Anda di halaman 1dari 147

ºÈ‡×ã‡ãk³ÛÒÈÕåÕ

ºÈ‡×ã‡ãk³ÛÒÈÕåÕ

°ÕÙÚÐÚÛÚ©ÐÉÓÐçÍkãkäÈÚÒåÕ

ºÈ‡×ã‡ãk³ÛÒÈÕåÕ
³ÛÒÈÕÈÕåÕÈÚÊã…åÕ°ÐÙÛÙ
ÇeÝeÞÂÔÅÝÒÅÝÏeÝÅÜÐÒÂÄßÔeÞÂÇeÇÔÝ

ËÊeÝeÞßÔÝeÞÝÏ
¬ÕÍÊÌÐĪ¤

ÒÇÆÂÌÔÐÒÔß
´ÝÏÇÒÕ§ª¬ÝÎÝÔÄÂÍÞ¢¢¬ÇÒÅÊÏÔТ±

,6%1 ‹ ªÏÓÔÊÔÕÔ £ÊÃÍÊáÇeÝeÞÂÔÌßÏ


,6%1 
ÇÕÖÚÊåÚËÈÊ

¤ßËÎßÏÕeÝÏܚÔÐÒßÌÂeÇÄßÔÅÂÄÝeÞÝÔÐÒß
´ÕÒÝÌ ´ÂÑ݁Ýe ­ÕÌÂÏßÏ Ðe ÄÂeÞÝÏ ÝÒÜÂ
ÌÂeÇËÑÝ´ÐÒÄßÔÅÝÙÞÂÔÝ΁ÝeÔßeÌßÏ´ÐÒÄßÔÅÝÙÞÂ
ÔÝ΁ÝeÔße ÒÕÓÊËÊeÝÎÊe ¯ÐÄÝË ©ÂÄÇԝ ÝÔÒÊ
´ÂeáÄßÔÅÝÙÞÂÔÝ΁ÝeÔße ¤ÇÔ×ÊË©ÂÄÇԝ ÝÏÏßÏ
eǁÌÝ ÒÝÔÙÝeÞÝÔ x ÝÏßÏ ¿ÄÝÏÌßeÊÌße ÅÒÇÌÜÇ
eÝÎße £ÊÃÍÊᝠ ÒÜßÏÕÔ ÝÎÝ ÌÝÔÐÐÔ ÝÎÝ ÊÅÝÒ
ÏÂeÅßÌÂeÇÄßÔÅÂÄÜÇÄÝÒÌÝÏÏÕÔßËÊÌÄÊÌ
´ÐÒÄßÔÅÝÙÞÂÔÝ΁ÝeÔßeÝÌ ÝÒ ´ÂÑ݁ÝeÔß
ÝÏÌÝ ÅÂÔÄÝeÇÏ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅÊeÊÄÝÔ
ªÊÓÕÓ ·ÒÊÓÔÐÓÝÏ ½ÏÊÏ ÅݚeáÔÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÔÂËÌݚÔ ԁÝÏÂÏßÏßÙÅÝÔÂÔÔß ½ÏÊÏ ÄÜßÅÝÒÅÝÏ
ÝÏÌÜÂΚÅÝÒÅÝÏ
¬ÂeǚÔÔß ´ÂÑÝÏeÝÌ ßÔÅÝÒÅÝÔ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ eÝ
ÅÊÔßeÇÏÜÇÑ ±ÂÍÇÓÔÊÏÂÌ ÎÕÒÅÊÏ ÅßÄßßÏÂÒÝeÅÂÔ
ÏÝÒÝeÅÝßÏГÒÂÔÅÝÒÅßÑݪÊÓÕÓ ½ÏÌ߁ÊÔ±ÂÍÇÓ
ÔÊÏÂÅÐÙÝeÞÂÔÝÔÄßeÇÏÒÊÎÌÊÏÊÎÑÇÒÂÔÐÒÝÌݽÔ
ÒÜßÙÝÎ ÄßÏeÝÅÊ ÇÄÒÇËÝeÞ ÏÝÎÝÔÄÂeÞ ÝÏÌÝ
ÅÝÏÒÝÒÕÅßeÅÝeÊÏÙÊÏÊÔÌÊÏeÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏÎʁ
ÌßÌÊÏ ßÄÝÏÙÊÎÅÜÕÏ x ©ÂÌÐÏ x ËÝeÏÊÏ ÝÒÝÌÝ
¿ßß ¿ÏÂÏÔÐÎÅÂÄÝeÞ  ®ÐÊÓÇËÝÏÂÝÎ ÅßÌß
eÊeÊϯÝÎÌÝÊÏßÔÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ®ÐÊÓÇËÝÏÂ

 ¿ß x ÐÔ߁ÄßÔÅÂÄ eÝÅÜÐÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌ ÔßeÇÏÜÇÑ ÏÝ
ËÊeÝeÞßÔÊÏ ÒÕÓÊeÞÊÏ ߁ÊÏÎÝÏ ©ÖË ÝÅÊÔßÅÝÏßÔ ÄßÔ
ÅÂÄÌÂeÇÔ¤¥£ÐÅÐÒÂÉÝÏ¢¢ÒÅÇÏÔÐÄÝÏ®±ÇÔÇÍÊÏÝÏ
/5DGORII 

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

áÂÙÝÅÂ΁ÝeÔßeeÇÏÂÔßÏÎßÏÒßÇÔÅÜßcÞК¿ßÊÏ
®ÊÌÝÏßÒÝÙÞßÙÊÏÔßÄÏÊÏßÔГÒÂÄßÔeÞÂÔÂËÎßÔÅÝÑÝ
ߓßeÔßÔÊÏÝÏÌÜÂÎÄÜßÅÝÒÅßϽÏÌÜÂÎÄÂËÝÏÄßÒ
ՓÒßÔÅÜÊÑÂÍÇÓÔÊÏÂÌßÏÎÜßÏÝÎÏÝÎÝ̤ÊÖÍÇÇÎÝÌ
ГÔÙÐË “ÔÙš ·ÒÊÓÔÐÓ x ªÊÓÕÓ ·ÒÊÓÔÐӝ ËÊeÝ
eÞßÔÝÌÅÒÇÌÜÇeÇÑÝcÞК 
´ÂÑ݁Ýe x ÝÏßÏ ÒÝáÅÔÂeáÌÄÝÒÅÝÌ ±ÝÝe
½ÏßÏ ±ÝÝe ÅÂÎÅÂГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ ÔÝ΁ÂeÅÐeá
ÎʁÌÝ ÏÝÎÝÔÄÂeÞßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÕÒÜßËÊeÇ ÄßÔÅÂ
ÄÝeÞßÔÝ
qÐÔßϴÑ݁ÝeÅßÌßeÊeÊÏ­ÕÌÂϽÔešÏeš
ÝÔÄÂeÞÝÏ ÇÄÒÇËÝÏÐ ÝÏÜÐÎ ÅßÏÜßeeÊÏ eÝÎÂeá
ÄÝeÞзÒÊÓÔÐÓÝϽÏÂÏÅÂáeÇÏÂÔݓÔÔÜݚeÌÂeǚÔ
Ñ݁ÝeÔß ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÌßÔÜÂÔÔß eÞÕeÞÊÏ ßÎÝÒÜÂÄÂ
ÅÝÒÅÝÌßÏ ÁÂÙÝ ÝÏÊÏ ÌßeÊÌße ÅßËÊeÝeÞßÔeÊÏ
ÎÝÌÎÝÔe݁eÇÌÌßÏ ÇeÇÔÝ oÝÏÄßÒÝÎ Ô߁ÄÝÔÌÕ
´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏÄÝÔÒßÔÅÜÊeÝÅÊËÊeÝÎÊe
®ÕÒÅÊÏ ÇeÝeÞÂÔÅÝÒÅÝÏ ÅßÔßËÌÝeÊÏ eÝÅÊÔßeÇ
ÏÜÇÑÌÊÏ ÅÒÇÌÜÇeÝÌßÏ ÌÂeÇËÑÝ ½ÏßÏÂÔ ÝÔešÏ
ÎÂÙÂeāÄÂeÞÝÏԁÅÝÇÄÌÝÄÂeÞßÑÝÒÕÓÊËÊeÝÌÊÏ
ÇeÝeÞÂÔÅÝÒÅßÑÝ
qÕÔÊÏÌßeÊÌ ÎÝÔËÝeÝÏ ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÌÊÏ ÄßÔÅÂÄ
ÌÂeÇÌÂe
ªÏÓÔÊÔÕÔ £ÊÃÍÊáÇeÝeÞÂÔÌßÏ ÒÝÄßeÝÏÌÝÕÏß
ÄÝÒÌÝÏÊÏßÔ ËÊeÝeÞßÔÝeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÇÆÂÌÔÐÒÔß
ÙÂÎÂÄÊÏÒßÔÝeÞÝÔÔßËÌÝÌeÝÅÊËÊeÝÎÊe®ÝÔÌÐÒ
ÅÂÄÝÒÌÝÏ ʁÕÏ eÝÅÜÐÒÂÄßÔeÞÂÇeÝeÞ ÅÂË΁ßÏ
ÏÂÒÂÌÂeÇÄßÔÅÂÄÝÒÌÝÏ ÐÔßÏ ÌßeÊÌße £ÊÃÍÊáËÑÝ
ÙÝÙÇÔËÊeÇ


ºÈ‡×ã‡ãk³ÛÒÈÕåÕ
³ÛÒÈÕÈÕåÕÈÚÊã…åÕ°ÐÙÛÙ
´ÂÑ݁Ýe ­ÕÌÂÏßÏ

ʕááéê§rÑìáÒÏÑ

 ßÎÝÒÜÂÄÂÅÝÒÅÝÌÄÂeÞÝÔÌßÔßÎÎÕÒÝÅeÝÌÕ ÝÏ
 ªÅÝÒ ÎÝÌÝÙÞÝÔ ßÏÎßÙ ßÏÂÏÝ΁ÝeáÄ݁ÐÅÜÂÔ


ßÏ ÎÐÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ ÎÝÔÝÔÙÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂËÑÝ


ÎÊÌÝÒÝÌÝÏÂÏÔÐÒÝÎÅÐËÑÝÙÊÏÊÔeÝeÇÔßÅßeÞÕeÊÏ
ÔÝÄܚÝÏÌÜÂÎÎÊÌÝÏÔÊÅÂÔÄÂeÇÏÂÔݓÔÔÜݚeÔÜßÄß
ÔÝ ÊÄÝeÞÕ ´ÂÑ݁ÝeÝÌ ½ÎÝ ÅÝÎ ÔÝÄßÔÅÝÙÇÎ
ÅÜÐÌ ÌßeÊρÊÄßÔÝÌ ÅÝÏÝÌÝ ÄßËÎßÏÕ eÝÏܚËÅÝÔ
¶ÇÐÖÊÍÇÅÝÔÑ݁ÝeÔßeÝÌáÏÐÒÝÎÝeÞÐÒÝÙÊÙÞß
ÔÝÑeÝÔÌÕÌ ½ÏßÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ÑÝÔÝßÏÂÏÜÐÎÒÂÄÐ
ÅÝÏÊÏ ÅݚeáÔÅÝÒÅßÔÝ ÒÂßÔÝ ßÏÎßÙ ÅßÏÝÅËÊÄß
ÔÊÅÝÔ
»ìáéÏáÑêÒêßÒêÜÝ ßÏáÒêßÒìÜ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚÔÜ
ªÒÐÆßÏÎÂÔÊÒÌßÒÎÕªÕÆÇáÏÐÔÂÌÝÏÌ߁ÊÔÝÏÌÝ
ÅÂÏÝÎÝÔÄÂeÇÏÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÝÏÎÊÌÝÏÏÝÏÏÝ
©Â×ÂÒÊá ½ÔešÏ ÅÊÔeÊÏ ¢ÄÊËÝÏ ßÏÂÏÒÝÎßËÑÝ
qßÄÜßÏ ÝÏÊÏ ÎÊÌÝÏ ÏÝÏÏÝ §ÍÊÓÂÄÇÔ ÅÊÔeÊÏ
ÙÊÏËÝÒÜÕ ¢ÂÒÐÏÝÏ ½ÔÒÊ ÊÒßÒÅßÒÊ eÝÅÊÑÝeÞÕ
ГÒÂÄßÔeÞÂÏÐ ÅÊÔeÊÏßÔ ¢ÂßÔÝ ¿ÏÂÏÔÐÎÅÂÄÝeÞß
ÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÕÏÙÊÎÅÜÕÔß ÏÝÒÌÝeÇÊÏßÔ ÝÎÝeÞÐ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÜßÄßÌÄÝÒÅÝÔ ¿ÔÝÏÄßÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ßÌÎʁÝÌÝ


eÞÊÏßÔ §ÍÊÓÂÄÇÔ ßÌÝÎʁßÔÌÝeÞÕ ÅÊÔeÊÏ ÂÂÎ
ÝÔÒÊßÏÎßÙÅßeÅÊÏÑßÄeÊÏßÔ
!oÐe ÊÔÝÌ ¢ÄÊËÝÏ ßÏÂÏ

ÒÝÎßÏ ÔÂÂÒЁÅßeÇÄÝÎÅÐÅÜß
ÝÏÌÝ ©Â×ÂÒÊá ÔßeǁÌÊÏßÎÊe
ÅÊeÊÄÝeÞÝeÝe "ÒßÓÊÄÝ
eÞÝeÝeÔÂÂÒЁÒÂÙÝÌÐÅÔÝÝÏ
ÌÜÂÎ ÝÏÂÏ ÒÝÏeáÄܚeÝeÔß
ԁÝÔÌßÄÂÏÂÄÝÔ ßÏÂÏßÏÔÝÔ
ÌÐÄÂÏÄÝÌ ½ÔešÏ ÒßÓÊÌÄÜÊ
¿ÔÝÏÄßÏ ÔÂÂÒЁÒÂÙÝÌÐÅÔÝ
½ÎÝeÞÐÝÎÒßÎÌÝÏÝÔešÏ

ÄÂÏÂÄÏÝÏeáÄΠÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂ
eÇÏ ÂÒÅÝÏЁÂÙ ÝÏÌÜÂÎ ÅÂ
ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄeÇÏ¢ÂßÔÝ
½ÏÌÜÂÎeàÕÒÄÝÔÒßÔÅÜÊ¿ßÊÏÑÝÏeÝÏeáeÞÝÏ

ÂÏÅÇÍ xÝÔešÏÅÂÔÄßÔÙÂeÇÏÎҁÂÙßÏÂÏßÏÔÝÔÌÐ
ÄÂÏÄÝÌ ÎʁÌÝ ÅßÏÝÏeÇÄeÊÏßÔ ԁÝÔÌßÄÂÏÂÄÝÔ
cÞÕÌÝÔešÏ©Â×ÂÒÊáÅÂÌÂÑÙÂÙÂÄeÇÏÝÏÌÜÂÎÅßeÊ

ÊeàeÊϽÔÒÜßÙÝÎÂÏÅÇÍáÊÄÏÊÏÝÔešÏ½Ïß
ߓßeʁßÔÌß ©Â×ÂÒÊá ÕÏ ÅÝÏÊÏ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄ
ÅÂÄÂešÎeÇÏ ¥ÝÏÊÏ ßÄÜßÏ §ÍÊÓÂÄÇÔ ÒÂÌÌÂÏÔÐÅÜÂ
ÝÏÌÜÂÎÒßÔßÏÝÏÏ݁ÝÏÝÔešÏªÐÂÏÏÝÏÐ ½ÔešÏ
ÒÊÔÅÜß ÅÝÏÝÌÝ ÌÝÔÌÐÒÅÂÌÄÝÒÅÐ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÌÝ
ÙÞÝÔÒÂÌÐÒÅÂÄÝÒÌÝÔÝÏÊÏГÒÂÔÅÝÒÅßÔݮʁÌÝ
ÒÊ ÕÏ ÝÔešÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ßÒÅÝÙÞÂÔÝeÞÐ ¿ÔÝÏÄßÔÝ
ÝÒÝÎ ÏÜßÊÎeàÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß
ÒßËÝÒÜßÔÅÜß ÇÑ ՓÒßÔÌß ¯ÝÎÌÝÊÏßÔ ÊÉÒÂÊÍÝ
eÞÝÔ ÇÄÒÇËÝeÞÝÔ ªÐÂÏÏÝÏ ÒßÏÑßeÝÏÔßÄÏÊÏßÔ
¿ÔÝÏÄßÔÝ ÝÒÅÊÏ ¢ÂßÔÝ ½ÔešÏ ÒÂáÏÐÔÅÜÂ
¿ÔÝÏÄÝÌ ÔÜÊÄÙÊÎÅÜÕÔß ßÏÂÅeáÔÝeÞÝÏ ªÍÊáÏÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒÝeÇÏÄÐ eÊÏeʁÝÔ ÝÔeÝÅÝÒÅÊÏ ГÒÂÌÝÎ߁ßÔÝ


ÂÄÂešÎÌÝeÞßÔÝ ¿ßÊÏ ÔÂÏÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÌ ÝÏÌÜÂÎ
ÒÂÏÔßÏÎÂÄÏßÏÒßÎÌÝÏáÔÝÏÄßÔÝ¿ÔÝϝ
!©Â×ÂÒÊáÏ ÑÝÏešÏßÏ ÂÏÅÇÍ ®ÊÌÝÒÊÝÎ

ÅÝÎÏÂÏÝÏßÏeÝÅÊÔÝÒßÔÙ݁ÝÏ"¿ÏÎßÙÅÝÎÝÏ
ÑÝÏÂÙÅßÅÝÎ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÎÏÊÏ ßÄÜßÏ ÏßÎÝßË
߁ÊÏÌÝeÞÊϝ
"¢ÏÅÇÍáÔÂÔeÝÅÏßÏÝÔešÏ¥ÝÎx¥ÂÄÒÊÊÍÇÅÝÎ

´ÒßÔÝÒÌÝÏ¿ßÊÏÔÜßÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝϽÏÂÏÊÏßÏ
ÊÄÝÅÜÊ ÅÝÎ ÔÝÄÝÏÄÐ ÅÝÏÝÌÝ ÐÔßÏ ԁÑ݁Ýe
¥ÝÎÏÂÏ ÅÝÏÝÌÝ ÔÝÄܚ ÝÒÝÎ ÊÅÝÔßË ÏÝÔÄÂÏ

ÄÝÔÌՁÐÔнÔÒÜßÙÝÎÙǁßÔÅÝÏÂÏeÝÎÂešeà
ÝeÅßÅÝÎÏÊÏßÔÄßÔÅÂÄÝÔÅÝÔßËÊeÝÌßÒßÏÜßeÅÜß
ÝÎÝeÞÐÝÏßÏÏÜÂeÔÂÅÏßÔݝ
½ÏÌ߁ÊÔÝÎ ÒßÎÌß ÏÜÂÔÙÂßÏ ©Â×ÂÒÊá ÝÏÌÜÂÎ

ÏÊÏÊÙÅÝÔßÔÊÏßÔÊ“ÎÝÔešÏÌÊÎÝeÔßÔÝÒÌÝÏÔÂ
ÂÒЁÒÂÙÝÌЩÂ×ÂÒÊáÝÔÐÅÜßÝÔÒÜßÙÝÎÄßÔÅÂÄÝÌ
ÏÝeÄÂÄßϽÎÝeÞÐÙÊÙÇÌÄÜßÔßÔÂÂÏÝÔÂÂÒЁÒÂÙÝ
ÌÐÝÏÂÏeÞÕÏÊÏÊÏßÏeÞՁßÔ½ÔešÏÏÝÏÝÅËÊÄßÔÊÏ
ÝÒÝÌÝÎÝÏÅÂÑßÏÊÏßÎÊeÄÂÎÂßËÊeÝÌÝeÞÕ ¥Â
eáÅÜÂÔÝÏÊÏÅßeÇÄÂÔÜÝešÔÝÏÌÜÂÎÝÔešÏÒÂÅÔÝÅÜß
±ßÔeÇÝÏÊρßÄÜßϧÍÊÓÂÄÇÔÂÏÂÏÂÔÅÜßÝÏÌÜÂÎ

Ô߁ßÄÝÔÒÝÌßÅÂÔÄÂeÇÏÎÝÔe݁ßÏËÜÊeÅÝԍ½ÏßÏ
ÝρÊÏ ÊÏßÏÔÝÅÜÊ ¿ÔÝÏÄ ÔßÅÜǁÝeÞß ËÝÔÝÌ ÅÝ
ÎÝÌÂËÑÝ“ÂÑßÒÂÏԁÑßÒÂÏÄÐГÒÂÄßÔeÞÂÅÔݝx
ÅÊÄeÊÏÝÔešÏ
²ÏÛìáéÏáÑêrÔÜ·×àâàêÜÝ ßÏáÒêßÒêÜ
qßÒÜÂÎÝÔe݁ÂÄ ËÜÊeÅÝÏ ÏÂÏÝeÞÝÔÄÂÎÂ


§ÍÊÓÂÄÇÔ ¿ßß Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÂÏÅÇÍ ¥ÂÄÒÊÊÍ ¯ÂÉÂ


ÒÇÔßÔÝxÎÂˁÝÏÝÎßÔÝ¥ÂÍÊÍÇáÏÐÔÂÌßÏ ÂÄÜÂ
ÏÝeÝeÇÔÝ ªÐÓÊÖÝÏ Î߁ÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÙÊÏËÝÒÜÕ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÊÒÌßÒÎÊÏ ¦ÂÄÊÆÝÏ ¯ÝÏÏÝÝÎ ßÄÝÓßÔÊÏ x


®ÂÒÊá !§ÔÝÌ ÝÏÝÌÂÅÔÝ ÂÏÅÇÍá ÊÄÏÊÏ ¤ÂËÝÎ
ÔÝÇÔÝÌ¿ßßÒÝÌÝÙÞÝÎÂÄܚËÅÝÔÐÏÔÝÎßÔÝÝÔ
ÄÂÒÌÝÏ¥ÝÏÝÌÒßßÏ¿ÔÝϝ
"½ÏÂÏ ÌÂÑÙÂÙÐ ÒÝÔÙÝÏÊÏßÔ ÝÏÊÏßÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ

ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏ ÒßÕ ÝÏÂÏ ÔÝÄÏßÏ ÝρÊÏ


ÄÂeÞÝÏÔÊÏßÏÊÔÑ݁
¢ÏÅÇÍá ÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ ½Ïß ߓßeʁßÔÌß ®Â

ÒÊá ¥ÝÏÝÌ ÏÜßeÅÜÊ ÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßß ËÝeޚ


ÅÝÒÅÐÙÂËÑÝ ¥ÝÔ ÒÂÏÂÏÂÔÅÜ ÒÂÌÌÂÏÔÐÅÜ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÒßÔßÏÝÏÏ݁ÝÏ ½ÔešÏ ªÊÓÕÓÝÏÕ ½ÔešÏ
ÒßÏÜßeÅÜß ÝÏÂÏßÒÅÝÙÞÐ ÏßÒÜßˁßÄÝÒÌÝÏ ¿ÌÌßÏÕ
½ÏÂÏÅÝÒÅÐÙÂeÞßÏ¿ÔÝÏÄ¿ßßÒßËÝeÏÊϽÏÝ
ÌÝÄÂÌÜÐÓݚeÅÝÏÔÊÒÌßÒÎÊϦÂÄÊÆÝϽÏÊÏݓÔ
ÔÜÝàeeÞÊÏ ½ÏÂÏ ԁÐÏÑ݁ ÒßÏeÇÒÌÝÏÊÏßÔ
ªÂÌÐÄÝÏ áÂÔeÞÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÊÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ
ÝÒÝÎÏÝÔßeÑÝÅÜßϝ
®ÂÒÊáÏ ÑÝÏešÏßÏ ÂÏÅÇÍ ®ÊÌÝÒÊÝÎ ÝÏ

ßÏÒÂÔÄÂÅÜÂ"¥ÝÎÇÑßeÊÌßÔÌÝeÞÊÅÝΝ
¢ÏÅÇÍ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß ÏÂÒÂ

ËÜÐÅÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ¿ßÊÏ ÂÒÎÂÅÝÒÅ ÏßÒßÏÙÝÎÌßÔ


ÅÝÔ ÝÏßÏÂÔ ¯ßÏßÏÝ ÅÝÏÂÏ ËÝÔК ÄßËÎßÏÕ
ÏßÒßeÅ݁ÝÏ x ½ÔešÏ ÏßÒÜßˁßÄÝÒÌÝÏ ¿ÌÌßÏÕ
¿ßÊÏ oÝÌßÔÜÐÅÝÏ §ÍÊÓÂÄÇÔ ÅÝÏÊÏ ÙÝÙÇÔ
ÌÊÏ߁ßÄ ßÌÝÎʁßÔÌʁßÄÕ eÝÏܚ ÝÔešÏ ÝÏÑßÄÝ
eÞÝÏ ÏÂÏÂÔÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ßÏÎßÙ ÝÏÏÂÏÎÝÔe݁ÂÄ
ËÜÊeÅÝÌ ÄÂÒÌÝÏ ¢ÂßÔÝ ԁÝÎÝeÞÐ ÅÂË΁ßÏ
ÄÂeÞÝϝ
!½ÏÌ߁ÊÔ ®ÂÒÊá ÊÌÄÜÊ ¥ÝÎ x ¿ÔÝÏÄßÏ ÑÕ

ÒßeßÄÊÅÝÎ ®ÂÙÝÏÂÏ ÝÎÝeÞÐ ÅÝÏÝÌÄßÔÅÂÄÝÅÜÇÔ


ÏÝÔÄÂÅÜÂϝ½ÏÌÜÂÎÂÏÅÇÍáÑßeáÏßÏÝÔešÏ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

»Ïß×îÜÏrëâàŒ×ÑêßÙêÜ×Ü´Ú×àÏÑÔáÏ
" ¹ÊÅÔÜßÒ ݓešßÔÔß ÅÂeáÌ ®ÂÒÊá ÅÂÅÙÂÌÄÂÔÅÜß
ÎÂˁÝÏÝÎßÔÝÄÂeÞßÔݪÕÆÇáÌßρÂËÄÂÏÄÝ̽Ô
ešÏÇÔÅÜÊ©Â×ÂÒÊáÏáÒÂÅÔÝÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜʍ¢ˆÎÝÏ
ÔÝÇÔÝÌ §ÍÊÓÂÄÇԝ §ÍÊÓÂÄÇÔÂÏ ÄÂešÎÏßÏ ®Â
ÒÊáÏ ÕeÊÕe ¯ßÏßÏÝ eàÕÒ ÄÂË ÌÂÎÂÅÒÂÒÜÐÅÜß
ÏÂÏÝÙÝÌÐ ÝÏÌÜÂÎ §ÍÊÓÂÄÇÔ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß
ËÝÒÜßÔÅÜÊ ½ÔešÏ ÏßÒÅÜÂÄ ÕeÊeÞßÔÅÜÊ ¥ÝÔ x
¿ßß ԁßÏÎݚËÅÝÔ ßÄÜßÏËÝÒÜÝeÝÌÕ ¿ÔÝÏÄÂ
ÝÎÝÔ߁߁ÊÏÎÝÏÊÏÅÝÏÊÏՓÒßÔÝeÞÝeÝe¯ßÏßÏÝ
½ÔešÏ ÄÂË ÎÊÌÝÏß ÇËÄßÙÕ ÊÏßeÅÝÅÜÊ ÅÝÎÝÌÝ

ÇÔÅÜÊ ÝÔeá ÅÝÎÏÊÏ ¿ÔÝÏÄßÏ" ¿ÙÅÊ ÅÝÎÏÂÏ ÔÝ


ÄÂešÎÝÏ ÅÝÏÊÏ ÕeÊÕe ÏßÏßÏÝ ÂÎÌÐÒÅÂÄ ÅÝ
ÎÝÅÙÝÌÕ ÌÂÎÂÅÒÂÒÜÐÅÜß ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÊÅÝÔ ßeš
eÝÎÂeše݁ÝÏÔÝÄܚ¿ÔÝÏÄÂÄßÔÝÒÂÔÄÂÅܝ
½ÏÌÜÂήÂÒÊáÊÌÄÜÊ

¥ÝÎÏÊÏßeÇeÄÝÏßÒßÒÅÂÄÝÒÌÝÏßÏ¿ÔÝÏ
 ÅÝÎÏÊÏÄÝËÊÒÊÔÌÝÔÌÐÒÅÂÄÝÒÌÝÏ¢ÂßÔÝ
¿ÏÂÏÜáÅÔÂeáÄÝeÞßÔÝÅÝÎÝÌÝ
! ßešÜÝνÏÂÏÔ߁ÕÊÏßÔÙÝÅÜÊ
eÝÅßÏ“ÔÂÄÄÂeÞßÅÝÎ
ÊÅÝÒÝÎÝÎÔ݁ÂÒÂÔÂÌÝÙÞÝ΁ÂÄÐ
ÏÂÒÂÔÄÝÒÌÝÏßÅÝÎ
" ßešÜÝοÒÎßeÞßÔßËÌÝÏÊÏÔ߁ÊÏÊÙÅÝÔßÔx
ÏßÒÅÝßϽÏÊÏÏÝÏÏÝ
 ½ÏÊÏËÝÒÌÝeǁÅÝÒÅÝÏÄÝÔÒßÔÝÒÌÝÏ
ÝÎÔ݁ÂÒÂÔßÔÝ
ÎÊÌÝÏÔÊÔÂÂÒЁÝÒÌÝÔ½ÏÝÌÝ
 ½ÏÂÏÒÝeÇÏÊÏßÔeÝÅßÎÂˁÝÔÂËÌÝÅÝÒÅÝÔ
ÒÝÄÝÏÊÏßÔÔßÅÝÔÔß΁ÝeÞÝÔ
ÝÒÝÏÑÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

 ÒÝÒÂÝeÝeáÄÏßÏÂÔßÒÎßÔßÏÂÏeáÄÂÏÄßÑÝ
ÐÙÝeÞÝÔÝÎßÒÅÝÑÝeÞÐÒÝÔÙÝÏÊÏßÔ
 ÅÝÔÜÂÔÝeÞßÔÝËÝeÏÊÏßÔԁÅÝÒÅÝÔ
ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÔÝÎÒÝÔÒÊeÏÊÏßÔßÎÕeÅß
 §ÔÅÜÊÄßÏÒÂÔÝÏÄнÏÊÏÄݚeÞßÔÝx

ªÉÒÂÊÍÇÔÝ
ÌßÔÜÐÌÄÐԁÐÏÑ݁ÌßÏËÝÒÌÝeǁÅÝÒÅßÏ
ßÏÂÔÄÂÔܚÎÕÒÅÊÏݓÔÔÜݚeeÞÂÅÔÝ
¢ÄÒÂÂÎÝÏÂÝÏÌÜÂÎÝÏÊÏáÂeeÞÂÅÔݝ
®ÂÒÊáÅÂÒÂÎÌÝeÞÝÔÄÂeÇϧÍÊÓÂÄÇÔÂÏáÒÂÌÝ

Îß́ÝÒÜÐËÜÊeÅÝÔÝÏÌÜÂÎÝÏÐÒÝÒÂÅÔÝÅÜß
½•ßÏáÒêßÒêÜ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚêÜ
½Ï߁ÊÔ ÌÝÎ߁ÂÔ݁ÐÅÜß §ÍÊÓÂÄÇÔ ݁ÜÐÎ
 

ÂÌÌÂÏÔÐÅÜß !¿ÏÂÒÂeÞÂ ÝÏÌÜÂÎ ÙÝÙÇÔÌÊÏßÔß ÏÂÄÂ


ešÎÝÏÒÜÂËÝÒÌÝeǁÅÝÒÅÝÏ¿ÔÝÏÄÂÒÝeÇÏÊÏÝÏÝ
ÌÂÅÔݽÔÒÊÅÂÌÐÒÅÂÄeÇÏÂÔÝÏÝÌÒßßÏ
"¢ÎÝÒÐÐÔÂÄÌßÏ ݓešÌ ÝÔÒÊ ÇÔÅÜßÔ ÔÂËÌÝÏÄÐ

ÅÝÇÄÂÌÄÝÒÅÝÏ ÇÄÒÇËÝeÞßÏ ¹ÊÔÝÎ ÏßÒßÔßÏÝÏ


Ï݁ÅÜßÏÝÔešÏÝÔeÝÅÝÎÊe©Â×ÂÒÊáÏÐÝÔÒÜßÙÝÎ
ÝÔeá ÌÂÄÔÝÙÅÐÅÜß ¿ÔeÝ ÝÔešÏ ÏßÒÜßˁßÄÝÒÌÝÏ
ªÐÂÏÏÝÏН
¢ÏÝÂeÝÎÝÅÝÏÊÏÔ݁ßÒßÔÝÌÕˁßÝÎÝÎß

ÊÏ ÝρÊÏ ÏÝÏÏÝeÞÝϝ x ÏÊÄÝÏ ÝÒÅÝÏÂÏ


½ÏÜÐÎ ÏÂ΁ÝešÐÅÜÂÏ ÅÝËÊÄßÄß ÏßÏßÏÊÏ

ÝÔeÝÅÝÏ ÎʁÌÝÒÊ ÝÏßÏÝÏ ÒßÔßÏÝÏÏ݁ÝÒ


ÌÝÏÊÏ
 ©Â×ÂÒÊáÏ ËÝÏÂÏÏßÏ ÄÝÙÅÐÔÔÝÂË ÝÏÌÜÂÎ

ÌßeÊÏÊÏ ½ÏÊÏ ÏÝÏÏÝ x ªÐÂÏϝ ½ÎÝeÞÐ#"¥ÝÇÄÂÌÄÝÒÅÝÏ ÇÄÒÇËÝeÞßÏ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ ÏÝÙÄÊ
ÊÏÌÂÎeÇe݁ÄÂeÞÝÏÏÝÄÂÔÝÔÜÐeešešÌßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÊÏÊÙÅÝÔßÔÅÜßÔ ½ÏÌÝ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ËÊeÝρßÅÜÊ


ÝÔešÏ ÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ÂÏÜ၁ÐÏßÏ ¿ß
½ÎßÏÂÒÂeÞÝÔ ߓßeʁßÔÒÜÕÅÜßÔ ½ÏÜÐÎ ÐÔßÏ

Ñ݁Ýe ÏÜßeÅÜÊ ÝΪÕÆÇáÌßÏ ßËÏÕÔßÌ ®ÊÌÝ


Ïß ÝÏßÏÏÂÄÂešÎÝÏÝÎÝeÞÐÙÊÎÅÜÕÅÜßÔ ÝÏÌÜÂÎ
ßÄ݁ÐÅÜÂԍ½ÔešÏÄÂËÎÊÌÝÏÕÒßÏÜßeÅÜßÝÏßÏ
ÏßÏßÏÝ" ½ÏÌÜÂÎ ßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÝÏÝÌ ÒßßÏ ÅÂÔÄÂ
eÇÏ¿ÔÝÏÄßÏÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ
¶ÏäÏß×îÜÛìáéÏáÑêÒêßÒêÜ
©Â×ÂÒÊá ªÐÂÏÏÝÏ ÝÔeÝÅÝÏ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß
 

ËÝÒÜßÔÅÜÊÝÏÌÜÂÎÎßÔÜÂÔÄÝÔÌЁÐÅÜß
! ®ÝÏÝÏßÒÅÂÄÝÏ¿ÔÝϪÉÒÂÊÍÞÌßÏ¿ß
½ÔešÏÇÔÅÜÊÎÐÒÝÌÂÅÔÝÄÊÏÒßÔÝÌ
ÌÕÒÝÌÒÝÔÂÄßÎßρÝÔÐÒÂÌÄÝÒÅÝÏ
¹ÊÏÊÔÌÊÏÄÂÒÂÔßÔÝ
" ½ÏÂÏÔ݁ÊÄÝÏÊÏÎÐÒÝÌÝ
¿ÒÅÝßÏÂeÄÂÔÝeÞÝϪÏßÏÜÇÅÔßeÇÄÝeÞÝÏ
áÒÂËÑݦÂÄÊÆÝϽÏÊÏÄݚeÞßÏx
 ÎʁÌÝÒÊÅßÏÂÔÄÂÔeÇÏÎÐÒÝÌÝ
½ÏÊÏÔßeǁÌÊρÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞßÑÝ
 ½ÏÂÏÎÕÒÊÏßÒßÏÜÇÅÔßeÇÄÎÝÌ
ÎÐÒÝÌÜÂÂeÞßÑÝÝÏÌÜÂÎÝÎÝeÞÐÒÅßÑÝ
ÎÊÌÝÒÝÌeÝÅÜßÕÏßeÅÝÒÌÝÏÊÎÝÌ
 ½ÔešÏÅßÏÂÔÄÂÔeÇÏËÝÒÌÝeʁÝeÞÕÄÂÌ
ÎÐÒÝÌÜÝÔÔݚeeÞÂÒÝÌÝÝÏÌÜÂÎ
eÝÅÊe݁ÝÌÄßÔÅÝÙÞÂÔÄÝeÅÝÏ
 ½ÔešÏÅÜÐÎÒßÏÂÔÄÂÔeÇÏ¢ÄÒÂÂÎÝÏÂ
ÎÐÒÝÌÜÝÔÔÜݚeeÞÂÅÔÝ
 ßÏÎßÏÏßÒßÏÜÇÅÔßeÎÝÌ“ÂeÞßÑÝ
oÝÒÝÎÎßÌÝÏÂÎÝÏÜßßeʁßÏÎÝÌ
 ÝÏÌÜÂÎÄݚeÞÐÎÝÔÒÂÔÄÂÒÌÝϽÏÝÌÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ʁÕÏÄÂÌeÝÅÊÑÝeÞÕ“ÂÔÄÂÌÝeÞÐ
½ÏÝÌßÅËÊÔ
 ¥ÝÔÝÎÅÝÎÏÊÏÏßÏßÏßËÅÝÔÒßÏÝÏÏÝρßÅÜß
ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞнÏÂÏÅÝÒÅÐÙÂeÞßÏ
ßešÜÝÎÒßeÇÒÌÝÏݓÔÔÜݚe¿ÔÝÏÄÝÌ
ʁÕϽÏÝÌÝÔÂÔÝeáÏÄ݁ÝÌ
ÝÏÌÜÂÎÊÄÝ̽ÏÊÏÄÂÒÂÔßÔÝ
¿ßßÎßÙÝÏÌÝÒßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏÂÔ
ߓßeÔßÔÔÊÄÂÒÂÔßÏ
ÝÏÌÜÂÎÒßÏÜÇÅÔßeÇÄÏÊÏßÔГÒÂÄßÔeÞÂÔ
! ®ÕÒÅÊÏ¿ßݓeÅÝeÞßÔÝeÞÝÏ
ËÝÒÌÝeʁÝeÞÝÏ
ÒßÇÔÅÜßÎÐÒÝÌÝߓߓËÑÝ
ÝÏÕÒÊÏÊÏÊeÞÝÏÔÊÒÌÝÔÊÒ
" ʁÕÏÒÝßÒÅÂÄÝÌÄÂeÞÝÔ
ÝÏÕÒÄÜßÅÝÒÅÝÄÐÓÝÎÙÝÌÐ
ÝÏÌÜÂÎÒÝÅËÊÄßÔÝÌÎÐÒÝÌÝÒÜßÔ
ÒÝeÇeÞÝÏÐÏÔÝÎÅÝÒÅßÔݝ
!ªÐÂÏÏÝÎ ÏÝÎßˁßÔÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÂeáeÄÝ

ГÎÒÂÄßÏ ½ÔešÏ ÅÂÏÝÎÝÔÄÂeÇÏ ÙÝÅßËÏÕÔßÌ ÝÏ


ÌÂÔÂÅÏßÔÝ ÔÊÔß ÄÂeÞÝeÝe ÌßeÊÄÝÔÅÝÒ ÇÔÌÊÏ
ªÉÒÂÊÍÞÌßÏÄÂÒÂÔßÔÝ
½•ßÏáÒêßÒêÜ·×àâàêÜ

 ÏÂÅßÔÜÊÄÌßeÊeÊÏÊÏÕÏԁÝÎÝeÞÐÄÂÒÂÔݓÏ
½ÏßÏÜÝešÔÌÐÌ ²ÊÎÌÊÏ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒ ¢ÄÅÕÓÔÝ


ÏÝÏÏÝÌßeÊÏ ²ÊÎÏÕÔßÌÊÏ ÊÎÑÇÒÊáÌ ´ßÄÝÔÌÕ


ÝρÐÔÏÂÒÝeÅ݁ÐÏÂÔГÒÂÄßÔeÞÂÔÔÊÔßÐÙÐÙгÊ
ÒÊáÌÅÊÔeÊϬÄÊÒÊÏÊ˽ÏßÏÂÔÂÅÂÎÅÂГÒÂÄßÔeÞÂÏ
ßÌÄßÔÅÜÊ ÙÇÏßÔÏÝÎÏÝÎßÔÝ ÒÝeÅÂÔÌÂeÇÏÄÐ ®ÂË
ÝÏÝÎÅÝÑÝ ¯ÂÉÂÒÇÔ ¥ÂÍÊÍÇáÏÐÔÂÌßÏ ªÐÓÊÖ Ïß
ÎÝßË ÝÔÅÜÊ ªÕÆÇáÅÔÝ ÎÂˁÝÏÝÎßÔÝ ¤ÊÖÍÇÇÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏßÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎ ¦ÂÄÊÆÝÏ qßÏÒÊ ßÌÄßÔÅÜÊ


ªÐÓÊÖÌßešÝÎÝÔešÏ¦ÂÄÊÆÝÒÅßÑÝÄÂeÞÝϽÔ
ešÏÒÝeÅÂÔÌÂeÇÓßÌÄÜߣÂÄÜÂÏÝeÝeήÂÒÊáÏÂ
ÒßßÏÎ߁ÊÏÏÂÏÝeÞÝÏ ¤ÊÖÍÇÇÎÝÌ®ÂÒÊáÌÎß
ÂÔ݁ÐÅÜß ݓÔÔÜݚeÂÌÌÂÔ ²ÝÙÝÎÌßÏÏÊÏ qÊÏ
ßË ÒÝÔÒÊeÏÊÏ ҁÂÎÂÔÌÝÏÝÌ áÒÂÅÝÏÏßÌßÏ
ÎʁÌÝÒÊÕÏÝÔÒÊÂÒÂÎÌÝeÞÝÒÂÌÂÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ
¹êáìÞÒêÜßìáêrëêáêÜÙéÏÛÏÜÒÔÚáì
ÞêÜrêÜrîrëêá̎ìŽ×Ü
!®ßÙÙÝÎÙÇ ÇÒÅÝÌ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÒÝàeÞÝÔ ½ÔÒÊ
ÅÂÌÝÔßÑÅÝÏÒßÔeÇÏÂÔ "½ÒÝÌÝ ÄÝÔÒßÔÅÜÊ ÂÏÅÇÍ
ÝÏÌÜÂÎ ßÒÅÝÙÞÂÔÝÏ ¿ÔÝÏÄßÏ ÔÝßÙÅÝÔÒÂÔÅÝÒÅÐ
ÏÜßeÅÜÊÝÒÝÌÅÝÒÐeÎÂÌݬÝÔßÑÅÝÏÒßÔÝeÞÝÔߓß
eʁßÔÒÜÕÅÜßÔ ½ÔÒÜßÙ ÂÏÅÇÍ ÊÌÄÜÊ ´ßÝρß


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÂËÝeÅÂÄÌ ´ÐÒÝÌÝ ÔÝÒßÔÝÏ ԁÑ݁Ýe cÝÅßÌÐÒ


ÅÝÏÒÂÔÄÂÅÜÂÝÎÄÂÒÂÔßÔݦÂÄÊÆÝÏÎßˁÝÏÝÎÏÝ
ÎÝÌ ՓÒßÔÅÜÊ ÔÕÒÅÊÏ ªÏßÏÜÇÅÔßeÇÄÝeÞÝÏ ÔÕÒÅÊÏ
¿ÔÝÏ ·ÒÊÓÔÐÓ ¿ßÊÏ cÞК ®ÊÌÝÒÊ Òße
ÌÝeÝÔÌݽÔešÏÝÏÂρÂÏÒßeÞՁÝÔÌݯßÏßÏÝ
ÒÝÙÝÎÌÂÔܚ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÔÒßeޚ ҁÂÎÂÔÌÝÏÝ̝
càÕÒ ÂÏÅÇÍÝÌ ÂÙÂ ÄÝÔÒßÔÒÜÕÅÜßÔ ÕÔÔÊ ÏÝÎÌÝ

ÊÏßÔÝÒÅÝÏÂÏÏÝÅÔÂÏÜáßÏ¿ß
®ÂÙÝÏÂÏ ÏßÒÅÂÄÝÒÌÝÏ ¿ß ʓʓÌ ÏÕÔßÌÝÎ

ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÔÄÂÒÌÝÏ ÐÏÔÝÎÅÝÒÅÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝ


ÌÝÎÊÌÝÏÔÊݓeÅÕe݁ÝÒÌÝÏÊÏßÔ¿ßß
´ÊÔß ÂÏÅÇÍÔß ËÜßÇßÔÝ ÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔ ÌÝÔßÑ

ÅÝÏÒßÔÝeÞÝÔ ÄßÔÅÂÌÄÝeÅÝÅÜÂÔ ¬ÊÔÂÕÏ ÎÝÏÝe


ÝÏÎÝÌ ¤ÊÖÍÇÇÎßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÏÅÊÔßÏ ¿ÔÝÏÄßÏ
ÔÝÄܚ¥ÂÅÙÂÌÄÂÔÅÜÂÔ¤ÊÖÍÇÇÎßÔÝÝÏÌÝÏßeÞÕÏßÔ
®ÂÒÊá ªÐÓÊÖ ÝÏÌÜÂÎ ¯ßÏßÏßßË ҁÂÎÂÔÌÝ
ÏÝÌ ÄÂeÞÝÏ cÞÕÏ߁Õ ¯ßÏßÏÝ ÌÝÔßÑÅÝÏÒßÔÝeÞÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÎÝÔÄ ÏßÏÔÝÏ ÒßÝÏ ÅÊÄeÊÏ ÂÏÅÇÍ ½ÏÝÌßÅËÊÔ


!½ÎÝeÞÐÑÂešÎÔßeÝeÞÝÔÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔÑ݁Ý

eÇÔÝ ÌÝÔßÑÅÝÏÒßÔÝeÞßÏ "®ÂÒÊáÏÂÝÎ ÄÂešÎܚ


eÊÏÙÝÌÕ ÏÊÏßÅËÊÑÊÏ ±ÂeÝÏÔÂÔÔÝeáΠÌÝ
ÔßÑÅÝÏÒßÔÝeÞÂÏÝÏßÒÅÂÄßÏ¿ßʁÕÏÝÒÅÝÏÂÏ
ÏÂÄÂešÎÝÏÝÏÌÜÂÎÏßeÞÕÏÌßÔßÎÔÝÄܚ
·×àâàÜìßìáÒéìÜáÏÏßݎßÏÒáê
¢ÎÝÒÐÐÔÌßÏ ݓešßÔ ÅÂeáÌ ÔÂËÌݚeÝe qßÏ
ÂÇÔÝÅÝÇÄÂÌÄÝÒÅÝÏÇÄÒÇËÝeÞßϽÏÌÜÂνÔešÏ
ÏßÔßÏÝÏÏ݁ÝϪÊÓÕÓÝÏÕßešÇÑÂÏÂÏÂÔÌÂÝÔ
eáÝρÊÏÏÝÏÏÝeÞÕÅßeÅÝeÊÏÂÏÅÇÍá
¯ÜßeÅÜßÔ ݓešÔ ÅÝÔÂÎÂÄÝÓßÄÌßÏ ®ÂÒÊáÏ ÝÏ

ÌÜÂÎ ªÐÓÊÖÝÏ ßeš ÝρÊÏ ÅßÏÝÅËÊÄßÔeÊÏ


®ÐÊÓÇËÝÏ©ÂÌÐÏÝ̪ÐÓÊÖÝÏÂÝÏÌÜÂήÂÒÊáÏÂ
ÏßÒßÔÅÜßÏ ªÊÓÕÓ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ ʁÕÏ ¿ÔÝÏÄßÔÝ
ÒÝÔßÏÎÂÄÝÌ oßešÜÝÎ ¿ÔÝÏÄßÏ ©ÂÌÐÏÝÌ ÅÂÔ
ÄÝeÇÏ ¥ßÎÅ߁ÊÏßË ݓÔÔÜݚeÌßÏ ¿ÔÝÏÄßÔÝ
ÒÝÔßÏÎÂÄܚeÝe ½Î݁ ¿ÔÝÏÄßÏ ©ÂÌÐÏÝÅÜÇÔ
ÊÏßÏÊÏÔÝÔÌÕeÞÝeÝeÔÊ ÊÒß ÏÕÔßÑÙÊßÔß eÝ
ÎßÄÝҁÊÒßÅÐÍÕÃÂᢁßÔÝ
À×ÛÔÝÜêÜÏrëâßÙêÜ×Ü·×àâàáÏÏßݎßÏÙ
½ÏÌ߁ÊÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ÅÂÔÄÂeÇÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ


ÏÝÏÏÝeÞÝÏ ³ÊÎÇÐÏ ½ÔešÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ eÝÅÊÑÝeÞÕ


ÝÏÌÜÂÎ ÔÂÂÒЁÝeÞÐ ¢ÂßÔÝ ÏßÏÜÂÔÙÂßÏ ÒÝáÅ
ÔÂeáÌÄÝÒÅÝÏ ªÉÒÂÊÍÇÏ ½ÏÌÜÂÎ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß
ÏÊÏßÄÊÏÒßÔÊÏ ½ÏÂÏÊÄÏÊϳÊÎÇÐÏÝÔešÏßÏ
ÎßÏ ÝÒÝÎ ÏÝÄÜÊÏ ÄÝÔÌÕ ÄÊÊÏ ßeÞÕÌß ÒßÏÔÝÅ
ÏÊÏ ¿ÔÝÏÄßÏ ·ÒÊÓÔÐÓ cÞК  ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß

#²ÝÔßÏÎÂÄÝÌxÕÔÌÕÝÙÊÙÇÌÄÝύÑÐÓÄáÛÂÔޝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÔÝËÅÕÔÒÝÏÏÊϳÊÎÇÐÏÔÂÂÒЁÒÂÅÔÝ´ÊÔßÝÔeÝ
ÅÝÒÝÌ ÏßÒßÔÝÏ ¯ßÏßÏÝ ªÊÓÕÓ ʁÕÏ ÒÝÌÕÄÒßÔß
ÄÝ̽ÏÝÌÝÒÜßÏÕÔÅßÌßeÊeÊÏ®ÐÊÓÇËÝÏ©ÂÌÐÏÝÌ
!³ÊÎÇÐÏÝÏÂÑÊÒÊÏÊϽÔešÏÝÏÌÜÂÎÔ߁߁ÊÏÎÝ

ÏÊÏ¿ß
" ¿ßÊÅÝÔÊÏßÔÒÊeÅÊ
¥ÝÏÊÏÑÕÒßeÊÅÝÎ
ʁÕÏԁÐÏÔÝÎßÔÝÎÝÄÜÊÌ
ÎʁÌÝÒÊ¥ÝÔÅÊÄÊÅÝÔ
 ÊÅÝÔÔÝeÞÕϪÏßÏÜÇÅÔßeÇÄÝeÞÝÏ
 ÒÝÔßÏÎÂÄܚ¥ÝÏÂÏÝÎÄÂÒÂÔßÔÝ
 ½ÏÂÏÒÂÏßÒÅÂÄÏßÏÂÔÅݚeÅÝÒÅÂ
ÝÎÝÂeÄÂeÞÝáÏÄÝÔÄÂÒÂÔÔß
ÝÏÌÜÂÎ¥ÝÏÊÏÄÂÒÂÔªÉÒÂÊÍÞ
ÒÂÏßÒÅÂÄÏßϝ
ªÐÓÊÖ ÝÏÌÜÂÎ ®ÂÒÊá ÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔ ÔÊÔß

ÏÂÄÂešÎÝÏ ÎʁÌÝÒÊ ³ÊÎÇÐÏÝÏ ÄßÔÅÂÄÐ eÝÅÏÊÏ


ÝÒÅÊÏ ¿ÌÝÌ ½ÏÐÒÝ ³ÊÎÇÐÏÝÏ ÔÝÄÏßÏÂÔ
ÝÒÝÌÝ ¿ßÊÏ Ô߁߁ÊÏÎÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÏÊÏ ®Â
ÒÊá ÝÔeá ¯ßÏßÏÊÏ ¤ÂË ÂÒÝÙÅÝÔÄÂÒÌÝÏ ½ÔešÏ
®ÊÌÝÏß ÌÕÒß ÎÝÌÝeÞÝÔ ªÉÒÂÊÍÝÌ Õˁß ÒßÏÜße
ÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÌÝeÞÝÔ ÒßeÕρÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝ
ÅÝÏÊÏßeÇeÄÝÏÒßÏÑÝÔÌßÄÏÊÏÒÜÝÓ½ÔešÏÒß
ÏÜßeÅÜß ¿ßÊÏ ÅÝËÊÄßÄÕ ÎßÌÝÏ ÒÊÒÄÝÄÊÙÇÏ
ÝÔÎÝÌÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÝÏßÏÂÔÂГҁÒßÏÜßeÝÔ
ÝÒÅÊÏeÊÏÙÝÌÕÄßÏÄÂÌÝÄÂeÞÝÔÔÂÅÜáÅÝÒÅÝԝ
»ìáéÏáÑêÒêßÒêܯÜÜÏÜ
qÕÔÌÕÅÂÔÄÂeÇÏÝÎÝÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞ݁ÂÄ¢ÏÏÂ


¶ÂÏÕÊÍÝÏ ßßÌÝÌ ÄÂeÞÝÏ ¢ÓÊÒÝÏ ÙÇÏËÝÒÜß


ÑÝ ½ÔešÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÌÐeš ÝÏÑÝeÞÕ ¢ÏÏ ÅÂÏÝ
ÎÝÔÄÂeÇρßÒÜÂÎÝÔe݁ßÏÅÊÄʁÊÔÔÊÅÜÝÄßÕÙÊÔß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÙÝÎÝÌÝÎÄÂÅÝÒÅÝÏxeÊÌÄÜÊeÞÕªÅÝÒÝÏÊÏ
 

ÝÒÂeÇÌÌßρÝÒÜÂÅÊÄʁÊÔÔʽÏÂÏԁÄÂÏßÄÂÏ
ÔÊÔßÏÝÑßeáÏßÏÔÂÂÒЁÒÂÏÝÔÒÜßÙÝÏÌÝÅÂÔÄÂeÇÏ
ԁÂÎÝÏÜÝÙÐÌÝÔÑßeÅÜÂÒßÔÄÂÎÂÝÏÌÜÂÎÙÇÏܚÒ
ÅÂÄÄßÔÅÂÄΠ!½ÏÌßÎÊe ßËÎßÄÝÌ ÝÒÝÌÂÅÔÝ ÝÏÂÏ
ÒÝÄßeÝÏÌÝÕÏßÄÏÊÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÏßÏÂÔÄÝßÏ
¯ßÏßÏÝ ÝÎÝeÞÐÒÝÌÝ ÎÊÌÝÒÝÌ ÏÜÂÔÙÂßÏ ÔÊÔß
¿ßßÒßÏÔßÄÊÎÊρÝÔÕÒßÄÏÊϪÇÒÕÓÂÍÊÎ
·Ýà×ãêÜÙéÏÛ»Ïß×îÜêÞìrŒêÜáìáŒ×Üìá
¼ÏÖÏßÔáìáê
²ÝÌÕÄÒßÔßÄÝÑeÝÔÌÕÌ ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÄÂeÞÝe
"

Ýe ÔÜÊÄÝρÊÄÕ ¿ÔÝÏÄßÏ ©ÂÌÐÏÝÅÜÇÔ ªÐÓÊÖ


ÝÏÌÜÂÎ ®ÂÒÊá ÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔ ¥ÂÍÊÍÇáÅÔÝ ÙÇÏßÔ
ÎÂˁÝÏÝÎßÔÝ ¯ÂÉÂÒÇÔ ¯ßÏßÏÝ ÏÝÎßˁßÔÊÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÏÂÒÐËÄÂÄßÏ ÌÕÄÙÇÎÅÜÐeÞÐ ÏÝÏÜßeÊÏ
½ÏÝÌÅÂÔÄÂeÇÏÂÔÄßÏÒÂÔÅÝÒÅÝÏÝÏÌÜÂÎÒÝßÔÑÂÌ
ÄÝÒÅÝÏ¿ßÊÏ
~×܌ìØ·×àâàáÏÏßݎßÏÙ
¿ÎÝÏÅÊÄÊÌ ±ÂÓ×ÂÌßÏ ÌÒÝÙÎÝݓešÌ ªÊÓÕ


ÓÝÏ ÝÔeÝÅÝÔ ÏÝeÝÔÊÏßÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ ´ÊÔß


½ÏÝÌ ÅßÏÜßeeÊÏßÔ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÅÊ
ÄʁÊÔÔÊ ÝÏÕÒÝÎ ÐÏÑ݁ ÝÔÅÜßÔ ÌÒÝÙÎÝÏÄÐ
¬ÒÝÙÎÝÑeÝÔÌÕÅÜßÔ ´ÊÔß ÏÝÒÂÅÔÝÑÂeÝÏÔÂÔß

ÏÂÔªÊÓÕÓÑßeáÔÅÜߪÇÒÕÓÂÍÊÎÝ̽ÔeÝÅÝÒÝÌÅß
ÎÐ ÅßeÅÝeÊÏ ÎÝÔÊÄ ½ÔešÏ ÔÝeÇÒÌÝÏ ÕÔÝÒÝÌ
ÒßßÏ ½ÏÊÏ ÅßeÇeÊÏßÔ ԁÝÎÜÝešßÔ ÝÏÐÝÎ
ÏÂeÝÒßÒ݁ÐÅÜÂϽÔešÏÙÝÙÇÔeÝÌÕÝÏÌÜÂÎeÝÅÊ
eÝÏܚГÒÂÄßÔeÞÂeÝÌÐ ÔÊÔßÝÎeàÏeÞÕÔßÏßÏÔÝ
ÅÜßÏ ½ÔešÏ ÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ Ý
ÒÊÔËÊÄß ½ÔešÏ ½ÔÒÜßÙ ÝÒÜÐ ݓeǁßÔÔß ÅÂeáÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÒÅÝÏÂÏÏßeÞÕÅÜßÏqÊÏßËÔÂÂÒЁÒÂ̽ÔešÏÏÝ
ÄÂÌÜÐÔÄÂßÏÊÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÝÌÒßßÏÏÝÑÂešÎ
ÔßeßÏ ÝÏÐ ÏÝ΁ÝešßÏ ½ÎÝeÞÐ ÎÊÌÝÏß
½ÔešÏ ÏÝÑÂešÎÔßeßÏ ÏÊÏÊÙÅÝÔÊÏßÔ ÙÇÙÂÌÄÝÒ
ÅßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÔÝ !½ÔeÝÅÝÔ ÅÊÏÊÙ
ÅÝÔeÊÏßÔ eÞÕÌ ½ÔešÏ ßÏÌÕ ¿ÌÌßßË ÝÔešÏ ÄÂË
Ê“Î¥ÝÔÝρÊÏÎÐÒÝÌÝÊÔÅÜÊ"xÑÝÏešÏßϽÔešÏ
ÝÔeÞÂÔÂx¥ÝÏÊÏÝÔeÝÅÝÏÝÏÌÜÂÎÅÝÎÅßeÅÊÑßÅ
ÙʁßÏÎÕÒÊÝÏÌÜÂÎÏÝeÝÒÊÒÝÔÌÕÎÕÒÊ¥ÝÏÝÌݝ
"²ßÕ ÅßÏÂÒßÒÔÐÒß" x ÑÝÏešÅÜß ½ÔešÏ x ¿ÄÊ

ÔÐÒÅÝÏÂÏÅßÎÐ¥ÝÎÏÊϽÔeÝÅÊÏáÒÂÌÄÂeÞÝeÝ
eÇÅÝÎ" ½ÔÒÊ eàÏÙÊÙÇÄÝeÞÝÔ ÒßÝÏ ½ÔešÏ
ÊÄÝÒÌÝÏ ½ÔešÏÑßeÝÏÔßÔÅÜÊÝÒÝÌÒßßϯÂÉÂ
ÒÇÔßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ eÝÎÂeÝeÞÐ ÝÒÝÌÝ ÏÝÔÄÂßÏ ½Ô
eÞÂÔ ÏÊÏßÅËÊÑÊÏ eÊÏÙÝÌÕ ÝÎÝeÞÐ eÞК ½ÏÊÏ
ÐÙÝÔÌÐÔ ªÊÓÕÓ ÏÝÎßˁßÔÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÌÕÄÙÇÎ
ÅÜЁÏÝÏÜßeÊϽÔešÏݓeÅÕÅßeÅÝeÊÏÝÎÝГÒÂ
ÄßÔeÞÂÔÂÝÎÝ¿ßß
ÁéìÑìÙÑêßÒêÜ·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚêÜ

 ÒÂÔÐÒ´ÊÄÇÒÊËÝÏÂÔÊÔß±ÐÏÔÊ˱ÊÍÂÔÅÂÔÄÂeÇÏ
¬ÝeÅÝÏÂÄÌßÏÅÊÄʁÊÔÝÌßÏÂÏÔÝeáÄÎÂÊÎÑÇ


ÐÙÐÙÐ ªÕÆÇáÌ ªÒÐÆ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÄÝÏßÒÎÕ ¥ÂÍÊÍÇáÌ


ÝÏÊÏÝÎ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ ¶ÊÍÊÑÑ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÄÝ
ÏßÒÎÕ ªÔÕÒÇáÌ ÝÏÌÜÂÎ ´ÒÂ×ÐÏÊÔÊÆÂÄÂÏÄÝÌ
­ÊÓÂÏÊËÝÎ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÄÝÏßÒÎÕ ¢ÄÊÍÊÏÇáÌ ݓÔ
ÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÝÔ¢ÏÏÂÝÏÌÜÂάÂÊÂÖÂÄÂ
οßßÙÝÅßËÏÕÔßÌÒÝÄݚeÞÂÄÏßϪÐÂÏÏßÌÝÌ
©Â×ÂÒÊáÏ ½ÏÌÜÂÎ ªÐÂÏÏÝÏ ÌÂÄҁÐÏßÏÂÔ ÏÕ
ÔßÔ ÄÂeÞÝÔ ªÐÒÆÂÏÌßÏ ÅÝÙÕÒÎÝËÊÌÄÊÌ ½ÔešÏ
ÔÜßÄßÔÝ ÏÊÄÊÏ ʁÕÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏ ÂeÄÂ
ÒÝÔÙݚeÝe ÝÏÐÒÝ ¿ßß ÒßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏÂÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ߓßeÔßÔÔÊÝÏÌÜÂÎÄßÔÝÔÕÒÝÔÄÊeÞÝeÝeÔÊÎÊÎeÇ
¬ßeÊÌ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞßÏ ªÓÂËáÏ ÝρÊÏ ÅßÌßeÊ

eÊύoÐeÇÏÔÐeÞÝÏÙÝÅßËÏÕÔßÌfoÝÏÔßÏÎÂÌÄÝÔÌÝ
ÒÜßÔ ¿ÔÝÏÄßÔÝ ÝÏÄßÔÅÂÔÅÝÔÌÝ ½ÏÊÏßÔ ÌÝÔÄßÏ
ÄÝÔ ÅÂÎÅÂÔÒÐÐÙÅÝÏÎÂÙÝÏÂÏÏÝËÝÒÜßÔÝÏÅßÎÅß
ßËÝÏÌÜÂÎÊÏÏÕÏÎÂÙÝÏÂÏÏÝÙÊÄÔßÔÝÏÑÜÐeÔÂÌÝ
ÄÂeÞÝÔ ÒÜßÔÔß ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÄßÔÅÂÔÝÏÂÔ ÂÑßÔÅÝÌÝ
eÞßÏÂÔÎÂÙÝÏÂÏÏÝÏÜßeÝÏßÔԁÒÝÒÂÔÝeÞÐx ÝÏ
Ì߁ÊÔÝÎÝeÞÐÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÒÝÌÏßÒßeÞՁÝÏ¿ßÊÏ
ÒÝáÅÔÂeáÌÄÝÒÅÝÏu
ªÐÂÏÏ ÏÝÄßÔÅÂÄßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ ÎÊÌÝÏÔÊ

ÏÝÇÔÊÏßÔ ÝÏÝÌÝ ÔÐÒÝÔÄßÏÄÐ ÎÊÎeÇ ®ßÒÌÝÙ


ÅÝÒÅÝÔÐÒß®ÊÌÝÏß eÝÅÊ ÒÝÔÙÝÏÊÏ ÔÐÒÝÌÝ ÙÊÎ
ÅÜÕÏ ßÏÎßÏ ÒßÅÝÏÔßÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÄÂeÞÝeÝeÇÑÝ
ÂρßÏÅÝÑÝ"!¿ÎÔ߁ÝÙÞßÝÏÌÂeÝÒÐÌÄÝÔÌÝÔÕÒÅÊÏ
ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏßËÄßÂeÄÂÒÝÔÙÝÔÌݽÔÒÜßÙÝÎ
ÝρßÊÄÌßßÎßeÇeÄÝÏßf®ÕÒÅÊÏݓÔÔÜÝàeeÞßÏx
¢ÄÒÂÂÎu ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÔÕÒÊ ¿ßß ÅÂË΁ßÏ
ÒßÔßËÌÝÏÊÏßÔ ÐÔßÏÄÝÌÄ áÂeeÞÂÔ ¢ÄÒÂÂÎÝÏÂ
"¢ˆeÝÅÂÔÔßßÏÎßÙÄÂÒÌÝÏÕÔÔÝÌÊÏÎÝÌÂÙÂÕÔÔÕÕÔ

ßÔßÏÔ݁ßËÝÒÜßÔÌÝeÞÊÏ ÏÝÑÒÝÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝ


ÏÊÏÔÝÊÏ ËÝÏËÝÏßÔݝ ½ÔešÏ ÄÂË ÎÕÒÊ ÎÝÏ
ÒÜßÎÝÌ" x ÏÝ΁ÝešßÏ ÝÔešÏ ÒßÎÌß ªÐÂÏÏ
ÏÝÔÂÔe݁ÝÔÌÐßύ½ÏßÏÝÏÂÎÊÌÝÏÄÂÒÌÝԁÊ
ÒÜßÎÝÙÝÌÄÝÔÎÂÙÝÏÂÏÐeÏÝËÝeÏÊρÜÐeÞßÔÝ
½ÏÌÜÂÎÝÏßÏÎÊÌÝÏÄÂÒÌÝÏÒÐÐeÝeÎÂÙÝÏÂÏ
ÏÊÔÅÜßÏ ÝÎÝ ÝρÊϝ §ÔÅÜßÔ ÔÐÒÝÔÄßÏÄÐ ÎÊÎeÇ
ÝÎÝ ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÔ ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊ
ÅÝÔxÏÝ΁ÝešßÏÂÔÝÔÒÊxÎÕÒÊÎÝÏÒÜßÎÝÌ"
½Ïß ÂËÝÏÂÔÌ ÎÝÌ݁ ÔÜßÒ ÄÂeÞÝeÝeÝ̝ x

ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ÝÔešÏ ®ÂÒÂÄÜÂeáÄÝeÞ ÏßÎÝ


ßË ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ ÝÔešÏ ®ÕÒÊÝÎ ÎÝÏÒÜßÎÝÌ"

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ªÐÂÏÏ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ½Ïß ÂÎÂÏßÄÂÏeáeÞÂÔÌÂ


ݓÒÜß ÂÄÏßÏÂÂÙÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÌÂÙÞÂÒÝÔÄÂÒÌÝÏß
ÔÝÌÙÇÏßÔÎßÅÙÇÒÎÝÏÅÝÌĝ
¤ÂÒÂÔ ÅÝÔÅÝÔß ÏÜÂÔÙÂßÏ ·ÒÊÓÔÐÓ ÝÏÌÜÂÎ

ÝÎÝeÞÐ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏßÔ ßÎßeÇeÄÝÏß ªÐÂÏÏ Äß


ÙÞÝÎ ÄÂË ·ÒÊÓÔÐÓ ½ÔÒÜßÙÝÎ ªÐÂÏÏ ÊÌÄÜÊ
ÝÎÝeÞÐÒÝÌݍ¥ÝÎÏÂÏÔÕÒÊÔÝÏÔÕÒÝÔÄÊÄÝÒÌÝÏÊ
ÔÝÌ ÎÊÎeÇ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÔÝeÇÒÌÝÏ ½ÏßÏ ®ßÊÏ
eÝÅÂÒ΁ÄÂeÞÝÏÅÝÎÝÌ¥ÝÎÂÔÝ΁ßÔÄÂÌÝeÞßÅÝÎ
ÝÎÝÒÝÌÝeÄßÔÔÕÒßÄÝÌÌÝÇeÑÝÏÊÔÔʽÏÝÌÓÂÏÆÂ
ÍÊáÑeáÌÝ̽ÏÂÏÏßÒßÏÔÕÒÝÔÄÊāÝÔÝÌÔÕÒÊ¿ß
ÏÊϤÝËÊÔßÝÏÌÜÂÎËÝÏËÝÏ ¤ÝeÑÝÒßß½ÏÂÏ
ÏÊÏßÙÇÒÊÔÄÝÊÏ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝeÝe ÌÝÌÄÂÔÄÜÂË
ÅÝÑÝ ßÏÎßÙ ½ÏÝÌÎÝÏÅÝÌ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝeÝe
½ÏÂÏ ÒßÏÕÎßÌßāÝÏÊÏ ßÏÂÏÐÎÂÌÂÄÄÂÏÄÝÌ ÌÝÌ
ÄÂÔÄÜÂËÝÎ ÒßÏeÝÄßρÝÏÊÏ ÂÄÂˁÝÌßËÝÏËÝÏÝ̝
! ªÐÂÏÏÝÏ ÏÊÏßÏÝÅÜàeÇÄÊÏßÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ

ԁÑ݁ÝeÔßeΠ"´ÊÔßÝÎ ÝÏÂÏ ÔÝÄ݁ÐÏßÏ


eÝÅÊÄÝÏÕ eÝÏܚ ßÔÅÝÒÅÝÏ ßÄÝÏßÒÎÊÏ ªÒÐÆÝÏ
ÄßÏÄÝÎÂÔÂeÞÝÏ ÝÏÝÌ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÊÏ ßÄÜßÏÝÌ
ªÒÐÆÊÂÆÂ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÕÔÔÊ ÝÏÊÏ ÒÜÂÙÅÝÒ
ÅÝÔ ªÒÐÆÝÏ ÊÏßßÒÏÊÏ ÝÎÜÂÂÅÝÒÅßÔÝ ßßÝÏ
ÐeÝÏÂÏÒÝÄÐÓÝÒÂÄÏßϪÐÂÏÏ
·×àâàáâßêáÑ×Òé×Û×ÛrÔ
½ÎÄÂÒÂÔÝÌ ÒßßÏ ªÊÓÕÓ ÏßÎÝßË ÔÕÒÝÔÄÊÅÜÊ


ÎÊÎeÇ ½ÏÌÜÂÎ ÔÊÔß ½ÔešÏ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄeÇÏ


ÌÂÔÅÜß ʓʓÏ ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÝÌ ÏÜßeÅÜÊ ¿ßÊÏ
¤ÝËÊÄÝËxÕÄÊÌÊeÞÝÏÝÏÕÒÑÙÇÂeÅÝÏÅÐÍÕÃÞx
ÝÏÌÜÂÎ ßÏÔßÔÅÜÊ ÕeÊÕe ¥ÝÔ x ¥ÝÎÏÊÏßËÅÝÔ
ݓeÅÕ eÝÏܚËÅÝÔ ¿ÌÌßËÅÝÔ ¥ÝÏÝÌ ¥ÝÎÏÊÏ ÌÐÒ
ÅÂÌÄÝÒÅÝϝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

Æ×ÜØêßéìáá×·×àâàêÜ
´ÊÔß ªÊÓÕÓÝÏß ÎÐÐÏßÏ ¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÅßeÇÄÂÔ
ÅÝÒÅÝÏ ½ÏÝÌ ÅßÏÜßeeÊÏßÔ ßÔÜÝÎÂÏÝ eÊÌÌÊÏ
ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÅÊÄʁÊÔÔÊ ½ÔešÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝρÊÏ
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏßÔ ßÌÌßÏÕ ªÐÓÊÖÝÏ
Î߁ÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÌÌßÏÕ ªÍÊËÝÏ oÕÔÔÊ ½ÏÊÏßÔ
ݓÔÔÜÝàeeÞßÔ ®ÂÔÖÂÔ ­ÇÄÊË ®ÇÍ×ÊË ªÂÏ
ÏÂ˪ÐÓÊÖ®ÂÔÔÂÖÊá¢ÎÐÓ¯ÂÕΧÓÍÊ˯ÂÅ
ÅÇË ®ÂÂÖ ®ÂÔÔÂÖÊá ³ÇÎÇÊÏ ªÐÓÊ× ªÐÆÂË
 ªÐÂÏÂÏ ²ÊÓÂË ©ÐÒÐÄÂÄÇÍÞ ³ÂÍÂÖÊÊÍ ¯ÊÒÊË

