lNSTlTUT PENDlDlKAN CURU MALAYSlA

PROCRAM l1AZAH SAR1ANA MUDA PERCURUAN
DENCAN KEPU1lAN (PENDlDlKAN 1ASMANl
PENDlDlKAN RENDAH)Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran MalaysiaBerkuat kuasa mulai Januari 2007


1
KANDUNGAN MUKA SURAT


1. Pengenalan

2
2. Matlamat Program

2
3. Hasil Pembelajaran Program

2
4. Sistem Akademik

3
5. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan
Kepujian

4
6. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan
Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

6
7. Agihan Kursus Mengikut Semester

7
8. Sistem Penyampaian

10
9. Matriks Hasil Pembelajaran

11

10.

11
Sistem Pentaksiran dan Penilaian

Sinopsis Kursus

11
• Kursus Wajib

11
• Kursus Teras

18
• Pakej Kursus Elektif

27
• Kursus Tanpa Kredit 29

12. Lampiran 1: Pakej Elektif 1 dan Elektif 2

34
13. Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major Dengan Pakej Kursus
Elektif 1 dan Elektif 2

36
14. Lampiran 3: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran

38
15. Lampiran 4: Perincian Hasil Pembelajaran Program

39
16. Lampiran 5: Matrik Hasil Pembelajaran

42
2
1. PENGENALAN

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut
Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan
praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang.
Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga
semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar
yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.


2. MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang
berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan
profesionalisme dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.


3. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Para lulusan PISMP dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)
berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang

i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan
ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran
dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Jasmani
Pendidikan Rendah;

ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran
melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Pendidikan
Jasmani Pendidikan Rendah;

iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan
Rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan
etika profesional keguruan;

iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai
melalui bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dalam pelbagai
situasi sebenar;

v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan
Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia;
dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan
patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.


3

4. SISTEM AKADEMIK

Tempoh Pengajian Program

PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan
semester.


Tahun Akademik

Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester
Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu.
Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti
yang berikut:

SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU
Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu
Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu
Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu
Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu
Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu
Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu
Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu


Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi
bersemuka dan tidak bersemuka, amali dan Amalan Profesional yang diberi
peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS),
praktikum dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu
pelaksanaan.

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam
pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian dengan jayanya sebanyak 133
kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

4
5. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang
menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan
kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk
melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan
negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut:

Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

BIL. KURSUS KREDIT
1. KURSUS WAJIB 23(17%)
• Kursus Wajib IPT
• Kursus Wajib IPGM

2. KURSUS TERAS 86(65%)
• Pengajian Profesional (27K)
• Major (45K)
• Amalan Profesional (14K)

3. KURSUS ELEKTIF 24(18%)
• Pakej Elektif 1 (12K)
• Pakej Elektif 2 (12K)

JUMLAH 133(100%)

Kursus Wajib

Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan
Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).

Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang
mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas,
kemahiran generik dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang
guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.


Kursus Teras

Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major dan Amalan
Profesional.

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan
yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran
profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik
dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan
kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan
pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan
subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.
5
Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.
Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman
Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4
minggu, praktikum 24 minggu manakala internship selama 4 minggu. Amalan
Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat
penganugerahan ijazah.


Kursus Elektif

Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang ditawarkan untuk
membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada major.
Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan
pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif
diagihkan sejumlah 12 kredit.


Kursus Tanpa Kredit (TK)

Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English
Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam
meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian
University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.


6. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN
KEPUJIAN (PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH)

Perincian kursus yang akan ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang
berikut:
KURSUS WAJIB

KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1)
WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1)
WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru 3(0+3) *KT
Jumlah 23(17%)

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

6
KURSUS TERAS

Pengajian Profesional
KOD KURSUS KREDIT
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia 3(3+0)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
Jumlah 27(20%)

Kursus Major
KOD KURSUS KREDIT
PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1)
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2)
PJM3103 Olahraga 2(0+2)
PJM3104 Renang 2(0+2)
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran
Motor
2(2+0)
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1)
PJM3107 Gimnastik 2(0+2)
PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2)
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(1+1)
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(1+1)
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani
dan Sukan
3(2+1)
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(1+1)
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1)
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
2(1+1)
PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3(3+0)
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0)
PJM3118 Kecederaan Dalam Sukan 2(1+1)
PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 -Pelaksanaan dan Pelaporan 3(3+0)
Jumlah 45(34%)

Amalan Profesional
KOD KURSUS KREDIT
* Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 1) – P.Prof. Sem. 1
* Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 2) - Major Sem. 2
* Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 3) – Elektif 1 Sem. 3
* Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 4) – Elektif 2 Sem. 4
PRK3101 Praktikum I 2(4M)
PRK3102 Praktikum II 4(8M)
PRK3103 Praktikum III 6(12M)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14(11%)

7
* Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan
’task’/tugasan yang diberikan oleh kursus Pengajian Profesional, Kursus Major,
Kursus Elektif 1 dan Kursus Elektif 2 mengikut semester yang ditetapkan.

KURSUS ELEKTIF

Pakej Elektif 1 Pendidikan Kesihatan
KOD KURSUS KREDIT
PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (3+0)
PKE3102 Pendiddikan Keselamatan 3 (2+1)
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1)
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3 (3+0)
Jumlah 12 (9%)

* Pakej Elektif 1 ditentukan mengikut bidang kursus major seperti yang
ditunjukkan dalam Lampiran 1.


Pakej Elektif 2 (Pilih dari lampiran 3)
KURSUS KREDIT
Pakej Elektif 2 12
Jumlah 12(9%)

* Pilih salah satu daripada bidang kursus seperti yang berikut sebagai Pakej
Elektif 2:
• Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
• Bahasa Melayu
• English Language
• Pendidikan Moral

Senarai lengkap Pakej Elektif 2 ditunjukkan di Lampiran 3 dan kombinasi kursus
major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 4.7. AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang
bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta
kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester
seperti yang berikut:


Aras 1 Semester 1 hingga 3
Aras 2 Semester 4 hingga 6
Aras 3 Semester 7 dan 8


Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat
mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras
demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester bagi major Pendidikan Jasmani
adalah seperti yang berikut:

8
Semester 1 (Tahun 1)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa I) *KT(45j)
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2 (1+1)
PJM3102 Pergerakan Asas 3 (1+2)
PJM3103 Olahraga 2 (0+2)
Jumlah 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ’Task’/tugasan Pengalaman Berasaskan sekolah (PBS) diberikan oleh kursus
Pengajian Profesional (EDU3101)


Semester 2 (Tahun 1)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa II) *KT(10j)
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
PJM3104 Renang 2 (0+2)
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2 (2+0)
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3 (2+1)
PKE3101 Elektif1: Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (2+1)
Jumlah 19

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada kursus major (Contoh
bagi major Pendidikan Jasmani: PJM3105).

Semester 3 (Tahun 2)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa III) *KT(10j)
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
PJM3107 Gimnastik 2 (0+2)
PJM3108 Pendidikan Luar 3 (1+2)
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2 (1+1)
PKE3102 Elektif1: Pendidikan Keselamatan 3 (2+1)
Elektif 2: (Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Total 19
9
* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 1 (PJM3106)


Semester 4 (Tahun 2)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa IV) *KT(35j)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3 (2+1)
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2 (1+1)
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1)
Elektif 2: (Ruj. Lampiran 1 & Lampiran 2) (dan **PBS) 3(x+x)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 2 (XXXXXXX)

Semester 5 (Tahun 3)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa V) *KT(10j)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan
Sukan
3(2+1)
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2)
PKE3104 Elektif 1: Program Kesihatan Sekolah 3(2+1)
Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x)
PRK3101 Praktikum I 2(4M)
Jumlah 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

Semester 6 (Tahun 3)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa VI) *3(0+3)
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1)
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
2(1+1)
Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x)
PRK3102 Praktikum II 4(8M)
Jumlah 15

* Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6.

10
Semester 7 (Tahun 4)
KOD KURSUS KREDIT
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3 (3+0)
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0)
PRK3103 Praktikum III 6(12M)
Jumlah 14Semester 8 (Tahun 4)
KOD KURSUS KREDIT
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1)
PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 –Implementasi dan Pelaporan 3(3+0)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 138. SISTEM PENYAMPAIAN

Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir
dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai
pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah
melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras
dengan perkembangan bidang pendidikan terkini.

Sistem penyampaian dan pentaksiran akan berfokuskan kepada konsep
pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran
sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri dan penilaian kendiri. Untuk
mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus
kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran,
pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi
maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan
sistem penyampaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 3 disediakan
untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.

Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi; bersemuka
dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.
Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan
Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses,
mengumpul dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan
terarah (directed tasks) seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-
pembelajaran. Tuagasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan
dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi
tutorial.

11

9. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang
menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan
Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran
4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses
akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk
membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan.
Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5.10. SISTEM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang
menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan
Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran
4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses
akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk
membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan.
Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5.


11. SINOPSIS KURSUS


KURSUS WAJIB

WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)

Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang
mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun
(Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh
tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu
kontemporari, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara.

This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various
civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay
civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent
figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari and nation
development process.


WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses
on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence
Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills,
Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.

Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar.
Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa,
jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis untuk pelbagai tujuan.
12


WAJ 3103 English Language Proficiency II 1(1+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It
builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable
learners to explore and apply appropriate structures of the English language for
different text types. This will enable learners to become proficient language users
and be able to assess and reflect on their learning.course aims to build on
learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound Systets
Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I
(WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar,
bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Ia bertujuan memahirkan
pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian
bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Ia juga membolehkan pelajar menilai dan
membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka


WAJ 3104 Literasi Bahasa 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa,
Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran, Panduan dan Organisasi
Kandungan Pemulihan Membaca dan Menulis, Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran, Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis, Jenis-jenis
Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis, Penyerapan Pemulihan
Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni
Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pemilihan, Pembinaan, dan
Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Elektronik dan Bukan
Elektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

This course describes about Language Acquisition theory, its relationship with
teaching and learning, Reading and Writing Remedial Content Organisation,
Teaching and Learning Strategy, Reading and Writing Remedial Basic Skills,
Types of Reading and Writing Basic Skills Activities, Reading and Writing in
Music Education, Visual Arts Education, Physical Education and Health Science,
Selection, Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching and
Learning Resources, and Teaching and Learning Activities.


WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and
model to support the achievement of numeracy in these basic areas in
mathematics. It is a crucial way in making sure that students are well-trained to
guide and help pupils become properly numerate by the time they complete the
primary education. The key elements in numeracy such as the use of real life
experiences, concrete materials, questioning and discussion techniques are
infused throughout the course in problem solving, calculation, measurement,
spatial sense and, data analysis and interpretation.

Kursus ini memberi penekanan tentang pendekatan dan strategi yang sepatutnya
dikuasai dan dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong
pencapaian literasi nombor dalam bidang- bidang asas matematik. Dengan
latihan yang cukup, pelajar berupaya membimbing dan membantu murid- murid
13
untuk memastikan pencapaian literasi nombor ini di akhir persekohan rendah.
Elemen- elemen penting yang diamalkan untuk mencapai literasi ini termasuklah
mengaitkan pengalaman sebenar, menggunakan bahan konkrit dan penggunaan
teknik menyoal dan perbincangan yang disepadukan dalam keseluruhan kursus
melalui problem solving, calculation, measurement, spatial sense dan data
analysis and interpretation.


WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan
hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.
Hasratnya adalah mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia.
Adalah diharapkan pelajar dapat memahami dan menangani cabaran global
dalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Kursus ini juga
memperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam.

This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with
special attention to the latter’s development in Malaysia. Its main aim is to create
a specially-molded Malaysian society. It is hoped that students will have a good
understanding of the concept and develop ideas to tackle global challenges within
cultural and ethnic relationships at national and Asian levels. This course also
introduces students about ethnic relations from Islamic perspective.


WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk
mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan
seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran
sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang
mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan
kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan
kepada Seni Dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan
dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan
Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.

This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative
activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the
teaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes
the importance of creative activities that help stimulate imagination, expression,
inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts in
Education, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well as
application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.


WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah,
penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan
aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi.

14
This course focuses on co-curriculum in primary school, setup of co-curriculum
unit, filing system, organization of activities and competition, management of
meeting and budget, official function, leadership and evaluation of activities.


WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum sejarah permainan peringkat
antarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang
permainan, mengetahui, latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran
dalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan, serta
pengelolaan pertandingan.

This course focuses on general knowledge history of games in Malaysia and
International level, introduction to equipment, court and rules and regulation of
Games, knowing, training and tactical of games, games enrichment, management
of court/ field and team and organizing competition.


WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan
unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas
pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit
Beruniform sekolah rendah.

This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization;
constitution of uniform unit; management and administration; discipline and
spiritual; principles of first aid; marching; social activities.


WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan
dan pelaksanaan amali perkhemahan.

This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; camping
andcourses in uniform unit.


WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran
asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang;
pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan.

This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; track
events; field event; management in measurement of track and field events;
organizing competition; team management.


WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1)

15
Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah;
perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran
asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

This course focuses on the introduction and concept of society; management;
history; development and importance; classification of society; basic skills;
preparation, implementation and evaluation of project.


WAJ3114 Bina Insan Guru (BIG) 3(0+3)

Pengenalan

Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu aspek utama yang dititikberatkan dalam
program latihan dan pendidikan perguruan Institut Pendidikan Guru (IPG) masa
kini. Dalam usaha melahirkan guru permulaan yang berkesan, kursus Bina Insan
Guru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah matlamat tersebu. BIG
diperuntukan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara keredit terkumpul
selama enam semester.


BIG Fasa I(45 jam)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga
malam Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi pendedahan awal
kepadapelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul dan ia
mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru. Enam domain
tersebut ialah kerohanian dan akhlak keguruan; berilmu, beramal dan berbakti;
berakauntabiliti dan amanah; berdaya tahan yang tinggi; berjiwa merdeka dan
perkasa serta kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Bina Insan Guru melalui program
perkhemahan ini menjurus kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara
alamiah dalam konteks dan situasi sebenar sebagai usaha memperkasakan ilmu,
kemahiran, daya intelek, daya tahan, nilai dan akhlak keguruan. Di samping itu,
Bina Insan Guru ini juga melibatkan pelajar dengan aktiviti ceramah, bengkel,
atau seminar yang menyediakan mereka dengan input yang selaras dengan
objektif program perkhemahan I yang telah diikuti.

This course is a camping programme for four days and three nights. The aim of
this camping programme is to give an early exposure of the ideal characteristics
and qualities of teachers which incorporate the six domains of the BIG curiculum
namely; spiritual and teachers-value; knowledgeable and good deeds,
accountability and thrustworthy; high level of endurance; sense of freedom and
might; creative and innovative. Implementation of BIG through camping
programme emphasized on learning outside the classroom which is in the context
of nature and real situation in an effort to inculcate knowledge, skills, intelectual
force, endurance, values and teaching ettiquette. Beside that, in BIG 1, students
will also be involved in talks, workshop, seminar with inputs that are in line with
the objectives of the camping programme.


BIG Fasa II(10 jam)

Kursus ini, mencakupi aktiviti ceramah, bengkel, seminar dan khidmat
kemasyarakatan. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman
16
yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang, hubungan
guru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta
guru dan akauntabiliti profesionalisma. Kursus ini juga betujuan memupuk
kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.

This course covers the activities of talks, workshops, seminar and social services.
Through this course students will be exposed to the holistic understanding of a
well balanced teacher, relationship between teacher or school and the community
towards enhancing the quality of education as well as teachers and
professionalism accountability. This course also aims to create awareness on the
importance of communal services.


BIG Fasa III(10 jam)

Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan aktiviti kemasyarakatan.
Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri
bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Aspek
berkaitan yang diterapkan ialah pengucapan awam, kesantunan berbahasa,
kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis
rasmi dan etika berpakaian. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran
tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.

This course deals with the developing of training skills and communal avtivities.
Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending
them. Social ettiquette and protocol are emphasised. Related aspects stressed
are public speaking, courteous language usage, effective listening, table manners,
conducting official functions and dress code. This course also aims to create
awareness on the importance of communal services.


BIG Fasa IV(35 jam)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama tiga hari dua malam
berfokus kepada aktiviti kemasyarakatan . Tujuan program perkhemahan ini ialah
memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam membuat perancangan dan pengendalian semua aktiviti. Melalui kursus ini,
pelajar diuji keupayaan daya tahan mereka di dalam aspek fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial semasa melaksanakan semua aktiviti. Di samping itu,
kursus ini ingin memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan
khidmat kemasyarakatan melalui penglibatan langsung dalam aktiviti.


This course is a camping programme for three days and two nights with the focus
on social activities. The aim of this programme is to expose students in applying
high level thinking skills in palnning and implementation of all the activities. The
students would be tested on their endurance ability in the aspects of physical,
mental, emotion spiritual and social throughout the activities. Besides that, the
course also aim to create awareness among the students on the importance of
social services through direct involvement in the activities.


BIG Fasa V(10 jam)

17
Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’.
Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri
bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah pengurusan pendidikan. Aspek
berkaitan yang diterapkan ialah guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ),
Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan
Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Kursus ini juga bertujuan memupuk
kesedaran tentang kepentingan benchmarking. Aspek yang diberi penekanan
ialah lawatan ke sekolah cemerlang, sekolah harapan atau sekolah inovasi.
Perkara yang diterapkan ialah ciri-ciri kepimpinan, pengurusan, iklim sekolah atau
budaya sekolah dan infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum.

This course deals with the developing of training skills and benchmarking visit.
Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending
them. Managing education is emphasized. Related aspects stressed are teachers
and law, mandate, Act 550 (1996), circular profesionalism, circular services,
function of state education department and its various sectors, as well as the
function and the role of the district education departments and its various sectors.
This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking.
Related aspects stressed are visit to exellance schools, schools with bright hopes
or innovative schools. Topics to be covered are leadership characteristics,
management, school’s environment, culture and infrastructures as well as
curriculum infrastructure.
BIG Fasa VI(10 jam)

Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’.
Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri
bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah guru inovatif melalui ciri-ciri guru
yang inovasi dan refleksi BIG dari semester 1 hingga 6 dari sudut mentadbir ujian
post Inventori Self Direct Search dan inventori konflik, interpritasi dapatan ujian
dan refleksi BIG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang
kepentingan ‘benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah interaksi
profesional dengan guru cemerlang melalui inovasi pedagogi guru cemerlang,
amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisma
dan komitmen guru cemerlang.

This course deals with the developing skills and benchmarking visits. Students
areexposed to planning and conducting workshops as well as attending them.
Innovative teachers is emphasized through chararacteristics of innovative
teachers and reflection of BIG from semester 1 to 6 through post inventory Self
Direct Search test, inventory conflict, interpretation of testing and reflection of BIG.
This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking.
Related aspects stressed is proffessional interaction with excellent teachers
through innovative pedagogy, practices of teaching and learning characteristics of
professionalisme and commitement.
18
KURSUS TERAS
(KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
(Philosophy and Education in Malaysia)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur
serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan
tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern
philosophy of education; historical development of the Malaysian education
system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School
Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia.


EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak
(Child Development)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah
kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan;
peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi
terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan
khas.

This course encompasses the developmental process of a child, nature of human
beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the
development of the child; basic principles of child development; different stages of
development; the underpinning theories of child development; implications on
teaching and learning; development of children with special needs.


EDU3103 Murid dan Alam Belajar
(Learning and the Learner)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori
pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran
terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran
pembelajaran.

This course encompasses the child’s learning environment; various learning
theories; implications of individual differences, motivation and learning styles
towards selection and application of approaches and strategies in teaching and
learning.


EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
(Behaviour and Classroom Management)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru
dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin
murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas
19
This course discusses classroom management in primary schools, the roles of
teachers in classroom management; models of discipline management; issues
regarding discipline problems of students and management of special need
students.


EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
(Technology in Teaching and Learning)
3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi
pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media
pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media
pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development of
educational technology; selection, production, utilization and evaluation of
educational media; application of technical skills in using various instructional
media; integration of information and communication technology in teaching and
learning; management of educational media and resources.


EDU3106 Budaya dan Pembelajaran
(Culture and Learning)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia;
gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran
berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian
budaya.

This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia;
learning styles based on different multicultural aspects; communications skills;
multicultural relationship skills and issues.


EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak
(Guidance and Counselling for Children)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai
pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian
kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling
kanak-kanak.

This course encompasses the basic concepts of guidance and Counselling goals,
needs, types of guidance and Counselling services; roles of ordinary teachers as
guidance teachers; application of theories and basic Counselling skills in
conducting individual and group Counselling and various types of therapy in child
Counselling.

