Anda di halaman 1dari 557

Departamentul Statistica şi Sociologie

al Republicii Moldova

ANUARUL STATISTIC
AL REPUBLICII MOLDOVA

2002
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Aceasta publicaţie a fost finanţată de către Programul Tacis al Uniunii Europene.


Ediţia a
fost elaborată de Departamentul Statistică şi Sociologie şi conţinutul acesteia în nici
un mod
nu reflectă politicile sau opiniile Uniunii Europene.
Данная публикация была финансирована программой Tacis Европейского союза.Издание было
подготовленно Департаментом статистики и социологиии его содержание не коим образом не
отражает политику или мнение Европейского Союза.
TISTI
A Departamentul Statisticã ºi Sociologie
C
ST

A
al Republicii Moldova
I
M

E
L D O V
O

ANUARUL STATISTIC
AL REPUBLICII MOLDOVA

2002

ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ

Aceastã publicaþie a fost finanþatã de cãtre Programul Tacis al Uniunii Europene. Ediþia a
fost elaboratã de Departamentul Statisticã ºi Sociologie ºi conþinutul acesteia în nici un mod
nu reflectã politicile sau opiniile Uniunii Europene.
Äàííàÿ ïóáëèêàöèÿ áûëà ôèíàíñèðîâàíà ïðîãðàììîé Tacis Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
Èçäàíèå áûëî ïîäãîòîâëåíî Äåïàðòàìåíòîì ñòàòèñòèêè è ñîöèîëîãèè è åãî ñîäåð-
æàíèå íèêîèì îáðàçîì íå îòðàæàåò ïîëèòèêó èëè ìíåíèå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
PREFAÞÃ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

“Anuarul Statistic al Republicii Moldova, “Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïó-


2002” este o publicaþie statisticã amplã a De- áëèêè Ìîëäîâà, 2002” ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
partamentului Statisticã ºi Sociologie al Repu- ïîëíûì ñòàòèñòè÷åñêèì èçäàíèåì Äåïàð-
blicii Moldova, care reflectã fenomenele ºi pro- òàìåíòà ñòàòèñòèêè è ñîöèîëîãèè Ðåñ-
cesele ce au loc în viaþa economicã ºi socialã a ïóáëèêè Ìîëäîâà, îòðàæàþùèì ÿâëåíèÿ è
þãrii. ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìè÷åñêîé è
Actuala ediþie a Anuarului este structuratã ñîöèàëüíîé æèçíè ñòðàíû.
în 20 de capitole, care cuprind o cantitate spori- Íàñòîÿùåå èçäàíèå âêëþ÷àåò 20 ðàçäåëîâ,
tã de informaþii din diverse domenii de activita- êîòîðûå ñîäåðæàò ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî
te: geografie ºi mediul înconjurãtor; populaþie; ñëåäóþùåé òåìàòèêå: ãåîãðàôèÿ è îêðó-
forþa de muncã; veniturile, cheltuielile ºi consu- æàþùàÿ ñðåäà; íàñåëåíèå; ðàáî÷àÿ ñèëà;
mul populaþiei; preþuri; locuinþe; învãþãmînt ºi äîõîäû, ðàñõîäû è ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ
ºtiinþã; ocrotirea sãnãtãþii, protecþia socialã a õîçÿéñòâ; öåíû; æèëüå; îáðàçîâàíèå è íàó-
populaþiei ºi odihnã; culturã ºi sport; justiþie. êà; çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íà-
Programul Anuarului cuprinde de aseme- ñåëåíèÿ, îòäûõ; êóëüòóðà è ñïîðò; ïðàâî.
nea informaþii statistice ample cu privire la in- Â ñáîðíèêå òàêæå øèðîêî ïðåäñòàâëå-
dicatorii macroeconomici ºi conturi naþionale, íà ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ìàêðî-
industrie, resurse energetice ºi de combustibil, ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ è íàöèîíàëüíûõ
agriculturã, construcþii, transporturi, poºtã ºi ñ÷åòàõ, ïðîìûøëåííîñòè, òîïëèâíî-ýíåðãå-
telecomunicaþii, comerþ, turism ºi servicii, fi- òè÷åñêèõ ðåñóðñàõ, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå,
nanþe. ñòðîèòåëüñòâå, òðàíñïîðòå, ïî÷òå è ñâÿçè,
Indicatorii principali sînt prezentaþi în òîðãîâëå, òóðèçìå è óñëóãàõ, ôèíàíñàõ.
profil teritorial. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðåäñòàâëåíû â
În partea finalã a Anuarului sînt prezentate òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå.
date privind statistica internaþionalã, ce permit  çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè åæåãîäíèêà
compararea nivelului unor indicatori realizaþi ïðåäñòàâëåíû ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî
în Republica Moldova cu cei din alte þãri. ìåæäóíàðîäíûì ñðàâíåíèÿì Ðåñïóáëèêè
Pentru indicatorii de bazã sînt expuse pre- Ìîëäîâà ñ äðóãèìè çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
cizãri metodologice. Ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì äàíû ìåòî-
Informaþiile privind anii 1985, 1990 se äîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ.
prezintã pe republicã în ansamblu, cele referi- Ñâåäåíèÿ çà 1985, 1990 ãã. ïðèâåäåíû â
toare la anii 1995-2001 – fãrã datele întreprin- öåëîì ïî ðåñïóáëèêå, çà 1995-2001 ãã. – áåç
derilor ºi organizaþiilor din partea stîngã a Nis- äàííûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ëåâîáå-
trului ºi municipiul Bender, cu excepþia cazuri- ðåæüÿ Äíåñòðà è ìóíèöèïèÿ Áåíäåð, êðîìå
lor special menþionate, cînd evidenþa ºi calcule- ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ, êîãäà â
le indicatorilor au fost efectuate pe republicã în ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åòîì èëè äîðàñ÷åòîì ïî-
ansamblu. êàçàòåëè ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå.
Datele pe anul 2001 la o serie de indicatori Äàííûå çà 2001 ãîä ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé
sînt preliminare ºi în ediþiile ulterioare pot fi ÿâëÿþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûìè è â ïîñëåäóþ-
precizate. ùèõ èçäàíèÿõ ìîãóò áûòü óòî÷íåíû.

Vitalie Valcov

Director general
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
COLEGIUL DE REDACÞIE
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß

Valcov Vitalie - Preºedintele colegiului de redacþie


Âàëêîâ Âèòàëèå - Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè
Cara Oleg, Pînzaru Vasile, Strãjescu Maria, Godiac Maria
Êàðà Îëåã, Ïûíçàðó Âàñèëèé, Ñòðýæåñêó Ìàðèÿ, Ãîäèÿê Ìàðèÿ

RESPONSABILI DE COMPARTIMENTELE ANUARULUI


ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÀ ÐÀÇÄÅËÛ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊÀ

Geografia ºi mediul înconjurãtor Orlov Elena (3-732) 73-53-48


Ãåîãðàôèÿ è îêðóæàþùàÿ ñðåäà Îðëîâà Åëåíà
Populaþia Cesnocova Nina 73-37-77
Íàñåëåíèå ×åñíîêîâà Íèíà
Forþa de muncã Vutcariov Elena 24-16-52
Ðàáî÷àÿ ñèëà Âóòêàðèîâ Åëåíà
Veniturile, cheltuielile ºi consumul populaþiei Laur Elena 73-15-68
Äîõîäû, ðàñõîäû è ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ Ëàóð Åëåíà
Preþuri Cucereavîi Ana 73-18-03
Öåíû Êó÷åðÿâàÿ Àííà
Locuinþe Cemîrtan Elena 72-78-59
Æèëüå ×åìûðòàí Åëåíà
Învãþãmînt; ªtiinþã Laur Elena 73-15-68
Îáðàçîâàíèå; Íàóêà Ëàóð Åëåíà
Ocrotirea sãnãtãþii; Protecþia socialã a populaþiei; Odihnã Laur Elena 73-15-68
Çäðàâîîõðàíåíèå; Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ; Îòäûõ Ëàóð Åëåíà
Culturã; Sport Laur Elena 73-15-68
Êóëüòóðà; Ñïîðò Ëàóð Åëåíà
Justiþie Laur Elena 73-15-68
Ïðàâî Ëàóð Åëåíà
Sistemul Conturilor Naþionale Gîdilica Valentina 72-81-82
Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ Ãûäèëèêà Âàëåíòèíà
Constituirea structurilor economiei de piaþã Nuntean Laura 73-15-31
Ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóð ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè Ìóíòÿí Ëàóðà
Industrie Comarniþchi Valentina 73-15-13
Ïðîìûøëåííîñòü Êîìàðíèöêè Âàëåíòèíà
Resursele energetice ºi de combustibil Comarniþchi Valentina 73-15-13
Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû Êîìàðíèöêè Âàëåíòèíà
Agriculturã Orlov Elena 73-53-48
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî Îðëîâà Åëåíà
Construcþii Cemîrtan Elena 72-78-59
Ñòðîèòåëüñòâî ×åìûðòàí Åëåíà
Transporturi; Poºtã ºi telecomunicaþii Maros Mura 72-84-74
Òðàíñïîðò; Ïî÷òà è ñâÿçü Ìàðîñ Ìóðà
Comerþ exterior Eni Mariana 24-16-65
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Åíè Ìàðèàííà
Comerþ interior Eni Mariana 24-16-65
Âíóòðåííÿÿ òîðãîâëÿ Åíè Ìàðèàííà
Turism Maros Mura 72-84-74
Òóðèçì Ìàðîñ Ìóðà
Servicii Eni Mariana 24-16-65
Óñëóãè Åíè Ìàðèàííà
Finanþe Mocanu Iurie 73-18-69
Ôèíàíñû Ìîêàíó Þðèé
Statisticã internaþionalã Godiac Maria 24-15-55
Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà Ãîäèÿê Ìàðèÿ
Prescurtãri folosite pentru unitãþile de mãsurã
Èñïîëüçóåìûå ñîêðàùåíèÿ åäèíèö èçìåðåíèÿ

mm = milimetru ìì = ìèëëèìåòð
m = metru ì = ìåòð
dm2 = decimetru pãtrat äì2 = êâàäðàòíûé äåöèìåòð
m2 = metru pãtrat ì2 = êâàäðàòíûé ìåòð
m3 = metru cub ì3 = êóáè÷åñêèé ìåòð
ha = hectar ãà = ãåêòàð
km = kilometru êì = êèëîìåòð
km2 = kilometru pãtrat êì2 = êâàäðàòíûé êèëîìåòð
mg = miligram ìã = ìèëëèãðàìì
g = gram ã = ãðàìì
kg = kilogram êã = êèëîãðàìì
t = tonã ò = òîííà
l = litru ë = ëèòð
dal = decalitru äàë = äåêàëèòð
buc. = bucatã øò. = øòóêà
unit. = unitãþi åä. = åäèíèöà
% = procent % = ïðîöåíò
‰ = promilã ‰ = ïðîìèëëå
kWh = kilowatt-orã êBò·÷ = êèëîâàòò-÷àñ
kV = kilovolt êB = êèëîâîëüò
CP = cal putere ë.ñ. = ëîøàäèíàÿ ñèëà
Gcal = gigacalorie Ãêàë = ãèãàêàëîðèÿ
mii = mii òûñ. = òûñÿ÷à
mil. = milion ìëí. = ìèëëèîí
mild. = miliard ìëðä. = ìèëëèàðä
ex. = exemplar ýêç. = ýêçåìïëÿð
¢¢ = secundã ¢¢ = ñåêóíäà
¢ = minut ¢ = ìèíóòà
° = grad ° = ãðàäóñ