!®ÇÍ×ÊË ¢ÆÆÊË ¬ÐÓÂÎ §ÍÎÂÆÂÎ ªÒ "ªÊÓÕÓ

§ÍÊÇÉÇÒ ªÐÒÊÎ ®ÂÔÖÂÔ ­ÇÄÊË ³ÊÎÇÐÏ ªÕÆÂ


ªÐÓÊÖªÐÏÂΧÍÊÂÌÊÎ ®ÇÍÇÂË®ÇÏÏÂË®ÂÔ
ÔÂÖÂ˯ÂÖÂΦÂÄÊÆ ªÇÓÓÇ˪ÐÄÊƤÐÐÓ³ÂÍÂ
¯ÂÂÓÓÐÏ ¢ÎÊÏÂÆÂÄ ¢ÆÎÊÏ ¢ÒÏÊË §ÓÒÐÎ ¶Â
ÒÇÓ ªÕÆ ªÂÌÐÄ ªÓÂÂÌ ¢ÄÒÂÂÎ ¶ÂÒ ¯Â×ÐÒ
³ÇÒÕ× ²ÂÅÂÄ ¶ÂÍÇÌ §ÄÇÒ ³ÂÍ ¬ÂÊÏÂÎ ¢Ò

ÖÂÌÓÂƳÊίÐË­ÂÎÇ× ®ÂÖÕÓÂͧÏÐתÂÒÇÔ
®ÂÍÇÍÇÊͬÂÊÏÂÎ!§ÏÐÓ³ÊÖ¢ÆÂοß
ÁÏÜêÒéԎÒêßÒêÜ·×àâàêÜ

 ÝÏÔßÔÅÜʪÐÒÆÂÏÅÝÑÝÝÏÌÜÂΤÝËÊÔßÒÝeÇ
ªÊÓÕÓ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß ËÝÒÜßÔÝeÞÝÏ Ñße


ÏÊÏ ½ÔešÏ ÙÝÅÂËÏÐÔÂÅÔÝ qßÏÌÕ ÊÒßeÊÌÌÊÏ


ݓešßÔÔß½ÔešÏÅßÔßÏÝÅËʁeÊÏÌÂeÞÂˁÂÆÞáÄÐÍá
qÐÔßÏÜÝešÌ ªÊÓÕÓ ÝÔÒÜßÙÔßÅÝÏ ÅÂÑßeÅÜÂÒßeÇÏ
ÄÂÏßÄÂÏ ÒÜßÏÕÔ ÏÝÏÕÏÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅßÅÝÔÜßÄeÊÏ
¦ÞáÄÐÍáÊÄÏÊϽÔešÏ¿ÄÝÒ¥ÝÔx¿ßÊÏ¿Ì

ÌßËÅÝÔ ÝÔÜÊÄÊÌÄÝÏ ÐÔßÏ ÄÝÌÄÝeÅÝÏ ÏÜßeÝÌ


ÌÂÄÌÂÄН¥ßÌßeÊeÊϬÂeÇÅÝÒÅÝÌf¿ÔeÝÂÎÌÂÄÌÂ
ÄÂÇÅÔßeÝeÞÝeÝeГÒÂÄßÔeÞÂÏuxÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ªÊÓÕÓ ½ÏÐÒÝ ÒÝeÇÏÊÏ ½ÔešÏ ßÌÄ݁ÂËÝÔÌÝ


ÏßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÌÂeÝÒÐÄÏßÏ ½ÏÝÌÝ ÝÏÏÂÏÙÇÙÂ
ÎÝÔÌÂÄ ԁÝÎÝeÞÐ ÏÕÔßÔ ÂÒÅÝÏÌßÏÂÔ ½ÏÌÜÂÎ
ÆÞáÄÐÍáÊÄÏÊϽÔešÏ¥ÝÎÏÂÏÔÒßËÝeÝÏ¥ÝÏÝ
ÌÝÐÙÐÙÝÏeáÅÝÒÅÝÏÝ΁ÐÔßÏÏÐÔÂÌÝÏÌÜÂÎÝÒÅÊÏ
ßÒÅÝÙÞÂÔÝÏ ½ÎÝeÞÐ ÝÏßÏ ÅßËÝeeÊÏ ÅÝÎÝÌÝ
ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÎÏÂÏ ÅÂË΁ßÏ ÔÒßËÝeÝÏ ÎßÌÝÏÂ
ÔÒßÔßÅÜǁÅÜß ¬ÊÔÂÝÎÝeÇÄÔÝÔßßÅÊÅÝÎÝÌÝx
ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÐÔßÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ¥ÝÏÊϝ !¿ß
ÊÏ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌ ÅÊÄeÊÏ x ÔÂÔe݁ÅÜß ÝÏÝÌÝ
ªÊÓÕÓx
f¿ÔÝÏÄßÔÝÅÝÏÊÏ¢ÂßÔÝÝÔÂÂÒЁÝÒÌÝÏ
ÝÏÌÜÂÎÝÔÒÜßÙ½ÏÊÏÄݚeÞÐÝÔÄÂÒÌÝÏu
"½ÏÐÒÝ ÆÞáÄÐÍá ÒÝeÇÏÊÏ ½ÔešÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ

ÒÝÄßÔÙÂÄÏßÏ ÒÂÓÝÔÌÝÏÝÌ ÔÂÂÒЁÒÂÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ


ÊÄÏÊύ¿ÄÝÒ¥ÝÔx¿ßÊÏ¿ÌÌßËÅÝÔÝÑʁÌÕ
ÅÊ ÐÔÐÒÝ ßÄÔÝeáÅÔÝ qÐÏÝÎ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌ Åß
ÌßeÊeÊÏßÏÎßÏ¿ßß
f¹ÇÏßÔÂÏÅÇeÝÒÝÌÝÒßÔÜÊÄÊÄÏÊÏÅÝÏÒÝÒÕ
e݁ÝÌ¥ÝÔu
ÝÏÌÜÂÎßÏÎßÏ

fÝÒÅÝÏÂÏÏÂÒ“ÒßÅÝÔ¥ÝÔÎÝÏÅÂ
ʁÕÏ¥ÝÏÊÏÅÝÔÌÂeÅÝÏ
ÄÝÌÄÝÌßÄÏßʓÅÏßÔÌßÏÊÔÝÏu
¥ßÌßeÊeÊÏ f½Ïß ÂÒÎÂԁÌ ¿ÔÝÏ ÅÝÏÊÏ

¿ßuxÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜߪÊÓÕÓ ½ÏÌÜÂÎÆÞáÄÐ
ÍáÒÝÔßeÑßÔÝÌÝÎÝeÞÐÔÂÏÝÅÜǁÅÝÒÅÝÔÑßeáÏßÏ
½ÔešÏÐeÇÏßÌÂÔÂÅÏßÔÝ
¼ÏÖÏßÔáÙìÜà×ÜÏÒÝÒßÏÙ
¢ÒÎÂËÑÝeÞÝÏ¿ßÊϤÝËÊÔߪÊÓÕÓÑßeÝÏÔßÔ


ÅÜÊ ¥ÂÍÊÍÇáÅÔÝ ½ÔešÏ ÏÂÔÄ݁ÐÏ ÝÎÙÝÎÙÂÄÂÏÄÝÌ´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏÂÏ ÏÊÏßÏÝÅÜàeÇÄÊÏßÔ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÌ ÝÏÌÜÂÎ
ÝÎÝeÞÐÒÝÌÏÂÏÜáËÄÝßÏ
oÐeÊÔÝ̪ÊÓÕÓÇÔÅÜʯÂÉÂÒÇÔßÔÝÎÂˁÝÏÝÎ

ÏÝÎßÔÝÎʁÌݽÔešÏÅßÎßˁßÔeÊÏÝÏÌÜÂÎÓÕÃ
ÃÐÔÂÌ ÝÏÕÒ ÐÏÑ݁ ÇÔÅÜÊ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÅÔÝ ½ÔešÏ
ÄßÔÙÂÅÜß ÌÂeÇÄßÔÅÂÄÝÏÄÐ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÏ ½ÏÝÌÝ
ÏßËÝeÝϬßeÊÌßeÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞßϪÓÂËáϽÏÂÏ
ÒÝÄßÏÔßÏÏÊÏ ÝÏßÏ eÞÕÏÊÏ ÄÂÏÝ ÎʁÌÝ ÅßÌß
eÊeÊÏ
!¿ÔÝÏÄßϤÝËÊÄÝË¥ÝÎÝÌÒßßÏx½ÏÂÏÏßÏßÒ

ÎßÄÝÒÌÝÏÊÅÝÎ ßešÌÜÝÎ ¿ßß ÍÞКËÅÝÎ ½ÏÂÏ


ÊÏßρÊÄÝÅÜÊ ¥ÝÎ ԁÑ݁ÝeÔßeÝÏÄÐ ÜÐÙÞÝÒÝ
ÌÝÒÝÔÜÝÎÕÙÞßÄßÄÂeÞÝÒÝÌÝÒÝ΁ÝeáÄÝÏÄÐÙÞÂ
ÙÇÏÔÂÔÅÝÒÅÝÏ ßeÌÝeÞÝÒÝÌÝ x eÝeáeÞÐÅÝÒÅÝÏ
½ÏÂÏÊÏßρÊÄÝÅÜÊ¥ÝÎÒÝÔßÄÊÎÊρÝÔÕÒßÄÝÌÒÝ
ÔÂÄßÎßρÂÄܚÔÔß "ßÄÝÏÄÐ ßÏÎßÏ ÏÜßeÅÜÊ ¿ÔÝÏ
ÄßÏËÝÒÌÝeǁÅÝÒÅÝϝ
ªÊÓÕÓÝÏß ÒÝÏÝÎÂÏÏßÏ ¬ßeÊÌße ËÝeÏÊÏ ÝÏ

ßÏ ÅßeÇÄÝeÞßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÄÂÌÜÐÅÜß ½ÎÝeÞÐ ÓÊÏÂ


ÅÐÅÒÂÌÅßeeÇÑeÊÏßÔ½ÏÝÌݽÔešÏÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß
ªÅÝÒÏÜßeÅÜʬÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏÌÂeǚÔÐÒÅÝÏÂÏÄÂ
ešÎÝÔÌݝ
½ÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÄßÔÅÝÙÞÂÔÅÜÂÔ ÝÏÝÌ ÒßßÏ

ÝÏÌÜÂÎ ÊÏÊÙÅÝÔßÔÅÜßÔ ÎʁÌÝÒÊ ½ÔešÏ ÅÂeÅßԁ


ÄßÔÅÂÄeÇύ¢ÏÝÄÂËÝνÔešÏÝÔÒÜßÙßÌÝ̪ÐÓÊ
ÖÝϝxÝÔÒÊÙÂÎÂÏÊÄÊÏßÔ
´ÐÒÅÝÏÂÏ ßešÜÝÎ ÒÂÔÄ݁ÝÔÌÝ ¥ÝÎÝÌÝ

ÊÅÝÒÌÐÔÔÂÑÄßÔÅÂÄÝÔfªÏßÏÎßeÇÄÝeÞÊÅÝÔÝÏÎß
eÇÌÄÝÏÙÊÏÊÔÕÄÊÌuxÊÄÏÊÏßÔÝÔÒʪÊÓÕÓÝÏßx
f®ÐÒÅÝÏÂÏ ßÏÎßÏ ÅÂÄÂešÎeÇÏ ÒÜßÏÕÔ ÅÂÔÄÂeÇÏ
¬ÂÑÇÒÏÂÕÎÝÌoÝÔÙÝÅÝÏÝÎÝÝρÊρÕÔÌÕ¥ÝÏÝ
ÌÜÕÒßÏÏÕÔßÌu oßËÄß ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ x ßßÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÊÄÊÏ ªÊÓÕÓ x ßÔeÝ ÏÝÏÒÝÅßeÝÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐ


eÞÝÏÝÏÊÏՓÒßÏÏÕÔßÌ ¢eŁßÌÂÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÄÂÎÂÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝϪÍÊáÔÊÔ߁ÝÒÜÐÅÊÄÊÔÅÂ
ÙÝÄßÑÔÝΠeàÊeÇÔÝeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÏÐÔÂÇÌÄßÌ
ÅßÏÜßeeÊÏ ÇÄßßÔÝ ÄÂeÞÝÏ ÅÝÔÜÂÔÅÝÒÅÝÏ ªÉÒÂÊ
ÍÝÌÅÂÔÄÂeÇÏÂÔÎÝÅeÊÌÄÜÊeÞÝÔ½ÔÒÜßÙÝÎÝÎÝ
ÝÏÏÂÏÙÞÂÅÔÝ ÝÒÝÅeÝÌÕ eàÝρÊÄÝeÞÝÏ ªÍÊá
ÅßρÊÄÝeÊÏÂÎeÇÌÄÜßeÞßÔݳÂÒÇÑÔÂÌßÏÙÝÎÙÇÄÂ
eÞÝÏ ³ÊÆÐÏÝÌ ½ÎÝ ßÏÂÄÒ݁ÅÝeÅÝÔÜÝÙÅÝÒÅÂ
ÑÒÐÌÂÉ  ÔÜÝÔeÞßÔ ÏÝÎÌÜßÄ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ªÉÒÂÊÍÝÌ
ÄÂΠÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ §ÍÊÓÇË ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÎÝ
Î߁ÊÏeàÝÏÎßeÇÄßÔÝeÞÝÏÂÒÝeÅÝÌÂÝÔÒÜßÙÓÊ
ÒÊáeÞÝϯÇÇÎÂϝ
!½ÎÝeÞÐ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÌ “ÂρßÏÂËÑÝÅÜÂÔ ÔÊÔß

ÏÂÄÂešÎÝÏÝÏßÏ "½ÔÒÊÕÔÝÓÝÙÇÔÅÜßÔÏßÏÄÊ
ÄÝϪÊÓÕÓÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÅÝÑÝÝÏÌÜÂÎÏßÒßÔÅÜßÏ
ÂËËÝÏÒßÔÝ ÐÑÝÏÜÝeÇÏÄÐ ½ÔešÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ªÊÓÕÓÅÂeáÅÜßÝÒÝÅeÝÌÐÇÌÄßßÌÄßÔÅÜÊ
¹ÏÞÔßÜÏâÛÙìÜà×ÜÏÒÝÒßÏÙ
ªÊÓÕÓÇÔÅÜÊÅÂÍÊÍÇáÌßÏÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔݬÂ


ÑÇÒÏÂÕÎ ÝÏÌÜÂÎ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ½ÏÂÏ ÏÊÏßÏÊÏÜßËÄÝ


ÊÏ ÄÂÒÂÔ ½ÎÝeÞÐ ÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔ ÎʁÌÝÒÊ
½ÔešÏ ÅÊÏßÏÝÅÜàeÇÄÝÔÌÕeÊÏ ßešÌ ½ÏÊÏ ÄßÔ
ÅÂÄ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÒÎßeÞÕ ³ÊÏÂÅÐÅÒÂÅÔÝ ÅßÇÔeÊÏ ÌÂ
eÞÂËÑÝeÞÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ eàÕÒ ÝÔešÏ ÏßÒÅÜÂÄ
ÕeÊeÞÝÒÜÕÅÜÊ ®ßËÒÜßÏÕÔ¥ÝÏÂÏÔßÅÜǁÕeÝ
ÝÒÌÝÏ ÎÐÒÝÌÂËÑÝ ªÊÓÕÓ ¯ÂÉÂÒÇÔÝeÞÝÏ" ¥ÝÔ
ÇÔÅÜÊ ÔÝÎÝÏÄÐ ÎÕÒÊ" ¥ÝÎÏÂÏ eÝÅÊ Î߁ÊÏßËÅÝÔ
¥ÝÔxcÞКËÅÝÔ¿ßÊϝ ½ÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓÝÏß
ÔÜÊÄÊÄÏÊÏ ¿ÕeÊÌß ÝÔÄÂÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÔÐ
Åß ÝÏÝÌÂËÑݝ ²ÝÑßßÔÂÄÝÌ ÒÝÑßÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÅÝÏÐÏÓÊÏÂÅÐÅÒÂÌ ÌßeÝ ÝÔÐÅÜß ÝÏÝÌÂËÑÝ eà


ÊÏßÏÜßßÒßÄßÝÏÝÌ ½ÎÝeÞÐÅßeÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊ
ÏßÔ ¢ˆÎÝÏÝÎ ÄÂË ÌÂÌÐ" ½ÏÝÌ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ
ÐÙÐÙÝÏeáÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ ÒÝÑßÔ ÔÜÊ
ÄÊÄÝÒÌÝÏÊÏßÔ ÌßeÞßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ÝÔÐÒ
ÌÝԝ x ÏÊÄÊÏßÔ ÝÔÒÊ ÝÒÅÊÙÅÕ ½ÏÌÜÂÎ ªÊÓÕÓ
ÏÂÔÄ݁ÐÅÜÂÏÝÎÙÝÎÙÂÄÂÏÄÝÌ
·×àâàêÜìßêÛìrÔÑêßÙêÜ×ÜìáÜêÛÙêŒ×Ü
Ý ßÏÑìárëÏá
!³ÊÏÂÅÐÅÒÂËÑݪÊÓÕÓÝÔÅÜʳÊÎÐÏÝÏáÒÂÅÔÝ
qÂÄÎÂÔÂeÞÝÏ ³ÊÎÐÏÝÏ ÅÂÔÜÝe݁ÐeÇÏ ÝÏÊÏ ÅÝe
ÅÝÏ ÅßeÅÊÔÅÝeÇÔeÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ªÊÓÕÓ ÏÜßˁßÄÝÏ
ÄßÏÒÂÔÝÏÄÐÝÔešÏ "½ÔešÏʓÎÑÝÅÜÊÝÏÝÌÝÒÝ
ÏÜÐÔÂÄÏßÏ ÅÝeÅÝe ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ÑßeáÏßÏ ÝÔ
ešÏ qßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÕÔÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ
ÅÝÑßeÞÂÔ݁ÐÅÜß
 ´ßÒÌÂÎßÙÂÔ݁ÐÌ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÏÂÒÂÔ݁ÐÏÂÔ

ªÊÓÕÓÝÏ ÂÎÂeÄ ÄÂeÞ ÔÜÝÙÅÝÅÝÒÅ ÔßÄÊÎÊÏ


ßÔÝeÞÝÔ ½ÏÂÏ ÏÊÏßÏËÊÊÏßÔ ÎÝÏÅ ÝÏÌÜÂÎ
ÏÊÏßÏÎßeÇÄßÔÊÏßÔ ÝÔÒÊ ®ÝÌÝeÞÝÒÅÝÑÝ ÏÝÏ
ÔÐßÏÂÔ ÌßeÞßÔ ÅÂÐeÇeÞÝЍ¥ÝÔ x ¿ÌÌßËÅÝÔ
¿ßÊϝ ½ÔÒÜßÙÝÎ ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÝÏÕ ÏÊÏßeÅÝ
ÊÏßÔ ÝÔÒÊ ÝÏÌÜÂÎ ÏßÏÂÏÜÐÔÂÄßÏ ÝÏßÏ ÔÝÄÝÌ
ÂeÝÎÝÝÒÅÝÏÂÏeÝÅÊÅßeÅÝeÊϽÔešÏx·ÒÊÓÔÐÓ
·×àâàìÜÏÜêÒé§rÑìáÒÏÑêßÙêÜ·âÓÔîÙ
ªÏÜß ªÊÓÕÓÝÏß ÑßeáÏßÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎ ÝÏ


ÌÜÂÎ ÝÔÅÜÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÌßÄÂÏÄßÔÝ ®ÝÌÜÐÒÂÄßÔ


eÞÂÔ ÝÔÅÜßÔ ÝÒßÒÝÏÄÐ ½ÔešÏ ´ÊÔß ÏßeÞÕÅÜßÏ
ÏÝÔÜÊÄßÄ ÊÌÄÜßÔ ½ÏÝÌÝ ʁÕÏ ßÄÏßÌÄßÔÌß ÏÊ
ÔÝÏÝÒÝÌÂËÑÝ ½ÔÒÜßÙÝνÔešÏÊÌÄÜʍ½ÎÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÕeÊÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÄܚeÝe ¿ÏÂÏ


eáÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊϽÏßÏÂÅÔÝ¥ÝÎÅßρÊÄÊÅÝΝ
½ÏÌÜÂÎ ½ÔešÏ ßßÝÏ ÔÜßÄßÔÝ ÅÂÄßÔÅÂÄeÇÏ ÓÊ

ÏÂÅÐÅÒÂ̪ÕÆÇáÏÐÔÂÌ
·×àâàêÜìì ØŽìÑêßÙêÜ×Üìáê ááéê§rÙìÜ
ßìÒéíæÔæŽêrëêá


oÐe ÅÊÔeÊÏ ªÊÓÕÓ ÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÇÏ ¥ÇÏÏÊÓÂ


ÒÇÔÅÝÔÅÝÌ ÂÙ ÝÏÌÜÂÎ ÒßÎÌß ÙÝÎÙÕÕeÔß


ÅÒÐeÎÂÌÝ ÄÂeÞ ½ÏÝÌ ÏÝÑÂešÎÔßeßÏ ¿ßÊÏ
ÄßÔÅÂÄ ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏßÔ ÎÊÎeÝÌ ÂÙ ÊÒÜß
ݓÔÄÝÔÝÏÏ݁ÝÔÔÝeÞÝÒÅÊÏßÔÝÒÅÝÏÂÏÏ݁ÐËÔßÄ
eáßÏÂÔ ÌÕÑÒßÔ ½ÔešÏ ßeÊÌÄÜÊ ÝÏÏßÏÜÝÔÄÝÌ
³ÊÎÐÏÝÏ ݓÔÄÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ʁÕÏ ÏÝÔßÄÝ
eÞÂÔÝÏÂÔ ÎÂÙÅÝÏÐÏÂÅÔÝ ÅÝÔÅÝÙÐÒÎßÑÝ ½ÏÐÝÎ
½ÏÂÏ ÒÝÅܚeáÄ݁ÐÏßÏ ÒßÎÌÝÏ ݓÔÄÝÔÌÐËÑÝ
¤ßÔÅÂÄÝÑeÝÔÌÐ̪ÊÓÕÓÊÌÄÜʳÊÎÐÏÝύoÝÅÏÕ

ÏßÔÅÊ ÝÎÝÓ݁ ÄÂeÞßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÌÐÑÒÂÏÔÝÄÂÔ


ÅÝÔÝ̝ ³ÊÎÐÏÔÂÔe݁ÅÜߍªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝeÞÊÅÝÔ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÎÕÒÊÅßÎÊÅÙÊÒßÏÎÕÒÊÝÎÏÝÌÊÒÊÔÝÏÌÜÂÎÔßÏeà
ÝÏÏÕÔß ÝÔÒÜßÙÝÎ ÅÝÎ ÔÒÊÔÅÜß ¥ÝÏÝÌßÅËÊԝ
 ½ÔÒÊ ÌÐÑÒÂÏÔÝÄÂÔÅÜÂÔ ÝÏÌÜÂÎ eÝÅßÌÐeš ÝÏ

Ï݁ÝÔÔÝÅÜßÔ ÒÝÑßÔ ÌÕÑÒßÔ ÔÜÂËÝÔفÐÅÜÂÔ


½ÒÅÝÏÂÏ ÏÜÂˁÂÄ݁ÐÏÂÔ ÄßÏÒÂÔÝÏÄÐ ÔÕÎÅÝÔ

ÕeÊݓÔÄÝÌ ÄÂeÞÝÔ ½ÏßÏÂÔÝÎ ßËÎßÌÄÜßÔ ÝÏ


ÌÜÂÎÝÒÅÝÏÂÏÙÇßÌßËÏßËÝÒÜßÔÝÏßԁÊÒßݓÔÄÝÔ
ߓÎÊ ÒÝÑßÔ ÂρÂÔ݁ÐÅÜÂÔ !cÞÕÌ ÝÏßÏ ³ÊÎÐÏ
ÝÔešÏÝÎ ÙÂΠ±šÔÒ ÝÒßÑßÔÅÜÊ ªÊÓÕÓÝÏ ÝÏ
ÌÜÂÎÊÌÄÜʍoßÏÂÑßeáÅßÅÝοÔÝÏÄßÅÝÔÅÝÎÝÎ
ÄÂËߓßeÔßÔÝeÞÊÅÝΝ "±šÔÒÝÏÊÏÔÕÎÅÝÔªÂÌÐÄ
ÝÏÌÜÂÎ ªÐÂÏÏ ßÌÌßÔ ©ÇÄÇÆÇËÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ
ÝÏÏ݁ÝÔÔÝeÞÝÔÌÐešÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔÎÝÌÝÏÏÝ
eÞÕÌ ½ÏÌÜÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ³ÊÎÐÏÝÏ ½Ïß
ߓßeʁßÔÌß qÐÔÌÂÔÂÅÏßÑÝ ÅÝÏÂÏ ÒßeÞÕÒÌÝÏßÔ
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ¥ÝÎÝÌÂÅÔݝ ½ÒÅÝÏÂÏ ÏÂÅÔÐÏÂÔ ݓÔ
ÄÝÔ ÅÝÔÅÝÙÐÒÎßÔÝ ÏÂÑßeáÏ ÝÎÝeÞÐ ÝÏÌÜÂÎ ÏßÒ
ÌÝeÇÅÜßϪÊÓÕÓ
¿êÛÏrîÙÑêßÒêÜáéêárëìÜ
ìÜÏÑßêŽÒêrÒêáéêæÒêßÒÏ
oÐe ÅÊÔeÊÏ ªÊÓÕÓ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝÏÏßÏÎßˁÝÏÝÎ


ÏÝÎÝÌ ªÏÊÏÊÅÜÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ԁÝÎÝeÞßÔÝ


ßÏÂÒÜßeÞÝÏßÏÂÄÒ݁ÅÝeÅÝÔÜÝÙÅÝÒÅÂcÞÕ̪ÊÓÕÓ
ÝÔešÏeÞÕÏÊÒßÔÅÜÊÏÕÔßÓÝÌÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜÊÙÇÏܚÒ
ÅÂÄßÔÝ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ÂeÝÎÝ ¥ÝÏÂÏ ÅÝÎ ÅÂË΁ßÏ
ÒÊÏßÏÎßeÇÄßÔÝÝÏÝÌÊÔÝÔÒÜßÙ¥ÝÔÒßÔßÅÜǁÅÜߝ
ªÊÓÕÓÝÏß ÒÜßÄÝÔeáÄÏßÏ ÎÝÏÅÝÔe݁ÝÏ ÒÝËÊ

ÏÊÏÝÔešÏÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜʍ´ÝÔßÅÜǁÝÒÌÝÏÝÎß
eÇÌÄʝ ½ÏÌÜÂÎ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÔÜÝÔeÞßÏ ÎßeÇÌÄÜÊ
ªÊÓÕÓÝÏß ÔÜÊÄÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ ÝÎÝ ÎßÌÝÏ ÒÜß

ÏÕÔ ÂÄÏÂÔÄÝÌ oÝeÝÔÅÊ ÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞßÔÝ´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÎÂÙÝÏÂÏ ÝÒÅÝÏÂÏ ÅÝÔ ݓÏÝÏÙÊÙÞßÔÅÝÔ ¥ÝÔ ÅßÏ


ÎßeÇÄßÔÊÅÝÔ ÝÏßÏÂÔ ÝÔÂÂÒЁÝeÑÝÏÒÝÔÌÐÅß
ÎʁÌÝÒÊÅßÔÜÊÄÊÄeÊÏ®ÐÊÓÇËʁÕÏÝÎÝeÞÐÒÝÌ
ÝÏßÏ ݓÏeÞÕϝ ´ßÏeÝÎÝÏÌÝ ªÊÓÕÓ ÄßÔÅÂÄÐ
ÏÝeÅÝÊÏÝÏÌÜÂÎÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔÏÕÎßÌßÔÒÜÕÊ
ÏßÔ ÑÂešÎÔßeÝÏÄÐ ½ÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÎÂeáÄÝÏÄÐ
ÔÜÝÙÅÝÒÅÝÔ ¹ÊÏÊÔÝÎ ªÊÓÕÓ ÏÝÎÌÝÙÇ ÏÝËÝ
ÕÏÔßÔÊÏГÒÂÄßÔeÞÂÌßÄÂÏÄßÔÝÝÏÌÜÂ΁ßÏÌÕÏÝ
ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄßÏ
¿êÛÏrîÑÏáÒêßÒêÜæêÑÏæÒÏáêrëìÜ
oÐe ÊÔÝÌ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ ÅÊÏßÏÝÅÜàeÇÄÝÔÌÕeÊÏ
 

ÅÂÄÂÌÜÐÔÄÂeÇÏÂÔ ½ÏÝÌ ÑÂešÎÔßeÝeÞÝÌÐ ÖÂÒÊÓÇËÝ


eÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝeÞÝÔ ÇÔÝeÞÝÔ ÝÎ
ÏÝÎÅÝÑÝ ¥ÂÍÊÍÇáÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ ªÕÆÇáÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ
ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅÝÑݽÏÝÌÒßßÏÅÂÔÄÂeÇÏ¿ÔÝÏÒÝÏßÒ
ÎßÔÄÊÄß ÊÏßÏÎßeÇÄßÔÝÌ !°ˆÑÔÝÔÜÂÒ ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏßÒßÔÝÏßÏÂÏÒݚeÅÝÔÌÝÏÝÌÙÝÄÂÙÅÂÔÝeÞÝÏÏÂÏ
ÒÂÒÂÔÄ݁ÝÏ ÝÔešÏ áÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ÒÝÔÒßeÝÏÄÐ
ªÊÓÕÓÝÏ ÒÝáÅÏÂÄÌÝ "½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ ÅÂeÄÂÄ
eÇÏÂÔ ÒßÓÊÄÝÌ ÂÎÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔÂ ½ÒÅÝÏÂÏ
ÔÝÔÔßÔÝÌ ÒÂÓÝÔÌÝÏßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÒÝÔÌÕÌ ÒßÓ
ÝÏ ÏßÏÊÄÔÝeÇÄÝÏ ÝÔešÏ ÅßÏÂÏÒݚeÅÝÔÌÝÏÎÂ
ÅÝÏÐÏßÔݪÊÓÕÓÝÏÂáÅÏÂÅÔÝ ªÊÓÕÓeÞÕÌÝÒÅÊÏ
eÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏ ÊÌÄÜÊ ÐÔßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ ¥Â
ÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄeÇÏÂÔ ÅÝÏÊÏßÔ ߓßeÔßÔÔʝ ªÏßÏ
ÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏÝÏÌÜÂÎÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔ
ßÎßeÇeÄÝÏß ÙÊÎÅÜÕÅÜßÔ qÐÔßÏ ÒÂÜÐÒÂÄßÔ
eÞÂÏ ÎÊÌÝÏß ÌÝÔÜÂÂÔÄÝÒÌÝÏßÏ ¿ß" ®Ý
ÔÊÄÝÎ ÒÂÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÝÒÌÝÏßÏÂÔ ߓßeÔßÔÔÊ
ÝÔÒÜßÙ ¿ßß ªÊÓÕÓÝÏß eÝÅÊ e݁ß ÒÜßÏÕÔ
ÙÊÎÅÜÕÕÝÒÅÝÏÂÏÏßeÅÝÒÌÝÏÊÄÏÊÏßÔÝÔÒʍªÂ“Î
ÝρÊÏÄÂeÞÝÔÔÕÒÅÊÏßÔÙÊÎÅÜÕÔ"²ÜßÏÕÔÏÕÔÅÜßÄx
ÊÄÝÌ fÅßÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄeÇÏÂÔ ÅÝÏÊÏßÔ ߓßeÔßÔÔÊu
ßÄÝÔeÝÎÝÎfÝeÕÔÅÊÝÏÌÜÂÎÝeÇÒÌÝÏu" ªÅÝÒ
ÔÐÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ ÒßÔÙ݁ÝÔÌÝ ¿ÌÌßÔß °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒ
ÅßÏ ÅÂË΁ßÏÒßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏÂÔߓßeÔßÔÔÊÏÕÔß
ËÊÌÄÊÌ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÅÝÔ x ÊÄÏÊÏ ½ÏÂÏ
ÙÝÄÂÙÅÂÔÝeÞÝÏxÝeÕÔÅÊÝÑÊÒÊÅÝÏÙÊÏÊÔÌÊÏ
ßÏÂÏÒݚeÅÝÔÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÂÅÔÝÅߝ ½ÏßÏ
eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÕÔÅÜÊ ÑÊÒÊÏÊÏ ßÏÂÏÒݚeÅÝÔÌÝÏ
ÒÂÝÔÌÝÏÝÌ ÅÂÒÝÙÅÝÔÄÂeÇÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÅÔÝÅÜß
ÂÏÜáËÄ¿ß½ÎÝeÞÐÅßeÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔ½Ò
ÅÝÏÂÏ ÏÂÏÜáËÄÝßÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÂËÝeÅßÔÝ ÏÊÄ
ÊÏßÔ «ÝÂËÜÝÎ ªÏÊÙÅÝÔßÔ ÊÅÝÒ ÎÐÒÅÝÏÂÏ
ÎÝÔeÞÕϝ

#¿ÌÝÌ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏxÝρÊϪÊÓÕÓÝÏßÏßÏÂÔÄÝßÏ
¹ÊÏÊÔÕÄÊÌ ÝÅÊÔßÅÝρÕÔÌßÌÊÏÄßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe 

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·×àâàêÜÙéÏÛºÔÑ×Ø
 qÝÔÐ́ÐÔßÏÒÂËÑݪÊÓÕÓÝÏßeÞÕÏÊÏÊÏßÅÔßÔ
ÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÏ ÏÝÏÏÝeÞÝÏ ­ÇÄÊË ÄÂÌÜÐÔÄÂeÞÝÏ
ÏÂÍÐÅÏÐÎÂÌÂÄÄÂÏÄÝÌ ÂÙÂ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ
oÝeÇÒÌÝÏ ¥ÝÎÝÌ áÂÙݝ !½ÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÝÏÂ
ÝÎÝeÞÐÑßeáÏßÏÕÔÅÜÊÝÏÌÜÂÎáÂeáÔÅÜß½ÏÝÌ
"­ÇÄÊËÝÏ ÒÝÔßÏÎÂÄÏßÏ ÝÏÝÅÒÂÌ ÎßˁÝßÎÕ

ÎßÌßÔ ²ßÎÌÝeÞÝeÝÌÕ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÏÝÎÌÝÊÏßÔ


ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ
ÎÊÌÝÏÔÊ ÅÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐeÇÏÂÔ ÝÒÝÌ ÒßßÏ ¶ÂÒÊ
ÓÇËÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ
ÏÊÄÊÏßÔÂÌÂÄÌßÏνÏÊÏÒÂÅܚÙÂفÝeÞßÔݍªÂ“Î
ÔÕÒÊ ÂÎßÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÑÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌ
ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÌÒßßÏÝÏÌÜÂÎߓßeÔßÔÝeÞÝÌ
ÒßßÏ" ªÏßÏÎßeÇÄßÔÝeÞß ÏÊÏßÏÎßeÇÄßÔÊÏßÔ
ÔÜÝÔeÞßÔ ÄÂÏßÄÂÏ ßÔÜÝÍÌÝÍÞÊÏßÔ x ÔÂÔe݁ÝÔÌÐ
ÅÜß ªÊÓÕÓ x ¥ÝÎ ÔÝÇÔÝÌ ÒÝÅËÊÄßÔÝÌ ʁÕÏ
ÙÊÏÊÔÌÊÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏ ÂeÄ ݓÏÝÔÙÝÅÜßÏ ßÔ
eÝ eÝÅÊÑÝeÞÕ ÄÂeÞÝÒÝÌ ÂÏÝÎ ÊÑß ߓßeÔßÔÝ
eÞÝÒÝ̝
¾êÜr§ÙÙêáÞìrÒéÏßìÒêßÒêÜ
½ÏÌ߁ÊÔÝÒÅÝÏÂϽÔešÏÏÊÄÝύªÐÂÏÏÝÏÒß


ÅÜàÙÇفÝeÞÝÔÏÝÎÌÝÙÇÏÝÑßeÅÜÂÒßßÏÂÔÂÎßÔÄÂÌ
ÙÇÏßÔÔÜßÄÂÔÅÝÒÅÂÝÏÌÜÂÎÏÝÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄßÏÂÔ
ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÒÅßÏ ÏßÎÝßË ¥ÝÏÊÏßÔÝÎ x ÏÝÂ
ÎßÔÄÂßÏÂÔÝÏÌÜÂÎÏÝÑÂÄßÏÂԝ½ÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓ
ÊÌÄÜÊÝÒÝÌݍ´ßÏÎÝÙÞÐßÄÊÔÐÒÅÝÏÂÏÅÂË΁ßÏ
ÒÂÑßeÅÜÂÒ߁ÝÔÌÝ ÒßÎÌÝeÞÝÔ ÂÄÝÏÒÂÅÔÂÔÜÝešÌ

#"½ÏÌ߁ÊÔÇÄÒÇËÝeÞÝÔÅÂÂÎßÔÄÂeÇÏÂÔÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐÔÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÄÊÊÏ ÝÒÝÌ ÒßßÏ ݓÄßÕÙÊeÝe" ½ÔÒÜßÙÝÎ Òß


ÏÜßeÅÜßݓešßÔÔÊÔßÝÒÝÌÂËÑÝÏßÒßÏßÌÄßÔßāÝÏ
ݓÄßÕÙÊeÝeÄÂËÝÏÌ߁ÊԁÐÔßÏÜÝešßÔÝÌÝÏ
ÒÜÂÒÂÌÝÔÑßeÅÜÂÒßÔÄÂÒÌÝԝ
ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ ÝÒÝÌÝ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße

¤ÂÏßÄÂÏ ÏÝÙÄÊÅÜßÏ ÎßÏÊÅÝÔÜÕe ÔÐÒÂÄßÒÜßÑÝ


ʁÕÏÔßÏÌßāÝÌÑßÔÂÄßÒÜÝÏÂÏÝ ÄÂË ÝÎÝ ÔÕÒß
ÄÊÒÜÝÏ ÏßÒßÏÜßßÒßāÝÏ ÝÎÝÝÎ ÑßÔÂÄßÒÜÝÏ
ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝÏÌßÄÝÏ ÔÕÒÎßÏÊÅÝÔÜÕeÇ ½ÎÝ ÄÂÏß
ÄÂÏ ÏÊÏßÔÔÜÝÏ ÊÏÜßÊÎÝe ÑßÔÝÑÝÅÑÝÅÙÝÌÐÅÔÝ
ÂÏÝ ÄÂË ßÏÜÂßÎeá ÒßÑÕÒÝeÝÏÔÝÏÊÏ ÑÝÅÑÝÅ x
ÝÎÝ ߓÊÎÝe ÒßÔÝÝÒÜÕÅÜß ÝÎÝ ÑÝÅÑÝÅ ÒÜßß
ÒßÅÜß !®ÂÙÝÏÂÏ ÊÏÜßÊÎÝe ݓÏÊÏßÔÔÜÝÒÌÝÏ
ÔÐÒÑÝÅÑÝÅÙÝÌÐÅÔÝ "½ÏÌÜÂÎ ÄÂÏßÄÂÏ ÎÊÌÝÏß
ÑÝeÝÌ ÑßÔÜÂßÎße ÔßÅÜǁÕ ÏÝeÅÝÏÊÏ ÔÕÒÝeÞÝÏ
ßešÜÝÎÏÊÄÊÏf±ßÔÝeÞÝÏԁ݁u
¿ìÒéíæÔæŽêrëìÜêÞßêŒ×Üìá
áêŽÏæëêrŒêrë§æÒêáàâÐÐÝáÏÙ

ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÝÌ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞß ÏÂÑÒ݁ÐÏÂÔ


oÐeÊÔÝÌÓÕÃÃÐÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÅÂÔÂeÇÏ áÒÅÝešÇÌÄß


Ô݁ÂÙÞÝeÝeޚÙÅÝÔ ÏÂÌÂeáËÄ݁ÐÏÂÔ ÝÏßÏÂÔ


ÎÝÏÅ ÝÏÌÜÂÎ ÏÂÏЁÐÏÂÔ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝeÝe
Ôß qÝÒÜÝÕÔÝÒÝÌÝÎ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÒÝÌ ÏÂÎ
ÝešÏÂÔ ÝÔÒÊ ¢ˆÎÝÏÝÎ ÒßÝÒÌÝÏÊÔÝÌ" ¿ÔeÝ
ÝρÊÏ ÊÔÌÝeÞÊÏ ÓÕÃÃÐÔÂ̝ ªÊÓÕÓ ÝÒÝÌÝ ÔÂÔ
e݁ÝÔÌÐÅÜß ¿ÄÊ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ešÌÂeÇÄßÔÅÂÄÝeÞÝÏ
ÅßÒÜßeÊÏ ¦ÂÄÊÆ ÔÊÔß ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÊÏ ГÒÂ
ÄßÔeÞÂÔ ÅÝÔÜßÔÅÜßÔ" ´ÊÔß ÝÔešÏ ÒßÓÊÌÄÜÊ ¿ß
ÊÏ áÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ÑÊÒÊÏÊÏ ҁÝÔÄßÄݚ ÌÂÄÌÂÄ
ÒÜßÏÕÔ ÝÒÝÎ ÎÊÌÝÏß ÒКeÝe ÂÒÝeÅÝÌ ÔÂÂÒ
ЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÂ ÒЁÐÏßÏ ÙÊÏÊÔ ÝÏÌÜÂÎ ËÝeÏÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌÝ ÝÏÝÌ ÒßßÏ ÄÂeÞÝԝ ½ÏÌÜÂÎ


ßßÝÏ ÊÌÄÜÊ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ x ÓÕÃÃÐÔÂ
ÌßÏßÔÝϝ
¹êÙÑÏáÛêÜÒêrëêÜÝ ßÏÑìárëÏÜ
oÐeÇÓÕÃÃÐÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÝÔÅÜÊ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÙÝÌÐÅÔÝ
ÝÏÌÜÂÎßÏÂÏÝÅܚeáÄ݁ÐÅÜß½ÏÌÝÅÂÔÄÂeÇÏГÒÂ
ÄßÔeÞÂÏÎÊÌÝÏÎҁÂÙÌßÏÎÝÏÅÝeÅÝÏÅÂÌÝÌÄÂÔ
eÇÏ ªÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔ ÏÝeeÇÑÝÔÌÕÊÏßÔ ßËÄß ßÔÝ ÒÂÏ
ÎÂeáÄ݁ÐÏßÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÝÔešÏ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ßÏÂÂÙÐ
e݁ÝÏÄÐ ½ÔešÏ !½ÔÒÜßÙÝÎ ªÊÓÕÓÝÏß eÝÅÊ
ÅßeÅÝeÊÏßÔ ÝÒÅÊÏßÔ ÙÊÎÅÜÕÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ГÒÂ
ÄßÔeÞÂÅÔÝ ÎÊÌÝÏ ÎҁÎÝÏÅÝeÅÝÏ ÅÂÌÝÌÄÂÔeÇÏ
oÝeÕÔÅÊ ÝÏÌÜÂÎ ÝÇÔÅÊ ÕÔÒÊeÝ ÅÝÏÐÏßÔÝ
"¥ÝÎÏÂÏ ÔÝ΁ÝešÒÌÝÏßÔÝÌ ÔÕÒÊ ÒÜßÏÕÔ ÅÂÄßÔ

ÅÝÔÒßeeÇÏ ÔßËÌÝÌ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ԁÅÝÒÅÝÏ eÝÎßÄÝÒ


“ÂÅÝÒÅÝÏ" ¥ÝÏÒÊÔÝÌ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ eÝÎßÄÝÒ ÒÝ
eʁÝeÇÄÝÌ ÝÏßÏ" ½ÔÒÊ ÂÄÜÇÔÌÝÏÌ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ
½ÏÂÏ ÅÊÔßÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ eÝeáÑÌÂÎeÇe݁ ÝÏÌÜÂÎ

ÊÌÄÜÊ ÝρßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ oÝÏÜßÄÝÔeáÌÄÝÏ


ÎÝÏÅÝeÅÝϝ ½ÏßÏ ÝρÊÏ ÊÔÅÜÊ ½ÏÌÜÂÎ ÝÏÊÏ
ÎÝÏÅÝeÅÝÏÎÂeáÄÝÔāÐÅÜß ½ÔÒÊÝÎÅßeÅÊÅßÒ
ÅßÔeÊÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÄßÔÅÂÄÐ ÏÂeÅ݁ÐÅÜÂÏ ÝÒÅÊÙÅÕ
ÝÔešÏÄÂËÏßÏÜÝÏÒßßÄÝÏÝÒÅÝÏÂϪÊÓÕÓ
»êÜÒêáÙìÜŽ×ßéìÞÏßÝrÏÞÝàáÝÚáì
áêŽìÑê§ááì
½ÏßÏÜÝešÌ ªÊÓÕÓ ÔÝÔÔßÔÅÜÊ ÂËÝÔÌÝÏßÔÝ


ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÏÄÐ ÝÏÌÜÂÎ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄ


eÇÏ ¢ÂßÔÝ ÝÎÏÝÌÊÒÊÔ ´ÊÔßÝÎ ÊÏÜÝÒÜÕ
ÅÜÊ ½ÏÂÏ ߓˁßÄÏÊÏßÔ ½ÏÊÏßÔ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÌÜÂÎ àÏÒÝÏÊÏßÔ ÝÒÝÅeÝÌÕ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß


ÑÂÒÐe ÎÊÌÝÏÔÊ ÊÑß ÔßÏÝÏÏÝÅÏÊÏßÔ ÂÑÐÓÔÐ͚
Ô݁ßÄݚÏÐ ³ÊÎÐÏ Î߁ÊÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÔßÏÝÏ
ÏÝÅÏÊÏ ±šÔÒÝÏÐ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ ³ÊÎÐÏÝÏ
¢ÏÆÒÇË ªÂÌÐÄ ªÐÂÏÏ ¶ÊÍÊÑÑ ¤ÂÒÖÐÍÐÎÇË
®ÂÔÖÇ˶ÐΪÂÌÐÄxßÌÝÌ¢ÍÖÇËÝϳÊÎÐÏ

ÔÂÏÝÏÏ݁ܚ©ÊÍÐÔÐ ªÕÆÂxßÌÝ̪ÂÌÐÄÝÏÝÏ
ÌÜÂÎ ªÕÆ ªÓÌÂÒÊÐÔ ÏÜßeÝeÞÝÏ áÂÙÝ ÄÊÏÄÝ
ߓßËÝeÝÔÌÕeÞÕ
ÁìŽìŽ×ÜÛìáêÜÙéÏÛ젌ìŽ×ÜÛìá
ªÊÓÕÓ Ì߁ÌßeÇÔÅÜÊ ÝÒÝÌ ÒßßÏ ßÄÔÝeáÅÔÝ ÄßÔ
 

ÅÝÓßÔÝ ÎʁÌÝ ÅÕÎßÌßÔeÊÏßÔ ÏÝÎÌÝÊÏßÔ ½ÏÊ


ÏßÔ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÔ
ÝΪÕÆÇáËÑÝ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÂÙÐÒ
ÎÝÌÄÂeÞßÑÝÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÅÝÑÝ´ÊÒÝÏÌÜÂγÊ
ÆÐÏ !½ÔÒÊ ÇÔÅÜßÔ ½ÔešÏ ÑÂešÎÔßeÝÏÄÐ ÝÏÌÜÂÎ
ÔÜÝÙÅÝÒÅÝÏÎÂeáÄÝÏÄÐ ¬ÂeÞÂËÑÝeÞÝÔ ÏßÎÝßË
ÏÝÎßeÇÄÊÏßÔ "½ÏÌÜÂÎÝÎÝeÞÐÒÝÌГÒÂÄßÔeÞÂÔÂ
ÏÝÒßÏËÊÔÌՁÊÏ ½ÔešÏ ßešÜÝÎ ½ÏÝÌÂËÑÝ
ÏÝÏÔÐßÏ ÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ ÒÂßÑÝ ÝÎÝeÞÐ ÏÝÎßeÇÄ
ÊÏßÔªÊÓÕÓÊÌÄÜÊÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝ
¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÐÒ߁ÜÐÙÞÝÔÐÒß
¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏxÔÕÒÅÊÏ
 ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÐÒßÅÝÔÜÂÔÝÔÄÂeÞÝÔÐÒßÊÅÝÒ
¿ßßÏßÒßÏÜßÏßÄßāÝÔÝÌ
¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÐÒßÔßÒÅÝeÞÝÔÐÒß
´ÕÒÊÒßÔßρÝÔÌՁÝÔÝÌ
 ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÐÒßÝÎÝeÞÐÄÂˁÐÔßÏÒÂÔÄÂ
ÅÜ¿ÌÌßÌ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÌÕÒß

#©ÊÍÐÔxÅÒÇÌÜÇeÇÑݍÒÂÂÔÝeÞÝϝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂߓÕÏßÒßeÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÏÂÒÂÏÜáÏÒÜÂāÝÔÝ́ÝÒÌÝeÇÔÝ
ÏßÒßÔÙÝÔÝÌÏÂÒÜÂÂÔÄÝÔÝÌ
 oÝÌÐÒÅÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌÝρßÏÜÝešÌÝÏÌÜÂÎ
ÝÌÂÙÞÂÒÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌ
oßešÜÝÎÔÕÒÅÊÏÂÏÜáÎÝÏÅÝÌÄÝÏʓʓÌ
ÌÝÏÏÝÎÂË݁ßÏ
¬ßÔßÎÝρÊÏÅÊÔeÊÏßÔÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÒÝÌÝ
ݓÔÔÜÝàeeÞßԁÐÔßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ
 ½ÏÌÜÂΓÔÌ߁ßÔÝÔÕÒÊÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÔÐÒß
´ÕÒÊßÏÎßÙÌÐÒÅÝÔÄÂeÞÂÔÔÝÌßÔÜÐÅÝÏÎÝe
 ¢ˆÔÌ߁ßÔÝÔÕÒÊ“ÏÂÄÝÔÄÂeÞÝÔÐÒßÊÅÝÒ
´ÕÒÊÒÂÅÝÔÜÂÄÝÔÄÂÔÝÌ
¢ˆÔÌ߁ßÔÝÔÕÒÊÊÅÝÒÔßρÝÔÌÕeÞÝÔÕÒÊ
´ÕÒÊÒÂÑÝÏÏÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌÝÏÌÜÂÎ
ÒÂÔßÒÅÂρÝÔÝÌ
 ¢ˆÔÌ߁ßÔÝÔÕÒÊÝÎÝeÞÐÒÝÌÂÏÜáËÄݚÔÐÒß
ßešÜÝÎÔßÌßÎÝρÊÏÅÂÏÜáeÇÏÂÔ
ݓÒÜÝÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ
ÝÒÝÌÜÝÔÔÜÝàeeÞߝ
ʕrÒâŒêrÒêßÙêÜ×áÙê젌ìrëêá
½ÏÒÜÂÎÝÎ ÔÐÒÝÌÝ ÑÂešÎÔßeÝeÞÝÔÐÒß ÔÊ
 

ÄÝÒÌÝÏ ݓeÅÕ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÙÊÏÊÔÌÊÏßÔ ߓß


eÞÝÔ ÏÝÔ߁ÊÏ ÝÔßËÌÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÏßÏÝÒÝÌÝ
ÎÊÌÝÏß ߓÕ ÏßeÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌ !ÝÔ߁߁ÊÏÎß
ÔÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÏßÏÂÔ ÎÊÌÝÏß ÎßÒÌÝÙÅÝÒÅÐ Ïße
ÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ¹ÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÐ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ
ÔÊÏßÏÜß߁ßÔÝeÞÝÔÔÐÒÝÌÝ "½ÏßÏÝÏÂÎÊÌÝÏß
ÏÝeÑÝÔßÅÏÕÅÝÔ ÝÏÝÌÝ ÝÏÝÙÄÂÙÅÝÏeÇÄÝÏ ÝÎÝ
Ðe ÝeÑÝeÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÎÊÌÝÏß ÏÊÏÊÔÌß
ÊÏ ÅÝÒÅÐفßÒÜÝÏ Ýρß ÂÏÜÐÔÂÄÌÂ ÑÊÒÊÌ ÝÎÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÄÝفßÒÜÝÏ ¥ÂÎÅÂÄÂÏeáeÞÝÏ ÝeÑÝÏÒÝÒÌÝÏ


ÝÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÏÊÏÊÔÌßÊÏ ÅÝÏÊÏ Ýρß ßÒßÏÑße
ÝÏÔßāÝÌß ½ÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÔßÅÜǁÕe݁ÝÒÌÝ
ÏÊÔÌÝ ʁÕÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌ ÏßÏÜÝÏÔÝÏ ÔÐÒÝÌÝ
ÝÏÔÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÒÝÌÝ ÝÎÝ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ¿ÄÝÒ
ݓeÅÕ e݁ÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÔÐÒÝÌÝ ݓeÅÝeÞßÔÝeÞÝÔ
ÝÔešÏÝÎ ÄÂË ÒßÕ ÒÝÄÂeÝÏÌÝÐÏÂÄܚeÝeÔÐÒß"
¢eÝÎÝ ÝÎÝ ߓßeÔßÔÝeÞß ݓeÅÕ ÏßeÅÝÒÌÝÏßÔ
ÝÒÝÌÂÅÔÝݓeÅÝeÞßÔÝeÞÝÔ½ÏÌÜÂÎÝÏÝÌÊÔÔÕÒÊ
Ô߁eʁßÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÝÏßÏÝÒÝÌÝ ÎÊÌÝÏÔÊ Ô߁
eʁßÔÝÒÌÝÔ ÔÐÒÝÌÝ ÝÏÒÜÂÎ ÄÂË ÒßÕ ÒÝÄÂeÝÏ
ÌÝÐÏÂÄܚeÝeÔÐÒß" ½ÎÝ ߓßeÔßÔÝeÞÝÔ ÝρÊÏ
ÏÊÔÊÏßÔ ½ÏÝÌÊÔÔÐÒÅÝÏÂÏÒÂÙ݁ÂÄÝÒÌÝÏßÔÌÝ
ÝÏßÏÂÔ ÎßÌÅÝÑÝ ÎÝÙÄÝÏÂÔÝÒÌÝÏßÔÝÌ ÒÝÑÂe
ÝÏÔÂÄÑßÒßÏÄÐ ÝÔešÏÝÎ ÄÂË ÒßÕ ÒÝÄÂeÝÏÌÝ
ÐÏÂÄܚeÝeÔÐÒß" ¢eÝÎÝ ÝÎÝ ߓßeÔßÔÝeÞß
ÏÝÏÂÙ݁ÂÄßÏÂÔ ߓßeÔßÔÝeÞÝÔ ÑßÒßÏÄÐ ÒÝÑÂe
ÝÏÔÂÌÄÝÒÅÝÏ ÝÏÌßÎÊe ÎÝÌßeÞÝÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ÔÐÒÅÝÏÂÏݓeÅÕÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝÔÕÒÅÊÏßÔߓßeÞÝÔ
ÏÝÔ߁ÊÏÝÒÝÌÝÝÔßËÌÝÒÌÝÏÊÔÌÝÝÏÌÜÂÎÝÏÂ
Ù݁ÂÄÝÒÌÝÏßÔÌÝÂÄÏÜÂÔÙÂÌÂÒÝÑÂeÝÏÔÂÄܚeÝe
½ÏÌ߁ÊÔ ÔÕÒÅÊÏ ÂÏÜáÎÝÏÅÝÌÄÝÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ÌÝÔ
ÎÂˁÝeÞÐÝÏÌÜÂÎÔÕÒÊÒÂÔāÝÔÝÌßÌÌßÏÕ½ÏÂÏ
ÅÝÒÅÐÙÂeÞßÏ ßešÜÝÎ ½ÔešÏ ÔßÏeʁÝeÞÝÏ ÝÎÝ
ßÏÄßeÝÏÌÝÕÏßÄÌÝeÞÝÒÝÌÝ ÝÎÝ ÂρßÏÂeÞÝÒÝ
ÌÝ oÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ËÝÒÌÝeʁÝeÞÕ ÝÏÕÒÝÎ
ÔÕÒÅÊϽÔeÝÅÝÏËÝÒÌÝeʁÝeÞÝϝ
¯•áÙìÑÛÏæ×ÛÒéââìrÒêÙìŒâáá×
½Ïß Î߁ÊÏ ÊÄÝÏÕ ßeÅÝÌß ÝÎÝ ÔÕÒÊ Ý
 

ÒÝÎ ÊÄÝÏÕ ݓÏÝeÅÝÔÝÌ oÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÝÒÌÝ


ÏßÔÌÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝ ÔÕÒÊ ÏÂÒÂÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÔÝÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

oÝeÑÝÏÒÝÔÌÐÒÌÝÏßÔÝÌÝÎÝÔÕÒÊÏÂÒÂeÑÝÏÒÝÒ
!

ÌÝÏßÔÝÌ ÏßÒßÏßÄÊÄÔÝÌ ÊÌÕÒßß ÔÂÏËÝÒÜÂÔÔÂÏ


ÔßÏÎ݁ ÏÂÒÂÏÔÝÎeáÄÂρÝÏ ÏßÒßÏÔÝeÑʁÝÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÏÂÒÂÏÂeáÏÔÂρÝÏ ÔÐÒÝÌÝ ÔÂÏËÝÒÜÂÔÔÂÏ
ÔßÏÎ݁ÝÙÞÝÏ ÅÂÅÝÒÅÐeáΠ²ÜÂÔÂÏÔßÏÎ݁ÝÙÞÂ
ÔÕÒÊ ÒÂÔÂÏÔßÏÎ݁ÂÔÝÒÌÝÏßÔÝÌ ÌßÔßÎ ÝρÊÏ ÄÂ
eÞÂÏÂÒÂÔÂÏÔßÏÎÝÏÔÝÌÝÎÝÔÕÒʝ
"ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ ÊÏßÏeÞՁß

ÔÊÙÅÝÏ ¿ÄÊ ÅÂË΁ßÏ ÊeÌÝeÞß ÒßÏÒÝÄÊÏÒÝÅÏÊÏ


ÊeÌÝeÞÝÏ"¿ÄÊÝÔÒʁÊÒßÒÅßÒÊÝÒÝÎÏÝÑßßÔÂ
ÔÝÏÂÔÒÝÅܚeÅÝÙÝÌÐÅÔÝ"²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÏÅݚe݁
ÂÔÄÂÌÝeÞßÏÝÏÝÌÊÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÝÌÝÔÒÜßÙÝÎ
ÅÝàeÇÔÝÑeÝÔÌÕÌ ÝÔešÏ ÅÂË΁ßÏ ÒßÏÜßeÅÜß ÝÏ
ÊÏ ÄÂeÞÐ ÝÏÕÒ ÊÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÝÏ ²ßÕ
ÅÝÏÂÏÅÊÔßÒÌÝρÕˁÕËßËÅÝÏÝÌËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÊÏ
eÝeÇÙÝÌÕ ÐÔÔÝˁÝÏÝÎ ÙÊÏÊÔeÝeÇÙÝÌÕ ßeÞÕÌß
e݁ÝÒÌÝÏ" ²ÂÝÏÄÐ ÅÝÏÂÏ ÊÄÝÒÌÝÏ ÙÊÏÊÔËÊ
ÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ f«ÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÊÅÝÔ ÌÊÔÂÕÏ ÅÝÎ
ÏÂÏ ÎÝÅÔÐÅÜÂÏ ÕˁÕËßË ÅÝÏÝÌ eÝeáÙÝÌÐËÑÝu
ßÄÝÒ ßeÞÕÌß e݁ÝÒÌÝÏ ÙÊÏÊÔeÝeÇÙÝÌÕ ÐÔÔÝË
ÝÏ"¤ÊÏÄÝݓÒÜÕÏÔßÔÝeÞÊÅÝÔoÝÅÔÐÅÝÏáÏÐÒÐÔ
ÔÝˁÝÏ ÙÇÏßÔeÝeáÙÝÌÐËÑÝ x ÐÔÐ ÒßeÞՁÝÏ
ÎʁÌÝÒÊËÝÔÐ́ÕˁÕËßËËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÊÏeÝeá
ÙÝÌÐËÑݝ
ÂááââáêÜÙéÏÛáêŽìØêßéêá
´ßÕÔÔß ßÏÝρßÄÌÝeÞÊÏßÔ ߓßÔ݁ßËÝÒÜÝÔ


ßÄÝÒÝÎߓÕÔÔßßÏÝρßÄÌÝeÞÊÏßÔÔ߁Ô݁ßËÝÒÜÝÔ
¥ßÎÅßÕÔÔÕÕÔ ÏßeÌÝeÊÏ Ô݁ßËÝÒÜÝÅËÊÔ oßeš

ÜÝÎ ÄÂÏßÄÂÏ ݓÏÏÕÎßÌßÄÝÏ Ô݁ßËÝÒÜÝÏÊÏÈÊÒ


šÑÝÔÌÐÔ݁ÂÙÞßÑÝÔÇÒÏÐÄÏÊÌÅÝÑÝÄÂÏßÄÂÏݓÏÑÊ
ÒÊÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆ šÑÝÔÌÐÔ݁ÂÙÞßÑÝÚÊÑÐÄÏÊÌÅÝÑÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

´ÂÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ÏßÏÂÅÔÐßÏ ԁÅÝÒÅÝÏ ÝÏÝÌ
ԁeǁÅÝÑÝ ÂρßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ÝÏÝÌ ÂρßÏeǁ


ÅÝÑÝ x ԁÂÎÜÂÂÅÝÒÅÝÏ ½ÏÌßÎÊÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂ
ÔÝÄÝÒÌÝÏßÏ ÝÏßÏ Òßß ËÝÒÜÂÔÝÔÄÂÒÌÝÏ ÝÏÊÏ
eÊÏeʁ
~×ßéìêÞé§rÒêá
²ßÕÔÐÒÅÝÏÂÏÊÏÜßˁßÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌf¿ÔÝÏÄß


ÅÝÔ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔu ÏÂÂÎ ÄÂÏßÄÂÏ ÝÔßËÌÝÅÝÔÌÝ


¥ÝÎÏÊÏ ÔÝÄܚÔ" ¥ßÎÅßÎ߁ÊÏ ÇÔÝeÞÝÏ ¥ÝÎÝÌÝ
ÝÏÌÜÂÎ ÑÂešÎÔßeÝeÞÝÏ ¥ÝÎÝÌ ÄßÔÅÂÄÝÌ ÝÏÌÜÂÎ
ÊÏßÏÌÕÄÒßÔßÄÝeÞÝÏ ÝÏÌßÅËÊÔ ÔÒÊāÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÔÕÒÊ ÎÊÌÝÏßÎÊe ÏÝÑßÒÂßÏ !ÝÔešÏ ÏÝÑßÒÂßÏ
ÔÂҁÝeÞÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ Î߁ÊÏ ÐÏÎÝÄÝeÑÂÔÌÐ
ÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÔÒÊeÏÊÏ ÒÂÏÑݚeÅÝÏ ÄÝÌÄÝÔÌÝ
ÏÝÌ ´ÊÔß ÅßÏÜßeeÊÏ ÎÂˁßÎeáÔÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÎÊÎÝeÕÑÅÜʁÐÔßÏÒÂÅÔÝeÝÄÂÄÏßÏÒÊeàÌÝÏßÏ
ßešÜÝÎ ÝÏßÏ ÏÝÎßeÞßÄ ÅßÔßËÌÝeÊÏ "±ÂešÎ
ÔßeÝeÞÝÏÝÎ ¥ÝÎÝÌ ÄßÔÅÂÄÝÌ ÏÂÂÎ ßÏÌÕÄÒß
ÔßÄÌÝeÞÊÏ ÏÝÑßÒÂßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÌ ÔÂҁÝeÞÝÏ
ÏÐÔÂÓÝÔÌÝÏÝÌÂÒÂÏÑݚeÅÝÌ´ÊÔßÎÊÎÝeÕÑÅÜÊ
ÐÔßÏÒÂÅÔÝ ÝÏÌßßË ÙÊÎÊÒÜßÔÅÜÊ qÐÔßÏÒÂÌßÏ
ÙÇÎßÒÜÂÔÅÝÒÅÝÏÅÂÔÄÂeÇÏÌÝÔÎÂˁÝeÞН
±ê§rëêÜÛÏrîÙÑêßÒêÜß×ÛÙ×ÜÛÏßÏÑÝæÝæÔÜ

ßÔÝ
±eÝÔÌÕÌÄßÔÅÂÄÝ̪ÊÓÕÓßÌÄßÔÅÜʬÂÑÇÒÏÂÕÎ


½ÏÌÝ Ðe ÒÊÎÌÊÏ ÎÂÒÂÄÐÙÐÙÇÏ ÄݚeÞÝÏ
ÅÂeÅßÔÜÝe݁ÐeÇÏÄÜ߁ÐÔÂÅÏßÔÝ®ÂÒÂÄÐÙÐÙÂÌÐeš
ÝeÅÊeàÕ ÏÊÏßeÅÝÊÏ ÝÏÊÏ ÄݚeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÔÊÔß ÝÏÂÏ ÄÂešÎÏßÏ ªÊÓÕÓ ÝÏÌÝÝÎ Ô݁ÊÄÝÏÊ
ÏßÔ ½ÏÝÌÂÅÔÝ ÇÄÒÇËÝeÞßÏ ÝÏÑÝÙÞÝeÞÝÔ ßÄÝÏÄÐ
ʁÕÏ ªÊÓÕÓ ÏÝÇÔÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÏÎßeÇÄßÏÏÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÊÏ ÄݚeÞÝÏ ½ÏÑÝÙÞÝeÞÝÔ ÇÔÅÜßÔ ªÊÓÕÓÝÏÂ


ÝÏÌÜÂÎÏßÄ݁ÐÅÜÂϽÔešÏqÐÔßÏГÒÂÄßÔeÞÂÏ
ßÎÔ߁ßÝÔešÏeÝÅßÌÐešÄßÏÒÂÔܚeÝe½ÏÂÏݓe
ÅÕ e݁ÝÒÌÝÏÊÏ ÎÕÒÅÊÏ ÄÂÒÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÑßÔ ÔßË
ÌÝÏÊÏ ÎÐÒÝÌÂÅÔÝ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂϝ ªÊÓÕÓ ÝÔÅÜÊ
ÝÒÝÌ ÒßßÏ ½ÔešÏ ßÏÎßÙ ÏßËÎßÄÊÏ áÒÂÅÔÝ ÔÊÔß
ÎÂÒÂÄÐÙÐÙÂÔ݁ÊÄÝÏÊÏßÔ½ÏÝÌÂÅÔÝÔÕÎÅÝÔßÄÝÏ
ÄÐ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ Ýρß ߁ÜßeÇÔÌß ÅÝÎ ߓÔÌÊ ÄÂË
ßÔ߁ÌÝeÞÊÅÝÎ¥ÝÔÒßÓÊÄÝÌÅÝÎÝÌÒÂÅÔÝ ¥ÝÎÝÎ
ÙÊÏÊÔ¥ÝÏÝÌÝeàÏÜÇÔßßešÜÝÎÔÝÙÊÎÅÜÕÒÌÝÏ
ߓÔÌÊ ÄÂË ßÔ߁ÌÝeÞÊÅÝÎ oÊÌÄÝÏ ÝÔÒÜßÙ ÄßÔÅÂÄ
ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÎÏÊÏ ÄݚeÞÝÏ ÒßÎßeÇÌÄÜß !¥ÝÎ ГÒÂ
ÄßÔeÞÂËÅÝÎ ÔÜßÄÝρßÄݚËÅÝÎ ÕÔÝÒÝÌ ÅÝÎÝ
ÌÝÝÎ ÏßÎÝßË ÏÝÄÂešÎßÏÂÔ ÎÂÒÂÄeáÄÝeÔß
¥ÝÎ ÔÊÄÝÒÌÝÏ ÐÔÝÏ foÝÇÔÅÊ ÕÔÒÊeÝu x ÝÏ
ÌÜÂÎ ÝÏßÏ ÏÝÇÔÊÏ ¥ÝÎÝÌÄݚeÞßÔÝ ÏÊÄÊÅÝÎ
foÝÔßËÌÝÅÝÏ ÝÏßÏu x ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏ ÝÏÂÏ ÏÊ
ÏßÔßËÌÝÊϝ "¤ÂešÎÝÌ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ
ªÊÓÕÓ ÌÐeš ÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÙÝÄÂÙÅÝÏeÇÌ
ГÒÂÄßÔeÞÂÎÌßÔÝ ÔÝeáeÞßÔÝ ½ÏÝÌ áÂÙÝ ÊÌÄÜÊ
´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÔÕÒÊ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ eÝÅßeÝÎÂ
eáÌÄÝÒÅÝÏ ¥ÝÎÏÂÏ eàÏeÞÕÔß ÝÎÝ ªÉÒÂÊÍÝ̝
´ÝßÄݚÔÔß ÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏßeÞÕÅÜßÏ

ÄݚeÞÝÏÎßeÇÄÝeÞÝÏ
|r×ÙÑé×rë×ÜìÙêÙìíÒé×¼Ï×ÜêÙ
½ÏÌßÎÊe ÑßÔeÇ ªÊÓÕÓ ÝÔÅÜÊ ÎÂˁÝÏÝÎÏÝ


ÎßÔݯÂÊϽÏÝÌÒßßÏÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ½ÏÊÏßÔÒßÅÜà
ÙÇفÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÕÔÔÊÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ½ÔešÏ
ÂËÎÂÄÎÂÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔÝÔßÌßÎÏÝÏeÇÊÏÄÜÊ
eÞÝÏÑÝÓÕÏßÌÝÌÝÔeÞßÏxeÊÌÄÜÊeÞÊϽÏÝÌÒß
ßÏ ÏÝeÇÊÏ ГÑÔÝГÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÏ ¿ÔÝÏÄ eÞÕÏÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÔeá ÅßÇËÄßÙÇÔeÊÏ ÝÏÝÌÝ ½Ïß ÂÔßÒÅÂÔ̝ x


ÊÄÏÊÏ ½ÏÂÏ ÝÔešÏ ½ÏÐÒÝ ½ÔešÏ ßËÎßÌÄÜÊ
ÝÏÌÜÂÎ ÒÝËÊÏÊÏ ßÏÂÒßÄeݚÙÅÝÏ ÝÏßÏÂÔ ÊÏß
ÒÊÄeÝeÞÝÔ ÏÝÄÊeÅÜßÔ ÝÏÌÜÂÎ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ
¢ˆÂÙÇÌßÅÝÔÔÊÄÝÒÌÝÏÊÅÝÔÅÝÔÝeÌÕÔÅʝ¤ÜÊ
eÞÝÏ ÄÂÌÜÐÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß ÝÏÌÜÂÎ
ªÊÓÕÓÝÏß ÒßËÎßÄÏÊÏ ÝÔešÏ ÝÔeÞßÔÝ °ˆÒÂÄßÔ
eÞÂÒÝÌ ßÎÜßßeʁß ÙÂΠßÎËÝÎÅÝÎÅß ÏÂÏÜáËÄÝ
ßÏ ¿ß ÐeÇeÞÝßÄЍ®ÕÒÝÅeÝÌÕ ÊÏÊÏÊÅÜÊ
ÝÏÂÏßÒÅÝÙÞÝÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ ¿ßß ÄßÏÒÂ
ÔÝÏÄÐ ËÜÐÏßÏ ÙÇÏßÔÄÂÒÂԝ ½ÏßÏ ÔÝÄܚ ԁÝ
ÎÝeÞÐÒÝÌ eÝÅÊ ÏßÔÙÝÅÜßÏ ÝΪÕÆÇáÌ ÝÏÌÜÂÎ
ÙÝÎÙÇÄÂeÞÝÌÄÂÏÄÝÌ
ÁêŽìÑê§ááì·ÝÏÜܹßÔàá×áÔÚÔÞê
! ´ÊÔß ªÐÂÏÏÝÏ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞß ÏÂ΁ÝeÔßeÅÜÂÏ
ÝÏÝÌÝ ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÒÝÒßßÄÏÊÏ ªÊÓÕÓÝÏß
"ªÐÂÏÏÝÏ ߓˁßÄÏÊÏßÔ ÊÒÜß ÝÒÝÅeÝÌÕ ÄÂeÞÝÔ

Ô݁ÊÄÝÏÊÏßÔÝÔÒÊ¿ÔÝÏÄßÔÝÑÝÏešÌ¥ÝÔxÝÏ
ßÏÂËÅÝÔ Î߁ÊÏ ÇÔÝeÞÝeÝe ßÔÝÕÏ ÎÐÒÅÝÏÂÏ
“ÔÙÂeÞÝeÝe eÝ΁ß Î߁ÊÏ Ðe" ½ÔÒÊ ÇÔÅÜßÔ
ªÊÓÕÓÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜßÔ ªÐÂÏÏ ¬ÒÇÓÔÊÔÇÍÝÏÂ
ÏßρÊÄÝÎÝÌ ÎÕÒÊ ¥ÝÔ ÑÝÏešÏÄÐ ¥ÝÔ x ½Ïß
ÏÂËÅÝÔ ®ßÊÏ §ÔÝeÞÝeÝe eÝÎßÄÝÒ ÎÐÒÅÝÏÂÏ
“ÔÙÂeÞÝeÝeeÝ΁ßÎ߁ÊÏÐe"
ªÊÓÕÓÝÏßÔßÌßÎÝÏÌ߁ÊÔÒÝÎßeÇÄÏÊÏßÔÏÝÎÌÝ

ÊÏßÔГÒÂÄßÔeÞÂÔÔÜÝÙÅÝÒÅßÑÝÌÂeÞÂËÑÝÝÏÌÜÂÎ
ÒÝÑßeÝÏÔßÄÏÊÏ eÝeáeÞÐÅÝÒÅÝÏ ßeÌÝeÞßÔÝ ½Ô
ešÏ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß oÝeÝÔÅÝÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÔÄÝ
ÅÝÔÌݪÐÂÏÏÝÏÂÝÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÔÐÒÅÝÏÂÏeÞÕÔÌÝ
ÝÏÌÜÂÎ ÄÂešÎÝÔÌÝ ÊeÌÝeÞÝÔ ÏßÎß eÞÕÒÌÝÔ ÂÔ
ÝeÞÝÔ ÔßÏeÇËÄÝÒÌÝÔ ßÏÂÄÒ݁ÅÝeÅÝÔÜÝÙÅÝÒÅÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÜÝeeÞßÔ ÎßeÇÄÝÒÌÝÔ ÜßÄÊeàeÞÝÔ ÄÂešÎÝÒÌÝÔ