20
EDU3108 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional
(Leadership and Professional Development)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang
profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan
guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan
tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as
a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher
development; leadership and roles of teachers; professional skills and
responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools.


EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa
(Teacher and Current Challenges)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda
awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara
menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms
of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome;
innovation and managing educational changes.KURSUS TERAS
(KURSUS MAJOR – PENDIDIKAN JASMANI)


PJM 3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal
Training Methodology of Physical Fitness
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan
fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal; komponen kecergasan fizikal
berlandaskan kesihatan; komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan
motor; prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal; kaedah-kaedah latihan
kecergasan fizikal; jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesan
latihan terhadap kecergasan fizikal.

This course discusses the whole concept and definition of fitness, physical fitness
and the importance of physical fitness; health related of physical fitness
component; motor related of physical fitness component; training principles of
physical fitness; training methodology of physical fitness; training schedule of
physical fitness; periodisation of training and effects of training on physical fitness.


PJM 3102 Pergerakan Asas
Basic Movements
3(1+2)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan
21
mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-
jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.

This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in basic
movements, models of children games and helping children in applying basic
movements in their daily life. This course also stress in types of games which
suitable to different age categories


PJM 3103 Olahraga
Athletics
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan
antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-
undang olahraga; kemahiran acara balapan; kemahiran acara padang; kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga
menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam
kejohanan olahraga.

This course include the history and developmental of athletic internationally and in
Malaysia. This course stress on rules and regulations; the acquiring of skills in the
track and field events; the evaluation and how to implement these skills in the
teaching strategies. Students will also be involve in preparing the track and field
technically for organising athletics meet.


PJM 3104 Renang
Swimming
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan renang serta struktur organisasi
persatuan renang. Penumpuan yang ditekankan selain daripada kemahiran
renang, aspek keselamatan juga difokuskan. Untuk mempertingkatkan lagi
pengetahuan kursus ini, analisis lakuan kemahiran, kaedah penilaian dan
kaedah pengajaran dan pembelajaran juga diberi tumpuan. Selain daripada setiap
pelajar dicadangkan mengukuti kursus penyelamat aspek pengurusan dan
pengelolaan juga diberi keutamaan.

This course contain the history of swimming and the swimming association
organizing structure. Beside the basic swimming skills, safety aspect will also be
focus. To enhance the knowledge of this course, skills analysis, assessment,
teaching and learning methologies will be also focused. Beside each student will
be advised to attend life saving course, managing and organizing aspect will be
also taught.


PJM 3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran
Motor
Growth and Development of Motor Learning
2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan
pembelajaran motor; pertumbuhan dan perkembangan pranatal; pertumbuhan
somatik; tisu adipos dan komposisi badan; perkembangan fungsi anatomi dan
fisiologi; kematangan; faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan
prestasi; kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan; Ia juga memberi pengetahuan
22
terhadap perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan
prestasi; pemprosesan maklumat; ‘attention’ dan prestasi; kawalan motor;
koordinasi; perbezaan individu; pembelajaran motor; maklumbalas; pengekalan
dan pemindahan.

This course consist of the concept and definition of growth, maturation and motor
learning, prenatal growth and development; somatic growth; adipose tissues and
body composition; development in function of anatomy and physiology;
maturation; factors that influences growth, maturation and performance; children,
physical activities and sports; It also give knowledge on development and types of
motor skills and its relationship with performance; information process; attention
and performance; motor control; coordination; individual differences; motor
learning; feedback, retention and transfer.


PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi
Anatomy and Physiology
3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi;
peringkat kimia, selular dan tisu organisma; sistem integumentari; sistem rangka;
sistem otot ; sistem saraf; sistem endokrina; darah; jantung; saluran dan
peredaran darah; sistem limfatik dan imuniti; sistem respirasi; sistem
penghadaman; pemakanan dan metabolisma dan sistem urinari.

This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology; chemical level,
cellular level and tissue level of organisation; integumentary system; skeletal
system; muscular system; nervous system; endocrine system; blood; heart; blood
vessels and circulation; lymphatic system and immunity; respiratory system;
digestive system; nutrition and metabolism and urinary system.


PJM 3107 Gimnastik
Gymnastics
2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek
pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan
pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga
menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan
kaitannya dengan sukan lain. Aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta
keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan sesuatu kejohanan atau
pertandingan.

This course include basic skills in gymnastic with emphasis on gaining skills,
analysis of movement, concept of biomechanic and motor learning as well as
coaching and officials. It also explain the importance of gymnastic skills among
children and its relationship with other sports. Aspect of organisation,
management and administration as well as safety of equipments and facilities,
managing teaching and learning in classroom and competition.


23
PJM 3108 Pendidikan Luar
Outdoor Education
3(1+2)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah
perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan.
Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta
kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. Bagi
memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran, aspek perancangan,
pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi
penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.

This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and
literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the
intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice-
versa. To enhance the teaching and learning process, planning, managing,
administrating and safety aspect of various activties are emphasize.
Assessments will be conducted to ensure its achievement


PJM 3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring
Games – Soccer and Netball
2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan bola sepak dan bola jaring
di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan;
kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.

This course includes the historical development of soccer and netball in Malaysia
and international level; rules and regulation of the games; basic skills; method of
teaching and learning and evaluation of skills.


PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
Curriculum and Pedagogy in Physical Education
3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani
di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi dan pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.

This course includes the history and development of physical education in
Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education
policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and
carrying out of micro teaching.
24
PJM 3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling
Games – Volleyball and Handball
2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Bola Tampar dan Bola
Baling di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas
permainan; kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian
kemahiran.

This course includes the historical development of volleyball and handball in
Malaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills;
method of teaching and learning and evaluation of skills.


PJM 3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani
dan Sukan
Manaagement and Administration of Physical
Education and Sports
3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program
pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam
sukan; nilai dan etika dalam sukan.

This course discusses the management and administration of physical education
and sport; administration of national and international sport agency; managing
physical education and sport; managing tradisional games; sports development
programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in
sport.


PJM 3113 Permainan Badminton dan Hoki
Games – Badminton and Hockey
2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Badminton dan Hoki di
Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan;
kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.

This course includes the historical development of badminton and hockey in
Malaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills;
method of teaching and learning and evaluation of skills.


PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian
Adapted Physical Education
2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani
suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran
dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Justeru itu kepentingan, konsep
kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan
aktiviti dalam pendidikan jasmani suaian disesuaikan dengan konsep pedagogi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid kurang upaya yang dilaksanakan
melalui pengajaran mikro.

25
This course includes the history and development of adapted physical education
curriculum in Malaysia that explains the connection between philosophy and
learning theories in national education. The importance and curriculum concept of
physical education, syllabus and its interpretation as well as the criteria in
choosing activities of adapted physical education that blends with pedagogy
concept in teaching and learning of disable pupils implemented through micro
teaching.


PJM 3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
Measurement and Evaluation in Physical Education
and Sports
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang
pendidikan jasmani dan sukan; pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran
serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian; pembinaan ujian,
interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan
didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalakan dalam
kesihatan, pendidikan jasmani dan sukan.

This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate
tests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in
data analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and using
statistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain an
introduction to the research process as practiced in health, physical education and
sport.


PJM 3116 Penyelidikan Tindakan 1- Metodologi
Action Research 1 - Methodology
3(3+0)

Kandungan kursus ini adalah satu pengenalan kepada cara serta rekabentuk
kajian tindakan. Ianya mencakupi langkah-langkah asas yang melibatkan
merekabentuk dan melaksanakan satu kajian penyelidikan, termasuk menulis
satu proposal kajian. Pelajar dikehendaki memilih satu persoalan kajian serta
menilai kesesuaian pendekatan-pendekatan metodologi yang berbeza serta isu-
isu yang berkaitan. Kursus ini juga bertujuan membantu pelajar membentuk
pemahaman yang sistematik mengenai konsep-konsep statistik serta aplikasinya
di dalam bidang pendidikan jasmani dan kajian sukan.

This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate
tests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in
data analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and using
statistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain an
introduction to the research process as practiced in health, physical education and
sport.


PJM 3117 Psikososial Sukan
Psychosocial in Sports
2(2+0)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi
sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman; personaliti;
26
motivasi; kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan; perkembangan
psikologi kanak-kanak melalui sukan; penetapan matlamat ; maklumbalas,
peneguhan dan motivasi intrinsik; ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. Di
dalam disiplin sosiologi sukan, ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan;
teori sosial dalam sukan; sejarah sukan dan proses sosiolisasi; sukan dan kanak-
kanak; deviasi dalam sukan; keganasan dalam sukan; sukan dan ekonomi; sukan
dan media.

This course build individual understanding on the disciplines of sports psychology
and sports sociology. It covers the meaning of sports psychology and exercise;
personality; motivation; arousal, stress and anxiety in sports; development of child
psychology through sports; goal setting; feedback, reinforcement and intrinsic
motivation, burnout and over training in sports; in the discipline of sports sociology
it emphasize on definition of sport sociology; social theories in sports; sports
history and sociolisation process; children and sports; deviation in sports;
aggression in sports; economy and sports; media and sports.


PJM 3118 Kecederaan dalam Sukan
Sports Injury
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asas
pertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahan
kecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasan
dan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit;
pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan;
mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah;
kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan
mata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan
kecederaan.

This course discusses the basic concept of sports injury; basic principles of first
aid; sports, sports medicine and coaches of sports; prevention of injury in sports;
approach in treatment of injury; airways and cardiopulmonary resuscitation;
asthma and heart attack; skin injury; open wound; exposure to extreme heat; faint;
lifting and carrying of patient; principles in managing fracture; soft tissue injury;
injury to the hand, body, legs, head and eyes; facilities and equipment of first aid
and treatment room for sports injury.


PJM 3119 Penyelidikan Tindakan 2 – Implementasi dan
Pelaporan
Action Research 2 – Implementation and Reports
3(3+0)

Kursus ini memberi bimbingan khusus kepada pelajar untuk menyediakan,
melaksanakan, menulis, membentangkan kertas cadangan mengenai isu-isu
yang berkaitan dengan pendidikan jasmani kesihatan.

This course would specifically assist students to prepare, implement, write,
present proposal paper on issues related to physical education and health

27
KURSUS TERAS
(AMALAN PROFESIONAL)

PBS3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I
School Based Experience I
0.5(0+0.5)

Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi
pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.
Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti
sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah,
pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.

School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school
environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and
experience through observations, analysis of documents, reflections, interaction
with the school community, about pupil’s behaviour, school and classroom
management, school facilities and the implementation of the school curriculum.