Simboluri folosite
Èñïîëüçóåìûå îáîçíà÷åíèÿ

evenimentul nu a existat
— =
íå áûëî ÿâëåíèÿ
lipsã date
... =
ñâåäåíèé íåò
valoare micã
0,0 = ìåíüøàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ

În unele cazuri pot apãrea decalaje neînsemnate dintre totalurile indicate ºi sumele componentelor
incluse, fapt ce se explicã prin rotunjirea datelor.
 îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íåçíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èòîãîì è ñóììîé ñëàãàåìûõ
îáúÿñíÿþòñÿ îêðóãëåíèåì äàííûõ.
1. GEOGRAFIA ªI ÃÅÎÃPÀÔÈß È
MEDIUL ÎNCONJURÃTOR ÎÊPÓÆÀÞÙÀß ÑPÅÄÀ
1.1. GEOGRAFIA ªI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ
ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Prezentare ................................................................. 10 Îïèñàíèå


Tabele: Òàáëèöû:
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
1.1.1. Poziþia geograficã a Republicii Moldova . 11 Ìîëäîâà
1.1.2. Principalele cursuri de apã ........................ 11 Îñíîâíûå påêè
1.1.3. Principalele lacuri....................................... 11 Îñíîâíûå îçåpà
1.1.4. Organizarea administrativã a teritoriului Àäìèíèñòpàòèâíî-òåppèòîpèàëüíîå
Republicii Moldova.................................... 12 óñòpîéñòâî Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 9


GEOGRAFIA ªI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

Prezentare Îïèñàíèå

Moldova este situatã în partea de Sud-Est a Eu- Ìîëäîâà pàñïîëîæåíà â þãî-âîñòî÷íîé Åâ-
ropei. La Nord, Est ºi Sud ea se mãrgineºte cu pîïå. Íà ñåâåpå, âîñòîêå è þãå îíà ãpàíè÷èò ñ
Ucraina, iar la Vest – cu România. Ocupã o suprafaþã Óêpàèíîé, à íà çàïàäå – ñ Ðóìûíèåé. Çàíèìàåò
de 33,8 mii km2. Teritoriul Moldovei are o întindere ïëîùàäü 33,8 òûñ. êì2. Òåppèòîpèÿ Ìîëäîâû
de la Nord la Sud de 350 km, de la Vest la Est – èìååò ïpîòÿæåííîñòü ñ ñåâåpà íà þã 350 êì, ñ
150 km. çàïàäà íà âîñòîê – 150 êì.
Relieful Moldovei este prezentat prin dealuri ºi  påëüåôå Ìîëäîâû íàáëþäàåòñÿ çàêîíî-
cîmpii, podiºurile ocupînd mai ales partea centralã a ìåpíîå ñî÷åòàíèå íåâûñîêèõ pàâíèí è ïpèïîä-
teritoriului. Altitudinile reliefului variazã între 5 m íÿòûõ âîçâûøåííîñòåé, çàíèìàþùèõ ïpåèìó-
(Giurgiuleºti) ºi 429 m (Bãlãneºti). ùåñòâåííî öåíòpàëüíóþ ÷àñòü òåppèòîpèè.
Ìàêñèìàëüíàÿ îòìåòêà íàä ópîâíåì ìîpÿ –
429 ì (Áýëýíåøòü) è ìèíèìàëüíàÿ – 5 ì (Äæóp-
äæóëåøòü).
Clima Moldovei este temperat-continentalã, in- Êëèìàò Ìîëäîâû óìåpåííî-êîíòèíåíòàëü-
fluenþatã de masele de aer atlantice dinspre Vest, me- íûé, íàõîäÿùèéñÿ ïîä âëèÿíèåì âîçäóøíûõ
diteraneene dinspre Sud-Vest ºi continental-excesi- àòëàíòè÷åñêèõ ìàññ ñ çàïàäà, ñpåäèçåìíûõ – ñ
ve dinspre Nord-Est. þãî-çàïàäà è êîíòèíåíòàëüíûõ – ñ ñåâåpî-âîñ-
òîêà.
Temperatura medie anualã a aerului constituie Ñpåäíÿÿ ãîäîâàÿ òåìïåpàòópà âîçäóõà ñîñ-
8,8-10,4°. Precipitaþiile anuale scad în intensitate de òàâëÿåò 8,8-10,4°. Êîëè÷åñòâî îñàäêîâ óáû-
la Nord-Vest la Sud-Est respectiv de la 711 mm pînã âàåò ñ ñåâåpî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê îò 711 ìì
la 600 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaþii äî 600 ìì. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ
cade în regiunea Codrilor. íàáëþäàåòñÿ â Êîäpàõ.
Apele Moldovei fac parte din bazinul Mãrii Ne- Påêè Ìîëäîâû îòíîñÿòñÿ ê áàññåéíó ×åp-
gre. Principalele rîuri sînt Nistrul ºi Prutul, care izvo- íîãî ìîpÿ. Îñíîâíûå påêè – Äíåñòp è Ïpóò –
rãsc din Carpaþi. Pe o porþiune micã la Sud Dunãrea áåpóò ñâîå íà÷àëî â Êàpïàòàõ. Íà þãå Ìîëäîâà
atinge teritoriul Moldovei. èìååò âûõîä ê Äóíàþ.
Lacurile Moldovei sînt mici. Majoritatea dintre Íà òåppèòîpèè Ìîëäîâû íåò êpóïíûõ
ele se gãsesc în luncile Prutului ºi Nistrului. îçåp. Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå èç íèõ ïpèópî-
÷åíû ê äîëèíàì påê Ïpóò è Äíåñòp.
Pe teritoriul Moldovei, sub influenþa reliefului Íà òåppèòîpèè Ìîëäîâû ïîä âëèÿíèåì på-
ºi a elementelor pedoclimatice, predominã 2 tipuri ëüåôà è ïåäîêëèìàòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñôîp-
de vegetaþie: de pãdure ºi de stepã. Pãdurile foioase ìèpîâàëèñü 2 òèïà pàñòèòåëüíîñòè: ëåñíîé è
sînt predominate de speciile de stejar, fag, ulm, car- ñòåïíîé. Â øèpîêîëèñòâåííûõ ëåñàõ ïpåîáëà-
pen. Vegetaþia de stepã s-a pãstrat doar pe alocuri în äàþò äóá, áóê, âÿç, ãpàá. Ñòåïíàÿ pàñòèòåëü-
formã de terenuri aparte ºi fragmente de asociaþii ve- íîñòü ñîõpàíèëàñü òîëüêî â âèäå îòäåëüíûõ
getale de stepã. ó÷àñòêîâ è ôpàãìåíòîâ ñòåïíûõ àññîöèàöèé.
Fauna Moldovei este grupatã în cinci biotipuri ºi  ïpåäåëàõ òåppèòîpèè Ìîëäîâû pàçëè-
este reprezentatã prin diferite specii. Pãdurile sînt ÷àþò ïÿòü êîìïëåêñîâ áèîòèïîâ, íàñåëåííûõ
populate de mistreþi, bursuci, cerbi, cãprioare, diferi- ñîîòâåòñòâóþùåé èì ôàóíîé. Â ëåñàõ îáè-
te pãsãri ºi reptile. În zonele de stepã sînt rãspîndite òàþò: êàáàí, áàpñóê, îëåíü, êîñóëÿ, ðàçëè÷íûå
rozãtoarele. Fauna acvaticã este reprezentatã prin âèäû ïòèö è ïðåñìûêàþùèõñÿ. Â ñòåïíîé çîíå
specii de somn, crap, plãticã. ïpåîáëàäàþò ãpûçóíû. Èõòèîôàóíà Ìîëäîâû
ñîñòîèò èç pàçíîîápàçíûõ âèäîâ pûá: ñîì,
êàpï, ëåù.
Resursele naturale ale Moldovei sînt puþin va- Ïpèpîäíûå påñópñû Ìîëäîâû íåçíà÷èòåëü-
riate. Principala bogãþie naturalã este solul, repre- íû. Îñíîâíîå ïpèpîäíîå áîãàòñòâî – ïî÷âû,
zentat prin diferite tipuri de cernoziom. Din alte re- ïpåäñòàâëåííûå pàçëè÷íûìè âèäàìè ÷åpíîçå-
surse naturale pe teritoriul Moldovei se gãsesc mate- ìà. Äpóãèå ïpèpîäíûå påñópñû – ñòpîèòåëüíûå
rialele de construcþie: granit, calcar, argilã, gresie. ìàòåpèàëû: ãpàíèò, èçâåñòíÿê, ãëèíà, ïåñ÷à-
íèê.