ÄÜÊeÞÝÔßàÒÌÝԁÜÐÙÞßÔÝ¿ßÊÏÄßÔÅÂÄρÝÎ
ÝeáÔÝÒÌÝÏ ¤ÂËÝÎ ÌÝÙÞÝÎÝÌ ÄÂeÞÝÏ ÝÏßÏ
Î߁ÊÏ ÝÒÝÎ ÏÝÎßÔÊÄßÔÝÏ ¥ÝÎÝÌݝ ªÐÂÏ
ÏÝÏ Ô݁ßÄݚÔÔß ßÌÄßÔÝÌ ªÊÓÕÓÝÏß ÄÂÒÂÔßÔÝ
ÔÝÄ݁ÐÏßÏ ªÐÂÏÏ ²ÜßÏÕÔ ÅßÔÂÏÄÐ ÅßeÝÔÔÕÒÊ
ÙÝÅÂËÏÐÔÂÅÔÝ"¥ßÔÂÏÄÐßÔ݁ÂÏÄÝÒÐÔÔÝÎÌÝÏÒß
ešš ÌÝÔÝËÅÂ" ¿ÄÝÒ ÄÂÏßÄÂÏ ÒÜßÏÕÔÝÎ ÅßÔÂÏÄÐ
ÅßeÝÔÔÕÒÊ"°ˆÒÂÄßÔeÞÂÏÅÂËÎÝÙÞÝÂÄßÒÜÝeÞÝÏ"½Ô
ÒÜßÙÝÎГÒÂÄßÔeÞÂÔÅÂËÎÝÙÞÝÂÄßÒÜÝeÞÝÔËÝÂ
ËÜÝÎÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÔxÝÏßÏÂÔÎÂˁÝÔÂÎÑßÒÂÒÂÌ
½ÔešÏÝÎ ÄÂË Î߁ÊÏ eÞÐÏÄÐ ÅßeÝÔÔÕÒÊ" ®ß

ÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ" ªÊ ÔÐÒÅÝÏÂÏ eÞÕÔÌÝ ÑÝÔÝÎß


ÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ ½ÔešÏ ÝÏßÏ Î߁ÊÏ ÅÂÔÄÝeÇÏ
¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌ fqÐÐÔÝÎ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝρÊÄÝÒÌÝÏ
¥ÝÎÏÊÏÑÝÏeÝÏeáeÞÝÏ¥ÝÏÝÌÝÔÔÜݚÙÂÎÊÌÝÏß
ÒÂÏÔßÏÎÂÄÏßÏ ¥ÝÏÊÏ ÒÜßÔ ݓÔÔÜݚÙ ¥ÝÏÝÌu
!´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ Ô߁Õˁß ÝÎÝ Î߁ÊÏ Ô݁ßÒßÔÝÌ

ÝÎÜÐÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÎ߁ÊÏÏÜÝÔÄÂÏßÒÅÝÙÞÂÔ݁ÄÂ
eÞЪÐÂÏÏÝϬÝÔÜÂÔÌßÝÎÝÏßÏÎ߁ÊÏÝÏÂÏ
ÎÝÝeÞ݁ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ ¿ßÊÏ ÎÂË݁Ì݁
ÝÏÝ̝
"½ÎÝeÞÐ ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌ ÝÎÝ ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌß

ÄÝeÞß ÄÂešÎÝÌ ÝÏßÏ ÏÂÏÜáÅÜÂÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ


ÏßÏÒÕeÔßÔÝÏßÔ ߓßeÔßÔÔÊ ÔÕÒÝÔÄÊÅÜßÔ ÎÊÎeÇ
ªÐÏÂÏÏÝÏ ¶ÂÒÊÓÇËÝeÞÂÝÎ ÝÏÌÜÂÎ ÉÂÌÐÏÝÏ
ÙÇÙÂÄÂÔÝeÞ ߓÏÕ ÏßeÅÝÅÜßÏ ÔÂÅÜáÅÝÒÅÝÏ ¿ß
ÊÏÝÏÌÜÂÎߓÏßÔÅÜßÔÎÊÎeÇÔÕÒÝÔÄÊÌÝÏÝÌ
½ÏÌ߁ÊÔ ¿ÔÝÏ ÊÌÄÜÊ ²ßÝÌ ÎÝÏÔßÏÎÝÏÂÔ

¥ÝÎÏÂÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÕÔÊÏÔ݁ßÒßÔÌÊÏ" ®ßÌÝÏÂ


ÝÔÒÊ ÅßÏÂÅeáÔeÇÏÂÔ" ½ÔÒÊ ÅßÏÂÅeáÔeÇÏÂÔ ÏÂÏÂ
ÏÂÅÔÝ ÎÊÌÝÏÔÊ ÄÂÌÜÐÔÄÂÒÌÝÔ ÄßÔÅÝÓÝÔÌÝÏÝÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ ÕeÊeÞßÔÝÒÌÝÔ ÐÔÝÒÝÌÝ f®ÕÒÊ


ÅÜßˁßÏ߁ßÔÌÕÎÕÒÊ ÔÐÒÝÌÝ ÔÕÒÊÝÎ eàÑÕÔÕÒß
eÞÝÔÕÒÊ ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÅÂáÂeÇÏÂÔ ÔÐÒÝÌÝ ÎÂËÝÏeáÔß
ÑÜÂˁÂÔ ÔÕÒÊÝÎ ešÔßÒÅÂÔÝeÞÝÔÐÒßu ªÐÂÏÏ
ÏÝÌÝÔÑßeÅÜÂÒßÔÌÐßÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÔeÝ ÏÜßÊÎeà
ÅÜßÏxÝÏÌÜÂÎÔÕÒÊÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌf½ÏÝÌÌßeÝu
¿ÌÝÌÝÎ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÂÎßÔÄÂÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ

ߓÊÎeàÒÌÝÏxÝÏÌÜÂÎÔÕÒÊÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌfqÐÐÔ
ÄÂËÔÕÎÅÝÔÕÎÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÊÏÝÏÌÜÂÎߓße
ÔßÔÝeÞÊÏ ÏÝeÅßÏÝÂÄÔÂßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÜßÊÎeÝ
ÅÝÔeÊÊÏu ¬ÕÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÏ ݓÔÔÜÝàeeÞÊÏ
ÏßeÌÝeÊÏÄÂÅÝÒÅßÑÝáÂeeÞßÏ
̕ŒìráìáêrëêŽìÑìÜÏßÙìrÔrëêÜ
·×àâàêÜÒêáÙÏÙ
oÐe ÖÂÒÊÓÇËÝeÞ ÂÙÝÅÏßÏ ªÊÓÕÓ ÂÎÅÝÏÐÔÜÝ


ešÂÎßÔÄÂÏÄÐ ªÊÓÕÓ ÇÔÅÜÊ ÝÏÝÌÒÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ


ÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐÅÜß ½ÏÌÜÂÎ ÝρÐÔ ÄÂË ÕÔÊÏ
ÎßˁÝÏÝÎÌÊÏ ߓßeÔßÔÝeÞ݁ßÄß eÝÅÊ ÒÝÔÙÝÏÊÏ
½ÔešÏ ÂÎßÔÄÂeÞÝÏ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞßÏ áÒÂÌ ÒßÏÏÊÏ
ÄÝÌÄÝÑÐÄÔÝÏ ÅÂԁÝÔÌßÎÝÔÝΠ!¤ßÔÙÂÔÄÂÎÂ
ªÊÓÕÓÝÏ ÒÝÎÂÅÔÝ ½ÏÝÌ ÅÝÔÌÂÌ ÂÙ ÝÏÌÜÂÎ
ÔßÒÅÂÏÎÂÎßÒßÔÔÜ݁ÐÅÜß½ÏÝÌÅÝÔÌÂÅÔݽÏÐ
ÒÝ ÙÊÏÊÔÌÝÒÄÊÒß ÏßÏÂÎÂeÇßÏÂÔ ÏÊÏÕÌÄßÔÊÏßÔ
½ÏÊÏßÔ ÅÝÔÌÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏßÏÂÒÌßeÇßÏÂÔ ÝÏßÏÂÔ
ԁÝÔÌßeÞÝÏ ÝÑÂeÅ "cÞÕÌ ÝÏßÏ ÖÂÒÊÓÇËÝ
eÞÝÏ ߓˁßÄÝeÞÝÏ ªÊÓÕÓÝÏ ÙÊÎÅÜÕÅÜÊ ßÎß
eÇeÄÝÏß ¿ÄÊ ÐÔßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ßÅeÝÏÂÏÅßÔ
ÏÜÝÔÄÂÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÐ ÝÏÂÏ eÝÅÊ ÏÜÝeÅÝ
ÏÊÏ ÒÜ߁ßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ ÊÅÝÒ ÝÏÝÌÝ ÒÝËÊÔÌÕÒ
ÌÝÏ ÂeÝÎÝ ÝÔešÏ ߓßeÔßÔÝeÞ݁ßĝ ½ÏÌ߁ÊÔ
ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ³ÊÎÐÏ ÊÄÌßÕÏ ¥ÝÎÏÂÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒÜßÏÕÔ ÔÒÂÔÄ݁ÝÒÌÝÏ ÅÝÏÝÌݝ oÝÄßÔÅÂÄÝÒ


ÌÝÏ ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝԝ x ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß
ÝÏßÏ ªÊÓÕÓÊÌÄÜʍoÐeÂÙ݁ËÝeÝeÞÝÌÅÂÔÄÂ
eÇÏÂÔ ÊÒÜß ÂÙ݁ÝeÞÝÔ ݓÔÔÜݚeÌßÏÝÏ ÅÂÏÂÙÝ
ÂÄeÇÏÂÔ ÎÝÔeÝÏÙ ÎÝÔe݁eÇÌÌßÏ ÆÊÏÂÒÊËÔß
ÕÔÝÏßÝÎ x ÊÒßeÊÌÌÊÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÑÂÒÐe
½ÎÝ ݓÔÔÜݚeÌßÏ ßÄÝÒ ÕÔÝÏÊÏ ešÝÔÄÂeÞÝÏ

Òßß ÂÙ݁ÝÔÒßeáÔÝÌ ÅÂÎÅÂÂÙ݁ÝeÞßÔÝ ÝÔešÏ


ÊÌÄÜÊ f¤ÝÏß ÂÄÏÂÂÙ݁ÝÔÒßeáÔÌÂu oÊÌÄÊÝÎ
ÎÊÌÝÏß ݓeÅЁ ÒßeÅÝÅÏÊÏ ÝÔešÏ" ³ÊÎÐÏ ÅÂ
ÔÂÔe݁ÝÔÌÐeÇÏ ¿ÔÂÂÏÝ ÂÏ ÝÏßÏÝÏ ÎÊÌÝÏ
ÂÙ݁ ÎÝÌ݁ ÄÂeÞÝϝ oßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÅÝÔ ÙÊÎ
ÅÜÕÅÜʝ x ÊÌÄÜÊ ªÊÓÕÓ ½ÏÐÝÎ ½ÔešÏ Â
ÄÜÂÏËÝÒÜßÔÝ ÔÝeÊÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ³ÊÎÐÏÝÏÂ
oßËÄß ßÔÝ eÞÕÒÌÝÏ ÐÔßÏ ßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ" ¥ÝÎ
ÔÝÇÔÝÌ ÅÝÏÝÌÒÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÏÂÏ eàËÝeÇ
¥ÝÎÝÌÝ ÎÊÎÝe ÅÝÔÌÂÔ ßeÅÝÔÂÄÝÏÄÐ ÝÏÂÏÝÎ
ÎßÒßÔÔÜÝÏßÏÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÝÌeáÄÔÝÌÝÒÄßÒ ÎÂeÇ
ÏßÏÂÔ ¥ÝÏÂÏ ÒÝÑßÔ eàÕÌÄßÔß ¥ÝÎ ÔÕÔÒßÓÊ
ÄÝÌ ÐÔßÏÝÎ ßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ áÔÔÂÅÏßÑÝ ¥ÝÎ
eàÝÏÄÊeÇÕÌÄßÔËÊÄÝÌ¥ÝÎÏÊÏßÔÅÝÔÌÂÔ¥ÝÏÂÏ
ešÎÂeÇÔÂÒÝÔÝÏ¥ÝÎÏÊÏeÇÄÝÔÝÑÂeÅÂÝÏÂÏÝÎ
ÎÂeÇÏßÏÂÔ ¥ÝÎÏÊÏßÔ ÅÝÔÌÂÔ ÎßˁÝÄÊeeÞß ԁÝÔ
ÌßÔ݁ÂÙÞÝÑÂeÅÂ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÅÝÔ ÝÏÊÏßÔ ÎÝ
ÌÜßßeÔßÔÔÊ ÅßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄeÇÏÂÔ ÝÏßÏÂÔ ÝÔešÏ
ÅßeÅÊݓeÅÝÙÞßÔeÊÏ ÔÊÔßÝÎ ÏÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄ
ßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ßÎÝÌÜßßeÔßÔÌÝeÞÊÏ ÝÔešÏ
ßeÅÊݓeÅÝÙÞßÔÌÝeÞÊϝ !½ÏÐ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ Â
ÄÜÂÏËÝÒÜßÔÝ ¥ÝÏÊÏßÔ ߓßeÔßÔÔÊ ÅÂÏßÏÂÂÙÝÔÐ
ÒÂÄeÇÏÂԝ "½ÏÌÜÂÎ ÂÎßÔÄÂeÞÝÔ ½ÏÝÌ ÒßßÏ
ÙÇÎÅÜЁÐÅÜÂÔ ßÎßeÇeÄÝÏß ½ÔešÏ ÄÂË Î߁ÊÏ
qÐÔßÏ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ ÒÝÑßÔ ÝÎÝ ߓßeÔßÔÔÊ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÝÒÌÝÏßÏÂÔ" ½ÏÂÏÝÎ ÊÄÏÊÏ ß


ÄÜßÏËÝÒÜÝÏ ¥ÝÏÊÏ eÝÎÂeáÌÄÝÒÅ ÏßÏÜÇÅÔßeÇÌ
ÄÝÔÐÏÔÝÎßÔÝÝeÇÒÌÝϝ
·×àâàêÜìîÏrîáêrëêáŽìÑéìÜØêßéêá


½ÏÐÒÝ ÑßÔeÇ ªÊÓÕÓ ÔÂÅÜß ÎÂˁÝÏÝÎÜÇÌÄß


ÝÏÌÜÂÎ ÎÜÂÏÝÎÜÇÌÄß ÔÜßÄÄßÔÅÂÄ ÝÏÌÜÂÎ ÔÂ


Ý΁ÝeÔßeá¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ¿ßÊϽÏÝÌÒßßÏ
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÒßÅÜàÙÇفÝ
eÞÝÔ ÝÎ݁ÝÎ ÝÒÜÝÕÔÔÊ ßÄÜßÏËÝÒÜÝÔ ÎÊ
ÌÝÏÔÊ ½ÏÂÏ ÒÝÎßeÇÄßÏÏÊÏßÔ ÌÂeÞÂËÑÝ ÝÏÌÜÂÎ
ÔÜÝÙÅÝÒÅßÑÝ ®ÂÒÊá ÔÂÏÝÏÏ݁ܚ ®ÂÅÆÂÍÊÏ 
ÎßÌÅÝÑÝÅÂÏÔÐeÇÏÂԁßÒÜÂÎÝÔe݁ßÏÌßeÞßÔªÐÂÏ
Ï Î߁ÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÄÜßÏÕ ·ÕÉÂÏßÏ áÒÂÎßÅÙÇÒß
ÏÂÏeáeÞÝÏ ªÒÐÆÝÏ eÝ΁ß ³ÕÓÂÏÏÂ ÝÏÌÜÂÎ
ÏÝÎÌÝÊÏßÔ ÕÔÔÊ ½ÏßÏÂÔ ßÄÜßÏËÝÒÜÝÔ Åß
ÄÊÏÒßÔeÊÏßÔ ÏÝÎÝÔÄÂášeÝeá ªÊÓÕÓÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
½ÏÝÌÒÂÅܚÙÂفÝeÞßÔÝ
¼ìÜéÏØÑêێêráìrêÙ·×àâàêÜì
ÜìÜÏáÑêŒìÜ×ÜìÜß×árÔÑêrëêÜ
´ÊÔßÝÎ ÕÎßÌßÔÅÜßÔ ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ÝÏÌÜÂÎ
ÝÎÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎÅÝÑÝ ÏÝÇÔÒÜÕÊÏßÔ ½ÏÝÌÝ
ÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÔ ½ÔešÏ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße݁ÐÅÜß
oÝÔÅÜÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ áÒÅßÔÝ ßÏÂÏÒßÔeáÏÄÐ Ô݁ß

ÙÞÝeÝeÔÊ¿ÏÂÏÒßÔeáÄÎÂÙÝÎÝÌßÒßÔÅÜßÔÒÜßÔÝÌ
ÂÙ ÝÏÌÜÂÎ ÏßÔßÏÔÊÓÕËÄÝÏßÔ ßÄÝÒ ÑÙÊß Ïß
ÏÕËÄÝÏßÔ oÕÔÔÊßÒßÔÅÜßÔÄÝÌÄÝÔÌÝÏßÔÝÝÏÌÜÂÎ
ÑÊÏÔÝßÔÝeÞÝÔ ÔÝÎßÔÅÜÂÔ ßešÜÝÎ ÊÎeÝÌß

!#®ÂÒÊá ®ÂÅÆÂÍÊÏ x ÝÔešÏ ÅÜÕÒßÔeÊÏ ÏÝÎÏÝÎÝÌ
®ÂÅÆÂÍÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ oÕÔÔÊßÒßÔÅÜßÔßàÑÝÔÌÕÔ݁ßÙÞÝeÝÌÕ
ÝÏÌÜÂÎ ßàÑÝÔÌÕÔ݁ßÙÞÝÔ ÎßˁßÔÒÜÕÌ ßÄÝÒ ÏßÏ
ÑÊÒÌÝeÇÄÝÏßÔ ÎÐÐeÞÝÔ ÎßˁßÔÔÝeÇÌ Ô݁ßÙÞÝe
ÝeÔÊ !oÕÔÔÊÝÎ ßÒßÔÅÜßÔ ԁÏÐÔÂÓÝÔÌÝÏßÔÝ
½ÏßÏÂÔ ÎßˁßÔÅÜßÔ ÝÏÌÜÂÎ Ô݁ßÙÞÝeÝeÔÊ ÎÝ
ÌßÔÅÜßÔÎÝÔe݁eÇÌÌßÏÂÌ ÎÝÌ݁ ßÏÂÏÒßÔeáÄܚ̝
´ÝÄÝÑeÝÔÌÐÌ ÝÏßÏ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße ªÊÓÕÓ
ÏßÒÅÜÂÄ ÊÌÄÜÊ ®ÊÌÝÏ ÄÂÒÌÝÔ ÄÊeàÔ ÎÂÙÝÏÂÏ
ÏÝÄÂešÎÏßϝ
ÌÜÏÜæÔæÏÑÏáÒêßÒêÜÜìÜéÏØÑêێêráìrÙìÜ
" ½ÏÝÌ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞß ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ ½ÔešÏ
½ÔešÏ ÄÂË ÒÜßÏÕÔ ÅÂÏÌÂeÝÒÐÄeÇÏ ÐÔßÏÏßÏÜÂË
ÄÝ΁ÝeÔßeÝÌ" ªÊÓÕÓ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ´ÐÒÝÌÝ
ÅßÏÄßÏÔßÔeÊÏ ÄßÏÄÂÌÝ eÝÏܚ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌßÏ
¿ßÊÏ ÐÔÝÒÝÌÝ ¥ÝÎ ÔÝÄßÔÅÂÄÝÒÌÝÏ ÏßÏÜÂË
ÄÝ΁ÝeÔßeá ÄÂÏßÄÂÏÝÎ ÄßÔÅÝÒÝ ÝÏÌÜÂÎ ÄÂË
ÝÔÒÊeÝeÇÑÝÔÌÕÒÌÝÔxÝÔÒÜßÙÝÎßeÞÕÌßÄÂÒÌÝÔ
ÑÂešÎÔßeÝÒÌÝÔ x ÝÔÒÜßÙÝÎ ßÙÊÙÇÄÌÝeÞÊÏßÔ
¯ßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔßeá ÅÂÏÌÂeÝÒÐÄeÇÏ ÄÂË ÐÔßÏ

Ô݁ßÙÞÝeÝe x ÝÏßÏ ¿ßÊÏ ÄßÔÅÂÄ ´Ýß


ÙÞÝeÝeÔÊÝÎßÒßÔÝeÞÝÔÒÜßÔÝÌÂÙÂxÂÏÝÎ
ÝÏßÏÂÔ ÎÊÌÝÒÝÌ ÏÂÄÂešÎÝÒÌÝÏ ÄßÔÅÂÄ ÝÔ
ÒÜßÙÝÎ ÏÝÇÔÊÏ ÆÞáÄÐÍÌÂeÞÂˁÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÊ
ÏßÏßÌÄßÔßÄÊÏ ÄßÔÅÂÄ ÝÒÝÌeǁÅÝÑÝ ʁÕÏ ÝÔÒÊ
ÂeÝÎÂeáÄÌ ÏÊÔÝÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÇÅÔßeÌß ÏÝÔÄÂÏÂÔ
´ÝßÙÞÝeÝeÔÊßÒßÔÝeÞÝÔÄÝÌÄÝÔÌÝÏÝÌxÝÏ

ßÏÂÔ ÎÊÌÝÒÝÌ ÌÐÒÅßÔÝ eÊÏÙÝÌÕ ÏÝÏÒÝÅßeÊÏ


ÄßÔÅÂÄ ÔÊÔß ÏÝÄÂešÎßÏ ÝÏßÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ
ßÌÊÏÎÝÌßÄÂeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÝÏßÏÂÔÂÝÔÒÊeÝÅÊÌÝ
Ôß ÏÝeÝÎÂeáÄßÏÂÔ ÝÔÒÜßÙ ÔÊÔß ÏÝÔāÐßÏÂÔ
ÌÝÔÔßÏÅÝǁÝÔ ÝÔÒÊ ßÔeÝ ÏÝÑÝÔeʁÝÙÞßÔÝÏßÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÒßÔÝeÞÝÔÝÎßàÑÝÔÌÕÔ݁ßÙÞÝeÝÌÕxÝÏßÏÂÔ


ÎÊÌÝÒÝÌ ÏÂÄÂešÎÅÜÂÏ ÄßÔÅÂÄ ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ


ÐÔÐ ÏÝÄÝÓßÄÊÏßÔ ßÎÝÒÜÂāßeÔ ÒÂÎÂÏßρÂ
ÝeÞÂÔÅÝÒÅ ÝÏÌÜÂÎ ÒÂԁÝÙÞÂρÝeÞÂÔÅÝÒÅ x
ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÅÊÏ Ô݁ßÙÞÝeÝe ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝρßÅÜßÏ
ÄÝÒÜÂÔÔÂÅÏßÔÝ ´ÝßÙÞÝeÝeÔÊÝÎ ßÒßÔÝeÞÝÔ
ԁÏÐÔÂÓÝÔÌÝÏßÔÝ x ÝÏßÏ ԁeǁÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ
ÎÊÌÝÒÝÌ ÏÂÄÂešÎÅÜÂÏ ÄßÔÅÂÄ ÐÏÑÝ ÂÏÔÝáÂÔÌÂ
ÏÝeÅÝÊÏÏÝÒÌÝeÇÊÏÝÏßÏÝÏÌÜÂÎÝÏÕÒÏÝ
Ô݁ßÙÞÝËÝÒÜßÔÊÏßÔÏÝÌÝÔÜÝÎÂĝ
¾×Ž×ÜìŽÝrÔæÒêáÙêÜêÙ
½ÎÝ ÄÂÏßÄÂÏ ÎÊÌÝÏß ÒÝÏeÇÄÝÌ ÑʁÊÏ߁


ÏßÏÂÔÒÝÏßÏ ÝÏßÏ ÑÕÄÔß ßÄÝÔeÝÎ ÏÝÔÒÊeÏÊÏ


ËÝeݚeÅÝÅ߁ÌÝÊÑßÝÎÝÏßÏÏÝÔÒÊeÊÏÐeÇÙ
ÅÝÔÌÝÏÝÌ ÊÏÕÏ ÒßÓÊÄÝeÞÝÒÝÌ ݓÏeÞÕÒÌÝÏ
ßÒÅÝßÒ ½ÎÝeÞÐ ÄßÏÄÂÌÝ ÄÂeÞÝÏ Гҁ ÒÂÔ
ÄÂÅÜ ÝÎÝ Ô݁ßÄÐ eÝÏܚ eÝÅÊ ÒÂÔÄÂÅÜ !½ÔešÏ
ÄÂË ÝÅÊÔßÅÝÔÌÝ ÎʁÌÝÒÊ ÔÕÒÊ ÏÝÑÂešÎÔßeÔÐÒß
¢eÝÎÝ ÝÏßÏÝÏ ÎÊÌÝÏ ÄÂÒÌÝÏ ßßÝÏ eÝÎ
ÏßÒßËÝeÝÏÎÊÌÝÏÝÎÕˁßÝÏßÏÝÏÝÎÝÝ
ÏÕÒÄÂeÞÝÏÒÜßÏÕÔÒÝeÅݚÙÊÏÊÔÌÊÏßÏÕÏßÒßÑÊ
ÒʁÝϝ
·×àâàêÜêárîêÜÙéÏÛØ×æëìÛ×ááâÛÒêá
ªÊÓÕÓÝÏ ÇÔÅÜßÔ ½ÏÊÏ ÝÔeá ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÊÏßÔ
"

ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔÝÔÒÜßÙÝÎÅÂeÄÂÄeÇÏÂÔßËÎßÄÝÌ
½ÏÝÌÝ ßešÜÝÎ ªÊÓÕÓÝÏß ÅÒÐeÎÂÌÝ ÅÂÔÄÂeÇ
ÏÂÔ ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ½ÔešÏ ÏÊÄÝÏ ¥ÝÏÊÏ
ÝÔeá ÝÏÌÜÂÎ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔ ÄßÔÙÂÔÄÂÒÌÝÔ
ÂÒÅÝÏЁÂÙ ¥ÝÔ ÏßÒßeÞՁÝÒÌÝÏÊÅÝԝ ½Ô
ÒÜßÙÝνÏÂÏÊÄÏÊÏßԍ¥ÝÎÏÊÏßÔÝÔeáÝÏÌÜÂÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔxÝÏßÏÂÔÎÊÌÝÒÝÌÏÂÑÂešÎÔß
eÝÒÌÝÏ ¿ßÊÏ ÄßÔÅÂÄ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÌÕÄÒßÔßÄÝÒ
ÌÝÔÝÏßÏÂ̝
·×àâàêÜìßâÜáêÛìÑìáêßÙêÜ×ÜìØêæÒêÜ
ªÊÓÕÓ Ðe ÊÔÅÜÊ ÊÌÄÜÊ ¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÒÂÅܚÙÂÙ


ÝeÞßÔÝ ®ÝÏÜÊÒÎÝÌ ÐeÇÅÝÔÅÝÒÐÙÅßÔݝ ½ÔÒÊ


ݓÔÄ݁ÂÔÄÂÅÜÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÌÄßÔÅÜßÔ ¥ÝÔÅÝߓÒÎÂ
ªÊÓÕÓ ÅßËÝeßÔeÊÏ ¥ÝÔÅÝÌ ÌÐeš ÌÝÔÝËÅÝÒÜÐÅÜß
ÝÏÌÜÂÎ ݓÔÄÜßÔ ÝÏÕÒ ÏÝÏÊÏÔÊÄÝÊÏ eÝÅßÏÝÎ
ÝÎßÌÅÝÂÒßÔÝāÐÅÜÂÔ ²ßÅÜàÙÇفÝeÞßÏßÏÝ
ÅÜÇÄÝÏ ªÊÓÕÓ ªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝeÞÊÅÝÔ ÎÝÔÑÝeß
ÔÝÒÌÝϝ ½ÔešÏ ÕÔÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÏÜÐÔÂÄÏßÏÂÔ
ßËÝÙÅÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÌÝÔÝËÅÝÏ ¿ËÝÙÅÝÏ ÕÏÔÝÎßÌ
ÄÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÎßeÇÔÅÜÊ ½ÔešÏÝÎ Ê“Î ÔÕÒÊ
ÂeÝÎÂeáÄÌÝeÞÝÔÐÒß" x ÑÝÏešÏßÏÂÔ ªÊÓÕÓÝÏß
ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ½ÔÒÊÝÎ ÙǁÝÔÔßÔÝeÞÝÔ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÊÏÊÙÅÝÔßÔÝeÞÝÔ ÝÔÒÜßÙ ÏÝ΁ÝešÔÌÐßÏÂÔ
oÐÐÎ߁ÊϽÔešÏ"¯ÂÂÎÒÝÑßÔÌÝÔÝËÅßÔÝÝÏ
ÌÜÂÎ ÎßÎeÇÔÝ ÒÝÔÜÊÄßÄÝÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÝ
ÒÝÌÏÂÄÂešÎÝÒÌÝϽÔešÏ
²ìÜÛìrÔÑr×ÜÙÏrëÏØÞêrëêܲÔßÏàÏÜÝáÏÙ
½ÔÒÊ ݓÔÄß ÑÝÌÊÒÅÜßÔ ¥ÇÒÂÓÂÏÐÔÂÅÔÝ ÒÂÏÜÂÄ


ÄÂeÞÝÏ ¥ÂÍÊÍÇáÌ ´ÊÔß ªÊÓÕÓ ݓÔÄÝÎÑßÅÜÊ ÅÝÔ


ÅÝÙÐÒÎßÔݽÔešÏáÅÏÂÏßÏÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÌÊÏÐe
ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂÔßeÇÏÜÇÑÌÂeÞÂËÑÝeÞ½ÔešÏÏÝeÇË
ÄÝÔÌÕÊÏßÄÊÒÜÝÌßÏÝÏÝÎÝÔÄÂßÏÄÂÏßÄÂÏáÒÂÌ
ÊÑßÝÎ ßËÅʁÙÝÌÕ !½ÏÂÏ eÞÕÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÄÂ
ßËÑÝÅÜß ÂÑeÇÔÂÔÅÜß ½ÏÝÌ ݓÔÔÜݚÙ ÝÏÌÜÂÎ
ÏßÒÅÜÂÄÊÌÄÜʍ¤ÝÏßÄÂË¥ÝÏÂÏÅÝÎÒÊÏßÏÒßßÄ
ÝÒÌÝÏ ªÊÓÕÓ ¿ÌÌßËÅÝÔ ½ÏÂÏÅÝÒÅÐÙ ¤ÂeÞßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ßÊÏ"¢ˆÎÝÏÝÎÊÄÌßÝρßÊÏßÏÔßÄÊÎÊρßÔÌß
ÅÝΝ "ªÊÓÕÓÝÏß ÔÜÊÄÊÄÏÊÏ ÌßeÝ ÝÔÐÌ ÐÔß
ÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂËÑÝ ¢eÝÎÝ eÝÅÜÐÔÙÐË ÌßeÞßÔß ÏÊ
ÏßÏÔßÄÊÎÊρßÔËÊÄÝÊÏÝÏßÏГÒÂÄßÔeÞÂÏÒÝÑßÔ
ÏÝÏÌÝeÄßÔËÊÄÝÊÏßÔ ÂeÅßÔÌÐÑÝeÄÝÏÔÂ ÝÏÊÏßÔ
ÎÝÏÅÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÔÌÂÔ ßÎÅÝÏÒÝÒÕ e݁ß ÝÔešÏ
ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÏÂÏ ÏÊÏßÏeÝÑÜßÔÊÏßÔ ÂeÅßÔÌÐ
ÑÝeÄÝÏÔÝÔÝÏÌÜÂÎÌßeÞßÔßÏÊÏßÏßÌÄßÔßÄÊÏÝÔ
ešÏ ÂÏÝÎÌßeßÔÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÑÝÏešÏßÏ ÝÔešÏ
®ÊÌÝÒÊ ÄÂeÞÝÏ ÅÝÏÊÏ ÏÝÏÏÝ" ®ÝÅÎÂÒÂÄ
ÒÂÔÝeÞßÅÝΝ x ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ÝÏßÏ ßešÜÝÎ
ÝÔešÏÅÂeÅßÎÝÅÌÂeÞÂËÑÝeÇÏ ½ÏßÏÝÒÝÌÏÂÄÂÏ
eáËÄ݁ÐÏ ªÊÓÕÓ ʁÕÏ ½ÏÂÏ ßÔÜÊÄÝρÊÄÝÌß
ÏÝÏÔÝÏÊÏßÔÝÔÒÊ“ÂÌÂeÞÂÐÏÎÝÙÝÌÐÅÔÝ
¬ßÔß΁ÕÔÌÕÅßÄÊÊeÊÏßÔÎÝÌÜÊÎÑÝÒÅÕÔ¬ßeÞßÔß

ÏßÙÝÎÙÕÕeÔÝϽÔešÏʁÕϽÏÂÏÏÝÄßÔÅÝÔÒßeÏß
ÏÂÔ ÒßÓÊÄÝÌ ÝÒÝÌÂÙÝÌÐÅÔÝ ½ÏÂÏ ÒÝÄßÔÅÂÏÏßÏÂÔ
ÝÔÒÊ ¬ßeÞßÔ ÝÔÐeÞÝÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÙÝÌÐËÑÝ Òß
ÅÜßÔ ߓÎÑÝÒÅÐÙÝÌÐÅÔÝ ÝÔÒÜßÙÝÎ ʓÎÑÝÒÅÕÎÌÝÔ
ÅÝÏÔßÄÝÓÝÙÇÔÅÜßÔ ߓÐÑÅÝÑÝ ÅÝÔÅßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ
ÑÝeßÔÅÜßÔªˆÎÑÝÒÅÕÅÝÏÒÊÔÝeÞÝÔÝÏÒÜÂÎÂËÝe
ÅßÔÝ ÌÝÔÅÝÏÔÂÌÄÂÔÅÜÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÏÝ΁ÝeáÌÄÜÂÔ
ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÎÜßÏÝÎÝÌ °ˆÒÂÄßÔ
eÞÂÔ eÝeÇÑÝÓÊÌÄÜßÔ ÇÔÅÜßÔ ªÊÓÕÓÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÏßeÞÕÅÜßÏГÒÂÄßÔeÞÂÏÎßÌÅÝÑÝÅÂÏÔÐeÇÏÂÔÌßeÞßÔ
ÏÝÄÂÌÜÐÔÄÂßÏ ÂÄßÒÜßÑÝeÞÝÏ ÙÝÌÂÇÔÝ ÄÂeÞÝÏ
ªÊÓÕÓÝÏÅÝỐÂÙ½ÔÒÊËÊÄÊßÔÅÜßÔ ½ÏßÏÝ
ÒÝÌ ÎÊÌÝÒÝÌ ÅßeÞÕeÊÏ ÒÝÎÂeáÄÂÔܚ ÌÂeÞÂËÑÝ
eÞÝÏÏÂ΁ÝeÔßeÅÜÂÏÝÏßÏÐÔÝÒÝÌÝ ½ÎÝeÞÐ
ÄÂÒÂÔÂÏÝÎÝÔÄÂeÞÂ¥ÇÒÂÓÂÄÂÏÄÝÌÂÙÂßÌÄßÔÊË
ÅÕ ÏßÏÔÝÅÜßÏ ½ÔešÏ ÝÒÝÌÂËÑÝ ßešÜÝÎ ÝÔÒÊ
ÅßeÅÊËÊÄÊßÔeÊÏßÔ !°ˆÒÂÄßÔeÞÂÏÝÎ ÎßÌÅÝÑÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÅÂÏÔÐeÇÏÂÔ ÌßeÞßÔ ÊÌÄÜÊ ½ÏÝÌÝ ßÏÎßÏ ½ÏÝÌ


ÒßßÏ ÒÂÔāÝÒÌÝÏ ½ÔÒÜßÙ ªÊÓÕÓÝÏß ÒÝÔÒÊeÏÊÏ
ÝÔešÏ ÊÄÏÊÏ "oÝÑßeÝÏÔßÔÅÊ ÅÝÏÝÌÒÂÅÔÝ ÝÏ
ÌÜÂÎ Ý΁ÝeÔßeÅß ÒÜßÏÕÔ ÒÝÔÐÎÅÂÄÏßÏ ÅÝÏÝÌÝ
¿ßß oÐe ßÌÄßÔÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ Ñ݁ÝeÔßeÅÜß ÝÎÝ
eÞÐÒÝÌÝÎßˁÝÏÝÎÝÌÒÜßÏÕÔÒÝÔÐÎÅÂÄÏßÏÝÏÝÌÝ
ªÊÓÕÓÝÏß
¿êÛìrÔÑìÜÜ×Ü·Ï×ßêÜŽììÙêÙ
êÜÙéÏÛáéêrrëìŽìÑéìÜØêßéêÜ
 ±ÂeÝÏÔÂÔÔÝeáΠªÊÓÕÓ ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔÂ
ÏÜßˁßÄÝÏ ÝÒÝÌÝ ßeš ÝÎÝeÞÐÒÝÌ ÏÜÂÔÙÂßÏ
½ÏÐÔÝÎ ÇÔÅÜÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÏÝÏÏÝeÞÝÏ ªÂÊÒ

ÅÊÔeÊÏ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÌßÏ ßÒÎÕ ÝÒÂÑÝÙÅ ÑßßÔÂÔÅÜß


ªÊÓÕÓÝÏÅÝÔÌÂÅÔÝÄÂÏe၁ÐÏßÏÇÔÝÌÝÏÝÌÒÂÅÔÝ
ßešÜÝÎ ÝÏÊÏ ÝÎßÌ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe

ÅÊÄÊeÞÝÏ ÑÝÓÕρßßÌÝÌ ÅÂÄÜ߁ÐeÇÏ ´ÊÔßÝÎ


ªÊÓÕÓ ÝÔÅÜÊ ÝÏÝÌ ÒßßÏ ÒßÎÌß ÙÝÎÙÕÕeÔß ÏßÅ
ÒÕeÎÝÅÜßÏ ½ÏÌÝ ÝÎÝ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÄÜßËÝÒÜÝÏ
ÒÐÙÅÝÑÝeÞÝÏ ßÎÎÕeeÝÔÝeÝeÞßÔÝÌ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ
ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÅÊÄʁÊÔÔÊ ½ÏÂÏ áÂËÄÝÏßÏ ÝÎÝeÞÐ
ÏÝÎÝÔÄÂËÝÒÜÝÏ ßÏÂÏÎÂeáÄÂÔÝeÞßÔÝ ÏÂÂÎ ÝÎÝ
ÎÊÌÝÏßÏÝeÄÂÄßÏÒÝÎßeÇÄßÔÝÌ¿ËÎßÄÝÌáÂeǁ
ÂÙÂËÑÝ ÒÝËÊÏÊÏ ½ÏÊÏ ÂÄßÒÜÝÙÞÐÎÝÔÌÝÏ ÝÏ
ÌÜÂÎ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÝÏÊÏ ÎÐeeÝÔÝeÝeÞÂÔÅÝÒÅÝÏ
ÏÝÄÊeÅÜÊ ®ßÊÏ ¥ÝÎÝÌÝ ÅÊÏßÏËÊÔÌÕeÊÏ" x
ÑÝÏešÅÜß ªÊÓÕÓ ´ÊÔßÝÎ ÝÎÝeÞÐ ÐЁÂÔÅÜÂÔ
±šÔÒ ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ ½ÏÝÌ ÒßßÏ ÄÂeÞÝÔ ÊÌÄÜßÔ
ªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝeÞÊÅÝÔ ÒßÎÌß ÙÝÎÙÕÕeÔß ÏßÅ
ÒÕeÎÝÅÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏÂÏÒÝÌÅÝÔÂÔÅÝԝ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ªÊÓÕÓÊÌÄÜʍ®ßÊÏÄÂËÅÊÏßÏËÊÔÌÕeÊÏ¥ÝÎÝÌÝ
¥ÝÎÏÂÏ ÔÝeÝÅßeÝÙÞßÔÝÏ ÎʁÌÝÒÊ ¥ÝÎÝÌÂËÑÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÔÐÅÜßÂÒÎÂÅÝÒÅÝϝ ½ÏÌÜÂÎ ßÄÜßÏËÝÒÜß ÙÊ


ÙÇÄÏÊÏ ÒÂeÄÂÌÄÜ ÂÔÙÝÔÄÂÌ ÄßÄÒÂeÞÂÔßÔÝ ßËÎßÌ
ÄÜÊÝÏÌÜÂ΁ÝÒÂÑÝÙÅÂÑßßÔÂÔÅÜß½ÏÝÌÅÝÔÌÂÅÔÝ
ßÏÂÏÝ΁ÝeáÌÄÜß ½ÏÝÌÝ ÝÎÝeÞÝÒÂÎÌÝÌ áÅÏÂ
Ê“ÎÝÔešÏÅßÏËÊÔÌÕeÊϽÏÝÌÝÝÏÌÜÂÎÎʁÌÝÒÊ
eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÎßeÇÌÄÜÊ !½ÏÂÏ ÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ qß
ßÌÌßËÅÝÔ ÅÝÏÝÌeÝÎÂeáÌÄÝÒÅ ÏßÏÜÇÅÔßeÇÌÄÝÔ
oÝeÇÒÌÝÏÂeáeÄÐÏÔÝÎÂÄÂÔßÔݝ
"´ÊÔß ½ÏÂÏ ÇÑ ÏßÏÂÔÄÝßÏ ÝÏßÏ ÇÔÅÜÊ Ý

ÒÜÝÎ߁ÊÏ ÂÒÎÂËÑÝ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ


ÝÏÝÌÝ ¥ÝÏÊÏ ßßÌÝÌ Õˁß ÏÜßeÅÜÊ ½Ïß
ßÏ߁ÜßeÇÄÌߪÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÝϝ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ªÊÓÕÓÝÏß ÄÂešÎÏßÏ ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ½Ïß ߓß
eʁßÔÌß ÝÔÒÜßÙ ÝeÝÎÂeáÄÝÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒßÇÅ
ÔßeÅÜߝ ²ßÓÊÄÝÌ áÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ÒÜÐÔÂÄÏßÏ ÝÎÝ
Î߁ÊÏ áÂeáÔÝÌ ÂÒÝeÅÝÌ ±šÔÒ ªÐÂÏÏ ªÂÌÐÄ
ÙÂЁßßÌÌßßËÊÏ ÝÔeÝÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÊÏ ÝÔeá
½ÎÝeÞÐ ÏÝÔßÒÅÂÔßÏÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÒÌÝÑÙÇÄÝ

ßÏÂÔ ÙÊÏÊÔÌÊÏ ÎÂÙÄßÔ ½ÔÒÜßÙÝÎ ªÊÓÕÓ ÊÌ


ÄÜʍ½ÏßÂÔßÒÅÂÔ̽ÔešÏeàÄÜÊeÞÝÏÝÔÒÜßÙ
ËÝeßÔÝÒÌÝϝ ½ÒÅÝÏÂÏ ÔßρÕ ÏßÔÙÝÅÜßÏ ½Ô
ešÏ ßešÜÝÎ eÝÅÊ ÅßeÅÝeÊÏ ÝÔešÏ ßÏÎßÙ Õˁß
 ½ÏÂÏÝÎ ÝÔešÏ ÎÝÏÅÝÑßÒßÏßÏ ÏßÒÅÜÂÄ ÊÄ

ÏÊÏ qßßÌÌßßËÊÅÝÔ ÝeÕÔÅʝ ½ÏÌÜÂÎ ÇÅÔße


ÝÏÝÌÝ ÑßeÝÏÔßÔÅÜÊ ÝÔešÏ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÕÔÅÜÊ
½ÏÂÏÒÝÂÎßÔÄÂÄÝËÅÐÔÒÝÏÏÊÏÝÔešÏ ½ÔeÝÅÝÔ
ÝÏÊÏßÔ ÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔ ½ÏÂÏÝÎ ÔÜÊÄÊÄÏÊÏßÔ
ʁÕÏÝÎÝÎßÌÝÏÂÂÄÏÂÔÄÝÌÂeÞК


!#´ßeÇÏÜÇÑ ÇÄÒÇËÝeÞÝÒÝÌ ÝρÊÏ ÏÝÏÌÂeÝÒÐÄßÏ ÙÊ
ÏÊÔÌÊÏÌÝÔÝeÅßešÅÝÒÅÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

»êÜÒêáÙìÜŽ×ßéìÞÏßÝrßìÒéíæÔæŽêrëêá

ÒÐe ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ËÝeÏÊÏ ÝÒÝÌÝ ÐÙÐÙÝÏ


ªÊÓÕÓÝÏßÒÕÎßÌßÄÏÊÏßÔÎÝÏÅÝÔÌßÏÏÊÒÜßÑÂ


eáÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ ÒÝÔÂÄÝÌ ÝÎÝeÞÐ


ÌßeÞßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÎßeÇÄßÔÝÌ ÔÜÝÙÅÝÒÅÝÔ ½ÏÂÏ
Ô݁ÊÄÝÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ÔÜßÄßÔÝ ßÄÝÏÄÐ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒ
ÅÝÏ ¿ßÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÎÂeáÄÂÔÝÏÄÐ ÔÜÝeeÞßÔ
½ÏÌÜÂÎÊÄÏÊÏßÔÝÔÒʍ´ßÝρßÒÜßÏÕÔßÑÊÒÊ

Ìß ÂÌÄÂÔ݁ÐÌ ÝÎÝ Ì߁ÕÏ߁ ÝÎÝ ÔßàÙÅÝÏ ÝÎÝ


ÌÂÄÌÂÄ ÝÎÝ ÎÂÏßÔ ßÄÝÒ ÂÄÏÂÔÄÂÌ ß΁ÊÒßàÔ
ßÄÊÒÜÝÔ ²ÜÂáÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ÒßÒßÓÊāÝÔÝÌ ÝÏÌÝ
ÝÑßeáÔÝÒÌÝÏßÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÐ ßÌÄßÔÝÒÌÝÏÊ
ÔÝÌ ®ÊÌÝÝÎ ÔÕÒÊ ÝÒÝÎ ݓÏÝÏÒßÓÊÄßÔÔÝÌ
ÑßeáΠÝÒÅÊÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎ ÝÎÝ ÒÝÑßÔ Ñʁ
Ñʁ ßËÎÝÓßÔÝeÞÝÏ ÔÐÒÝÌÅÝÔÌÂÅÔÝ ÝÔÊÄÝÔ
ÌÕÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÒÝÌÝ ®ÂÙÝÏÂÏ ÝÏßÏ ÏÝÔÄÂÅÜÂÏ
ÎßÔÜÂßÌÄÝÒÅÐÝÒÝÌݝ
²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔÎÂρÂÌÄÂÔÅÜÂÔÏÝÎÏÝÎÝÔÌÐÅ

ÔÝ ÒÝ΁ÝeáÄ ´ÂÑ݁Ýe ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÏÎÂeáÄÎÂ


eÝÎÝÏÌÝ
·ßÝÓêÜÙÏÞæÏæÏÙÑêßÒêÜ
¿ÄÝÏßÒÎßÔß ªÒÐÆÝÏ ÝÎÝeÞÐ ÄÂešÎÏßÏ Åß


ÒÜßeÊÏ ªÊÓÕÓ ÝÏÌÜÂÎ ÅÂÌÂÑÙÂÙÂÄeÇÏ ßešÜÝÎ


ÕÔÔÊ ÏÊÄÊÏßÔ ßÏÎßÏ ÝÏßÏ ªÐÂÏÏ ßàÅÜÊ
!ÕÔÔÊ x ßÏÎßÏ ªÍÊá ÇÔÅÜÊ ÕÔÔÊÝÎ x ßÏÎßÏ

Ðe ÔßeÇÏÜÇÑÌÊÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ ßàÅÜÊ "½Ï


ÌÜÂΪÒÐÆÏÝÌÂÑÙÂÙÝÔÄÂßύªÐÂÏÏÅÝÎÏÂÏ ÔÝ
eÇÄÔÝÙÄÊÅÜßÏ ÝÔešÏ ÄÂË Î߁ÊÏ ½ÏßÏ ÄßÔÅÂÄÐ
ÏßÍÅÝÒÌÝÏ" ½ÏÌÜÂÎ ÝÏÂÏ ÒÂeÞÐÄÝeÅ݁ÐÝ
ÏßϪÊÓÕÓ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿éÏ܌ÏÙÑêßÒêÜÛêárêŽìÜÛêárêŽæÏ
ÛêÜÒêáŒrÔÙÙìÜÏá
¢ÑÐÓÔÐÍá ÑßeÝÏÔßÔÝÌ ÏÂÔÄÝÅÜÂÏ ªÊÓÕÓÝÏÂ
ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏßÔßËÌÝÅÜßÏ ½ÏÜÐÎ
½ÏÂÏߓˁßÄÏÊÏßÔÝÔÒʽÏÝÌÒßßÏÝÏÌÜÂÎÝÔÒÊ
ÝÔÅÜßÔ ¤ÊÖÓÂÊÆÂÏÝÎÏÝÎßÔÝ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÔÂÝÎ
eÝÅÊ ÏßÔÙÝÅÜßÏ ÝÏßÏ ÝÏÌÜÂÎ eÝ΁ßÏÂÅÜÂÔ
½ÏÝÌ ÒßßÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÏßÏÂ΁ÝeÔßeßÏ ÝÒÝÌÝ
¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÊÏßÏÎßeÇÄßÔ
ÊÏßÔÔÜÝeeÞßÔ ÁÂÙÝÝÎ ÄÕeÝÔÄÊÌ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ
ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ßËÎßÌÄÜßÔ ½ÏÝÌÝ
ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜßÔ oÝÔÒÊeÅÝÏßÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ʁÕÏ
ÝÔÒÊ ÏÝeÝÔÝÏßÔ ÝÏÂÏÙÝÎف ÄÂeÞßÔÝ ÏÝÎÏÝ
ÎßÔÝÝÏÌÜÂÎݓÏeÞÕÏßÔÝÒÝÌÂÅÔÝ ÒÐÐeÝeÔß ÝÏ
ÌÜÂÎ ÌßÄÝÏ ßešÜÝÎ ÎÕÒÊ ÕÔÌÕ ßÏÝÎÌÊeÝÌ
ÎÝÔÝÔÄÂÒÌÝϝ ªÊÓÕÓ ÔÂÔe݁ÅÜß ´ÐÒÅÝÏÂÏ
ÝËÝeÝÔÌÝ ÝÒÝÌÝ ÒÐÐeÝe ²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ
ÊÏÊÙÅÝÔßÔÅÜßÔ ¢ÏÝ ÄÂË ÎÕÒÝÌ ÝÔÒÜßÙ ÎÝÔeÝ
ßÏ ÌÂÄÌÂÄÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÒÜß ÝÏÏÝÔ ÎʁÌÝÒÊ
ÎÐÒÅÝÏÂÏÎÝÔÒÂÏÂÎßÔÄÂāÝÏÂÔÝρÊÏÎÝÌßeÞÝÔ
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ" ¤ßÙÞÝÎ ÄÂË ÎÝÔÒßÒÌÕÒÝÓÊāÝÏßÔ
ÝÎÝeÞÐÒÝÌÝÒÐÐeÝeÔß" ½ÏÌÝÅÂÔÄÂeÇÏÂÔÝÎßÌ
ÎÝÔe݁ßÏ ÎÝÔe݁Ù ÎÝÏÅÝÔeÇÌÌßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ
½ÔÒÜßÙªÊÓÕÓÝÏßÊÄÏÊÏßÔÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝԍoÝÏ
ÄÂÌÜÐÌÄÝÔÌÝГÒÂÄßÔeÞÂÔÏÐÔÂÓÝÔÌÝÏÝÌß΁ÊÒß
eÊÌÌÊÏÎÝÏÅÝÔÌßÏÑÂÒÐeޚÏН ²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ
eÝÅßÏÝÎ ÝρÊÏ ÊÔÅÜßÔ ´ÊÔß ÝÎÝeÞÐ ÄÂÌÜÐÅÜÂÔ
ªÊÓÕÓÝÏßÑÊÒÊÏÊÏßÔÎÝÔe݁ßÏÌÂÄÌÂÄÝÔÝÏÌÜÂÎ

ÊÒÜß ÝÏÏÝÔ ÅÊÔßÏÊÏ ʓʓÏ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÌ


ÒÝÒßÕeÝ΁ßÄÏÊÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÎÝeÇÔÌÕÏÊÏßÔ
ÌÂÄÌÂÄßÄÝÒÝÏÏÝÔ½ÏÂÏÏÊÏßËÝeÊÏßÔÝÏßÏÂÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝ ʁÕÏ ݓÏÔßËÄ݁ÝÒÌÝÏßÔ


ÒÂÎÌßÔÝ ½ÎÝeÞÐ ÏÝÂÎßÔÄÂßÏÂÔ ÝÏÌÜÂÎ eÝ
ÅÜßÏßÌÄÜßÔÒßÅÜàÙÇفÝeÞßÝÎßßÌÝÏÏßÏÕÎßÌß
ÄÝÏßÔ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ËÝÒÜÝeÞÝÙÇÏeÇÔ
ÅÝÏÕeÞÝÔÅÂÒÐÐeÝeá
¾§áßêÜÏÝ ßÏÜìÜÏáÑêŒìÜ·×àâà
!oÐe ÊÔÝÌ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄeÇÏ
ÕÄeÊÌß ÇÔÅÜßÔ ½ÏÝÌÝ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ½ÏÂÏ
ÑÝÏešÏßÏÂÔÝÔÒʍ®ÊÌÝÏÕÏßeÅÝÒÌÝÏÊÅÝÎ¥ÝÎ
ÄÂÒÂÔÂ" "½ÔÒÊ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜÂÔ oÕÔÔÊ ÏÊÄÊ
ÏßÔ ßÏÎßÏ ¥ÝÔ x ªÐÂÏÏ ¬ÒÇÓÔÊÔÇÍÇÅÝÔ ÕÔÔÊ x
ßÏÎßÏ ªÍÊáËÅÝÔ ÝÒÜÝÕÔÔÊÝÎ ÏÊÄÊÏßÔ
ßÏÎßÏ Ðe ÔßeǁÌÊÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ ßàÅÜʝ
 ½ÏÂÏÑÝÏešÏßÏÂÔÝÔÒʍ´ÐÒÅÝÏÂÏÝÎÎÊÌÝ

ÏÕ ¥ÝÎ ÊÏßeÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌ" ±šÔÒ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß


¥ÝÔx·ÒÊÓÔÐÓ¿ßÊϝ½ÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓÝÏß
ÔÜßÄßÔÝÎÊÔÜßÊÄÏÊÏßÔÝÔÒÊÂÄÏÂÔÄÝ́ÐÐÔÝÎÝ
ÎßÌÝÏÂ
¯•ŒÏÜÛêÙìÜâááêÜÞêÜÙßÔàá
½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏßÔ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔ
eÞÂÒÅßÏ eÝÅÊÔßÄÊÎÊρßÔÝeÞÝeÝe ½ÔešÏ ߓÏÕ
ÏßÒßeÅ݁ÝÏ ÝÏÑÝÙÞÝeÞÝÒÝÌ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂ
ÅßeÇÄÝeÞ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞß ¬ÂeÇÅÝÒÅÝ
ÌßϽÔešÏÔÝÎܚeÝeÝÔÒÜßÙÝ΁ÝÒÐÂÄݓešÌ
ÒšÄܚeÝe
½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏßÔ ÝÎÝeÞÐ ¿ÄÝÒ

Î߁ÊÏ ÒßeǁÝÒÌÝÏ ¥ÝÎÝÌ ÒßßÏ ÎÂÙÝÏÂÏ ÝÏÂÏ


ߓÏÕ ÏÝÔÙÝÏÊÏßÔ ÌÝeÇÌ ÙÊÏÊÔÌÊÏ ÔÂÅÜáÅÝÒÅÝÔ
ÝÏÌÜÂÎÝÏßÏÝÏÂÎÂÙÝÏÂÏÂÎÝÏÜÝÙÐÏÊÎÔÊÑÊ
ÒÊÒÌÝÏÊÏÙÊÏÊÔÌÊÏ“ÂÏÎÝÌßÏÕÔÔÝÏÑÝÏÝÏÌÜÂÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÊÏßÒÌÝeÇÒÌÝÏ ¥ÝÎ oßešÜÝÎ ÎÊÌÝÏß ßÎ


ÌÕÎÜÕ ÒßeÅ݁ÝÒÌÝÏÊÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ
ÝÏßÏÝÏÂÒÂÏÔÝ΁ßÄÏßÏÝÏßÏÎÊÌÝÏßÝÎÒÂÏ
ÔÝ΁ßÄÏßÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ ¥ÝÎÝÌ ÌÕÒß
ÝÏßÏÝÏÂßÎÌÕÎÜÕÒßeÅÝÅÏÊÏÝÏßÏ oßešÜÝÎ
ÒßÕ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ßËÎÊÔÝÌ ÝÎÄÂeÞÝÏ ÙÊÏÊÔ
ÌÊÏÝÎ ÕÄÊÌ ÒÝÄÜʁßÔÝÌ ßÄÝÔeÝÎ ÔßÏÜß߁ÝÌ
ÙÇÏßÔÌßÏÂÅÔÝ" oßešÜÝÎ ÎÊÌÝÏß ÝÒÌÝeš ÒÊ
ÏßeÅÝÅÜߥÝÎÝÏÌÜÂÎ ¥ÝÎÏÊÏßÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ ÝÏßÏ
¿ÌÌßÔß °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÝÒÌÝeš ÒßeÅÝÅÏÊÏ ÔÊÔß
½ÔešÏ ÒßÇÔÅÜß ÅßÒÅÝÙÞÂÔÅÝÒÅÝΠ½ÏÊÏ ÝÏÌÜÂÎ
½ÔeÝÅÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÂÏÅÇÍÇÏ ¿ßÊÏ ´ÊÄÝÒÌÝ
ÏÊÔÝÌÝÎ eÝÅßԁßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÄÂÒÌÝÔ ÕÔÌÕ ÄßÔ
ÙÂÔÄÂeÞÝeÝÌÐ ÕÔÔÊ ÎÊÌÝÒÝÌ ßÏÌÝÔÄÝeÇÄÌß ÇÑ
ÙÇÏßÔÄÜßÅÝÒÅÝÏßÏÎßÙÏßÒßeÞՁÝÏ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒ
ÅÝÏ¿ßÊϝ
·×àâàÒÏîÑÛÏárÔÜ
¥ÂeáÅÜÂÔ ÝÎßÌ Â΁ÝÒÐÐÔÌßÏ ݓešßÔÔß ÔÊÔß
!

ªÊÓÕÓÝÏßÔÝÄÏßÏÝÏßϽÏÂÏÑÊÒÊÏÊÏßÔ½ÏÝÌ
ÒßßÏ ±šÔÒ ªÐÂÏÏ ÝÏÌÜÂÎ ªÂÌÐÄ ÔÝÔÔßÔÅÜÊ Â
ËÝÔÌÝÏßÔÝ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÏÄÐ "¹ÇÏܚÒÅÂÄÄßÔ
ÅÂÄΠ½ÏÊÏ eÞÕeÝe áÄÎÂÔÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÊÏ
ßÄÊÊÒÜÝÔ ÅÊeÅßÔeÊÏßÔ ÅÂßeÑßÒÂeÇÏÂÔ ½ÏÌÜÂÎ
ÊÒÜß ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÅÂÑÝÙÄßÔÅÂÄeÇÏÂÔ ½ÏÝÌ ÒßßÏ
½ÏßÏ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ®ÐÊÓÇË ÝÏÌÜÂÎ ªÍÊá ½ÒÅÝ
ÏÂÏßÒÅÂÄßÔÝÄÝÔÒßÔÝeÞßÏÝÔÄÝßϽÏÊÏßÏÂeÄÂÔ

"#½ÏßÏÝÏÂÎÂÙÝÏÂÏÏÊÎÔÊÏÊÏÙÊÏÊÔÌÊÏ“ÂÏÎÝ
ÌßÏÕÔÔÝÏÑÝϝxÐÔßÏÝÙÊÙÇÌÄÝÏÝρÊύÝÏßÏÝ
Ï ÎÂÙÝÏÂÏ ÅÝÔÅÝÔß ÏÝÏÔÝÒÌÝÏÊÏßÔ ÔÂÄßÎßρÝÅÝÒÅÝÔ
¥ÝÎÝÌÌÕÒßÄÂeÞÝԝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÄÂeÞÝeÝe ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ±šÔÒÝÎ ÝÔÒÊ ÕÔÔÊ


ÅßÔÜÊÒßÔÌÕeÊÏßÔ ÌÝÇÄÝÌÝÎ ÏßeÞÕÅÜßÏ ½ÏÊÏ ßÒ
ÅÂÄÝÏÌÜÂ΁ÊÒÜßГÒÂÄßÔeÞÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÞÝÔ½ÏÝÌ
ÂÙÅÝÔ ½ÏÌÜÂÎÔÊÔßÝÏßÏÝÒÝÌÏÂÑße၁ÐÅÜÂÏ
½ÔešÏ ±šÔÒ ÊÌÄÜÊ ªÊÓÕÓÝÏ ªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝ
eÞÊÅÝÔ“ÎÝÏÝÎËÝÂËÄẤÕÔÌÕ¬ÊÔÂÝ΁Ý
ÒÜÐ ÐÔÒÂÔ ÎÝÏÔßËÌÝÏßÔ ÝÏÏßÏ ¥ÝÏÝÌÝ ÝÏÏßÏ
®ÐÊÓÇËÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÏßÏ ªÍÊáϝ ½ÏÂÏ ÅßÎÐ
ÅßeÅÝeÊÏÒÜßÏÕÔÔÝÄÏßϽÏßÏßÄÎÂÊÏÊÏÊÅÜÊ
ËÜÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÒÜßÏßÏÂÔ ÝÔÒÊ ÝÏÝÌÄÊÊeÇ ²ß
ÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÄÂeÞÝÔ ËÜÝÙÝÌÕ ÙǁÝÔÔßÔÅÜßÔ
½ÏÌÜÂÎ ßÏÔßÔÅÜÊ ËÜÝËÑÝ ÕeÊÕe ÊÄÝeÞÝÏ

½ÏßÏ ¥ÝÎÏÊÏ ¿ÌÝÌ ¥ÝÎÏÊÏ cÞК ½ÔešÏ Ý


ÄÂešÎÝÒÌÝÏßÔÌݝ ´ÊÔß ÕeÊÕe ÄÝËÊÔÄÝÅÜÊ
ªÊÓÕÓÏßÎßÂÎÝÏÂÏÏÝÔÄÂßϽÏÌÜÂÎÒßÅÜàÙÇÙ
ÝeÞÝÔ ÂÄÜÇÔÌÝÏÌ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏ
ݓešÌÝÎÝÎßÌÝÏÂešÝÔÄÂÏßÏÔÝÅÜßÏÒÜßÏÕÔÏß
eÞÕÅÜßÏ
¿êÛìrÔÑìÜÜ×ÜÙÏrëÏØÞêrëêŽì܌ÏØ
oÐeÇÔÜÝešÌ ÔÊÔß ÝÔÒÊ ÔßÅÒßÔÅÜßÔ ÂËÅÝÑÝ
 

ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌ ÏßÏÒÝÏÅÊÊÄÝÏ ªÊÓÕÓ !càÕÒ


Ðe ÝÙÊÕÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÕeÊeÞßÔÅÜÊ ªÏßÏÝ
ÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ“ÎÝÏÝÎÊÄÌßÝÅÊÔßÅÝÏÅÝÎ
ÏÊÏßÌÝ̽ÔešÏÏÂÂÎÔ߁ÝÏÏßÏ "½ÔešÏ ÏÝÌÂ
eÞÂËÑÝßÏ eàÕÒÝÎ ÄÂË ÏÝÕeÊeÞÝÓÝÙÇÔÊÏ
ÌßeÞßÔßÝÎ ÒÝÔÒÝÌÝÎÅÝÔ ÊÔÔÊeÊËÅÕÔ ÏÊÏßÏÔÝ
ÊÏÝÔešÏÒÝÑßÔËÝÌÝÒÅÝÙÝÌÐËÑÝÏÝÌÝÔÒÂÏÔÐ
ßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÌÐeš ÏÊÏßÏÔßÄÊÎÊρßÄÊÏ ÝÏÐÝÎ
ÎßÔÌÊÊÔáÂeÏÝÏÜßeÊÏ ¥ÝÎÏÂÏÔÊÄÝÏßÔ¥ÝÏÊ
ÏßÔ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÒÝÔÂÄÝÌ ÌßeÞßÔ ÝÔÒÜßÙÝÎ
ÅÂeÄÂÄeÇÏÂÔ ÝÔÒʝ ªÊÓÕÓÝÎ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÎÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÊÌÄÜÊ ¢ÏÝ ÄÂË ГÒÂÄßÔeÞÂÔÐÒß ߓßÒßeÞÝÔÕÒÊ


ÝÏÌÜÂÎ ÂeÝÎÂeáÄÌÝeÞÝÔÐÒß ´ÜÂÒÔÂÅÏßÔÝ ßßÝÏ
¥ÝÎ ÔÒÂÔÄÂÅÜ ÔÕÒÝÌ ÒßßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÔÅÝÔß ÔÒße
ÅÝÏÔÝÌ" oÝÏÒÝÄÊÏÒÝÅÝÏ ÕÔÒÊeÝ ÅÝÏÊÏ ßÌÝ̝
§Ñ ÔÝeÇeÞÝÏ ÊÏßË ÌßeÞßÔß ÒÝÑßßÔÂÄÏßÏ ÏÐ

ÔÂÓÝÔÌÝÏßÔÝ ÒÝÔÒÝÌÝÎÅÝÔÂ ÊÔÔÊeÝÒÜÕeÞÝÏ


½ÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓÝÏßÒÜÐÔÂÄÏßÏÌßeÝÝÏÌÜÂÎÒÝ
ÎßeÇÄßÏÏÊρÊÏßËÝÏÜÐÎÒÝeÇÏÊÏÝÔešÏÝÔeÝ
ÅßÔÝ ½ÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏßÔ ¿ßÊÏ
ÎÂˁÂÒÎÂÅÝÒÅßÔÝ
·×àâàêÜìÜìÛìÛìáéÏáÑêßÙêÜìÜÆ×Ü×áÙ×Ü
ÑéìÒêßÒêÜ
¤ÊÊÏÝÎÝeÞÐeÝÅßÌÐešÏÊÏÊÙÅÝÔßÔÊÏßÔªÊÓÕ
ÓÝÏÔÂËÌÝÅÝÒÅÝ̽ÏÂÏÊÄÏÊÏßÔÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ
oÝÑÂešÎÔßeÅÝÔÌÝ ÝÏÌÜÂÎ ÂÏÔÝáÂÔÌ ÝÏÔÝ

ÅÝÔÌÝ ÐÔßÏ ÄÂË ÒÜßÏÕÔ ÔÒÂÔÄ݁ÝÏ ÔÐÒÝÌÝ


¿ÌÝÌ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÏßÒßËÝeÝÏГÒÂÄßÔeÞÂÎÝÏ
ÅßÔݝ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÒÅÝÏÂÏ ßÙÊÙÇÄÌß ÅßeÅÝeÊÏ
ÒÜßÏÕÔÏßÏÂÔÄÝßρÐÔßÏÄßÔÅÂÄÂßešÜÝÎÙÇÙÂÌ
ÄÝÒÅÝÏ eàÏËÝeÇ ÅßeÅÝeÊÏ ÝÒÝÌÝ ±ÝÏešÌÝÎ
½ÔešÏÒÜßÏÕÔ½ÏÂÏÔÝÄÏßÏÅÜßßeʁßÔeÊÏßÔ
»ìŽ×ÜÛÏ؎êŽÑÏrëêÜ
oÐe ÊÔÅÜßÔ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÇeÝÒÂÙÄ݁ÅÜÂÔ


Î߁ÊÏÝÒÝÅeÝÌÕÎÂˁ݁ÄÂeÞÝÏ ªÊÓÕÓÝÏßÝÎ
eÝÅÊ e݁ß ÒÜßÏÕÔ ÝÒÅÝÏÂÏ ÙÊÎÅÜÕÕ ßÎßeÇeÄÝÏß
ÏßeÅÝÒÌÝÏÑÊÒÊÏÊÏÏßÏßÏÝÒÝÔÄßÔÙÂÄÏßϽÏÝÌ
ÂÙÅÝÔ !ÝÏÌÜÂÎÊÄÏÊÏßÔÝÔÒʍ®ÊÌÝÏßÒßÏÒÝÅß
eÇÄÏÊÏ ÐÔßÏ ÏßÏßÏÝ ÝÏÕÒ ¥ÝÎ ÝÏßÏÝÏÂ
ÒÊÏßÏÒÝÅßeÇÌÄÜß ÝÎÝ ¥ÝÎ ÎÊÌÝÏßÝÎ ÒÊÏßÏ
ÒÝÅßeÇÌÄÜß ¥ÝÎ ÝÏßÏÝÏ ÒßÏÒÝÅßeÇÄÝÒÌÝÏÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏßÏ ®ÊÌÝÏß ÊÏßρÊÄÝÅÜÊ ¥ÝÎ oÕÏ Î߁ÊÏ


ÝÎÝeÞÐÒÝÌÔÕÒÝÌÎÝÝeÞ݁ÄÂeÞÝÏÝÏßÏÝÏÂ
ÏßÒÅÝÑÝeÞÝϝ
½•ßÏrÑÏÒáêÏáÑÏÙêrëìÜáÝßêÙÏÒáêÑÏrëêÜ
½ÏÌ߁ÊÔ ªÐÂÏÏ ÊÌÄÜÊ ªÊÓÕÓÝÏ ²ÝÙÊÙÇ
"

ÄÝÔÌÕeÞÊÅÝÔ ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÅßeÞÕeÊÏ Ðe ГÒÂÄßÔeÞÂÏ


ÎÊÌÝÏß ¥ÝÏÊÏÏÝÏÏß ÏÊÏßÏÄÝÊÏßÔ ÌßeÞßÔ ÝÔ
ÒÜßÙ ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÎÝÔÏÜÐÔÂÄÝÏ ßešÜÝÎ ÝÔešÏ
ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝeÇËÄÝÏ ÎÕÒÝÌ Òßßϝ ªÊÓÕÓÝÏß ÔÂÔ
eÝÅÏßÏÝÔešÏ½ÏßÂÏÜÐÔÂÄÌÂßešÜÝÎÎ߁ÊÏ
ÔÐÒÝÌÂÅÔÝГÒÂeÄÂÅÔÝÂÔÄÂÌÝeÞßÏÝÏßÏÔÐÒÝÌÂÅ
ÔÝÄÂeÞÝϝ
ÀÏÛÏß×îrëÏìÜßêÒìrÔÑÙìÜìÜáêÜ·×àâà
´ÊÔß ÔÜßÒÝÔÄÊÅÜßÔ ݓešÔ ÑßÒ߁ÐÔÂÅÏßÔÝ


ªÊÓÕÓ ÏÐÔÂÇÌÄßËÑÝ ½ÔešÏ ÒßÌÄßρÝÅÜÊ ªÇÒÕÓÂ


ÍÊÎßÔÝ ½ÏÂÏÔ݁ÊÄÝÏÊÏßÔݓÔÔÜݚeáÅÔݽÏÊ
ÏßÔ ÑÝÏeÝÏeáeÞÝÔ ½ÏßÏÂÔ ÝÔÅÜßÔ ÓÂÎÂÒÊáÌßÏ
ÏÝÎÏÝÎßÔÝ ÒÝÔßÏÎÂÄÝÏÄÐ ÝÎÝeÞÐ ½ÔešÏ áÔ݁
ÐÌ ½ÔÒÜßÙÝÎ ßÏÌÕ ªÊÓÕÓ eàÝÏÒßÓÊÄßÔß
ÏßÏÔÝÅÜßÏ ßešÜÝÎ ½ÔešÏ ÅÂÌÂÄÒÂeÞÝÑßÒÂeÇÏ
ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ ½ÏÝÌÒßÅÜàÙÇفÝeÞߪÂÌÐÄÝ
ÏÂÝÏÌÜÂΪÐÂÏÏÝÏÂeÞÕÌÝÏßÏÏÊÄÝύ¿ÔÝÏ
ÄßÅÝÔ ¤ßÙÞÝÎ ÔßÅÜǁÝÒÌÝÏ ÎÕÒÊ ÎÝÔÒÊÄÎÝÌ
ʁÕÏ ËÝÏËÝÏ ÏßÒßÔÝÏ ߓߓËÑÝ ÝÏÌÜÂÎ Õˁß
ÏÝÏÜßeÝÏßÔ ÝÔÒÊ ÎʁÌÝÒÊ ÂÏ ÊÔÅÜÊ ªÍÊá"
½ÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓÝÏßÔÝeÊÌГÒÂÝÒÝÌÂÅÔÝÒÜÐ

ÔÂÄÏßÏÂÔ ÝÔÒÊ ½ÏÌÜÂÎ ÝÔÒÊ ÝÔÅÜßÔ ÐeÇÏÝÎ


ÏÝÎßÔÝ

"#³ÂÎÂÒÊáeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÇÄÒÇËÔßÅÜßßeÞßÔeÊÏßÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÏrêێìÜώêrëêá·×àâàêÜìßììÜ
oÐe ÊÔÝÌ ÔÝeáΠÒÜßÔÜÇÌÄß ÒÜßÎ߁ÊÏ ÊÌÄÜÊ
 