PBS3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II
School Based Experience II
0.5(0+0.5)

Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada
pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan
peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian,
penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.


School-based Experience II aims to give students the experience of effective
classroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learning
process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives them
the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through
interaction with the school community.PBS3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah III
School Based Experience III
0.5(0+0.5)

Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada
pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor
pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti,
penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui
pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.

School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum
content and learning factors. This exposure will assist students to determine the
suitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinking
skills in teaching and learning process through observations, analysis of
documents, reflections, interaction with the school community.
28
PBS3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV
School Based Experience IV
0.5(0+0.5)

Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada
pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan
pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan
komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan
pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi
dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang
digunakan.

School-based Experience IV aims to give students the experience of the
assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and
learning process. Through observations, analysis of documents, reflections,
interaction with the school community students will evaluate the appropriateness
of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities,
and resources with the lesson plan.

PRK3101 Praktikum I
Practicum I
2(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar
untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga
membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui
bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing
dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada
pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya
mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau
menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It
aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate
teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons
and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and
collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of
situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise
knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation.
Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson
planning, preparing teaching aids and classroom management. Student
teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher.


PRK3102 Praktikum II
Practicum II
4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam
program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada
pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut
Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum 2 adalah
kesinambungan Praktikum 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi
29
sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran
dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi
dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It
aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation
skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a
variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum 1 which enables
student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through
guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a
real life situation.


PRK3103 Praktikum III
Practicum III
6(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam
program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori
pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi.
Praktikum 3 adalah kesinambungan Praktikum 2 yang memberi peluang kepada
pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai
pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui
bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah
pembimbing.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It
aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning
theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum 3 is
a continuity of Practicum 2 which enables students to practise knowledge, skills
and teacher values through guidance and collaboration with cooperating
teachers, lecturers and peers in a real life situation.


INT3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan
pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.
Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan
dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang
telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat
kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru
pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk
meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat
kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah
pembentukan guru permulaan yang berkesan.

Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience
of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students
are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities
outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as
part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership
qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities
to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities
and inculcate professionalism as effective beginning teachers.
30
PAKEJ ELEKTIF 1
(PENDIDIKAN JASMANI)

PK3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti
Sexuality and Health Education
3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan
aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit
yang melibatkan seksualiti. Ia juga memberikan pendekatan positif positif
terhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka yang negatif, dan
diskriminasi.

This course encompass the knowledge about health sexuality, physical and social
growth, acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from
sexual activities. This course also stress about positive approach in sexuality, free
from negative prejudice and discrimination.


PK3102 Pendidikan Keselamatan
Safety Education
3(2+1)

Kursus ini meliputi Prinsip dan konsep pendidikan keselamatan dimana
penekanannya adalah kepada punca serta pencegahan kemalangan di sekolah
dan dikomuniti khususnya di persekitaran sekolah, rumah, semasa rekreasi dan
trafik

This course includes the principles and concept of safety education, emphasizing
on the cause and prevention of accident at school and community as well as the
principles of accidental prevention in the environments of school, home, recreation
and traffic.


PK3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan
Curriculum and Pedagogy in Health Education
3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif,
sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan
objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan
pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan
This course discusses the basic concepts in health education, the philosophy,
objectives, history and the curriculum of health education, the learning style,
method, strategies and approaches in teaching health education; doing the practical
session of micro teaching.

PK3104 Program Kesihatan Sekolah
Health Programmes in School
3(3+0)

Kursus ini dapat memberi pemahaman umum berkaitan konsep,
tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak, selain
memperkenalkan konsep serta amalan promosi kesihatan sekolah. Ia
membekalkan maklumat asas, kandungan serta kemahiran yang
diperlukan oleh guru bagi melaksanakan program kesihatan di sekolah.
Maklumat berkaitan persekitaran sekolah sihat dan selamat; program
31
kesihatan sekolah serta strategi dan teknologi bagi mempromosi kesihatan
di sekolah dan komuniti sekitar, akan juga dibekalkan.

This course provides a general understanding of health concepts, health
behaviors, and health concerns of students as well as an introduction to the
concepts and practice of school health promotion. It provides the
background information, content, and skills teachers need to implement
comprehensive school health education in the schools. Information is
provided on fundamental health content, safe and healthful school
environment, comprehensive school health programs, and instructional
strategies and technologies to promote health within the school and
community.PAKEJ ELEKTIF 2
(Pilih Satu)

BAHASA MELAYU

BME3101 Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan
mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-
jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi
pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.

This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental
movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games
and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course
also stress on types of games which are suitable to different age groups.


BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.
Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan
peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem
penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical
level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.
Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.
Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory
system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system.

32
BME3104 Pengajaran Kemahiran BM Sekolah Rendah 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.
Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan
peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem
penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical
level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.
Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.
Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory
system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system.
BME3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Berbantukan Komputer
3(0+3)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.
Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan
peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem
penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical
level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.
Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.
Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory
system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system.33
KURSUS TANPA KREDIT

ELS3101 English Language Enrichment I
(Pengukuhan Bahasa Inggeris I)
TK

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It
focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types,
and Cohesive devices in spoken and written language. This will improve and
reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English
Language works in terms of form, function and meaning.

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.
Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan
penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan
kesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa
Inggeris.


ELS3102 English Language Enrichment II
(Pengukuhan Bahasa Inggeris II)
TK

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It
will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test
(MUET). The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This will
reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a
variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning.


Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia
membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.
Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan
bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajar
membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.
34
LAMPIRAN 1
PAKEJ ELEKTIF 1 DAN ELEKTIF 2

Bil. Pakej Elektif 1 Kursus Kredit
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2)
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1)
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)
1. Pendidikan
Jasmani
(Major selain
yang di bawah)
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1)

PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0)
PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(3+0)
PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro
Pendidikan Islam
3(2+1)
2. Pendidikan Islam
(Major B. Arab)

PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0)

BAE3101 Pengenalan Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab KBSR 3(3+0)
BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0)
BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran serta
Penilaian Bahasa Arab
3(3+0)
3. Bahasa Arab
(Major P. Islam)
BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro 3(2+1)

PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0)
PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1)
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1)
4. Pendidikan
Kesihatan
(Major PJ)
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0)
Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit
PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(3+0)
PSK3102 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dan Pentaksiran dalam
Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
3(3+0)
PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(2+1)
1. Pendidikan
Sivik dan
Kewarganegaraan

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarnegaraan
3(2+1)

ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0)
ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral 3(2+1)
ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral
di Sekolah
3(3+0)
2. Pendidikan Moral

ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni 3(3+0)

SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0)
SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0)
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0)
3. Science Elective

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources 3(3+0)

MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0)
MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0)
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages 3(2+1)
4. Mathematics
Elective

MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling 3(2+1)

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual
KBSR
3(3+0)
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1)
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1)
5. Pendidikan Seni
Visual Elektif

PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0)

35
Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit
MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0)
MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah 1(1+0)
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0)
MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0)
6. Pendidikan Muzik
Elektif

MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah 3(2+1)

BME3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0)
BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)
BME3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan
Komputer
3(0+3)
7. Bahasa Melayu
Elektif

BME3104 Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1)

RBT3117 Pengenalan Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
3(3+0)
RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1)
RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0)
8. Kemahiran Hidup
Elektif

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2)

PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0)
PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1)
PSE3103 Teater Dalam Pendidikan 3(2+1)
9. Persuratan dan
Kesenian Melayu
(Ditawarkan di
IPBMM sahaja)
PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2)

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah 3(2+1)
PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan 3(2+1)
PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1)
10. Muzik Prasekolah

PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 3(2+1)

PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0)
PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0)
PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1)
11. Pendidikan Al-
Quran

PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1)

ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0)
ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0)
ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0)
12. English
Language

ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners 3(2+1)

36
LAMPIRAN 2

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN
PAKEJ ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2

Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan
1. Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan
2. Bahasa Arab Pendidikan
Islam
Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan
3. Pendidikan Khas
(Masalah
Pembelajaran/Masalah
Pendengaran/Masalah
Penglihatan)
Pendidikan
Jasmani
• Pendidikan Seni Visual
• Bahasa Melayu
• English Language
• Mathematics
• Science
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
4. Pendidikan Prasekolah Pendidikan
Jasmani
• Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 ditetapkan
5. Bahasa Melayu Pendidikan
Jasmani
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral
• Kemahiran Hidup
• Persuratan dan Kesenian
Melayu
• Pendidikan Seni Visual
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

• Persuratan dan Kesenian
Melayu hanya ditawarkan di
IPBMM.
6. Pendidikan Jasmani Pendidikan
Kesihatan
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Bahasa Melayu
• English Language
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
7. Science Pendidikan
Jasmani
• English Language
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
8. Mathematics Pendidikan
Jasmani
• English Language
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
9. Reka Bentuk dan
Teknologi
Pendidikan
Jasmani
• English Language
• Bahasa Melayu
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan


37
Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan
10. Pengajian Sosial Pendidikan
Jasmani
• Bahasa Melayu
• English Language
• Pendidikan Moral
• Pendidikan Seni Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

11. Bahasa Cina Pendidikan
Jasmani
• Science
• Mathematics
• Kemahiran Hidup
• Pendidikan Seni Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

12. Bahasa Tamil Pendidikan
Jasmani
• Science
• Mathematics
• Kemahiran Hidup
• Pendidikan Seni Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

13. Pendidikan Seni Visual Pendidikan
Jasmani
• Bahasa Melayu
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
14. Pendidikan Muzik Pendidikan
Jasmani
• Bahasa Melayu
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral
• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

Nota:
Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa Kursus
Persediaan.
38
LAMPIRAN 3

Sistem Penyampaian

Hasil Pembelajaran Sistem Penyampaian

Pengetahuan dan
kefahaman

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai
strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel, tutorial, kerja lapangan dan
kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan
kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan
mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan
kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan
tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui
penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan
tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.Kemahiran Intelek

Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui
kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran
“Pengetahuan dan kefahaman.”

Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran
intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.Kemahiran Praktik

Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui
kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran
“Pengetahuan dan kefahaman.” Juga, amalan sekolah rendah yang
berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.Kemahiran
kebolehpindahan

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai
input termasuk aktiviti seminar, perbincangan kumpulan kecil, bengkel
dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri
diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan
pembelajaran baru di penempatan sekolah, merefleksi dan menilai
amalan, berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar
kendiri.Etika Profesional

Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh
kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pengalaman
berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas.Penghayatan dan amalan
nilai

Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap
dan nilai murni, memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua
situasi.

39
LAMPIRAN 4

Perincian Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran

1. Pengetahuan dan Kefahaman

Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu,
teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran,
pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber
yang berkaitan dengan bidang pengajian.Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk

1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang
berkaitan dengan bidang pengajian;
1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang
memperkukuh kandungan pengetahuan
pedagogi;
1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum
yang relevan untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan;
1.4 menjelaskan jenis- jenis pentaksiran dan
prosedur yang berkaitan dengan bidang
pengajian;
1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan
dengan konteks pengajaran dan
pembelajaran; dan
1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran
untuk keperluan pembelajaran yang
pelbagai dengan menggunakan teori dan
strategi yang sesuai.


2. Kemahiran Intelek

Menggunakan proses penyelesaian masalah dan
inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir
aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan
pembelajaran kendiri.

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk

2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras
tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri
dalam pengajian akademik;
2.2 mengkaji konsep dan proses utama
daripada perspektif penyelesaian
masalah dengan menggunakan pelbagai
pendekatan termasuk teknologi maklumat
dan komunikasi;
2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai
sumber untuk memperoleh pemahaman
yang koheren tentang teori dan amalan;
2.4 menggunakan pertimbangan sendiri
yang berasas untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan;
2.5 memodeli dan menggalakkan
pembelajaran secara inkuiri dan
koperatif serta menggunakan pendekatan
pembelajaran kendiri; dan
2.6 membina dan mempertahankan hujahan
yang berasas tentang isu pendidikan
secara jelas dan koheren.
40
Hasil Pembelajaran

3. Kemahiran Praktikal

Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran
untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor
fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional
keguruan.Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk

3.1 merancang pengalaman pembelajaran
dengan mengambil kira faktor tertentu
seperti fizikal, sosial dan budaya untuk
individu dan kumpulan;
3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar,
dan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi untuk melaksanakaan
pengajaran yang berkesan dan
bermakna;
3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum
secara umum dan spesifik kepada aktiviti
pembelajaran yang bermakna;
3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk
memantau dan menaksir pengetahuan
dan kemahiran;
3.5 merangkakan dan menjalankan
penyelidikan untuk penambahbaikan
pengajaran dan pembelajaran; dan
3.6 merancang, mengurus dan
melaksanakan aktiviti kokurikulum.


4. Kemahiran Kebolehpindahan

Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan
kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi
sebenar.
Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk

4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara
secara efektif;
4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan
secara berkesan;
4.3 membuat refleksi dan menilai amalan
pembelajaran serta menjanakan idea
baru untuk penambahbaikan yang
berterusan;
4.4 membuat muhasabah diri, menerima
kelemahan diri dan sanggup berubah;
4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja
secara berpasukan; dan
4.6 mengamalkan pengetahuan dan
kemahiran yang dikuasai dalam teori
dalam kehidupan seharian.41
Hasil Pembelajaran

5. Etika Profesional

Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan
yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja
Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan
Malaysia.


Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan
citra yang mampu untuk

5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri
secara berterusan;
5.2 mempamerkan komitment kepada
kecemerlangan, akauntabiliti integriti,
bertanggungjawab dan empati untuk
melaksanakan tugas;
5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar
daripada aspek keselamatan, bimbingan
dan kebajikan dengan tidak mengira
bangsa dan agama;
5.4 mewujudkan hubungan mesra dan
kerjasama yang erat dengan ibu
bapa/penjaga dan masyarakat;
5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk
meningkatkan profesion keguruan;
5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran
dalam pendidikan; dan
5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang
bersesuaian dengan tanggungjawab
yang diberikan.


6. Penghayatan dan Amalan Nilai

Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai
insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama
dan kesejahteraan bermasyarakat.Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan
citra yang mampu untuk

6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran
agama dalam kehidupan seharian;
6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui
tingkah laku yang dapat dijadikan
sebagai contoh yang baik;
6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap
bangsa dan negara;
6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam
kepelbagaian budaya dan kepercayaan;
6.5 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
Negara dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

42
LAMPIRAN 5MATRIK

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Pengenalan Matlamat Program Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah) Agihan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian Matriks Hasil Pembelajaran Sistem Pentaksiran dan Penilaian Sinopsis Kursus • • • • 12. 13. 14. 15. 16. Kursus Wajib Kursus Teras Pakej Kursus Elektif Kursus Tanpa Kredit

MUKA SURAT 2 2 2 3 4 6 7 10 11 11

11 18 27 29 34 36 38 39 42

Lampiran 1: Pakej Elektif 1 dan Elektif 2 Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major Dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Lampiran 3: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Lampiran 4: Perincian Hasil Pembelajaran Program Lampiran 5: Matrik Hasil Pembelajaran

1

1.

PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.

2.

MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

3.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah) berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dalam pelbagai situasi sebenar; memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

2

4.

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan
Jumlah SEMESTER 1

20 minggu

1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu

MINGGU

Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan
Jumlah

SEMESTER 2

20 minggu

1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu

MINGGU

Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, amali dan Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian dengan jayanya sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

3

Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Major dan Amalan Profesional. kemahiran generik dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional (27K) • Major (45K) • Amalan Profesional (14K) KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 (12K) • Pakej Elektif 2 (12K) JUMLAH Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). 24(18%) 133(100%) 4 . Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan BIL. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.5. 86(65%) 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. 1. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. KURSUS KREDIT 23(17%) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH) Perincian kursus yang akan ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni Dalam Pendidikan Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit.Unit Beruniform I Kokurikulum . Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). PBS dijalankan selama 4 minggu. 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang ditawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada major. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).Unit Beruniform II Kokurikulum . praktikum. praktikum 24 minggu manakala internship selama 4 minggu.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 5 . dan internship.Permainan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(0+3) *KT 23(17%) Jumlah * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Olahraga Kokurikulum .

3 Sem.Prof.KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD KURSUS EDU3101 Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak EDU3103 Murid dan Alam Belajar EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU3106 Budaya dan Pembelajaran EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah Kursus Major KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan 1 . 1 Sem.Metodologi Psikososial Sukan Kecederaan Dalam Sukan Penyelidikan Tindakan 2 -Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27(20%) KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(1+1) 3(2+1) 2(1+1) 3(2+1) 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(3+0) 45(34%) KREDIT Sem.Major * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 3) – Elektif 1 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 4) – Elektif 2 PRK3101 Praktikum I PRK3102 Praktikum II PRK3103 Praktikum III INT3101 Internship Jumlah 6 . 4 2(4M) 4(8M) 6(12M) 2(4M) 14(11%) Amalan Profesional KOD KURSUS * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 1) – P. * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 2) . 2 Sem.

Agihan kursus mengikut 8 semester bagi major Pendidikan Jasmani adalah seperti yang berikut: 7 . Kursus Elektif 1 dan Kursus Elektif 2 mengikut semester yang ditetapkan. AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Pendidikan Kesihatan KOD KURSUS PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendiddikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah KREDIT 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) Jumlah 12 (9%) * Pakej Elektif 1 ditentukan mengikut bidang kursus major seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Aras 2 Aras 3 Semester 1 hingga 3 Semester 4 hingga 6 Semester 7 dan 8 Pada setiap semester. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Pakej Elektif 2 (Pilih dari lampiran 3) KURSUS Pakej Elektif 2 Jumlah KREDIT 12 12(9%) * Pilih salah satu daripada bidang kursus seperti yang berikut sebagai Pakej Elektif 2: • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral Senarai lengkap Pakej Elektif 2 ditunjukkan di Lampiran 3 dan kombinasi kursus major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 4.* Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan ’task’/tugasan yang diberikan oleh kursus Pengajian Profesional. 7. Kursus Major.

Semester 1 (Tahun 1) KOD KURSUS WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia WAJ3102 English Language Proficiency I WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa I) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal PJM3102 Pergerakan Asas PJM3103 Olahraga Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT(45j) 3(3+0) 3(3+0) 2 (1+1) 3 (1+2) 2 (0+2) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Permainan WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa II) EDU3103 Murid dan Alam Belajar PJM3104 Renang PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PKE3101 Elektif1: Pendidikan Kesihatan Seksualiti Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT(10j) 3(3+0) 2 (0+2) 2 (2+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 19 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. ** ’Task’/tugasan Pengalaman Berasaskan sekolah (PBS) diberikan oleh kursus Pengajian Profesional (EDU3101) Semester 2 (Tahun 1) KOD KURSUS WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum . ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada kursus major (Contoh bagi major Pendidikan Jasmani: PJM3105). Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 3 (Tahun 2) KOD KURSUS WAJ3106 Hubungan Etnik WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa III) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku PJM3107 Gimnastik PJM3108 Pendidikan Luar PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring PKE3102 Elektif1: Pendidikan Keselamatan Elektif 2: (Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) ELS3101 English Language Enrichment I KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT(10j) 3(3+0) 2 (0+2) 3 (1+2) 2 (1+1) 3 (2+1) 3(x+x) TK 19 Total 8 .

Lampiran 1 dan Lampiran 2) PRK3101 Praktikum I Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT(10j) 3(3+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 3(x+x) 2(4M) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Olahraga WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa V) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki PKE3104 Elektif 1: Program Kesihatan Sekolah Elektif 2: (Rujuk. ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 1 (PJM3106) Semester 4 (Tahun 2) KOD KURSUS WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa IV) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Elektif 2: (Ruj. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 9 . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Lampiran 1 dan Lampiran 2) PRK3102 Praktikum II Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 2(1+1) 2(1+1) 3(x+x) 4(8M) 15 * Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa VI) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk. ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 2 (XXXXXXX) Semester 5 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3112 Kokurikulum . Lampiran 1 & Lampiran 2) (dan **PBS) ELS3102 English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT(35j) 3(2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 3 (2+1) 3(x+x) TK 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. pengguna teknologi maklumat yang cekap. terarah kendiri dan penilaian kendiri. penguasa ilmu yang mantap.Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 . 10 . Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. pendidik yang inovatif.Metodologi PJM3117 Psikososial Sukan PRK3103 Praktikum III Jumlah KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 2(2+0) 6(12M) 14 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa PJM3118 Kecederaan dalam Sukan PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 –Implementasi dan Pelaporan INT3101 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 2(1+1) 3(3+0) 2(4M) 13 8. bersemuka dan tidak bersemuka. SISTEM PENYAMPAIAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. serta pemupuk nilai yang gigih. Tuagasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. mengumpul dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah (directed tasks) seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran akan berfokuskan kepada konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Satu garis panduan sistem penyampaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 3 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut.

jenis-jenis soalan. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. It focuses on the English Sound System. jenis-jenis ayat. kemahiran mendengar dan bertutur. Cina. Islam dalam tamadun Melayu. interaction among various civilisations (Malay. Islam Hadhari and nation development process. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. tatabahasa. Chinese. 11. membaca. proses validasi. proses akreditasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. 10. dan peperiksaan luaran. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. isu-isu kontemporari. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. proses akreditasi. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Reading Skills. dan peperiksaan luaran. Islam in the Malay civilisation. tokoh-tokoh tamadun Islam. Tenses. 11 . SISTEM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. Indian and Japanese). Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5.9. Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Listening and Speaking Skills. India dan Jepun). Parts of Speech/Word Classes. dan menulis untuk pelbagai tujuan. This course focuses on the introduction of civilisation. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. contemporary issues. prominent figures of the Islamic civilisation. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. proses validasi. Sentence Types. Types of Questions.

Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. It focuses on the English Sound Systets Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). The key elements in numeracy such as the use of real life experiences. concrete materials. Jenis-jenis Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis. Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran.murid 12 . membaca. Reading and Writing in Music Education. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. This will enable learners to become proficient language users and be able to assess and reflect on their learning. Ia bertujuan memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. dan menulis pelbagai penulisan. WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numeracy in these basic areas in mathematics. Dengan latihan yang cukup. Panduan dan Organisasi Kandungan Pemulihan Membaca dan Menulis. Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching and Learning Resources. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. It is a crucial way in making sure that students are well-trained to guide and help pupils become properly numerate by the time they complete the primary education. dan kemahiran mendengar. Visual Arts Education. measurement. its relationship with teaching and learning. spatial sense and.bidang asas matematik. Ia juga membolehkan pelajar menilai dan membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka WAJ 3104 Literasi Bahasa 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa. dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Elektronik dan Bukan Elektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory. Kursus ini memberi penekanan tentang pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor dalam bidang. Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis. Pendidikan Seni Visual. Physical Education and Health Science. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pemilihan. Reading and Writing Remedial Basic Skills. Reading and Writing Remedial Content Organisation. bertutur. It builds further on parts of speech and the language skills. pelajar berupaya membimbing dan membantu murid. Selection.course aims to build on learners’ current English language skills. questioning and discussion techniques are infused throughout the course in problem solving. Teaching and Learning Strategy. Pembinaan.WAJ 3103 English Language Proficiency II 1(1+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). calculation. data analysis and interpretation. Types of Reading and Writing Basic Skills Activities. and Teaching and Learning Activities.

movement and visual art which will enhance the teaching . It also focuses on the introduction of Arts in Education. Pendedahan kepada asas Muzik. Adalah diharapkan pelajar dapat memahami dan menangani cabaran global dalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia.untuk memastikan pencapaian literasi nombor ini di akhir persekohan rendah. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. dan majlis rasmi. pengurusan mesyuarat dan kewangan. It is hoped that students will have a good understanding of the concept and develop ideas to tackle global challenges within cultural and ethnic relationships at national and Asian levels. expression. Elemen.elemen penting yang diamalkan untuk mencapai literasi ini termasuklah mengaitkan pengalaman sebenar. exposure to basic skills in music. This course also introduces students about ethnic relations from Islamic perspective. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik.learning process of various subjects at the primary level. pengelolaan aktiviti. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. calculation. Hasratnya adalah mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia. 13 . WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. menggunakan bahan konkrit dan penggunaan teknik menyoal dan perbincangan yang disepadukan dalam keseluruhan kursus melalui problem solving. spatial sense dan data analysis and interpretation. measurement. Kursus ini juga memperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. sistem fail dan surat menyurat. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. ekspresi. penubuhan unit-unit kokurikulum. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. Its main aim is to create a specially-molded Malaysian society. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. inquiry and multiple intelligences.

management and administration. structure and organization. camping andcourses in uniform unit. introduction to equipment. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. management of court/ field and team and organizing competition. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. leadership and evaluation of activities. serta pengelolaan pertandingan. social activities. principles of first aid. latihan dan taktik permainan. disiplin dan kerohanian. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan. marching. organization of activities and competition. perlembagaan unit beruniform. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. This course focuses on general knowledge history of games in Malaysia and International level. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengenalan alatan. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. games enrichment. knowing. asas kawad kaki. organizing competition. field event. This course focuses on the general knowledge. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan pasukan. pengurusan ukuran balapan dan padang. pengelolaan kejohanan. track events. constitution of uniform unit. asas pertolongan cemas. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 14 . gelanggang dan undang-undang permainan. This course focuses on the history of uniform unit. discipline and spiritual. team management. struktur dan organisasi. pengurusan dan pentadbiran. official function. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. history. management in measurement of track and field events. mengetahui. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. sejarah dan undang-undang. rules and regulation. management of meeting and budget.This course focuses on co-curriculum in primary school. setup of co-curriculum unit. court and rules and regulation of Games. filing system. training and tactical of games.

nilai dan akhlak keguruan. This course is a camping programme for four days and three nights. Implementation of BIG through camping programme emphasized on learning outside the classroom which is in the context of nature and real situation in an effort to inculcate knowledge. creative and innovative. values and teaching ettiquette. implementation and evaluation of project. accountability and thrustworthy. classification of society. sejarah. skills.Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. bengkel. development and importance. bengkel. seminar with inputs that are in line with the objectives of the camping programme. endurance. history. berdaya tahan yang tinggi. pengurusan. seminar dan khidmat kemasyarakatan. The aim of this camping programme is to give an early exposure of the ideal characteristics and qualities of teachers which incorporate the six domains of the BIG curiculum namely. This course focuses on the introduction and concept of society. kemahiran asas. spiritual and teachers-value. berakauntabiliti dan amanah. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman Bina Insan Guru (BIG) 3(0+3) 15 . preparation. high level of endurance. management. pelaksanaan dan penilaian projek. pengkelasan persatuan. mencakupi aktiviti ceramah. BIG Fasa II(10 jam) Kursus ini. Pelaksanaan Bina Insan Guru melalui program perkhemahan ini menjurus kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar sebagai usaha memperkasakan ilmu. beramal dan berbakti. students will also be involved in talks. Beside that. Dalam usaha melahirkan guru permulaan yang berkesan. in BIG 1. basic skills. kemahiran. Enam domain tersebut ialah kerohanian dan akhlak keguruan. berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif. intelectual force. daya intelek. persediaan. kursus Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah matlamat tersebu. berilmu. sense of freedom and might. Di samping itu. BIG Fasa I(45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi pendedahan awal kepadapelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul dan ia mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru. Bina Insan Guru ini juga melibatkan pelajar dengan aktiviti ceramah. daya tahan. WAJ3114 Pengenalan Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu aspek utama yang dititikberatkan dalam program latihan dan pendidikan perguruan Institut Pendidikan Guru (IPG) masa kini. knowledgeable and good deeds. atau seminar yang menyediakan mereka dengan input yang selaras dengan objektif program perkhemahan I yang telah diikuti. workshop. BIG diperuntukan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara keredit terkumpul selama enam semester. perkembangan dan kepentingan persatuan.

mental. Social ettiquette and protocol are emphasised. Kursus ini juga betujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. workshops. BIG Fasa V(10 jam) 16 . relationship between teacher or school and the community towards enhancing the quality of education as well as teachers and professionalism accountability. This course deals with the developing of training skills and communal avtivities. effective listening. Di samping itu. This course also aims to create awareness on the importance of communal services. This course is a camping programme for three days and two nights with the focus on social activities. BIG Fasa IV(35 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama tiga hari dua malam berfokus kepada aktiviti kemasyarakatan . Aspek berkaitan yang diterapkan ialah pengucapan awam. This course also aims to create awareness on the importance of communal services. This course covers the activities of talks. The aim of this programme is to expose students in applying high level thinking skills in palnning and implementation of all the activities. courteous language usage. pelajar diuji keupayaan daya tahan mereka di dalam aspek fizikal. seminar and social services. Related aspects stressed are public speaking. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. conducting official functions and dress code. the course also aim to create awareness among the students on the importance of social services through direct involvement in the activities. table manners. Besides that. mental. mengendali dan menghadiri bengkel. hubungan guru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta guru dan akauntabiliti profesionalisma. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. emosi. rohani dan sosial semasa melaksanakan semua aktiviti. tertib di meja makan. kemahiran mendengar secara efektif. Melalui kursus ini. BIG Fasa III(10 jam) Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan aktiviti kemasyarakatan. kesantunan berbahasa. emotion spiritual and social throughout the activities. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian semua aktiviti. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. kursus ini ingin memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan melalui penglibatan langsung dalam aktiviti. Through this course students will be exposed to the holistic understanding of a well balanced teacher.yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang. Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. The students would be tested on their endurance ability in the aspects of physical.

Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Managing education is emphasized. Related aspects stressed are teachers and law. Aspek yang diberi penekanan ialah guru inovatif melalui ciri-ciri guru yang inovasi dan refleksi BIG dari semester 1 hingga 6 dari sudut mentadbir ujian post Inventori Self Direct Search dan inventori konflik. Aspek yang diberi penekanan ialah pengurusan pendidikan. schools with bright hopes or innovative schools. Surat Pekeliling Ikhtisas. culture and infrastructures as well as curriculum infrastructure. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan ‘benchmarking. pengurusan. Aspek berkaitan yang diterapkan ialah guru dan perundangan. school’s environment. ciri-ciri profesionalisma dan komitmen guru cemerlang. iklim sekolah atau budaya sekolah dan infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum. Innovative teachers is emphasized through chararacteristics of innovative teachers and reflection of BIG from semester 1 to 6 through post inventory Self Direct Search test. This course deals with the developing skills and benchmarking visits. interpretation of testing and reflection of BIG. BIG Fasa VI(10 jam) Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. circular services. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Related aspects stressed are visit to exellance schools. circular profesionalism. Akta 550 (1996 ). Students areexposed to planning and conducting workshops as well as attending them. practices of teaching and learning characteristics of professionalisme and commitement. mandat. interpritasi dapatan ujian dan refleksi BIG. This course deals with the developing of training skills and benchmarking visit. as well as the function and the role of the district education departments and its various sectors. Aspek yang diberi penekanan ialah interaksi profesional dengan guru cemerlang melalui inovasi pedagogi guru cemerlang. mengendali dan menghadiri bengkel. inventory conflict. 17 . mandate. Pekeliling Perkhidmatan. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. mengendali dan menghadiri bengkel. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Perkara yang diterapkan ialah ciri-ciri kepimpinan. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah lawatan ke sekolah cemerlang. Related aspects stressed is proffessional interaction with excellent teachers through innovative pedagogy. Topics to be covered are leadership characteristics. Act 550 (1996). Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan benchmarking. sekolah harapan atau sekolah inovasi.Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. management. amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. function of state education department and its various sectors.

implications on teaching and learning.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. basic principles of child development. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course encompasses the child’s learning environment. implications of individual differences. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. development of children with special needs. Western and Eastern philosophy of education. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behaviour and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. pelbagai teori pembelajaran. prinsip-prinsip asas perkembangan. motivasi. various learning theories. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas 18 . historical development of the Malaysian education system. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. different stages of development. the National Philosophy of Education. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the underpinning theories of child development. peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course encompasses the developmental process of a child. nature of human beings from the religious and biological perspectives. model-model pengurusan disiplin. This course consists of the development of Islamic. factors that influence the development of the child.

pengurusan media dan sumber pendidikan. management of educational media and resources. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. application of technical skills in using various instructional media. needs. penggunaan dan penilaian media pengajaran. types of guidance and Counselling services. peranan guru biasa sebagai pembimbing. This course encompasses the basic concepts of guidance and Counselling goals. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counselling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. learning styles based on different multicultural aspects. application of theories and basic Counselling skills in conducting individual and group Counselling and various types of therapy in child Counselling. practices and development of educational technology. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. production. teori. integration of information and communication technology in teaching and learning. theories. multicultural relationship skills and issues. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. selection. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. communications skills. roles of ordinary teachers as guidance teachers. pemilihan. This course discusses concepts. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. models of discipline management. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia.This course discusses classroom management in primary schools. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. 19 . penghasilan. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. utilization and evaluation of educational media. kemahiran berkomunikasi. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. matlamat. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. the roles of teachers in classroom management.

innovation and managing educational changes. teacher politeness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. bantu pelajar memperbaiki dan 20 . training methodology of physical fitness. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. training schedule of physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR – PENDIDIKAN JASMANI) PJM 3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Training Methodology of Physical Fitness 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. ethics and accountability. stages of teacher development. model permainan kanak-kanak. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. PJM 3102 Pergerakan Asas Basic Movements 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. This course discusses educational issues and current challenges. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. physical fitness and the importance of physical fitness. This course discusses the concept of a profession. akauntabiliti dan kesantunan guru. etika. kepemimpinan dan peranan guru. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.EDU3108 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. early symptoms of emotional disturbances amongst students. leadership and roles of teachers. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. training principles of physical fitness. peringkat perkembangan guru. periodisation of training and effects of training on physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. motor related of physical fitness component. health related of physical fitness component. This course discusses the whole concept and definition of fitness. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. teachers and ways to overcome. characteristics of a teacher as a professional.

the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. PJM 3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Growth and Development of Motor Learning 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. This course include the history and developmental of athletic internationally and in Malaysia. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Beside each student will be advised to attend life saving course. managing and organizing aspect will be also taught. This course stress on rules and regulations. Ia juga memberi pengetahuan 21 . kematangan dan prestasi. safety aspect will also be focus. PJM 3104 Renang Swimming 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan renang serta struktur organisasi persatuan renang. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. pertumbuhan somatik. teaching and learning methologies will be also focused. assessment. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. Untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan kursus ini. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. analisis lakuan kemahiran. aktiviti fizikal dan sukan. Beside the basic swimming skills. kemahiran acara padang. kemahiran acara balapan. tisu adipos dan komposisi badan. kematangan dan pembelajaran motor. aspek keselamatan juga difokuskan. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. kaedah penilaian dan kaedah pengajaran dan pembelajaran juga diberi tumpuan. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. This course contain the history of swimming and the swimming association organizing structure. To enhance the knowledge of this course. kematangan. This course also stress in types of games which suitable to different age categories PJM 3103 Olahraga Athletics 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. skills analysis. This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in basic movements. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily life. Selain daripada setiap pelajar dicadangkan mengukuti kursus penyelamat aspek pengurusan dan pengelolaan juga diberi keutamaan. the acquiring of skills in the track and field events. Students will also be involve in preparing the track and field technically for organising athletics meet. Penumpuan yang ditekankan selain daripada kemahiran renang. kanak-kanak. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga.

managing teaching and learning in classroom and competition. pengurusan. coordination. perbezaan individu. management and administration as well as safety of equipments and facilities. cellular level and tissue level of organisation. concept of biomechanic and motor learning as well as coaching and officials. heart. sistem rangka. information process. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan sesuatu kejohanan atau pertandingan. digestive system. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. lymphatic system and immunity. motor learning. endocrine system. ‘attention’ dan prestasi. maturation. maturation and performance. sistem limfatik dan imuniti. pengekalan dan pemindahan. darah. blood vessels and circulation. pemprosesan maklumat. nutrition and metabolism and urinary system. children. penganalisisan perlakuan. factors that influences growth. pembelajaran motor. sistem saraf. muscular system. peringkat kimia. adipose tissues and body composition. prenatal growth and development. 22 . attention and performance. It also give knowledge on development and types of motor skills and its relationship with performance. sistem otot . Aspek pengelolaan. motor control. chemical level. pemakanan dan metabolisma dan sistem urinari. analysis of movement. skeletal system. Aspect of organisation. maklumbalas. maturation and motor learning. jantung. kawalan motor. nervous system. development in function of anatomy and physiology. sistem integumentari. selular dan tisu organisma. PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi Anatomy and Physiology 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course include basic skills in gymnastic with emphasis on gaining skills. saluran dan peredaran darah. PJM 3107 Gimnastik Gymnastics 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. It also explain the importance of gymnastic skills among children and its relationship with other sports. sistem penghadaman. individual differences. respiratory system. sistem endokrina. somatic growth. This course consist of the concept and definition of growth. koordinasi. retention and transfer. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.terhadap perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. feedback. integumentary system. sistem respirasi. blood. physical activities and sports.

the importance of physical education. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. managing. objectives. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the pedagogical aspects and carrying out of micro teaching. sukatan dan tafsirannya. pengurusan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. kemahran asas.PJM 3108 Pendidikan Luar Outdoor Education 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. konsep. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Curriculum and Pedagogy in Physical Education 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. criteria in choosing physical education acitivities. To enhance the teaching and learning process. peraturan dan undang-undang asas permainan. recreation and leisure. pengelolaan. This course includes the historical development of soccer and netball in Malaysia and international level. Kepentingan. rules and regulation of the games. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. aims. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. concepts. basic skills. This course covers the philosophies. history and literatures of outdoor education. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM 3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Games – Soccer and Netball 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan bola sepak dan bola jaring di Malaysia dan antarabangsa. rekreasi dan kesenggangan. planning. 23 . the interpretation of curriculum. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran. aspek perancangan. aspek-aspek pedagogi dan pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. method of teaching and learning and evaluation of skills.

PJM 3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Manaagement and Administration of Physical Education and Sports 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. kemahran asas. program pembangunan sukan. issues in sport. 24 . kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. basic skills. managing physical education and sport. values and ethics in sport. sports development programme. kemahran asas. PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian Adapted Physical Education 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti dalam pendidikan jasmani suaian disesuaikan dengan konsep pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid kurang upaya yang dilaksanakan melalui pengajaran mikro. rules and regulation of the games. konsep kurikulum pendidikan jasmani. nilai dan etika dalam sukan. This course includes the historical development of badminton and hockey in Malaysia and international level. Justeru itu kepentingan. peraturan dan undang-undang asas permainan.PJM 3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Games – Volleyball and Handball 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Bola Tampar dan Bola Baling di Malaysia dan antarabangsa. laws and administration of sport. This course discusses the management and administration of physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. basic skills. This course includes the historical development of volleyball and handball in Malaysia and international level. managing tradisional games. rules and regulation of the games. administration of national and international sport agency. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan permainan tradisional. peraturan dan undang-undang asas permainan. PJM 3113 Permainan Badminton dan Hoki Games – Badminton and Hockey 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Badminton dan Hoki di Malaysia dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. method of teaching and learning and evaluation of skills. method of teaching and learning and evaluation of skills.

PJM 3117 Psikososial Sukan Psychosocial in Sports 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalakan dalam kesihatan. and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in data analysis. Selection of the type of tests.Methodology 3(3+0) Kandungan kursus ini adalah satu pengenalan kepada cara serta rekabentuk kajian tindakan. and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in data analysis. Pelajar dikehendaki memilih satu persoalan kajian serta menilai kesesuaian pendekatan-pendekatan metodologi yang berbeza serta isuisu yang berkaitan. 25 . PJM 3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pemilihan jenis-jenis ujian. personaliti. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. procedures in testing and using statistics in measurement and evaluation. Selection of the type of tests. This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate tests. Kursus ini juga bertujuan membantu pelajar membentuk pemahaman yang sistematik mengenai konsep-konsep statistik serta aplikasinya di dalam bidang pendidikan jasmani dan kajian sukan. This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate tests. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. Additionally the student will gain an introduction to the research process as practiced in health. syllabus and its interpretation as well as the criteria in choosing activities of adapted physical education that blends with pedagogy concept in teaching and learning of disable pupils implemented through micro teaching. PJM 3116 Penyelidikan Tindakan 1. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Ianya mencakupi langkah-langkah asas yang melibatkan merekabentuk dan melaksanakan satu kajian penyelidikan. procedures in testing and using statistics in measurement and evaluation. pendidikan jasmani dan sukan. termasuk menulis satu proposal kajian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pembinaan ujian.Metodologi Action Research 1 . Additionally the student will gain an introduction to the research process as practiced in health. The importance and curriculum concept of physical education. physical education and sport. physical education and sport.This course includes the history and development of adapted physical education curriculum in Malaysia that explains the connection between philosophy and learning theories in national education.