10 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÃÅÎÃPÀÔÈß È ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ

1.1.1. POZIÞIA GEOGRAFICÃ A REPUBLICII MOLDOVA


ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ

Punctul extrem Judeþul Latitudinea nordicã Longitudinea esticã1


Êðàéíÿÿ òî÷êà Óåçä Ñåâåðíàÿ øèðîòà Âîñòî÷íàÿ äîëãîòà1

Nord Naslavcea Edineþ 48° 28¢ 27° 35¢


Ñåâåp

Sud Giurgiuleºti Cahul 45° 28¢ 28° 12¢


Þã

Est Palanca Tighina 46° 25¢ 30° 06¢


Âîñòîê

Vest Criva Edineþ 48° 16¢ 26° 40¢


Çàïàä
1 1
Dupã Greenwich Ïî Ãpèíâè÷ó

1.1.2. PRINCIPALELE CURSURI DE APÃ


ÎÑÍÎÂÍÛÅ PÅÊÈ

Lungimea cursului de apã, km Suprafaþa bazinului, km2


Ïðîòÿæåííîñòü ðåêè, êì Ïëîùàäü áàññåéíà, êì2
Denumirea cursului
de apã pe teritoriul pe teritoriul
total total
Íàèìåíîâàíèå påêè Moldovei Moldovei
íà òåppèòîpèè íà òåppèòîpèè
îáùàÿ îáùàÿ
Ìîëäîâû Ìîëäîâû

Nistru 1352 630 72100 19070

Prut 967 695 27500 7990

Rãut 286 286 7760 7760

Bîc 155 155 2150 2150

Botna 152 152 1540 1540

Cogîlnic 243 125 3910 1030

1.1.3. PRINCIPALELE LACURI


ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÇÅPÀ

Denumirea lacului Judeþul Suprafaþa lacului, km2


Íàèìåíîâàíèå îçåpà Óåçä Ïëîùàäü îçåpà, êì2

Beleu Cahul 6,26

Bîc Chiºinãu 3,72

Dracele Cahul 2,65

Rotunda Cahul 2,08

Roºu Tighina 1,60

Fontan Cahul 1,16

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 11


GEOGRAFIA ªI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

1.1.4. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ A TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA


ÀÄÌÈÍÈÑÒPÀÒÈÂÍÎ-ÒÅPPÈÒÎPÈÀËÜÍÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ
1 ianuarie 2002 íà 1 ÿíâàpÿ 2002 ãîäà

Localitãþi din Localitãþi din Total


Sate
Muni- componenþa oraºelor componenþa sate- localitãþi
(comune)
cipii Oraºe (municipiilor) lor (comunelor) Âñåãî
Ñåëà
Ìóíè- Ãîðîäà Íàñåëåííûå ïóíê- Íàñåëåííûå íàñåëåí-
(êîììó-
öèïèè òû â ñîñòàâå ãîðî- ïóíêòû â ñîñòà- íûõ
íû)
äîâ (ìóíèöèïèåâ) âå ñåë (êîììóí) ïóíêòîâ

Republica Moldova 15 50 66 663 886 1680

Municipiul Chiºinãu 1 6 2 11 13 33

Judeþele:
Óåçäû:

Bãlþi 1 6 10 75 159 251

Cahul 1 1 1 42 61 106

Chiºinãu – 5 9 86 78 178

Edineþ 1 7 6 68 75 157

Lãpuºna 1 4 10 58 75 148

Orhei 1 3 13 69 104 190

Soroca 1 4 6 57 110 178

Taraclia 1 – – 9 16 26

Tighina 2 2 3 44 30 81

Ungheni 1 3 3 52 94 153

Unitatea teritorialã autono-


mã Gãgãuzia 1 2 1 23 5 32
Àâòîíîìíîå òåððèòî-
ðèàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ãàãàóçèÿ

Unitãþile administrativ-teri-
toriale din partea stîngã a
Nistrului, cãrora li se pot
atribui forme ºi condiþii
speciale de autonomie 3 7 2 69 66 147
Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíûå åäèíèöû ëåâî-
áåðåæüÿ Äíåñòðà, êîòî-
ðûì ìîãóò áûòü ïðåäî-
ñòàâëåíû îñîáûå ôîðìû è
óñëîâèÿ àâòîíîìèè

12 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


1.2. METEOROLOGIA
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 13 Èñòî÷íèê äàííûõ


Tabele: Òàáëèöû:
1.2.1. Temperatura aerului (media lunarã ºi Òåìïåpàòópà âîçäóõà (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ è
anualã)....................................................... 14 ãîäîâàÿ)
1.2.2. Temperatura aerului (maxima absolutã Òåìïåpàòópà âîçäóõà (àáñîëþòíûé
lunarã ºi anualã)....................................... 14 ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìàêñèìóì)
1.2.3. Temperatura aerului (minima absolutã Òåìïåpàòópà âîçäóõà (àáñîëþòíûé
lunarã ºi anualã)....................................... 15 ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìèíèìóì)
1.2.4. Precipitaþii atmosferice (cantitatea luna- Àòìîñôåðíûå îñàäêè (ìåñÿ÷íîå è
rã ºi anualã).............................................. 15 ãîäîâîå êîëè÷åñòâî)
Ñêîpîñòü âåòpà, ïpîäîëæèòåëüíîñòü
1.2.5. Viteza vîntului, durata luminii solare ..... 16 ñîëíå÷íîãî ñèÿíèÿ
1.2.6. Activizarea alunecãrilor de teren ............ 16 Àêòèâèçàöèÿ îïîëçíåé
1.2.7. Cutremure de pãmînt ............................... 16 Çåìëåòðÿñåíèÿ

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Informaþia Serviciului “Hidrometeo”, Centrului Èíôîðìàöèÿ Ñëóæáû “Ãèäðîìåòåî”,
de Seismologie Experimentalã al Institutului de Öåíòðà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñåéñìîëîãèè ïðè
Geofizicã ºi Geologie al Academiei de ªtiinþe, Aso- Èíñòèòóòå ãåîôèçèêè è ãåîëîãèè Àêàäåìèè
ciaþiei de Stat de Producþie pentru Explorãri Geolo- íàóê, Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
gice. îáúåäèíåíèÿ ïî ãåîëîãîðàçâåäî÷íûì ðàáîòàì.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 13


METEOROLOGIA

1.2.1. TEMPERATURA AERULUI (media lunarã ºi anualã)


ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (ñpåäíåìåñÿ÷íàÿ è ãîäîâàÿ)
grade Celsius ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ
Staþia ºi anii de observare
Ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ
Briceni Chiºinãu Cahul
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Ñðåäíåìåñÿ÷-
Media lunarã íàÿ
Ianuarie -2,5 -4,2 -1,3 -0,9 -3,4 -0,1 -1,2 -4,5 0,1 ßíâàðü
Februarie -1,5 0,7 -1,4 0,4 1,6 0,3 0,5 1,2 1,2 Ôåâðàëü
Martie 3,4 2,9 4,6 5,2 4,1 6,0 5,4 4,3 6,6 Ìàðò
Aprilie 10,6 12,5 10,2 11,4 13,2 11,1 11,1 12,9 10,5 Àïðåëü
Mai 13,2 15,8 14,5 14,6 17,6 15,3 14,2 17,4 15,3 Ìàé
Iunie 21,0 18,4 16,5 22,4 20,5 17,9 21,3 20,2 18,0 Èþíü
Iulie 22,2 18,7 22,3 24,5 21,5 24,5 23,6 22,8 24,4 Èþëü
August 19,2 20,5 21,0 22,1 22,9 23,5 21,7 23,2 23,7 Àâãóñò
Septembrie 15,7 13,1 14,2 17,9 14,9 16,0 17,9 15,2 16,6 Ñåíòÿáðü
Octombrie 9,2 10,0 10,4 10,5 10,7 11,7 10,7 10,6 12,1 Îêòÿáðü
Noiembrie 0,9 6,7 1,9 7,7 1,0 3,1 3,7 8,6 3,1 Íîÿáðü
Decembrie -0,7 1,2 -7,1 1,4 2,5 -5,6 1,5 2,5 -5,8 Äåêàáðü
 ñðåäíåì çà
Media anualã 9,2 9,7 8,8 11,0 11,2 10,3 10,9 11,2 10,4 ãîä

1.2.2. TEMPERATURA AERULUI (maxima absolutã lunarã ºi anualã)


ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìàêñèìóì)
grade Celsius ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ
Staþia ºi anii de observare
Ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ
Briceni Chiºinãu Cahul
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Àáñîëþòíûé
Maxima abso- ìåñÿ÷íûé
lutã lunarã ìàêñèìóì
Ianuarie 5,8 6,0 9,6 10,1 4,8 11,4 8,5 3,8 12,3 ßíâàðü
Februarie 8,7 10,0 11,0 13,6 11,1 15,5 16,3 8,0 16,2 Ôåâðàëü
Martie 16,9 15,5 20,5 19,8 18,1 20,7 20,2 19,5 22,3 Ìàðò
Aprilie 23,1 26,1 23,1 23,3 25,8 23,5 22,5 25,7 22,0 Àïðåëü
Mai 27,3 28,7 26,4 28,8 29,6 27,2 28,0 29,0 26,0 Ìàé
Iunie 31,7 31,9 31,8 32,3 33,3 32,6 31,5 32,9 32,9 Èþíü
Iulie 33,1 30,0 33,0 35,3 36,0 34,9 34,0 39,2 35,3 Èþëü
August 33,1 36,8 33,6 36,1 38,5 36,6 34,4 36,6 35,9 Àâãóñò
Septembrie 25,5 25,8 29,3 31,6 26,0 27,5 31,4 27,6 28,8 Ñåíòÿáðü
Octombrie 27,0 23,6 27,7 28,6 23,5 28,1 27,7 22,6 27,2 Îêòÿáðü
Noiembrie 14,1 17,1 16,6 16,7 16,4 20,5 15,6 17,5 22,6 Íîÿáðü
Decembrie 13,3 11,0 3,0 10,1 15,9 4,1 13,9 16,0 3,8 Äåêàáðü
Àáñîëþòíûé
Maxima abso- ãîäîâîé ìàêñè-
lutã anualã 33,1 36,8 33,6 36,1 38,5 36,6 34,4 39,2 35,9 ìóì