ªÊÓÕÓÝύ¥ÝÎÔÒÂeÝ΁ßÏÂÅÜÂ¥ÝÏÝÌÒßßÏßË
ÄßeÝÎÎʁÌÝÒÊ¥ÝÔÏÜßÌÄßÔÝϝ !ªÊÓÕÓÝÏßÔÂÔ
eÝÅÏßÏ ÝÔešÏ ÁÔܚeÔß ÅÂÇÎÝÌÝeÇÏÂÔ ÝÏÌÜÂÎ
ʓʓÑÙÊßÔÅÂÌÝÔÙÝÅܚeÅÝeÇÏÂÔ¿ÌÝÌÝΰˆÒÂÄßÔ
eÞÂÒÅßÏԁÂÏÝÎÝÔÄÂÄÂÏÄÝ̝ "oÐÔÝÏÂÝΪÊÓÕÓ
ÊÌÄÜÊ oÝeÝ΁ßÏÂÅß ¥ÝÎÝ̝ ½ÏßÏ ÔÂÔe݁ÅÜß
¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ÊÏßÔÒÊeÅÊ áÏÐÒ áÒÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ
ÎÝÏÕÎÌßÄÝÏ ÅÝÎÏÊÏ ÝÔeÝÅÝϝ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ ®ÂÙÝÏÂÏ ÄÜÊeÞÝÒÝÌ
ݓÏÏÕÎÌßÄÝÒÌÝÏßÔ ÝÒÅÊÏßÔ ÄÜÊeÞÝÔ ÅÝÔÝÎ Ý
eÇÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÌÐÒÅÝ΁ÝeÔßeÝÒÌÝÏ ¿ÏÂÏeá
ÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊϝ oßßÝÏ eÝÎ Ðe ÊÌÄÜÊ
¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ÅÝÎÏÂÏ ÔÒÂeÝ΁ßÏÂÅÝÔ ¥ÝÔ ½Ô
ÒÜßÙÝÎáÏÐÒ ÔÜßÎeÞÕÓÊÄÝÏßÔ ÅÝÎÏÊÏ áÒÂeÞÝԝ
ªÊÓÕÓÝÏß ÔÂÔeÝÅÏßÏ ÝÔešÏ ½ÏßÏ Î߁ÊÏ

ÎßÅÙÇÒÂÏΠÔÂÂeÅÝeáÔÝÒÌÝÏ ÝÏßÏ eÝÅßρÕÏÕ


ÒÊÔÅÜß¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÔÝ¿ßÊϝ
ÁêŽ×ÑêßÙêÜìáŽêß݌ŒrÔÙÙìÜÛêÜÒêáÙìÜ
Ž×ßéìÞÏßÝrßìÒéíæÔæŽêrëêá


½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏßÔ ßßÝÏ Ý


ÒÐeÇÌÌßÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÒßÅÜà


ÙÇفÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÔ݁ÊÄÝÏÊÏßÔÝÔÒÊß΁ÊÒßàÏÕ
½ÏÝÌ ݓÔÔÜݚe ÝÎÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ
ÎÜÂÏÝÎßÔÝ ÎʁÌÝÒÊ ½ÔešÏ ¹ÊÏÊÔ ÏÝÒßeÝÏ
ÝÊÏ ½ÏÂÏ ÊÄÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ cÝÅßÌÐeš ÏÜße
ÅÜÊÑ߁ÄÝÔÒÝÄÜÂËÅÝÒÌßÅÝÒÅÝÏÎÊÅÙÊÒßÔÝeÞÝÔÝÎ
ÔÜßÒÌÊÏßÔ ½ÔešÏ ÄÂË ÝÄÂÏeáÒÌÝÏßÔÌÝ ¿ÔÝÏ
Ñ߁ÄÝÔÒÝÄÜÂËÅÝÒÌßÅÝÒÅÝÌßÏʁÕÏÏÝρÊÄÝÏÊÏßÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÎÊÅÙÊÒßÔÝeÞÝÔ ½ÏÊÏ Ñ߁ÄÝÔÒÝÄÜÂËÅÝÒÌßÅÝÒ


ÅßÔÝ oÝeÇÒÌÝÏÊÔÝÌ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÕÒÊ ÔÝρÊÄÝÒ
ÌÝÏÊÔÝÌ ÝÏÕÒ áÒÂÌÝÔßÑÂeÅÝÂÅÔß ߓÅÝÎÌßÔÝ
 ½Ïß ßÑÊÒÊÌß ÝÎÝ ÔßàÙÅÝÏ ÝÎÝ ÝÒÌÊÒ

ÝÎÝÑeÇÌÝÔÝÏÌÜÂÎÝρßÎ߁ÊÏÒÜßÔÝÌßËÊeÝÔ
ÒÊeÌß ²ßÓÊÄÝÌ ÒÜÂÒÂÙÝÌÐÅÔÝ áÏÐÒ ÊÌÄÝÔÝÌ
f°ÏÔÝÎÅÝÒÅÝÏ ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÔÄÂÒÌÝÏ ÐÔßÏÒÂÌu
½ÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÝÏÌÝ ÏÝÎÝÔÄÂÒÌÝÏ eÇÏeǁÐÏÔÝ

ÎÝÔÄÂeÞÝÏГÒÂÄßÔeÞÂÏÔÕÒÅÊÏeÇÏeǁÐÏÔÝÎÅÝÒÅÝÏ
ÒÂÑßeáÔÅÜÂÝÏÝÌÒßßÏßÄÝÒÝÎßÔeÝxÒßÑßeÝÏ
ÔßÔÅÜß ÔÐÒÝÌÂÅÔÝ ½ÏÌÜÂÎ ÐÔßÏÒÂÌ ÝÑßeáÔÝÒ
ÌÝÏßÔÝÌÝÏÕÒÌÝÏÊÔÌÝÝÏÌÜÂÎÝeÑÝÒÌÝÏÊÔÌÝ
ÝÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÝÒÝÌÄÂÒÌÝÏßešÜÝÎÎÊÅÙÊÒß
ÔÝeÞÝÏ ÎßÅÙÇÒÎÝÏÅÝÌÄÝeÞÝeÝe ½Ïß ßeÑÕÕÒ
ÜÝÌß ÝÏÏÂÏÒÂÏ ÐeÇÒÂÅÔÝ !½ÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÔÕÒÊ
ÇÔÔÝÌ ÒÜÂÎÂˁÝÏÝÎßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÌÕ ÔÕÒÊ ÏßÏ
ÒÝÅßeÇÄÔÝÌÝÏÕÒÌÝÏÊÔÌÝÝÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÔÐÒÝ
ÌÝ ÏßÒßËÝeÔÝÌ "ÝÏÎßeÇÄßÔÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÒÅÊÏßÔ
ÔÜÝeeÞßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÌÝ f¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒ
ÅÝÏ ¿ßÊÏ ßÏÎßÙ ÔÕÒÝÌ ÂÙÂu ¿ÄÝÒÝÎ Òß
ÇρÝÔÝÌ ÒÜÂÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔÝ ÝÏÌÝÝÎ ÔÕÒÊ
ÝÒÝÎ ݓÏÝÏÒÝÅßeÇÄÔÝÌ ÝeÇËÄÝÔÝÌ ÝÏÌßÌÊÏ
ÒÂÄÝÔÅÝÒÜÇÌÄß ÅÂÄßÔÅÂÄΠf²ÝÑßÔ ÑʁÑʁ ßË
ÎÝÓßÔÝeÞÝÏ ÎÐÒÝÌÅÝÔÌÂÅÔÝ ÔÕÒÝÌÎßˁÝÏÝÎÏÝ
ÎÝÌÎÐÒÅÝÏÂÏÔßÄeáÔÌÐÔÂÎÝÔÝÏÑßeÝÏÔßÄÝÒÌÝÏ
ÔÐÒÝÌÝ ½ÔÒÜßÙÝÎ eÝÅÊ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ¿ÏÂÏ
eáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ ßÏÎßÙ ÙÝÎÙÇ ÄÂÒÌÝÏu ´Ê
ÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÔÕÒÊ ³ÐÆÐÎ ԁ݁ ÒÂÔÄÂÅÜ ÝÏßÏ
ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝ́ÐÔßϽˆešÌ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

»ì؎êÜêÛÜêÛÙ×ÜìáÏrêÛÏrÙìrëêá
¢ˆÔ߁ßÔÝÅÝÔ·ÐÒÂÉÊÏ¢ˆÔ߁ßÔÝÅÝÔ¤ÊÖ


ÓÂÊÆ ¿ÄÝÒÝÎ ´ÊÒÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ³ÊÆÐÏÝÌ ÔÂËÌݚÔ


ÝÏßÏÂÔ ԁÝÏÂÏßÏßÙÅÝÔÂÔÔß ÎʁÌÝÒÊ ÅßÔßËÌÝ
eÊÏßÔ ÔÕÒÝÌ ÔßeÇÏÜÇÑÝÎ ÐÔßÏÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÒÝÌ
ÙÇÎÅÜÐÂρßešÔÂÔÝ΁ßÂÄßÒÜÝËÑÝeÞÂÝÏÌÜÂÎ Ñʁ
ÑʁÝÔÄÊeÞß ݓÎсßÔÝ ÄÂeÞÝÏ ÝÒÅÊÏ ÄÂÅÝÒÅÝÏ
ÂeÄ ÏßÏÜÝÔÙÝÅÜßÏ ½ÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ´ÊÒ ÝÏ
ÌÜÂÎ ³ÊÆÐÏ ÒÂÔāÝÔ ԁ݁ ÔÕÒÝÌ ³ÕÆÝÌ ½ÎÝ
ÅÝÔ ¬ÂÑÇÒÏÂÕÎ ÔßÅÜǁÝÒÌÝÏ ËÜÝËÝÝÔÂÅÏßÔÝ
ßÒÅÂÄÝÌ" oÝÒÝÎ ԁÐÏÑ݁ÔÂÏÝÎفÅÝÒÅÝÌßÏ
ÄÂÏÄßÔÝ ÏßÒßÏÊÏÔÝÅÝÔ ½ÏßÏÝÏ ÎÊÌÝÏß ÏÂ
ÑÂešÎÔßeÝÒÌÝÏßÔÝÌÔÕÒÊßÏÂÑÂešÎÔßeÝÒÌÝÏ¥ÝÎ
ÎÊÌÝÏßߓÏÕÏßeÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌߓÏÕÏßeÅÝÒÌÝÏÊ
ÅÝÎ¥ÝήÊÌÝÏßÝÎ¥ÝÎߓÏÕÏßeÅÝÒÌÝÏÊÅÝÎ
ߓÏÕe݁ÝÒÌÝÏÊϽÏßÏ®ÊÌÝÏߥÝÎÊÏßρÊ
ÄÝÅÜʝ
~êß݌ŒrÔÙÙìÜÛêÜÒêáÙìÜÜ×ßéìÞÏßÝr
ÞìrŒêÜáìáêrëêá
qÝÒÐeÇÌÌßÏÎÝÏÅÝÔÌßρÊÒÜßÑÂÒÐeÒßÅÜà
 

ÙÇفÝeÞÝÔÌÐÒÅßÔÝÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔÝÏÌÜÂÎÏÊÄÊ
Ïßԍ¿ÔÝÏÄßÅÝÔÝÎÝÌßeÞßÔÐÙÂÄÂÒÌÝÔÎÐÒÝÌÝ
ÔÊÔß ÎÕÒÊ ÎÝÔÔÜÊÄÊÄÝÒÌÝÏ ÝÒÝÌÝ ¥ÝÏÝÌÏÝÏ
Ïߝ !ªÊÓÕÓÝÏßÝÎ ÊÄÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝ
eÞÕÅÜßÏÌÂeÞÂˁÝϳÂÔÂÏÂßÒßÔÅÜÊߓߓËÑÝÝÏÕÒ
ËÜÊeÌßßÄËÝÏËÝÏ "cÞÕÒÌÝÏÊÔÌÝÔÕÒÊ¥ÝÎÝÌÂË
ÑÝßÒÎßÔÄÊÔÝÌÔßÏÔÊÌÌÝÎÜÝeÅÝÙÅÝÔÝÏÌÜÂÎÙÊ
eÊÎÕÝßÑßßÑßÅÔÊ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÒÕeÝeÔßÄÝÔÄÊÔÌÝ
ߓßeÞÊÏ ÝÎÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ x ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÝÎ ÒÜßÏÕÔ
ÔÐÒÝÌÝ ÏÝÔÊÏßÏÜß߁ÝÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÌÐÒÅÂÄÐ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßeÅÝeÌßÌßeÞßÒÅÊÏÐÙÂÄÂÅÝÒÅÝÏÔÐÒÝÌÝÊÑßÝ
ÌÐÒÅÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌ x ÔÕÒÅÊÏßÔ ÏÝÏÏÝÔ ÅßÌßeÊÔßË
ÌÝeÊÏßÔʓʓ̝
·×àâàêÜÙÝßÒÏÑ
½ÏÌÜÂÎÝÏßÏÙÇÙÂÎÝÔÌÂÄÝ̪ÊÓÕÓÌÐÒÅÂÌÄÜß
¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ´ÝÏßÒÅÂÄÝÒÌÝ
ÏßÅÝÔ½ÔeÝÅÊÅÝÔʓʓÌÊÏßËÅÝÔÝÏÌÜÂÎÏÕÔßËÊÌ
ÄÊÌÊÏßËÅÝÔ¿ÔÝÏÄßÅÝÔßešÜÝÎ¥ÝÏÂÏÄßÏÄÂÌÝ
ÒÝÔÝÏ ÝÏßÏ ÌÕÄÙÇÎÅÜÐeÞßÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÌÂeÇÅܚeá
ÔÝeÞßÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÄßÏÔßÔÝÏ ÎÝÝeÞÝÒÝÌÝ ªÊ
ÄÂË ½ÔeÝÅÊÅÝÔ ÝρÊÏ ÄÂeÞÐ ÅÂÔÄÂeÇÏ ¥ÝÏÊÏ
ÑÝÔeʁÝeÞÝÏ ÔÂÅÜáÅÝÒÅÝϝ ½ÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ
¥ÝÎÝ̽ÔeÝÅßԁÝÎÝeÞÐÅÊÏßËÝeeÊÏ¥ÝÎÝÌÝ
¤ÂÏßÄÂÏ ÎÊÌÝÏß eÝÅÊ ÏÝeÅÝÏÊÏ ¿ÌÝÌ ®ÊÌÝÏÕ
ÄÂeÞÝÏÂÒÝeÅÝ̽ÔeÝÅßÝÏÌÜÂÎÄÂÏßÄÂÏÎÊÌÝ
Ïß eÝÅÊ ÏÝeÅÝÏÊÏ ½ÔeÝÅÝÏ ®ÊÌÝÏÕ ÄÂeÞÝÏ
ÂÒÝeÅÝÌ ¿ÌÌßÔß ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ÎÊÌÝÏÔÊ ¿Ì
ÌßÔßÊÏßÏeÞՁßÔÝÒÌÝÏÊÏßÔeÝÅÊÒÝÔÙÝ̽ÔeÝÅÊÏ
ÄÂÅÝÒÅÝϝ ½ÏÐÒÝÝÎ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞßÔÝ ÔÝeÊÌ
ÊÌÄÜÊÝρÊÏßÎÝÔÒÊÄÂešÎÝÏÄЍ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝ
ÔÕÒÊ ÊÏßeÞÕeÞÝÔÕÒÊ ÝÏßÏÂÌ ÒÜßÏÕÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ
eÞÕÒÌÝÏÊÔÌÝ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌÔÕÒÊÏÝÎÌÝÊÏßÔ
ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÂÝÏÌÜÂÎÔÊÒÌßÒÎßÒÝÌÅßÒßeÞÕÏeÊÏ
ÝÏßÏ ÝÔÒÜßÙÝÎ eàÏeÞÕÔß ÏßÏÔÝÅÜßÏ ÅÂÒÂÄÂ
ešÎÝeÇÏÝÏßÏÒÜßÏÕÔÔÐÒÅÝÏÂÏÄÂešÎÝÒÌÝÏßÔ
ÌÝÝÔÒÜßÙÝÎešÄÂešÎÂÏßÏÔÝÅÜßϝ
´ØÑìæÔáêrëêÜàÏÛÏß×îrëêÜ
½ÏÌÝ ݓÔÔÜݚeáÔÅÜß ÝÏÏßÏ ÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝ


eÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÑÝÏešÏßÏ ªÊÓÕÓ ԁÝÏÄÐ ½ÔešÏ


ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ x ÑÝÏešÅÜß ÝÔešÏ x

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÒÂÄÂËÅÝÎÎÝÒÜßÅÜßÌʁÕÏßËÎÊÔÝÌԁÐÏ
Ñ݁ÌßÏáÅÔÂeÝÔÄÂÅÝÒÅÝÏ"²ÜßÏÕÔÝÎÅßÌßeÊeÊÏ
©ÂÌÐÏÝÌ" x ÑÝÏešÅÜß ÝÏÒÜÂÎ ªÊÓÕÓ x ®ÊÌÝ
ÒÊ ÅÝÏÂÏ ÌÂeÇÄßÔÅÂÄÝÒÌÝÏ" ½ÏßÏ ÔÂÔe݁ÅÜß
f¿ÜßeàÝeÅÝÒÌÝÏÅÝÏÊÏ¿ÔÝÏ¿ßÝÎÝeÞÝ
eǁÅÝÑÝßÄÝÒÝÎÝeÞÝÙÇÎÅÜÐËÑÝuÝÏÌÜÂÎf¿Üß
eà ÝeÅÝÒÌÝÏ ÅÝÏÊÏ ÙÝÎÙÇeÞÝÏ ÝÏÕÒ ÅÝÏÊÏ
ÕÄÊÌu !oßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÅÝÔ ÔÂÔe݁ÅÜß x ÊÄÏÊÏ
ÝÔešÏªÊÓÕÓÝÏßxÝρÊÏÊÔÝÒÌÝÏÝÏÌÜÂÎÅÝÔ
ÒßÇÅÔßeÇÔÝÒÌÝϝ "½ÔÒÜßÙÝÎ ßÎÒßËÊeàÝÌ ÙÊ
ÏÊÔÌÊÏ ÕÄÊÌ ÝÏÂÏ ÑÝÏešÏßÏ ªÊÓÕÓ ®ßÊÏÝÎ
ÅÝÎÏÊÏ ÙÝÎÙÇeÞÝÏ" ´ÂÔe݁ÝÌ ªÊÓÕÓ ÝÏÝÌÝ
ÊÌÄÜʍ½ÏÏßÏГÒÂÄßÔeÞÂÏÅßeÇeÊϪÇÒÕÓÂÍÊÎÅÝÑÝ
ªÇÒÊ×ÐÏßÔÝ ²ÜßÔÝÌ ÝÏÝÌÝ ÑßÏÒÝÔÌÐÅÜÂÔ ߓß
ÔßÒÎßÙÞ݁ÝeÞÝÔ ½ÒÅÝÏÂÏ ÝÔešÏ ÏÊÒÜÝÔÄÝÅÜßÏ
ÏÂÔÂeáËÄßÄÝÅÜÂÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÌÄßÔÅÜßÔ ÏÂÑßeáÅÜÂÏ
ÝÔešÏ ÄÜ߁ÐeÞÝÏ ¬ßÔßÎÝÎ ÝρßÏÒÜßÔ ÅßeÇ
eÊÏ ÂÂÏÌÂÌßÏ ÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÝÏ ÝÏÂÏ eÞÕÏÊÏ
ÝÏßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÅÂeáÏßÏ ½ÏÊÏÝÎ ÅÊÔeÊÏ
ÝÎÝÍÇÄÊËÝeÞÝÏ ÝÏÂÏÅÊÔßÏÊÏÝÏÌÜÂÎÌÂÄÒÂÏßÏ
 ½ÏÐÒÝ ÄÂÏÄßÔÝ ÎʁÌÝ ÏÝÔÄÂßÏ ÔßÄÊÎÊÏ

ßÔÝeÞÝÏ ÑÝÌÊÒÅÜÊ ÓÂÎÂÒÊáeÞÝÏ ½ÏÂÏ eÞÕÏÊÏ


ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÇËÄßÙÕ ÒÝÔÙÝÏÊÏ ½ÔešÏ ßËÎßÌ
ÄÜÊÝÏÜÐÎßÏÂÒÌßeÇÑeÝÔÌÐÌÝÏÊÏÂÔÝÏÄÝÔÎÝÔ
ß ßÄÝÒ ߓÌÊÎeÇ ÒÝÌÝeÄßÏÏÊÏßÔ ½ÏÐÒÝ ÝÏÂÏ
ÒÝÄÂÌÜÐÄÏßÏ ÔßÄÊÎÊρßÔÝeÞÝÏ ÙÇÏßÔÐӚeÝÔÌÝ
ÏÝÌ ÒÝÑÌÊÒßÏÏÊÏ ÒÂÎÌÝeÞÝÒÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÌÝ
ÄÊÏÒßÏÏÊÏ ÝÔešÏ oÐeÇÔÜÝešÌ ÝÏÂÏ ËÝeÏÊÏ
ÒÂÎÌÝeÞÝÒÂßÔÝÏÄßÔÝ ÎÝÏÅÝÌÄÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌ
ÄÜÊ foÝÄÊÏÒßÔÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÔešÏ ÔÊÔßÝÎ ÅÝÎ

#­ÇÄÊËÝeÞÝÏxáÂeeÞÂÏ­ÇÄÊËÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜß ÝÏÌÝ ÔÒÂÎÝÏÅÝÌÄÝÏÂÔ ÝÎÝeÞÐ


ÕÔÔÊ ášÔÔßu ®ßÊÏ ÝÏßÏÝÒÝÌ ÝÒÐÒÅÂÒÝÌ
ÅÝÏÝÌÅßÔÂÅÂÔÄÂeÇÏÝÏÂÏÙÝÎÙÂeÞÐÔßÒÎßÙÞ݁ÝeÞß
ÒÝÔÂÄßÎßρÂÄܚ ГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ" ©ÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂ
ÔÝeÞÝÏ ÔÂÔe݁ÅÜß ½ÏßÏÝÎ ÂÏ Î߁ÊÏ ÇËÄß
ÙÇÔÅÜʝªÊÓÕÓÝÏßÝÏÌÝÊÄÏÊÏÝÔešÏoÝeÇÒÌÝÏ
ÝÏÌÜÂÎÝÎÝÅÝÔÝρÊÏÊÔÝÒÌÝϝ
»ÏßãÏÜêÜÙéÏÛ»Ïß×îÜîßÏÙ
!²ÝÎÂÅÔßÔÝ ÔÝeáΠÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÒÝÌ ÒßßÏ
ªÊÓÕÓ ÇÔÅÜÊ Ðe ÎÜÂÏÝÎÏÝÎßÔÝ qßÏÌÕ ßÄÜßÏ
ËÝÒÜßÏÝÏÏÝeÞß®ÂÒÖÂߓˁßÄÏÊÏßÔÝÔÒÊÝÏÝÌ
ÒÂÅÔÝ "½ÏÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÙÂÌßÔÔÐÎÅÝÏ ÏÝÏÏÝeÞÝÏ
®ÂÒÊá®ÂÒÊáÄÂÌÜÐÅÜß¿ÔÝÏÄßÏÅÝỐÂÙÝÏÌÜÂÎ
ÏßÏÂÑÂešÎÔßeßÏÂÔ½ÏÊÏßÔÄßÔÅÂÄÝÔ ®ÂÒÖÂÝÎ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÝÅÑÊeÞßÔÊÏ ÌÝÄÂËÝÏÄÐ ½ÔešÏ ßËÎßÌÄÜÊ ÝÏ


ÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ßÄÊ ¥ÝÏÝÌÝ ÔÝ΁ÂeÅÐ
eá ÅÝÎÝÌÙÂÌßÔÔÐÎÅ ÑßeáÏßÏ ÅÝÎÝÌÝ ÝÎÝeÞÐ
ÎÊÅÙÊÒ" oÊÌÄÝÏ ÝÔešÏ ʁÕÏ ÝÏÂÏ ÅÝÎ ÏÊÏß
ÄÊÏÒßÔÅÜßϝ ªÊÓÕÓÝÏßÝÎ ÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ ÔÂÔeÝ
ÝÌ ®ÂÒÖÂËÅÝÔ ®ÂÒÖ ÅÝÔ ÅÝÑÊÏÊeàÒÌÝÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÌßÎßÒÌßÙÇÔÝÒÌÝÏ ÂeÝÎÝÝÎ ÝÏÏßÏ
ÄßÔÝ ߁Üßeà eÝÏܚeÝe ®ÂÒÊáÏÂÝÎ eÞÕÏÊÏ
ÝÏÝÌÝ eÝÅßáÂÅÔÝ ÄÂeÞÝÏ ÝÏßÏ ÝÏÝÌÂËÑÝ Ý
ÒÝÎݓÏÊÔÌßÅÜßϝ
ÆÔÜé§ßÒÏÑÑìáÒÏÑ

 ÄÂÏÄÝÌ ½ÔešÏ ÑeÝÔÌÕÅÜÊ ÕÔÝÏß ÒßÅÜàÙÇÙ


oÐe ÅÊÔeÊÏ ªÊÓÕÓ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄeÇÏ Ðe


ÝeÞßÊÄÏÊύ¿ÔÝÏÄßÅÝÔÝÏÝÅÜàeÇÄÝÔÌÕÅÊÙÇ
ÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÌÝÏÕÒªÐÂÏÏÝÏÂÒÝÅÜàeÇÄÏÊÏßÔ
ÝÏÊÏßÔÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝԝªÊÓÕÓÝÏßÊÄÏÊÏßÔÝÔ
Òʍ¹ÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÌÝρÐÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ

½ÔeÝÅÝÏÎÕÒÅÊÏʓʓÌÄÂeÞßÅÝÔ
ÎÂÙÝÏÂÏeÝÅÊÄßËÎßÏÕݓÏÝeÅÝÒÌÝÏÏÝÏÏÝ
¥ÝÏÊÏ
®ÂÙÝÏÂÏÏÝÏÜßeÝÏ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ¥ÝÏÊÏ
ÎÂÙÝÏÂÏÏÝÔÄÂÒÌÝÏÔÜßÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÏ
¥ÝÏÊÏ
ÏÕÔßËÊÌÄÊÌÝÏÕÒÝÎʓʓÌ
 oÝeÑÝÏÒÝÔÌÐÒÌÝÏáÅÔÂeÝÏÄÐÒÐÐeÝeá
ÎÐÒÝÌÝÂÎÝÏÜÝešÌ
 ÝÏÌÜÂÎÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÌÄÝÏÂÔÎÕÒÅÊÏßÔ
ߓßeÔßÔÔÊ
ÕÏÝÎÝÎÝÎÐÒÅÝÏÂÏ
ÎÝÔÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÝÒÌÝÏÂÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÊÏßÏÜß߁ßÔÝeÞÝÔÎÐÒÝÌÝ
oÊÔÅÊ¥ÝÔÝρÊÏʁÕÏÄßÔÝÂÄÏÂÔÄÂÌÂÎÐ
ÒÝÌÝÌÝÔÔßÏÅÝǁÝÔ
ÊÑßÝÎÝÄÊÒʁÝÔÌÕÅÊÂρßÏÂeÞßÑݝ

 ½ÏÐÒݪÊÓÕÓÊÌÄÜÊÝÒÝÌݍ¿ÏÎßÏÝÎÝ
ÏÕÒ ÔÕÒÝÌ ÄÂÒÌÝÏ ÔÕÎÅÝÔÕÎ ÝÏÌÜÂÎ ÄÂË ÅÝÔ ÇÔ
ÅÜÊ ÝÏÝÌÂÅÔÝ ÅÝÏÕÏÏÝÌÊÔß ÝÏÌÜÂÎ ßÄ݁ÐÅÜÂÏ
f´ÕÎÅÊÅÝÔ ÝÏÂÙ݁ÂÌÄÝÏÂÔ ÅÝÎÝÌÝ ÝÒÜÐ ÌÂÄ
ÌÂÄÝÔÅÝÎÝÌÝÑÝÌÊÒÅÜÊÔÕÎÅÝÔÕÎÝÏÒÂÝÎÅÝÎ
Ô߁Õˁß ÔÝÔÄÂÒÌÝÏ Òßß ÌÝÄßËÝÌu ½ÏßÏÝÎ
Î߁ÊÏáÒÂÌÄÂeÞÝÏÒÂÔÂÔe݁ÅÜÂf¿ÏÂÏÂÒÐÎÌÂÄÌÂ
ÂÏÝ ÅÝÎÝÌÝ ´ÝÔÝe ßÏÎßÙ ÅÂÏÏÝÎÂÔeÇÏ ÅÝÎÏÂÏ
ÔÝÏÂÔÙÞÂÄÝÏÂÔ ÏßÏßÏßÔ ÔÝeÄÂÄÝÒÌÝÏ ÑÝÏÒÝÔÌÐÌ
ÅÝÏÝÌÝu !´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÔÕÒÊ ßÏÎßÏ ßÄÝÒ ÝÔ
ešÏ ÝÒÝÎ ÏÝeÕÔÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÝÎ ÏÝËÝeÏÊÏ
ÐÔÝÏ ÌÂÄÌÂÄ ßÎÔÕÎÅÝeÞßÔÝÌ ßÄÝÒ ÔÜßÄÄÂÏeáÌ
ÝÔešÏÒßeÕÔÅÜßÝÏÌÜÂÎÒßËÝeÏÊÏÝÏÌßÎÊeÔÜßÒ
ÝÏßÏÝÏ ÒÂ΁ÝešÏßÏ "½ÏÌÜÂÎ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÊÄÝÒ
ÌÝÏÊÔÝÌÝËÝÏÂÔÝÒÌÝÏßÔÌÝxÝÏÌÜÂÎÔÐÒÅÝÏÂÏ
ÒßËÎÊρÝÔÌÝ ÝeÝÒÊÒÝÒÌÝÏÊÔÌÝ x ÝÏÌÜÂÎ
ÒßeÞՁÝÔÌÝ ÝÑßÅÙÂÔÌÐÒÌÝÏßÔÝÌ x ÝÏÌÜÂÎ ÔÐ
ÒÝÌÝ ÏÂÒÂÔÝÔešÎÝÏ ¥ÂÎÅÂГÒÂÄßÔeÞÂÏ Î߁ÊÏ
ÏÝÄÂÏeáßÏ x ÏßËÎÊÔÝÔÌÕÊÏ ÎÊÌÝÏß ÏÊÏße
ÝÒÊÒÌÊÏ x ÝÏßÏÝÏ ÏÊÏßeÞÕÊÏ ÝÏÌÜÂÎ Îß
ÊÏ ÏÝÔÝÔeÝÑßÅÙÂÔÌÐßÏ x ÝÏÝÌÝ ÏÝÔÝÔešÑßÏ
²ßÝÔeÝÅß ÒßËÝeÏÊÏ ÂÌÌÂÅÔÝ ÌÝÎÜÝeÅÝÙÅÝÏ

ÔÊÔß ÝÏßÏÝÏ ÒÂ΁ÝešÏßÏ ÝÏÝÌ ÝÏÏßßÏ"


 ¿ÄÝÔeÝÎ ßÄÝÒ ÒÂ΁ÝešÏßÏ eÊÅeÊÅ ÝÏÝÌÝ

ÒßËÝeÏÊÏ ÙÊeÊÎÕßÑßßÑßË" ½ÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÔÕ


ÒÊ ÂρßÏÂeÞÝГÒÂÄßÔeÞÂÔÐÒß ÅßÅÜàeÇÔÔÕÒÊ ËÝ
eÝÌ ÙÇÏßÔÌÎßˁßÔÝ ÒÜßÏÕÔ ԁßÔÝ ÄÂeÞÝÏ ßËÄß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÔÝ ÔÕÒÅÊÏ ªˆÊ“ÌÊÏ ½ÔeÝÅß ÝÒÝÎ ÏÝËÝeÏÊÏ


¿ßÊÏ ¤ÝËÊÄÝË ÝÏßÏÝÒÝÌÝ ÎÊÌÝÏÔÊ ½ÏÝÌ
ÄÂÏeáÒÌÝÔ"
·×àâàìÑêárêÛ±ÔÔÚëÖÔÑâÚ/
oÐe ÊÔÝÌ ªÊÓÕÓ ÏÝÌÂeÞÂÏÔЁÂÔßÏ ßËÊeÝ
ÌÝeÞÝÒÅÊÏ ÌßeÞßÌ ÝÏÌÜÂÎ ÔÊÔß ÌßeÝ ÝÔÐÅÜß
ßËÊeÝÌÝeÞÊÏÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß²ßÎÌÝÏÅÊÏÊÙÅÝÔßÔ
eÊÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÒÜÝÕÔÔÊ ÅÊÄeÊÏßÔ ½ÏßÏ
¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍÝÏß ÌßeÞßÒÅÊÏ ÐÙÐÙ ÒßÒÎßÄßÏÏÊÏ
½ÔešÏ ÌÂeÞÂÏÔÂÄÝ̝ oÕÔÝÒÝÌÝÎ ÏÝÔßÏÅÝǁ
ÊÏ ½ÔešÏ x ÏÂÔÜßÄÄÂÏe၁ÐÅÜÂÏ ½ÏÝÌÂËÑÝ
߁߁ÅÝËÊÄ ߓߓËÑÝ ½ÔÒÜßÙÝÎ ªÊÓÕÓÝÏß eÝÅÊ
e݁ß ÝÒÅÊÏßÔ ÙÊÎÅÜÕÔ ÊÄÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ¤ÂÒÂÔ
ÅßÎÅßÏÕÔßÌÊÏ ÙÊÏÊÔ ÝÏÝÌÙÝÌÕ ߓßÔÌÕeÞÝÏ ÒÜÐ
ÒÂÄßÔeÞÂÔÂeÑÝÅÜÂÝÎÝÝÎÒÐËÝÒÜÝÏÎʁÌÝÐÏ
Ñ݁ÂÎÜáÏÒÂÔÌÐÄÂeÞÝÔÒßÔÜßÔÔÝÄÊÅÜß !¿ÄÝÒÝÎ
ÝÎÝ ÌÂeÞÂˁÝϳÂÔÂÏ ÙÊÏÊÔ ÝÏÝÌÙÝÌÕ áÏÒÜÂÔ
ÅÜß ßÄÊÝÎ ÝÏÊÏ ßÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ÒÂÏÌÝÔÅÝeÅÂÌ
ÄÜÂ" "¿ÄÝÒ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÝÏÝÏÔЁÂÔÝÒÌÝÏÂÔ ÌßeÞßÔ
¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍÝÏÊÏ ÂÒÎÂÅÝÒÅ ÒÜÂÂÒÎÂÅÝÒÅÂÝÎ ÔÕ
ÒÝÌßÌÌßÒÝÌ ÏÂÏÝÏÔЁÂÔÝÒÌÝÏÂÔ ÝÔÒÊ" ½ÏßÏÂ
ÔÂ ÝÔÒÊ ÏÝÔÄÂÏÂÔ ÔÐÒÝÌÝ ÓÕÆÝeÞÕ ¿ÄÝÒÝÎ
¥ÝÎÏÂÏ ¿ßÊÏ ÂÒÎÂÅÝÒÅ ÔÝÏÝÏÔЁÂÔÝÒÌÝÏÂÔ
ÌßeÞßÔ ßÄ݁ÂÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ ßÏÎßÙ
ÇÔÅÜÊ ÔÐÒÝÌÂÅÔÝ ¿ÄÝÒ ßÒÎßeÞß ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂ
ÅÂÝÒΠÒÝàÒÌÝÏÊÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ áҁÝ ÝÏÊÏ áÂ
ËÝÒÜÝÏ ÅÝÏÒßÔßÔÝ ÒÂÔÄÂÅÜ ½ÔÒÜßÙÝÎ ßÄÝÒ
ÑßÏÒÝÔÌÐÒÌÝÏ ÝÏÝÌÝ Î߁ÊÏ ÂÒ΁ ÄÂeÞÝÏ
ßÄÝÒ ÒÂeÄÝÅÏßÏ ÝÔešÏ ÒÊÔÌßÅÏÊÏ ÝÏÝÌ ÝÒÝÔ
ÒÜßÏÕÔ ÎÝÙÄÝÏÐ eÝÅÏÊÏ ÝÏßÏÝÏ ÝÏÌÜÂÎ Òß
ÔßËÄÝÅÏÊÏ ÝÏÝÌ ÑßÒߚ ®ßÊÏ ÄÂÏßÄÂÏ ¥ÝÎÝÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒßßÏÏÝÔÄÂÅÜÂÏÝÏßÏ¥ÝÎÝÌГÒÂeÄÂÅÔÝÄÂeÞÝÏ
®ßÊÏÄÂÏßÄÂÏÏÝÏÕÎßÌßÄÝÏ¥ÝÎÝÌÒßßÏÝÏßÏ
ÏÝeáÑeÝÑÂÔßϝ
¹ìrë×ÜÞÏrŒêÜáÏáÒêßÒêÜ
´ÊÔß ÌßeÝ ÏÝÏÔÐßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂËÑÝ ÝÔešÏ
ÏÝeÇËÄÝÔÌÕÊÏ ßÎeÝÌßÄÂÏÄÝÔÌÐÌ ßÎÝeÝÒÊÒß
ÄÂÏÝсÜßāÝÔÐÌßÏÝÏÌÜÂÎßeÞÕÌße݁ÝÌÏÊÄ
ÊÏ f¬ÊÔÂÕÏÝÎ ÎÝÑßeÝÏÔßÔÅÜßÌ ÅÝÎÝÌÒÂÅÔÝ
Î߁Ð ÔÝÏÔÐÅÜÂÌu ½ÏÌÜÂÎ ÑßeÝÏÔßÔÝÌ ÏÊ
ÏßeÞÕÊÏ ÝÏßÏ Å߁ÕËÄßÅÝÔÌÕeÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅßËÝ
ÒÜÝÔÄÝeÊÏ ½ÏÌ߁ÊÔ ÝÔešÏ ÏßÌÄßÔÊÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÏÊÏßÑÊÒÊÊÏßÔ ÝÏÝÌ ÒßßÏ ÕÔÔÊ ßÒÜÂÎÝÔe݁ßÏ
ÌßeÞßÔ ÑÝÔÝÂρßρ ÝÏÝÌ ÄÂeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÔ
ÒÊÒßÓÊÄÝÌÝÏÌÝÏÝÏÝÎÝÔÄÂßÏÂÔoÝÎßeÐ
ÔßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÏ ÑÝÔÝ“ÔÌ߁ ݓÔÔÜݚeÄÂÅÝÒÅÝÌ
ÏÝÔāÐßϝ
·×àâàÝ ÞáꎷÝÜÏÜÏ
 ªÊÓÕÓÝÏß ÝÏßÏ ÔÝÄЁßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ ГÒÂ
ÄßÔeÞÂeÝÌÐËÑÝÕeÊeÞßÔÅÜʍ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÏÝÏßÏ
ÝÔeáÎÊÌÝÏßÏÂÅÔÐÅÝÔ¥ÝÔÝÏÌÜÂÎÏÂÏeÝÄÂÔÅÝԝ
!ªÊÓÕÓÝÎÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜߍ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÝÏß

ÏÂÔ ÎÊÌÝÒÝÌ ÏÂÄÂešÎÝÒÌÝÏ ¿ßÊÏ ÄßÔÅÂÄ ÝÏ


ÌÜÂÎÏßÒÌÝeÇÒÌÝÏÔÝÄܚ
" ´ÊÔßÝÎ ÒßÎÌÝÏ ÕÎßÌßÔÒÜÕÅÜÊ ªÊÓÕÓÝÏß

ÅÒÐeÎÂÌÝ ½ÔešÏ ÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß ¬Ðeš ÅÜßßÒß


eÊÏÊÅÝÒÌÊÏÔ݁ßÒßÔ¯ÂÔÜßÄÝÔÄÝÒÌÝÏ߁߁ÅÝËÊÄ
ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÒÝÎ ÏÝËÝeÝÏ ÝÒÝÌÝ ߁߁ÅÝËÊÄ
ÒÝÑÂÒÐÙ ªÐÏÂÏ ߁߁ÅÝËÊÄÝÌ ®ÊÌÝÒÊ ªÐÏÂ
ÏÜßeÅÜÊ߁߁ÅÝËÊÄÕ¯ÊÏÇÄÊáÌßÏÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÒÝÌÝ
eÝÅßÏÝÎ ÝρÊÏ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÒÂÔÄÂÅÜÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

߁߁ÅÝËÊÄÕÊÅÝÒÌÊÏÔ݁ÂÒÂÔßÔÝ ¢ËÄÂe݁ÂÙÌßÏ
ÔÊÒÌßÒÎ߁ßÄ ÒßÇÔÅÜß ³ÕÆݓešÌ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÂÙÐ
ÒßeÅÝÅÏÊÏßÔ ÕÔÊÏÔ݁ßÒßÔÌÊÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ßeš
ÜÝÎ ÝÔešÏ ÏÐÔÂÙÞÐÎÝÔÌÝÏÅÝÑÝ ÅßÇÔeÊÏ ÑÂešÎ
ÔßeÝÏÄÐÔÊÒÌßÒÎÊϳÐÍÐÎÐÏÝÏÌÕÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÏ
ªÅÝÒÝÎÔÕÒÝÌÒßßÏÝÏßÏÎ߁ÊÏГÑÔ݁ÄÂeÞÝÏ
³ÐÍÐÎÐÏÝÏ ¯ÝÎÝÔÄÂeÞÝÔ ¯ÊÏÇÄÊáÌ ÒßÇρÝÔ
³ÕÆݓešÌ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÂÙÐ ÏßÒßeÅ݁ÝÏ ÕÔÊÏÔÝ
ßÒßÔ ßešÜÝÎ ÏÊÏÇÄÊáeÞ ÄÂešÎÝÌ ªÐÏÂÏßÏ
ÔÜßÄÄßÔÅÂÌÄÝÒÅÝÏ ÝÒÅÊÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏ ÂeÄÂ
ÅßÔÙÝeÊÏ ªÅÝÒÝÎ ÔÕÒÝÌ ÒßßÏ ½ÏßÏ ®ßÊÏ
ГÑÔ݁ªÐÏÂÏÂÄÂeÞÝϝ
ÌìÙÝÑìÙìÒáê
¤ÂÏßÄÂÏ ÎÊÌÝÏß ÏÝÔÒÊeÏÊÏ ÝeÇÔÝeÞÝÏ ßßÌ
Ýá ÄÂeÞÝÌ ÄÂÏÄÝÌ ßÄÝÔeÝÎ ÌÕÌßÅʁÌÝ ¢ÏÝ ÄÂË
ËÜßeÝÅÊ ÝÏßÏ ÏÝÔÒÊeÊÏ ÐeÇÙÅÝÔÌÝÏÝÌ ʁÕÏ
ÒßÓÊÄÝeÞß ݓÏeÞÕÒÌÝÏ ßÒÅÝßÒ ¥ÝÏÊÏßÔ eÝ
eÇÔ x ÝÏßÏ ÅÝÏÝÌÕÄÊÌÊÏ ßßÌ ¿ÄÝÒ ÅÝÏÊÏßÔ
eÝeÇÔÔ߁ÝÌÊÏßeÞÕÒÌÝÔÝÎÝeÞÐÅÝÏÊÏÕÄÊÌßÒ
ÅÝeÞÝÏ ½ÏÝÌÊÔÝÎ eÝeÇÔ ÊÏßeÞÕÒÌÝÔ ߓÔÌʁÝÌ
ÝÎÝeÞÐÅÝÏÊÏÕÄÊÌÄÕÓÝeÞÝÏ¢ÏÝÄÂËÝÅÊÔß
ÅÝÏÝÌÅßÔÂ ßÒÅÝßÒ ÅÝÏÝÌÙÝÌÕ ÄÂeÞÝÏ ÝÒÝ
ÎßÏ ßÔÝ ÄÕÓÝÄÕÙ" ½ÏßÏÂÔ ßÄÝÒ ÝÎÝeÞßÔÝ
ÅÝÏÊÏ ÕÄÊÌ ßÒÅÝeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ Õˁß ÝÎÝ ÒÜßÏÕÔ
ÄÕÓÝeÞÝÏÝÏÌÝÝÎÝeÞßÔÝßÒÅÝÔÄÂÒÌÝÏÝÏÕÒ
ÂÂÌÅÝÑÝÒÝßÒÅÂÄܚËÅÝԝ
·×àâàßìÜÏÏæÏáêßÙêÜ
 ´ÊÔß ªÊÓÕÓ ÄßÔÅÂÄÝÑeÝÔÌÐÅÜß Ðe ÖÂÒÊÓÇËÝ
eÞ ߓˁßÄÏÊÏ ½ÔešÏ ÎÊÔÊÄÒßÌ ªÊÓÕÓ ÒßÓÊÌÄÜÊ
ÝÏÌÜÂÎÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐÅÜß!¶ÂÒÊÓÇËÝeÞÂÝÎeÞÕÏÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÏÎßϽÏÂÏeàÊeÅÝÔßÄßÎÝÏÅÝÔÎßÔßÄҁÐÔÂÅ
ÏßÔÝÝÏÌÜÂÎÅÊÏÊÙÅÝÔßÔeÊÏ "½ÔÒÜßÙÝοÔÝÏ
ÄÂÊÄÏÊÏÝÔešÏ¤ÂËÝÎÔÐÒÅÝÏÂÏÖÂÒÊÓÇËÝeÞÂ
ÅÝÒÅÐفÂÙÌÐˁÝÔÝÏÌÜÂÎÕßÎßÔßÙÇÒÊÌßÒÝ
ÔÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÊÑßÝÎ ÔÕÒÊ ÏÝÔÕeÞÝÔÕÒÊ ÝÏÌÜÂÎ
ÏÂρßÏÂÔÐÒß ´ÐÔÜßÔÝÄÂeÞÝÔÐÒß¿ÄʽÏßÏÝÏÂ
®ÊÌÝÏß ÒÝÔÐÎÅÂÄÏßÏ ÔÕÒÅÊÏ ÅÝÒÅÐÙÂÏ ÄÂÏßÄÂÏ
ÏÝÏÔÐÎÅÂÄÏßÏ ÝÎÝ ÔÕÒÅÊÏ ËÝÒÜÝÏ" oÝÍÑÝÏ
ÒÝÒÌÝÏßÔÌ݁ÜÐeÞÝÔÝÎeǁÅÝÑÝÒßÄÊÏÒßρßÝÔ
ÒÊÝÏÌ߁ÊÔÔÕÒÝÌÝÎÝeÞÐÒÂÔÄÂÅÜÂßÑßÔÝÄÂeÞÐ
¿ˆÔÌÊ ÔÐÒÝÌÝ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔÐÒß ßešÜÝÎ

ÔÐÒÅÝÏÂÏËÝeÝÒÌÝÏÊÔÌÝÎÝÏÅÝÔÂÄÙÝÄÊÑÝÔÎá
ÔÂËÑÝ ÒÕÔÂËÑÝԁÝÔÌßÄÜÂËÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ
Ô݁ÂÙÞßÑÝ ßÄÝÒ ÝÒÝÅÔ݁ÂËÝÒÜßÑÝ ÔÕÒÊ ÑÂÂÔÝÌ
ßÅeÝÏ ÊÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ݓeÅÝÙÞßÔÝÌ ¢ÂßÔÝ ¢ÏÝ
ÄÂË ÒÝÌÐÄÒÂÔÂÄܚeÝe ÝÏßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝ Ðe
ÂÏÔßßÄÂÔÌ ¿ˆÔÌÊ ÔÐÒÝÌÝ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔÐÒß
ßešÜÝÎ ÔÕÒÊ ÏÝÔ߁ÝÙÞßÔÔÕÒÊ ÊÏßÏeÇÌ ÓÊÏÂÅÐÅ
ÒÂÌ ÔßÅÜǁÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ʁÕÏ ÏÝÄßËÎßÏÜßÄ ݓÏ
ËÊeÝÔÒÊeÝÒÌÝÏÊÔÝÌÄÂÒÂÔßÏÐÎÂÌÂÔÝÏÄÝÌ¿ˆÔÌÊ
ÔÐÒÝÌÝ ´ÕÒÊ ÝÏÕÒ ßÅÝËÊÄßÄÌÝeÞÊÏßÔ ÑÂÏßÏÂ
eÞÝÔÄÂÏÄÝÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ eÇËÄÝÔÌÕÒÌÝÔ ÝÏßÏÂÔ
ÌÝÏÝÌÒÂÔÅßÎÂÄÐe݁ߝ
½ÏÌ߁ÊÔ Ðe ÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝeÞÝÏ ÌÒÕÑÕ

ÑßÔÅÜÊ ªÊÓÕÓÝÏ ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ ¥ÝÔ


ÝÏßÏÂÔ ÝÎÝ ÎÐÒÝÌÝ ÊÏßÏÜßߓÄÝÔÌÕÒÌÝϝ
½ÔÒÜßÙÝÎ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ¿ˆÔÌÊ ÝÎÝ ÔÐÒÝÌÝ

ÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝeÞÝÔÐÒß ßešÜÝÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ


ÜÂÙÔÂÅÏßÔÝ ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌÝ Ë݁ßÒÌÝÏÊÔÌÝ ÊÎ
ÔÊÔÙÊÏÊÔÝÎÝÎÝÝÒÝÎÌÊÔÌÊÔÝÏÄÊÏÒßÔÔÝÌ
 ¿ˆÔÌÊÔÐÒÝÌÝßešÜÝÎÔßËÌÝÒÌÝÏÊÔÌÝÌßÔÜÐÌ

ÄÝÔ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÒÝÌÝ ÎÊÌÝÏÔÊ ÅÂÏÎÝeÇÏÂÔ´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÕÒÅÊÏݓÔÔÜÝàeeÞßÒÝÌ !qÐÔßÏÂÔÂÒÝÌÂeÝÒÐÄÝÒ
ÌÝÏßÔÌÝ ÄßÔÅÝÒÝ ÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ÔÕÒÝÌ ݓÔÔÜÝàe
eÞßÌÒßßÏÝÒÅÝÏÂÏÅÂÏÎÝeÇÏÂÔÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ
ÔÐÒÅÝÏÂÏÝÎ ÔßËÌÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÝÒÝÌÝ ÌßÔÜÐÌÄÝÔ
"¿ßß ¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÌÕÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÌ ÎÊÔÜßeÞÕÏÊÏ

ÝÏßÏÔÊÔßÊÌÄÜÊf¥ÝÎÏÂÏÔÒßρÊÄÝÏßÔÝÒÝÌÝ
ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÑÝÏeÝÒÂÔÝeÞÝÔ oÕÔÔÊ
ÝÒÅÝÏÂÏ ÏÂÒÂÏÎÝÏÂÔ ÕÔÔÊ eÝÎÝÏÐ ÏßÒßÒÌÝ
eÇeÞßÔÝÏßÔ ½ÏÌÜÂÎ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÒßÔßÏÝÎÙÇāÝÏ
ÊÅÝÒÌÊÏ Ô݁ßÒßÔ ÌÕÒß ÝÎÔÝÎܚÔÔß ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐ
eÞÝÌ ÒÝÔÐÎÅÂÄÔÂÅÏßÑÝ ÄÂÅÝÒÅÝÏ ¢ÄÇÍÞÅÝÑÝ
©Â×ÂÒÊáÔÂÅÏßÔÝ Î߁ÊÏ ÅÂÏÎÝeÇÏ ÄÝÔÅÝÒÝÌ ßÏÂ
ÏßÏÔÝÔÌÐÄÂÏÄÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÔÂÂÒЁÒÂÌu ªÊ ÂÏÝ
ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÔÒßÔßÏÝÎÙÇāÝÏ ÕÔÊÏÔ݁ßÒßÔ
¢ˆÔÌ߁ßÔÝÔÐÒÝÌÝÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝeÞÝÔÐÒßß

ešÜÝÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ ÒÝÔÙÝÔÌÝ ÎʁÌÝÒÊ ÒßÓ


ÊÄÝÌ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÔÝ ¿ßÊÏ ÝÔÒÜßÙÝÎ ÔÕÒÊ
ÙÊÏÊÔ eàÒßÓÊÄß ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝ ÒßÒßÓÊāÝeÞÝÔ
eàÝÔÒÊeǝ
ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ ÐÐÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÔÐÅÜß ½Ï

ÌÂÔÂÅÏßÑÝ“ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞ߬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏÝÏÌÜÂÎ
ÖÂÒÊÓÇËÝeÞ ÂρßÏÂËÑÝeÞÝÔ ½ÏÝÌÝ ÏÂ΁Ýeš
eÞÂÔ݁ÐÅÜÂÏ ʁÕÏÄßeÇÒÒßÝÌßÏÂÂÙÐe݁ÝÌ
½ÔešÏ
Ê܎ììÑ×ÜÑêê ßéâÜáìáÙì

 ÏÂÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÒÝÑßÔ ÝÙÇÌÝÔÄÂÌ ÏÝÒÝÔ


 ½ÏÌ߁ÊÔ ÕÎßÌßÔÅÜßÔ ËÜÂÒÂÔ ÌÝÔÏÝÎÌÝß

ÔßeÝÔÌÐßÏÂÔ ÝÒÅÊÙÅÕ ªÊÓÕÓ ßÄ݁ÐÅÜß ½ÏÊÏ


ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝ ¥ÝÏÒÝÒÕ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ
ÖÂÒÊÓÇËÝeÞßÏÏßÏÂÄÒ݁ßÏÄÊÏÄÝݓÒÜÕÏÔßÔ µËß
ÝÎÝÒÜßÏÕÔÂÔÙÇÔÝeÝÏܚÒÜßÏÕԁÐÔÐßÄÝÔÒßÔÌß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÝÏÜßeÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝ Õˁß ÒÜßÏÕÔ ÄßÏÄÂÌÝ ÄÂ


eÞÝÏ ÒÜßÏÕÔ ÐÔÐ eÝÅÊ ßeÅÝÌß ÏÝÏÜßeÝÏ
½ÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÔÝÄÝÒÌÝÏßÔÌÝÄÕÓÝÎÙÝÌÕÏÂ

ÒÂÄÂešÎÝÏ ݓešßÒÅÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÒÜßÏÕÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ


ÐÔÝÏ ÄßÏÄÝÄßÔÅÂÄ ÊÄÝÔÌÝ áÒÂÌ ÏÂÒÂÐeÇeÞÂÔ
ÔÝāÝρÂÒÅÝÏЁÂÙГҁ
»ìŽ×Ü젌ìr׎ârêÜé§rŒêr
 ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ¥ÝÎÝÅÔÕÎÅÝÔÕÒÊ Ýρß ߓß
eʁÕ ßeÅÝÌß ÝÏßÏÂÔ ÎÊÌÝÒÝÌ ÅÂË΁ßÏ ÏÂ
ÒÂÏÎ݁ÝÏ ßÎÕÄÊÌ ÝÏÐÒÝ ÝÒÝÎ ÒÜßÏÕÔ eÝÎ
ݓÏÝÏÒßßÄÝÏ¥ÝÎÏÂÏÔÒßÏÝÅËÊÄßρÝÏÎ߁ÊÏ
ÔÐÒÅÝÏÂÏ ߓßeʁÕ eÝÏܚeÝe ÂËÝeÅÐ ÝeÅÝÒ
ÌÝÏÊÔÌÝ ½ÔešÏ ®ßÊÏ ÌÝÔÂÒÎÂeÞÝÏ ÒÊÏÔÝÌ
ÔÝÎܚËÅÝÔ ԁÐÏÑ݁ÔÂÏÝÎفÅÝÒÅÝÌßÏÄÂÏÄß
ÔÝ ªÊ ÂÏÝ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÝÏßÏ ÄÂË ½ÔešÏ
ÂËÝeÅÐeÝÏܚeÝe ¿ÄÊ ÄÂÏßÄÂÏ ÊÒÜß ÑÝeÄÝÏ
ÔÝÎÂÏßÔݓÏÜáÂÏÂÔÌÐÒÝÏÄÐÎÝÔe݁ßÏÎÜÝÑÙÊßÔ"
¿ßßÝÎ ešÝÏÔÝÅßÄÂÔ ÝÎÝ ÝÏÏßÏ ÝÒÝÅeÝÌÕ
´ÕÒÝÌÝÎ ÝÎÝ ÌÝÒÄÊÔÔÊ eÇÄÔÝÌ ÝÎÝeÞÐ ÅÂÒÝe

ÅÝeÇÏÂÔ ½Ïß ߓßeʁßÔÌß ´ÕÒÊ ßÔÙÝÄße݁ ÄÂ


eÞÝÔÐÒßÎÝÅÎÜÝÑÙÊß̝
»×ÙêÜìì ÜŒâßìrÒêÒÜ×Ü·×àâà
! ¥ÝÎÏÂÏ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÅßÎÅßÎ߁ÊÏ ÊÄÝÑÌß
ÝÏÌÜÂÎГҁeÝÎÂeáÄÝÒÌÝÏ¥ÝÎÝÌÝÝÏßÏ¿Ì
ÌßÔß °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÒÂÔÄÝÅÏßÏ ÂÏÅÇÍÝÒÝÌÝ ¿ß
ÊÏf½ÔešÏx¥ÝÎÏÊÏu "¥ßÎÅßÎÊÌÝÏßÝÎߓÏÕ
ÏßÒßeÅÝÒÌÝÏÊÅÝÎГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌáÅÏÂÝÏßÏ ÝÎÝ
½ÏÂÏ ߓÏÕ ÒßeÅÝÅÏÊÏ ¿ßÊÏ ÂÏÅÇÍÝÒÝÌ áÅÏÂ
¿ÄÝÒÎ߁ÊÏÒÂÌÐeÞÐÄßÔÅÂÄÝÒÌÝÏ°ˆÒÂÄßÔeÞ¢Ì

ÌÂÅÔÝ¿ßßÒßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏÝÔÒÜßÙÝÎÎÊÌÝÏß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÂρßÏÂÌÐeÞÐÔÄÝÒÌÝÏßÏ¿ßÊϤÝËÊÄÝËÝÏßÏ
¿ßßÝÒÝÎÏÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏ
´ÊÔß ÏßÒßÑÊÒÊÔÝÌ ÓÊÏÂÅÐÅÒÂÅÔÝ ÂÒÎÂÅÔÝ ÝÏ

ÌÜÂÎ ÐÙÐ e݁ܚÅÔÝ Ýρß ÔÕÒÊ ßeʁÊeàÌß Îʁ


ÌÝÒÊ ÐÙÝÔÌÐÌ ÙÊÏÊÔÕÄÊÌ ÄßÒ߁ÝÏÄÐ eÝÎßÄÝÒ
ÒÜßÏÕÔ ÔÝÄÝÌ ßešÜÝÎ ¿ßÊÏ ¤ÝËÊÔß ÏßÒß
ÏÝÅÜàeÇÄÔÝÌÌßÔßÎÝÏÌ߁ÊÔÒÜßÏÕÔÐÙÝÔÌÐ̝
Ìæ×ÛÒéâÙìÑÏrëêÜÒÏØÛêæëêrëêÜ
ªÌÕÎ߁ÊÏ ГÒÂÄßÔeÞÂeÝÌÐËÑÝ ÊÌÄÜÊ ªÊÓÕÓÝ
Ï ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ oÊÌÄÝÏ ÅÝÎÏÊÏ
ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÏÜáÏÒÜÂÄÏßÏ ÅÝÎÝ
ÌÝ ÝÔeÝÅß Ñßeáš áÂËÝÒÜÝÅÂËÎÝÙÞÝϝ ªÊÓÕÓÝ
ÏßÝÎÔÂÔeÝÅÏßÏÝÔešÏ®ÊÌÝÏßÏÂËÑÂÔÅÝÎ¥ÝÎ
ÓÕÆÝÌÔÕÒÊ eÝÎßÄÝÒ ÒÝÙÊÙÞßÔÝÌ ÔÕÒÅÊÏßÔ “ÔÜÇÌ
ÄÝÒÅÝÔ" ½ÏÐÒÝÝÎ ½ÔešÏ ßÄ݁ÐÅÜß ÝÒÝÌÝ
¥ÝÏÒÝÒÕ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÒÂÑÐËÅ݁ÑßÙÅÝÙÞÂÔ
ÅÝÒÅÝÏ ßešÜÝÎ ГÒÂÄßÔeÞßÏ ÄÂÅÝÒÅÝÏ ÂÔÄÂÌÝ
eÞßÏ ÏÝÎÝÔÄÂËÝÒÜßÑÝ ßËÄß ßÄÝÒ ÝÏÝÌ ÄÂÒÌÝÏ
ÝÎÝeÞÐ ÅÂÑÂÒÐeΝ ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ ÝÒÝÌÝ
ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔßeoÐeÅÂËÎÝÙÞÝeÞßÏßÏÂÏÝρÂ
ÄÜáÒÅÝÌ ÅÂÔÄÂeÇÏ Ô߁Ô݁ßÙÞÝρßÏ ½ÏÌÜÂÎ ÝÔ
ešÏ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏ f½ÏÒ ÄÂË ÎÝÒßÝÅÜßÌ" ¥ÝÎ
Õˁß ÂÄÂÏÄÝÌ ÒÕÎÌßÄÝÌ Ô݁ßÙÞÝρßÏu !½Ï
ÜÐÎ ÝÔešÏ ÊÌÄÜÊ f¤ÂËÝÎ ÝρÊÏ ÅÝÎ ÔÒÊÔÅÜß
ÔÒßÏÙÊÎßāÝÏßÔÅÝÎÏÊÏßÔÑßÔÝÅÝÏÒßÔÒÂÔÝÏÌÜÂÎ
ÔÒßÔßËÌ݁ÝÏßÔ ÏÝÎßË݁ÊÏßÔ ÔÒÂÎÂËÝÏeáÝÏ
ßÏÒÊeÝ ÝÎÝeÞÐ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝeÝe ÝÏÌÜÂÎ
ÅÝÎÏÊÏßÔÝÎÝeÞÐÕÔÔÊÔ݁ÂÙÞÝÒÐÐeÝeÔß "ÝÏ
ÌÜÂÎ ßÎßeÇeÄÝÏß ÔÒÊÌÄÜß ÊÅÝÒ ÅÝÎÝÌ ÏÝÎÌÝ
ÊÏ ÏÝÎÝÔÄÂËÝÒÜÝÏ ÒÂÔÂρÂāßÏ ÎÝÌÅßÄßÅÔÝ
oÝсÜßāÝÔÐÒÌÝÏÝÂÎßÔÄÂÒÌÝÏÊÌÄÊÙÊÒÌÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÌÜÂÎ ÝÔ߁ÝÙÞßÔÝÒÌÝÏu ½ÔÒÜßÙÝÎ ¿ßß


ÊÄÏÊÏÝÔešÏf¿ÙÊÎÅÜÕÌʪÅÝÒÏÝÌÊÔßÅÝÔÒßÄÜÊ
ÅÜß ®ßÌÝÏ ÒÂÑßeáÔÅÜ ÝÎÝeÞÐ ÅÝÏÂÏ ÒÝÔßÏÎÂ
ÄܚÙÇÏßÔÐÄßÌßÅÔÝ"u½ÏÊÏÏÝÔÄÂßÏГÒÂÄßÔeÞÂÌ
ÎÊÌÝÏß ÒÕÎßÌßÄÝÒÌÝÏÊÏ ÅÂËÎÝÙÞÝÏ ÙÇÏßÔßÔÝ
ÏÂÂÎ ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝáÂÔÌÐÏßÏ ¿ßÊÏ ÔÂÅÜáÅÝÒ
ÅÝÅÜÇԝ
pêÛÏrîáÒêßÒêÜrêÛìÑêߌÝÑæÔÛÒéÝÒêßÒêÜ
²ÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝÝÎ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ½Ïß


ÏÂÔ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ Ýρß ßÕÄÙÊÎÅÜÕÌß


ÒÐÐeÝeÇÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÂÄßÒÜßÔÝ ¢eÝÎÝ áÅÔÂeÅÝÒ
ÅÝÏ ßÔeÝ ÝÔÒÜßÙ ÒÐÐeÝe ÝÏÌÜÂÎ ÕÄÊÌ ÄÂÒÌÝÏ
ßÔeÝ ÂÎÂÄßÒÜßÔÝ oÝÅÊÔßÅÝÔÌÝ ÄßeÄÝÔ ÝÔÒÊ
ÄÂÏßÄÂÏ ÏÊÏßÏÒÊÔeÇÄÝÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝÑʁ
ÄÝÔÒÝÄÜßËÅÝÒÌÊÏßÔÕˁßÝÒÝÌÝÎÝÅÝÏÒßÔÒÂÔÕ
ÎÜÝÔ ÝÎÝ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝeÝeÌßÏ áÂÔ ÏÂÂÎ
¿ßß ÏÊÏßÒ߁ÊÏßÔ ÝÔÒÊ ®ÊÌßÎÊeÝÎ ÔÕÒÊ
ԁ݁ ÑÙÊßÌ" ®ÊÌÝÏß ÐÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅ ÅÂËÎÂ
ßÏÒßÏÊÄeÇÄÏÊÏÙÊÏÊÔÌÊÏáÅÔÂeÅÝÒÅÝÏÄßeÇÒÝÎ
ÝÏÏÂÏÌÂeÇÄÝÔÅÝÒßÔÝ" ¿ÄÝÒÝÎÔÐÒÅÝÏÂÏÒÝÑßÔ
ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ ÎÜÝßË eÝÄÂÄÝÒÌÝÏßÔÌÝ ÒßÕ
ÕÄÙÊÎÅÜÕÕ e݁ÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÕÔÔÊ" oÝÅÊÔßÅÝÔÌÝ
ÎʁÌÝÒÊ ÏÝÎßˁßÔÊÏßÔ ÔÂÎÑßÒÂßeÅÝÔ݁ÂÙÞÝÔ
ÝÔÒÊ ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝÎÊÅÙÊÒßÔÝÏßÔ ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝāß
ÏÂÔ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÒÝÑßÔ ³ÐÍÐÎÐÏ
ßÒÅÝÙÞÂÏÎÂešÂÄßÒÜßÑÝeÞÝÏԁ݁ÝÏßÏÂÌÅßÎ
ÅßÔ݁ßÙÞÝÌ !¿ÄÝÒ ¿ßß ÝρÊÏ ÒÂÄßÒÜßÑÂÔÝÒ
ÌÝÏßÏÄÜÂÅe݁ÝÏߓÎÊÊÅÝÒÄÂÒÌÝÏßÒÅÂÔÝÌÝÎ
ÏßÒßÏÊÏÔ݁ÝÏËÝÏËÝÏßÔÝßÔÝÝÒÝÎݓÏÂÄßÒÜß
ÑÂÔÔÝÌÝÎÝÔÕÒÊÎÜÂeÝÎÂeÌßÔÐÒß""oÕÏÝÎßeÝ
ÒÊÒÝeÞßÔÌßÒÜßÏÕÔÔÐÒÅÝÏÂÏÒßÏՁÝÔÌÝeÝÎßÄÝÒ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒÜßÏÕÔÒßeÑ݁ÝÔÌÝÝρßßÕÄÙÊÎÅÜÕÌß ½ÏßÏ
ÂÄÝÏÙÇÎÅÜКÕÔÝÒÅÊÏÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÒÅßÏÏÕÔßËÊÌÄÊÌ
´ÕÒÅÊÏ ½ÔeÝÅß eÝÅÊ ÔÕÒÊ ÂÎßÔÄÂeÞÝeÝeÔÐÒß
ÝÑÂÄÝeÞÝeÝeÔÐÒß ÝÏÌÜÂÎ ÂÄßÒÜßÑÝeÞÝeÝeÔÐÒß
cÝÅÊÌÝÔÜßÔÔßÅÝÏÝeÝÒÊÒÝÒÌÝÏÊÔÌÝ¿ÏÂÏeá

ÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏÝÎÝeÞÐÝÎÙÝÎÝÌÒßËÝeÏÊÏ
ÔÐÒÝÌÝ ½Ïß ߓßeʁßÔÌß ÎÜ݁ÂeÄÝeÞßÔÝ Ñß
ÒÂeÞÝÔÐÒßoßešÜÝÎÔÕÒÅÊϽÔeÝÅßÒÂÏÔßÏÎÂÄÏßÏ
ÔÐÒÝÌÝ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ oÝÏÄÊeÝÔÌÕÄÝÒÌÝÏÊÔ
ÌÝ ÒÜßÏÕÔ ÔÕÒÝÌ ÄÂeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÄÊÏÒßÔÅÝÔÌÝ
ÜÐeÞÝÔoÝÔßËÌÝÒÌÝÏÊÔÌÝÔÐÒÝÌÝÂÑßÔÂÔÌÝeÞß
ÏÂÔÅÂËÎÝÙÞݚÙÅÝÔßÔßeÑÝÌÝeÞÊÏÂÏÜáÎÝÏÅÝÌÄÝÏ
ʓʓÌ ßÏÒÊ ÔÕeÞßÔÝeÞÝÏ ßËÎßÄÌÝeÞÊÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÎʁÌÝ ÝÒÝÎ Òßß ÝÏßÏ ÏÝÏÜßßÒßÄÏÊÏ oß
ešÜÝÎ ÎʁÌÝ ÔÕÒÅÊÏ ÅÂËÎÝÙÞÝÏ ÝÏÌÝ ÒÂÔÄÂÒ
ÌÝÏÔÕÒÅÊÏeÊÏeʁ
¹êírëìáêrëêÜÞâßìr
 oÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌÐÏÑ݁ÔÂÏÔßÏÎÂÄßÔÝßÄÊÒÜÝÔ
ÔÕÒÅÊÏßÔÅßÒÊÙÊÔeÊÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ßßÌßÔ ÅßÏÝÏeÇÄeÊ
ÏßÔ ¿ÏÂÅeáÔÝeÞÐ ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ÝÏßÏÝÒÝÌÝ
ÎÊÌÝÒÝÌÏÜÂÔÙÂÒÌÝÏßÔÝÏÑßeÝÏÔßÔÝeÞÝρÂÄ
Ô݁ÅÝÒÅßÑÝ ʁÕÏ eÝÅßÏ ÝÏÌÝ ÔÝÔeÝÏÄßÏÔßÔÝÌ
ÝÏÝÌÝÔÊÔßÝÔešÏÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜßÝÏÌÜÂÎÒÂÌÂÅ
ÑßÅÙÂÔÌÐÅÜ  ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔ ÝÏßÏÂÔ ÑÕÒßeÔÊ
ÎÊÌÝÏÔÊÑßeÝÏÔßÔÝeÞßßÔÝÏÄÂÒßeÞÕÅÏÊÏßÔßËÝe
ßÔÌÝeÞÊÏßÔ cÝÅÊßËÄß ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÝÏÂÏ
ÙÊÏÊÔ ÒßÒÊÙÊÏÏÊÏ ÊÒÜÝÏ ÒÂÏÔßÏÎÂÄÏßÏ ÒÐÐe
Ýe ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÏÄÂÌÜÐÄÏßÏÂÔ ÝÔÒÊ ÌÝÄÂËÝÏÄÐ
! ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÔÝÔÒÊßÄÝÒßÔÝÏÄÂÒßeÞÕÒÌÝÏÊ

ÏßÔ ßËÝeßÔÌÝeÞÕ ÄÂeÞÐ ÊÌÕÔÊÔß ÝÔešÏ ÒßÑße


ÝÏÔßÔÝÒÌÝÏ ÅÝÏÕÏÏÝÌÊÒÊÌ ßÄÝÔeÝÎ ßÒÅÝÒÜÐÎÂ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

"cÝÅÊ ÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ßÄÝÒ áÒÂßÔÝÏÄ eÝÅÊ


ÏÜÝÏÔÝÏÊÏ ÔÊÔß ÒßÇÔÅÜß ÔÕeÞßÔÝeÞÝÏ ÝÒÝÎ
ÏÜÝÄßeÄÂÙÞÂÔÝÏ ÄßÏÄÝÒÂÓßÌÄÝÒÅÝÌ ÝÏÝÌÒÂÙÝ
ÌÐÅÔÝ ½ÎÝÝÎÔÕÒÊÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌÔßÏÎÂÄßÔÝ
ßešÜÝÎ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜß
ÝρÐÔÔÊÔßÔÐÒÅÝÏÂÏÝÒÝÎÜÂÔÙÂÅÝÔÌݝ
½ÏÌ߁ÊÔ½ÔešÏÑÝÏešÏßϱšÔÒÝύ¿ÔÝÏÄß

ÅÝÔ ¥ÝÏÂÏ ÔÝÄÝÒÌÝÏ ÝÏßÏ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße


ÎÐÒÝÌÂÅÔÝ eÝÎßÄÝÒ ÝÎÝeÞÐÒÝÌÝ" ªÊÓÕÓ ÔÂÔ
e݁ÝÔÌÐÅÜß oÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ÝρÊÏ ÄÂeÞÐ Ý
ÏÕÒ ÎÝÙÄÝÏßÔÝ ÄÂeÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÌÕÄÙÇÎÅÜÐeÞÝÏ
áÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏ Î߁ÊÏ ßÔÝÏÄ ÂeÅÝÅÂÒÌßÅÔÝ ÅÂË
΁ßÏ ÒÂËÑÂÏÏßÏ ÝÎÝeÞÐ ÑÕÒßeÊÏ ÝÏÑÝÙÞÕ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÒÂÏÝÄܚeÞÂÄÏßÏ ÝÏÝÌÝ ÔßËÄ݁ÝÌ ÝÒÅÊÏ
ÒÐÐeÝe ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÏ ÝÏßÏ ÑÕÒße Î߁ÊÏ
ÑßeÝÏÔßÔÝÌ ßÔÝÏÄ ÒßeÞÕÅÏÊÏ ÝρÊÏ ÊÔÝeÞÝÏ
cÝÅÊßËÄß ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ ÑÕÒße

ßÔÝÏÄ ÒÂËÑÂÏÏßÏ ÝÏÑÝÙÞÕ ÝÏÊÏ ÝÎÏÝÎÝÔÄÂËÝ


ÒÜÝÌ¿ÄÝÒÝ΁ÐÔßÏÑÕÒßeßÎßeÇeÄÝÏßÒÊÌÄÜß
foÝÒÝÎÑßÔeÇÏÝÑßeÝÏÔßÔÝÏßÔÝÏuÝÏÌÜÂÎÒÂ
ÔÂeáËÄ݁ÐÏßÏÂÔ ÑÕÒßeÔÊ ÝÏÌÜÂÎ ÑÕÒßeßÄÔÊ
ÒÜÂßÎešÐÅÜ ÒÂÂÎßÔÄÂeÞÂÔ݁ÐÅÜ x ßÔÝÏ
ÕÔÊÏÑÕÒßeÊÏ ÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜß ÔÊÔß ÝÏßÏÝÏÂ
ÝÒÝÎ ÏÜÂÔÙÂÏßÏ ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÌ߁ÊÔ ÌßeÊ
ÄÝÔÅÝÒÝÌ ÔÊÔß ÝÏÂÏ ԁÅßÎÐ ßÔÝÏÄ ÒÂÔÂeáËÄÝ
ÏßÏÝÏßÏÝÏÌÜÂÎÒÕÏÎßÔÙÊÅÏÊÏÒßÔßÏÝÎÙÇÅÏÊÏ
ÝÏÕÒ ÐÙÝeÞÝÌÝeÞßÏ ±ÕÒße ÎÊÌÝÏß eÝÅÊ eÝ
ÝÒÌÝÏÊÏßÔ ÝÏÝÌßÔÝÏÄßÏ ÙÊÏÊÔÙÊÎÅÜÕÔ ÔÂÅÜá
ÅÝÒÅÝÔÝÔÒÜßÙÝÎÝÒÝÎÏÝÏÌÕÄÒßÔßÄÏÊÏßÔÝÏ
ßÏÂÔ ßÇËÄßÙÌß ÏÂÒÂÔÂeáËÄÝÏ !¿ÄÝÒÝÎ ÑÕÒßeÇ
ÝÏßÏÂÔ ÅßÎÐ ÏÊÏßeÅÝÊÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÒßÏÒßßÄ
ÏÊÏÒÜßÏÕԁÂÏÒßÝÌÌÕÒßÝÔešÏÔÂeáËÄݚeÝe

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÂÏÝÎفÅÝÒÅÝÏÝÏÝÌÝÒÂÔÄÂÅÜÂÔÜÂÒ݁®ßÌÝ
Ï ÏÝÎÌÜßÄ ÅßËÝeeÊÏ ÝÏßÏÂËÑÝ ÏÝÎÌÜßÄ ÒÂÎ
ÝešÅÜ ÝÏÌÜÂÎ ÎßÌÝÏ ÏÝÎÌÝÊÏ ÎÝÙÄÝÏÐ
ÅßeÅÝeÊÏ ÝÏßÏÂËÑÝ ÑÝÔÝÎÝÌ݁ ÒÂÔÜßÄÝÎ
ÝešÅܝ
ÎÜßéÏáÒêßÒêÜ
"¥ÝÎ ÔÝÇÔÝÌ ÒÝÏÝÏeáÄÝÏÄÝ ËÝÏËÝÏ ÏÕÔß
ËÊÌÄÊÌ ÝÏÌÜÂÎ eÝÅÊÌÝÔÜßÔÔßÅÝÏ ÔÝÔßÅÜǁÝÒÌÝÏ
ʁÕÏÝÏßÏßÏÎßÙÏÝàÏßÔÝÏ oÝÔÝeÞÝeÝeÊ
ÅÝÎ¥ÝÎÔÝÎÝÏÄßÔÝÝÏÌÜÂÎÔÝeʁÊeàÒÌÝÏÝÏ
ßÏ ÏÜÂeÔÂÅÏßÔÝ ´ÕÒÊ ßÄß ÙÊÎÅÜÕÒÌÝÏÊÔÝÌ
¥ÝÎÔÝÇÔÝÌËÝeÝÏÄÐÐÏÔÝÎÄÂÅÝÒÅÝÏÏÐÔÂÇÌÄßÔÝ"
¥ÝÎÏÂÏ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ x ÄÂÏßÄÂÏ áÏÒÜÂÔÅÝÒÅÝÏ
qÐÔÌÂÔÂÅÏßÑÝ ßÄÝÒ áÒÂÌ ÎÝÔe݁ÂÒÅÂÒß ÝÔÒÊ

ÒÂáÏÒÜÂρÝÔ ÝÒÐÒÅÂÒÝÌ ߓÏÕ ÏßÒßeÅÝÒÌÝÏßÔ


ÊÒß ÝÏÌÜÂÎ ÊÒßÒÅßÒÝÌ ߓÏÕ ÏßÒßeÅÝÒÌÝÏßÔ
ÝÒÐ ½ÔeÝÅßߓÏÕÒßeÅÝÒÌÝÏÊÏßÌÝÌÝÔeÞÂ
Ô ߓÏÕ ÒßeÅÝÒÌÝÏÊÏ ßßÌÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ßßÌÌßÔß
ߓÏÕ ÒßeÅÝÒÌÝÏÊÏ ÝÔeá ÂÄÎÂÔÂeÞ ߓÏÕ Òße
ÅÝÒÌÝÏÊÏÝÏÔßÝÏÌÜÂÎÝÏÔݚÔÂߓÏÕÒßeÅÝÒÌÝ
ÏÊρÂÄÎÂÔÂeÞÝϝ
²êØ×ÑêáìØÛìÑáêrÔrë×ÜìáÒêßÒìÜ
oÝÙÇÌÝÔÄÂeÞÝÒÝÌÝÝΪÊÓÕÓÊÌÄÜʍ´ÊÔßÔÐÒ


ÅÝÏÂÏeÞÕÒÌÝÏÊÔÌÝßÒÂeÅ݁ÂÙÊÏÊÏÊÅÜÊËÜÝÏ
ÔÕÒÊ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ f²ÊeÝÒÜÕÅÜßu
ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏ ÝρÊÏ ÏÝÔÄÂßÏ ´ÊÔßÝÎ ÂËÄÂ
Ù݁ÂÙÂËÑÝ ÔÕÒÊ ÏÊÄÔÕÒÊ f²ÂÅÝÔeáÅÏÂÒÜÐÅÜÂu
ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏ ÝρÊÏ ÏÝÔÄÂßÏ ¤ÊÏÄÝݓÒÜÕÏ
ÔßÔÝeÞÝÔÕÒÊ ¥ÜàeÇÔÝeÞÝÔÕÒÊ ßeÌÝeÝÌ ÂÒÅÝ
ÏßÏ eÝÅÊ ÏÊÏßeÅÝÔÕÒÊ ÒßÒß݁ÝÔÝÌ eÞÐÎÂÝÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÅÝËÊÄ ßËÎßÄÔÝeÇeÞÊÏ ßÔÅÝÒÅßÏ ÔÕÒÊ ÄÂÏßÄÂÏ Ý


ÒßÝÔÝÌ"
 ªÂ“Î ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÙÊÏÊÔ eÝÄÂÄÝÒÌÝÏßÔÌÝ ÌÝÙ

ÅßÑÝÌ ÒÜßÏÕÔ ÔÐÒÝÌÝ ßÑ݁" !¤ÂËÝÎ ÔßÏÎÝ


ÙÞÝÏ ÔÊÔß ÅÝÔ ÔÝeÇÒÌÝÏ ÅÝÏÝÌ ÒÂeÄ݁ÙÇÔÔÐÎÅÂ
ÒßßÏ ÓÕÆßÔÝ ÏÝÎßeÞßÄ ÊÔÅÊ ÝρÊÏ ʁÕÏ Ý
ÄßÔÅÝÙÞÂÔÅß ÝÏÝÌ ÒßßÏ ÇÑ ÔÝeáΠßešÜÝÎ
ÝÏÂÏÏßÒßÏeÞßÔßÔÅÝÔÓÕÆÝeÞßÔÝÓÕÆÝeÞßÝÎÏß
ÒßËÝeÅÝÔ ÄÐÓÝÒÂÎßÅÙÇÒÂÔÝeÞßÔÝ ÄÐÓÝÒÂÎßÅ
ÙÇÒÂÔÝeÞÂÝÎ ÏßÒßÏÊÏÔÝÅÝÔ ÄÐÓÝÒÂÙÝÌÐÅÔÝ
"cÝÅÊßËÄßÔÊÄÝÒÌÝÏÊÅÝԁÐÐÏÐÝÒÝÎÝÏ

ÔÐÅßÄÊÊρÂÏÂÙ݁ÝÑeÝÔÌÐÌÂÝÔÒÜßÓßÄÌÊÏÎÜÂ
ÎÂÏßÂËÔÂÅÏßÔݝ
ʕÛÞώÑÏÒêßÒêÜÏrÑÏŒêáæêÒêÜ׎ŒâÜìÑÜìÑé×Ùì

 ÝÏÌÜÂÎ Ñ݁ÝeÔßeÅÜÂÔ ßÏÎßÏ ÅÂeÊeÇáeÞÝÔ


 ½ÏÌßÔßÅÏÝÌ ÝÒÜÝÕÔÔÊ ÇÔÅÜßÔ ªÊÓÕÓÝÏÂ

ÅÂÏÎÝeÇÏÂÔ ±ÊÍÂÔÝÏ ÔÊÔß ÝÔÒÊ ÅÂÔÂÂÒЁeÇÏÂÔ


ªÊÓÕÓÝÏßÊÄÏÊÏßÔÝÔÒÊÔÂÔe݁Ý̍´ÕÒÊÙÊÎÅÜÕÒ

ÌÝÏÊÔÝÌÝÏßÏÂÔÅÂÍÊÍÇáeÞÝÔÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ“ÂeÔÂ
Ô݁ ÄÂeÞÐ ÝÎÝeÞÐ ÕÔÝÒÝÌ ÅÂÍÊÍÇáeÞÝÒÝÌ ßÄÝÒ
ÝρÊÏ ÔßÄÊÎÊρßÔÅÜßÔ" ¢ÏÝ ÄÂÏßÄÂÏ ÔÊÄÝÒÌÝ
ÏÊÔÝÌ ½ÔÒÜßÙÝÎ ßÄÝÒ ÔÕÒÅÊÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏ
ÝÒÝÎ ÂeÄ ÝÔÙÝÅÝÔÌÝ ÒßÄÜÊÔÝÌ ÝÎÝeÞÐÔÐÒß
ÝÏÕÒÝÔÒÊ¿ÄÝÔeÝÎÔÕÒÊÙÊÎÅÜÕÒÌÝÏÊÔÝ́ÂÏ
ÌÝeÅÝÏÌßÏ ÝÒÜÐ ÑÂÒÐe ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÎßÌÝÒÝÌÝ
ßÒßÔÅÜʳÊÍÐÂÎÌßÏßÌÄÝÒÂˁÝÏÝÏÌÜÂÎÔÝÎÏßÏÂÔ
ÝÔÒÊ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ßÏÂÂÙ݁ ÄÂeÞÐ ÝÎÏÝÎÝÔÄÂeÞÝ
ÒÝ̪ÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ" ¢ÏÝÄÂÏßÄÂÏÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
½ÔÒÜßÙÝÎßÄÝÒݓÎсßÔÝÄÂeÞÝÏÔÕÒÅÊÏÄÂÅÝÒ
ÅÝÏ ÝÒÝÎ ÝÏÔ߁ÝÔÄßÔÅÝÔÌÝ ÒßÄÜÊÔÝÌ ÝÎÝ
eÞÐÔÐÒßÝÏÕÒÝÔÒʝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÌáêŽìØêßéêÙêrë×Üâááââá×ÜÕ×ß
½ÏÐÒݪÊÓÕÓÝÏßÔÝÄÏßÏÝÒÝÌÝÏßÏÜÂËÄÝÎ
ÝeÔße oÐe ГÒÂÄßÔeÞÂÏßÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆÝρÂÄÝÏÄÝÌ
ÅßρßeÊÏÕÔÔÕÕÔÊÏÈÊÒ½ÔešÏÇÔÅÜʁßÏÒÊeÝÝÏ
ÌÜÂÎ ÝÒßÒ݁ÐÏßÏÂÔ ÝÏÌßÌÊÏ Ô݁ßËÝÒÜÝÔ ÝÔ
ÒÜßÙÝÎeàÏeÞÕÔß ½ÏÌÜÂÎÝÏÌ߁ÊÔÝÏÂÏÊÄÏÊÏ
ÎÊÅÙÊÒßÔÝeÞÝÏ ÝÏÝÌ ÏÕÔßÓÝÌ f¤ÂËÝÎ ßÏÎßÙ
ÝÒÜÐ ÅÊÄʁÊÔÔÊ ÔÝÇÔÝÒÌÝÏ ÕÔÒÊ ÝÏÌÜÂÎ ÔÝe
ÝÒÊÒÝÒÌÝÏßÔ ÕÔÊÏÕÔÔÝÌ Ô݁ßËÝÒÜÝÔ ÝÏß
ÏÂÔÝÎ Õˁß oÜÂeÝÅÂÔÅÂÅÝÏ ÝÏßÏ ²ßÕ ÂÏ
áÂÒÌÝÏßÏ ÏÕÔßÓÝÏ"u !½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔešÏ ÔÂÔeÝ
ÝÌÝÏÝÌÝÊÌÄÜÊf¿ÔÝÏÄßÅÝÔÝÑßeáÅÝÏÝÏßÏ
ßßÝÏ ÝÏÏßÏ ÅÊÄʁÊÔ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÒÂÄÝeÑÂÔÌЁÝÏ
ÝÔešÏ ÔÒ“eáÎÂˁ݁ÝÏ ÏÕÔßÓÝÏ "¤ßÙÞÝÎ Õ
eÊÅÊÄÊÌ ÝÏßÏ ÒÂÔ݁ÂËÝÒÜÂÔ݁ÐÅÜÂ" ¿ÄÝÒÝÎ
ÝÒÝÎÝÏÌ߁ÊÔÔÒÜÂeÝÅÂÔŁÝÏÝÏßÏu
~ìÑéìÜØêßéêÜÒìÜÛìrÔÑìár×ÜàâÐÐÝáÏÙ
 oÐe ÓÊÏÂÅÐÅÝÌ ªÊÓÕÓ ÅßÏÊÏÜßËÄÝeÊÏ ÓÕÃÃÐ
ÔÂÌ ½ÏÌÝ ÅÂÔÄÂeÇÏ ́ßeÞÝÔÄÂeÞÝÏ ßÄÜßÏËÝ
ÒÜÝÏÝÔešÏÂÒÜÂeáÏÝeÄÂÄßÏÄßÔÅÂÔÝÌÌÝeÅÝÏÌßÏ
ÝÒÜÐÑÂÒÐeÅÊÄʁÊÔÔÊÅÂÌÂeÞÂËÑÝeÇÏ cÞÕÌÝÔ
ešÏ ªÊÓÕÓÝÏß ߓˁßÄÏÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÏÊÏ qß
ÄÜßÏËÝÒÜÊÅÝÔ ¥ÝÔ ßÔÜÝeÌÝeÞÕ ÏÜßeʝ ½ÏÂÏ
ÎÝÏÅÝÔÒßeÏßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÔešÏ eÝÅßÏ ßÄÝÒ ÄßÔÅÂÔ
ÅÜßÝÏÌÜÂÎÂÏÜ၁ÐÏßÏ¿ß
³ÊÏÂÅÐÅÒÂÌßÏÐÙÐÙÂρßÏÂËÑÝeÞÝÏÝÏßÏÂÔÂ

ßÏÎßÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÒÝÎßeÇÄßÏÏÊÏ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ÊÌÄÜÊ


ÄÂÒÂÔßÔÝ ¤ÂÒÌÝÔ ÝÏÏÂÏÎÝÔe݁ßÏ ݓešÔ ÎÊÅÙÊ
ÒßÔÌÊÏ ½ÏßÏÜÝešÌÝÎ ÝÇÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÎÂeá
ÄÝÏÄÐÝρßÝÎÓÕÃÃÐÔÂ̝

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÔÒÜßÙÝÎ ¿ÔÝÏÄ ÔÂÔeÝÅÏßÏ ÝÔešÏ ¤ÊÏÄÝ
ݓÒÜÕÏÔßÔÝeÞÝÔÕÒÊ¿ÄÊÄÂÏßÄÂÏÎÊÌÝÏßÔÕÒÝÅeÝ
ÌÕÏÝÄÜáÏÏßÏÄÐÔÝÔÄÂÏÄßÑÝÔÝÒÌÝeÞÝÏeÝÎßÄÝÒ
áÒÂÅÝÏÏßÌÐӚe ÓÕÃÃÐÔÂÌ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÏÒÝÄÊÏÒÝÏÊÏ
ÒßÌÄßÙÇÄÝÏÄÐ" ½ÔešÏÝÎ áÂÔeށÂÄ ¢ÄÒÂÂÎÝÏ
Î߁ÊÏÌÂeÞÂˁ³ÂÔÂÏÂÏÂÝÎÝeÞÐÌÝeÅÝÏÌßρÝ
ÒÜÐ ÑÂÒÐe ÅÊÄʁÊÔÔÊ Ì߁ÊeÞÕ ÅßÔÙÝeÊÏ ÙÂÎÜÂÎ
ÒÝÎÂeáÄܚeÝe ÔÜÝÙÅÝÅÝÒÅßÑÝ ÓÕÃÃÐÔÂÌ" ´ÊÔß
½ÏÂÏ ÝÏßÏ ÔÝÄÏßÏ ÝÎÝeÞÐ ½ÏÊÏßÔ ÝÒÜÂÙÇÔ
ÔÐÎÅÝÔ ŁÝÒÌÝeáÔeÇÏÂÔ ÄÂÒÂÔÂÝÎ ÌÐÒÅÂÄÐ Åße
ÅÝeÊÏßÔ½ÏÊÏßÔÙÇÌÂeāÄÂeÞÝÔÔÂËÌÝÅÝÒÅÝÔ
±éìØáêŽìæëêÙ×ÜáêŽÏæëêrŒêrŒÏØ
êÜÙéÏÛ×ÜìÜÞììÑ
!½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓ ÑÝÏešÅÜß ®ÊÌÝÒÊ ÎÝÔÄÝ
ÅÜÂÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ" ²ßÝÌ ¥ÝÎÏÂÏ
ÎÝÏÔßÏÎÝÅÜÂÏ ÝÏßÏ" "½ÔešÏ ÅßÏÂÅeáÔeÇÏ ÄÜßË
Ô݁ßÙÞÝÌÊÏ Ô݁ÂÙÞÝeÝeÂÇÔÝ ÒÜßÏÕÔ ГÒÂÄßÔ
eÞÂÔ ÑÊÒÊÏÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÒÊÔeÇÄÏÊÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ
ÊÏßÏÔ݁ßÄÌÊÏ ÄÂÏÄÝÌ ´ÝßÙÞÝeÝeßË ÎßˁßÔ
ÅÜÊÝÏÌÜÂÎÏÜßeÅÜÊÕÔÔÕÝÎßeÝÎÝÑÙÊßÔÅÂË
΁ßÏÔÂÌÝÔÙÝÅܚÅÜÂÔÝÏÝÌÄÝÒßÔÌÝÏÝ̝
½ÏÌÜÂÎßßÝÏÊÌÄÜʪÊÓÕӍ²ßÝÌ¥ÝÎÏÂÏ

ÎÝÏÔßÏÎÝÅÜÂÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ" ¢ÏÝ


ÄÂË ÝÅÊÔß ÊÏßÏÑßßÄ ÐÐÔ ÄÂË ßÄÜßÏËÝÒÜß ÌÊÔ
ÌÊÏÕßË ÒÝÔÒÊeÏÊÏ ÑʁÄÝÔÒÝÙÝÌÕ ÑßeáÏßÏ ÝÏ
ÌÂÔÂÅÏßÔÝÔÊÔßÝÎÌÊeÊÔÒßÑßßÔÅÜߝ
¼êæëâÑêŒ×Üáêáêr
ªÊÓÕÓ ÅßeÇeÊÏ ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÝÓßÔß ÝÏÌÜÂÎ


ÎÜßÏÝÎÏÝÎÝÓßÔßÅÊÏßÏÝÅÜàeÇÄeÊÏГÒÂÄßÔeÞÂÌ
½ÔešÏ ÅßÌÄßÔeÊÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ qÝÒÜÝÎÊÌÝÏß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÑÝÏešÏßÏ ½ÔešÏ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ßËÄß ßÔÝ ÝÔÒÜßÙ


ÔÜßÒÌÊÏßÔ ÒßÇÅÔßeÝÔ" ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏßÔ
oÝÊÔÑÝeÞßÔÔÝÌ ʁÕÏ ÒßÓÊÄÝÌ ÏÝÙÞÕÄÝÊÏ
ÔÝÔeÇÔÝ ÎʁÌÝÒÊ ÕÏ ÎÝÌÝeÞÝÔ ÒßÒßÓÊāÝÔ
ÝÔÒÜßÙÝÎÒÂeÄÂāÝÔ ´ÊÔßÝÎÒßeÕÔÅÜßáÒÂßÔ
ÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÏÏÝÎÂÏÏßÏ ÔÝÔÝe ÔÕÒÊ ÒÂÔÄßÔÙÂÔ
ÄÂÒÌÝÏßÔÝ́ÂÒÅÝÏЁÂÙÔÝÔÝeÒÂÑßÅÙÂÔÌЁÐÔÌÝ
ÝÏÌÜÂÎ ÒßÄ݁ÐÔÝÌ f¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ÝÏÄßÏÔßÔÅÝÏ
ÎÐÒÝÌÝu½ÔÒÜßÙÝÎÝÔešÏÒÂÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜÂÔÐ
ÒÝÌÝ f¥ÝÎÏÂÏ ÅßÎÐ ÎÊÌÝÔÕÒÊ ÝÏÌÜÂÎ Î߁Ð
ÔÐÒßu ½ÏÌ߁ÊÔÔÕÒÊÒßÄ݁ÐÔÝÌf®ÕÒÊÅÝÏÝÌ
ÙÇßÌßËÅÂÂÎßÔÄÂÎÐÒßÝÏÌÜÂÎÅÂÑÂÄÎÐÒߥÝÔÅÊ
ÏßÏÝÅÜàeÇÄÝÔÌÕËÅÝÔ ÎÐÒÝÌÒÂÄÝÔÅÝÒÝÌu ½Ô
ÒÜßÙÝÎ ÝÔešÏ ÒÊÌÄÜß f¥ÝÎÏÂÏ ÅßÎÐ ÎÊÌÝÔÕÒÊ
Î߁ÐÔÐÒߢeÄÂÝÏÜßeÔÝÌÅÝÎÝÌÂËÑÝÝÎÝeÞÐ
ÔÐÒß ߓßeÔßÔÝeÞÝÔÕÒÊu !²ßeÞՁÝÔÌÝ ¢ÄÒÂÂÎ
ªÓÂÂÌ ªÂÌÐÄ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ
¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ ¿ßÊÏ ÔÕÒÊÝÎ x ÂÒÅÝÏЁ
ÂÙߓÏÕeÝÏܚÔÐÒßqßÏÌÕÒÂÔßÒÅÂÔÔÝÌÔÕÒÊÝÏ
ÌÜÂÎÒÂÄÂÏÏÝÜÂÂÔÔÝÌ "²ßÇρÝÔÔ݁ÂÙÅÝÑÝ
ÝÏÌÜÂÎ ßÒÂeÅ݁ÂÙÅÝÑÝ ÂËÅÝÓ݁ÂÙÅÝÑÝ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÂËÄÂÙ݁ÂÙÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÒÝÙÅÝÄÂÜЁÝÔ
ÌÝÔÂÎÐÎÂÌÂÔÝÏÄÝÌ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌßÏ ¿ßÊÏ
¤ÂÒÌÝÔ áÂÙ݁ÌßÏÂÔ ÎÊÌÝÏÔÊ ÒßÏÜßeÝÔ ݓÔ

ÔÜݚeÌßÏÂÏÐÝÎÝÄÂÒÌÝÔݓÔÔÜݚeÌßÏÂÔߓÎÊÒß
ÏÜßeÝÔáÂÙ݁ÌßÏÂÏН
·×àâàêÜìáìßÒÝrêŽêßÙêÜ×Ü·ÔßâàÏÚ×Û
½ÏÌÜÂÎÄÂËÇÔÅÜßԁÝÒÜÝÕÔÔÊ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔ
ÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜßÔªÊÓÕÓÝύ¥ÝÔÄÝÏ߁ÐÔÌÐÒÝßÌ
ÄßÔÅʪÒÐÆÝÏÂ¥ÝÔÏÂÒÂÏÎ݁ÝÒÌÝÏßÅÝԝªÊÓÕÓ
ÔÂÔe݁ÅÜß oÝeÝÔÅÝÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÝÔÌÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÐÔßÏÜßÅÝÙÅßÔÝf¥ÝÎÔÝÌÂeÞÂÏÔÂÄÝÒÌÝÏÝÏÌÜÂÎ
ÔÊÏßÏÎßeÇÄßÔÝÒÌÝÏ ÐÔßÏÜÝešÌ ÝÏÌÜÂÎ ßÒÅÂÔÝÌ
ÝÒÐÂÄÝÎ ݓešÌ ÔÒßÑeÝÔÌÕÅÜß ½ÔÒÜßÙ ÝÎÝ
ÐÔßÏÜÝešÌÝÎÝßÒÅÂÔÝÌÝÎÝÒÝÎÂÅÔÜÝešÌ¥ÝÎ
ÔÝeÇeÞÝeÝeÊÅÝÎ ÎʁÌÝÒÊ ÕÏ ÝρÊÏ ÂÔÄÂ
ÌÝeÞßÏ ʁÕÏ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÏ ݓÏÝÏÎÝÏ ßÔeÝ
ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌu ªÇÒÕÓÂÍÊÎ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ ¥ÝÏÂÏ
ÔÝÎÝÒÌÝÏÂÔ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÄÝeÅÝÑÝÔ
ÌÐËÄÝÒÌÝÏÂÔ ÄÝÌÄ Ô݁ßÄݚÔÔß ÅÝÏÝÌÝ ´ÜßÙÇ
¥ÝÎÏÂÏ ÔÒßÏÕÎßÌßāÝÏ ÅÝÏÊÏ ÝÎÄÂÒÂÔ ¥ÝÎÝÌ
ÅÒÐeÎÂÌÝ ÝÏÕÒ ÑÙÊßÔß x ßËÝÑÙÊßÔ ÝÔ
ÒÜßÙÝÎ ÅÜßÏßÔÔÕÒÊ ½ÏÌÜÂÎ ÄÂËÜÝÎ ÔÕÒÅÊÏ
áҁÝ ÂÎÂÙÅÝÑÐ ÑßeáÒÌÝÏ ´ÊÄÝÒÌÝÏ ÔÐÒÝÌÝ
¥ÝÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÝÒÝÎ ÊÏßeÞÕÔÝÌ ÄÊÊÏ ßÏÜßeÌß
ÄÂÅÝÒÅÝÏ ÔÊÔß ÒÊÄÔÝÌ f´ÂÂßÏÎݚ ´ÝeÇeÞÝÏ
¿ÔÝÏÄßÑÝu
ÃÏß×àÔØêrëìÜîßÏÙ


oÐe ÊÔÝÌ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÇÔÅÜÊ Ðe ÖÂÒÊ


ÓÇËÝeÞßÏ ÐÙÐÙÇÏ áÒÂÅÔÝ ÎßÔßÒÂÏÄÐ ½ÔešÏ


ÏÝeÅÊÔ߁ÅÊÔßÊÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÒÂÏÜÂÄ ÅÂÒÝÙÅÝÄÂ
ÌÜÐeÇÏ ÔÜÝeeÞßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÊÎeÝÑßßÔÝeÞÝÏ
ªÊÓÕÓÝÏßÑÝÏešÏßÏÂÔÉÂÌÐÏÝÏÙÇÙÂÄÂÔÝeÞÝÔÝÏ

ÌÜÂÎ ÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔ ¿ÔÝ ÅÂË΁ßÏ ÒÝÎßeÇÄß


ÔÝÌ ÓÕÃÃÐÔÂÌ ßÄÝÔeÝÎ Ýρß" ½ÔÒÊ ÂÄÜÇÔÌÝÏÌÂ
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ²ÝËÊÌ ÒÝÎßeÇÄßÏÏÊÏ ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÒÝÔÒÊeÏÊÏ ½ÒÝÌÝÝÎ ½ÔešÏ ÊÌÄÜÊ ¿ÄÝÒ
ÊÌÕÎÊÌÝÏ ÔÕÒÝÌ ßÌÝÌ ßÄÝÔeÝÎ ÔÝÒÌÝeÞÝÏ Òß
ÒßÔÅÜß ÎßÎeÝÏÔКeÅÝÙÝÌÐÅÔÝ ßÄÊ ÔÐÒÅÝÏÂÏ
ÝÏÌßßË ÝÒÝÎ ÝÅÔÐÅÝÔÌÝ ÝÔešÏ ÝÎÝ ÓÕÃÃÐ
ÔÂÌ" ½ÏÌÜÂÎ ÅÂeÄÂÄeÇÏÂÔ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÌ ½ÏÝ
ÌÂÅÔÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¼ìÜéÏØÑêÒêßÒêÜ
ßÏÛÙêrëìáêêÜÙéÏÛ
ìáêÜÑìáê
 ªÊÓÕÓÝÏß ÏÊÏßÅÊÔßÊÏ ÎʁÌÝÒÊ ÒßÎÌÝeÞÝ
ÒÝÌ ÏÝeÝÒÊÒÊÏßÔ ݓÔÔÜݚeáÂÙ ԁ݁ ÄÂeÞÝÔ
ÄÂÏÄÝÔÝÏÌÜÂÎÔÝÄÏßÏÝÒÝÌÝÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße
!¿ÄÝÒ ÅÝÔ ÏÜßˁßÌÄÝÔ ÂÎÐÎÂÌÂÔßÔÝ Ýρß ÂÄÂ

ÌÜÐÌÂԁ݁ÄÂeÞÝÌÄÂÏÄÝÌÎʁÌÝÒÊÕÏÄßÙÞÝÎ
ÝρÊÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ÅÜßˁßÄeÊÏ Î߁ÊÏ ÂÏ ßÒÅÝÑ݁
ÄÂeÞÝÏ ÅÝÏÝÌ "½ÏÌÜÂÎ ßÔÝÏÄ ߓˁßÄÝeÞß ÔÐ
ÒÝÌÝ ÅÝÔ ÏßÒÊÌÄÝÔ foÝËÝeÅÝÏ ÝÏßÏ ÄÂÏÝ
ÝÏÝÌÝu½ÏÌÜÂÎÅÝÔÒ݁ÝÒÌÝeáÄܚËÅÝÔÐÑÐÑ݁
ÒßeÝÔÅÜß ÝÏÂÏÜÂÂÄÂÏÄßÔÝ «ÜßeÝÅÊ ÔÊÔß ÅÝÔ
ÏÜßˁßÄÝÒÌÝÏÊÅÝÔ ÝeÝÔÝÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÄÂ
ÌÜÐÒÌÝÏ áÂeǁÂÙ ÄÂÏÄÝÌ ʁÕÏ ߓˁßÄÝeÞß ÅÝÔ
ݓÏÊÌÄÝÔf´ÕÎÅÊÅÝÔÝÄÂÌÜÐÅßԁÄÂÏÄÝÌu½Ï
ÌÜÂÎ ÝÏÌ߁ÊÔ ÅÝÏÝÌÝ ÒÂÔÄÂÅÜÂ ÄÂËÎÂÏÅÝÒÅÝÏ
ÕÔÝÒÝÌÝÎÝeÞÐÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐÔÄÂeÞÝeÝÌÐoßeš
ÜÝÎÅßÎÅßÎ߁ÊÏߓÅÝÒÅÐeÇÔÝÂÎÝÔÄÂeÞÝÏÏÂÒÂÏ
ÝÒÌÝeáāÝÏ ÎÊÌÝÏßÝÎ Ò݁ÝÒÌÝeáÄÝÒÌÝÏßÏ
ÙÊÏÊÔÌÊÏÕÄÊÌÏÂÒÂÏÅÝÒÅÐeáāÝϝ
 ½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏ ߓˁßÄÝÔÌÕeÞÝÏ

½ÏÝÌÝ ÖÂÒÊÓÇË ´ÊÔß ÅÝÏÂÏ ߓˁßÄÝÒÌÝÏßÔ


ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂÎÅÝÏÐÔÜÝešÂÎßÔÄÂÅÔÝßÄÝÔeÝÎÄÐe
ÝÔÄßÂÎßÔÄÂÅÔÝ Ýρß ߓˁßÄÌß ÅÝÏÊÏßÔ ÔÕÎÅÝÔ
ÝÎÝ ÅÝÏÊÏßÔ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔ ÝÎÝ ÅÝÏÊÏßÔ ÙÝ
ÙÇÔÌÊÏßÔ ÝÎÝ ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÔ ßÏÂÒÂeÞÝÔ ÂÏÝ ÄÂË
ÝÒÅÝÏÂÏÏßÒÜßˁßÌÄÝÔÝÏÌÜÂÎÔÂÔe݁ÝÏÄÐÏßÒß
ÌÝÄßËÅÝÔ oÂÎÐÎÂÌÂÔ݁ÐÌÜßˁßÄÝÒÌÝÏßÔßÔÜÐ
Ñße ÜÐÙÞÝÔ ÒÐÙÅÝÑÝeÞÝÔ ÂÔÝeÞÝÔ ÊeÌÝeÞÝÔ
¤ÂËÝÎ ÝÏÌ߁ÊÔ ÎßÙÝÏÌÝ ÅÝÔ ÒÂÌÐÒÅÂÌÄÜÂ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÒÅÝÏÂÏ ÙÂÎÜÂÎ Òßß ÅÝÔ ݓÏÝÏÒßÕeÝ΁ßÌÄÝÔ


ÝÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ÅÝÔ ÏÂÒÂÏÜáÎÝÏÅÝÌÄÝÅÝÔ ÔÊÔß
eÝÅÊÑÝeÞÝÔÒßàÝԝ
¼ìÜéÏØÑêێêráìrêÙÒÏáÑêrÔÜ
ŒÏÛÝÛÏÙÏá
oÕÔÝÏßÄÂeÞÂÂÎßÔÄÂÏÄÝÌÂÙÂÄÂešÎÏßÏÝÏ


ßϽÔešÏÊÄÏÊύ¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝÏÝÏßÏÎ߁ÊÏ
ÒÂÂÎßÔÄÂÅÜ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ¿ßÊϝªÊÓÕÓÝ
Ïß ÔÂÔeÝÅÏßÏ ½ÏÏÂÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ÒÝÔßÏÎÂÄÏßÏ
ßÎÕÎßÌßÔ ÝÏÌÜÂÎ ߓˁßÄÏÊÏßÔ ÎÝÅÒßÎÌÝeÞÝÔ
 oÂÎÐÎÂÌÂÔ݁ÐÌ ÝÏÂÏ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ

ÄݚeÞÝÏ ÊÄÝÌ “ˁÂÄܚÒÝÌÝ foÝÇÔÅÝÔÝÌ ßÏÎßÙ


Ô݁ÝÎÝeÞÐ ÅÂÏÔßÏÎÂÄeÇÏu !½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÎÜÂË
ÂÄܚÒÝÌԁÝÏÏÂÏ݁ÙÊÏÊÔÌÊÏßÔßÏÂÂÙÝÔÏÂÔÄÝ
eÞÂÔ݁ÐÏÂÔ ½ˆÔÔÜݚeÌßÏ ÊÌÄÜÊ f¥ÝÎÏÂÏ ÄÂË
ÊÅÝÔßË ÔÝÒÌÕÒÝÏ ßÏÂÏÝρÂÄÜÇÒÅÝÏ ÝÔÝeÞÝe
ÝeÊÅÝÎÅÊÔßÌÝÏßϪÄÌßßʁÜßàÌßÊÔÅÊÄÂu
"oÐeÊÌÄÜÊf¥ÝÎÏÂÏÔÝÒÌÕÒÝÏßÔÎÝÔe݁ßÏÌÕÄ

ÒßÔÔÊÙÝ΁ÂÌÐÒÐÄÂÙÅÝÔÝÏÌÜÂÎÔÒÂԁÝÓßāÝÏÂÔ
ÝÏßÏÂÔ ÊÄÌß ßʁÜßàÌß ÅÝÎÝÌÝu qÝÒÐÂÄ
ÊÌÄÜÊ f¥ÝÎ ÄÝÔÌÕßË Ô݁ÂÄÔ݁ÝÌ ÔÒÂeÄÂÌÄÜÂ
ÅÝÎ ÇÔÝÌu ¤ÝšeÞÝÏ ÑßeÝÏÔßÔÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÔÝÄ
ÏßÏÝÎÝeÞÐáÒÂßÔÝÏÄßÔݽÏÌ߁ÊÔáÒÂßÔÝÏÂρß
ÏÂËÑÝÅÜßÝÏÌÜÂÎÔÜÊÄÊÄÏÊÏÄݚeÞÝÏfoÝeÝÔÅÊ
ßÝeÑß ÅÂÎÅÂÒÂÄÝÔÅÝÒßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÂÙ݁ÅÝÏÂÔ
ÕÔÒÊeÝ ÝÎÝeÞÐ ÜÐÙÞÝÔ ÒÕÙÇÄÝeÞÝÔ ÊeÌÝ
eÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÂÔÝeÞÝÔu f¿ÔÝÏÄßÅÝÔ x ÊÌÄÜÊ
ÄݚeÞÝÏ x ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ ÅÝÏÂÏ ÔÜÊÄÊÄÝÏ ÅßÏ
ÌÕÄÒßÔßÄeÊÏ ÝÔÒÜßÙ ßßÝÏ ÄÂÒÌÝÏ ÄÂÏÄÝÏu
½ÏÌ߁ÊÔ ßÔÝÏ ÔÜÊÄÊÌÄÜÊ foÝeÝÔÅÊ ÒÜßÔÜÇÌÄß

ÝÏÌÜÂÎÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÌÊÏÂÅÔÂÙÅÝÒÂÓßÄÜáÏÄßÔÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÝÏßÔ ÝÎÝeÞÐ Î߁ÊÏ ÒßeÞÕÄÝeÅÝ


ÝÏ áÔÝÏÄÐ ÂÎÐÎÂÌÂÔßÔÝ ʁÕÏ ÅÝÎÏÊÏ áҁÝ
ÎÝÅÒßÎÌÝeÞÕ ÏÝÔÄÂÏ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÝÎÝeÞÐ
áÏÐÒ“ˁÂÄܚÔÔßeÝÅÊÙÊÝÒÝÎÏÝÔÄÂÏÂÔÅÝÎÝÌ
ÂÎÐÎÂÌÂÔÝÌu
±ÏÙßìÒéíæÔæŽêrëâ·×àâàêÜ
ªÊÓÕÓÝÏß ÒßßÏ ÅßeÇeÊÏ ÎÝÌÜÐÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÏ


°ˆÒÂÝÒÝÌÂÅÔÝÔÝeÊ̽ÔešÏÊÌÄÜʍ®ßÊÏÇÔÝÒ
ÌÝÏ¥ÝÎÝÌÝËÜÂÒÂÔÌÐÐÔÝeÞÝÏÝÔeÝÅÝÌÝÔeÞÂÌ
ßÄÜßÏÝÌÌÎʁÝÌËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÌÙÂÌßÔÔÝÌÝÎÝ
ÙÇÏßÔÜáÅÔÂeÅÝÒÅÝÌ ߓÌÄÝÒÅÂÝÎ ÄÂÏßÄÂÏ ¥ÝÎÝÌ
ÝÏßÏ ÙÂÎÜÂÎ ÒÂÔÄÂÅÜ ¥ÝÎÏÊÏ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÕ
 ®ÊÌÝÏß ßÔeÝ ÏÊÎÔÊÏÊÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ “ÂÏÎÝÌßÏ

ÕÔÔÝÏÑÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÔeÝ ÏÊÏßÒÌÝeÇÅÜßÏ ¥ÝÎ ÝÏ


ßÏ eÝÄÂÄÝeÞÝÏ ÄÂÌ ¥ÝÎÏÊÏ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÕ
!®ÊÌÝÒÊÕÏÎÊÌÝÏ߁ÂÏÔÕÒÝÅeÝÌÕÄÂeÞÂÒß

ÔßËÌ݁ß ßÌÄÝÒÂˁÝÏ ßÄÊ ÝÒÝÎ áÏÐÒ ÏÝÒÝeÅÝ


ÏßÏ ÝÎÝeÞÐ ášeÝe ʁÕÏ eÝÅÊ e݁ÝÌ ßËÄß
ßÔÝ ÅÂË΁ßÏ ÎÂÏßÔ ÑeÝÔÌÐÏÄÐ ÔÂҁÅÝÒÅÝÏ"
"¢eÝÎÝ ßÄÝÒ ÝÏÂÏ ÒÂÔÂËÌÝÎÅÐÏßÏ ÝÑܚeÅÝÏ

ÝÏÌÜÂÎ ÒÂeÄÂÄÏßÏ ÑeÝÔÌÕÌ ÔÂҁÅÝÒÅÝÏ ÝÎÝ


eÞÐÒÝÌ ÅßÔÂΠÝÏßÏ ÔßρÕ ÏßÒßÔÙ݁ÝÏ ÝÔešÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÒÊÄÝÒÌÝÏßÔ fqÐÔßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÔÂÒÂ

ÝÎÅÐÅÜß ÏÂÂÎ eÝÄÂÌÄÜß ÑeÝÔÌÕÌu ¿ÄÝÔeÝÎ


ÄÂËÒÜßÔÊÒÌßÒÝÎÇÔ܁ÏÜßeÝeÞÝÏÎÂÒÂÌÄÝÒÅßÔÝ
ßÄÊÝÒÝÎÏÝÄÂÌÜÐÏáÏÐÒÝÏÌÜÂÎÝÒÝÎÏÝÙÊÎ
ÅÜÕÏßËÄß ßÔÝ ÅÂË΁ßÏ ÝÏÂÏ ÅÂÎÝÔe݁Ù ÎÝÏ
ÅÝÔeÇÌÌßÏ ÎÂÒÂÄÒÂÔÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔ ÒßÏÒÕeÝeÔßÄÏÊÏ
ÝÏßÏ ߓÎÊ ÔÝeÇÒÌÝÏ ÝÏÝÌÝ ŁßÒÜÂÎÝÔe݁ÙÂ
ÎÝÏÅÝÔeÇÌÌßÏ ÎÂÒÂÄÒÂÔÂ" ½ÏÌÜÂÎ ßÄÝÒ ÝÙÇ
ÔÝÌ ÄÊÊÏ ߓßeÞÝÏ ÙÇÌÝá ÝÏÂÏ ÒßρÊÄÝÏÊÏßÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÄßÔÅÂÄËÝÒÜÂÔÝeÞÝÔ ËÝÏÂÔÝÏÄÐ ÂÎÂÒÂÄÌßÅÝÒÅÝÏ


½ÎÝÝÎÔÕÒÝÅeÝÌÕßÄÝÒÔÐÒÅÝÏÂÏÝÒÝÎߓÏÕ

ÝÔÙÝÅÝÔÌÝ ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÔÕÒÝÌ ÄÂÒÌÝÏ ÙÂ


ÎÜÂÎÒÂÔÄÂÔÝÌ¥ÝÎÏÊÏÒßÅÜàÙÇفÝeÞÕ
´ÜßàÔÜßË x ÏÝÔ߁ÊÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÏÝÌÊÔ

ÝÏßÏ ÒÂÑÂÂÅÜ ÄÂÌ ÔÜšÙÂÙÂeÞÐ ÒßÕ ÝÏßÏ ÔßÏ


ÌßāÝÌ"°ÑÐÑÝeÝÅßÏÒÂÝeÝexÏÝÏÊÏÔÝÊÏ
®ÊÌÝÏÄÂÒÌÝÔÄÊeàÔÎÂÙÝÏÂÏÏÝÄÂešÎÏßϝ
ÁêێìÑêrëêÜîßÏÙêáìÞÏrÒêÜ

 ÏÝÎÌÝÊÏßÔ ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ


 ¯ÝÇÔÊÏßÔ ªÊÓÕÓÝÏ ÑÂešÎÔßeÝÌ ½ÔešÏ

ߓßeÔßÔÝeÞÝÔ ¶ÂÒÊÓÇËÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÊÏßÏÙÊÙÇ
ÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ ÏßÌßÄÌÊÔÊÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ
ÏÊÄÊÏßÔ ½ÏÂÏ ÒÝÅßeÇÄÝÒÌÝÏÊÏßÔ ߓßeÔßÔÝ
eÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÑßÔ ÂÎßÔÄÂÒÌÝÏ ÝÒÝÌ Òßßϝ
½ÏÌ߁ÊÔªÊÓÕÓÝÏßÔÝÄÏßÏÂÔÝÒÝÌ݁ÐÔßÏÂÔÏß

ÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔßeÔߍ®ÊÌÝÏ߁ÂÏÔÕÒÝÅeÝÌÕÏÜÝÔ
ÄÂÒÌÝÔÎÝÔe݁eÇÌÌßÏáÒÂÌÝÔßÑÂÔÝÏÌÜÂÎÝÏÏßÏ
ÝÏÂÏ ÏÜÝÏÔÝ΁ßÄÏßÏ ¿ÄÊ ÝÒÝÎ ÏÝÑßeáÏßÏÂÔ
ÝÏÂÏ ÝÒÂeÇÌÌßÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÐÏÜÂÙÅÝÏÌßÏ
ÑÂÒÐe ÙÝÅßËÏÕÔßÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÝÎ ÏÝeÝÒÊÒÏÊÏ
ÔÝ΁ßÄÝeÞÝÏ eÞÐÔÂÅÏßÔÝ" cÞÕÌÝÎ ÒÂÌÐÒÅÂÌ
ÄÜ ÒÊÎÔÊÏÊÏ áÒÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÒÜßˁßÄÏÊÏßÔ ÔÕÎ
ÅÝÔ ßÄÝÒ ßÏÂÒÂeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÒÊÌÄÜß ÝÒÝÌÝ
foÝÌÐÒÅÂÄÔÝÌ ÅÝÎÝÌ ÒßßÏ ÄÂË ÔÝeÞÕÏ ÔÝ΁ßÄÝ
eÞÝÏ áÒÂÌÝÔßÑÂeÅÝÏu ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÌßÔßÎÝÏ
ÊÏÝÎÝÝÏÏßÏߓßeÔßÔÝeÞÝÏÎÊÌÝÏßÙÊÏÊÔÌÊÏ
ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏÂeÄÂÒÝÔÙÝÒÌÝÏÊÏxÝÔešÏÌÐÒ
ÅÂÄÐ ÏßÒßeÅ݁ÝÏ ʓʓÌ ÎÝÌ݁ ÝÒÂeÇÌÌßÏ
ÎÝÏÅÝÔÌßÏÐÏÜÂÙÅÝÏÌßÏÑÂÒÐeeÝÅÊÑÝeÞÝÌÎÊ
ÌÝÒÝÌÒÜßÏÕÔÏÂÂÎÂeÄÂÒÝÔÙÝ̝

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿êáêێìÑé§ÞêrÑêÜáêÛÏÜìÜ
! ¿ÄÝÔeÝÎ ÄÂË Ðe ÔßÏÎÝÙÞÝÏ ßÄÜßÏËÝÒÜÝÏ
ÎÊÌÝÏß ÄÂÒÌÝÔ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ßeÅÝÑÝeÄÝÏÔÝÎÂÏßÔ
ÝÏÌÜÂÎÝÏÏßÏÝÏÂÏÒÝÔÝ΁ßÄÏßÏ¿ÄÊÝÏÂÏÝ
ÒÝÎ ÏÝÏÝÏeÇÄÏÊÏ ÑʁÊÏ߁ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÝÎ ÏÝ
ÕËÄßÅÝÔÌÕÏÊÏ áҁÝ ßÔÑßÏÂÒßÒΠeÞÐÔÂÅÏßÔÝ"
"cÞÕÌÝÎ ÒÜßˁßÄÏÊÏßÔ ßÄÝÓßÔÔÕÎÅÝÔ ßÏÂÒÂ

eÞ݁ÂÄÔßÝÏÌÜÂÎÒÊÌÄÜßfoÝÌÐÒÅÂÌÄÝÔÝÌÅÝÎÝÌ
ÒßßÏ ÅÝÎÏÂÏ ÔÝeÞÕÏ ÒÝÔÝ΁ßÄܚ ÑÝeÄÝÏÔÝÎÂ
ÏßÏu ¤ÂËÝÎ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ Ô߁ÝρÊÏ ¿ß
ÊÏ ÂÏÅÇÍÔß ÒÂÌÐÒÅÂāÝÔ ÝÏÏÂÏÜÂÂeÔÂÔÝeÞßÔÝ
ÎÊÌÝÏß ÙÊÏÊÔÌÊÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏ ÂeÄ ÒÝÔÙÝ
ÏÊϝ
pîÞrîáêrëêÜìÙêÙ
ªÊÓÕÓ ßßÌÝÏ ÅÂÄßÔÅÂÄeÇÏ oÐe ГÒÂÄßÔeÞÂÌ
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÊÒÜß ßÌÌßÔ qÊÏÙÞßÏ ßÌÝÌ ÊÌÄÜÊ
ÝÏÝÌÝÔeÝÅßÔÝ f¢Ôß ÊÏßËÝeÅÊ ÅÝÎÏÊÏ ÅÂËÎÝ
ÙÞÝÔÂËÄ݁u½ÏÌÜÂÎÝÔeÝÅßÙÝÄÊÏÊÏÅÂËÎÝÙÞÝÏ
ÂÌÌÂÄÝÔÅÝÒÝÌ ±ßÔeÇ ÊÏÙÞßßÌÌßÔß ÒÕÎßÌßÄÏÊÏ
ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÝÏÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝÏÌÜÂÎ ßÌÄßÔÅÜÊ
ÙÇÌÝáÂÏÐÔÂÅÔÝqßÏÌÕÝÏÂÏeáÑeÝÑÂÏÏßÏԁÝÎÝ
eÞÐÝÏÊÏÅÂËÎÝÙÞÝÏÂÎÌÐÎßÒßÄÝÔÄÂeÞÂÔÝÌ ÝÏ
ÐÝÎ ÝÏÄßÒ ÔßeÑÝÌ ÊÎÝÒÜßÏÕÔ ÝρÊÏ ÏÕÔßÌ
ÏÜßeÅÜÊ ÌÝÔÅÝÔÜÂÔÅÝÒÅÝÏ ½ÔešÏ ÜÐÔÄ߁ÐÅÜß
ÝÏÌÜÂÎ ߓÎÑÝÒÅÐÅÝÏÒßÔÝÓßÌÄÜß ÝρÊÏ ÏÕÔßÌÊÏ

ÐeÏÝÎÝÔÄÂeÞßÔݽÔešÏÝρÊÏÏÝÅÝÔÜÂÔÝÔÄÂ
ßÏ ÔÂeÄÂÌÐÒÅÂÄ ËÝÒÜßÔÝÌ ÏÂÏÝÏ ÄßeÇÒ Òßß
ÏÝÒ߁ßÔÊÏßÔ ʓÎÑÝÒÅÕÔ ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÎÝ ÝÏßÏ
ßÔeÝݓÏËÝeÝÏ ½ÏÌÜÂÎÙÇÎÅÜÐÏÄÂÔÝÌÝÔešÏÊÌ
ÄÜÊf´ÜßÒÄݚeÞÝÔÅÝÎÝÌÝÔeÝÅÒÂÌÝÏÌÜÂÎÝÒÝÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÄÂÒÌÝÏ ÎßÙÝÏÌÝ ÔßˁßÔ ÅÝÎÝÎ ÕÔÌÕ ÔÝÄÜÊÒ


ÌÝÏ ßÎÅÝÔÜßÔß !®ÝÑßeÝÏÔßÔÝÌ ÅÝÎÝÌÝÔeÝÅß
ÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÎÊÄÝÏ ÝÔešÏ s¢Ôß ´ÜÂÂÔÄÂÅÜÂÌ ÅÝÎ
¢ÂßÔÝÝÏÌÜÂÎÅÝÏÝÌÝ "¥ÝÎߓÔÌÊßÔ߁ÌÝeÞÊ
ÅÝÎߓˁßÄÝÌÅÝÏÊÏßÌÌßÏÕÄßeÇÒÝÎÊÏßÑÊÒÊÅÊ
áÂÏÄÐ ÄݚeÞÐtu ½ÏÌÜÂÎ ÝÔešÏ ÝÔÅÜÊ ÝÏÝ
ÌÝÔeÝÅßÔÝ´ÊÔßÝÔešÏÅÂÔÄÂeÇÏÇÑÙÇÌÝáÂÝÔeÝ
Åß eÞÕÏÊÏ ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÇËÄßÙÕ ÒÝÔÙÝÏÊÏ ßÌÝÌ
½ÏÂÏÌÝÔÅÝÏÔÝáÅÏÂÏßÏÐÎÎÂÙÂËÑÝÏßÏÝÔešÏÝÏ
ÌÜÂÎ ÐÌÄÂÔÜÇÄ݁ÐÏßÏ ¿ÌÝÌ ÊÌÄÜÊ f¢Ôß ´ÜÂ
ÂÔÄÂÅÜÂÌÅÝ΢ÂßÔÝÝÏÌÜÂÎÅÝÏÝÌÝ¥ÝÎߓÔÌÊ
ßÔ߁ÌÝeÞÊÅÝÎ ߓˁßÄÝÌ ÅÝÏÊÏ ßÌÌßÏÕu ½ÏÌÝ
ÝÔeÝÅß ÊÄÏÊÏßÔ ÝÏÊÏ ÄݚeÞÝÔ foÝeÇÒÌÝÏÊÔÝÌ
ßÝeÑß ÝÒßÔÅÝÔÌÝ ԁ݁ ÄÂeÞÝÔ ßÄÊÒÜÝÔ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÝÏÂÄßÒÜßÑÂÔÅÝÔÌÝ ÝÔešÏ oÝÒÝeÅÝÌÄÂÔ
ÅÝÔÌÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÝÑeáÅÔÂÔÅÝÔÌÝ ÓÂÏÆÂÍÊáÑeáÌÂ
oÝÏÒÝÄÊÏÒÝÅÝÔÌÝ ÅÝÏÌÝßàÕ ÝÏÌÜÂÎ ÝÂÂÏ

ÎÂÔÅÝÔÝÌ ÎÝÏÌÂÙÞÂÒÂÎßÔÄÂÎÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÏÅÊ


ÙÊÄßÏÎÝÌoßešÜÝÎÅÝÎÏÊÏßÌÝÌÝÏÕÒÄÜÊeÞÕ
ÅÂÔÄÂeÇÏ “ÎÝÏÝÎ ÄÂË ÝÔešÏ ÏßÎß áÅÔÂeÝÔÄÂÒ
ÌÝϽÔešÏÅÂÔÝ΁ßÄeÇÏÝÏÒÜÂÎÊÅÝÒÅßeÞÕeÊÏu
½ÏÐÝÎ ÝÔÒÊ ÅßÙÇÄÝÎÅÐÅÜÂÔ ½ÏÑÝÙÞÝÏ ßÌÝÌ
ÝρÐÔ ÅÂÔÄÂeÇÏ ßÏÂÏÝρÂÄÝÏÄÝáÒÅÝÌ ¿ËÎßÄÝÌ
áÒÂÅÔÝÄÂešÎÏßÏ“ˁÂρÂÔÌÐÅÝÒÅÝÏÙÂÎÂÝÎÑÐ
ÔÐÒÂÅÝÒÅÝÏ ½ÏÂÏ ߓˁßÄÏÊÏ Ðe ÄݚeÞÝÏ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÑÝÏešÏßÏ f¯ÝÒÜßÊÏßÔ ßÏÌÕ"u f¥ÝÏÊÏ
ÝÔeǁÊ ÇÔÅÜÊ x ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ÝÏÝÌÝ ÝÏßÏ x
ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÏÊÏ ÝÔeÝÅÝÏ ÅÂÅÝÏÌÝÂÂÏÎÂÔeÇÏ ß
ešÜÝÎ ÝÏÊÏ ßÌÝÌ ÏÝÎßeÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞßÔÝ
ÝÔešÏ ßÙÄßÒÂÅÝÒÅßÔÝ ÄÂÅÜßu !½ÏÑÝÙÞßÌÝÌ ÂÏ
ßÏÂËÑÝÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ߓÏßÔÅÜÊ ÒÝÑßÔ ÒßÓÊÄÝÌ
áÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ½ÏÌ߁ÊÔ ÝÔeÝÅÝÏ ÝÔÐÅÜß ÝÏÌÜÂÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

“ˁÂÄ݁ÐÏßÏ "½ÔÒÜßÙÝÎ ßÌÝÌ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐ


ÅÜß f®ÝÌÅÊÄʁÊÔÔÊ ÅßÎÊÅÙÊÒßÔÊÅÝÎ ÅÝÏÝÌÂÅÔÝ
ÝÏÕÒÑÕÒßeÝÏÌÜÂÎÐÏÑ݁ÏÊÏßÏÌÕÄÒßÔßÄÊÅÝÎ
ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ ÅÝÏÂÏ ÏÊÏÊÄÊÅÝÔ ¥ÝÏÂÏÝÎ ÝÎÝ
ÔÊÔß ešÝÏΠÅÝÎÝÌÝ áÒÂÌÝÔßÑÂeÅÝÂË ʁÕÏ
ÅÝÎ ÎßÙÝÏÌÝ ÔÜÝÅÊÙÊÄßÔÝÌ ÔÕÎÅÝÌ ÒßßÏ ½Ô
ÒÜßÙÔÊÔ߁ÐÔßÏÅÝÏÊÏßÌÝÌÎÊÌÝÏßeáÑeÝÑÂÏ
ÏßÏÅÝÏÊÏÅÂËÎÝÙÞÝÏÌÂÎßeÅ݁ÂÄÝÌÒßßÏáÒÂÅÔÝ
ÑßeÝÏÔßÔÅÜÊ ÅÝÔ ÅÝÏÌÝÂÂÏÎÂÔÅÜß ÝÏÝÌÂÅÔÝu
f¥ÝÎÏÊÏ ßÌÌßËÅÝÔ x ÊÌÄÜÊ ÝÏÌÝ ÝÔeÝÅÝÏ x

ÅÝÔÂeÝÎÝÐÏÑ݁ÅÝÎÝÌÒßßÏÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ
ÒÜßÏÕÔ ÅÝÎÝÌ ÄÂÒÌÝÏ x ÝÎÝeÞÐ ÅÝÏÊÏ ½Ô
ÒÜßÙÝÎ ÎÕÒÊ ÌÐÒÅÂÄÝeÞÝeÝeÎÐÒß ÝÏßÏÂÅÔÝ
ßÄÝÒ ÅÝÏÊÏ ÝÔeǁÊ ÝÏÕÒ ÅÂÄÜßÔÄÂeÇÏ ÊÅÝÒÝÎ
ÝÔešÏ ÏßÎß áÅÔÂeÝÔÄÂÒÌÝÏ ÅÂÔÝ΁ßÄeÇÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÄÝÔÒßÔÅÜÊu


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·ÞÙêrë×ÜîßÏìÜÏÜrîrëêÜ


oÐe ÅÂËÎÝÙÞÝeÞßÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ áÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏ
ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝ


½ÏÌÜÂÎ ÄÂË ÅÂËÎÝÙÞÝeÞßÔÝ ÏßÄÊÏÄÊÌÄÜßÏ ßÏÎßÏ


ÝÏßÏÝÏ ÝÔešÏ Ò݁ÜÐÔÄßÄÝÒÌÝÏßÏ ¿ˆËßÄÝÌ
ÝÔešÏ ßÔÝÏ ÊÌÄÜÊ f½ÏÒÜÂÎ ÄÂË ÅÝÏÝÌÝ ÒÜßÏÕÔ
ÔÝÄÂešÎÝÒÌÝÏ" oÊÏßËÝeÅÊ ÅÝÎÝÌÝ áÒÂßÏÂÏeáÌßÏ
ßÏÂÒÝeÅÂÔÎʁÌÝÒÊÕÏÅÝÔÙÂÎÜÂÎÒÝÎÂÅÔßÔÝÒÊ
ÏßÏeÇÅÜßu ½ÏÌÜÂÎÝÏÌ߁ÊÔáÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏÊÌÄÜÊ
ÙÇÏßÔÐÄßÌßÅÔÝf®ÝÒÜßÅÜßÌÅÝÎ"¥ÝÎÝÌßÔÝÏÄÂÊÔ
ÌßÒÌÝÏÊÏ ÅÝÎÝÌÂËÑÝ áÒÂßÏÂÏeáÅÝÒÅÝÏ ¤ÝeÑÂÔÌÐÌ
ÅÝÎÔÝeÄÂÄÝÒÌÝÏÄÂÏeáÔÌÐÌÝÏÕҁÜÐÙÞßÅÝÎÔÝ
ÝÒÌÝeáÔÝÒÌÝÏ ¥ÝÎÏÂÏ eÝÅÊ ÒÝÒßßÄÝÌ ʁÕÏ
ݓÏÜßˁßÌÄÝÎ ÙÇÏßÔÒÂÅÔÝ ÔÊÔß ÅÝÎ ÏßÒßÏÒÕeÔßÔ
ÅÝÎ áÒÂßÏÂÏeáÅÝÒÅßÑÝu ½ÏÌÜÂÎ ÝÏÂÏ ߓˁßÄÏÊ
ÏßÔÝÏÝÌßÔÝÏÄßÏÂÙ݁ÝeÞÝÔÅßÎÅßÎ߁ÊÏÂÎÜáÏÒÂ
½ˆÔÔÜݚeÌßÏÝÏÂÏÑÝÏešÏßÏf´ÜßÒÅÝÏÊÏÂÙ݁ÅÝ
ÎÝÌßÔÝÏÄßÔÝ"uf®ÝÔe݁eÇÌÌßÏÝÑÂeÅßÏÕÔÔßÎÝ
ÅßÔu x ÐÙÝÔÌÐÏßÏ ÝÏßÏÝÏ f¤ÂË ÅÝÏÊÏ ÌßeÊÌße
ÅÂÔÂÏÝÏÏ݁ÝÎÂxÊÌÄÜÊÝÏÝÌÝáÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏx
ÝÄÂÌÜÐÅßÝÏÌÜÂÎÎßÙÇÝeÑßÝÌßeÊÅÝÏsqÊÒß
eÊÌÌÊÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÑÂÒÐetu ½ÏÐÒÝ ÑÝÏešÏßÏ
ÝÏÒÜÂÎÐef¥ÝÏÂÏÝÎÔÜßÒÂÙ݁ÐßËÎÊÔÝÏ"ux
f®ÝÔe݁eÇÌÌßÏ ÑʁÄÝÔÒÝeÝeÌÊÏ ÔßàÙÅÝÔu x
ÐÙÝÔÌÐÏßÏ ÝÏßÏÝÏ ÁÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏ ÏÊÄÊÏ
f¤ÂË ÅÝÏÊÏ ÌßeÊÌße ÅÂÔÂÏÝÏÏ݁ÝΠoÝÌßeÊ
ÅÝÏ sqÝÒÂeÇÌÌßÏtu !¿ÔÝÏÄ ÂÏÜáÏßÏ ÊÑÌÝ
eÞÊÏáÒÂßÏÂÏeáeÞÝÏßešÝÔešÏÏÝÙÊÙÞßÄÊÔÅÜÊ
ešÔÝ΁ßÔÄÂÔÂÅÂÔÅßeÇÄÝÎÅÐeÇÏ¢ÏÝßÅeÝÏÂÏÅßÔ
ÊÅÝÒÌÊÏßÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÏÕÔßËÊÌÄÊÌÊÏ ÝÒÅÊÏ ÔÂË
ÌÝÅÝÒÅÝÌÌÕÄÙÇÎÅÜЁÄÂeÞÝÔÊÑÝeÞÝÌГÒÂÄßÔeÞÂÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

" ½ÎÝ ¥ÝÎ ÔÐÒÝÌÝ ÔÊÄÝÒÌÝÏ ÅÝÔÐ ßeÅÝÌß ÙÊ


ÏÊÔÌÊÏÅÂËÎÝÙÞÝÏeÞÐÎÂÔÕÎÅÝÔʁÕÏÔÊÔßÝÏßÏ
ÒßÔßeÑÝÅÜß “ˁÂÄܚÏÐ ÏÜÝÔÄÂÔÝÌ ԁÐÏÑ݁ÌßÏ
áÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ®ßÊÏÏÊÑÊÏÎÝßÔÝÄÂeÞÝÌÝÏ
ßÏÏÊÑÊÏÝÎÝГÑÔßÔÝÄÂeÞÝ̮߁ÊÏÊÑÌÝeÞÊÏ
ÎÝßÔÝ ÄÂeÞÝÌ ÝÏßÏ ÊÑÌÝeÞÊÏ ÝÎÝ ГÑÔßÔÝ
ÄÂeÞÝÌ ½ÏßÏÂÔ ßÄÝÒ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÊÑÌÝeÞÊÏ
ÅÂËÎÝÙÞÝÏ ݓÒÜßÔÝ áÂÒÌÝÏßÔÌÝ ÝÒÝÎ ÎÊÌÝÏß
ÔÐÒÝÌÝ ÏÝÏÎÝÙÄÝÏÂÄÝÏ eÝÅßÅÂËÎÝÙÞÝÏ ½Ï
ÌÜÂÎßÄÝÒÔÐÒÝÌÝÙÂÎÜÂÎÎÝÙÄÝÏÐe݁ÝÌÔÕÎÅÊÏ
ÝÒÝÎ ÎÊÌÝÏß ÏÝËÝeÏÊÏ ÔÐÒÝÌÝ ÒÝÔßÏÎÂÄܚ
¤ÝšeÞÝÏ ÙÂÎÜÂÎ ÒÂÔÄÂÅÜ ÑÕÒßeà ßÒÂÏßÔÝÏÄß

ÔÝ ÝÏÏßÏ ÝÏÂÏ Ô߁Õ ÒßeÅÝÒÌÝÏÊÏ ÐeÝÎ x


ߓÕ ÐÔÝÏ ÒßÄÎßÌÄÜß ÐeÝÎ ÝÒÝÎ ÄßËÎßÏÕ
ÏÝeÅÝÒÌÝÏÊÏ ´ÕÒÊ ÙÂÎÜÂÎ ÒßÄßËÎßÏÝÔÅÊeÊÄÝÒ
ÌÝÏÊÔÝÌ ßÒÂÒÅÂÒßÔÝ x ÝÎÝ ¢ÂßÔÝ ÝÎÝ ÅÂË
ÎÝÙÞßÔݝ
¶ÏÙÝÜêÜÙéÏÛÌÜÏÜrîÑÏÒêßÒêÜ̎ìŽ×Ü
½ÎÝeÞÐÝÏßÏÅÂÄÂešÎeÇÏÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÒÝÌ


ÎÊÌÝÒÝÌ ݓeÅÕ ÅßeÅß ÎÂÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÅÝÏÂÏ


ÔßρÕ ÏÂeÅ݁ÐÅÜÂÏ ªÊÓÕÓ ½ÔÒÜßÙÝÎ ½ÔešÏ
ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌ áÅÏ ÔÕÒÊ ÒÂÑßÒÂ
ÝÒÌÝÏßÔÝÌ eÝÅÊÑÝeÞÕ ÄÂeÞÐ ÝÔÒÜßÙÝÎ ¿ßß
eÝÅÊ ÔÕÒÅÊÏßÔ eÊÏeʁÝÔ ²ÜßÏÕÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÔÂ
ÏÂÒÝeÅÝÒÌÝÏ ÝÏÂÏԁÝÙÞÐ ÝÏßÏ ¢ÂßÔÝ eÝ
ÅÜßÔÌÊ ¤ÊÊÏ eàÏÜÇÔÝeÞÝÏ ªÐÂÏÏ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ
©ÂÌÐÏ ÝÏÌÜÂÎ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ ÊÅÝÒÝÎ ÔÝÄÝÒ
ÌÝÏ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏÝÏÌÜÂÎÅßÎÅßÎ߁ÊÏ
ÔÜÊÄÝeÞßÔÝÒÌÝÏ ÒßÓÊÄÝÌ ßÏÒÊ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ÒßÔßeÑ݁ÝÔ ÐÔÅ݁ ʓʓÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÕÔßÏÕÔ ÒÝÔÝÎ
ßÄܚÌÄßeÇÒÝρßÏÄßÔÅÂÄÝÌ©ÂÌÐÏÌßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¥ßÎÅßÎ߁ÊÏ áÏÒÂÔÝeÞÝÏ ÂÄÜÂÏÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ


!

ÂÄÔ݁ÝeÞÝÏÐeǁÂÄÝÓÂÔßÔÝxÂeáˁÂÔÝÒÌÝÏ
½ÏÌÜÂÎ Î߁ÊÏ ÂÄÔ݁ÝÒÌÝÏ áÏÒÂÔÝeÞÝÏ ßÄÝÓ
ßÔÝÌxÂeáˁÂÔÝÒÌÝϝ
²ÏØÛêæëêrëêÜêÜÙéÏÛºÏÖÏßë
"¥ÂÏÝÎÝÔÄÂeÇÏ Ðe ÅÂËÎÝÙÞÝГÒÂÄßÔeÞÂÏ ¯Â
ÄßÒÜßÑÝßÏ ÔÊÒÌßÒÎßÎÊe ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÊÏ áÅÔÂe
ÅÝÒÅÝÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ԁÝÎÝeÞßÔÝ ÌÒÝÙÎÕ ½ÏÌÜÂÎ
ÅÂÔÄÂeÇÏ ÜÐÙÞÝÏ ÝÎÝeÞßÔÝ ÄÂÑÝÓÂeÞÝÏ ÝÏÊÏ
ÏÝÏÏÝ ­ÂÉÂÒÞ ½ÔešÏ ÅÂÒÝÙÅÝÔÄÂÔ ÅÂËÎÝÙÞÝ
eÞßÏÂÅÔÂÙÅÝÒÂÓßÄÜáÏÄÝÌÂÙÂÝÏÌÜÂÎÏÝÒÂÂ
ÎßÔāßÏ ÄßeÇÒ ÒÕÑÔß ßÒßÔÝeÞß ÅÂËÎÝÙÞÝeÞßÏ
ÂÎÂËÑÝ ½ˆÔÔÜÝÔ ÏßËÎßÄÊÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÏÎÝ
eàÊÏßÔ ÝÏÊÏßÔ ÄÂÑÝÓÂÔ ½ÏÌÜÂÎ ÄÂË ÄÜÊÅÜÊ
ÜÐÙÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÂÏÅÇÍÝÒÝÌ ÏßÏeÞßÔßÔÝÏ ÝÔešÏ
ÂÎÐÎÂÌÂÔÄÂÏÄßÔÝ¢ÄÒÂÂÎÝÏÂÂÙÅÝÔµˁßÏÜßeÅÜÊ
ÝÎÝÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏÏÂÎÂËÝÏeáÅÜÂÏÝÔešÏ ½Ï
ÌÜÂÎԁÐÏÑ݁ÔÂÏÝÎفÅÝÒÅÝÌßÏÄÂÏÄÝÌÎʁÌÝ
ÏÝÔßÄÊÎÊρßÔÊÏÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏÝÔešÏÐeÊÔÅÜÊ
eÝeÇÑÅÜÊÅÝÒÅÐeáÅÔÝeÞÕÏÊÏ¢ÄÒÂÂÎÝÏÌÜÂÎÝÏÝÌ
ÂÙÅÝÔ ­ÂÉÂÒÞ ¥ÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏ ÕeÊeÞÝÒÜÕÅÜÊ
f¢ÄÒÂÂÎÝÔeÝÅÊÅÝÔ§ËÄßÙÕÊÏßeÅÝÅÊÅÝÎÝÏ
ÊÄÝÏ ÅÝÎÝÌÝ ­ÂÉÂÒÞ ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÏÎßÏßÏ ÎÊÎ
eÝÌ ÒÝeÅÝÔÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÏÙÝÝÔÄßÏÏÊÏ ÅÝÎÏÊÏ
ËÊeÝËÊe ÎʁÌÝÒÊ ÕÏ ÅÝÎ ÔÝÔßÄÊÎÊρßÔÝÒÌÝÏ
ÕÔÊρÝeÇÔÝÌu ½ÔÒÜßÙÝÎ ¢ÄÒÂÂÎÝÏ ÐÙÝÔÌÐ
ÏßÏf¿ÌÌßËÅÝÔÝÌßÔÜÐÅÝÏÅÝÏÂÏßÏÎßÙáÅÔÂeÎÂ
ßËÎÊÔÝÏÝÎÝeÞÐԁÅÝÒÅÝÏ­ÂÉÂÒÝÏÂÝÎxÝÎÝ
eÞÐ “ÂÅÝÒÅÝÏ ªÅÝÒ ÝÔešÏ ÕÔÌÕ ÕÏÔÝÎßÌÄÜÊ
ÅÝÔÝÎ ÔßÄÊÎÊρßÔÝÒÌÝÏ ½ÏÌÝÝÎ ÅÝÏÝÌ
ÝÏÌÜÂÎ ÎÕÒÝÌ ÄÝÔÅÝÒÝÌ ÏÝeÅÊÏÝÎßË݁ÊÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÒßÔÝeÝÏ ÒÝÑßÔ ßÄÝÒ Î߁ÊÏ ÒÂÒÝÎÂÅÔ݁ÅÜÂ


ÐÔÐÒÝÅÝÏÝÌÝxÒÂeÄÂÌÄܽÎ݁ÐÐÏÐÒÝÎÐ
ÒÝÌÝ ÄÂÏßÄÂÏ ÏÝÒÝÎÂÅÔÝÏÂÔu ¥ÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏ
ÊÌÄÜÊf´ÝÄÂÏeáÒÌÝÏßÅÝÔÝÔeÝÅÊÅÝÔÝρÊÄÝÏ
ÝÔešÏ ÅÝÎÝÌÝÔeÝÅÊÏ áÒÂÅÔÝ !oßeš ÅÝÎÝÌ ÄÂÒ
ÌÝÔ ÎÝÔe݁ßÏ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔ ®ÂÙÝÏÂÏ ÝÏÂÏ
ÎÊÔÜß ÏÊÄÏÊÏßÔ ʁÕÏ ÄßeÇÒ ÝÔÒÊ ßÄÏßÏÜßeÌß
ÏÜÊÔÝÏßԁÕÔÌÕ ÔÂÄßÎßρÝÅÝÒÅÝÄÂÏÄÝÌu "¢ÄÒÂ
ÂÎÝÏÂÐÙÝÔÌÐÏßÏf½ÒÝÌÄÂÒÌÝÔÔÝÄܚÔ®ÐÊÓÇËÝÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞßÏ ®ÂÙÝÏÂÏ ݓÏÄÂešÎÝÒ
ÌÝÏÂÔ ÝÏßÏÂÔu x foÝÒÝÎ ÅÝÎÏÊÏ ÝÔeÝÅÊÅÝÔ
¢ÄÒÂÂÎ x ÊÌÄÜÊ ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏ x ÄÂË ßÄÝÒÝÎ
Î߁ÊÏÄÜÊeÞÝeÝÌÕÄÂeÞÝÏÏÜÝÇÔÝÏÑ݁ÝeÔßeÝÏ
ÄÐÝÒÝÌÝÝÏÌ߁ÊÔÝÒÅÝÏÂÏÂeÄÂÏßÒßÔÙ݁ÝÏÙÊ
ÏÊÔÌÊÏ ݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏu ½ÔÒÜßÙÝÎ ¢ÄÒÂÂÎ
ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ f¿ÄÝÒ ÝÒÅÝÏÂÏ ÂÄÂešÎÌ ÏßÏÔÝÒ
ÌÝÏßÔ ®ÐÊÓÇË ÝÏÌÜÂÎ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÔ ÝÒÝÎ
ÎÊÌÝÏßÝÔÒÊݓÏÎÂÔßāÝÔÐÏÂÔÒÝÑßÔÝÎÝßàeÞß
ÄÜßeÞßÑÝu
̕ŒìráìáßìÜÏÏæêáÝßÏÙÑêßÒêÜrêÛÏrîÙÑêßÒêÜ
êÜÙéÏÛÑìáêŒâÜìáÒêßÒêÜ

 ÌÝ ´ßßÄÝÏ ÏÝÔÄÂßÏ ÒÜßÏÕÔ “ÒßÔÌÐeÞÝÏ


 ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝ

eÝÎÂeáÄÝÌ ÝÔÒÜßÙÝÎ ÒÜÂÂÔÄÂÅÜ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ


“ÒßÔÌÐeÞÝÏ eÝÎÂeáÄÝÌ ½ÏßÏÝÏ ÎÊÌÝÏß
ÒßÏÄÝÅÏÊÏ ÄßeÇÒ ÝÏÏßÏ ÐÔßÏÎÜÝeÞÝÂËÅÝÑÝ
ÔÜÂÒÝÔÄßÔÂÅÏßÔÝ ÝÏÊÏ eÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏ ԁ݁
ÏÜÝÔÄÂÏ ÝÏÝÌÊÔ ÝÏÊÏ ʓÏÏÝÌ ÏÂÏÜÝËÎßÏ ÔÂ
Ñ߁ÄÝÔÒ݁ÌßÏ ßÏÂÔÒßeÄÝÌÄÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏÜÝÏÊÏ
ÔÝÏ ÂÅÔÝ ½ÏßÏÂÔ ÝÅÝÏÒÝÒßÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÙÇÏßÔßÔÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÄÝÒ ÅÝÏÊÏ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ ÅÝÏÝÌÝ ÒÜßße


ÔßÔÅÜß ÝÏÄßÔÅÂÄÂÔÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÝÌÊÔ ÒÂÙÇÎ
ÅÜÐÂρßešÅÜÂÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÌÄÝÏ ½ÏÌÜÂÎßÄÝÒ
ßÒÜÂÎÝÔe݁Ù ݓešßÔÝÌ ÒÜßßeÔßÔÅÜß ГÒÂÅÝÏÝ
ÌÂÅÔÝÝÏÌÜÂ΁ßÒÜÂÎÝÔe݁ÙÂݓešßÔÝÌÒßÇÔÝÒÌÝÏ
ÅÝÏÝÌÂÅÔÝÝÏÌÜÂÎÒÊÄÝÒÌÝÏf´ÝÙÇÎÅÜÐÂρßešÒ
ÌÝÏuxÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÌÄÝÏÝÔešÏ
¢ÑÐÓÔÐÍÔß ÊÌÄÜßÔ ¿ÔÝÏÄßÔÝ oÝÏÎßˁßÌÄÝÏ

ÎÕÒÝÌ eÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝϝ ªÊÓÕÓ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß


½ÏÝÌÊÔÝÎÄÂÒÌÝÏÔÕÒÝÌeÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏÄßeÇÒ
ÎÜßÔ݁ßÙÞÝeÝeßËÎÊe ÎßˁßeÞÝÏ ßÄÝÒ ÒÊÄÔÝÌ
ÐÔßÏÎÂˁÝÐÔÔßÔÝ foÝÙÝÑÜÝÏÔßÔÅÊ ÅÂÌßÏÎÝÎÂ
ÝÏÌÜÂÎÝρÐÅ߁ÂÌuxÝÔešÏÐÙÂÒÂÔÄÂÅÜÂ
ÔÐÒÝÌÝ
´ßÏÎÝÙÞÐ ÎÊÌÝÏ ÂÏ ÄÂÒÌÝÏ ÏÕÔßÓÝÏeÊeÞß

ÔÝeÞÝÏ ßÄÝÔeÝÎ áÒÂÌÝÔßÑÅÝÏÒßÔÝeÞÝÏ ÑÕÒße


¿ÄÊ ÅÝÔ ÒÊÌÄÜß ÝÏÝÌÝ ÔÊÔß ÝÔešÏ ÒßÑßeÝÏÔßÔ
ÅÜß áÒÅßÑÝ foÝÒßÓÊÌÄÊ ÝÄÂÌÜÐÅß ÝÏÌÜÂÎ Ý
ÂÎßÔÄÂÅß"u !¿ÔÂÂÏÝ ßËÄß ÅÝÔ ÒÊÌÄÜß ÝÏÝÌÝ
foÝÔÂÄÐeÝÔÄßÂÎßÔāÅß ÅÝÎÝÌÝ ÝÏÌÜÂÎ ßeÄß
eÞÊÏßÄÊÒÜÝÏËÝÑÝÌÝÄݚeÞÂÔÅßÄÊÊÏÅÝÎÔÒÂ
ÂÎßÔÄÂÒÌÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÔÒÂÑÂÄÝÒÌÝÏ ÝÏÐÝÎ ÅÝÔ
ÙÊÏÊÔ ÒÂÂÎßÔÄÂÅÜ ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÑÂÌÄÜÂu "¿ÄÊ ÒßÏ
ÄßeÝÏÌÝÕÄÏÊÏ ÐÔßÏÑÕÒße ÂÎÝÏßÏÂÔ ßÏÎßÏ
ÝÏÂÏÒÝÌÕÄÒßÔßÄÏÊÏÔÜßÄßÌÄÝÒÅÝÏ"¤ÝÏßÝÒÝÎ
½Î݁ ÔÕÒÊ ÔÊÔß ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÒßÏÌÕÄÒßÔßāÝÔÌÝ

ÒÜßÏÕÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÒÝÌÐÄÒÂÔÂÄܚeÝe ÊÄÝÒÌÝÏÊ


ÔÝÌ f®ÕÒÊ ÝÔÒÜßÙ ÄݚeÞÝÎÐÒß ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÎÝÔ
ÔßËÌÝÅÜßÏ ÝÔÒÜßÙ ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ ÎÐÒÅÝÏÂÏ
ÔÂËÌݚeÝeu


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿êÛÏrîÑé§ááììÜÏÑßêŽÒêrÒêáéêæÒêßÒÏ
áéêrrëìá
´ÝeáΠªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ ªÊÓÕÓ ÅßeÇeÊÏ ³ÂÎÂ


ÒÊáÌÝÏÌÜÂÎ¥ÂÍÊÍÇáÌÄÝÔÅÝÒÝÌ oÐeÊÔÝÌÔÊÔß
½ÔešÏÅÂÑÌßÒ݁ÐeÇÏÏÝÎÏÝÎßÔݽÔešÏÏßÏÒÝÏ
ÅÊÊÄÝÏÎÝÏÅÝÔÌßÏßÏÂÄÒ݁ÅÝeÅÝÔÜÝÙÅÝÒÅÂÔÜÝeeÞß
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ¯ÝÄÊeÝÌ ÎÂÙÝá ÝÔÒÊ ÕeÊeÞÝ
ÒÜÕÅÜßԍªÊÓÕÓªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝeÞÊÅÝÔoÝÇËÄßÙÇÔ
ÅÊÎÐÒÝÌݝ ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ÊÄÏÊÏßÔ
oÝeÝÔÅÝÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÌÂeÝÒÐÌÄÝÔÌÝ ÙÊÏÊÔ
ÌÊÏßÔÕÄÊÌÊÔÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞßÔݝ½ÔÒÊÝÔÅÜßÔ
ÝÏÌÜÂÎ ÔÝeáΠÎßÍÇÌÄÜßÔ oÐeÝÎ eÞÕÌ ʁÕÏ
ÎßeÇÌÄÜÊ ÑßeÝÏÔßÔÅÜÊ ÏßÒÅÜÂÄÐeÇÔ ÂÏÜáËÄÂ
¿ß qÝÒÂÑÝÙÅÂÑßßÔÂÔÅÜߪÊÓÕÓÝÏÅÝÔÌÂÅÔÝ
ÒÝÄÂeÝÏÌÝÐÄ݁ÐÏßÏ ½ÔešÏ ½ÏßÏ ГÒÂÄßÔ
eÞÂÏÅÂÔÄÂeÇÏÓÂÎÂÒÊáeÞÐ ¿ÄÊ ÄÂÏßÄÂÏ ÝÎÝeÞÐ
ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÂÔÜÝÙÅÝÒÅÝÔÄÝÌÝeÞßÏÂÔ" x ÑÝÏeš
ÅÜߪÊÓÕÓx¿ˆÎÊÔešÏÂÔÝÎÕÔÔÊÐÏÜÂÙÅÝÏÌßÏ"
!½ÎÝÝÏÏßÏÝÒÝÅeÝÌÐËÑÝÄÂÏßÄÂÏÏÝÑßeÝÏÔß

ÔÝÏ ÂÏÜáÏÄÐ ¿ß ÝÔÒÜßÙ ÐÔßÏ ÂeÄÂeÞÝáÏÄÝ


ÌßÏ" "½ÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ªÊÓÕÓ oÝeÕÔÅÊ
ÝÏÌÜÂÎ ÝeÇÒÌÝÏ ÅÝÔ ÏßÏÜÇÅÔßeÇÌÄÝÔ eÝÎÂeáÌ
ÄÝÒŝ
̎ìŽ×ÜÌÜÏÜrîÑÏÒêßÒìÜîáÒêßÒêÜ
oÐeÊÔÝÌÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÒÝÌÏÂ΁ÝešÅÜÂϪÊÓÕÓ


ÔÊÔß ÒßÏÜßeÅÜß ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ ¿ÏÂÏeá


ÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏÏÝÇÔÊÏßÄÝÔÒÝÌßxÔÂÔe݁ÝÔ
ÌÐÅÜß½ÔešÏÝÒÝÌÝxoÝÒÝÎÏÊÄÝÏßÔfoÝÅÊÔß
ÝÏßÏ ÕÔÌÕu eÝÎßÄÝÒ f½ÏßÏ ßÏÌÕu ¢eÝÎÝ
¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏÔÕÒÝÅÙÝÌÕÄÂÒÌÝϝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¹ÊÏÊÔÌÊÏ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝÝÎ ªÊÓÕÓ ÊÌ
ÄÜʍ²ßÏÜßeÝÔݓešÔÔÊÔßÒßÒßeÞՁÝÔÌÝÝÏÏßÏ
ݓešßÔ¿ÌÌÊÏ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÝÔÒÜßÙÝÎÝÒÝÎ
ÝeÞÕÅÝÔÌÝ ´ÕÒÊ ÏßÒÊÄÔÝÌ f¤ÂÂË ÕÔÌÕu eÝ
ÎßÄÝÒ f¤ÂÂË ÂÂÏÌÝu ½Ïß ßeÕÔÝÓÝÙÇÔÌß
ÄÂÏÄßÑÝÝρßÂÌÝÔÅÝÏÔÂÔÌÂÄÂeáÒÌÝeáÏÄÐ oÝ
ÏÕÒ ËÜÊeÌßßÄÌÊÏ ßeÑßÒÂÔ ÏßÏÂÏßÒÅÂÄßÏ ʓʓÏ
ÙÞÐÎÝÔÌÝÏßÑÝ ÐeÇÙÞÐÎÝÔÌÝÏßÔÝ x ÝρÊÏ ÄÂ
eÞÐ ÒÂÔÄÂÅÜ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÝÏßÏ ݓešÌ
ÔÊÔß ½ÔešÏ ÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜß ½ÔÒÜßÙÝÎ áÏÐÒ
½ÔešÏ eÝÅÊÎÝÌÔßÄÊÎÊρÝeÞÝeÝe ÝÏÌÜÂÎ ߓÏÕ
eÝÏܚeÝe ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÕÔÊÏÔ݁ßÒßÔÊÏ ®Ê
ÌÝÒÊ ÅÂÔÄÂeÇÏ áÅÔÂeÝÔÄÂΠ¯ÐË ÝρÊÏÝÎ ÒÂÔ
ÄÂÅÜ ÇÔÝÌ ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ
ÅÂÂÎßÔÄÂeÇÏÂÔÅÂÑÂÄeÇÏÂÔŁÂÄÔ݁eÇÏÂÔÝÏÌÜÂÎ
ÅÜßeÊÌßÔeÊÏßÔ x ÝÏÌÜÂÎ ÝρÊÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝÏßÏ
ݓešÔÂÅÏßÔÝÔÊÔ߯ÐËÔÝÔÔßÔÅÜÊÎÂˁÝݓÔÄÝˁßÔÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏÐÒÝÏÜßeÅÜÊßÎeáÔÅÝÒÅʁÝÏÒßÒÅßßÄÝÏÌÜÂÎ
ÝÎÝeÞÐÄÜÊÅÜßÔ !½ÎÝÝρÊÏÅÂÔÄÂeÇÏáÅÔÂeÝÔÄÂ
έÐÔÅÂÂÎßÔÄÂeÇÏÂÔÅÂÑÂÄeÇÏÂÔÅßÏÄÊeÝÔÌÕÄeÊ
ÏßÔÅßÒÌÕÔeÊÏßÔÅÊÏßÏÒÊÔeÇÄeÊÏßÔÅÂÔÂҁeÇÏÂÔ
"ÝÔÒÜßÙÝÎ ݓešÌ ÔÊÔß ­ÐÔÝÏ ÑßeáÏßÏ ³ÐÆÐÎ

ߓߓËÑÝ ¿ßß ÔÜÝÏÊÏ ËÝÏËÝÏÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝe


ÑʁÄÝeÝÌÊÏ ÊeÊÊe x ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÄÜÊÅÜßÔ
½ÏÊÏÝÎ ÒÂÔÄÂÅÜ ݓešÌ ÔÊÔß ÒßÇÔÅÜß ¿ÌÝÌ

°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ®ßÊÏ ÝρßÏÜÝešÌ ÒÂÔÄÂÅÜÂ


ÒÂÓÝÔÌÝÏÝÌ ÝÏÊÏßÔ ášeÝeÔßÝÎ ÒÂÔāÝÔ
áÒÂÙÝÌÐÎÂÙÝÏÂÏßÄÊÒÊÌßÏÊÔÝÏÑÊÒÊÌÝÏßÏÂÔ
oÝÌßÔÜÐÒÌÝÏßÔÌÝ ­ÐÔÝÏ ßÄÜßÏ ®ßÊÏ ÒßÔ

ÅÝÎßÔÝÒÌÝÏ ßÎÌÕÎÜÕ e݁ÝÌ ÙÇÏßÔ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ


ÝÏßÏÝÏÂÒÂÏÔÝ΁ßÄÏßÏÝÏßÏÎÊÌÝÏßÝÎÒÂÏ
ÔÝ΁ßÄÏßÏ ÙÊÏÊÔÌÊÏ áÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ ÝÏßÏÝÏÂ
ßÎÌÕÎÜÕ ÒßeÅÝÅÏÊÏ ÝÏßÏ oßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÔÊÄÝÒ
ÌÝÏÊÔÝÌ ÝÏßÏ ÏÝÌÊÒÊÌ ÊÒßÒÅßÒÊ ÒÂÔāÝÔ
ÝÏÏÂÏÂËÌÐeáÔÌÝÏÝÌ x ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÏßÏ ÏßÒßÑÊÒÊ
ÝÏÐeÝÎÏÂÒÂÑßeáÝÏ ÊÒÜ߁ßÄÜßÏËÝÒÜÝÔ
ÒÂÔÂeáÒÌÝÏ߁ÝÔ ÔßÑʁÄÝÔÒ݁ÌÊÏ áÂρÂÌ x ÝÏ
ÏßÏ ÏßÒßÑÊÒʁÝÏ ÐeÝÎ ÏÂÒÂÑßeáÝÏ qÊÒÜß
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÒÂÔāÝÔ ÇÒÅÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÏßÏ ÏßÒß
ÑÊÒʁÝÏÐeÝÎÏÂÒÂÑßeáÝϝ ½ÏÌ߁ÊÔÒßÅÜà
ÙÇفÝeÞß ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ ½ÔešÏ ®ÊÌÝ ÝÏßÏ
ÒßÏÜßeÅÜß¿ÔÝÏÄßÅÝÔ"®ÊÌÝʓÌÒßÒxßÏÒÊeÝ
ÒÕÎßÌßρÝÔÔÊeÎÝԝxÔÂÔe݁ÅÜߪÊÓÕÓ
|r×ÙÑé×rëêÜêÜÙéÏÛàâÓêrëêÜ

 ÄÝ΁ÝeÔße ʁÕÏ ÝÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ ÏÝeÅÝÒÌÝÏ


ªÊÓÕÓÝÏßÔÝÄÏßÏÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝÏßÏÜÂË


ÄßÔÝ ÐÏÑ݁ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝeÞÝeÝeÔß ÝÏÌÜÂÎ


ÂÑÝÏÏÝÌßÅÔÝ ÄÂeÞÝeÝeÔß oÕeÊÎßˁÝÏÝÎÝÌ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÅÂÔÄÂeÇÏÓÕÆÝeÞÝÏÎ߁ÊÏešÂËÝeÅÂÄÝeÞÝÏ¢Â
ßÔÝÝÏÌÜÂÎešÝÒÌÝeáÔÝeÞÝÏГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌÝ
½ÏÌÜÂÎ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝÏßÏ ÎßˁÝÏÝÎÝÌ eÊÌÄÜÊ

eÞÝÏÎ߁ÊÏÂÎÝÏÜÝÙÐÏÝeÝÔÝeÞßÔÊÏÝÏÌÜÂÎ
ÏÊÄÝeÞßÔÊÏ foÊÏßÄÊÒʁÅÊ ÅÝÎ ÔßÏÂÏ܁ÝeÞß
ÑÝu ½ÔÒÜßÙÝÎ Ðe ГÔÙÐË ešÄßÔÅÝÙÞÂÔÝeÞÝÏ
ÝÏÐÒÝÝÎÊÌÄÜÊÙÇÏßÔÐÄßÌßÔÝf¤ßÏeÝÅÊÅÝÎÄÂ
ÏßÄÂÏÎÂËÝeÅÂÄÝÌÝÎÝ¢ÂßÔÝÄÂÏßÄÂÏÎ݁ÝÒ
ÌÝeáÔÝÌÝÎÝГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌÝÝÔÒÜßÙÝ΁ÐÔßÏ
eÊÌÄÜÊeÞÝÏ eÝÅßÌÐeš ÊÏßÏÝÔÒÊÒßÄÝeÞÝÏ ÔÒß
ÄÊÒʁÝÏ ÝÔešÏ ʁÕÏ ßßÝÏ ßÄÏßÇÔÝeÞßÔÌß
ÏÊÔÝÏÝÔÒßÒÂÅÝÒÅÝÏu
´ÐÒÅÝÏÂÏÄÂešÎÝÔÌÝ ÒÜßÏÕÔ ÔÝÄÏßÏ ÊÑÌÝeÞß

ÓÕÆÝeÞß" x ÑÝÏešÅÜß ¿ÔÝÏ x oßËÄß ßÔÝ ÝÒÝÎ


ÏÝÄÊÒʁÝÏÊÏßÔ ¿ßß ¹ÊÏÊÔÌÊÏ eÞКÔÔß ߓˁß
ÄÝÔÌÕeÞÝÔ½ÏÝÌÝԁÂÎÝÏÜÝÙÐ"oßËÄßeÝνÔ
ešÏ ÒÂÌßÎÝÙÞÂÔ݁ÐÅÜÂ" !´ÊÄÝÒÌÝÏ ÔÐÒÝÌÝ
½ÏÂÏ ÑßÔeÇ ÒßÄÊÒÊÅÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ½ÔÒÜßÙ ßÔÝ Òß
eÞÕÅÏÊÏ ¿ÌÌßÔß °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ eÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏ
ÏÕÔßËÊÌÄÊÌÔÊÔßÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜß"
ÃÏß×àÔØêrëêÜêÜÙéÏÛ×ÜìÒáìáÜâÛìÙìÑêrëêÜ
"½ÏßÏÝÒÝÌÝÝÎ ÎÊÌÝÏÔÊ ÝÒÝÌÅßÔ eÝÅÊÑÝ
eÞÝÔÝÏÌÜÂÎÊÄÝÏßÔÝeÞÝÔÝÎÐÔÝÒÝÌݪÊÓÕÓÝ
ÏßÑ݁ÝeÔßeÏßÏÝρÊÏÄÂeÞÝÏÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße
qÊÒÜß ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÇÔÅÜßÔ ÔÂÂÒЁÒÂÅÔÝ ÙÇÏܚÒ

ÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÏÄÐÝÏÏßÏÖÂÒÊÓÇËÝeÞÝÏÐeÝÎÊÏßÅ
ÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÏ ¶ÂÒÊÓÇËÝeÞÝÏ ÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÇÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄeÇÏ ßÎßeÇeÄÝÏß f¿ß
ÊÅÝÔ ÄßeÝÏÌÝÕÏßËÅÝÔ ÅÝÎ ÄÂÏßÄÂÏ ÝρÊÏ
ÄÂeÞßÅÝÎ ÝÏÕÒ ÕÔÔÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ x ßÏßÄÏÂÔÌÐ
eÞÝÔ ݓÒÜÕÏÔßÔÝeÞÝÔ ÌÂeáˁÂÔÝeÞÝÔ eÝÎßÄÝÒ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÄÂË ÝÏÕÒ ÐÔßÏ ÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÏ ¥ÝÎ


ÊÒßÙÇ ßÒÜÂÎÝÔe݁ÜÝešÌ ÌÝÔÑßeÅÜÂÒßeÞßÅÝÎ
ÝÎÂËÎßÔܚËÑÝ ÅÝÎÏÂÏ ÏÊÏßËÝeÊÅÝÎ ÎÝÔÅÝÔÂÄ
ÔßËÄ݁u ªÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÏÝÎ ÄßÔÙÂÔÄÂÎÂ
ÒÝÒÐÄ Â΁ÝÒÌÝeá ÏÝeÄÂÄßÏ ÒÝÑßÔ eÝeÇÑÝÌ
ߓߓÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÔÒÜßÙ ÏßÏÂÒÌÝÑÙÇÄÝßÏ ÙÊÏÊÔ
ÌÊÏ ÎÂÙÐ ÝÏÌÜÂÎ ÏÊÄÊÏ f¿ßÊÅÝÔ ÅÝÎ ߓße
ÔßÔÝeÞÊÅÝÎ ËÝÒÌÝeʁÝeÞÕ ÝÔÄÂÅß ÅÝÎÝÌÝu
´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌÊÑßÝÔešÏßÔe݁ÐÔßÏÖÂÒÊÓÇ

ËÝeÞÝÏÒÂÅÔÝÅÜßeÝÅßßÑܚÅÔÝÄÂeÞÐ¥ßÎÅßÎ߁ÊÏ
ߓÅÝÒÅÐeÇÔÝ ÂÎÝÔÄÂeÞÝÏ x ÏÂÒÂρÝÒÌÝeáāÝÏ
Î߁ÊÏÝÎÐÙÐÄÂÒÌÝÏxÏÂÒÂÏÅÝÒÅÐeáāÝϝ
·×àâàêÜÙéÏÛÜìÜìÜìá
ªÊÓÕÓÝÏÂÏÝÒßÔÊÏßÔÎÜÝÏßÏßÏßÔʁÕϽÔ


ešÏ ÏÝÏËÊÔÌÕÅÜßÏ ÝÒÝÌÝ cÞÕÌ ÝÏßÏ ÒßÅÜà


ÙÇفÝeÞÝÒÝÌ ÏÝÏÜÐÔÂÄßÏÂÔ ÝÔÒÊ ªÊÓÕÓÝÏß
ߓˁßÄÏÊÏßÔ ÏßÏßÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÏÊÏßÔ ®ÂÙÝÏÂÏ
ÏÝÇÔÝÒÌÝÏßÔ ¥ÝÎÝÌÝ ÏßÏßÏßÔ Ýρß ÂÏÜÐÔÂÄÌÂ
ÝÔÒÊ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ¿ßÊÏÄÂÏÔÝÔÄÂÒÌÝÏÝÏ
ÊÏÄÂeÞÝÒÝÌÝÝÏÕÒÝÔÒÊ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌÔÕ
ÒÊÎÊÌÝÏßÝÒÝÎÏÝÏÒÝÅßeÏÊÏ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ
¿ßÊÏÝÏÕÒÏßÏßÏÝÝÒÝÎÏÝÒßÅÜßρßÏÒʝ
²ÏØÛêæëêrëêÜìßêÛ
ªÌÕÎÊÌÝÏß ÂÒÎÂÙÞÝÒÅÝÑÝ ÑÝÏešÏßÏ ªÊÓÕÓ
!

´ßÏeʁÝeÞÊÅÝÔªÏßÏÝÅËÊÄßÔÝeÞÊÅÝÔÝÔešÏÄÂË
ÅÝÎÄßÔÝÒßÝeÞÊÅÝÎʁÕÏßËÎÊÔÝÌԁÐÏÑ݁
ÌßÏáÅÔÂeÅÝÒÅÝÏ""ªÂ“ÎÅÝÏÂÏÔ߁eʁÝeÞÕÊÏße
ÅÝÒÌÝÏ ¥ÝÎ" x ÑÝÏešÏßÏ ªÊÓÕÓÝÏß x ½ÎÝ
ÄÂÏßÄÂÏÎ߁ÊÏÔ߁eʁÝeÞÝÏÝÔÒÜßÙÂÎÝÏÂÏ¿ß
½ÏÊÏßÔ ÔÜÊÄÝρÊÄÝÔ ÅÝÏÂÏ eÝÅÊ e݁ÝÒÌÝÏßÔ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

f½ÏßÂÌÂeáˁÂÔÌÂÝρßßÔßÅÊρßÔÌßÝρßßÔÕ
eÞßÔÌß Ýρß ÂÔÄÝÌÂ ݓÒÜßÔÝ ÄÂeÞÝÔ ÒÝÌÂeÝÒÐÌ
ÄÝÒÅÝÔ ÄßËÎßÏÕ ÝeÅÝÒÌÝÏßÔ ÝÔeÝÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÝÔeáu ½ÎÝeÞÐ ÝÏßÏ ÅÝÎÏÂÏ ßÏÝeÞÂÔÅÝÑÝ
ÅÝËÊÑÕÏÊÏßeÅÊÅÝΝxÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜßÐeªÊÓÕ
ÓÝÏ ªÊÓÕÓ ÄÂešÎÝÌ ÐÔßÏ ÊÌÄÜÊ ¥ÝÏÝÌ
ßßÝÏ Õˁß ÝÏÏßÏÙÞßÏ ½ÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÅÝÏÝÌ
ÄÂÒÌÝÏ ÝÏÄÊeÝÔÌÕÌÄÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝËÝÙÝÔÌÕÅÝÏ
ÜÐeÞÝÒÝÌÝ ½ÏÌ߁ÊÔ ʓʓÌ ÎÂˁÝÅÂËÎÝÙÞÊË
ÝÏ ÅÝÏÝÌ ÒÂÔÄÂÅÜ ½ÏÐÒÝÝÎ ÝÇÔÅÊ ÝÏÌÜÂÎ
ÝeÝ΁ßÏÂÅß ¥ÝÎÝ̝ ½ÔÒÜßÙÝÎ Ðe ÄÂeš
ÎÝÌ ÐÐÔ eÝÅÊÑÝÏÏßÌÄÜÊ ÎʁÌÝÒÊ ÕÏ ÝÔešÏ
ÅÂÔÄÂeÇÏ ÌÐeš ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÐ ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏ
ÝÔešÏÑÝÏÏßÄÝeÞÝÏÊÌÄÜʍ¢ˆÎÝÏÝÎÏÝÅÔÝßÏ
ÅÂËÎÝÙÞÝeÞßÔÝ ÒßÌ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÔÝ ¿ßÊÏ
°ÔÅ݁ÄÝÇÏÔßÔÝÌ ÅÝÏÏßÌÄÇÒÃÍàÆßÔÝ ÔßÔßÂÌÄÝÒ

ÅÝÓÂÔ ÒßÓÊÄÝÌ ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒ


ÅßÔÝ ¿ßÊϝ ®ßÊÏÝÎ ÝÏÌ߁ÊÔ ÅÂË΁ßÏ
ÒßÇÅÔßeÅÜß" x ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ ªÊÓÕÓ ÑÂešÎÔßeÝeÞÂ
 ½ÏÌ߁ÊÔÝÎ ÒÜßÏÕÔ eÝÄÂÄßÔÝ ÄÂeÞÝÏ ГÒÂÄßÔ

eÞÂÒÝÌÝeÝÄÂÄßÔÝÂÔÄÂÌÝeÞßÏ¢ÂßÔݝxÐÙÝÔ
ÌÐÅÜß ªÊÓÕÓ !¤ÂËÝÎ ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÎÝÔÑßeáÏÂÔ
ÝÎÝeÞÐ ÒÜßÏÕÔ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÝÏÌÜÂÎ ÎÝÔÝÒÌÝeÇÅÝÔ
¥ÝԝxÊÌÄÜÊÝÏÌßÅËÊÔ±šÔÒ "oßÅeÝÏÂÏÅßÔÔÊ
ÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌxÊÌÄÜʪÊÓÕÓxÝÏßÏÝÏÂÎÊÌÝÏß
ÑßeáÏßÏáҁÝeÝÎßÄÝҁßÄÜßÏeÝÎßÄÝÒËÊÙÞß
ÎÊÔÔÕÎÅÝÔ eÝÎßÄÝÒ ÝÔeÝÅÝÔ eÝÎßÄÝÒ ÏßÏßÏßÔ
ÎÝÙÄÝÏÂÔ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÔÝ ¿ßÊÏ ÒßËÎÊÏ
ÏÊÏ ÌÝÔÎÝÌ݁ ÄÂeÞÝÏ ÊÅÝÒ ÒÝÎÂÅÔßÔÝÝÎ x
ԁÐÏÑ݁ÌßÏáÅÔÂeÅÝÒÅÝϝ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·×àâàŽêß݌ÏÙÑéìÛìáéÏáÑêÙÆ×Ü×áÙ×Ü
ÑéìÒêßÒêÜêÜÙéÏÛϧÒêßÒêÜ
½ÏÜÐÎ ªÊÓÕÓÝÏß ÎÂÙÒÝÒÐÄßÔÝ ÒÝeÇÏÊÏßÔ


½ÏÊÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ


ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÏÊÏßÔ ¤ÂË ÎÝÔeÇÒÌÝÏ ÎÕÒÊ ªÇÒÕÓÂ
ÍÊÎßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÌÝ ÒßÏÜßeÅÜß ÝÎÝeÞÐ ¿ÌÌßÌ
°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÌÂeǚ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÒÝÌ ½Ô
ešÏÏßÒßߓßËÝeÝÏÂeāeÝÎÂeáÄÝeÞßÔÝÝÏß
ÏÝÒÝÌ ÔßÒÎßÙÞ݁Õ ÏßÒßeÅ݁ÝÏ ÏßÒßÏÜßߓāÝÏ
ÏßÒßÙʁÌÜßÔÔÝÄßËÄ݁ÝÏ ½ÔešÏ ÏÂÒÂÒÌÝÑÙÇÄÝ
ÝÏ ÝÏÐÝÎ ÏÂÒÂÏÎ݁ÝÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÒÐÂÄ
ݓešÌ½ÔešÏÒßàÅÜߝ½ÏÒÜÂÝÎÝÒÅÝÏÂÏÄÂÏß
ÄÂÏ ÒÜßÏÕÔ ÔÝÄܚËÑÝ ݓÏÙÊÙÇÄÝÏ ªÊÓÕÓÝÏ ÄßÔ
ÅÂÄÌßÏÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÏÝÒÝÌÝÄßÏÄÂÌÝÅÂÔÄÂeÇÏ
·rÙêrëêŽéÝæëêÙìÜÏÜÛÏrîÙÑêßÒêÜ
·Ôß×äÝÜêÙ
ªÊÓÕÓ ÏßËÎßÄÊÏ ªÇÒÊ×ÐÏßÔÝ ²ÜßÔÝÌ ÅÂÄÂ
ÌÜÐÔÄÂeÇÏÊeÌÝeÞÝÏÝÏÌÜÂÎÏÝÄÂÏÙÂÔÌÐßÏ´Ê
Ôß ÝÏÂÏ ÄÂešÎÏßÏ ßÏÎßÏ ÝÏÝÌ ÂÙ ÅÂeáÒÌÝÏ
ГÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÏßÄÝÒÑÝÏešÅÜߍ¯ÝÒÜßÊÏßÔ"x
 ¯ÝeÇÊÏ ªÊÓÕÓ ¯ÂÉÂÒÇÔÝeÞÝϝ x ÏÊÄÝÏ ÝÔ

ešÏ !½ÏÌÝ ÊeÌÝeÞÝÏ ÕeÊeÞÝÒÜÕÅÜÊ ªÊÓÕÓ


¿ÌÌßËÅÝÔ¦ÂÄÊÆÝϧËÄßÙÕÊÏßeÅÝÅÊÅÝΝ"½Ï
ßÏÂÔ ÎÊÌÝÏÔÊ ÅßeÇeÊÏßÔ ݓÔÔÜݚe ßÄ݁ÐÅÜÂÔ
ʁÕÏÝÔešÏßÕeÊÌßÏÝÏÜßeÝÏÝÔÒÜßÙÝÎÊeÌÝ
eÞÝÏ ÑÝÔÝÕeÊeÞÝÒÜÕÅÜÊ ¿ÌÌßËÅÝÔ ¦ÂÄÊÆÝÏ
ÂÏÝ ÇËÄßÙÕ ÊÏßeÅÝÅÊ ÅÝΝ ªÊÓÕÓ ÏÝÄÊeÅÜÊ
ÝÏÌÜÂÎ ÊÄÏÊÏßÔ ʁÕÏ ݓÏÒÝÄÊÏÒÝÅÜßÏ ÝÏßÏ
ГÒÂÄßÔeÞÂϽÏÝÌÂÅÔÝ´ÊÔßÐeßËÎßÌÄÜʪÊÓÕ
ÓÝÏß ÑÝÏešÏßÏ ÝÔešÏ ²ÜßÏÕÔ ÅÝÏÂÏ ÔßÅÜÇÏÕ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ʁÕÏ ¥ÝÎÏÂÏ ÅÝÏÝÌÝ ÎÝÔßËÌÝÏ" ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ


ÅÝÎ ÌÐeš ÔÒÂeeáßÒÅÂāÝÒÌÝϝ x ÐÙÝÔÌÐÅÜß Êe
ÌÝeÞÝÏ ªÊÓÕÓÝÏß ÊÄÏÊÏ ÝÔešÏ oÝeÝeáeÞÐÎ
ÅÐÅß ¥ÝÔ ÎßeÇÌÄÜÊ ßešÜÝÎ ÅÂeÝÎÂeáÄßÅÝԝ
½ÏÌÜÂÎ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ eÝÅßÏ ßÄÝÒ eÝeáeÞЁÐÅÜß

½ÏÂÏ ÌÝeÇÏÊÏ ªÊÓÕÓ ÐÏÑÝ ÂÏÜáËÄ ¿ß ½Ï


ÌÜÂÎÝÎÝeÞÐÒßÎÌßÝÏßÏÏßeÞÕÅÜßÏÝÎÝeÞÐÒÝÌ
ÏÂÌÐÒÅÝÂÏÜáËÄ݁ÐÅÜÂÏ¿ß


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·ÜìÒáìáÜâÛìÙìÑêrëêܶÏÙäÔØ

 ÝÏÝÎÏÝÎÝÓÂÔ ½ÏÌÝÅÂÔÄÂeÇÏÊÌÕÎ߁ÊÏ
²ß̪ÇÒÊ×ÐÏßÔÝ ªÊÓÕÓ ÅßeÇeÊÏ ÐÔßÏ ÎÂË
ÏÝÏÏÝeÞÝÏ ©ÂÌ×ÇË ßÄÝÏÊÏßÅÔßÔÏÕÎßÌßÄÝeÞÝÏ


ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ½ÏÂÏ ÌÐeš ÏÊÏßeÅÊ
ÒßeÞՁÊϪÊÓÕÓÎʁÌÝÒʽÔešÏÄÂeÞÝÏÝÔÒÜßÙ
ÏßÏÂeÄÂÄßÏeÞÕÌГÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÌÒÝÎÂÅÔßÑÝÎʁ
ÌÝÒÊÕÏÊÌÄÝÌÝeÞÕÅÂÔÄÂeÇÏ ½ÔešÏÌÝÔÅÝÏÔÂÔ
ÅÜß ݓÔÔÜݚeáÅÔÝ ÔÝÔÔßÔÅÜÊ ÎÂˁÝÐÔÔÝÔÌÝÏßÔÝ
eÞÐÏÄÐ ªÊÓÕÓ ßešÜÝÎ ½ÔešÏ ÅÂeáeÞÝeÝe Ð
ÔßÏÒÜßÔ ªÊÓÕÓ ßËÎßÄÝÌ ÐÔßÏÄÂÏÄßÔÝ eÝeÇÑ
ÅÜÊ ÅÝÒÅÐeáÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ©ÂÌ×ÇË
¿ÝeÑß ÝÌ߁ÌßeÇÔÅÊ ªÅÝÒ ¥ÝÎ ÏÝÄÊeÝeÝ
eÞÊÅÝÎ ÅÝÏÝ̝ ½ÏßÏ ÅÂÅÙÂÄßÔÝ Ì߁ÌßeÇÔÅÜÊ
ßÄÔÝeáÅÔÝÝÏÌÜÂÎÌÐÒÅßÔÝÒÝÒßÓÊÄßÏÏÊϪÊÓÕÓ
ÙÇÏßÔÒÂÅÔÝ cÞÕÌ ÐÐÔ ÝÎÝeÞÐ ÂÌÂÄÌßÔ݁ÐÅÜÂÔ
ÝÏÌÜÂÎ ßÄ݁ÐÅÜÂÔ ¯ÝÄÊeÅÜÊ ߓßeÔßÔÝeÞÝ̝
!©ÂÌ×ÇËÝÎ ÄßÔÙÂÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ¿ÔÝÏÄßÔÝ

¿ÔÝÏÄßÅÝÔ áÒÂËÝÒÜÝÏ ÅÝÏÕÏÙÝÄÊÑÝÔ ÔÒßËÝe


ÝÏ ÜÐeÞÝÒÝÌÝ ÎßÌÝÏÂËÑÝÝÎ ÔÝÑÊÒÊÅÜßÏ
ÒÝÑÂÒÐeÂÄ ÔÒßÏÑßeÝÏÔßāÝÏ ÝÒÂÙ ÎÝÌ݁
"qÐÔßÏÜÝešÌÏÜßeÅÜÊ ßÏÂÏÜáÅÔÂeáÌÄÝÒÅÝÏ ÐÔßÏ

ÒÂÌxÊÌÄÜʪÊÓÕÓxoßešÝÎÝÝÔešÏ¢ÄÒÂÂÎÝÏ
ßÌÝÌ ¿ÌÝÌÝΰˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÇÔÅÜÊeÞÐÏÄÐÝÏ
ÌÜÂÎÒÝáÅÔÂeáÄÝÏÄÐÔÝ΁ßÄÝeÞÝԝ
»êÜÒêáÙìÜæÔrr§ÞêrÑêÜáêÙìÜÏáÛÏÜìá
½ÏßÏÝÒÝÌÝ ÎÊÌÝÒÝÌ ÐÔßÏ ÏÂÄÂešÎÝÏ


ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ eÝÎ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße ßeš


ÜÝÎ ½ÔešÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ÙÝÎÙÇ ½Ô
ÒÊÝÎ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏßÔ ßÏÎßÏ ÑßÔeÇ ÒßÏÜßeÅÜß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ ½ÏÌÜÂÎ ÝρÐÔ ªÊÓÕÓ


ÊÌÄÜÊ oÐe ßÒÅÝÑÝeÞÝÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÏÝeÝÔÔßÏ
ÎÂÄßÏ ÙÇÌÝáÂÏÐÔÂÅÔÝ ÎʁÌÝ ÝÔešÏ ÔÊÒÌßÒÎÕ
ÏÜÝÏÜßeÝÏÝÏÌÜÂÎÏÜÝÑßeÝÏÔßÔÝÏÐÙÐÙÐ ¢Ì
ÄÂÔ݁ÐÌÝÏÂÏߓˁßÄÏÊÏßÔÙÊÏÊÔÌÊÏßÔÎÝÏÅÝÔÌßÏ
ÄݚeÞÝÔ ËÝeÏÊÏßÔ ÝÒÝÌÝ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÙÇeešÑÝe
ÄÝÏÔÝÎÂÏßÔÝÏÌÜÂÎÊÄÏÊÏßÔfoÝáÂÅÝÔÌ݁ÐÔß
ÏÂÔÒÝÎÌÂÄÝÏÄÐáÂÌÄÊÊÏÅÝÎÔÒßÑßeÝÏÔßÔÅÜßu
¯ÕÔßÔÕÎÅßÝÔešÏߓÕÅßeÅÝeÊÏÝÒÅÝÏÂÏÏßρÊ

ÄÝÏßÔ ÝÏÝÌ áÂÙÝ ÄßÔÅÂÄËÝÒÜÂÔÝeÞÝÔ ÎÊÌÝÏÔÊ


ÊÄÝeÞÝeÝeÔÊ f®ÕÒÊ ÎÝÔÜßÏßÔÝÒÌÝÏ ʁÕÏ
ÐÔßÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÏÝÔÄÂÅÜÂÏ ÎÕÒÅÊÏ ÔÊÒÌßÒÎÕu
½ÏÌÜÂÎ ÔÊÔß ÝÔešÏ ÑßeÝÏÔßÔÅÜÊ áÒÂÅÔÝ ÔÊÒ

ÌßÒÎÕ ÔÜÊÄÜßˁßÄÏÊÏßÔ ÝÏßÏÂÔ ÄݚeÞÝÔ Îß


ÌÝÒÝÌÝ ËÝeÏÊÏßÔ ÎÂÏßÔ ʁÕÏ eÝÅÊ ÒÝÔÙÝÌ
ÎÝÌÂÔÅÝÒÅÝÏ ÝÒÅÝÏÂÏ ÂËÎßÔܚ ½ˆÔÔÜݚeÌßÏ
ÇÔÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ f¥ÝÎÏÊÏ ßÔÝÏÄßÅÝÔ ÅÝÏÊÏ
ÙÇeešÑÝeÄÝÏÔÝÎÂÏßÏ ÎÝÌßÔÅÜÊ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÑÂÒÐ
eÝÌu x f®ßÙÝÏÌÝ ÅÝÔ ԁÄݚeÞßÅÝÔ x ÊÌ
ÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ÔÊÒÌßÒÝÎ x ¿ÄÝÒ ÅÝÔ ÎÝÙÄÝÏßÔÝ
ÄÂeÞÐÅÂÔÄÂËÅÝÔÎÜÝeÞÝÌÔÝËÝeÝÒÌÝÏßÔÅÝÏÝÌÝ
ßÏÂÏÙÇÔÌÐÏÄÐ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÎßˁÝÏÝÎÝÔu !§ÔÅÜÊ
ÊÒßßÄ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ f¿ÔÝÏÄßÅÝÔ ÅÝÏÊÏ ÙÇe
ešÑÝeÄÝÏÔÂÎÂÏßÔ ÒßÏÏÊÏ ÒÝÑÂÒÐÙ ÎÝÔe݁ßÏ
ÎÂÏßÔux"f½ÎÝÅÝÏÂÏßËÎÊÔÅÝÏßÔßÏÂÏÙÇÔÌÐÏÄÐ
ÎÝÔe݁ßÏÎßˁÝÏÝÎÝÔu x ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ÔÊÒÌß
ÒÝÎqÝÒÐÂÄÝÎÇÔÅÜÊÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜÊf¥ÝÎÏÊÏ
ßÔÝÏÄßÅÝÔÄÂËÅÝÏÊÏÙÇeešÑÝeÄÝÏÔÝÎÂÏßÏ¥ÝÎ
ÏÂÏÅßÅËÊÑeÊÏÒÝÙÝÎÌßÔÝÌÌÝÙÝÌÄÝÌßešÜÝÎ
ÅÜßßeʁßÔÊÅÝÎ ÅÝÏÝÌÝ ¥ÝÔ ÂÏ ÔÝÎeǁÝeÞÝ
ГÒÂÄßÔeÞÂËÅÝÔ ÑÊÒÊÒÌÝÏ ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ eà
ÝÔÒÊeÇÒÝÔÝÏÝÏÌÜÂÎÑʁÄÝÔÒÝÄÜßËÅÝÒÌÊÒÌÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏßÏÒÜßÏÕÔeàÝÏÒÊÔeÇÄßÒÝÔÝÏu´ÊÒÌßÒÝÎ
ÊÌÄÜÊÝÏÝÌÝf¢ˆÎÝÏßÌÝÒÌÂÅÝÒÅßÅÝÔÑÕÒßeÊÅÝÔ
¥ÝÎÏÂÏÅÝÔÔÒßÏÙÊÎÅÜÕÌÄÝÔÅÝÏÝÌÄßÔÅÂÄÂ¥ÝÏÂÏ
eÝÅÊÅßeÅÝeÊÏßÏÎßÏÅÝÎÔÝÎeǁÝeÞßÅÝÎÏÊÏß
ÑÊÒÊËÅÝÎ ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ eàÝÔÒÊeÇ ÔÝÏÔÝÅÜßÏ
ÝÏÌÜÂÎÏÊÏßÑʁÄÝÔÒÝÄÜßËÅÝÒÌÊËÅÝÎÝÏßÏÒÜß
ÏÕÔ eàÝÏÒÊÔeÇÄß ÔÝÏÔÝÅÜßÏ ½ÔešÏÝÎ Ê“Î
ÅÝÏÂÏßËÝeÌßÒÝÔÝÏßÔÅÝÎÏÊÏßÔÎÂÏßÔÎÝÌÂÔÝÏ
ÄÐ" ±ßeÝÏÔßÔÝÌ ÅÝÎÏÂÏ ÒÝÑÂÒÐÙ ÔÜÝÑÊÒÊÅÜßÏ
ÎÝÌÂÔÅÝÒÅÝÏu ½ÏÌÜÂÎ ÝÔešÏ ÊÌÄÜÊ ÄßÔÙÂÔÄÂ
eÞßÔÝ ÝÏÌÝ foÝÑÊÒÊÅÝÔÌÝ ÝÏÝÌ ÝÏßÏ ÙÇeeš
ÑÝeÄÝÏÔÝÎÂÏßÏÝÏÌÜÂÎÝËÝeÝÔÌ݁ÂÏßÏÝÏÂ
ÎÊÌÝÏß ÄÂÒÌÝÔ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÙÇeešÑÝeÄÝÏÔÝÎÂ
ÏßÔu x f¿ÔÝÏÄßÅÝÔ x ÊÌÄÜßÔ ÝÔÒÊ x ÝÏÝÌ
ßÏÎßÙÄÂÒÌÝÔÎÝÏÅÝÔÌßÏÙÇeešÑÝeÄÝÏÔÝÎÂÏßÔux
f¥ÝÎÏÂÏÝÎÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌÎÊÌÝÏßÄÂÒÌÝÏÝÏ

ßÏÝÏ ÏßÒßËÝeÝÏ ßßÝÏ ÎÊÌÝÏßÝÎ Õˁß


ÝÏßÏÝÏÝÎÝÄÂeÞÝÏÏßÒÊÔÌ߁ÝÏ ¥ÝÎÏÊÏßÔÝÎ
ߓßeÞÝÔÎÊÌÝÏÔÊÅÜßÏßÔeÊÏßÔʁÕÏÅÝÎÎÝÔ
ÄÂÅÜÂÌ ÔÊÒÌßÒÎÕ ÝÏÒÝÄÊÏÒÝÅÝÔÌÝ ÕÔÒÊeÝ ÝÏ
ÌÜÂÎÅÝÎÝÌáÅÏÂÜÂÂÏÎÝÅÝÔÌÝu
·×àâàìßÒêæëÏáìáêßìÒé×·ÔßâàÏÚ×Ûìáê
´ÝÄÝÑeÝÔÌÐÌ ÐÔßÏÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße ªÊÓÕÓ
!

ßÌÄßÔÅÜÊÒÝÎÂÅÔßÔݪÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ "½ÏÌÜÂÎÔÊÔß
ßËÎßÌÄÜÊ ¤ÊÖÖÂÅÊáÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ¤ÊÖÂÏÊáÅÔÝ ß
ËÝÌ ÂÙ ÏÝÏÏÝeÞÝÏ §ÍÇÐÏ ªÊÓÕÓÝÏß Ô݁ÊÄÝ
ÏÊÏßÔ ÊÒÜß ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÊÄÝÌ ÝÒÝÌÝ
oÝeÝÔÅÝÔÝÌ ÎÜÂÏÝÎÏÝÎßÔÝ ÒÂÏÜÂÄ ÄÂeÞßÔÝ
²ßÒ߁ÝÔÝÌÏÝÎÏÝÎßÔÝÒßeÞՁÝÔÌÝÄÐÔÝÔÄÂeÞÝÏ
ßÏÐӚeÝÔešÏÇÑÎÊÌÝÏ߁ÂÔÄÂÌÝeÞßÏoÝÄÜáÔ
ÅÝÔÌÝ ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÒÝÄÊÏÒÝÔÌÝ ÕÔÒÊeÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÄÝÒÝÎ ÏÂÒÂ΁ÝešÔÝÌ ÔÕÒÊ fªÂ“Î ÄÝáÔÝÔ


ÌÝ"u x ÐÙÝÔÌÐÒÌÝÏßÔÝÌ ÝρÊÏ f½ÔešÏ áše
Ýe ¿ÔÝÏÄÂu ²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ Ô݁ßÄݚÔÔß
¿ÔÝÏÄÂßÌÄßÔÅÜßÔÝÏÌÜÂÎÏßeÞÕÏÝÎÝeÞÐÝρÊÏ
ÎʁÌÝÒÊ ½ÔešÏ ÝÒÝÌÝ ÊÌÄÜÊ ´ÊÔß ÝÒÅÝÏÂÏ
ÏÂÄÜáÔ݁ÐÅÜÂÏ ÐӚÍÂË ÝÏÝÌßÔÝÏÄ ÏÂ΁ÝešÏÂÔ
ÝÔÒʍ²ßÕÄÝáÔÝÔÌÝÐӚÍÂË" ½ÏßÏÝÒÝÌÏÐ
ÙÝÏÂÔ ½ÔešÏ ášeÝe ¿ÔÝÏĝ ½ÒÅÝÏÂÏ ÏßÏ
ÒÝÄÊÏÒÝÅÜßÏÝÔešÏªÊÓÕÓÝÏÂÝÏÌÜÂÎÏßÔÒÊeÝÏßÔ
ÐӚÍÂËÝÔÌÝÏÝÌÙÊÏÊÔÌÊÏßÄÊÒÜÝÔÏÂÏÄÂÌÜÐÄÝÏ
ÝÏÌÂÔÌÝÏÝÌ ªÊÓÕÓ ½ÔešÏ Ï݁ÂÔÄÂÔÝeáßÏ
ГÒÂÄßÔeÞÂÒÝÌÝÎ ÏÝÏÒÝÒÂÔßÏÂÔ ÄÂËÎÂÏßÔÝ ÒÜß
ÔÝÌÙÊÏÊÔÌÊÏßÄÊÒÜÝÔ
 ´ÊÔߪÊÓÕÓßËÎßÌÄÜÊÔÂÅÒÂÔÅÝÒÅßÔݧÍÇÐρÂË

ÌßÏÝÎÝeÞÐÎÝÌÒßÅÜàÙÇفÝeÞßÌÐÒÅßÔÝÏÂÏÜ၁Ð
ÅÜÂÏ¿ßoÕÏÏßeÞÕÏßÔÏÝÎÌÝÊÏßÔÊÏÊÙÅÝÔßÔÔÊ
!¯ÊÄÊÏßÔ ´ßßÊÏÎÝeÞÝÏ ´ÝeÇeÞÝÏ x ´ÊÒ

ÌßÒÝÎ ¿ÔÝÏÄßÑÝ °ÏÔÝÎÅÝÒÅÝÏ ʓʓÌ ÝÏÌÜÂÎ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÒÅÝÙÞÂÔÝÏ ½ÏÂÏÅÝÒÅÐÙÂÔÄÂeÞßÔݝ "¶ÂÒÊÓÇËÝ


eÞÝÔ ГÒÂÄßÔeÞÂÎÌßÑÝ ÊÌÄÜßÔ ½ÏÝÌÝ ªÏßÏÝ
ÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ ÝÏÔÝeÑʁßÔÅÝÏßÔ ¥ÝÏÊÏßÔ
ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝԝ½ÔÒÜßÙÝνÏÂÏÊÄÏÊÏßÔÝÔ
ÒÊÐÙÝ̍´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌßÄÝÒÝÔÒÊßÕeÊÌßÒß
ÏÜßeÝÔÒßÕeÊeÞÝÒÜՁÝÔÄÝÌÄÝԝ
·×àâàêÜìr׎Ñ×ááârêŽêßÙêÜ×Ü·ÔßâàÏÚ×Û
¿ËÎßÄÝÌ ßßÝÏ ÙÝÎف ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏ


ÎßˁÝÏÝÎÏÝÎÔßÒÅÐe݁݁ÐÏßÏÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜÊ
¤ßeÇÒ ÐÔßÏÜÝešÌ ÝÎÝ ÅÝÔ ÏÜÝÙÊÙÇÄÝÏ ÒÜßÏÕÔ
ÏÜÝÔÄÂÏ ÅÝÏÊÏ ÐÏÔÝÎÅÝÒÅßÔÝ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÊÅÝÒ
ÝÏßÏßÄÝÔÒßÔÌÝeÞÊÏÅÝÏÝÌeÝeáÅÔݽÏÌÜÂÎÄÂË
ÒßÏÜßeÝÔ ݓešÔ ÔÊÔß ÅÝÏÝÌÜßßeÞÝÒÝÌ ÏßÒßÏÕ
ÔßÓÝÒÅÝÅÝÔÅÒÐeÎÂÌÝÏßÒßÅÒÕeÎÝÅÝÔÏÂÒÂÑßÏÒÝ
ÅÝÔeÝÎÝρßÏÂÙÂËÑÝ ÅÝÔÕˁÝeÞÕÏßÒßÔÙÝÅÝÔ
ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÏÊÏßÔ ÏßÏßÏßÔ ÏÂÒÂÏÎ݁ÝÏÂÔ ÅÝÏÝÌß
ÙÝÌÕ½ÒÅÝÏÂÏÏßÒßÏÙÊÎßÌÄÝÔÒÂeÝÏÄÝÔÂÅÏßÔÝ
ÎʁÌÝÒÊÕÏÅÝÏÂÏßÙÊÙÇÄÌßÒÝÔÝÏÔÝÄÝeÝÏ
ÔÊÔß¿ßßÏÂËÜÐÅÝÔÒÝáÅÔÂeáÄÝÏÄÐÅÝԝ
·×àâàáÏÏßݎßÏÙ
 ²ßÓÊÄÝÌ ÔÂÂÒЁÒÂÙÝÌÐÅÔÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÒÝÏ
ÔЁÂÔ݁ÐÏßÏÂÔ ÄÊeÝÔÌÕeÞÝÔ ÊÄß ÝÒÝÌÝ ¬Â
eÇÅÝÒÅÝÌ ÅÊÄeÊÏ fÁҁÝ ¥ÝÎÏÊÏ ÒÂÔÄÂÅÜ áÒÂÏÐ
ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÌßÏu ÔÐÒÅÝÏÂÏÝÎ ßÏßÄÏÂÔÌÐeÞÝÒ
ÅßÏÐÎÂÌÂÔÄÂÏÄÐÒÝÔÙÝÔÌݝ
 ªÊÓÕÓ ÂÎÝÏÜÝÙÐ ÅÊÏßÏÝÅÜàeÇÄÝÔÌÕeÊÏ ÔÂ

ÂÒЁÒÂÌ ½ˆÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞ ÊÏßÏÙÊ


ÙÇÄßÔÝeÞß ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÑÝÙÞÝeÞß
ÏÝeÝÒÊÒÊÏ ßÔÅÝÒÅÝÏ ʁÕÏ ÔÝÎÝÌ ½ÔešÏ
!½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ ÏÝÅËÊÄÝeÔßÔÊÏßÔ ÎʁÌÝÒÊ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏßÏ ÒÝÔÝÌ ßešÜÝÎ ÝÎÄÂÒÂÔ ÂÎÝÏÜÝÙÐ


ÅÂÔÄÂeÇϽÏÝÌÒßßÏÏÝÑÂešÎÔßeßϽÏÊÏÅÂÎ
ÅÂÄßÔÅÂÄßÔÝ
·×àâàêÜÏßÛÏÒêßÒêÜÑìáÒÏÑÝÜìrÒêßÙêÜ


½ÏÌÜÂÎÐeÇÔÜÝešÌÔÊÔߪÊÓÕÓÝÏßÏÊÏßÏÝ


ÅÜàeÇÄÊÏÄÂÒÂÔÔÂÂÒЁÒÂÌÝÏÌÜÂÎÏßÏÂÔÄÝßÏ
´ÂÑ݁ÝeßËÎßÌÄÜßÔ½ÏÝÌÝݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅß
eÇÄÝeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ
ÅÂÏÑÝÙÞÝeÞÝΠÝÏÌÜÂÎ ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ oÊÌÄÊ
ÎÐÒÝÌÝÒÜÂÂÒÎÂÅÝÒÅÂ¥ÝÔÝρÊÏÊÔÝÒÌÝÏ"®Ê
ÌÝÏßËÝeÏÊÏ¥ÝÏÝÌÝÝρÊÏÄÂeÞÝÏÂÒÎÂÅÝÒÅÝÏ"
½ÎÝÝÎ ¥ÝÎÏÂÏ ÔÒÂ΁ÝešÔÝÌ ÔÕÒÊÝÎ ÝÔÂÔ

e݁ÝÔÌÐÔÝÌ¥ÝÎÝÌÝxÊÌÄÜʪÊÓÕÓx ªÐÂÏÏÝ
Ï ÏÊÏßÏÔÕÒÝÔÄÊÄÊÏßÔ ÎÊÎeÇ x ÎßÌÅÝÑÝ ÝÏßÏ
ÅÂÔÄÂeÇÏ"¢ÂßÑÝ eÝÎßÄÝÒ ГÒÂÄßÔeÞÂËÑÝ" ½Ò
ÅÝÏÂÏÝÎÄßÔÅÂÄÐÏßÔÙÝÅÜßÏÝÒÅÊÙÅՍ¿ÄÝÒÎÝÔ
ÒÊÄÎÝÌ f¢ÂßÑÝu ÝÏÌ߁ÊÔ ½ÔešÏ ÒÂ΁ÝešÅÜÂ
fªÂ“Î ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÝÔešÏ eÝÎÂeš eàÝeÅÝeÞÝÏ"u


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

¿ÄÝÒ ÎÝÔÒÊÌÄÜß fГÒÂÄßÔeÞÂËÑÝu ÝÎÄÂÒÂÔÂ ÏÂ


ÒÂÄÝeÅÝÔÌÐËÄÝÎÝÌ ÄÝÌÄ ßešÜÝÎ ÝÔÒÊ ÄßÔÅÝ
ÙÇÎÅÜÐÒÌÝÔ ßÏÎßÏ ªÐÂÏÏ x ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝϝ
½ÏÌÜÂÎ ÝÔÒÊ ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜÂÔ ßÏÎßÏ ÝÒÅÝÏÂÏ

ÅßÎÐ ÏßeÅÝÒÌÝÏ Î߁Ð !ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ


½ÏÌ߁ÊÔÝÎÝ¥ÝÎÏÂÏÝÒÝÎÎÊÄÔÝÌÔÕÒÊÒÜÂ
ÂÒÎÂÅÝÒÅÂÝÏßÏÔÝÔßËÌÝÒÌÝϝ
»×Òæ×ßìáêrëêáÑ×ÜÝÒßÏÓêÜê܎ÏÑÜÝáÏàŒêÙ
½ÏÐÒݪÊÓÕÓÝÏßÔÝÄ݁ÐÏßÏÄÂÒÂÔßÔÝÝρÊÏ
"

ÄÂeÞÝÏ ÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße oÐe ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ËÝ


ÒÜßÏÏÊÏ ÄẤÝÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆÌßÏ ÕÕÏÜÕÎÌß ÝÏÌÜÂÎ
ÒÝÄÊeÝÔÌÕÄÏÊÏ ÎßÅÙÇÒÂÔÝeÞÝÒÝÌÝ ÄÊÊÏ áÂÏÄÐ
¹ÊÏÊÔÝÎßÌÄßÔÅÜÊßßÝÏÄÂÏÄÐÔÕÎÅÊÏÏÐÔÂÅÔÝ
°ÐÏÜÝÅÝÒÌßÅÝÒÅÝÏ ÏÜßeÝÌ ÝÏÂÏ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ

ÄݚeÞÝÏ ÎßÅÙÇÒÂÔÝeÞÝÒÝÌÝ ʁÕÏ ÑÊÒÊÌ ÝÏÊÏ


ÔßËÄ݁ÐÐÏÜÝρÂËÑݽÔÒÜßÙÝÎÕÕÏÜÝρßÄÝeÞß
ÏÂÔÂeáËÄÝÏ ÝÔešÏ ÏßÏßÌÄßÔßÄÝÏ Ô߁ßÒßÝÌß
½ÏÌ߁ÊÔ ÝÏÂÏ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ Ðe ÄݚeÞÝÏ ½ÎÝ

ÝÏßÏ ÏÂÔÂeáËÄÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ߓˁßÙÞÊÄß ÏÜßßρÊ


ÄÝÅÜßÏßÎÕeÅß ½ÏÂÏÔ݁ÊÄÝÏÊρÝÒÐÂÄÄݚ
eÞÝϽÏßÏÏÂÔÝÏÄßÄÝÅÜÂÏÝÏÌÜÂÎÏßÏÊÏÔÝÅÜßÏ
ÐÐÏÒßeÝ ªÌÄÜÊ ÝÏÄßÒ ßÔÝÏ ÄẤÝÏÄÝÌßÏ
f½ÔešÏÄÂËÎʁÌÝÒÊÎÊÔÅÜßÌ"®ÝρÊÄÝÅÜßÏÅÝÎ
ÏÊÏ ݓeÅÕ eÝÏܚ ßÌÝÌ ÄßÙÞÝÎ ÝÔešÏ ÝÒÌÝeš
ÏßÒßÏÔ݁ÝÏu ½ÔÒÜßÙÝÎ ÕÕÏÜÝρßÄÝeÞÝÔ eÞÕÌ
ÝÔešÏ ßÄ݁ÐÅÜÂÔ ÝÒÅÊÙÅÕ f½ÏßÏ x áÂeeÞÂÏ
¤ÝÏß ÎÝÏÝÏÎÝÅÜÂÏ ÝÔešÏ ʁÕÏ ÎÕÒÅÊÏßÏÕ
ÏÝÏÜßeÝÏ ÝÏÊÏ áÒÂËÝÒÜÝÏu ½ÏÌÜÂÎ ÏßÏÊÏ
ÔÝÏ ÝÔešÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆÝρÂÄÝÏÄßÑÝ ÏÂÏÎÝÅÜÂÏ
¢ˆÎÝÏÝÎ ÒßÏÒßßÄÏÊÏßÔ ÝÔÒÊ ßÔÝÏÄ ÄẤÝÏ
ÄÝÌßÏ" ½ÔešÏ ÒßÇÔÅÜß ÝÏÌÜÂÎ ÒÂÏÎÝÅÏßÏÂÔ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÕÔÊÏÎÊÅÙÊÒßÔÝeÞÝÔ ÄẤÝÏÝÎ ÒßËÝeÝÏÊÏ


ÐÔÝÒÝÌݝ ¤ÝÏß ÝÒÝÎ ÏÝÔÄÂÏ ÝÏßϝ x ÊÌ
ÄÜßÔ ÑÂešÎÔßeÝeÞÝÔ ªÊÓÕÓÝÎ Ô߁ÅÊÔßÌ ÝÔÒÊ
ÑÝÏešÅÜß ²ÜßÏÕÔÝÎ ÔÝÄÝÒÌÝÏßÏ ¬ÂeÇÅÝÒÅÂ
ÎÐÒÝÌÝ ÐÔßÏÄßÔÅÂÄ f¤ÝÌÄÝeÅÝÏ ߓÏÕ eÝÏܚ
ÔÂҁÝeÞ ÏÜßeÅÜÊ ÂÄÝÏÜÐÎÒÝÌÄÐ áÒÂÌßÏ ÕÑÝ
ÙÞÝÌ"u !¥ßÎÅßÎ߁ÊÏ ʓÅÏßÔÝeÞÝÏ ÝÏÝÌ ÒÂÒÂÌ
ÄÂÙÂÅÜ ÝÏÌÜÂÎ ÎßÌÝÏ ÒßÒßÔÅÜß ÐÔßÏÄÝÌÄÝÏ
ÝÏßÏ ÒÂÒÝÔÔßeÏßϝ "ªÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇ
ÅÝÒÅÝÌßÏÝÏÌÜÂÎݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÝÔÙÊ
ÙÇÌÄÜßÔ ÐÔßÏÏßÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔßeá ½ÏÂÏ ÔÝÄÏßÏÂÔ
ÝÔÒÊ ÙÊÔÝÎ ÏßÒßÑÊÒÊÓÝÙÇρÝÅÜßÏ ªÊÓÕÓ ÝÔ
ÒÜßÙÝÎߓßeʁÕÏßeÅÝÅÜßÏÄÂÒÂÔ
·ÜìÒáêÜ×ÛÞÔßÏáÝßìáê
½ÒÅÝÏÂÏ ÏÂÄßÏÄÝÅßԁÐÅÜÂÏ ªÊÓÕÓ ÝÏÌÜÂÎ


ÏßρÊÄÝÏßÔÙÊÏÊÔÌÊÏГÒÂÄßÔeÞÂÔݓÒÜßÊÔÝeÞÝÔ
eÝÅÊÑÝeÞÕ ÊÑßÝÎ ÏÝÊÔÑÝeÞßÔÊÏßÔ eÞÕÌ ÒÜß
ÏÕÔГÒÂeāÂÙÄÂeÞÝÏ©ÂÌÐÏßÔݽÏÝÌÄßÔÅÂÄÝÌ
ÝÏÌÜÂÎ ÐÔÐ ߓßËÝeÝÌ ÐÙÐÙÇÔÝ ½ÔešÏ ÔÂÏÝÎ
فÝÏÄÐ ½ÏßÏÝÒÝÌÏÂ΁ÝešÅÜÂϪÊÓÕӍªÏß
ÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔÎÐÒÅÝÏÂÏeÝÅÊÎÝÔÝeÅÝÒÌÝÏ
¥ÝÏÊÏßÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ ßÄÝÒ ÅݚeáÔÅÝÒÅÝÏ ßÑÂÌÝ ÒÝ
eÇÒÌÝÏ ԁÂÔÂÂÒЁÌÂ ГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ ÒÝÅÜàeÇÄÝÒ
ÌÝÏÇÅÔßeÝÌÔÜßÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÅÜÇÔ¿ßÊÏ oÊÌÄÊ
ßÔÝ ÎßÙÝÏÌÝ ËÝeÝÌ ÎÐÒÅÝÏÂÏ ÊÏßÅÔÝÏ ÒÊÎÌÊÏ
ÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÔÝ ßÔÝÕÏ Ýρß" ªÊÓÕÓÝÏß ÙÊÙÇÄ
ÏÊÏ ÝÒÅÊÏ ÔßÏÂÏ܁ÅÝÔÔÂÅÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÄ
ÏÊÏßÔ oÝÏÌÂeÝÒÐÌÄÝÔÌÝ ¥ÝÎÝÌÝ ÒÊÎÌÊÏ
ÎÂÏßÎÂÏÆÊÏÂÒÊË ®ÊÌÝÏ ÝÏÌÝ eÞÕeÝe ÝÏ
ÌÜÂÎ ÎÊÌÝÏ ÏÝÏÏÝ ÅßÌßeÊeÊÏ" ªÎÑÇÒÂÔÐ
ÒßϝxÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜÂÔÝÔÒʍ¢ÏÝÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝËÝeÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÔÝ ¿ßÊÏÝÎ x


¢ÂßÔݝ x ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ ªÊÓÕÓ ½ÔÒÊ eÝÅße
ÄÂÌÄÜÂÔ eÞÕÌ ГÒÂeāÂÙ ÄÂeÞÝÏ ©ÂÌÐÏßÔÝ ½ÏÝÌ
ÄßÔÅÂÄÝÌÄÂÒÂÔÝÌáÅϪÏÊÙÅÝÔßÔÝeÞÝÔ½ÏÊÏÐÙÝÔ
ÌÐÅÝÒÅßÔÝÝÔÒÊÂÄÜÇÔÌÝÏÌÂÏÜßeÅÜßÔ
ÀÏÓÓâÙÔØêßêÙáì܎âÜìßìrÒêŽêßÙêÜ·×àâà
 ªÊÓÕÓÝÏ ßËÎßÌÄÜßÔ ГÑÔÝÔÜÂÒ ÓÂÆÆÕÌÇËÝeÞÝÔ
ÎÊÌÝÒÝÌ ßÔeÝ eÝÎÂeš ݓÏÝÏÔÝÅÜßÏ šÅÝÒÅÝÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÄÊÏÄß ßÎeÇÄeÇÄßÔß ÏÂ΁ÝešÅÜÂÏ ½ÔešÏ
!ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔ ®ÐÊÓÇËÝÏ ÌßeÊÏÊÏ

ÎÐÒÝÌÝ ©ÂÌÐÏÝÌ f¿ÄÝÒ ÊÌÕÎÊÌÝÏ ÒßÄÜÊÅÜß ËÊ


ÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÏ ßÌÎʁÝÌÝeÞÊÏ ÝÔešÏ ÂÄÔ݁Ý
eÞÝeÝe eÊÌÄÜÊeÞ݁ßÄÝÌ ʁÕÏ ËÝÔÐÌ áÂeeÞÂÔ
ÇÙÞÂÎßÔÔÐÎÅßÔÝu "¿ÏÎßÏ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ßÒÜÂÎÝÔ
e݁ßÏ ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝÔ ½ˆÔÔÜݚeÌßÏ ÂÄÔ݁ÝÌ
ÄÜÊÅÜÊßÌÎʁÝÌß ½ÎÝÕÔÝÏß ÝÎ݁ÝÒÐÂÄÂ
ÅßËÎÊÔeÊÏ ÝÔešÏ ßÄÜßÏÕ ÅÊÔeÊÏßÔ ÝρÊÏ ÝÎÝ
eÞЁßÒÜÂÎÝÔe݁ÝÒÅÂÒß½ÏÌÜÂÎÝÎÝeÞÐÄÜÊÅÜßÔ
ÂÑßeáÌ ÌÎʁÝÔ ÁÂÙÝ ÄÜÊÅÜÊ ÝÎÝ ßÄÜßÏËÝ
ÒÜÝÏ ½ÔešÏÄÂË ÎÊÌÝÏ ßÄÜßÏÕ ÝÔešÏ ÒÂÔÄÂÅÜÂ
ݓešÌ ÔÊÔß ÄÜÊeÞÝÔ ÒßàÝÔ" ¢eÝÎÝ ÂÄÔ݁ÝeÞÐ
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ÝÏÝÌ ÝÎÝeÞÐ ßÒÜÂÎÝÔe݁ÝÒÅÂÒߝ
°ˆÒÂÄßÔeÞÂÔÊÅÝÒÏÝÎÝÔÄÂeÞÝÔ Ï݁ÂÄÔ݁ßÏÂÔ

ÝÏÌÜÂÎ ÏÜßeÊÌßÔÊÏßÔ x ÐÙÝÔÌÐÅÜß ªÊÓÕÓ x


¤ÂÒÌÝÔÝÎ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÎÊÌÝÏÔÊ ¿ßß ¹Ê

ÏÊÔÌÊÏÄßÔÅÝÙÇÎÅÜÐÔÂÂÏÜáÎÝÏÅÝÌÄÝÏßÏÂÔšÅÝÒÅÂ
ÄÜßeÞßÑÝ ½ÔÒÊ ßÔeÝ Ï݁ÂÄÔ݁ÝÏÂÔ ßÔeÝ ÏÜß
eÊÌßÔÝÏßÔ ½ÎÝ ÄÜÊÌ ÝÔÒÊ ÐÔÐ eÝÄÂÄÝeÞÝÔ
ÒÂÔāÝÔÝÎ ßÏÂÅeáeÞÐ ÂÏÅÇÍÝÒÝÌÝ ½ÔÒÊ ¿ß
ÊÏ ÌÎʁÝÔ ÎʁÌÝÒÊ ÕÏ ¿ßß ÒßÏßàÄÏÊÏßÔ
 ¿ÄÝÒÝÎÔÝÄÝÌÝÏßÏßÏÎßÏÄÜÊeÞÝÔÒšÄܚÔÔß


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔÊÔß®ÐÊÓÇËÝÏÂeÞÕÏÊρÝeÇÔÝeÞÝÏÄÝÒÐÔÔÝÎÌÝÏ
ÔßÏÝÏÏÝÅÏÊÏ ¿ÔÝÏ ¿ßÕ ¢ÄÒÂÂÎÝÏ ªÓÂÂÌÝÏ
ªÂÌÐÄÝÏ !¿ß x ÝÏßÏÝÎ ¿ß ÝÒÝÎßÏ
ÄÜÊeÞÊÏ ÊÑßÝÎ ÇÅÔßeÝeÞÊÏ ½ÏÝÌÂÅÔÝ ÝÎÝeÞÐ
áÅÔÂeÝÔÄÂÒÌÝԝ "¤ÂešÎÝÌ ÝÏßÏ ÝÒÜÝÕÔÔÊ
ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÌßÏ ÊÌÄÜßÔ ¥ÝÔ ÏÝ
ÎßeÞßÄÊÌÄÜʪÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝԝ ½ÏÌÜÂÎ
eÝÎÄÂÏßÄÂÏÎ߁ÊÏÏÝÙÇÎÅÜÐËÑÝÅÜÂÏʁÕÏÒÜß
ÏÕÔ½ÏÝÌÑÝÏešÌ
»×ÙêÜÌÙêÙÄß×àáÝà/
ªÊÓÕÓÝÎ ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ ªÂ“Î ÏÊÄÊÏßÔ ßÏ
ÎßÏ·ÒÊÓÔÐÓx¦ÂÄÊÆÝÏßÌÝÌ"¢eÝÎÝÙÊÏÊÔ¦Â
ÄÊÆ ÏÊÄÊÏ ±ÓÂÍÐÎÌÂeÇÌ ÎʁÌÝ ÅßÏÝÅÒßÑßÄeÊÏ
¿ß f¿ÔÝÏÊÌÄÜÊÅÝÎÝÌ¿ÔÝÏÄßÔÝsoÝÄÂÌÜÐÔ
ÄÂÒÌÝÏÎÝÏÅÝÎҁÂÙ¥ÝÎÝÌÂËÑÝ ÄÊÊÏ¥ÝÎ
ÏÂÏ ÝÒÝÎ ÐÙÝeÞÐ ÎÝÔÙÝÏßÔ ¥ÝÏÊÏßÔ ߓßeÞÝÔ
¥ÝÏÝÌÂÅÔÝtu oÕÏ ÄÂË ¦ÂÄÊÆÝÏ ÏÊÏßeÅÝÊÏ
½ÔešÏ¿ÔÝÏÄЮʁÌÝÒÊÄÂ˽ÔešÏÝÏÊÏßÌÝÌ"
½ÎÝeÞÐÒÝÌ ÏÝÑÂešÎÔßeßÏ ªÊÓÕÓ ½ÔešÏÝÎ

ÊÌÄÜʹÇÏßÔÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌݍ¥ÝÏÒÝÒÕÝe
ÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝ ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ
ÎÊÌÝÏÔÊ ÏÝÒßeÇËÄ݁ÊÏßÔ ßÄeÝÂÄßÒÜÝËÑßÔÝ
ÏÝÔ߁ÝÙÞßÔÊÏßÔ ÔÊÔß ÝÔÒÊ ÏÝÄßËÎßÏÜßÄ ÏÝ
ËÊeÝÔÒÊeÊÏßÔ ÄßeÝÔÌÐÐÎÂÌÝÏÄÝÌ ÓÊÏÂÅÐÅÝÌ
ÝÔÒÊ ÏÝÔ߁ÝÙÞßÔÊÏßÔ ÄÂÌÜÐÔÄÂÌ ݓÔÔÜݚeáÂÙ
ÝÏÌÜÂÎßÎÕÎßÌßÔÄÂÎÂÏÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐßÏÂÔÝÏÂÏ
ԁÄÂÏÄÝÌ ½ÏßÏ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏÊÔÌßËÄÝÊÏßÔ

# ÁÅÔÂeÝÔÄÂήÐÊÓÇËßÏÎßÙÔßeÇÏÜÇÑÅßÄÜÊeÊÏßÔ¢Ä
ÒÂÂΪÓÂÂ̪ÂÌÐÄ
#®ÝÏÅÝÎҁÂÙxÄßËÎßÏÕeÝÏܚÄÂÏÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

eÊÌÄÜÊeÞÝÒÅÊÏ áÒÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ʁÕÏ ÝÎÝeÞÐÒÝÌ


ݓÏeÞÕÏßÔÏÕÒÜßÄÏÝÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄßÏÂÔ¥ÝÂÒß
ÔÝÄÂeÞÂÔÂÏÝÎفÅÝÒÅ“ÔÙÂÒÌÝÏßÏÂÔÝÔÒʝ
|r×ÙÑé×rë×ÜáÏÏßݎÒêßÒêÜ


½ÏÐÒÝ ªÊÓÕÓÝÏß eÞÕÏÊÏßÔ ÅÂËÎÝÙÞÝeÞÝÔ


ÎÊÌÝÒÝÌÏÝÔÒÊeÊÏßÔÊÏßÒßÔÔÊ ÎÂÏßÙÂÏeáÅ
ÔݽÏÌÝÅÂÔÄÂeÇÏÝÎ݁ÜÐeÞÝÏeÊÌÄÜÊeÞ݁ßÄ
ÎÊÌÝÏß ÏßÏšßÏ ßÏÒÊeÝ ÊÒÜß ÒÜÝÑÝeÄÝÏÔÝ
ÎÂÏßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ¢eŁßÌ ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÐÐԁÜÐeÞÝÏeÊÌÄÜÊeÞ݁ßÄßÒÝÔÒÊeÏÊÏÎÝÌ݁
ÝÎÝeÞÐÒÝÌ oÕÔÝÒÝÌ ÝÎÝeÞÐÒÝÌ ÏßÔÒÊeÝÏßÔ
ÒÝÑÂÒÐÓÂÄÅÝÑÝ ÝÏÂÏÝÎ ÜÐÙÞ݁ÂÄ ÒÝÔÒÊe
ÏÊÏÝÎÝeÞÐÒßßÅßÇÅÔßeeÊϝ
»ìáéìÙÑêßÒêÙìÜÒêØ×ÑêáêÜÙéÏÛ
ÙêrÔrëìáá×
 ´ÊÔß ÝρÐÔ ÄÂeÞÝÒÝÌ ÄßÔÅÂÄÐ ÏÂeÅ݁ÐÅÜÂÏ
ÔÂÂÒЁÒÂÏßÏÎßÏeÝÅßÔÂÎÑßÒÂÄÝÌÄÂÝÏßÏÅßÔßË
ÌÝeÊÏ ÝÏÌÜÂÎ ÅÂÏÔÂÎÑßÒÂÄeÇÏ ßÔÙÝÄßeeÞÂ ÔÂÂÒ
ЁÂÄßßÒÜ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ½ÎÝeÞÐ ÐÔßÏÂÔ
ÒÜßÏÕÔßÔÔÐÒÅÝÏÂÏÔ߁ÝÙÞÕe݁ÝÒÌÝÏÊÔÌÝÒßÔße
Ñ݁ÝÔ ²ßÏÜßeÝÔ ݓešÔ ÔÊÔß ÐÐÔ ÏßÒßÏÙÊÎÊ
ÒÜßāÝÏÝÑÝÙÞÝÔÂÅÏßÔݝ
ªÏßÏÝÅÜàeÇÄßÔÝeÞÊÅÝÔxÏÂ΁ÝešÅÜÂϽÔ

ešÏxÔÊÔßÝÎÝÏßÏÒÂÔÄÂÅÜÂ"½ÏÌÜÂÎÎʁÌÝÒÊ
ÎÐÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ ÎÝÔÒßÔÙ݁ÝÏ ÝÏßÏ ÏÜßeeÞßÏ"
®ÊÌÝÒÊ ÄÂeÞÐ ÒÂÔÄÂÅÜ ÅÝËÊÄ" !¥ÝÏÒÝÒßÔÝ
ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌʁÕÏÔÕÒÊݓÒÜÕÏÔÝÌßݓÏÝÏÔÝ
ÔÝÌ x ÐÙÝÔÌÐÅÜß ªÊÓÕÓ x ®ÝÌÝÙÞÝÔ ÒßÇρÝÔ
¥ÝÎÝÅÏÝÏÏÝÌݓÒÜßÔÝßÏÂáÂeÞÝÔÝÏÌÜÂÎÒÊÄÝÒ
ÌÝÔ f½ÏßÏ ÄÂË ¥ÝÎu eÝÎßÄÝÒ f¿ÏÎßÙ ÙÝÎÙÇ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÜÂeÅÝÒÅÝÏu ½Ïß ÂeÝ΁ßÏÂÌ ÝÒÝÌ "´ÊÔß


ÒÂÄÂešÎÝÔÌÝÎÂÒÂÌÄÝÒÅÝÔÝÏÌÜÂÎÄÂÒÂÔßÏÂÌÂÄ
ÌßÔÅÝÒÅÝÔ Ýρß ÂÌÂÑÙÂÙÂÄÌ ÕÏÝÎ ÝÏßÏÂÔ
ݓÔÔÜݚe ÄÂeÞÝeÝeÔß ÏÂÂÎ ÝÏßÏ ÇÑ ÝÒÝÎßÏ
ÝÔÒÜßÙÔßÅÝϝ ½ÏÐÒݪÊÓÕÓÊÌÄÜÊÝÒÝÌݍ²Â
ÒÝÏÏÐÔÝeáÅÜÂÄÂÒÂÔÄÂÒÂÔßÔÝÝÏÌÜÂÎÕeÊÏÕÔßÏÕÔ
ÐeÇÏÐÔÂÅÔÝ ÒÂÔāÝÔ ÌÝÔÏÐÔÂÓÝÔßÄeáÅÝÒÅÝÔ
eÝÎÝÏÌÝ ÒÂÔāÝÔ ÝÎÝ ÅÝÔÜÂÔÅÝÒÅÝÔ ÝÎÝ
ßÏÂÄÒ݁ÔÜÝÙÅÝÒÅÝÌßÏ ÄÜßÅÝÒÅÝÔ ÒÂÔāÝÔ ÌÝ
ÔÜÂÂeǁßÔÝ ÄÂeÞÝÔ ßÔÅÝÒÅÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÒÅÝeÞÝÔ
߁߁ÅÝËÊÄÝÔ ߓߓËÑÝ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÎÝeÞÐ ÝÏ
ßÏÂÔ ßÔ݁ÐÌ ÏßÒßÑÊÒÊÓÝÙÇÔËÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ
ÝÏÌÜÂÎ ÏßÒßÒÌÝeÇeÞßÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÏßÒßÓÕÆÝÒÌÝ
ÏÊÔÝÌ ÓÊÏÂÅÐÅÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÏÂÒÂÄÐÓÝÒÂÒÌÝÏßÔÝÌ
ÏßÒßÏÒÝÄÊÏÒÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÑÝÏešËÄÝÏÄÐ ÔßÒÌÂÒ
ÎÂÅÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÐÙÐÙÝÒÝÌÝ ¥ÝÎÝÌ ÌÕÒß ½ÏÌß
ÊÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÅÂË΁ßÏ ÔÝÄÐ ÒÊÏßeÅÝÔÝÌ ¥ÝÎ
oÕÏÝÎßÄÏßÎÊÔÜßÙÊÎÅÜÕÌßÊÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌÎʁ

ÌÝÒʁßÏÔÐÌ¥ÝÎÏÂÏÔÒßËÝeÝÏÔÐÒÝÌÝÝρÊÏ
ÄÂeÞÝÏ ÌÐÔÔÂÑÄßÔÅÂÌÄÝÒÅÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÌÕÄÙÇÎÅÜÐ
ÅÝÒÅÝÏ ÒÝÑßÔ ÔÕÒÅÊÏßÔ ߓßeÞÝÔ ÒÂeÄÂāÝÔ ÝÎÝ
ÒÂÂÔÝÌ ÝÎÝ ГÒÂÔÐÒÝÌÂÅÔÝ ÒßÝÏ ÊÄÝÌ ½Ô
ÒÜßÙÝÎÝÔeÝÅÝÒÝÌËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅßÙÝÙÇÔÌÊÏßÒÝÌ
ÝÏÌÜÂÎ ÔÕÎÅß ÏßÒÜßßËÝeÝÏÔÝÌ ÔÕÒÊ ÝÒÜÝÕÔ
ÔÊ ÔÐÒÝÌÂËÑÝ ÏÂÒÂÏÎÝÅÏÂÔ ½ÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ
ÒÝÌ ÔÕÒÊ ߓÕ ÏßÒßeÅÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ¥ÝÎÝÌ ÌÕÒß
!½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÎÝ ÌÝÒÄÊÒ ÔÐÒÝÅeáÄÔßÑÝ ÝÒÝÎ

ÏÝÔÝ΁ßÄÝÏ "±ÝÔeʁÝeÞÕ ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ Òß


ÏÜÇÅÔßeÇāÝÔÌÝÙÊÏÊÔÌÊÏßeÇeÄÝϝ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

²ÏÛìáéÏáÑêrÔÜ·ÔßâàÏÚ×ÛìÜßêæÔÛìßéÏÙÑêßÒêÜ
´ÊÔß ÒßeÞՁÝÔÌÝ ÎÂÒÂÄÒÂÔÔß ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ


ÅÒÐeÎÂÌÝeÝÅÊÝeÅÝÅÝÔÌÝeÝÅÊÑßÔeÇÒßÏÜßeÅÜß
ÝÏÊÏ ÔßeÑÝÏ ½ÏÌ߁ÊÔ ªÕÆÇáÌ ÄÂeÞÝÔ ÎÂÙÝÏÂÏ
ÏÝÌÝÔÅÝÏÔÂÌÄÂÔÝÏÂÔ ÂÇÔÝ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ ÄÂeÞÂ
ÎÂÙÝÏÂÏ ݓÏÑßeáÅÜÂÏ ÝÏßÏ ÎÊÌÝÏÔÊ ÒÂÔāÝÔ
ÅÒÐeÎÂÌÝÄÂeÞÝÌÏÕÔßÌÎÂÙÝÏÂÏßÄÏßÑßeÝÏÔßÔÌß
ÏÊÔÝÏßÔÎÂˁÝÏÝÎÏÝÎßÔÝ ®ÊÌÝÒÊÕÏÏÜße
ÅÜßÔ ÝÏßÏÂÔ eʁÝeÞßÔÌÊÏ ݓešÔ ÔÊÔß ÒßÏÜßeÅÜß
ÝÎÝeÞÐÎßÔÜÂÔÄݚ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌ ²ÂeÅÜÂÂÔÄÂÒÌÝÔ
ÏÂÏÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÏeÝÄÂÔÝeÞÝÔ ÝρßÏÜÝešÌ
¬ÝÔÔÂÄßÎßρÝÅÝÒÅÝÏ ÒÂÔÄÂÅÜ ÕÔÊÏÏÕÔßÌ ¿ß
ÒÂeÅÂρßÏÂËÑÝÅ܁ÐÔßÏÄÂÒÂÔßÔÝ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÔÒß
ÄÜÊÒÌÝÔÎÂÒÂÄÒÜÝÓßÑÝÝÏÌÜÂÎÏßÒßËÎÊÔÝÒÌÝÏßÔ
ÝÎÝeÞÐ ÂeÄÂÏÐÔÂÅÔÝ ½ÏÌÜÂÎ ÂeÄÂeÞÝÄÂÒÂÔ Ïß
ÒßÔßÏÔÊÓÕËÄÝÒÌÝÏ ªÇÒÕÓÂÍÊÎ ½ÎÝeÞÐ ÝÏßÏÂÔ
ÒÂÔāÝÔÝÏÌÂÔÂÅÏßÔÝÄÊÊÏÂeÄÂeÞÝÄÂÒÂÔßÏßÔÝÏ
ÄÝÙÞÂÔÅÝÒÅÝÏÝÒÝÎÏÝÔßeÑÝÅÜßϝ
¿ìÔáÒéìÌÙêÙ½•ßÏÑìárëÏßÒìÜ
ªÊÓÕÓ ßßÝÏ ÅÊÄeÊÏ ´ÊÒÌÝÌ ËÜÊeÅÝÌ ÝÏ


ÌÜÂÎ ߁ßÒÝÌ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÒßeÞՁÝÔÌÝ ߁߁ÅÝËÊÄÝÔ


ÏÕÔßËÊÌÄÊÌÝÎ ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÂÎÌÂÑÙÂÙ ÒÂÕÄÙÇÎ
ÅÜЁÐÝÔ ÂËÝÙÅÝÒÜÐΠÝ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÔ ÒÂ
ÑßßÔÂÔÝÒÌÝÔ ÂÙÇÎÅÜÐÌßÔÄßÔÂÅÏßÔÝ ßÎÜßßeʁÕ
e݁ÝÌÝÏßÏÒÜßÏÕÔÒÂËÎÂÄ݁ÐÅÜÂÝÎÝeÞ݁ÂÒ
ÅÝÏÐÅÔÝ ®ÊÌÝÒÊ ÕÏ ʓʓÌÊÏ ÂÒÎÂÅÝÒÅÝÔ ÒÂÏ
ÄßÄÒÂeÞÂÔ݁ЁÝÔ ½ÏÌÜÂÎ ÝÏÌ߁ÊÔ ÏßÒßeÞՁÝÏ
¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÔÝeÇeÞÝÏ ËÜÝÔÌÝÏÂÔ ÂÒ
ÎÂËÑÝeÞÝÏÝÏÌÜÂÎÌÝÔßÒÅÝÙÞÂÔÅÝÒÅÝeÞÝÏ !´ÊÔß
ÝÏßÏÒÂÏÜÂe݁ÐÅÜÂÝeÕÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌÝÏÌÜÂÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ßÔÑßÔÝ ÝÏÜßeÔÝÌ ßešÜÝÎ ÔÕÒÅÊÏ ÒÝÔÂÄßÎßÏ


ÝÔÐÒÂÌÄÝÒÅÝÏßÏÎßÙÙÝÎÙÇÏÜÂe݁ÐÒÌÝϝ
Âááââá×ÜÕ×ß…×ÜìÜêÒØ×Ñìá×æÒêÜ
ªÊÓÕÓÝÏß ÔÝÄÏßÏ ÝÒÝÌÝ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝÏ Ïß
"

ÏÜÂËÄÝ΁ÝeÔße oÝÅÊÔßÅÝÔÌÝ ÕÔÔÕÕÔÊÏÈÊÒ ÝÏ


ÌÜÂÎ ÕÔÔÊ ÕÔÔÝÔ ´ÊÔß ÝÔÒÊ ÏÝÄÝÔÂÔßÏÂÔ
ÔÐÒÅÝÏÂÏÅßÔÂÎÂÝÔÒÊeÝÅÊßÏÎßÙÑßÔeÇÒßeÇÒÜÕ
ÅÜß ½ÏÊÏÝÎ ÝÎÝ ÕÔÌÕ ÔÊÔß ÒßeÞՁÝÔÌÝ
ÝÏßÏÏÜÂe݁ÐeÞÝÏeÝÅÊÝeÅÝÒÌÝÏÊÔÌÝÙÝÎÙÇ
ßÏÎßÙ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊÏ oßÅeÝÏÂÏÅßÔ
ÔÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÐÔßÏ Ô݁ßÒßÔ ÇÑ áÅÔÂeÝÔÄÂÎÂ
ÝÎÝeÞÐÒÂÔÄÂÅܪˆÊ“ÏÝÏÌÜÂÎÏÕÔßÏÕÔÕˁßÒß
ÏÜßeÝÔ ÝÔÒÜßÙ ¥ÝÎÏÊÏßÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ ÝÒÝÎ ÏÝ
ÑÂÂÏÂÔÂÒÎÂËÑÝeÞÐÄÂ̝
ÁìÜÛÏÑìáêŒêáÑÏßÙêÜìáêÙ
¥ÝÏÒÝÒßÔÝ ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ÂÄÏ“ÂËÑÝÔÄÂ
eÞÂÔÌÂÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌÅßÙÇÄßÔÝÄÂeÞÂÏΓÂÔÙÝ
eÞÂÏÎÂÝÏÌÜÂÎÑÂÅÙǁÂÔÝeÞÂÏÎÂÒßßÒßÇÅÔßeÝÔÝÌ
ʁÕÏ Гҁ ßÏßÏßÅÝÒÅÝÏ ¿ÌÌÊÏ °ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ
ÂÄßÔÝÄÂßÄÏßÏÜßeÌßÏÜÊÔÝÏ ÔÐÒÝÌÝ ÝÏÕÒÝÎ
ÕÔÌÕÙÞÝÏxÅÝÏÏßÌßÔÝoßešÝνÔešÏГҁÒÊ
ÏÊÏÊÅÜß ÝÎÄÂeÞÝÒÝÌÝ ÏÕÔßËÊÌÄÊÌ ¬ÝàeÞßÔß
ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ ԁÂÎÝÏÜÝÙÐ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÎÂ
ʁÕÏ ÂËÎÂÄ݁ÐeÞ “ÂÅÝÒÅ ݓÏÌÂÄÒÂÔÝÌ ÝÏ
ÌÜÂÎÔÕÒÊÅÂË΁ßÏÔßÏÎÂÄßÔÝÏÜÝÔÄÂÔÝÌáÔ݁ÐÌ
¿ÌÝÌ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßϝ
 ½ˆešÌ ªÊÓÕÓ ÅÊÏßÏÝÅÜàeÇÄeÊÏ ÔÂÂÒЁÒÂÌ ÄÐe

ÝÔÄ߁ÐÌÝÎÏßÌÄßÔÊÏÝÏÌÜÂÎÏÝÌÊÔßÏÝÔÄÂßÏ
ÂËÝÔÌÝÏÝÌ ÔÂÏÝÏÏÝÏܚ §ÍÇÐÏ !½ÎÄÂÒÂÔÝÎ
ÊÏÜßÏÝÇÔÊÏÔÂÂÒЁÒÂÅÔÝÑÂešÎÔßeÝÏÄнÔešÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÊÜÞêæëêrëêßêÙÜÏßÏÜÛêŽêßÙêÜ·×àâà

 ÌÒÝÙÎÝݓešÏÔÂÏÝÏÏÝÏܚ±ÂÓ×ÂÏÐ ½ˆÔÔÜÝ
¥ÂÏÜÂe݁ÐeÇÏ ÊÏßÑßßÅßÔÌÝeÞÊÏ ÌÂÄÌÂÄÌßÏ
šeÌßÏÂÔÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÂÝÏÌÜÂÎÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝ
eÞ߬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏÏÝÒÂÏÎ݁ßϪÊÓÕÓÝÔÒÜßÙÝÎ
ÄÂËÅÂËÝeÅÂÄeÇÏÂÔÄÂÒÂÔßÏÂÌÂÄÌßÔÅÝÒÅßÔÝ¢ÄÝÏ
ÌÂeÞÂˁ³ÂÔÂÏÂÏ ßËÎÊÏÏÊÏßÔ ÙÊÎÅÜÕÔ ªÕÆÂÏ
ÏÝÏÏÂÔܚªÓÌÂÒÊÐÔªÕÆÂxÝÏßÏÐeÎÝÏÅÝÔÌßÏ
ÊÒÜß ÑÂÒÐeÌßÏ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞßÑÝ ÄÂeÞÝÏ ªÕÆÂ
ÝÔÅÜÊ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÅÝÏ
ÒÝÒÊÔÝeÞÊÏÐÙÐÙÝÒÝÌÝÔÂÂÒЁÒÂÌßϽÏÂÏÄßÔÅÂÄÐ
eÝÅÏÊÏÝÒÝÌÒßßÏÎʁÌÝÒÊ“ÂÏÔÝÄÂÔÝÌÝÒÝÌÝ
ªÊÓÕÓ ½ÔÒÊ ÌÐÒÅÂÌÄÜÂÔ ÝÏÌÜÂÎ ÄßÔÅÝÙÞÂÔÅÜÂÔ
ËÝeÝÌ ÝÏÝÌÝ ÎÂÏßÔ ªÕÆ ßÏÂÔÄÂÔÅÜß ÝÏÌÜÂÎ
“ÔفÐÏßÏ ßÔÅÝÒÅÝÏ ʁÕÏ ÄßÏÄÂÌÝ ߓßËÝeÝÌ
ªÊÓÕÓ ÝÒÝÌÝ ÔÊÔß ½ÏÝÌ ÒßßÏ ÝÒÝÎ ÏÝÔÄÂÅÜÂÏ
ÄÂÒÂÔ
¿êáìÜÛÏÙÑêßÒêÜÞÏàäÏÙìÜŒÏÛÝÛÏÙÏáÒêßÒêÙ
¯ÜßeÅÜÊ ÊÏßÑßßÅßÔÌÝeÞÊÏ ÌÂÄÌÂÄÌßÏ ÌÒÝÙÎÝ
ݓešÏÔÊÔßÏÝßÔÄÝÊÏÑÂÓ×ÂÌßÏáÒÂÌÝÔßÑÂeÅÝÂË
!ªÊÓÕÓÝÏß Ô݁ÊÄÝÏÊÏßÔ ±šÔÒ ÝÏÌÜÂÎ ªÐÂÏÏ

ÊÄÝÌ ÝÒÝÌÝ oÝeÝÔÅÝÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÔßÏÎÂÌ


ÄÝÔÌÝ ÎÐÒÝÌÝ ÑÂÓ×ÂÌßÏ ÒÐÐeÝe "®ÊÌÝ ¥ÝÔ
ÔßÅÜǁÝÒÌÝÏʁÕÏÎÐÒÅÝÏÂÏÝÏßÏÎÝÏÝÏÔßÏÎÂ
ÄÝÏ"xÝÔÒÊÑÝÏešÅÜÂÔªÊÓÕÓÐÙÝÔÌÐÅÜߍ´ÊÔß
ÒßÇÔÔÝÌ ÎÂˁÝÏÝÎßÔÝ ÒßÏÒÝÏÅÊÊÄÝÔÌÝ ГÒÂÄßÔ
eÞÂϽÏÂÏÒßÏÒÝÒÌÝÏÊÏÊÎeÝËÝÒÜÝeÞÝÏÑÕÄÔÝÏ
oÝÒÌÝeÇÅÝÔÌÝ ÝÔešÏ ÝÏÌÂÒÂÔÂÅÏßÔÝ ÎʁÌÝÒÊ
ÝÔešÏÒßÒßÅÜßÁÒÂßÔÝÏÄßÔÝÊÌÄÝÔÝÌfªÏßÏÝ
ÅÜàeÇÄßÔÝeÞßÏÂ΁ÝešÒÌÝÏßÅÝÔÅÝÔs¿ˆÎÊÒßeÌÕÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÎʁÌÝ¥ÝÎÏÂÏÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÒÝÌÒßßÏÔÒßÏՁÝÏ
ÑÂÓ×ÂÌßÏÒÐÐeÝe"tu ½ÏÌÜÂÎÝÏÂÏ ÔÐÒÝÌÝ ÒÂÏ
ÌÂeÝÒÐÄÏßÏÒßeÌÕÏÏÝÎßË݁ÊÏԁÂËÌÐeÝeÞÝÏ
ßÏÌÕÄÂÒÌÝÏÝÎÝeÞÐÔÐÒÅÝÏÂÏášeÝe½ÎÝeÞÐ
ÝÏÌÝÝÏÔßÏÎÂÌÄÝÔÌݝ½ÔÒÊÝÔÅÜßÔÏßeÞÕÅÜßÏ
ÝÎÝeÞÐÎʁÌÝÒʽÔešÏÅÊÄeÊÏÝÏÌÜÂÎÏÂÏÔßÏ
ÎÂÄÝÏÑÂÓ×ÂÌßÏÒÐÐeÝe
¾ÏàäÏÙìÜŒÏÛÝÛÏÙÏáÒêßÒêÜ
 ¯ÜßeÝÌÂÎÐÎÂÌÂÔÅÝÒÅÝϪÊÓÕÓÝÏÌÜÂÎÎÝÏ
ÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe ÂÑÐÓÔÐÍÔß ÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐÅÜÂÔ
ÂÎßÔÄÂÄÂÏÄÝÌÂÙ ½ÏÌÜÂνÔešÏÊÌÄÜÊÝÒÝ
Ìݍ½ÔÒÜßÙÔßÅÝÏ¥ÝÎÔÝÔßÅÜǁÝÒÌÝÏÒṌÐÔßÏ
ÑÂÓ×ÂÌßÏÒÐÐeÝeÔÕÒÝÌÒßßÏÇÑßÏÜßeÌߥÝÎÏÊÏ
ÔÂÄßÎßρÝÅÝÒÅÝÏ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌÝÎ ¥ÝÎÏÂÏ
ÝÒÝÎ ÎÝÏÕÒÌÝÏ ÐÐÔ ÄÝÔÌÕ ÏÜÂe݁ÐÌ eÝ
Åß±ÂÓ׿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ¿ßÊϝ ±ÊÒÊÏÊÏÌÐË
ÝÏ ÒÝÄßeÝÏÌÝÕÏßÄÏÊÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ
oÝÑÊÒÊÅÝÔÌÝ ÐÐÔ ÝÏÌÜÂÎ ÝeÑÝÔÌÕÔÌÝ ÔÕÒÝ
ÌÊÙÅÕ !´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ÐÔÌÂÔÂÅÏßÑÝ ¥ÝÎÏÂÏ
ÝÒÝÎ ÎÝeÑÝÅÜßÏ ÄÊÏÐÅÒÂÆÌßÏ ߓÊÎÝe ÄÝÔÌÕ
ÏÜÂe݁ÐÌ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¿ßÊϝ "±ÊÒÊÏÊÏ
ÌÂÄÌÂÄ ÒÝÄßeÝÏÌÝÕÏßÄÏÊÏ ¿ß ½ÏÂÏ ÔßËÄÝÅ
ÏÊÏ ÝÏßÏ ÝÏÌÜÂÎ ËÝeÏÊÏ ÝÒÝÌÝ ßÄЍ¤ÂË
ÐÔßÏx¥ÝÎÏÊÏÕÄÊÌ¥ÝÎÏÂÏÝÏßÏÔÝËÝeÝÒ
ÌÝÏÒÝáÅÔÂeÝÏÄÐÔÕÒÊoÝÎeÇÔÌÕÒÌÝÏÊÔÌÝÝρÊÏ
ÌÂÄÌÂÄ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÕÒÌÝÏÊÔÌÝ ÌßÔÜÐÏÄÐ ¥ÝΝ
¤ÐeÝÔÄßÂÎßÄÂÑeÝÔÌÐÅÜÂÔ½ÏÂÏÝÎÝÝÎÝρÊÏ

ÑÊÒÊÏÊÏÌÐˁÝÏÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜʍqÐÔßÏÌÐˁÝÏx
ÔÐÒÄßÔÅÝÙÞÂÔÒÜÐÎÒÂÄܚ¥ÝÎÏÊÏÎÕeeǤÜ߁ÐÎÂ
¥ÝÎ ÔÒßÎÕeeÝÔÝeÝeÞßÔÅÜß ÔÕÒÊ ÒÝáÅÔÂeÝÏÄÐ
½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÅÊÔß ¥ÝÎÏÊÏ ߓßËÝeÝÔÌÕeÞÝÏ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÂÎÐÎÂÌÂÔÅÝÒÅÝÌ¥ÝÎÝÌÒßßÏÂÎßÔÄÂÒÌÝÏ ´Ý
Äܚ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌÔ߁ßÄÝÏÄÂeÞÝeÝe¿ÌÌßÌ°ˆÒÂÄßÔ
eÞÂÒÅßϽÔÒÜßÙÝΓÔÌ߁ßÔÝÝÏßÏГÒÂÄßÔeÞÂÅÔÝ
ÎÊÌÝÏß½ÔešÏߓßËÝeÝÒÌÝÏÊϝ ½ÔÒÊÑÝÏešÔ
ÌЁÐÅÜÂÔ ÝÒÅÊÙÅÕ ÝÔešÏ ÄÂË Î߁ÊÏ ÝÒÝÅeÝÌÕ
ÔßÏÎÂÄÝÒÌÝÏÝρÊÏÊÔÝÌ
|ìÜÏÒrîáêßÙêÜìáêÙ
Ñê§rëìáêê܎ìêÛìáêÜÑìáê
½ÏÌÜÂÎ ÄÂË ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÇeÝÒÂÙÄ݁݁Ð
ÅÜÂÔÎ߁ÊÏÝÒÝÅeÝÌÕÎÂˁ݁ÄÂeÞÝÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ
ªÊÓÕÓÊÌÄÜÊÝÒÝÌݍ´ÊÒÌßÒÎßÔÂeÄÂeÞÝáÏÄÂÒÂ
ÔßÏßÔÝÏÄÝÙÞÂÔÝÒÌÝÔÝÒÝÌÝÝÏÌÜÂÎÊÏßÏeÇeÞÝÔ
ÊÄÝÒÌÝÔʁÕÏÝÔÒÊÏÝÏÝÏÏÝρßÄÝÒÌÝÏßÔfÔ߁
ÅÊeÊÄÝeÞÕu ´ÕÒÝÅeÝÌÕ ÝÒÝÎ ÝρÊÏ ÄÂeÞÝe
Ýe ®ÂÙÝÏÂÏ ÎÂˁ݁ ÄÂeÞÝÏ ÏÝÔÄÂÒÌÝÏ ÝÏÕÒ
ÎÝÝeÞÝÏ ßÒÎÕÝÎ ÄÂeÞÝÏ x ÝÏÕÒ ÄݚeÞÝÏ
 ®ßÊÏ ßÒÝÎ ÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐeÞÝÏ ÂÎßÔÄÂÄÂÏÄÝÌ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÂÙ eÝÎßÄÝÒ ÄݚeÞÂÔÝeÞÝÏ ÝÏÝÌÝ" ¤ÝÏß ÂÏ


ÂÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐeÞÝÏ¥ÝÎÝÎÔÕÒÝÅeÝÌÕÝÏÕÒÄݚ
eÞßÅÝÎ !´ÕÒÊ ÅÂÑßeáÔÔÐÒß ¥ÝÎÝÌ ÒßßÏ ÔÊÔß
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ ¥ÝÎÏÊÏßÔ ÌÝÔÔßÏÅÝǁÝÔ "®ÊÌÝÒÊ
¥ÝÎÏÊϽÔeÝÅßßÏÂËÑÂÔÅÜߥÝÎÒÝÔÝeÇÄÝÌ¿ÏÂÏ
eáÄÂÅÝÒÅÝÏ ¥ÝÎÏÂÏ ÝÎÝ ÝρÊÏ ÔÝËÝeÝÒÌÝÏ
ÝÏßÏ ÔÐÒÝÌÝ ʁÕÏ ÔÕÒÊ ÝÂÎßÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌ
ÝÏÌÜÂÎ ÝÑÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌ ÂÎÐÎÂÌÂÔÝÏÄÝÌ ¥Ý
ÎÝÌÒßßÏ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅÝÌ¥ÝÎÏÊϽÏÌÜÂÎÒÂÄÂ
ÌÜÐÔÄÂÒÌÝÏßÔÝÌÔÊÒÌßÒÎÊÏÄÂÏÄÝÔÌÝÏÝÌÝÏÌÜÂÎ
ÒÊÏßÏeÇÒÌÝÏÊÔÌÝ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐe Ô݁ß
ÒßÔÔʪÉÒÂÊÍÞÌßϝ
¾§áßêÜÏì ÜŒâßìrÒêÒÜ×Ü·×àâà
ªÊÓÕÓßßÝÏÅÊÄeÊύ³ÊÎÐÏßÅÝÔÂÏÝÝÅÊ
Ôß ÌÂeÞÂˁ³ÂÔÂÏÂÏ ÑÝÏešÏßÏ ʁÕÏ ÝÎÝeÞÐ
ÔÐÒß ݓÏԁÝÔÝÌ ÝÏÂÏ ÝÏÕÒ ÌÂÄÌÂÄÔ݁ÂÙÞÝÏ
ÏÝÔßÄeáËÄÝßÏ šÏÒÝÏÄÐ ÄÜßÅÔÊ ½ÔÒÜßÙÝÎ
¥ÝÎ ÅÂÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄßÅÝÎ ¢ÂßÔÝ ʁÕÏ ÅÝ
ÏÊÏ eÝÎÂeáÌÄÝÒÅÝÏ ÂÔÂeÑ݁ÐÌ ÏÊÔÅÜßÏ ´ÊÔß
ÅÝÔ ÏßÎß ÒÂeÝÎÂeÝÔÄßÅÜ ÝÏÜÐÎÒÂÌÄÝÏ eÝÎÂ
eáÌÄÝÒÅÝÏ ÕÔÝÒÝÌ ÒßÅÜàÙÇفÝeÞÝÒÝÌ x ÙÊÏÊÔ
ËÊÙÞßÎÊÔÔÕÎÅÝ̝ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ x ÊÌÄÜÊ ±šÔÒ
ªÊÓÕÓÝÏ x ¥ÝÎ ÇÔ܁ ÔÝÔÄÂÒÌÝÏ ÔÝeÇÌ ¥ÝÏÝÌ
ÒßßÏ ÝÎÝ ÄÐÓÝÒÂÅÔÝ ÝÎÝ ÄÜßÅÝÒÅßÔݝ oßÅ
eÝÏÔÊÄÝÒÌÝÏÊÅÝÔ±šÔÒxªÊÓÕÓÊÌÄÜÊxÐÔß
ÏÜÝešÌ ÝÒÝÎ ÇÑ ÏÜßˁßÅÜßÏ eÇÅÔÂρÝÅÂÔeÇ
ÅÝÔÝÎ ßÏÎßÙ ÝÒÐÙ ÒÊÌÄÜß ßÏÎßÏ ÅÝÏÂÏ ÅßÎÐ
ÊÏßeÅÝÒÌÝÏ¥ÝΝ

#½ÏÊÏ ÏÝÏÜáÏÒÜÂÄßÏÂÔ ÕËÔ݁ßÙÞÝÔ ÌÂÄÌÂÄÔ݁Â
ÙÞÝeÝeÇÑÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏÌÜÂÎ eÝÎ ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ ´ÊÔß ¥ÝÎÏÂÏ
ÔÝρÊÄÝÔÝÌÔÕÒÊxßÔßàÙÅÝÌß ÂÎÂÏßÌ ÝÏÌÜÂÎ


ßÑeÇÌÌß x ßÄÊ ÔÕÒÊ ŁÜÐÔÄÂÔÐÒß" ¤ÂÏßÄÂϝ x
ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜÂÔÝÔÒÊ ªÅÝÒÝÎxÊÌÄÜÊÝÒÝÌÝ
ªÊÓÕÓxÎÂÙÝÏÂÏÎÊÌÝÏÄÂÒÌÝÔÎÂÏßÔÏÝÑÊÒÊ
ÏÊÏßÔ ÝÏßÏÂÔ ÎÂÙÝÏÂÏ ÏÝÑÊÒÊÏÊÏ ÝÎÝ ÔßàÙ
ÅÝÏÎÊÌÝÏÝÎÕˁßÎÂÙÝÏÂÏÏÝÏÄÊeÝÔÌÕÄÏÊÏßÔ
ÙÊÏÊÔÌÊÏßÔ ßÄÊÒÜÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÏÝÒÌÕÒÏÊÏ ÎÂÒÂÄ
ÒÜÝÓÝÏ ´ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝ̬ÂeÇÅÝÒÅÝÌÔÝÄܚÄßÔÝ
ÄÂeÞÝeÝe ¥ÝÎÝÌÝ f½ÔešÏ ߓßeÔßÔÝeÞÕ ÏßeÅÝ
ÅÜßÏu½ÏÌÜÂÎÝÏßÏ ÑßÔeÇ ÒÂÔÄÂÅܝ !¿ÔÝÏÄß
ÅÝÔ ÄÂË ÕÔÌÕ ÊÒÜß ÎÂÒÂÄÒÜÝÓÂԝ x ÊÌÄÜßÔ
ÝÔÒʍ®ßÙÝÏÌݝxÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß½ÔešÏ
·×àâàÜêæÔÜé§ßÒÏÑÑìáÒÏьìÜ
´ÚÔÝÜÙìÜŽÏØêáÙêÜêÙ
qÝÔÐÌáÒÂËÑݪÊÓÕÓßÌÄßÔÅÜÊÝÏÕÒÐÏÑ݁
"

§ÍÇÐÏÌßÏ ÂÇÔÝ ½ÏÝÌ ÌÝeÇÅÜßÔ ÝÎÝ ÒßÅÜà


ÙÇفÝeÞÝÔ §ÔÝÌ ÄÂÏÄßÔÝ ½ÔešÏ ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ
oÝÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌʁÕÏÔÐÒÝÌÝÄß
ÔÝÂÄÏÂÔÄÂÌÂÏÜÊÔÝÏÌÝÔÔ߁ÅÝǁ¹ÊÏÊÔÝÎÒÕe
ÔÝÅÜÊÝÒÝÌÂËÑÝÎÂÙÒÝÒÐÄßÔÝÝÏÌÜÂ΁ÝÒÂÑÝÙÅÂ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÌÄÜß ½ÔeÝÅÊÅÝÔ ÊÄÌß ÂÏ ÏÜÝ


ÔßÅÜǁÝÏÂeÄÂÒÝeÊÌ¥ÝÎÝÌÂËÑ݁ÐÔÌßÏÔÂÄßÎßÏ
ÝÅÝÒÅÝÏoÐÏÝÒÝÝÎÎÂÙÝÏÂÏÏÝÔÄÂÅÜÂÏ¥ÝÏÊÏ
ÔÜßÄÙÇÎÅÜÐÅÝÒÅÝÏ ßÔeÝÝÎ ¥ÝÎÏÊϝ ¿ˆß“ËÑÝ
½ÏÝÌÝÄÝÔÒßÔÅÜÊÂÏÅÇÍÝÏÌÜÂÎÏßÏÂÏÜÐÎÒÝÔÄßÄ
ßϽÔešÏ ¿ÎÔßÄÊÎÊρßÔß ªÊÓÕÓ ÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔ
ÅÂÄ݁ÐÅÜß ÑÝÔÝßÔÑ݁ ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÊÏ ÅÝÔešÏ
ÅÂÔÄÂeÇÏÝÏÕÒÔÊeÊeÞÝÏÏÐÔÂÓßÔÝÎÕeeÝËÊÔËÊÔ
¹ÇÏܚÒÅÂÄÄßÔÅÂÄÝÑeÝÔÌÐÌ ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÝÌ ½ÔešÏ

ßËÎßÌÄÜÊ ÒÂÅܚÙÂفÝeÞÝÒÝÌÝ ÝÏÌÜÂÎ eÞÕÏÊÏßÔ


ÝÔÒÊ ËÝeÝeÞÝÔ Ñ߁ÜÊÄßÔÝeÞÝÔ ÂÎÑÝÏÏÝÔÄÂÌ
ªÂ“Î ÔÕÒÊ ËÝeßÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ" x ÊÌÄÜÊ ½ÔešÏ

ÝÒÝÌÝ x oÝeÕÔÅÝÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÝÙÇÏܚÒÅÂÄÄßÔ


ÅÂÄÝÒÌÝÏßÔÝÌʁÕÏÔÐÒÝÌÝÄßÔÝÂÄÏÂÔÄÂÌÂÏÜÊ
ÔÝÏÌÝÔÔßÏÅÝǁ
·×àâàÜìÞ×ß×ÒéìÜ
 ½ÏÌÜÂÎ ÄÂË ÇÑ ÝÏßÏ ÔÝÄΠªÊÓÕÓÝÏß ÊÏÊ
ÏÊÅÜÊ ГÒÂÄßÔeÞÂÎÌÝÏ ÊÏßÒßÑÊÒÊÓÝÙÇρÝeÞÝÏ
½ÏÝÌݓÔÔÜݚÙÂÝÒÝÌÅßeÇeÊÏÏÝÏÏÝeÞÝϪÕÆÂ
ÄÂeÞÝÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÊÒÜß ÑÂÒÐeÅÝÑÝ ÒÂÅܚÙÂفÝ
eÞßÑݽÔešÏßËÎßÌÄÜʪÊÓÕÓÝÏÂÐÌÄÂÔÝÏÄнÔ
ešÏ !ªÕÆ x ÊÌÄÜÊ ÝÏÝÌÝ ªÊÓÕÓ x ÝÏÒÜÂÎ
ÄÂË ÅÝÏÂÏ ߓßËÝeÝÒÌÝÏ ÕÌÄßÔß ¿ÌÝÌ °ˆÒÂÄßÔ
eÞÂÒÅßÏ" "½ÏÌ߁ÊÔ ½ÏÝÌ ÅÒÐeÎÂÌÝ ÄÂeÞÝÔ ÙÊ
ÙÇÄÝÌ ÒÜßÏÕÔ ÊÅÝÒ ÒÂÔÄÂÅÜ ÊÌÄÜßÔ ¿ÔÝÏÄßÅÝÔ
ÄßÙÞÝÎ ÎÝÏÎÂÒÂÄÒÜÝÓÝÔÌÐÎÝÌ" ½ÏÌÜÂÎ Õ
ÔÝÏßÌÝÑeÝÏßÏÄݚeÞÝÏݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝ
eÞßÏÝÏÌÜÂÎÙÝÄÊÓÝÙÇÏÏÊÏÝÏÊÏÎҁÄßešeÅÝÏ
²ÂÔÂρÂāßÏÝÑÂÂÔÝ̝xÊÌÄÜÊÝÒÝÌݪÊÓÕÓ

½ÏÌÜÂÎ ÒÝËÊÔß ÒÝÎßeÇÄßÏÏÊÏ ÄßešeÅÝÏ Äݚ


eÞßÏ ÁÔÝeÞßÔÝÝÎݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞßÔÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÐÙÐÙÇÔÝ ÔÂÂÒЁÒÂÅÝÏÒÝÒÂÔÝeÞßÏ ÝÏÌÜÂÎ ÝÏÑÝ


ÙÞÝeÞßÔݪÊÓÕÓÊÌÄÜʍ½ÏÒÜÂÎÄÂËÒßÕÔÕÒÊÇÔ
ÔÝÌ ÅÂÎÂÒÂÄÒÜÝÓÝÎÂ ÝÏÌÜÂÎ ÅÐÔÔÐÏÑÝÎÂ ÝÏÕÒ
¥ÝÎ ߓßeÔÝeÞÊÅÝÎ" ¥ÂÎÅÂݓešÌ ¥ÝÎ ÅÂÔÄÂËÅÝÎ
ÔÕÒÝÌ ÒßßÏ ÔÂÂÒЁÒÂÌ ÝÏÌÜÂÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ¥ÝÎ
ÄÂÏßÄÂÏ ÊÏßÏÒßßÌÄÝÔÝÌ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÄÂË ÊÅÝÒ
ÔÕÒÅÊÏ ݓešßÔ ÝÏÌÜÂÎ ÂρßÏÂÄÂÅÝÒÅÝÔ ÒÝÔÝeÇ
ÄÝÔÌÕÒÌÝԝ
¾§áßêÜÏì ÜŒâÜ×ÜìrÒêŒ×Ü·×àâà
ªÊÓÕÓÏßÑÊÒÊÓÝÙÇÔÅÜßÏÝÏÌÜÂÎÏßÏeÇÅÜßÏáÒÂ
ÙÝÌÐÅÔÝ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞßÏ ±šÔÒ ÅßeÇ
eÊÏ ÎÂÔÜáÂe ¥ÝÏÐÏÂÅÔÂÔÄÂÏÄÝÌ ÔÂÑßÏܚeÅ݁ÅÜÂÔ
ГÒÂÄßÔeÞÂÔ ÄÂÌÜÐÅÜÂÔ ÝÏÌÝ ÅÒÐeÎÂÌÝ ÄÂÌÜÐÅÜß
ÝÎÝ ±šÔÒ ÝÒÝÌ ÒßßÏ oÐe ÄݚeÞ݁ÂÄ eÞÕÏÊÏ
ÝÔešÏÄÂÌÜÐÔÄÂeÞÝÏÑßÏܚeÅÝßÒÅÝÙÝÌÐÔ߁ÅÊÔß
ÏÊÏ ÝÔešÏ ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ ½ÎÝ ÐÔßÏ ÅÂÔÄÂeÇÏ
½ÏÝÌÒßßϝ ½ÔÒÜßÙÝαšÔÒÌÂÄÔÝÙÅÐÅÜߍqÂ
ÄÝeÅÝÎÏÂÏÅßÎнÔešÏ !±ßÔeÇÐeГÒÂÄßÔeÞÂÏ
eÞÕÌ ÝÔešÏ ÊÌÄÜÊ ½ÎÝ ÅÝÔ ÝÒÝÌ ÒßßÏ ÄÂeÞß
ÅÝԝ¢ÏÝÄÂËÄÂÏßÄÂÏeÇ˝xÐÙÝÔÌÐÅÜß±šÔÒ
"¥ÂeáÅÜßÝÎßÌÝÏÏßÏÌßeÊÄÝÔÅÝÒÝÏÌÜÂÎeÝ΁ß

ÐeÊÌÄÜÊÂeŁß̍¤ÝÏßßËÄ߁ÐÔßÏÏßÎÝßË
ÅÂÔÄÂeÇÏ ½ÏÝÌ ÒßßÏ ÝÔešÏ ÄÂË ÂeÝÎÝ ÅÂeÊeÇá
eÞÝϝ¥ÝÎÏÂÏÅßÎÐÒÜßÏÕÔÅÝÏÂÏÔÝÄÝÒÌÝϝx
ÊÌÄÜʱšÔÒ½ÏÌÜÂÎÔÊÔßÝÏßÏÝÏÂÏÏßÏÂÔÄÝßÏ
“ˁÐÅÜß eÇÅÔÂρÝÅÂÔeÇ ¿ÔÝÏÄ ÅÊÔßÏÊÏ
±šÔÒÔÝeÊÌÝÏÝ́ÂÙÂÅÔÝÝÏÌÜÂαšÔÒÝÏÂÌß
ÔÜÐÏßÏÂÔ ½ÏÊÏ ÄßÔÅÂÄÝÔ ÔÝÄܚÔÔß ÝÏÝÌÝ f§Ñ
ÝÒÝÎ ÏÜßˁßÅÜßÏ eÇÅÔÂρÝÅÂÔeÇ ÐÔßÏÜÝešÌ
ÅÝÏÂρÝÒÐÙÂߓÏÕÒÊÏßeÅÝÅÜßu ½ÏÌÜÂ΁ÝÔÐÌ
ÂÅÔÂÔÄÂÏÄßÑÝÌÝÔÑÝÏÏßÔÝÔßÒÅÂÔÅÜß

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

°ˆÒÂÄßÔeÞÂÔÂÝÎÅÝÏÒÝÒßÔÝeÞߪÊÓÕÓÔßÒÎß
ÙÞ݁ÕÏÝeÅÊÄÝÊÏÝÏÌÜÂÎÏÝÌÝÑÙÇÄÝßϽÔešÏ
ÏßÏÂÒÜßßϽÏÊÏeÞÕeÝeÝÏÌÜÂÎÏÝ΁ÝešßÏ

oÝÎßÔÜÂÔÄÝÅßßeÌÝeÅÝÏÎÊÌÝÏß ¥ÝÔ ÏÂÒÌÝÑ


eÝÅÝÔ" ½ÏÌÜÂÎÏÝÎÌÝÊÏßÔÕÔÔÊÌÝÔÜÂÂÄßÔ
ÅÂÄÝÔÅÂÔÄßÄÝeÇÏÂÔ½ÏÝÌÝ
´ÑßÔØêrëêßÒìÜêÜÞêæëêrëì
ÜÏێêr§ØÑêßÙêÜ·×àâà
´ÊÔß ßÒÅÝÒÜÐÅÜß ÄÂÒÂÔÌßÏÂÔ ÝÏÑÝÙÞÝeÞÝÔ
ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÙÊÙÇÄß
ÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ ÕÎßÌßÔÅÜßÔ ½ÒÅÊÏ ÎÂˁÐ
ÎÂÌÂÔÝÏÄßÔÝ ÏßÒßÔÅÜßÏ ªÊÓÕÓ oÐÙÝÔÌÐÒÌÝÏ
¥ÝÔ x ·ÒÊÓÔÐÓßÅÝÔ" x ÑÝÏešÅÜÂÔ ÝÔÒÊ ¿ÄÝÒ
¥ÝÎÔÐÒÝÌÝÔÒÊÌÄÜßÝÒÝÎeÝÎÂešÊÏßÏÔÝÔÝÌ
!ßÄÝÒÝÎ ÔÒÂ΁ÝešÔÝÌ ÝÒÝÎ ÐÙÝÔÌÐÔÝÌ x

ÊÌÄÜʪÊÓÕÓx"½ÏÂÔÂeÝ΁ÐÔÌÂÔÂÅÏßÑÝ¿ÌÝÌ
°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏ ÒÂÄÂÌÜÐÔÄÂÒÌÝÏ ÎÝÏÅÝÎҁÂÙ
¿ßÝÌ ½ÏÂÏÅÂËÎÝeÞÝÌ  ¥ÝÔ x ¿ÌÌßËÅÝÔ
¿ßÊÏ" x ÑÝÏešÅÜÂÔ ÝÎÝeÞÐ ²ÝÑßÔ ÔÕÒÊ ÙÊ
ÏÊÔ ÊÄÝÒÌÝÏÊÔÝÌ ßÏÎßÏ ¥ÝΝ x ÔÂÔe݁ÅÜß
ªÊÓÕÓ oÝÏÄßÒ ÄÂË ÂÄÏÂ΁ÝešÌ Î߁ÊÏ x ÝÔ
ÒÊ ÊÌÄÜßÔ x ®ÐÒÅÝÏÂÏ ÙÊÏÊÔ ÝÎÝeÞÐ ÎÝÔÄÂeš
ÎÝϽÏÝÌÂËÑݝ
¾×ÚÏáêÜÏÜìÜÏێêr§ØÑêŒìÜ·×àâà


½ÏÌ߁ÊÔ ÝÎÝeÞÐ ÕÎßÌßÔÝeÞÝÔ ÕÔÒÜÕÅÜßÔ


ÝÏÌÜÂÎÏßÏeÇϪÊÓÕÓ±ÊÍÂÔÝÏ ½ÒÅÝÏÂÏ
ßÏÂÂÙÐ ÏÂeÅ݁ÐÅÜÂÏ ½ÔešÏ ®ÐÒÅÝÏÂÏ eÝÅÊ

#"qÐÔßÏÅÂË΁ßÏÝρÊÏÙÊÙÇÄÝ̍½ÔÒÜßÙÝ΁ÐÔ
ÌÂÔÂÅÏßÑÝ¿ßÒÊÏßÏeÇÒÌÝÏ¿ÌÌßÌ°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏÒßßϝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÎÝÔÝÔÙÝÅÜßÏÄÂˁÐÔßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔÂГÒÂeÄÂÅÔÝÒÝ
ÅÜàeÇÄÝÒÌÝÏÊÏ ÎÕÒÅÊÏ ÄÂÒÂÔ ÏßÏÂÏÜÐÔÂÄßÏ ËÝ
eÝÌÊÏßÅÔßÔÊÎÑÇÒÂÔÐÒßÔÝÝÏÌÜÂÎÒÝÑßÔÏÊÄÊÏ
ßÏÎßÏ ½ÔešÏ x ·ÒÊÓÔÐÓ ´ÊÒÌßÒÝΝ ¿Ä݁ÂÏ
¥ÝÔx´ÊÒÌßÒÎßËÅÝÔÇÄÒÇËÝeÞÝÒÅßÏ"xÑÝÏešÏßÏ
½ÔešÏ ±ÊÍÂÔÝÏ ¥ÝÔÝÎ ÙÊÏÊÔ ÝρÊÏ ÊÄÝÒ
ÌÝϝ x ÔÂÔe݁ÝÔÌÐÅÜß ÝÏÝÌÝ ªÊÓÕÓ ¥ÝÎÏÂÏ
ÝÎÝÒßÝÌÄÂÏßÄÂÏßÏÂÂÙÝeÞÐ ÎÝeÅÝÅÜßÏ ÐÔßÏ
ГÒÂÄßÔeÞÂϝ x ÊÌÄÜÊ ±ÊÍÂÔ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂ
ÅßeÇÄÝeÞßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ГÒÂÄßÔeÞÂÎÌßÔÝ ½ÔÒÊÝÎ
ÏÝÔÜÊÄÝÙÞßÔÊÏßԍ²ÝÅܚeáÄÎÂÄÂÒÂÔ½ÏÂÏÒßÌßÄ
ÌÊeÞßÔÝÒÌÝÏÊÏÝÔešÏÝΪÕÆÇáÌ®ÐÐÅÜߥÂÍÊÍÇ
áÌÇÔÅÜʁÕÔÒÊeݝ
¾×ÚÏáêÜÏáêŽ×ÑêßÙêÜ×Ü·×àâà·ßÝÓêÜÏ
´ÊÔß±ÊÍÂÔÝÏÂÄÂešÎÏßÏÄßÔÅÂč¥ÂÍÊÍÇáÑÝÏ


ešÅÜߍ¿Ô݁ÐÔßÏГÒÂÄßÔeÞÂÏÅÂeÊeÇáeÞÝÏ" ½Ï
ÌÜÂÎeÝÅÊÒÝÔÙÝÌßÏÎßϽÔešÏÄÂeÞÝÏÄÂÏÄßÑÝ
ÐÙ ÄÂeÞÝÏ ªÒÐÆÝÏ ÝÏÂÏ ÔÜÊÄÝρÊÄÝÏÊÏ ÒÝ
eÞÂÔÂÔÝÏÄÐ ½ÔešÏ ªÒÐÆÝÏ ªÒÐÆÝÎ ÝρßÏÜÝ
ešÌÏßÎÝßËÅÂÔÄÂeÇϪÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌ !cÞÕ̪ÊÓÕÓ
ªÒÐÆ ÌÐeš ÌÐÒÅÂÌÄÜß ÝÏÂÏ ÔßeÇÏÜÇÑ ÏÊÏßÒßeÞՁ
ÊϽÔešÏÎʁÌÝÒÊÕÏÝÏÂÏÅÂÄÂešÎeÇϽÔešÏ
ÝÏÌÜÂÎÏÝÎÝÙÄÝÏÂÔßÏeÞÕÌÊÌÕÎʁÌÝÒÊÄÂeÞÝÏ
Ô߁ÊÏÊÙÅÝÔßÔ ÒÝÔÐÎÅÂÄܚ ªÊÓÕÓÝÏß "½ÏÂÏ Ïß
ÏÂ΁ÝešËÄÝßϽÔešÏÝÔÒÜßÙÝΪÊÓÕÓÄÂÏßÄÂÏ
ÏÝÔÂÔe݁ÝÔÌÐϽÏÌ߁ÊÔݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇ
ÄÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÙÊÙÇÄßÔÝeÞÝÔ ¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏ
ßßÝÏÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÇÏÂÔÝÏÌÜÂÎÏÝÔÜÊÄÜßÄÌÝÔß
ÏÂÂÙÐ ÅßeÅÊÄÝeÊÏ ½ÔešÏ ªÒÐÆÝÏ ÅÂÎÂÒÂÄeá
ÄÝeÎÂÔÂÒÎÂÙÞ݁ßÔÝeÝÅÊÏÜßߓÄÏÊϪÊÓÕÓÝÏÌÜÂÎ
eÇÄeÇÄÕeÝÅÏÊϽÔešÏÝÏÐÒÝÝÎÒÂÄßÒÜßÑÂÏÏßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÔešÏ ÔßÒÌÂÒÎÂÄßÒÜ ÝÏÌÜÂÎ Ô݁ÊÄÝÏÊÏ ÏßÎß


±ÊÍÂÔÝÏ ½ÏÌÜÂÎ ÐÔßÏÜÝešÌ ªÒÐÆ ÝÏÌÜÂÎ
±ÊÍÂÔ ÔÐÎÅÝeÞÂÔ݁ÐÅÜÂÔ ÙÊÔÝÎ ÝÔÒÊ ÅÜßß
eÞßÔeÊÏßÔ
·×àâàÑé×rëêrŒêr
±ÊÍÂÔÝÏ ÒÕÎßÌßÄÏÊÏßÔ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅß
eÇÄÝeÞÝÔ ÝÏÑÝÙÞÝeÞÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ÄÂÒÂÔ ÊÌÄÜÊ
ÝÒÝÌݍ´ÐÒÅÝÏÂÏÒßÔÝÔÌÝÅÝÎÝÌ݁ÐÔßÏ ГÒÂ
ÄßÔeÞÂÏ ÝÏÌÜÂÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÔßÏÝÏÏ݁ÝÔÌÝ ½ÔešÏ
ÔÊÏßÏßÌßÄÌʁÝeÞÕÄÂÒÂÔ´ÝÙÇÎÅÜÐÄßÔÅÂÄÝÌÔÕÒÝÌ
áÅÏ ÝÏÌÜÂÎ eàÏeÞÕÔß ÔÝÏÔÝÏ ÐÔßÏÜÐÒÂÄßÔeÞÂÌ
ßÏÎßϽÔešÏ“ÔÌßÄÎÂÊÔÅÜÊÎʁÌÝÒÊÔÕÒÊÊÄÝÒ
ÌÝÏÊÔÝÌ ½ÎÝ ªÒÐÆÝÏ eàÏeÞÕÔß ßÄÝÒ Ô݁Ê
ÄÝÏÊϽÔešÏÎÐÒÝÌÝ¢ÏÝÄÂËÝνÏÂÏÂÒÜÂeá
eàÝÏÒßßÄß ÒÜßÏÕÔ ʁÕÏ ÄßÔÝ ÔÜÂÂÏÎÝÅÜÂÏ
½ÔešÏ ½ÏÌÜÂÎ ÝÏßÏÂÔ ÅÝÎÏÂÏ ÔÒßÔßÏÝÎÙǁ
ÝϽÔešÏÝÏÌÜÂÎÔÒßÔÒÊeÝϝ ¬ÒÝÙÎÝݓešÌ
±ÊÍÂÔÝÏ ÄßÔÝ ÒÝÔÒßeޚeÝe ÝÏÏßÏ ÄÐÓÝÒÂÔÄÂ
eÞÝÏ !½ÏÒÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ ÕÎßÌßÔÝeÞÝÔ ÕeÊeÞÝ
ÒÜÕÅÜßԍ¤ßÔÝ“ÂÏÎݚeÝeoÝÔÒÊeÅÝÏÎÐÒÝÌÝ
¤ÂÒÂÄĝ "qÐÔßÏÝÎÅÂÄÐÓÝÒÂeÇÏÂÎÒÝÄßÙÇÑÝÔ
ÄßÄÝÌ ÄÂÒÂÔ ÎßˁÝÏÝÎÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ßÎÔßÅÊρßÔß
±ÊÍÂÔÝÏ ÏÊÏßÒßÔÒÊeÝÊÏ ªÊÓÕÓ ÝÏßÏÂÔÂ

ÐeÇeÞÝÄßÔÅÂÄ݁ÐÅÜß½ÔÒÜßÙÝÎÕÔÔÊÏÝÕeÊ
eÞÝÒÜÕÊÏßÔ oÜÝeÂÑÝÏÎÝÅÝÏ oÜÝeÂÑÝÏÎÝ
ÅÝÏ ÝÔešÏ ½ÏÌÜÂÎ ÝÒÐÂÄÝÌ ÊÌÄÜÊ ÝÒÝÌÝ
±ÊÍÂԍ²ÜßÏÕÔߓÔÌʁÔßËÌÝÏÊϽÏÂÏ"¤ÂÏßÄÂÏ
ÎʁÌÝÒÊ ÄÂeÞÝÏ ßÏÂÂÙ ÅÝÎÏÂÏ ÎÝeÞÕÏ ½ÏÝÌ
ʁÕÏ“ÂÏÎÝ̽ÏÌÜÂÎÝÏßÏÂÔÂÔÒßÔÜÊÄÝρÊ
ÄÝÏÔÂÏÝÎفÝÏÄнÔešÏÝÏÜÐÎÔÒßÔÒÊeÝϝ
½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ eÝÅßÌÐeš ÅßÕeÊeÞÝÒÜÕeÊÏßÔ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÒÜÝeÂÑÔÝÎÝËÅÐÔÒÝÔÝ̪ÊÓÕÓ½ÒÝÅÕeÊÔßÅßÏ
ÒÕeÝeÔßÄeÊÏ ±ÊÍÂÔ ½ÏÌÜÂÎ ±ÊÍÂÔ ÄßÔÅÝÙÇÎ
ÅÜÐÅÜß ÔßËÌÝÌ ÝÒÝÌÔÜßÄÝÔÄÝÅÜÇÔ ÒÝÔÒÊeÏÊÏ
ÄÐÓÝÒÂÔÄÂeÞÝÏ eÝÏܚ ÒÝÄßÙÇÑÝÔÄßÄÝeÞÐ ÄÂ
ÒÂÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÔßÅÊρßÔÝeÞÕ Î߁ÊÏ ÅÂËÝÏÂÔeÇÏ
ªÊÓÕÓÝÎËÝeÏÊÏÝÒÝÌÝ
·×àâàÜÏÜéêrŒÏÞÜÛêßÙêÜ
ªÊÓÕÓÏßÏeÇÅÜßÏÒÜÝeÂÑÝÏÎÝÏÄвÜßÔÝÌÎÂ


ÒÂÄeáÄÝeáÏßÑÊÒÊÓÝÙÇÔÝϳÊÎÐϬÊÒÊÏÇáeÞÝÏ
Î߁ÊÏ ÏÝÑßeÝÏÔßÔÊÏ áÒÂÅÔÝ ßÏÂÏÝρÂÄÝÏÄÝ
áÒÅßÑÝÏßÏÊÎÔʁßÔÝÏÝÏÝÌÂÔÌÝÏÝÌ“ÂÏÎÝÌßÏ
ÕÔÔÝÏÑÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÒÝeÞßÔßÔÝËÅÕÔ ÏßÏÔÝÅÜßÏ ÝÏ
ßÏ ªÊÓÕÓÝÏß áÂÙÝ ªÊÓÕÓÝÏß ÅÂeÝ΁ßÏÂeÇÏÂÔ
ÏÝeÅÊÏÝÎÌÝÊÏßÔГÒÂÄßÔeÞÂÔÝÒÝÅeÝÌÕÅÂÔÄÂeÇ
ÏÂÔ ßÏÂÒÌÝÑÙÇÄÝeÞÝÔ ÙÊÏÊÔÌÊÏ ÎÂÙÄßÔ ÝÏÌÜÂÎ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÔßÒÅÂÔÝeÞÝԁßÄÜßÏËÝÒÜÝÔ !ªÊÓÕÓГÒÂÝÒÝÌÂÅÔÝ
ÔÝeÊÌÊÌÄÜʍoÝÒÝÎßÏÂËÅÝÎÔßÒÅÐe݁ÝeÞÝeÝ
eÊÅÝÎÊÇÒÕÓÂeÊ΁ÂÄÔÐÒߤÂËÔßÒÅÐÝeÅÝÒÌÝÏÊÔ
ÌÝ ÙÊÏÊÔÌÊÏßÔ ÕÄÊÌÊÔ ÝÏÌÜÂÎ ÔÕÒÅÊÏßÔ ÌÎʁÝÔ
"oßešÜÝÎÄÂËÏÜÂe݁ÐÒÌÝÔݓešÔÔÊÔßÒÊāÝÔ

f¬ÝÙÞÝÎÝeÞÝԁÂÏßÌÎʁßÔÌÝeÞÊÏßÔÝÏÌÜÂÎÂÏ
eÝÄÂÔÌÝeÞßÏÂÔešeÞÐÔÂu½ÏÌ߁ÊÔÒÊāÝԁÂÇÔÝ
foßÒßÔÔÝÌ ÎÐÒÝÌÂÔÌÝÏßÔÝu ÝÏÌÜÂÎ ÔÝÏÐÑßÔÝ
foßÏÂÒÜßÔÌÐÔÝÌ ÎÕÒÝÌu oßešÜÝÎ ßÄÝÒ Ô݁Â
eÞÝÐÔÔßÔÝ ÝρÊÏ ÊÔÝÒÌÝÔ ÝÏÒÜÂÎ ÒÜßÏÕÔ ÒÂÔÄÂ
ÅÜÂÌÝÌÄÂÔÐÔÔßÔÝ" 
ªÊÓÕÓÝÏß ÒßßÏ ÒÜÝeÂÑÝÏÎÝÏÄÐ ÅßÏeÇeÊÏßÔ

eÝ΁ß ÏÊÒÜß ГÒÂÄßÔeÞÂÔ x ߓßeÔÝeÞÝÔ ½ÔÒÊ


ÇÔÅÜßÔÄÂÏÄßÔÝÏÝÏÏÕeÝÏܚcÇÄÔÜÝÔÔÜÝÎ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÝÏÌÝ ªÊÓÕÓ ÏßÏÜÝeßÑÝÏ “ÂÏÎÝÌßÏ ÕÔ
ÔÝÏÑÝÌ¢ˆÂГÒÂÄßÔeÞÂÔÏßÎÝßËÅßÏÜÝeßÑÍÊÏßÔ
½ÏÝÌÂÙÅÝÔÂÝÏÏßÏÎҁÂÙÐeÝ΁ÂÙÅ݁ÂÙ
ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ ¢ÔßËÅÝÔ ÝÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÌÄÝÏÂÔ

ÝÔÒÊ ßešÜÝÎ ÝÒÅÝÏÂÏ ÅßÎÐ ÒßÝÒÌÝԝ ®Â


ÒÂÄeáÄÝeá ÝÒÅÊÙÅÕ ÏßÔßËÄ݁ÝÏßÔ ªÊÓÕÓÝÏ ßÄÊ
ÒÜÝÔ ÌÝÏÔßÅËÊÔ ²ßÎÌÝÏ ÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÇÏ ÝÏÌÜÂÎ
ÅßeeÇÑÝÔÌÕeÊÏ¿ÒÎßÔßÝÎÔßρÕÏÝeÅÝÊϽÔešÏ
¿ˆÒÝÌÕÔÝÎÏÊÏßÏÜÇÅÔßeÇÄÊÏßÔÕÔÔÊ®ÂÙÝÏÂÏ
ÊÅÝÒÏÝÏÜÇÅÔßeÇÄÏÊϹÊÏÊÔÕÄÊÌßÄÝÒ½ÔešÏ·ÒÊÓ
ÔÐÓ¿ßÊÏcÞК ®ÂÒÂÄeáÄÝeÔßÏßÎÝßËÏÝÔ
ÄßÔÙÂÔÄÂßÏÂÔÂÙÅÝÔÂÝÏÌÜÂÎÏÜßßÔßρÝÔÌÕÊÏßÔ
½ÒÅÝÏÂÏÏÝËÝeËÊÄÝÊÏÄßÒÊÄÎÊÎÝeÕÌÓÕÓ ÝÏ

#qÐÔßÏÅÂË΁ßÏÝρÊÏÙÊÙÇÄÝ̍oßešÜÝÎßÄÝÒÝÏ
ÊÏÊÔÝÒÌÝÔ¥ÝÎÝÌÝÝÏÕÒÔ݁ÂeÞÝÐÔÔßÔÝÝÏÒÜÂÎÒÜß
ÏÕÔÝÎÒÂÔÄÂÅÜÂÔÐÒÝÌÝßÏÂÅeáÔÝeÞÝÒÝÌÝÌÝÌÄÂÔÐÔÔßÔÝ"
#cÇÄÔÜÝÔÔÜÝÎx“ÂÏÎÝÄÂÏÝ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÌÜÂÎÏÊÄÊÏßԍoÝÏÜÇÅÔßeÇÌÄÝÏ¥ÝÏÂϹÊÏÊÔÕÄÊÌ
ßÄÝÒ ¥ÝÔ ÇÄÒÇËÝeÞÝÒÅßÏ ´ÊÒÌßÒÝΝ !ªÊÓÕÓÝÏß
ÅÝÒÅÐÙÂ “ÂÏÎÝÐÔÔÝÏÑÝÌ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÌÂeÇÅÝÒÅÝÏ
fqÐÔßÏÄÂËÇÄÒÇËÝeÞÝÒÅßÏ´ÊÒÌßÒÝÎu
"oÐe ËÝÎߚ ߓßeÔÝeÞß ÏßÏÂÐeÇÏÔÐËÄÝßÏÂÔ

eáÄeáÄÄßÔÅÂÄÝÔ ¿ÄÝÒ ¥ÝÔ x ·ÒÊÓÔÐÓßÅÝÔ Ý


ÏÜÇÅÔßeÇÌÄÝϹÊÏÊÔÌÊÏÕÄÊÌÝÏÌÜÂÎÎÕÒʝ oÕ
ÔÝÏßÝÎ ÏÊÏßÔßÏÔÝeÑʁÊÏ ÝÔešÏ ÏÊÏÊÄÊÏ
oÂËÝeÅÂÄÝÒÌÝÏ ¢ÂßÔÝ ¢eÝÎÝ ÅÝÔ ÝÎÝ ÝÏ
ÊÏÅßÔßÏÝÎÙǁÊÅÝÔ ½ÏÌÜÂÎʓÌÌÝÎÕÒÊÝρÊÏ
ÏßÏÔÝÎÝÌ ½ÏÂÏÝÎ ÝÎÝ ÒÜßÏÕÔ ߓÔÌʁ eà
ÝÏÒßßÄߝ ½ÏÌÜÂÎ ÝÔešÏ ÊÌÄÜÊ ªÊÓÕÓÝÏÂ
oßÏÂÌßÔÜÐÅß¿ÔÝÏÄßÅÝÔÔÊÔߥÝÔÒßÇÔÅÜߥÝÏÊÏ
¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÔݝ ªÊÓÕÓÝÏßÔÂÔeÝÅÏßÏÝÔešÏ
¤ÝÏßßËÄßÅÝÔÒÂÔÄÂÅÜÂÊÅÝÒ¥ÝÎÝÌÒßßÏÌÝÔ
ԁÄÂÏÄÝÌeÝÅÊÑÝeÞÊϝ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·×àâàêÜÑéìÒêßÒêÜ
¥ÂÔÄÂeÇÏÂÎÅÝÏÐÔÜÝešÏÔÊÒÌÝÔÊÒÄÕÓÝÒÜÕ


ÅÜÊ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÏÐÔÂÌ ÄÕÓÝÎÙÝÌÕÒÜÕÅÜÊ ½ÏÊÏ


ÅÂÔÄÂeÇρÝÒÐÝÙÞÝÔÂÅÏßÔݽÏÌÜÂÎÔÂÂÒЁÒÂÙÝÌÐ
ÌßÏÎßÏÊÅßËÑÊÙÅÝÏÅÝÏÕÏßÔßÙÝÄÊÑÔßÔÅÜÊ ªÊÓÕÓ
ÐeÇÏÔÐÅÜߍ¢ÔßËÅÝÔÔÝËÝeÝÒÌÝÏ¥ÝÏÝÌÝ¥ÝÎ
ÏÊÏÄÝËÊÒÊԝªÄÝÌÝÏßϪÊÓÕÓÕˁßÏÜßeÅÜÊ
 ²ÊÎÌÊÏ ÎÂÒÂÄÂÒÎÂÔ ÊÏßeÞÕeÞß ÝÏßÏ ÝÎÝeÞÐ

ÒßÒÅÂÄÏßÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÊÌÄÜÊ qÐÔßÏ °ˆÒÂÄßÔ


eÞÂÏ ßÅeÝÏÂÏÅßÔ eÝÅÊÑÝeÞÕ ÅÂÔÄÂeÇϝ !µÎßÌßÔÝ
eÞßÏßeÞÕÅÜßÏÝÎÝeÞÐÝÏßÏÑÂeÝÏÔÂÔ݁ÐÅÜÂÔ
ÌÝÑÙÇÄÂÙÇÏßÔÎÂÙÄßÔßÎeÊÏÄÊÔÔÝÌ "½ÎÝeÞÐÝÎ
ÎÊÌÝÏß eÝÅÊ ÅßeÅÝeÊÏ ªÊÓÕÓ ÝÎÝ ÂÏ ßÄÜßÏ
ËÝÒÜÝÔ ÎÊÌÝÏÔÊ ÅßÇÔeÊÏßÔ ¥ÂÍÊÍÇáËÑÝ ½ÏÝÌ
ÒßßÏÅÂÔÄßÔÙÂÔÄÂeÇÏÂÔeÝeáÎÎÂÎÂÙÒÝÒÐÄ
·×àâàÜìÜrÔßÙêÜÞÏÜìÜÏrëêáÑÏÜÑìáê
½ÏÌÝ ÅÂÔÄÂeÇÏ ГÒÂÄßÔeÞÂÏ ÇÄÒÇËÝeÞÊÏ ÎÂË


ÝÏÝÎÅÝÑÝ¢ÒÊÎÂÖÇá½ÏÊÏÏÝÏÏݪÐÓÊÖÐe
ÄÂeÞÝÏ ÐÎÂÌÂÔÝÏÄÝÌ ÝÏÑÝÙÞÝeÞÝÒÅÊÏ ÔßÏeʁÝ
eÞÝÏ ÝÏÌÜÂÎ eÝÅÊÑÝeÞÝÏ ÎÊÌÝÏß ÏßÏÜÂÔÙÂßÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÏÜÂeÅÝÒÅÝÏ ¿ÏÂÏeáÄÂÅÝÒÅßÏ ¿ßÊÏ ½ÏÂÏ ßÔeÝ


ÄßÔÅÝÒÝ ÏÝÏÔÝÏÊÏ ÝÒÅÊÏ ÒÝÙÇÎÅÜÐÌÄÝÒÅÝÏ ÝÏ
ÌÜÂÎ ÔÂËÌÝÅÝÒÅÝÏ ªÐÓÊÖÝÏ ÇÔÝÌ ±ÊÍÂÔÝÏÂ
ËÝÏÂÏÏßÏ ªÊÓÕÓÝÏ ÕÄÊÌ ²ÝÄÊÒÊÄÏÊÏ ÕÄÊÌ ÝÏ
ÌÜÂÎÒÝÙÝÎÌßÏÏÊÏÎßÏÊÅÙÝÌÕÝÏÌÜÂÎÒÕÎÌßÄÏÊÏ
ÑÂÏßÏÂeÞÝÔÄÂÏÄÝÙÝÌÐ ÔÂËÌݚ ßÏÎÝÌ ÎʁÌÝ ÄÂ
ÏßÄÂÏ ÇÑ Î߁ÊÏ ßÏÕÎÌßÄÌÝeÞÊÏ ¥ÂÔÄÂeÇÏÝÎ
ݓešßÔÑáÔÏÊØÂÅÂÏÜÂe݁ÐeÇÏÓÕÃÃÐÔ qßÄÜßÏ
ËÝÒÜÝÔ ÇÔÝeÞÝÔ ªÊÓÕÓÝÏß ÒßßÏ ¥ÂÍÊÍÇáËÑÝ
áÂeáÔÅÜÂÔ ªÐÓÊÖÝÏ ÝÏÌÜÂÎ ÏßeÞÕÅÜßÏ ÑÂÏßÏÂ
eÞÝÔÄÂÏ ÝÏÌÜÂÎ ½ÏÊÏ ÕÄÊÌÊÌ ßÏÂÏÐÎÌÂÌÄÝÒÅÝÏ
±ßeÝÏÔßÔÝÌ áÒÂÅÔÝ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏÂÏÔßÏÎÂÄÝÏÂÔ

ԁÝÔÌßeÞÝÔ ÎÝÔÝÔ ÝÏÌÜÂÎ ßÏÂÒÌßeÇÙÅÝÔ ³ÕÃ


ÃÐÔÂݓešÌÝÔÒÊÅÐÏÔÝÎÝÔÄÂeÇÏÂÔßÔÅÊeÊÄÌßÎʁ
ÌÝÒÊÒÝÔÝËÅÕÔÅßÌßeÊeÊÏ©ÂÌÐÏÝÌ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·×àâàÒìÜìíÑr×Ü̎ìŽì

 ԁÝÔÌßÎÝÔÝÔ ÝÒÅÝÏÂÏ ÔÂËÌݚÔ ÝÏÌÜÂÎ


¹ÇÌÊÏÜß ßÒÅÂÔÝÌ ßÄÜßÏËÝÒÜß ÏßÑÊÒÊÏßÔ


ÝÔÅÜßÔ ÑÂÏßÏÂeÞÝÔÄÂÏÄßÔÝ ¯ßeÞÕÅÜßÏ ÄÝÌÄÝe


ÅÊˁÝÏÒÝÒÐeÔÂÔܚÒÂÓßÄÜáÏÄßÑÝ ²ßÅÜßÔ ÝÏÌÂ
ÙÝÌÐÅÔÝÏÂÂÎÝÏÌÝÕˁßÕÄÊÌ¿ÔÝÏÄßϪÊÓÕÓÝÏ
¿ÏßÙÅÝÔÂÔÄßÔÙÂÔÄÂÎÂ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏßeÞÕÏßÔ eàÕÒ

ÝÒÝÌ ÂÙÅÝÔ ÄÝÔÒßÔÝeÞÝÔ ÊÒÜß eáÄÝeÔß ÔÝ


ßÙÅÝÔÒÝÂÄßÒÜÝeÞÝÔ ¿ÎÙǁÝÔÔßÔÝ́ßÄÜßÏËÝÒÜß
ÏÜÊÎÑÝÏßÔ eÞÕeÝeÔÊ ÏÐÔÂÓßÔÝ ÝÔÒÜßÙÝÎ ÝÏ
ßÏÂÔÊÌÄÜßÔÝÒÝÌÂÅÔݍªÂ“ÎÝÔešÏÝÒÊÒÝÒÌÝ
ÏÊÔÌÝ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÇÅÔßeÝeÞÝÏ ÄÜÊeÞÝeÝÌÕ" ½ÔešÏ
ÕÔÌÕÕËÏß½ÔešÏÅßÏßàÄeÊÏoÝÌßÔÜÐÅÝÔÌÝÒÜß
ÏÕÔ ½ÏÂÏ ÅÂÔÄÝeÇÏ ÔÐÒÝÌÝ ÇÑ ¥ÂÍÊÍÇáÌ f¿ÌÝÌ
°ˆÒÂÄßÔeÞÂÒÅßÏËÝeޚeÝeÎÝÏÅßÔÝߓßeÔßÔÝeÞÝÒ
ÅÊÏ ÒÜÝeÂÑÔÝÎܚeÝe ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÐÂÄ ݓešÌ
½ÔešÏ ßàeÞÝeÝeu !½ÏÌÝ ÝÒÅÝÏÂÏ ßÅeÝÏÂÏ
ÅßÔ ÏÂÌßÔÜÐÏÂÔ ÄßÔÅÂÄÝÔ ªÊÓÕÓÝÏ "½ÔÒÊ Ñße
ÝÏÔßÔÅÜßÔ ÑÂÏßÏÂeÞÝÔÄÂÏÄßÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ
ÏÂÔÄÝÅÜÂÏ ÎÝÏÅÝÔÌßÏ ÝÏÏßÏ ÑÂÒÐe ÒÂÅܚÙÂفÝ
eÞÝÒÝÌÝÝÏÌÜÂÎÝÎÐÔÝÒÝÌÝ ½ÏßÏÝÒÝÌÎÊ
ÌÝÏÔÊ ÅÂ΁ÝeÔßeeÇÏÂÔ ÂÑÐÓÔÐÍÝÒÝÌÝ ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔ
®ÂÒÊá®ÂÅÆÂÍÊϪÐÂÏÏ®ÂÒÊáÝÔeáªÂÌÐÄÝÏ
ÝÏÌÜÂÎ ÕÔÔÊ ½ÔÒÜßÙÝÎ ßÄÜßÏËÝÒÜÊÏ ÄßÔÅÂ
ÄßÔÝ ÝÎÝ Î߁ÊÏ ešeÝÎÂeáÄÝeÞÝÏ ÝÔÒÊ ßÏÎßÙ
ÕÏ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏßÔ ÝÏßÏ ÝÔÒÜßÙ ÔÝ΁ßÄßÔÅÂ
ÄÝÔ ½ÔÒÜßÙÝαšÔÒÕÔÅÜÊÝÏÌÜÂÎÌÝÔÅÝÏÔÂÔ
ÅÜßÑÂÏßÏÂeÞÝÔÄÂÏÄßÔݽÔešÏʓÎÑÝÅÜÊßߓÌÕÏÊÏ
ÝÏÌßÙÝÌÕÏÝÏÌÜÂÎeÞÕÏÊÏßÔÝÔÒÜßÙÂÎÜáÏÒÂÄÂÔ
ÌÐeÞÝÔßÎÎßÏÊÅÔÜÕeÔʽÔešÏÑßeÝÏÔßÔÅÜÊÊÏÊÙ
ÅÝÔÕe݁ßÝÎÝeÞÐÄÂeÞÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÆÏØÑêÒêßÒêÜÌÛÛÏâàìáê
½ÏÌÜÂÎ ÄÂË ÌÂÔÂÎÝρßÏÜÝešÌ ÊÒÜß ÒßÅÜà
ÙÇفÝeÞÝÔ ÏÝeÇÊÏßÔ ¿ÎÎÂÕÓßÔÝ ÏÝÎÏÝÎßÔÝ
ÄÂeÞÝÏ ÊÒß ÌßeÊÄÝÔÅÝÒÔÊ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅÝÑÝ
ÝÏÌÜÂÎÄßÔÅÂÄÐÏÝeÅÝÊÏßÔÝÎÝeÞЁÐÔßÏÂÔßÔ

ÅÝÒÅÝÔ ½ÏÌÜÂÎÔÊÔßÝÔÒÊÝρÊÏÅßeÇeÊÏßÔÝÏ
ÌÜÂÎÅÂÄßÔÅÂÄeÇÏÂÔÝÒÅÊÙÅÕ¹ÊÏÊÔªÊÓÕÓßËÎßÌÄÜÊ
ÝÒÝÌÝ ÏÝeÇÊÏ ÝÒÝÌ ÂÙÅÝÔÂ ½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÔ
ÒÊ ÅÜÂÒßÔÄÂeÇÏÂÔ ßeÌÝeÝÌ ½ÔešÏ ªÊÓÕÓ ÊÌÄÜÊ
ÝÒÝÌÝ ½ÔešÏ ÄÂË ÒÜßÏÕÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÄßÔÅÂÄÐ ÏÊ
ÏßeÅÝÔÕÒÊÔÝeáÎÂ"½ÔÒÊÑÝÏÏÝÔÄÂeÞÝÔÏÝÄÊe
ÅÜßÔ!oÐeÏÝÏÏÝeÞÝϬÍÇÐÑÂÐÙÝÔÌÐÅÜß½ÏÝÌÝ
¿ÔÂÂÏÝ ԁÂÎ¥ÝÏÂÏ ÄÝÔÌÕ áÔÝeÞßÑÝ ªÇÒÕÓÂÍÊ
ÎßÔÝ ÅßÎÐ e݁ÝÒÌÝÏ ÒÜßÏÕÔ ÕÔÌÕ ÄÂÅÜß ÝρÝ
Ôߝ "²ÜßÏÕÔÝÎ" x ÑÝÏešÅÜß ªÊÓÕÓ ½ÔÒÊ
ÔÂÔe݁ÅÜÂԍ¢ÏÝÝÏßÏÄÂÅÜߪÊÓÕÓÝÏ߯ÂÉÂÒÇÔ
ÅÝÑÝÄÂeÞÝϽÔešÏÅÊÔeÊÏÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞпßß
ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÜÐÒÂÄßÔeÞÂÔÂ eÝÅÊ ÏÝeÅÝÊÏ ßÒÎßeÞÕ
Ô߁ÊÎÝÒßÝÌ ÝÎÝ ÄßÔÅÂÄÝÌ ÝÎÝ ÔÂËÌÝÅÝÒÅÝÌ
½ÔÒÜßÙÝÎ ÎÕÒÅÊÏ ݓÔÔÜݚeÔÂÂÒЁÒÂÅßeÇÄÝeÞÂ

ÝÏÌÜÂÎÝÏÑÝÙÞÝeÞß½ÔešÏÏßËÝeÝÏ“ÂÏÎÝÏÄÐ
ÝÏÜÐÎ ÏÂÏÜÝeÂÑÝÏÎÝÅÜÂÏ “ÂÏÎÝÐÔÔÝÏÑÝÌ
¢ˆÎÝÏÝÎ ÎÕÒÊ ÅÂÎÝÙÄÝÏÂÏÎÐÒß ½ÔešÏ ½Ï

ßÏ ®ÊÌÝÏß ÒßÏÔßÄÊÎÊρÝÔÕÒßÄÏÊÏ ªÉÒÂÊÍÞ


½ÔÒÜßÙÝÎ ÝÏßÏ ÇÑ ÝÒÝÎßÏ ÝÎÝeÞÐ ßÏÎßÙ
ÝÒÐÂÄ ݓešÏ ÏÜÂe݁ÐÒÌÝÏ ÎʁÌÝÒÊ ÝÏßÏ
ÄÂÅÜß ÝÏÒÜÂÝÎeÝ΁ßÎÕÒÝŁßÄÜßÏËÝÒÜßÎÕÒÊ
ÏßÏÊÏÊÙÅÝÔßÄÎÝÌ¿ÒÅÝÒÜÐÎÂÝÔÒÊÝÔÅÜßÔÑÂÏß
ÏÂeÞÝÔÄÂÏÄßÔÝÝÏÌÜÂÎ ßeÞÕÌßÏßÏÔÝÅÜßϽÏÊÏ
ÕÄÊÌÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜßÔßÏÎßÏÝÒÝÌÝ
ÅßÄÝÔÒßÔeÊÏßÔÂÏÅÇÍÔßÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜßÔßÏÎßϽÔešÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÇÅÔßeÝÒÌÝÏ qÝÒÜÝÕÔÔÊÎÐÒÝÌÂÌßÏÂËÑÝÝÔÅÜßÔ
ÑÂÏßÏÂeÞÝÔÄÂÏÄßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÏßeÞÕÅÜßÏ ßÅeÝÏÂÏ
ÅßÔ ÝÎÝeÞÐ ÝρÊÏ ÎʁÌÝÒÊ ÅÂ΁ÝeÔßeeÇÏÂÔ ß
ÄÜßÏËÝÒÜÝÔ ÝÔÒÜßÙÝÎ ½ÔešÏ ¹ÊÏÊÔ eàÏeÞÕÔߝ
¢ˆÎÝÏßÔÅÊÑÌÝeÞÝÔÕÒÊГÒÂÄßÔeÞÂÔÐÒßxÊÌÄÜÊ

ÝÒÝÌݪÊÓÕÓxcÝÅßÌÐešÔÐÒÅÝÏÂÏÄÂÏßÄÂÏÏÕÔ
ÅÜßÄeÝÎÂešÝeÅÝÅÝÔÌÝÝÎÝeÞÐÒÜßÏÕÔÅÂÔÄÝeÇÏ
ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÒÝÌ ¿ÄÊ ·ÒÊÓÔÐÓ ÝÒÝÎ ÔßÄÊ
ÎÊρßÔÝeÞÝeÝeʁÕÏËÜÐ̹ÊÏÊÔÌÊÏßÒÅÝÙÞÂ
ÔÝÏ" ½ÏÌÜÂÎ ½ÏÂÏ ÒÝÙÊÙÇÄßÏÏÊÏßÔ ÝÒÝÌÝ
¢Â¬ÂeÇÅÝÒÅÝÌßÏÂÔ ÝÎÄÂÏÄÝÔ ÎʁÌÝ ½ÔešÏ
ÅÂÔÄÝeÇÏ ÎÐÐÌ ®ÐÊÓÇËÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÝÎÝeÞÐ Îß
ÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞßÑÝ
!´ÊÔßÝÔÒÊßËÎßÌÄÜßÔÏÝÎÏÝÎßÔÝÎʁÌÝÒÊeÝ

ÅßeÇeÊÏßÔªÊÓÕÓÝρÊÏÊÔÅÜÊÝÏÕÒÒßeǁÝÒÌÝÏ
ÒÝÎÂÅÔßÔÝ "½ÔÒÜßÙÝÎ ½ÔešÏ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏÜÂÒß
ÅÜÂÏ ßÄЍoÝÑßeáÔÅß ÎÕÒÝÌ ÒßßÏ ½ˆešßÔ Ôße
ÑÝÒÌÝÏÄÕeÝÔÄÊÒÌÝϝ²ßÓÊÌÄÜʽÔešÏÝÏÌÜÂÎ
ÑßeáÔÅÜß ÝÒÝÌ ÒßßÏ ¢ÒÝÙÅÝÄÂÌÜÐΠßÎßÌ ÂÙÂ
ÝÒÝÌÒßßϽÏÂÏÑÊÒÊÏÊÏÌÂÄÌÂÄÒÝÄßeÝÏÌÝÕ
ÏßÄÏÊÏ ¿ß ÝÏÌÜÂÎ ÎeÇÔÌÕÏÊÏ ÝÏßÏ ËÝeÏÊÏ
ÝÒÝÌÝ ¿ßßËÝÏÏÊÏÝÒÝÌÂËÑÝeÝeáÑÝeÎÝÏ
ÝÒÅÝÏÂÏ ÏßeÌÝeÝÏ ½ÔešÏ ½ÔÒÜßÙÝÎ ½ÔešÏ
ßÄÝÔÒÝÌßÏÜßeÅÜÊÝÒÝÌÂÅÔÝ ½ÔÒÊÅÊÄeÊÏßÔÝÒ
ÅÊÙÅÕ ¢eÝÎÝÝÎ ÎÕÒÊ ÅÂeǁÌÂÎÂÅÒÂÎÐÒß ÂÎÌÐÒ
ÅÂÄ ÔÊÔß ½ÔešÏ ÅÂÄßÔÅÂÄeÇÏ ÎÕÒÝÌ ÒßßÏ ÔÝeáÎÂ
ÝÏÌÜÂÎ ÒÝÙÇÙÂÄÂÏΠ¢Â¬ÂeÇÅÝÒÅÝԝ ½ÔÒÊ
ÑßeÝÏÔßÔÅÜßÔªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝÏßeÞÕÏßԁßÏÌÕÎÝÏ
ÅÝÔÌßÏÝÏÏßÏÑÂÒÐeÂÑÐÓÔÐÍÔßÝÏÌÜÂÎÕÔÔÊÕÎß
ÌßÔÝeÞÝÔ ÝÒÝÌ ÒßßÏ ½ÏßÏÂÔ ÊÌÄÜßÔ ÝÒÝÌÝ
¿ÔÝÏ ßÅeÝÏÂÏÅßÔ ÅßÏßàÄeÊÏ ³ÊÎÐÏÝÏ ½ÔešÏ
ÅßÄÝÔÒßÔeÊϝ ½ÏÌ߁ÊÔ ÝÒÅÝÏÂÏ ÏÂ΁ÝeÔßeÝÏ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

ÝÏßÏ ÒÜßÏÕÔ ÅÂÔÄÂeÇÏ ÔÝeáΠÝÏÌÜÂÎ ÎʁÌÝÒÊ


ÝÒÅÝÏÂÏ ÏßeÌÝeÅÜßÏ ½ÔešÏ ÔÊÔß ½ÏÂÏ ÏÊÏßÎ
eÇÔÌÕÊÏÌÂÄÌÂÄ
ÌírëêÜ·×àâàÔáÒé×ßÏÒé§æÏæŽêrëìáê
 ²ßÅÜàÙÇفÝeÞÝÔ ÇÑ ÅÂÄßÔÅÂÄeÇÏÂÔ ÔÊÔß ªÊÓÕÓ
¹ÊÏÊÔÄÝÔÒßÔÅÜÊÝÒÝÅeÝÌÕÝÏÌÜÂÎÊÌÄÜʍqÝ
ÎßeÞßÄ ÝÔÄÂÒÌÝÏßÔÝ̝ ½ÔÒÊ Ô߁ÊeàÌß Åß
ÏÜßeeÊÏßÔ ßÎÙǁÝÔÔßÔÝÌ ÏÝÙÊÎÅÜÕÊÏßÔ ßÔÂÂÏÝ
ÝÏßÏ ÇÎÅÝÎÅÝeÞÐÅÝÒÅÝÏ !½ÔešÏÝÎ ßßÌÝÏ
ÅÊÄeÊÏ ½ÏÒÜÂÎ Ê“Î ÝρÊÏ ÌÂÑÙÂÙÂÔÔÝÌ" ªÂ“Î
ÔÕÒÊ ÎßÔÊÄßÔÝÒÌÝÏÊÔÝÌ" "oÝÅÊÔßÅÝÔÌÝ ¥ÝÎÏÊ
ÏßÔÎÝÏÅÝÔÝÏÌÜÂÎ¥ÝÎÏÊÏßÔÅÝÔÌÂÔ½ÏßÏÄÂË
¥ÝÎ oÊÏßÔßËÊeʁÔÝÌ ÝÏÌÜÂÎ ÊÏßÏÙÊÙÞßÔÔÝÌ
§ÎÅÝÎÅÝeÞÐÅÝÒÅßÏ Õˁß ÂÔÄÂÌÝeÞßÏÂÔ ÝÎÝ ÕÄÊÌ
ÝÎÝ ݓÔÔÜÝÎÝÔ ¥ÝÎÝÌÝÎ ÄÂË ÔÐÒÅÝÏÂÏ eÞÕÒ
ÌÝÏÊÔÌÝ ÄÂÒÌÝԝ ½ÏÐ ½ÏÂÏ ÒÝÌÂeÝÒÐÄÏßÏÂÔ
ÝÒÝÌÂÅÔݹÊÏÊÔÌÊÏÎÝÏÅÝÔÝÏÌÜÂÎÅÝÔÌÂÔ½Ô
ÒÜßÙÝÎ ÝÔÒÊ ÂÎÌÐÒÅÂÄ ÝÏÌÜÂÎ ßÎÊÏÊÙÅÝÔßÔß
ÇÑ ÏÝeÄÂÄßÏÂÔ eÝÎÂeáÄÝÌ ½ÏÌ߁ÊÔ ªÊÓÕÓÝÏß
ÑÝÏešÏßÏÂÔ ÝÔÒÊ ´ÕÒÝÌ ÄÂÒÌÝÏ ÒÜßÏÕÔ ÒÐÐe
Ýe" ½ÒÅÝÏÂÏ ÏßÒßÔÝÏ ½ÏÝÌÝ ÒÂÒܚ ÝÏÏßßÏ
½ÏÂÏÑÊÒÊÏÊÏÝÏßÏÝÏÌÜÂÎÒÕÏÊÏÝÒÝÌáÅÏÂ

½ÏÐ ÊÄÏÊÏßÔ ½ÏÂÏ qÐÐÔ ÂeÝÎÝ ¥ÝÎÏÂÏ

ÅÂÔÄÝeÇÏ ÔÐÒÝÌÝ ÔÊÔß ÇÑ ÅÂÔÄÂËÅÝÎ ÔÕÒÝÌ ÒßßÏ


ÝÎÝeÞÐ¥ÝÎÏÊÏÄÂÅÝÒÅÝÏÄßÔÝÄÂeÞÝeÝeÌÂeǚ
®ÐÊÓÇËÝÏ ©ÂÌÐÏÝÌ ÎßÔÜÂÔÄÝÔÌÐeÞÝÒÅßÏ ÌßeÊÌ
ÝÏÌÜÂÎ ±ÓÂÍÐÎÝ̝ ½ÏÌ߁ÊÔ ÝÏÐ ªÊÓÕÓÝÏß
ÒÝÔÙÝÏÊÏßÔÝÔÒÊÅÂË΁ßÏÙÊÙÇÄÝeÞÕ¢Â¬ÂeÇ
ÅÝÒÅÝ̽ÔešÏÊÌÄÜÊÝÒÝÌݍ¥ßÌßeÊeÊÏʁÕÏ
·ÒÊÓÔÐÓßÅÝÎ ÔßÄÊÎÊρÝeÞÝeÝeÊÅÝÎ ÏÂÒÂÏ
ÎÝÅÝÎ ÝÏÌÜÂÎ ÝÒÐÂÄÜÝešÌ ßàeÞÝeÝeÊÅÝÎ

´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

½ÏÌÜÂÎ ÔÐÒÅÝÏÂÏ ÔÝÄܚeÝe ¥ÝÎÝÌÏÝÏÏßÑÝ


 

ÝÎÝeÞÐÄÂÒÂÔÝÒÝÌÝf´ÕÒÅÊÏݓÎсÄÂÅÝÒÅÝÏÂeÄÂ
ÝÔÙÝÅÝÔÌÝ ÝÏÐÒÝ ¿ßß ÒÂÏßÏÂÂÙÝÔÐÒÂÄÏßÏÂÔ
ÔÕÒÅÊÏßÔ ߓßeÔßÔÔÊu ®ÐÐÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎÅÝÑÝ !Ý
ÏÝ΁ÝeáÄÝÒÌÝÏßÔÌÝ ÝÎÝeÞÐ ÝÏßÏÂÔ ÔÐÒÅÝÏÂÏ
eÞКÔÔß "½ÏÌÜÂÎ¥ÝÎÏÂÏÔÒßρÊÄ݁ÝÏÔÐÒÝÌÂÅÔÝ
ßÏÂÔÄÂÔܚ¥ÝÎÏÊϽÔeÝÅß´ÕÒÊÝÎÝÑßeáÔÅÝÔÝÌ
ªÇÒÕÓÂÍÊÎÝÌÂÒÎÂÔÄßÔÂÅÏßÔÝ¥ÝÒÅÐÙÂeÞßÑݝ


´ÂÑ݁Ýe­ÕÌÂÏßÏ

·×àâàÒìÞ×ß×r×Üì ì Òáê
ªÊÓÕÓÝÏßÒÝeÝ΁ßÏÂÄÏßÏÂÔÝÔÒÊÎÂˁÝÏÝÎ


ÏÝÎÅÝÑÝ ÝÏÌÜÂÎ ÇÔÅÜßÔ ÌßÔßÎ ¤ÊÖÂÏÊáÔÂÅÏßÔÝ


½ÏÂÏÒÝÅÝÒÅÐeáÄÏßÏÂÔÎÝÏÅÝÔÝÏÌÜÂÎԁßÏ
ÎÝÎÂÝÔÒÊËÝÐÏÔÂÔ݁ÐÅÜßÝÒÝÌÂËÑÝÝÏÜÐÎ
ÅÝÒÅÐeáÔ݁ÐÅÜßߓߓÅÔÝ ½ÔÒÊÂÎÔÂÂÒЁÂ½ÏÝ
ÌÝeÇÄÔÜÊÎÑÝÅÜßÔ½ÏÐÒÝeÝÅßÌÐÒÅÂÄÝeÞÝÔÑße
ÝÏÔßÔÅÜßÔ ªÇÒÕÓÂÍÊÎßÔÝ ÝÏÌÜÂÎ ÂÎÝÏÜÝÙÐ
ÅÂÔÄÂeÇÏÂÔÔÂÂÒЁÒÂÌÂÏÜáËÄ¿ß


ªÅº«¨ª²¨i­²¨i
¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

¨iª¨iÄÃǵªÃª¨¸¨ººÅ ¨iª¨iÄÃǵ x
áÉÝÙÏÊÌÊ ÔÂÌ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÏÂÉÝÄÂÍÊ ÄÓÇ
ÏÂÒÐÆÝÌÒÐÎÇÇÄÒÇËÓÌÐÅФÔÐÄÒÇÎáÔÐÍÞÌÐÇÄ
ÒÇËÓÌÊËÏÂÒÐÆÉÏÂÍ©ÂÌÐÏÆÂÏÏÝË£ÐÅÐÎ
¨w¨w²¨i­«Ã¸«Ãºx ³ÄáÛÇÏÏÝÇ ¬ÏÊÅÊ ³Äá
ÛÇÏÏÐDZÊÓÂÏÊÇ ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÝÇÌÏÊÅÊÑÐÙÊÔÂÄ
ÚÊÇÓá ÇÄÒÇáÎÊ ¬ ÏÊÎ ÐÔÏÐÓáÔÓá ©ÂÌÐÏ ÌÏÊÅÊ
±ÒÐÒÐÌÐÄÌÏÊűÓÂÍÎÐÄÊÏÇÌÐÔÐÒÝÇÆÒÕÅÊÇ
¨Žu¨µ´ÃµxÌÂÉÏÞ
ª­­³Ä¯­ª»³ x ¤ÇÇÍÞÉÇÄÕÍ ÐÆÏÐ ÊÉ ÇÄÒÇËÓÌÊ×
ÏÂÊÎÇÏÐÄÂÏÊËÆÍáÆÞáÄÐÍ ÅÍÂÄÝÃÇÓÐÄ 
ªÃ±°¸°ºxÆÕ×
«Ã­ªu¨²ªÃ¸«ÃµxÐÃÒÇÉÂÏÊÇÐÔÓÇÙÇÏÊÇÌÒÂË
ÏÇËÑÍÐÔʳÐÅÍÂÓÏÐÕÓÍÐÄÊáÎÆÐÅÐÄÐÒ ÉÂÄÇÔ 
ÉÂÌÍàÙÇÏÏÐÅÐ ÎÇÈÆÕ £ÐÅÐÎ Ê ÇÄÒÇËÓÌÊÎ ÏÂÒÐ
ÆÐÎ ÌÂÈÆÝË ÎÍÂÆÇÏÇØ ÎÕÈÓÌÐÅÐ ÑÐÍÂ ÆÐÍÈÇÏ
ÃÝÍ ÑÒÐËÔÊ ÙÇÒÇÉ ßÔÐÔ ÐÃÒáÆ ¯ÂÆ ÏÐÄÐÒÐÈƚÏ
ÏÝÎÊ ßÔÐÔ ÐÃÒáÆ ÓÐÄÇÒÚÂÍÓá Ï ÄÐÓÞÎÐË ÆÇÏÞ
ÈÊÉÏÊÄÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÊÎáÆÂÄÂÍÐÓÞÒÇÚÏÌÕ
ÄßÔÐÔÈÇÆÇÏÞ
¬¨ª°¬ x ¦ÂÄÊÆ ÓÂÎÝË ÉÏÂÎÇÏÊÔÝË ØÂÒÞ ªÉÒÂÊ
ÍáÊÉÑÍÇÎÇÏʪÕÆÝ°ÏÃÝÍÐÆÏÊÎÊÉÂÄÔÐÒÐÄ
ÄÇÔ×ÐÉÂÄÇÔÏÐËÌÏÊÅʱÓÂÍÎÐÄxÑÇÓÇÏÐÃÒÂۚÏ
ÏÝ× Ì £ÐÅÕ ³ÔÒÇÎáÓÞ Ì ÎÊÒÕ Ê ÓÑÒÂÄÇÆÍÊÄÐÓÔÊ
¦ÂÄÊÆ ÊÓÑÐÍÏáÍ £ÐÈÊà ÄÐÍà ¤ ÏÂÅÒÂÆÕ É ßÔÐ
£ÐÅ ÐÃÇÛÂÍ ÇÎÕ ÙÔÐ ÇÅÐ ÑÐÔÐÎÌÊ ÄÇÙÏÐ ÃÕÆÕÔ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÊÉÒÂÊÍÞÓÌÊÎÊØÂÒáÎʧÄÒÇËÓÌÊÇÑÒÐÒÐÌÊÑÒÇÆ
ÓÌÂÉÝÄÂÍÊÙÔЮÇÓÓÊá ·ÒÊÓÔÐÓ ¬ÐÔÐÒÝËÆÐÍ
ÈÇÏÑÒÂÄÇÆÏÐØÂÒÓÔÄÐÄÂÔÞÏÂÆÄÓÇÎÎÊÒÐÎÃÕÆÇÔ
ÑÐÔÐÎÌÐΦÂÄÊÆÂ
¬°µ¨¸°±xÆÊÏÂÒÊËÓÇÒÇÃÒáÏÂáÎÐÏÇÔÂÊÓÑÐÍÞ
ÉÐÄÂÄÚÂáÓáIJÊÎÓÌÐËÊÎÑÇÒÊʱÐÆÐÓÔÐÊÏÓÔÄÕ
ÃÝÍÂÒÂÄÏÂÉÂÒÂÃÐÔÌÕÐÆÏÐÅÐÆÏá
¯¨²¶µ x ©ÂÌÐÏ ÑáÔÞ ÆÒÇÄÏÇËÚÊ× ÌÏÊÅ £ÊÃÍÊÊ
¿ÔÊ ÌÏÊÅÊ ÑÐÄÇÓÔÄÕàÔ Ð ÓÐÔÄÐÒÇÏÊÊ ÎÊÒÂ Ð
ÑÇÒÄÝ× ÑÒÂÄÇÆÏÊÌÂ× ÓÍÝÚÂÄÚÊ× ÅÐÍÐÓ £ÐÅ Ê
ÄÝÑÐÍÏáÄÚÊקÅÐÄÐÍà¦ÂÍÇÇÐÏÊÒÂÓÓÌÂÉÝÄÂ
àÔ Ð ÑÒÐÊÓ×ÐÈÆÇÏÊÊ ÇÄÒÇËÓÌÐÅÐ ÏÂÒÐÆ РÔÐÎ
ÌÂÌ£ÐÅÐÓÄÐÃÐÆÊÍÇÅÐÊÉÒÂÃÓÔÄÂħÅÊÑÔÇÊÆÂÍ
ÇÎÕÉÇÎÍà±ÂÍÇÓÔÊÏݬÒÐÎÇÔÐÅÐÄßÔÊ×ÌÏÊ
ÅÂ× ÓÐÆÇÒÈÂÔÓá ÑÐÄÇÍÇÏÊá ÌÐÔÐÒÝÇ £ÐÅ Ä ÆÒÇÄ
ÏÐÓÔÊ ÆÂÍ ÇÄÒÇËÓÌÐÎÕ ÏÂÒÐÆÕ x ÅÍÂÄÏÝ×
ÑÐÄÇÍÇÏÊË ÎÏÐÈÇÓÔÄÐ ÑÒÂÄÊÍ ÌÂÓÂàÛÊ×Óá ÐÃ
ÒáÆÐÄÊÐÃÛÇÓÔÄÇÏÏÐËÈÊÉÏʪÎÇÏÏÐÑÐßÔÐÎÕ
ÄÓÇÑáÔÞÌÏÊÅÃÝÍÊÊÉÄÇÓÔÏÝÑÐÆÐÃÛÊÎÏÂÉÄÂ
ÏÊÇÎ ©ÂÌÐϝ ¤ ÇÄÒÇËÓÌÐË ÒÇÍÊÅÊÊ ©ÂÌÐÏ ÃÝÍ
ÓÂÎÐË ÑÐÙÊÔÂÇÎÐË ÌÏÊÅÐË ÔÐÙÏÐÇ ÓÐÃÍàÆÇÏÊÇ
ÄÓÇ×ÊÉÍÐÈÇÏÏÝ×ÄÏÇËÑÒÂÄÊÍÃÝÍÐÓÔÒÐÅÐÐÃá
ÉÂÔÇÍÞÏÝÎ ±ÐÓÌÐÍÞÌÕ ÐÓÏÐÄÏÝÇ ÑÐÄÇÍÇÏÊá
ÓÐÆÇÒÈÂÛÊÇÓá Ä ©ÂÌÐÏÇ £ÐÅ ÑÇÒÇÆÂÍ ÙÇÒÇÉ
®ÐÊÓÇáÌÐÔÐÒÝËÑÐÄÐÍÇ£ÐÅÂÄÝÄÇÍÇÄÒÇÇÄÊÉ
§ÅÊÑÔ ßÔ ÌÏÊÅ ÙÂÓÔÐ ÏÂÉÝÄÂÍÂÓÞ ©ÂÌÐÏÐÎ
®ÐÊÓÇÇÄÝΝ
¯¨²¶µÃµ¿­¿¨ª¨ºÃiÄú°µÅµ¿°¿­ªÅºÃ
iÄú²¨i­«Ã¸«Ã²ÅµxÉÂÌÐÏÏÊÌÊÌÏÊÈÏÊ
ÌÊÍàÆÊ×ÐÒÐÚÐÉÏÂÄÚÊÇ©ÂÌÐÏÊÐÃÜáÓÏáÄÚÊÇ
ÇÅÐÏÂÒÐÆÕ¤ÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÐÏÊÑÒÇÆÓÔÂÄÍáÍÊ
ÓÐÃÐË ÐÔÏÐÓÊÔÇÍÞÏÐ ÏÇÃÐÍÞÚÕà ÅÒÕÑÑÕ ÍàÆÇË
ÌÐÔÐÒÂáÑÐÍÞÉÐÄÂÍÂÓÞÃÐÍÞÚÊÎÕÄÂÈÇÏÊÇÎÓÒÇÆÊ
ÇÄÒÇÇÄ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

¯°³¶ºÃº x ÉÊÍÐÔÝ ÑÐÅÒÇÙÇÓÌÊ ÒÇÄÏÊÔÇÍʝ 


ÇÄÒÇËÓÌÂá ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÑÐÍÊÔÊÙÇÓÌÂá ÅÒÕÑÑÂ ÌÐ
ÔÐÒÂáÐÔÍÊÙÂÍÂÓÞÐÓÐÃÐËÒÇÄÏÐÓÔÞàÄÐ×ÒÂÏÇÏÊÊ
ÇÄÒÇËÓÌÐËÒÇÍÊÅÊÊÐÔáÉÝÙÇÓÌÐÅÐÄÍÊáÏÊáÊÑÝ
ÔÂÍÂÓÞÄÐÇÏÏÝÎÑÕÔÇÎÐÓÄÐÃÐÆÊÔÞÏÂÒÐÆÐÔÒÊÎ
ÓÌÐËÄÍÂÓÔÊ ¤ÐÉÎÐÈÏÐ ÙÔÐ ÐÆÊÏ ÊÉ ÆÄÇÏÂÆØÂÔÊ
ÂÑÐÓÔÐÍÐÄ ªÊÓÕÓ ³ÊÎÐÏ ¬ÂÏÂÏÊÔ ÒÂÏÇÇ ÑÒÊ
ÏÂÆÍÇÈÂÍÌßÔÐËÅÒÕÑÑÇ
°µÅ«ºÅºµ»´Å²ÅªÃiÄõ x ÎÝÔÂÒÞ ÓÃÐÒ
ÛÊÌÑÐÆÂÔÇË ÙÊÏÐÄÏÊÌÊÉÙÊÓÍÂÎÇÓÔÏÐÅÐÏÂÓÇ
ÍÇÏÊá ÓÐÃÊÒÂÄÚÊË Ä ±ÂÍÇÓÔÊÏÇ ÏÂÍÐÅÊ Ä ÌÂÉÏÕ
²ÊÎÓÌÐË ÊÎÑÇÒÊÊ §ÄÒÇÊ ÑÒÇÉÊÒÂÍÊ ÎÝÔÂÒÇË ÉÂ
ÔÐ ÙÔÐ ÐÏÊ ÓÐÔÒÕÆÏÊÙÂÍÊ Ó áÉÝÙÇÓÌÐË ÒÊÎÓÌÐË
ÄÍÂÓÔÞà ÔÂÌÐÇ ÓÐÔÒÕÆÏÊÙÇÓÔÄÐ ÑÒÐÔÊÄÐÒÇÙÊÍÐ
©ÂÌÐÏÕ ¬ÒÐÎÇ ÔÐÅÐ ÎÝÔÂÒÊ ÒÇÅÕÍáÒÏÐ ÓÐÃÊÒÂ
ÍÊ Ó ÏÂÓÇÍÇÏÊá ÃÐÍÞÚÇ ÆÇÏÇÅ ÙÇÎ ÐÏÊ ÆÐÍÈÏÝ
ÃÝÍÊÐÔÆÂÔÞÓÄÐÊÎÏÂÙÂÍÞÏÊÌÂÎÊÐÓÔÂÄÍáÍÊÊÉ
ÍÊÚÌÊÓÇÃÇ
°µÅµ·ÅŪź²ÃiÄ°µ ²¨ª²¨ªÅµ ²¸Ã¿
´ÃµxÑÒÂÉÆÏÊÌÐÑÒÇÓÏÐÌÐÄ ÑÒÇÓÏÝ××ÍÇÃÐÄ 
ÑÒÂÉÆÏÊÌ ÐÔÎÇÙÂÇÎÝË Ä ÔÇÙÇÏÊÇ ÆÏÇË ÑÐÓÍÇ
±ÂÓ×Ê ¤ ÔÇÙÇÏÊÇ ßÔÐÅÐ ÑÒÂÉÆÏÊÌ ÒÂÉÒÇÚÂÍÐÓÞ
ÇÓÔÞ ÔÐÍÞÌÐ ÑÒÇÓÏÝË ×ÍÇà ÄÝÑÇÌÂÇÎÝË Ä ÄÊÆÇ
ÔÐÏÌÊ×ÍÇњÚÇÌ
²Ãº·Åi«Â¨¸Å«Ã¸«Ãµ x ÑÐÓÔ ÑÐÓÄáÛÇÏÏÐÇ
£ÐÅÕÄÐÉÆÇÒÈÂÏÊÇÐÔÑÊÛÊÄÔÇÙÇÏÊÇÐÑÒÇÆÇ͚Ï
ÏÐÅÐÄÒÇÎÇÏÊÊÄÒÇÎáÐÓÐÃÐËÎÐÍÊÔÄÝУÐÈÊÇË
ÎÊÍÐÓÔÊÊÑÐÎÐÛÊ
uÅi­iªÃµxÆÕÚÂ
³­ª°±ÃiÄú x ÍÇÄÊÔÝ ÍàÆÊ ÌÐÔÐÒÝÇ ×ÐÔÞ
Ê ÏÇ ÃÝÍÊ ÓÄáÛÇÏÏÊÌÂÎÊ ÏÐ ÑÐÎÐÅÂÍÊ Ä ×ÒÂÎÇ
ÑÒÐÓÍÂÄÍáÔÞ£ÐÅÂÎÕÉÝÌÐËÑÒÊÅÐÔÐÄÍáÔÞÈÊÄÐÔ
ÏÝ× ÆÍá ÈÇÒÔÄÝ Ê ÔÆ ¬ÒÐÎÇ ÔÐÅÐ ÐÏÊ ÊÉÕÙÂÍÊ
©ÂÌÐÏ Ê ÕÙÊÍÊ ÏÂÒÐÆ ¿ÔÐ ÒÂÉÒÇÚÂÍÐÓÞ ÆÇÍÂÔÞ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÔÐÍÞÌÐ ÑÐÔÐÎÌÂÎ ­ÇÄÊá ÒÐÆÐÏÂÙÂÍÞÏÊÌÂ ÐÆÏÐÅÐ


ÊÉ ÒÐÆÐÄ ÑÍÇÎšÏ ÊÉÒÂÊÍÞÓÌÐÅÐ ÏÂÒÐÆ °Ô
ÇÅÐÊÎÇÏÊÊÑÐÚÍÐÏÂÉÄÂÏÊǍÍÇÄÊÔݝ
iĶ ÅwÅw°µ ½¸°¹º¶¹ ÑÐÅÒÇÙÇÓÌÊ ÓÍÐÄÐ
·ÒÊÓÔÐӝ ÐÉÏÂÙÂÇÔ ÑÐÎÂÉÂÏÏÝ˝ ÔÐ ÇÓÔÞ ÊÉ
ÃÒÂÏÏÝË £ÐÅÐÎ Ï ÓÍÕÈÇÏÊǝ x ÔÐ ÈÇ ÙÔÐ
ÑÐÇÄÒÇËÓÌÊ ®ÇÓÓÊᝠ x £ÐÈÊË ÑÐÓÍÂÏÏÊÌ
ÑÒÊ×ÐÆ ÌÐÔÐÒÐÅÐ ÑÒÇÆÓÌÂÉÝÄÂÍÓá Ä ÌÏÊÅÂ× ©ÂÌÐ
ÏÂʱÒÐÒÐÌÐĤÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÇÄÒÇÊÈÆÂÍÊ
ÑÒÊ×ÐÆ®ÇÓÓÊÊÊÄÇÒÊÍÊÙÔÐ °Ï ÐÓÄÐÃÐÆÊÔ Ê×
ÐÔÄÍÂÓÔÊÒÊÎÍáÏÊÕÓÔÂÏÐÄÊÔ¸ÂÒÓÔÄУÐÈÊÇ
´ÅºÂ¨ºªÃº²¶iÄúxÑÒÐÒÐÌÊÍàÆÊÓÍÝÚÂ
ÛÊÇ ÓÍÐÄÐ £ÐÈÊÇ Ê ÆÐÏÐÓáÛÊÇ ÇÅÐ ÆÐ ÆÒÕÅÊ×
±ÒÐÒÐÌÊ ÑÒÊÉÝÄÂÍÊ ÇÄÒÇÇÄ ÑÐÌÂáÔÞÓá Ê ÄÐÉÄÒÂ
ÔÊÔÞÓá Ì ÓÍÕÈÇÏÊà §ÆÊÏÐÎÕ £ÐÅÕ ®ÏÐÅÊÇ ÇÄ
ÒÇËÓÌÊÇÑÒÐÒÐÌÊÉÂÑÊÓÝÄÂÍÊÔÐÙÔУÐÅÅÐÄÐÒÊÍ
ÙÇÒÇÉÏÊפÐÄÒÇÎÇϪÊÓÕÓÂÌÏÊÅʱÒÐÒÐÌÐÄ
Ä ÙÂÓÔÏÐÓÔÊ ÌÏÊÅÂ ªÓÂÊÊ ÈÊÄÚÇÅÐ Ä 9,,,Ä ÆÐ
²ÐÈÆÇÓÔÄ·ÒÊÓÔÐÄÂÐÙÇÏÞÑÐÙÊÔÂÍÊÓÞÕÇÄÒÇÇÄ
³ÒÇÆÊ ÑÒÐÒÐÌÐÄ ÏÇ ÐÓÔÂÄÊÄÚÊ× ÌÏÊÅ ÏÂÊ
ÃÐÍÞÚÊÎÕÄÂÈÇÏÊÇÎÑÐÍÞÉÐÄÂÍÓáªÍÊáÈÊÄÚÊË
Ä ,;Ä ÆÐ Ïß °Ï ÃÇÓÓÔÒÂÚÏÐ ÐÃÍÊÙÂÍ ØÂÒá ÏÇ
ÙÔÊÄÚÇÅУÐÅÂÊÑÒÐÓÍÂÄÊÍÓáÎÏÐÅÐÙÊÓÍÇÏÏÝÎÊ
ÙÕÆÇÓÂÎÊ ¬ÂÌ ÑÐÉÆÏÇÇ ÄÐÉÄÇÓÔÊÍ ÍàÆáÎ ÆÒÕÅÐË
ÑÒÐÒÐÌ®ÂÍÂ×ÊáÑÇÒÇÆÌÐÏØÐÎÓÄÇÔªÍÊáÆÐÍ
ÈÇÏÃÝÍÄÇÒÏÕÔÞÓáÏÂÉÇÎÍà
µÅµÂ¨±ªÃ´wÃiºÅixÑÒÊÔÙÂÌÒÂÔÌÊËÊÏÐÓ
ÌÂÉÂÔÇÍÞÏÝËÑÐÕÙÊÔÇÍÞÏÝËÒÂÓÓÌÂÉ
¶¿ÃiĨºxÑÐÌÐÒÏÐÓÔÞÓÎÊÒÇÏÊÇ
·¨¹½¨ x ±ÂÓ× ÅÍÂÄÏÝË ÇÄÒÇËÓÌÊË ÑÒÂÉÆÏÊÌ
ÐÔÎÇÙÂÄÚÊËÓáÄÑÂÎáÔÞÐÃÐÓÄÐÃÐÈÆÇÏÊÊÇÄÒÇË
ÓÌÐÅÐ ÏÂÒÐÆ ÑÐÆ ÑÒÇÆÄÐÆÊÔÇÍÞÓÔÄÐÎ ®ÐÊÓÇá ÊÉ
ÇÅÊÑÇÔÓÌÐÅÐ ÒÂÃÓÔÄÂ ¿ÔÐÔ ÑÒÂÉÆÏÊÌ ÐÔÎÇÙÂÍÓá
ÇÈÇÅÐÆÏÐ Ä ÂÑÒÇÍÇ ¦Íá ÑÒÂÉÆÏÊÙÏÐË ÇÆÝ Ä

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÆÇÏÞ±ÂÓ×ÊÑÐÍÂÅÂÍÐÓÞÓÑÇØÊÂÍÞÏÐÉÂÌÐÍÐÔÞáÅ
ϚÏÌÂ
·¹¨³¶´Ãº ·¹¨³¶´²¨i­²¨i x ±ÓÂÍÎÝ
ÑÓÂÍÎÝÑÐÅÒÇÙÇÓÌʍÑÇÓÏʝ ±ÐÆßÔÊÎÐÃÛÊÎ
ÏÂÉÄÂÏÊÇÎ ÓÐÃÒÂÏÏÐ ÇÄÒÇËÓÌÊ× ÒÇÍÊÅÊÐÉ
ÏÝ×ÑÇÓÇÏÓÐÓÔÂÄÍáàÛÊ×ÐÓÐÃÕàÌÏÊÅÕ¤ÇÔ×ÐÅÐ
©ÂÄÇÔ ®ÏÐÅÊÇ ÊÉ ÏÊ× ÄÝÒÂÈÂàÔ ÃÍÂÅÐÆÂÒÇÏÊÇ
£ÐÅÕ É ÓÑÂÓÇÏÊÇ ÐÔ ÅÊÃÇÍÊ ÆÒÕÅÊÇ ÐÑÊÓÝÄÂàÔ
§ÅÐÄÇÍÊÙÊÇÊÍàÃÐÄÞÊÍÊÈÇÓÐÆÇÒÈÂÔÎÐÍÞÃÕÐ
ÑÐÎÐÛÊ
¹¨¬¬»²­±ÃiÄú x ÓÂÆÆÕÌÇÊ ÏÂÊÃÐÍÇÇ ÄÍÊá
ÔÇÍÞÏÐÇ ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÇ ÔÇÙÇÏÊÇ ÓÒÇÆÊ ÇÄÒÇÇÄ ÄÐ
ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ®ÏÐÅÊÇ ÓÂÆÆÕÌÇÊ Ä×ÐÆÊÍÊ Ä
ÄÝÓÚÊËÒÇÍÊÅÊÐÉÏÝËÓÐÄÇÔÓÒÇÆÊÓÂÆÆÕÌÇÇÄÃÝ
ÍÊÊÑÇÒÄÐÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ°ÏÊÌÂÌÊÖÂÒÊÓÇÊÐÔ
ÍÊÙÂÍÊÓÞ ȚÓÔÌÊÎ ÓÍÇÆÐÄÂÏÊÇÎ ©ÂÌÐÏÕ °ÆÏÂÌÐ
Ä ÐÔÍÊÙÊÇ ÐÔ ÖÂÒÊÓÇÇÄ ÓÂÆÆÕÌÇÊ ÏÇ ÑÐÙÊÔÂÍÊ
ÆÒÕÅÊÇ ³ÄáÛÇÏÏÝÇ ¬ÏÊÅÊ Ä ÙÂÓÔÏÐÓÔÊ ÌÏÊÅÊ
±ÒÐÒÐÌÐÄ °ÏÊ ÏÇ ÄÇÒÊÍÊ Ä ÄÐÓÌÒÇÓÇÏÊÇ ÎÇÒÔ
ÄÝ×ÑÐÔÐÎÕÙÔÐÄ©ÂÌÐÏÇÐϚÎÏÊÙÇÅÐÏÇÓÌÂ
ÉÂÏÐ
¹°µ¨«¶«¸¨µ x ÓÊÏÂÅÐÅ ÉÆÂÏÊÇ Ä ÌÐÔÐÒÐÎ ÇÄ
ÒÇÊÓÐÃÊÒÂÍÊÓÞÌÂÈÆÕàÓÕÃÃÐÔÕÆÍáÙÔÇÏÊá³Äá
ÛÇÏÏÝ× ¬ÏÊÅ Ê ÎÐÍÊÔÄÝ ¤Ð ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓÂ
ÓÊÏÂÅÐÅÊÃÝÍÊÄÌÂÈÆÐÎÅÐÒÐÆÇÅÆÇÈÊÍÊÇÄÒÇÊ
¤Ð ÄÒÇÎá ÓÐÃÒÂÏÊá Ä ÓÊÏÂÅÐÅÇ ÍàÃÐË ÇÅÐ ÕÙÂÓÔ
ÏÊÌÎÐÅÑÒÐÙÊÔÂÔÞÐÔÒÝÄÐÌÊɳÄáÛÇÏÏÝ׬ÏÊÅ
 ÉÂÔÇÎ ÐÃÒÂÔÊÔÞÓá Ì ÓÐÃÒÂÄÚÊÎÓá Ó ÔÐÍÌÐÄÂÏÊ
ÇÎÑÒÐÙÊÔÂÏÏÐÅÐÐÔÒÝÄÌÂÊÍÊÑÐÕÙÇÏÊÇÎ
¹»©©¶º¨ x ÓÕÃÃÐÔ ÓÄáÛÇÏÏÝË ÆÇÏÞ Õ ÇÄÒÇÇÄ
ÌÐÔÐÒÝËÓÍÇÆÐÄÂÍÐÑÐÍÏÐÓÔÞàÑÐÓÄáÛÂÔÞ£ÐÅÕÊ
ÄÌÐÔÐÒÝËÑÐßÔÐÎÕÉÂÑÒÇÛÂÍÐÓÞÒÂÃÐÔÂÔÞ¯ÐÄÝË
ÆÇÏÞÏÇÆÇÍÊÕÇÄÒÇÇÄÏÂÙÊÏÂÍÓáÓÉÂ×ÐÆÂÓÐÍÏØÂ
ÑÐßÔÐÎÕÒÂÃÐÔÂÔÞÉÂÑÒÇÛÂÍÐÓÞÓÉÂ×ÐÆÂÓÐÍÏØÂÄ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÑáÔÏÊØÕÆÐÉÂ×ÐÆÂÓÐÍÏØÂÄÓÕÃÃÐÔÕ¬ÐÄÒÇÎÇÏÂÎ
ªÊÓÕÓÂÇÄÒÇËÓÌÊÇÕÙÊÔÇÍá©ÂÌÐÏÂÓÐÓÔÂÄÊÍÊÓÑÊ
ÓÐÌ ÔÇ× ÆÇÍ ÌÐÔÐÒÝÇ ÓÙÊÔÂàÔÓá ÏÇÆÐÑÕÓÔÊÎÝÎÊ
Ä ÓÕÃÃÐÔÕ ±Ð ÓÕÃÃÐÔÂÎ ÇÄÒÇÊ ÄÓÇÅÆ ÓÐÃÊÒÂÍÊÓÞ
Ä ÓÊÏÂÅÐÅÇ ÆÍá ÎÐÍÊÔÄÝ Ê ÙÔÇÏÊá ³ÄáÛÇÏÏÝ×
¬ÏÊÅ
º¨¨¸¶w¸¨«Åi­ªÃiÄú x ÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ ÓÍÕ
ÈÊÔÇÍÊ ×ÒÂÎÂ Ä ªÇÒÕÓÂÍÊÎÇ °ÓÏÐÄÏÂá ÒÐÍÞ
ÓÄáÛÇÏÏÊÌÂ Ä ÇÄÒÇËÓÌÐË ÒÇÍÊÅÊÊ ÓÐÓÔÐáÍ Ä
ÑÒÊÏÇÓÇÏÊÊÈÇÒÔÄ£ÐÅÕ³ÄáÛÇÏÏÊÌÂÎÊÓÐÅÍÂÓ
ÏÐ ©ÂÌÐÏÕ ÎÐÅÍÊ ÃÝÔÞ ÔÐÍÞÌÐ ÑÐÔÐÎÌÊ ¢ÂÒÐÏÂ
ÒÐÆÏÐÅÐ ÃÒÂÔ ®ÐÊÓÇá ³ÄáÛÇÏÊÌÊ ÃÝÍÊ ÒÂÉÆÇ
ÍÇÏÝÏÂÅÒÕÑÑÌÂÈÆÂáÊÉÌÐÔÐÒÝ×ÓÍÕÈÊÍÂÄ
×ÒÂÎÇÆÄÂÒÂÉÂÄÅÐÆÕÑÐÐÆÏÐËÏÇÆÇÍÇ
º¨¨¸¶w¸¨µx×ÒÂÎÓÄáÛÇÏÏÐÇÉÆÂÏÊÇĪÇÒÕÓÂÍÊ
ÎÇ´ÐÍÞÌÐÔÂÎÇÄÒÇÊÓÐÄÇÒÚÂÍÊÈÇÒÔÄÐÑÒÊÏÐÚÇ
ÏÊá£ÐÅÕÂÔÂÌÈÇÓÐÃÊÒÂÍÊÓÞÄÆÏÊÑÒÂÉÆÏÊÌÐÄ
¤ÑÇÒÄÝÇ ×ÒÂÎ ÃÝÍ ÑÐÓÔÒÐÇÏ Ä · Ä ÆÐÏß ÉÏÂ
ÎÇÏÊÔÝÎ ÇÄÒÇËÓÌÊÎ ØÂҚÎ ³ÐÍÐÎÐÏÐÎ ·ÒÂÎ
ÌÐÔÐÒÝË ÓÕÛÇÓÔÄÐÄÂÍ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÃÝÍ
ÑÐÓÔÒÐÇÏ ÇÄÒÇËÓÌÊÎ ØÂҚÎ ªÒÐÆÐÎ ¤ÇÍÊÌÊÎ
©ÆÂÏÊÇ×ÒÂÎÂÃÝÍÐÐÌÒÕÈÇÏÐÅÂÍÇÒÇáÎÊÌÐÔÐÒÝÇ
ÒÂÉÆÇÍáÍÊ ÐÌÒÕÈÂÄÚÇÇ ÇÅÐ ÑÒÐÓÔÒÂÏÓÔÄÐ Ï ÏÇ
ÓÌÐÍÞÌÐÆÄÐÒÐÄ ÓÎ Ó×ÇÎÕ ¥ÂÍÇÒÇÊ ×ÒÂΠÃÝÍÊ
ÎÇÓÔÐÎ ÅÆÇ ÐÃÝÙÏÐ ÓÐÃÊÒÂÍÐÓÞ ÃÐÍÞÚÐÇ ÌÐÍÊ
ÙÇÓÔÄÐÍàÆÇˬÂÌÊÑÒÇÆÓÌÂÉÝÄÂͪÊÓÕÓÄÓÌÐÒÇ
ÑÐÓÍÇ §ÅÐ ÄÐÓÌÒÇÓÇÏÊá Ä Å Ïß ×ÒÂÎ ÃÝÍ
ÒÂÉÒÕÚÇÏ ÒÊÎÍáÏÂÎÊ Ê Ó ÔÇ× ÑÐÒ ÏÇ ÄÐÓÓÔÂÏÂÄ
ÍÊÄÂÍÓá
ºÂŪ¿­´«Â¶«Ã¸«ÃµxÄÐÍáÄÐÍÇÊÉÜáÄÍÇÏÊÇ
ºÅw«Ã­w²ÃººÅw«Ã­wxÊÓÑÝÔÂÏÊÇ
ºÅw°µ°¿«ÃºÅºxÙÕÆÐ
¼¨¸°¹­±ÃiÄú x ÖÂÒÊÓÇÊ ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÇ ÔÇ
ÙÇÏÊÇ Õ ÇÄÒÇÇÄ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ¶ÂÒÊÓÇÇÄ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÐÔÍÊÙÂÍÐ ÐÙÇÏÞ ÓÔÒÐÅÐÇ ÓÍÇÆÐÄÂÏÊÇ ÄÓÇÎ ÆÂÈÇ


ÄÔÐÒÐÓÔÇÑÇÏÏÝÎÔÒÇÃÐÄÂÏÊÇΩÂÌÐÏ°ÏÊÑÐÍÞ
ÉÐÄÂÍÊÓÞ ÃÐÍÞÚÊÎ ÕÄÂÈÇÏÊÇÎ Ä ÏÂÒÐÆÇ Ê ÓÂÎÊ
ÐÙÇÏÞ ÅÐÒÆÊÍÊÓÞ ÓÄÐÇË ÒÇÍÊÅÊÐÉÏÐÓÔÞà Ê ÓÔÒÐÅÐ
ÓÔÞàÏÒÂÄÐÄ
¿­µÂ¸«¨ªªÅº«¨ªxÎÐÍÊÔÄÂ
δ·¨wª¨«Ã¸«Ãµ ¨iª¨ ¸Ãº¿ÃiuÃi x
ÑÐÌÂáÏÊÇ ÐÓÐÉÏÂÏÊÇ ÓÄÐÇË ÄÊÏÝ ÑÇÒÇÆ £ÐÅÐÎ Ê
ÐÔÌÂÉÐÔÑÒÇÈÏÇÅÐÐÃÒÂÉÂÈÊÉÏÊ
κºÂÐiº¨¨¸¶w¸¨«Åi­ªÃiÄõ x ÑÇÒ
ÄÐÓÄáÛÇÏÏÊÌ ÅÍÂÄÏÝË ÇÄÒÇËÓÌÊË ÓÄáÛÇÏÏÊÌ
³ÐÅÍÂÓÏЩÂÌÐÏÕÔÐÍÞÌÐÐÏÎÐÅÊÓÑÐÍÏáÔÞÏÇÌÐ
ÔÐÒÝÇ ÐÃÒáÆÝ Ê Ä×ÐÆÊÔÞ Ä ÓÂÎÐÇ ÓÄáÔÐÇ ÎÇÓÔÐ Ä
ÉÆÂÏÊÊ×ÒÂÎÂ
κºÂÐiº¨¨¸¶w¸¨«Åi­ªÃiÄú x ÑÇÒÄÐ
ÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ ÏÂÊÃÐÍÇÇ ÄÍÊáÔÇÍÞÏÝÇ ÇÄÒÇËÓÌÊÇ
ÓÄáÛÇÏÏÊÌÊ ÊÎÇÄÚÊÇ ÑÐÍÊÔÊÙÇÓÌÊË ÄÇÓ ®ÏÐ
ÅÊÇÑÇÒÄÐÓÄáÛÇÏÏÊÌÊÄ×ÐÆÊÍÊÄÄÝÓÚÊËÒÇÍÊÅÊ
ÐÉÏÝË ÓÐÄÇÔ ¤Ð ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÑÐÙÔÊ ÄÓÇ ÐÏÊ
ÑÒÐÊÓ×ÐÆÊÍÊÊÉÏÇÓÌÐÍÞÌÊ×ÉÏÂÔÏÝ×ÓÇÎÇËÓÔÄ
ŪõŸô x ÙÇÔÄÇÒÔÐÄÍÂÓÔÏÊÌ ÑÇÒÄÐÏÂÙÂÍÞÏÐ
ÐÉÏÂÙÂÍÐ ÑÒÂÄÊÔÇÍÞ ÐÆÏÐË ÙÇÔÄÇÒÔʝ ÌÂÌÐËÏÊ
ÃÕÆÞ ÐÃÍÂÓÔÊ ±ÐÉÆÏÇÇ ßÔÐÔ ÔÇÒÎÊÏ ÓÔÂÍ ÃÐÍÇÇ
ÐÃÛÊÎ ÆÍá ÊÎÇÏÐÄÂÏÊá ÑÒÂÄÊÔÇÍÇË ÐÃÍÂÓÔÇË Ä
²ÊÎÓÌÐË ÊÎÑÇÒÊÊ ¦Ä ÓÝÏ ØÂÒá ªÒÐÆ ¤ÇÍÊ
ÌÐÅÐ Â ÊÎÇÏÏÐ ªÒÐÆ ¢ÏÔÊÑÂ Ê ¶ÊÍÊÑÑ ÃÝÍÊ
ÙÇÔÄÇÒÔÐÄÍÂÓÔÏÊÌÂÎÊ Ä ±ÂÍÇÓÔÊÏÇ ÄÐ ÄÒÇÎÇÏÂ
ÑÒÐÑÐÄÇÆʪÊÓÕÓÂ
Ųò ¬¨ª°¬Ãµ x ³ÝÏ ¦ÂÄÊÆÐÄ ÔÂÌ ÏÂÉÝÄÂÍÊ
®ÇÓÓÊà ·ÒÊÓÔ  ÑÐÓÌÐÍÞÌÕ ÌÂÌ ÄÇÒÊÍÊ ÇÄÒÇÊ
°ÏÆÐÍÈÇÏÃÝÔÞÑÐÔÐÎÌÐÎØÂÒá¦ÂÄÊÆÂ
Ųò¶Ž¸¨ªÅºiĨ¸«Åµx³ÝϹÇÍÐÄÇÙÇÓÌÊË
ÔÂÌ ªÊÓÕÓ ÙÂÓÔÐ ÏÂÉÝÄÂÇÔ ³ÇÃá Ä §ÄÂÏÅÇÍÊá×
° ÔÐÙÏÐÎ ÉÏÂÙÇÏÊÊ ßÔÐÅÐ ÏÂÊÎÇÏÐÄÂÏÊá ÏÇÔ

¤ßÔÅÂÄÌÂeÇÌÂe

ÇÆÊÏÐÅÐ ÎÏÇÏÊá ³ ÐÆÏÐË ÓÔÐÒÐÏÝ ÔÂÌ Ä ÌÏÊÅÇ


ÑÒÐÒÐ̦ÂÏÊÊÍÂĤÇÔ×ÐΩÂÄÇÔÇÊÎÇÏÕÇÔÓáÏÇ
ÃÇÓÏÂá ÍÊÙÏÐÓÔÞ ÌÐÔÐÒÐË Ä ÌÐÏØÇ ÄÒÇÎÇÏ £ÐÅ
ÆÂÓÔ ÙÇÓÔÞ ÓÍÂÄÕ Ê ÄÍÂÓÔÞ ³ ÆÒÕÅÐË ÓÔÐÒÐÏÝ Ä
ÇÄÒÇËÓÌÐÎ áÉÝÌÇ ßÔÐ ÄÝÒÂÈÇÏÊÇ ÎÐÈÇÔ ÉÏÂÙÊÔÞ
ÑÒÐÓÔÐ ÙÇÍÐÄÇ̝ §ÓÍÊ ªÊÓÕÓ ÕÑÐÔÒÇÃÍáÍ ÇÅÐ Ä
ßÔÐÎÉÏÂÙÇÏÊÊÔÐÔÇÎÓÂÎÝΰÏ×ÐÔÇÍÑÐÆÙÇÒÌ
ÏÕÔÞ ÙÔÐ ÄÐ ÄÓÇÎ ÑÐÆÐÃÇÏ ÍàÆáÎ ÑÒÇÈÆÇ ÄÓÇÅÐ
³ÄÐÊÎÊÓÔÒÂÆÂÏÊáÎÊÊÓÎÇÒÔÞà
¸Åµ¨¨¿Ãº¶¸¨ªxÑÒÐÛÇÏÊÇ
ŵ¨µiǪ¨«Ã¸«Ãµ ÅwÅw°µ x ¸ÂÒÓÔÄÐ £Ð
ÈÊÇ£ÐÈÊÇÄÍÂÆÝÙÇÓÔÄÐÄßÔÐÎÊÃÕÆÕÛÇÎÎÊÒÇ
ÏÂÆ ÍàÆÞÎÊ Ê ÄÓÇÎ ÓÕÛÇÓÔÄÕàÛÊÎ ÈÊÉÏÞ Ä ÓÐ
ÐÔÄÇÔÓÔÄÊÊÓÄÐÍÇˤÓÇÄÝÚÏÇÅÐ
ŵ¨µÅµºÃº²¶ª¨µ x ÈÇÒÔÄÇÏÏÊÌ ÎÇÓÔÐ ÅÆÇ
ÇÄÒÇÊ ÑÒÊÏÐÓÊÍÊ ÈÇÒÔÄÝ ÑÒÇÆÑÊÓÂÏÏÝÇ ©ÂÌÐ
ÏÐÎ ¤Ð ÄÒÇÎÇÏ ªÊÓÕÓ ÈÊÄÐÔÏÝ× ÉÂÌÂÍÝÄÂÍÊ
ÏÂ ÈÇÒÔÄÇÏÏÊÌÇ ÄÐ ÄÏÕÔÒÇÏÏÇÎ ÆÄÐÒÇ ×ÒÂÎÂ Â
ÈÇÒÔÄÇÏÏÝÇÃÍÂÅÐÄÐÏÊáÌÕÒÊÍÊÓÞÏÂÈÇÒÔÄÇÏÏÊ
ÌÇÏÇÑÐÓÒÇÆÓÔÄÇÏÏÐÄ×ÒÂÎÐÄÐÎÉÆÂÏÊÊ
ÅwÅwx£ÐÅ
ÅwÅw«Ã±°ªxÉÏÂÎÇÏÊÇÙÕÆÇÓÏÝËÉÏÂÌÓÐÓÔÐ
ÒÐÏÝ£ÐÅÂÌÂÌÆÐÌÂÉÂÔÇÍÞÓÔÄÐÙÇÅÐÍÊÃÐ
źõx¥ÐÓÑÐÆÞÅÐÓÑÐÆÊÏ
Ǫ´¨º«Ã¸«ÃµxÑÒÇÐÃÒÂÈÇÏÊÇ


ºÈ‡×ã‡ãk³ÛÒÈÕåÕ
´ÑÏÜÒÔÚ×ÔÝáºâÙ×
ÜÏæâÙÝáàÙÝÛîÖêÙÔ

¯ªµªÏÓÔÊÔÕÔÑÇÒÇÄÐÆ£ÊÃÍÊÊ
­ÊØÇÏÉÊá›ÐÔ
²ÐÓÓÊá®ÐÓÌÄÂ¥ÍÂÄÑÐÙÔÂÎÔÂá

±ÐÆÑÊÓÂÏÐÄÑÇÙÂÔÞ
¶ÐÒÎÂÔu±ÇÙÂÔÞÐÖÓÇÔÏÂáµÓÍÑÇÙÍ
´ÊÒÂÈßÌÉ©ÂÌÂÉ›

°ÔÑÇÙÂÔÂÏÐÓÅÐÔÐÄÝ×ÆÊÂÑÐÉÊÔÊÄÐÄ
ÄÔÊÑÐÅÒÂÖÊʍ±ÒÊÏÔÌÐÒѝ
­±›ÐÔ
Å®ÊÏÓ̳ÔÂÒÐÃÐÒÊÓÐÄÓÌÊËÔÒÂÌÔ