deviasi dalam sukan.motivasi. mengangkat dan membawa pesakit. open wound. development of child psychology through sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. airways and cardiopulmonary resuscitation. kaki. principles in managing fracture. head and eyes. sukan dan kanakkanak. asthma and heart attack. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kepala dan mata. lifting and carrying of patient. membentangkan kertas cadangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan jasmani kesihatan. personality. asma dan serangan jantung. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. menulis. PJM 3118 Kecederaan dalam Sukan Sports Injury 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. aggression in sports. kecederaan tisu lembut. economy and sports. prevention of injury in sports. motivation. implement. sukan dan media. present proposal paper on issues related to physical education and health 26 . pendarahan terbuka. perubatan sukan dan jurulatih sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. pendekatan rawatan kecederaan. goal setting. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. pengsan. This course would specifically assist students to prepare. skin injury. badan. pencegahan kecederaan dalam sukan. exposure to extreme heat. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. kebangkitan. ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan. media and sports. PJM 3119 Penyelidikan Tindakan 2 – Implementasi dan Pelaporan Action Research 2 – Implementation and Reports 3(3+0) Kursus ini memberi bimbingan khusus kepada pelajar untuk menyediakan. deviation in sports. burnout and over training in sports. sukan. prinsip asas pertolongan cemas. basic principles of first aid. penetapan matlamat . feedback. It covers the meaning of sports psychology and exercise. injury to the hand. maklumbalas. soft tissue injury. arousal. melaksanakan. sukan dan ekonomi. sports. faint. body. kecederaan kulit. teori sosial dalam sukan. prinsip menguruskan kecederaan patah. social theories in sports. children and sports. keganasan dalam sukan. Di dalam disiplin sosiologi sukan. kecederaan bahagian tangan. legs. write. peneguhan dan motivasi intrinsik. sports history and sociolisation process. stress and anxiety in sports. terdedah kepada haba yang melampau. sports medicine and coaches of sports. reinforcement and intrinsic motivation. approach in treatment of injury. This course build individual understanding on the disciplines of sports psychology and sports sociology. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. in the discipline of sports sociology it emphasize on definition of sport sociology.

Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. interaction with the school community. school and classroom management. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. interaction with the school community.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PBS3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I School Based Experience I 0.5(0+0. penelitian dokumen. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. strategi dan aktiviti. 27 . dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. bahan sumber pengajaran pembelajaran. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. PBS3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah III School Based Experience III 0. strategies. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. analysis of documents. activities.5(0+0. school facilities and the implementation of the school curriculum. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. PBS3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II School Based Experience II 0. penelitian dokumen. about pupil’s behaviour. It also gives students the knowledge and experience through observations. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. reflections. pengurusan bilik darjah. analysis of documents. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pengurusan sekolah.5(0+0. pola tingkah laku murid. reflections.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices.

5(0+0. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Through observations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi 28 . Praktikum 2 adalah kesinambungan Praktikum 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. and resources with the lesson plan. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. BBM. Melalui pemerhatian. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. PRK3102 Praktikum II Practicum II 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. activities. preparing teaching aids and classroom management. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies.PBS3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV School Based Experience IV 0. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. skills and teacher values in a guided and real life situation.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. analysis of documents. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. PRK3101 Praktikum I Practicum I 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. reflections. penelitian dokumen.

Practicum 3 is a continuity of Practicum 2 which enables students to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. At this stage. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. lecturers and peers in a real life situation. Pada peringkat ini. Pelajar dikehendaki merancang. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum 3 adalah kesinambungan Praktikum 2 yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. PRK3103 Praktikum III Practicum III 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Practicum II is a continuity of Practicum 1 which enables student teachers to practise knowledge. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar.Students are expected to plan. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. 29 . Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. endurance. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. ketahanan diri. INT3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.sebenar. jati diri. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

rumah. This course also stress about positive approach in sexuality. doing the practical session of micro teaching. konsep. bebas daripada prasangka yang negatif. home. PK3102 Pendidikan Keselamatan Safety Education 3(2+1) Kursus ini meliputi Prinsip dan konsep pendidikan keselamatan dimana penekanannya adalah kepada punca serta pencegahan kemalangan di sekolah dan dikomuniti khususnya di persekitaran sekolah. strategies and approaches in teaching health education. objectives. the philosophy. method. recreation and traffic. the learning style. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. objektif. history and the curriculum of health education. This course encompass the knowledge about health sexuality. Ia juga memberikan pendekatan positif positif terhadap seksual dan seksualiti. Maklumat berkaitan persekitaran sekolah sihat dan selamat. sejarah. free from negative prejudice and discrimination. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. selain memperkenalkan konsep serta amalan promosi kesihatan sekolah. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak.PAKEJ ELEKTIF 1 (PENDIDIKAN JASMANI) PK3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti Sexuality and Health Education 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. kandungan serta kemahiran yang diperlukan oleh guru bagi melaksanakan program kesihatan di sekolah. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan This course discusses the basic concepts in health education. program 30 . semasa rekreasi dan trafik This course includes the principles and concept of safety education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. kaedah. PK3104 Program Kesihatan Sekolah Health Programmes in School 3(3+0) Kursus ini dapat memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Ia membekalkan maklumat asas. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. emphasizing on the cause and prevention of accident at school and community as well as the principles of accidental prevention in the environments of school. PK3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Curriculum and Pedagogy in Health Education 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan. stail pembelajaran. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. falsafah. dan diskriminasi. physical and social growth.

Sistem rangka. This course provides a general understanding of health concepts. Nutrition and metabolism as well as urinary system. Sistem endokrina. Sistem integumentari. Integumentary system. Skeletal system.kesihatan sekolah serta strategi dan teknologi bagi mempromosi kesihatan di sekolah dan komuniti sekitar. and health concerns of students as well as an introduction to the concepts and practice of school health promotion. Information is provided on fundamental health content. Darah. content. locomotor and non-locomotor movements. cellular level and tissue level of organisation. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. model permainan kanak-kanak. safe and healthful school environment. health behaviors. Sistem limfatik dan imuniti. Muscular system. 31 . Sistem respirasi. Lymphatic system and immunity. It provides the background information. comprehensive school health programs. Sistem otot. Digestive system. Endocrine system. Sistem penghadaman. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. Nervous system. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. Saluran dan peredaran darah. Blood vessels and circulation. Blood. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. and skills teachers need to implement comprehensive school health education in the schools. Chemical level. Sistem saraf. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. Respiratory system. akan juga dibekalkan. selular dan tisu organisma. Heart. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Peringkat kimia. and instructional strategies and technologies to promote health within the school and community. Jantung. PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) BAHASA MELAYU BME3101 Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.

Peringkat kimia. Nervous system. selular dan tisu organisma. Blood. Skeletal system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. Heart. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Sistem rangka. Sistem respirasi. Muscular system. Sistem penghadaman. Sistem saraf. Nutrition and metabolism as well as urinary system. Blood vessels and circulation. Sistem respirasi. Sistem integumentari. Integumentary system. Lymphatic system and immunity. Jantung. Sistem limfatik dan imuniti. Blood. Heart. Jantung. Respiratory system. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. cellular level and tissue level of organisation. Sistem endokrina. Sistem otot. Muscular system. cellular level and tissue level of organisation. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Darah. Saluran dan peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem integumentari. Respiratory system. Sistem otot. Peringkat kimia. 32 . Sistem rangka. Digestive system. Endocrine system. Nervous system. Digestive system. BME3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer 3(0+3) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Chemical level. Chemical level.BME3104 Pengajaran Kemahiran BM Sekolah Rendah 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Integumentary system. Saluran dan peredaran darah. Sistem endokrina. Darah. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Sistem penghadaman. Sistem saraf. Endocrine system. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. selular dan tisu organisma. Skeletal system.

Subject-verb agreement. function and meaning. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengukuhan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. bertutur. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It focuses on Tense types and aspects. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It also enables learners to reflect on their learning. speaking. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. reading and writing. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. The topics focused are listening. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Sentence types.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengukuhan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. and Cohesive devices in spoken and written language. 33 .

Islam) 4. 3. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 2. Arab) Kursus LAMPIRAN 1 Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran serta Penilaian Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dan Pentaksiran dalam Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Pendidikan Kesihatan (Major PJ) Pakej Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Bil. Pakej Elektif 1 Pendidikan Jasmani (Major selain yang di bawah) Pendidikan Islam (Major B. 1. Pendidikan Moral 3. 1. Mathematics Elective 5. Science Elective 4. Fractions. Bahasa Arab (Major P.PAKEJ ELEKTIF 1 DAN ELEKTIF 2 Bil. Pendidikan Seni Visual Elektif 34 . Kewarganegaraan 2.

Kemahiran Hidup Elektif 9. 6. Bahasa Melayu Elektif 8.Bil. 11. English Language 35 . Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Pendidikan AlQuran 12. Pakej Elektif 2 Pendidikan Muzik Elektif Kursus MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BME3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BME3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BME3104 Kemahiran Bahasa Melayu RBT3117 Pengenalan Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater Dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 2(2+0) 1(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 7.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran/Masalah Pendengaran/Masalah Penglihatan) Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual • Bahasa Melayu • English Language • Mathematics • Science 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Catatan Elektif 1 dan 2 ditetapkan Elektif 1 dan 2 ditetapkan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 36 . • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 1. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral 7. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • English Language • Bahasa Melayu • Pendidikan Moral Elektif 1 dan 2 ditetapkan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 2. 3. Mathematics Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil. Science Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral 8.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • Science • Mathematics • Kemahiran Hidup • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral Nota: Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa Kursus Persediaan. Major Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik Catatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.Bil. Pengajian Sosial 11. 37 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • Science • Mathematics • Kemahiran Hidup • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. 38 . Kemahiran Praktik Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. seminar. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. bengkel. tutorial.LAMPIRAN 3 Sistem Penyampaian Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. merefleksi dan menilai amalan.” Sepanjang kursus. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. projek. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. perbincangan kumpulan kecil. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas.” Juga. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras.

5 1. menjelaskan jenis. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.5 2. bahan kurikulum. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.1 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 2. Pentaksiran. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. teori pembelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 2.4 2. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 1.2 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. dan menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. dan membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.2 2.LAMPIRAN 4 Perincian Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.4 1.6 39 .jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.3 2. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.3 1. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 3. sosial. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.4 4. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. membuat muhasabah diri.2 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4.2 3.4 3. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.5 4. 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan.3 3.1 4. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.Hasil Pembelajaran 3. budaya. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 4. mengintegrasikan kemahiran mengajar. emosi dan tekanan secara berkesan. mengurus masa. dan merancang. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.6 40 .3 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. dan mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.6 4.5 3. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.

mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.3 6. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untuk 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.5 41 . 5.Hasil Pembelajaran 5.1 6.6 5.7 6.3 5.4 6. 6. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. akauntabiliti integriti. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untuk 6. dan menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.2 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.5 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.4 5.1 5. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

LAMPIRAN 5 MATRIK 42 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.