14 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß

1.2.3. TEMPERATURA AERULUI (minima absolutã lunarã ºi anualã)


ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÇÄÓÕÀ (àáñîëþòíûé ìåñÿ÷íûé è ãîäîâîé ìèíèìóì)
grade Celsius ãpàäóñîâ Öåëüñèÿ
Staþia ºi anii de observare
Ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ
Briceni Chiºinãu Cahul
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Àáñîëþòíûé
Minima absolu- ìåñÿ÷íûé ìè-
tã lunarã íèìóì
Ianuarie -11,6 -19,0 -11,5 -10,5 -15,6 -11,0 -10,8 -16,5 -8,5 ßíâàðü
Februarie -11,8 -6,5 -11,3 -11,5 -7,2 -10,1 -13,5 -7,5 -8,6 Ôåâðàëü
Martie -6,2 -4,8 -5,5 -3,1 -4,6 -5,4 -3,0 -4,8 -4,5 Ìàðò
Aprilie 0,6 -0,8 -3,0 1,4 1,0 0,2 2,9 -0,2 -0,7 Àïðåëü
Mai -1,0 -1,1 2,7 1,5 3,8 4,3 2,6 1,9 5,4 Ìàé
Iunie 11,4 5,5 5,4 12,5 8,4 7,6 12,5 5,3 8,0 Èþíü
Iulie 13,1 8,9 14,5 14,9 10,6 16,6 14,1 12,1 15,8 Èþëü
August 9,4 9,2 7,8 13,2 11,3 11,0 12,1 10,6 8,8 Àâãóñò
Septembrie 3,7 1,5 1,5 7,0 6,0 7,0 8,6 5,6 5,5 Ñåíòÿáðü
Octombrie -3,3 -1,8 -4,5 -1,8 0,5 -3,4 -0,1 -1,2 -3,1 Îêòÿáðü
Noiembrie -16,5 -3,2 -6,9 -14,5 -2,2 -5,5 -12,4 -1,2 -6,4 Íîÿáðü
Decembrie -14,0 -11,2 -19,5 -8,5 -8,7 -15,7 -8,5 -8,7 -16,2 Äåêàáðü
Àáñîëþòíûé
Minima absolu- ãîäîâîé ìèíè-
tã anualã -16,5 -19,0 -19,5 -14,5 -15,6 -15,7 -13,5 -16,5 -16,2 ìóì

1.2.4. PRECIPITAÞII ATMOSFERICE (cantitatea lunarã ºi anualã)


ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÅ ÎÑÀÄÊÈ (ìåñÿ÷íîå è ãîäîâîå êîëè÷åñòâî)
Staþia ºi anii de observare
Ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ
Briceni Chiºinãu Cahul
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Cantitatea lunarã de Ìåñÿ÷íîå êîëè÷åñ-
precipitaþii, mm òâî îñàäêîâ, ìì
Ianuarie 31 24 29 43 44 19 27 46 12 ßíâàðü
Februarie 73 27 32 59 31 26 25 26 19 Ôåâðàëü
Martie 19 29 35 36 30 46 37 18 50 Ìàðò
Aprilie 64 23 82 58 27 56 68 16 44 Àïðåëü
Mai 67 36 36 31 5 37 42 7 27 Ìàé
Iunie 31 61 131 38 8 130 168 16 150 Èþíü
Iulie 29 156 97 4 103 38 28 29 6 Èþëü
August 60 18 11 42 49 5 118 13 14 Àâãóñò
Septembrie 52 20 126 26 38 113 18 86 188 Ñåíòÿáðü
Octombrie 39 2 33 44 6 52 48 7 22 Îêòÿáðü
Noiembrie 59 30 76 44 87 78 35 66 37 Íîÿáðü
Decembrie 40 25 23 59 14 18 60 12 31 Äåêàáðü
Cantitatea anualã de Ãîäîâîå êîëè÷åñòâî
precipitaþii, mm 564 451 711 484 437 618 674 342 600 îñàäêîâ, ìì
Numãrul zilelor cu
precipitaþii 0,1 mm ºi ×èñëî äíåé ñ îñàä-
mai mult 132 120 155 116 112 110 126 94 107 êàìè 0,1 ìì è áîëåå
Îòíîñèòåëüíàÿ
Umiditatea relativã a âëàæíîñòü âîçäóõà,
aerului, % 77 76 77 72 70 71 75 70 72 %

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 15


METEOROLOGIA

1.2.5. VITEZA VÎNTULUI, DURATA LUMINII SOLARE


ÑÊÎPÎÑÒÜ ÂÅÒPÀ, ÏPÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÑÈßÍÈß
Staþia ºi anii de observare
Ñòàíöèÿ è ãîäû íàáëþäåíèÿ
Briceni Chiºinãu Cahul
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ
Viteza medie lunarã ñêîðîñòü âåòðà,
a vîntului, m/sec ì/ñåê
Ianuarie 2,0 2,4 2,1 1,7 2,4 1,9 3,8 3,3 3,9 ßíâàðü
Februarie 1,9 2,4 2,7 2,3 2,3 2,4 3,6 3,4 4,8 Ôåâðàëü
Martie 2,3 3,1 2,4 2,5 2,5 2,2 4,4 4,6 5,3 Ìàðò
Aprilie 2,3 3,5 2,1 2,1 2,7 1,7 3,7 4,2 4,3 Àïðåëü
Mai 1,7 2,0 2,4 1,8 1,9 2,1 3,7 3,0 4,2 Ìàé
Iunie 2,2 2,1 2,6 2,1 2,1 2,1 3,6 3,6 4,5 Èþíü
Iulie 2,1 2,7 1,5 2,1 2,0 1,6 3,7 3,7 3,1 Èþëü
August 0,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2,8 3,4 3,5 Àâãóñò
Septembrie 1,7 1,9 2,1 1,8 1,8 1,7 3,4 3,4 3,6 Ñåíòÿáðü
Octombrie 2,6 2,3 1,7 1,6 1,7 1,6 3,4 3,6 3,2 Îêòÿáðü
Noiembrie 2,9 2,5 2,7 2,1 2,0 2,4 4,2 3,8 4,7 Íîÿáðü
Decembrie 2,5 1,4 2,1 2,2 1,7 2,3 4,5 3,8 5,2 Äåêàáðü
Ñðåäíÿÿ ãîäîâàÿ
Viteza medie anualã ñêîðîñòü âåòðà,
a vîntului, m/sec 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 2,0 3,7 3,7 4,2 ì/ñåê
Ïðîäîëæèòåëü-
Durata luminii sola- íîñòü ñîëíå÷íîãî
re, ore 2223 2290 2102 2295 2431 2327 2334 2428 2331 ñèÿíèÿ, ÷àñîâ

1.2.6. ACTIVIZAREA ALUNECÃRILOR DE TEREN


ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈß ÎÏÎËÇÍÅÉ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Numãrul cazurilor de ×èñëî ñëó÷àåâ àêòè-
activizare 13 57 121 126 268 98 65 âèçàöèè
Au fost cuprinse raioa- Îõâà÷åíî àäìèíè-
ne administrative 8 10 14 14 14 12 5 ñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ

1.2.7. CUTREMURE DE PÃMÎNT


ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈß
Coordonatele epicentrului Magnitudinea pe
Timpul dupã Êîîðäèíàòû ýïèöåíòðà scara Richter
Data (anul, Greenwich, Adîncimea (max.), grade
luna, ziua) ore/min. focarelor, km
latitudine longitudine
Äàòà (ãîä, Âðåìÿ ïî nordicã esticã Ãëóáèíà Èíòåíñèâíîñòü
ìåñÿö, ÷èñëî) Ãðèíâè÷ó, ñåâåðíîé âîñòî÷íîé î÷àãîâ, êì ïî øêàëe
÷àñ/ìèí. øèðîòû äîëãîòû Ðèõòåðà
(ìàêñ.), áàëëîâ
1940.10.20 06.37 45°8´ 26°4´ 125 VII
1940.11.10 01.39 45°8´ 26°7´ 135 IX
1945.09.07 15.48 45°9´ 26°5´ 80 VII–VIII
1945.12.09 06.09 45°7´ 26°8´ 80 VII
1977.03.04 19.21 45°8´ 26°8´ 93 VIII
1986.08.30 21.28 45°5´ 26°3´ 137 VIII
1990.05.30 10.40 45°9´ 26°7´ 84 VII–VIII
2001.04.06 00.10 45°7´ 26°6´ 132 V–VI

16 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


1.3. MEDIUL ÎNCONJURÃTOR
ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 18 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 18 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
1.3.1. Fondul funciar .......................................... 19 Çåìåëüíûé ôîíä
1.3.2. Rezervaþii ºtiinþifice ................................. 19 Íàó÷íûå çàïîâåäíèêè
1.3.3. Rezerve de bilanþ ºi extragerea mine- Áàëàíñîâûå çàïàñû è äîáû÷à íåðóäíûõ
reurilor nemetalifere ................................. 20 ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
1.3.4. Volumul lucrãrilor de explorãri geolo-
gice............................................................ 22 Îáúåì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò
1.3.5. Plantarea pãdurilor ................................... 22 Ïîñàäêà ëåñà
1.3.6. Tãieri de pãduri........................................ 22 Ðóáêè ëåñà
1.3.7. Mãsuri de protecþie a pãdurilor............... 23 Ëåñîçàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
1.3.8. Gospodãria vînãtoreascã .......................... 23 Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî
1.3.9. Consumul (folosirea) apei........................ 24 Ïîòðåáëåíèå (èñïîëüçîâàíèå) âîäû
Èñïîëüçîâàíèå âîäû â ñåëüñêîì õîçÿé-
1.3.10. Consumul (folosirea) apei în agriculturã 24 ñòâå
1.3.11. Evacuarea apelor reziduale în bazinele Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â ïîâåðõíîñòíûå âî-
de suprafaþã .............................................. 25 äîåìû
1.3.12. Poluarea resurselor de apã....................... 25 Çàãðÿçíåííîñòü âîäíûõ ðåñóðñîâ
1.3.13. Captarea (neutralizarea) substanþelor Óëàâëèâàíèå (îáåçâðåæèâàíèå) âðåäíûõ
dãunãtoare evacuate de sursele staþio- âåùåñòâ, îòõîäÿùèõ îò ñòàöèîíàðíûõ
nare de impurificare a aerului atmos- èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî
feric ........................................................... 26 âîçäóõà
1.3.14. Degajarea substanþelor dãunãtoare în Âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåð-
aerul atmosferic de sursele staþionare, íûé âîçäóõ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íè-
pe ingrediente ........................................... 26 êîâ ïî èíãðåäèåíòàì
1.3.15. Degajarea substanþelor dãunãtoare în Âðåäíûå âåùåñòâà, âûáðîøåííûå â àò-
aerul atmosferic de transportul auto ....... 26 ìîñôåðíûé âîçäóõ àâòîòðàíñïîðòîì
1.3.16. Calitatea benzinei auto importate în Êà÷åñòâî èìïîðòèðîâàííîãî â ðåñïóá-
republicã.................................................... 27 ëèêó àâòîáåíçèíà
1.3.17. Impurificarea aerului în unele oraºe, Çàãðÿçíåííîñòü âîçäóõà â îòäåëüíûõ
în 2001...................................................... 27 ãîðîäàõ â 2001 ãîäó
Áûòîâûå îòõîäû â ãîðîäñêèõ ìåñòíîñ-
1.3.18. Deºeuri menajere în localitãþile urbane .. 27 òÿõ
1.3.19. Deºeuri de producþie ºi consum, Îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â
în 2001...................................................... 28 2001 ãîäó
1.3.20. Deºeuri toxice........................................... 29 Òîêñè÷íûå îòõîäû

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 17


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

Pagina
Ñòðàíèöà

Ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåí-


1.3.21. Valoarea mijloacelor fixe de producþie íûõ ôîíäîâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
pentru protecþia mediului ....................... 29 äû
1.3.22. Investiþii în capital fix pentru protecþia Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë íà îõ-
mediului ºi folosirea raþionalã a resur- ðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëü-
selor naturale ............................................ 29 íîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
1.3.23. Controlul de stat privind folosirea ºi Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü èñïîëüçî-
ocrotirea resurselor naturale .................... 30 âàíèÿ è îõðàíû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
1.3.24. Supravegherea sanitarã asupra alimentã-
rii cu apã potabilã pentru necesitãþile Ñàíèòàðíûé íàäçîð çà õîçÿéñòâåííî-
gospodãreºti ºi asupra factorilor mediu- ïèòüåâûì âîäîñíàáæåíèåì è ôàêòî-
lui, în 2001 ............................................. 30 ðàìè îêðóæàþùåé ñðåäû â 2001 ãîäó

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Rapoartele statistice ale agenþilor economici, Ñòàòèñòè÷åñêèå îò÷åòû õîçÿéñòâóþùèõ
informaþiile Serviciului Silvic de Stat, Concernului ñóáúåêòîâ, èíôîðìàöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ëåñ-
Republican “Apele Moldovei”, ASP “AGeoM” pri- íîé ñëóæáû, Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíöåðíà “Àïå-
vind starea, utilizarea resurselor naturale ºi calitatea ëå Ìîëäîâåé”, ÃÏÎ “AGeoM” î ñîñòîÿíèè, èñ-
mediului. ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è êà÷åñòâå
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Ape reziduale convenþional pure / norma- •Íîðìàòèâíî ÷èñòûå / íîðìàòèâíî-


tiv- epurate – ape nepurificate / epurate, evacuarea î÷èùåííûå ñòî÷íûå âîäû – ñòîêè, îòâåäåíèå
cãrora în bazinele de apã nu contravine normelor ºi êîòîðûõ áåç î÷èñòêè / ïîñëå î÷èñòêè â âîäíûå
calitãþii apelor din punctul de consum. îáúåêòû íå ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ íîðì è êà-
÷åñòâà âîä â ïóíêòå âîäîïîëüçîâàíèÿ.
• În componenþa substanþelor poluante emi- • Â ñîñòàâ âðåäíûõ âåùåñòâ, âûáðîøåí-
se în atmosferã de sursele staþionare de poluare intrã íûõ â àòìîñôåðó ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêà-
totalitatea poluanþilor evacuaþi în bazinul aerian atît ìè âõîäèò îáùåå êîëè÷åñòâî âñåõ çàãðÿçíèòå-
dupã trecerea prin instalaþiile de captare a prafului ºi ëåé, ïîñòóïèâøèõ â âîçäóøíûé áàññåéí êàê ïîñ-
gazelor (în rezultatul captãrii incomplete ºi purificã- ëå ïðîõîæäåíèÿ ïûëåãàçîî÷èñòíûõ óñòàíîâîê
rii), precum ºi fãrã purificare (de la sursele organiza- (â ðåçóëüòàòå íåïîëíîãî óëàâëèâàíèÿ è î÷èñò-
te ºi neorganizate). êè), òàê è áåç î÷èñòêè (îò îðãàíèçîâàííûõ è
íåîðãàíèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ).
•Deºeuri toxice – deºeuri ce conþin substanþe •Òîêñè÷íûå îòõîäû – îòõîäû, ñîäåðæà-
deosebit de dãunãtoare pentru sãnãtatea omului ºi ùèå îñîáî âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà è äëÿ
pentru naturã. ïðèðîäû âåùåñòâà.
• Deºeuri de producþie ºi consum – stocuri de •Îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ –
materie primã, materiale, semifabricate obþinute în îñòàòêè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ,
procesul de producþie sau al executãrii diferitelor lu- îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè
crãri ºi care ºi-au pierdut complet sau parþial calitatea èëè âûïîëíåíèè ðàáîò è óòðàòèâøèå ïîëíîñ-
iniþialã, necesarã pentru consum. òüþ èëè ÷àñòè÷íî èñõîäíûå ïîòðåáèòåëüñêèå
ñâîéñòâà.
• Lucrãri de explorãri geologice – extracþia •Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû – äîáû÷à
zãcãmintelor minerale ºi activitãþi de explorare ale ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ðàáîòû, íåïîñðåäñò-
întreprinderilor minerale extractive (de minã ºi in- âåííî ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äåÿòåëü-
dustrie geologicã). íîñòüþ ãîðíîäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ (ðóä-
íè÷íûå, øàõòíûå è ïðîìûñëîâûå).

18 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

1.3.1. FONDUL FUNCIAR*


ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ*
la sfîrºitul anului; mii hectare íà êîíåö ãîäà; òûñÿ÷ ãåêòàðîâ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Terenuri – total 3385,3 3384,5 3384,4 3384,4 3384,4 3384,2 3384,3 Âñåãî çåìåëü

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
Terenuri cu destinaþie ñòâåííîãî íàçíà-
agricolã 2032,6 2018,3 1994,4 1980,9 2087,2 2016,6 1946,7 ÷åíèÿ

Terenuri ale localitãþi- Çåìëè íàñåëåííûõ


lor 441,7 446,4 447,1 449,0 299,8 299,6 309,9 ïóíêòîâ

Fondul de rezervã1 462,5 467,8 487,0 498,4 548,1 620,6 655,8 Ðåçåðâíûé ôîíä1

Terenuri destinate in-


dustriei, transporturi- Çåìëè ïðîìûøëåí-
lor, comunicaþiilor ºi íîñòè, òðàíñïîðòà,
cu alte destinaþii spe- ñâÿçè è èíîãî ñïå-
ciale 58,4 58,2 58,3 58,4 58,6 58,4 58,6 öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

Terenuri ale fondului Çåìëè ëåñíîãî ôîíäà


silvic ºi destinate ocro- è ïðèðîäîîõðàííîãî
tirii naturii 344,1 346,6 350,6 350,4 354,4 354,6 356,2 íàçíà÷åíèÿ

Terenuri ale fondului


apelor 46,0 47,2 47,0 47,3 36,3 34,4 57,1 Çåìëè âîäíîãî ôîíäà

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå


1 1
Terenuri destinate dezvoltãrii sociale a localitãþilor ºi de folosinþã Çåìëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàñåëåííûõ
generalã (pãºuni obºteºti etc.) ïóíêòîâ è îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (îáùåñòâåííûå ïàñòáèùà è
äð.)

1.3.2. REZERVAÞII ªTIINÞIFICE


ÍÀÓ×ÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ

Denumirea rezervaþiei Judeþul Suprafaþa, ha Anul de înfiinþare


Íàçâàíèå çàïîâåäíèêà Óåçä Ïëîùàäü, ãà Ãîä ñîçäàíèÿ

Codrii Chiºinãu 5177 1971

Plaiul Fagului Ungheni 5642 1976

Iagorlîc UATSN 836 1988

Prutul de Jos Cahul 1691 1991

Pãdurea Domneascã Bãlþi 6032 1993

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 19


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.3. REZERVE DE BILANÞ ªI EXTRAGEREA MINEREURILOR NEMETALIFERE


ÁÀËÀÍÑÎÂÛÅ ÇÀÏÀÑÛ È ÄÎÁÛ×À ÍÅÐÓÄÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ
Rezerve de bilanþ dupã categorii la 1 ianuarie 2002
Áàëàíñîâûå çàïàñû ïî êàòåãîðèÿì íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà

din care, pe zãcãmintele de


total pe republicã exploatare
âñåãî ïî ðåñïóáëèêå â òîì ÷èñëå ïî ðàçðàáàòû-
âàåìûì ìåñòîðîæäåíèÿì
Extracþia
în 2001
Äîáû÷à â pregãtite în în- pregãtite în în-
care necesi- care necesi-
2001 ãîäó tregime pentru tregime pentru
tã studiere tã studiere
exploatare in- exploatare in-
suplimen- suplimen-
dustrialã dustrialã
tarã tarã
ïîëíîñòüþ ïîëíîñòüþ
òðåáóþùèå òðåáóþùèå
ïîäãîòîâëåí- ïîäãîòîâëåí-
äîïîëíè- äîïîëíè-
íûå äëÿ ïðî- íûå äëÿ ïðî-
òåëüíîãî òåëüíîãî
ìûøëåííîé ìûøëåííîé
èçó÷åíèÿ èçó÷åíèÿ
ðàçðàáîòêè ðàçðàáîòêè

Mii tone / Òûñÿ÷ òîíí

Materie primã pen-


tru ciment Öåìåíòíîå ñûðüå

calcar 72 220221 235873 190860 235873 èçâåñòíÿê

argilã 46 57951 56319 41843 56319 ãëèíà

Ghips 340 44086 14932 19072 14932 Ãèïñ

Materie primã pen- Ñòåêîëüíîå ñûðüå


tru sticlã (nisip) 7 17707 8698 2006 – (ïåñîê)

Êàðáîíàòíîå
Materie primã de ñûðüå äëÿ ñàõàð-
carbonat pentru in- íîé ïðîìûøëåí-
dustria zahãrului 29 36425 – 14917 – íîñòè

Materiale de for- Ôîðìîâî÷íûå


mare ìàòåðèàëû

nisip – 10576 3363 3273 3363 ïåñîê

argilã – 1638 – – – ãëèíà

Materie primã de Êðåìíåçåìèñòîå


silice ñûðüå

trepel – 9981 8647 – – òðåïåë

calcar – 1972 – 1972 – èçâåñòíÿê

20 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

Continuare Ïðîäîëæåíèå

Rezerve de bilanþ dupã categorii la 1 ianuarie 2002


Áàëàíñîâûå çàïàñû ïî êàòåãîðèÿì íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà

din care, pe zãcãmintele de


total pe republicã exploatare
âñåãî ïî ðåñïóáëèêå â òîì ÷èñëå ïî ðàçðàáàòû-
âàåìûì ìåñòîðîæäåíèÿì
Extracþia
în 2001
Äîáû÷à â pregãtite în în- pregãtite în în-
care necesi- care necesi-
2001 ãîäó tregime pentru tregime pentru
tã studiere tã studiere
exploatare in- exploatare in-
suplimen- suplimen-
dustrialã dustrialã
tarã tarã
ïîëíîñòüþ ïîëíîñòüþ
òðåáóþùèå òðåáóþùèå
ïîäãîòîâëåí- ïîäãîòîâëåí-
äîïîëíè- äîïîëíè-
íûå äëÿ ïðî- íûå äëÿ ïðî-
òåëüíîãî òåëüíîãî
ìûøëåííîé ìûøëåííîé
èçó÷åíèÿ èçó÷åíèÿ
ðàçðàáîòêè ðàçðàáîòêè

Mii metri cubi / Òûñÿ÷ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ

Blocuri naturale Ïðèðîäíûå îáëè-


pentru faþadã öîâî÷íûå êàìíè

gresie – 2575 – – – ïåñ÷àíèê

calcar – 2243 – – – èçâåñòíÿê

Ïåñîê äëÿ áåòîíà


Nisip pentru beton è ñèëèêàòíûõ èç-
ºi obiecte de silicat – 52228 – – – äåëèé

Materie primã de Êåðàìçèòîâîå


cheramzit ñûðüå

argilã 1 50023 5129 12051 – ãëèíà

argilit – 17303 – 6838 – àðãèëëèò

Ïèëüíûå
Calcar de tãiere 294 396229 34579 289672 7311 èçâåñòíÿêè

Piatrã de construc- Êàìåíü ñòðîè-


þie òåëüíûé

calcar 564 472623 16132 202195 2217 èçâåñòíÿê

gresie 4 70006 – 4658 – ïåñ÷àíèê

granit 60 24310 – 24310 – ãðàíèò

Roci de gresie ºi Ïåñ÷àíî-ãðàâèé-


pietriº 319 347132 27506 122816 – íûå ïîðîäû

Materie primã pen-


tru cãrãmidã Êèðïè÷íîå ñûðüå

argilã 49 181106 20795 72726 – ãëèíà

nisip – 6635 – – – ïåñîê

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 21


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.4. VOLUMUL LUCRÃRILOR DE EXPLORÃRI GEOLOGICE


ÎÁÚÅÌ ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
în preþuri curente; mii lei â òåêóùèõ öåíàõ; òûñÿ÷ ëåé

1997 1998 1999 2000 2001

Volumul de lucrãri 995,4 2855,0 603,8 1279,4 1442,0 Îáúåì ðàáîò

Din volumul total de lucrãri –


Asociaþia de Stat de Producþie
pentru Explorãri Geologice Èç îáùåãî îáúåìà ðàáîò
“AGeoM” 833,4 775,3 603,8 1279,4 1442,0 – ÃÏÎ “ÀGeoM”

La executarea lucrãrilor de explorãri geologice în repub- Ïðè ïðîâåäåíèè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò â ðåñïóá-
licã au fost descoperite zãcãminte de minerale nemetalifere, ëèêå áûëè îòêðûòû ìåñòîðîæäåíèÿ íåðóäíûõ ïîëåç-
petrol, gaze, cãrbune brun, semne de grafit, fluorit, minereu de íûõ èñêîïàåìûõ, íåôòè, ãàçà, áóðîãî óãëÿ, ïðîÿâëåíèÿ
fier. ãðàôèòà, ôëþîðèòà, æåëåçíîé ðóäû.

1.3.5. PLANTAREA PÃDURILOR


ÏÎÑÀÄÊÀ ËÅÑÀ
mii hectare òûñÿ÷ ãåêòàðîâ

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2,5 3,0 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0

1.3.6. TÃIERI DE PÃDURI


ÐÓÁÊÈ ËÅÑÀ

Tãieri principale ºi tãieri în vederea regene- Tãieri de îngrijire a pãdurii ºi tãieri selective
rãrii pãdurilor sanitare
Ðóáêè ëåñà ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è Ðóáêè óõîäà è âûáîðî÷íî-ñàíèòàðíûå
Anii ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ðóáêè ðóáêè ëåñà
Ãîäû
ha mii m3 mii ha mii m3
ãà òûñ. ì3 òûñ. ãà òûñ. ì3

1985 998 140 20,6 236

1990 768 123 15,1 207

1995 1418 128 15,7 195

1996 1316 117 12,6 166

1997 2706 189 13,8 185

1998 1315 197 9,0 150

1999 2723 198 10,9 159

2000 2488 202 12,0 174

2001 2319 192 11,7 168

22 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

1.3.7. MÃSURI DE PROTECÞIE A PÃDURILOR


ËÅÑÎÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
mii hectare òûñÿ÷ ãåêòàðîâ
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Suprafaþa focarelor Ïëîùàäü î÷àãîâ


de dãunãtori ºi boli âðåäèòåëåé è
ale pãdurii, la áîëåçíåé ëåñà, íà
sfîrºitul anului 51,6 68,8 75,5 84,7 84,0 109,3 87,9 88,0 82,2 êîíåö ãîäà

inclusiv focare
care necesitã mã- âêëþ÷àÿ î÷àãè,
suri de combate- òðåáóþùèå
re 17,7 39,2 52,0 61,9 59,0 90,0 64,6 57,3 56,0 ìåðû áîðüáû

Çàùèòà ëåñîâ îò
Protecþia pãdurilor âðåäèòåëåé è áî-
contra dãunãtorilor ëåçíåé áèîëîãè-
ºi bolilor prin meto- ÷åñêèì ìåòîäîì –
de biologice – total 16,4 25,8 21,7 19,3 10,9 8,0 3,5 3,3 8,1 âñåãî

din care: â òîì ÷èñëå:

combaterea
aerianã cu prepa- aâèàáîðüáà áèî-
rate biologice 8,9 13,7 12,9 10,6 2,3 – – – – ïðåïàðàòàìè

mãsuri de com- íàçåìíûå áèî-


batere biologice ëîãè÷åñêèå ìå-
terestre 7,5 12,1 8,8 8,7 8,6 8,0 3,5 3,3 8,1 ðû áîðüáû

Combaterea chimi-
cã aerianã 0,9 0,0 13,5 10,3 6,5 11,2 1,1 24,1 – Àâèàõèìáîðüáà

Mãsuri de comba- Hàçåìíûå õèìè-


tere chimice teres- ÷åñêèå ìåðû áîðü-
tre 2,9 0,8 0,0 0,0 – – – 0,0 – áû

1.3.8. GOSPODÃRIA VÎNÃTOREASCÃ


ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001


Suprafaþa terenurilor Ïëîùàäü îõîòíè÷üèõ
vînãtoreºti, mii ha 2752 2763 2049 2202 329 339 337 óãîäèé, òûñ. ãà
â òîì ÷èñëå îõâà-
din acestea, amena- ÷åííûõ îõîòî-
jate 380 385 379 359 170 173 177 óñòðîéñòâîì
Çàòðàòû íà áèîòåõ-
Cheltuieli pentru mã- íè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
surile biotehnice pri- òèÿ ïî ñîõðàíåíèþ è
vind pãstrarea ºi repro- âîñïðîèçâîäñòâó äè-
ducerea animalelor sãl- êèõ æèâîòíûõ1,
batice1, mii lei 160,1 143,2 192,1 300,0 284,2 647,0 829,2 òûñ. ëåé
Cheltuielile totale ale Îáùèå çàòðàòû íà
gospodãriilor vînãto- âåäåíèå îõîòíè÷üåãî
reºti1, mii lei 338,4 450,4 450,1 837,0 547,1 1178,9 1381,6 õîçÿéñòâà1, òûñ. ëåé
1 1
În preþuri curente  òåêóùèõ öåíàõ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 23


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.9. CONSUMUL (FOLOSIREA) APEI*


ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ (ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ) ÂÎÄÛ*
milioane metri cubi ìèëëèîíîâ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Âîäîïîòðåáëåíèå
Consumul (folosirea) (èñïîëüçîâàíèå âîäû)
apei – total 3647 3827 1889 1766 1412 1176 920 849 797 – âñåãî

pentru necesitãþi de íà ïðîèçâîäñòâåí-


producþie 2676 2523 1139 1173 992 767 590 588 587 íûå íóæäû

â òîì ÷èñëå âîäû


din care, a apei po- ïèòüåâîãî êà-
tabile 94 100 41 35 30 26 22 21 19 ÷åñòâà

íà îðîøåíèå ñåëü-
irigarea terenurilor ñêîõîçÿéñòâåííûõ
agricole 643 898 402 274 128 92 80 50 42 óãîäèé

íà ñåëüñêîõîçÿéñò-
alimentarea cu apã a âåííîå âîäîñíàá-
agriculturii 114 135 87 80 67 65 58 57 36 æåíèå

pentru necesitãþile
gospodãreºti ºi pota- íà õîçÿéñòâåííî-
bile 214 271 261 239 225 214 185 146 130 ïèòüåâûå íóæäû

Áåçâîçâðàòíîå ïîò-
Consumul irevocabil ºi ðåáëåíèå è ïîòåðè
pierderile la transpor- ïðè òðàíñïîðòèðîâ-
tare 49 77 90 99 90 81 74 64 71 êå

Cantitatea apei de cir- Êîëè÷åñòâî âîäû â


culaþie ºi a celei utili- îáîðîòíîì è ïîâòîð-
zate consecutiv 766 977 558 502 510 453 396 369 367 íîì âîäîñíàáæåíèè

1.3.10. CONSUMUL (FOLOSIREA) APEI ÎN AGRICULTURÃ*


ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÎÄÛ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ*

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Suprafaþa irigatã, mii Îðîøàåìàÿ ïëîùàäü,


ha 280 292 309 309 307 306 302 302 281 òûñ. ãà

Apã folositã pentru iri- Âîäà, èñïîëüçîâàííàÿ


gare, mil. m3 643 898 402 274 128 92 80 50 42 äëÿ îðîøåíèÿ, ìëí. ì3

Pierderea apei în tim- Ïîòåðè âîäû ïðè


pul irigaþiei, mil. m3 26 41 20 18 17 11 13 13 12 îðîøåíèè, ìëí. ì3

Èñïîëüçîâàíèå âîäû
Folosirea apei la 1 ha íà 1 ãà îðîøåííîé
de suprafaþã irigatã, m3 2201 2939 1235 829 361 264 222 123 107 ïëîùàäè, ì3

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

24 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

1.3.11. EVACUAREA APELOR REZIDUALE ÎN BAZINELE DE SUPRAFAÞÃ*


ÑÁÐÎÑ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Â ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÎÅÌÛ*
milioane metri cubi ìèëëèîíîâ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evacuarea apelor rezi- Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â


duale în obiectivele ac- ïîâåðõíîñòíûå âîä-
vatice naturale – total 2943 2731 1381 1384 1239 1030 794 740 708 íûå îáúåêòû – âñåãî

din care: èç íèõ:

ape convenþional óñëîâíî ÷èñòûõ âîä


pure (fãrã epurare) 2679 2424 1120 1133 1007 802 593 569 557 (áåç î÷èñòêè)

ñòî÷íûõ çàãðÿçíåí-
ape reziduale poluate 41 90 15 12 11 12 10 9 13 íûõ âîä

inclusiv: â òîì ÷èñëå:

fãrã epurare 8 1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 áåç î÷èñòêè

íåäîñòàòî÷íî
epurate insuficient 33 89 14,6 11,5 10,7 11,6 9,4 8,2 12,6 î÷èùåííûõ

íîðìàòèâíî-î÷è-
ape reziduale norma- ùåííûõ ñòî÷íûõ
tiv epurate 223 216 245 238 222 215 191 162 138 âîä

Ape reziduale norma- Íîðìàòèâíî-î÷èùåí-


tiv epurate, în % faþã íûõ ñòî÷íûõ âîä, â %
de volumul total al îò îáùåãî îáúåìà
scurgerilor care necesi- ñòîêîâ, ïîäëåæàùèõ
tã curãþare 84 70 94 95 95 94 95 95 91 î÷èñòêå

1.3.12. POLUAREA RESURSELOR DE APÃ*


ÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÑÒÜ ÂÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ*

din care, cu:


Numãrul cazurilor cu grad înalt de
â òîì ÷èñëå:
Anii poluare a resurselor de apã, unit.
Ãîäû ×èñëî ñëó÷àåâ âûñîêîãî
azot de amoniu azot de azotit
çàãðÿçíåíèÿ, åä.
àçîòîì àììîíèéíûì àçîòîì íèòðèòíûì

1985 185 54 127

1990 145 49 70

1995 45 13 30

1996 47 13 34

1997 34 11 23

1998 35 14 21

1999 20 8 12

2000 24 10 9

2001 20 14 6

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 25


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.13. CAPTAREA (NEUTRALIZAREA) SUBSTANÞELOR DÃUNÃTOARE EVACUATE DE SURSELE


STAÞIONARE DE IMPURIFICARE A AERULUI ATMOSFERIC
ÓËÀÂËÈÂÀÍÈÅ (ÎÁÅÇÂÐÅÆÈÂÀÍÈÅ) ÂÐÅÄÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ, ÎÒÕÎÄßÙÈÕ ÎÒ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊΠÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âå-


Volumul substanþelor dãunã- ùåñòâ, óëîâëåííûõ (îáåçâðå-
toare captate (neutralizate) de æåííûõ) ãàçîïûëåóëàâëè-
instalaþiile de desprãfuire ºi âàþùèìè óñòàíîâêàìè è
degajare, mii tone 86,0 40,8 81,0 66,0 47,5 100,2 150,3 ñîîðóæåíèÿìè, òûñ. òîíí

Óëîâëåíî (îáåçâðåæåíî), â %
Au fost captate (neutralizate), îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îò-
în % faþã de volumul substan- õîäÿùèõ âðåäíûõ âåùåñòâ
þelor dãunãtoare evacuate de îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íè-
sursele staþionare 67,9 52,6 70,6 68,4 70,0 86,8 91,2 êîâ

1.3.14. DEGAJAREA SUBSTANÞELOR DÃUNÃTOARE ÎN AERUL ATMOSFERIC DE SURSELE


STAÞIONARE, PE INGREDIENTE
ÂÛÁÐÎÑÛ ÂÐÅÄÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕ ÎÒ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÏÎ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÀÌ
mii tone òûñÿ÷ òîíí
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 477,3 396,5 40,6 36,7 33,7 30,5 20,4 15,2 14,5 Âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
solide 93,9 74,3 7,2 5,9 5,6 4,9 3,5 2,8 3,3 òâåðäûõ
ãàçîîáðàçíûõ è
gazoase ºi lichide 383,4 322,2 33,4 30,8 28,1 25,6 16,9 12,4 11,2 æèäêèõ
din acestea: èç íèõ:
dioxid de sulf 281,7 230,6 19,0 16,9 14,5 12,0 8,0 3,9 2,5 äâóîêèñü ñåðû
oxid de azot 42,1 38,8 4,3 3,9 4,0 4,0 2,8 2,6 3,0 îêèñè àçîòà

oxid de carbon 48,9 38,6 8,0 7,7 7,7 8,1 4,9 4,5 3,9 îêèñè óãëåðîäà

1.3.15. DEGAJAREA SUBSTANÞELOR DÃUNÃTOARE ÎN AERUL ATMOSFERIC


DE TRANSPORTUL AUTO
ÂÐÅÄÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ, ÂÛÁÐÎØÅÍÍÛÅ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
mii tone òûñÿ÷ òîíí
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Substanþe dãunãtoare
gazoase ºi lichide – Ãàçîîáðàçíûå è æèä-
total 551,6 545,8 238,2 100,5 215,6 174,4 110,0 118,8 122,9 êèå âåùåñòâà – âñåãî

din care: èç íèõ:

oxid de carbon 434,0 432,1 160,8 72,7 144,4 121,7 74,4 80,7 85,8 îêèñü óãëåðîäà

hidrocarburi 94,0 89,2 41,6 16,5 39,2 29,6 19,2 20,7 22,2 óãëåâîäîðîäû

dioxid de azot 23,6 24,5 19,8 7,0 25,6 13,4 9,1 9,9 10,7 äâóîêèñü àçîòà

26 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

1.3.16. CALITATEA BENZINEI AUTO IMPORTATE ÎN REPUBLICÃ


ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÈÌÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ ÀÂÒÎÁÅÍÇÈÍÀ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Benzinã auto – total, Àâòîáåíçèí – âñåãî,
mii tone 249,7 220,0 270,6 212,8 117,0 122,1 130,6 òûñ. òîíí
din care, conþinînd â òîì ÷èñëå ñ ñîäåð-
plumb: æàíèåì ñâèíöà:
pînã la 0,013 g/l 141,6 137,6 196,9 191,3 82,5 121,7 129,2 äî 0,013 ã/ë
peste 0,013 g/l 108,1 82,4 73,7 21,5 34,5 0,4 1,4 ñâûøå 0,013 ã/ë

1.3.17. IMPURIFICAREA AERULUI ÎN UNELE ORAªE, în 2001


ÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÎÑÒÜ ÂÎÇÄÓÕÀ  ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ â 2001 ãîäó
Numãrul zilelor cu depãºirea limitelor
Concentraþia medie, mg/m3 admisibile de concentraþie (LAC)
Oraºe Ãîðîäà
Ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ, ìã/ì3 ×èñëî äíåé ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëüíî
äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ)
Impurificarea cu substanþe în suspensie
Çàãðÿçíåííîñòü âçâåøåííûìè âåùåñòâàìè
Chiºinãu 0,14 87 Êèøèíýó
Bãlþi 0,34 48 Áýëöü
Tiraspol 0,09 23 Òèðàñïîë
Rîbniþa 0,11 0 Ðûáíèöà
Impurificarea cu dioxid de azot
Çàãðÿçíåííîñòü äâóîêèñüþ àçîòà
Chiºinãu 0,031 50 Êèøèíýó
Bãlþi 0,056 38 Áýëöü
Tiraspol 0,023 74 Òèðàñïîë
Rîbniþa 0,045 35 Ðûáíèöà
Impurificarea cu oxid de carbon
Çàãðÿçíåííîñòü îêèñüþ óãëåðîäà
Chiºinãu 2,30 91 Êèøèíýó
Bãlþi 1,25 21 Áýëöü
Tiraspol 1,30 9 Òèðàñïîë
Rîbniþa 0,80 3 Ðûáíèöà
Impurificarea cu formaldehidã
Çàãðÿçíåííîñòü ôîðìàëüäåãèäîì
Chiºinãu 0,007 0 Êèøèíýó
Bãlþi 0,007 0 Áýëöü
Tiraspol 0,005 8 Òèðàñïîë
Rîbniþa – – Ðûáíèöà

1.3.18. DEªEURI MENAJERE ÎN LOCALITÃÞILE URBANE


ÁÛÒÎÂÛÅ ÎÒÕÎÄÛ Â ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÌÅÑÒÍÎÑÒßÕ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Au fost transportate timp Âûâåçåíî çà ãîä,
de un an, mii m3: òûñ. ì3:
solide menajere 1373,5 1399,7 1305,8 1306,2 1211,4 1144,6 1101,9 áûòîâîãî ìóñîðà
lichide 206,7 174,5 138,8 71,2 39,8 30,4 28,9 æèäêèõ îòõîäîâ
Suprafaþa locurilor de neu- Ïëîùàäü ìåñò îáåçâðå-
tralizare a deºeurilor me- æèâàíèÿ áûòîâûõ îò-
najere, ha 112,8 115,8 116,3 100,1 140,6 134,1 125,9 õîäîâ, ãà
Numãrul staþiilor de scur- Êîëè÷åñòâî ñëèâíûõ
gere 21 22 22 22 18 13 16 ñòàíöèé

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 27


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.19. DEªEURI DE PRODUCÞIE ªI CONSUM, în 2001


ÎÒÕÎÄÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß â 2001 ãîäó
mii tone òûñÿ÷ òîíí
Lichidate sau
Intrãri Existent la
Formate transportate la
(cumpãrãri) Utilizate Livrate sfîrºitul
gunoiºte
Ïîñòóïëå- Èñïîëü- Ïîñòàâ- anului
Îáðà- Óíè÷òîæåíî
íèå ñî çîâàíî êè Íàëè÷èå íà
çîâàíî èëè âûâåçåíî
ñòîðîíû êîíåö ãîäà
íà ñâàëêó

Deºeuri din indus- Îòõîäû ýíåðãå-


tria energeticã 3,2 0,7 2,3 0,4 1,1 0,1 òèêè

Deºeuri din petrol


ºi produse petrolie- Îòõîäû íåôòè è
re 0,05 0,0 0,02 0,0 0,02 0,05 íåôòåïðîäóêòîâ

Materie primã se-


cundarã pentru me- Ñûðüå âòîðè÷íîå
talurgia metalelor ÷åðíîé ìåòàë-
feroase 18,7 1,3 1,4 17,9 1,0 8,4 ëóðãèè

Materie primã se-


cundarã pentru me- Ñûðüå âòîðè÷íîå
talurgia metalelor öâåòíîé ìåòàë-
neferoase 0,4 0,04 0,2 0,4 0,0 1,4 ëóðãèè

Deºeuri din indus- Îòõîäû ëåñíîé


tria forestierã 17,3 0,1 2,6 13,9 0,1 2,3 ïðîìûøëåííîñòè

Deºeuri de la utili- Îòõîäû ïîòðåá-


zarea lemnului 9,4 0,4 7,1 0,7 0,6 2,5 ëåíèÿ äðåâåñèíû

Deºeuri de la între- Îòõîäû äîáû-


prinderile ºi orga- âàþùèõ ïðåäïðèÿ-
nizaþiile de extrac- òèé è îðãàíèçà-
þie 234,8 – 63,9 82,3 22,6 4843,8 öèé

Îòõîäû ñòðîè-
Deºeuri de materia- òåëüíûõ ìàòå-
le de construcþie 1,6 0,0 0,7 0,03 0,3 0,7 ðèàëîâ

Deºeuri de sticlã, Îòõîäû ñòåêëà,


porþelan, faianþã 7,4 3,2 8,1 1,4 0,1 1,8 ôàðôîðà, ôàÿíñà

Îòõîäû ïðîèç-
Deºeuri aferente âîäñòâà ïèùåâûõ
industriei alimenta- ïðîäóêòîâ è íà-
re ºi a bãuturilor 1051,0 17,2 423,3 442,7 40,6 345,0 ïèòêîâ

Deºeuri din fitoteh- Îòõîäû ðàñòå-


nie 48,4 0,7 29,1 5,2 10,7 10,5 íèåâîäñòâà

Deºeuri de la creº- Îòõîäû æèâîò-


terea animalelor 371,4 63,2 264,9 54,6 300,7 723,2 íîâîäñòâà

Îòõîäû êîììó-
Deºeuri din gospo- íàëüíîãî õîçÿé-
dãria comunalã 206,8 393,6 0,9 40,4 604,2 50,9 ñòâà

28 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ

1.3.20. DEªEURI TOXICE


ÒÎÊÑÈ×ÍÛÅ ÎÒÕÎÄÛ
mii tone òûñÿ÷ òîíí
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Numãrul întreprinderilor ×èñëî îáñëåäîâàííûõ
cercetate 352 360 478 503 517 469 630 ïðåäïðèÿòèé
Deºeuri formate 2,7 3,2 3,2 1,7 1,7 2,6 1,9 Îáðàçîâàíî îòõîäîâ
Deºeuri folosite 0,2 0,4 0,3 0,8 0,5 1,1 0,7 Èñïîëüçîâàíî îòõîäîâ
Neutralizate (lichidate) 0,3 0,5 0,1 0,06 0,3 0,2 0,2 Íåéòðàëèçîâàíî
Transportate la poligoa- Âûâåçåíî íà ïîëèãîíû
nele deºeurilor menajere 0,9 0,6 1,1 0,4 0,7 0,6 0,5 áûòîâûõ îòõîäîâ
Deºeuri existente, la Íàëè÷èå îòõîäîâ, íà êî-
sfîrºitul anului 8,1 10,6 13,1 12,9 11,3 10,9 11,9 íåö ãîäà

1.3.21. VALOAREA MIJLOACELOR FIXE DE PRODUCÞIE PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI1


ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ1
în preþuri curente; milioane lei â òåêóùèõ öåíàõ; ìèëëèîíîâ ëåé
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 155,4 509,1 1026,1 1104,5 1089,6 982,1 964,4 Âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
pentru protecþia ºi folo- ïî îõðàíå è ðàöèîíàëü-
sirea raþionalã a resurse- íîìó èñïîëüçîâàíèþ
lor de apã 133,3 487,8 869,5 910,8 902,1 889,4 861,1 âîäíûõ ðåñóðñîâ
pentru protecþia aerului ïî îõðàíå àòìîñôåð-
atmosferic 19,1 16,4 54,4 44,4 44,9 34,2 45,5 íîãî âîçäóõà
1 1
Conform valorii medii anuale de bilanþ Ïî ñðåäíåãîäîâîé áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè

1.3.22. INVESTIÞII ÎN CAPITAL FIX PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI ªI FOLOSIREA RAÞIONALÃ


A RESURSELOR NATURALE (exclusiv ameliorarea)
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÊÀÏÈÒÀË ÍÀ ÎÕÐÀÍÓ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ È ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ (áåç ìåëèîðàöèè)
în preþuri curente; mii lei â òåêóùèõ öåíàõ; òûñÿ÷ ëåé
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 11651,3 6184,3 16531,7 4289,4 5893,0 6060,0 12151,2 Âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
íà îõðàíó è ðàöèî-
pentru protecþia ºi íàëüíîå èñïîëüçî-
folosirea raþionalã a âàíèå âîäíûõ
resurselor de apã 6715,3 1826,7 12450,7 1467,1 1719,1 1314,6 3257,2 ðåñóðñîâ
pentru protecþia ºi íà îõðàíó è ðàöèî-
folosirea raþionalã a íàëüíîå èñïîëüçî-
terenurilor 4471,7 4074,8 3902,3 2815,7 4161,0 4723,1 8894,0 âàíèå çåìåëü
pentru protecþia íà îõðàíó àòìîñ-
aerului atmosferic 457,3 271,2 161,0 – 7,0 – – ôåðíîãî âîçäóõà
pentru protecþia re-
surselor silvice, re- íà îõðàíó ëåñíûõ
producerea animale- ðåñóðñîâ, âîñïðîèç-
lor sãlbatice, pãsãri- âîäñòâî äèêèõ çâå-
lor ºi rezervelor de ðåé, ïòèö è ðûáíûõ
peºte – – – – – – – çàïàñîâ
pentru utilizarea ºi íà óòèëèçàöèþ è
îngroparea deºeuri- çàõîðîíåíèå òîê-
lor toxice 7,0 11,6 17,7 6,6 6,0 22,3 – ñè÷íûõ îòõîäîâ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 29


MEDIUL ÎNCONJURÃTOR

1.3.23. CONTROLUL DE STAT PRIVIND FOLOSIREA ªI OCROTIREA RESURSELOR NATURALE1


ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÕÐÀÍÛ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Emanaþii explozive de acci- Çàëïîâûå è àâàðèéíûå ýìèñ-
dent ºi alte aruncãri de sub- ñèè âðåäíûõ âåùåñòâ, ñëó-
stanþe nocive, cazuri 7 8 15 12 7 2 6 ÷àåâ
din care, în resursele de â òîì ÷èñëå â âîäíûå
apã 7 8 15 12 7 2 5 ðåñóðñû
Îáùàÿ ñóììà óùåðáà,
Suma daunei totale, mii lei 151,0 48,2 56,9 67,7 41,6 3,0 25,8 òûñ. ëåé
Obiecte inspectate care au Èíñïåêòèðîâàíî îáúåê-
depãºit normativele de òîâ, íàðóøèâøèõ íîðìà-
aruncare a substanþelor no- òèâû âûäåëåíèÿ âðåäíûõ
cive, % 5 4 5 6 7 2 3 âåùåñòâ, %
Pentru încãlcarea legislaþiei Çà íàðóøåíèå ïðèðîäîîõ-
de protecþie a naturii: ðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà:
ïðèîñòàíîâëåíà ïðîèç-
sistarea activitãþii de pro- âîäñòâåííàÿ äåÿòåëü-
ducþie a obiectelor, unit. 67 66 60 86 32 42 84 íîñòü îáúåêòà, åä.
persoane amendate 5788 6886 6293 6381 5393 7015 7438 îøòðàôîâàíî ëèö
âçûñêàíî øòðàôîâ,
amenzi încasate, mii lei 76,1 82,2 31,6 14,9 12,8 24,5 40,3 òûñ. ëåé
acþiuni încasate, mii lei 34,6 27,8 57,4 62,4 53,2 89,9 190,7 âçûñêàíî èñêîâ, òûñ. ëåé
dosare transmise în organe- ïåðåäàíî äåë â óãîëîâíîå
le de judecatã penalã 272 303 96 48 30 6 39 ñóäîïðîèçâîäñòâî
1
Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului 1 Ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé èíñïåêöèè Ìèíèñòåð-
Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului ñòâà ýêîëîãèè, ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

1.3.24. SUPRAVEGHEREA SANITARÃ ASUPRA ALIMENTÃRII CU APÃ POTABILÃ PENTRU


NECESITÃÞILE GOSPODÃREªTI ªI ASUPRA FACTORILOR MEDIULUI, în 2001
ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÛÌ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅÌ È ÔÀÊÒÎÐÀÌÈ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ â 2001 ãîäó
Numãrul probelor cercetate cu indici
sanitaro-chimici, unit.
×èñëî èññëåäîâàííûõ ïðîá ïî
ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, åä.
din care, cu abateri de la
normele sanitare
total èç íèõ, ñ îòêëîíåíèåì îò
âñåãî ñàíèòàðíûõ íîðì
total
%
âñåãî
Surse centralizate de alimentare Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííî-
cu apã 1662 792 48 ãî âîäîñíàáæåíèÿ
Surse decentralizate de alimen- Èñòî÷íèêè äåöåíòðàëèçîâàí-
tare cu apã 8653 7066 82 íîãî âîäîñíàáæåíèÿ
Bazine acvatice de suprafaþã în Ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû â
folosinþa populaþiei 1035 458 44 ìåñòàõ âîäîïîëüçîâàíèÿ
Solul 693 43 6 Ïî÷âà
Aerul atmosferic 8020 1062 13 Àòìîñôåðíûé âîçäóõ

30 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


2. POPULAÞIA ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

2.1. POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 32 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 32 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
2.1.1. Populaþia prezentã pe sexe ...................... 33 Íàëè÷íîå íàñåëåíèå ïî ïîëó
2.1.2. Populaþia pe medii ................................... 33 Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå
2.1.3. Structura populaþiei stabile pe sexe, la Ñòðóêòóðà ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ïî
1 ianuarie 2002 (grafic)........................... 34 ïîëó íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà (ãðàôèê)
2.1.4. