perhubungan interpersonal
(komunikasi)
- aspek fizikal

10.3 Model pembelajaran-pengajaran


bermotivasi
- motivasi dari perspektif motivasu
pencapaian dan keperluan, teori
matlamat dan jenis
- morivasi dari perspektif teori
atribusi, konsep kendiri dan
social kognitif
- prinsip-prinsip motivasi dan
aplikasi motivasi dalam
pengajaran dan pembelajaran
- aplikasi motivasi dalam
pengajaran dan pembelajaran

ZB - IPTAR
JIP JULAI 2008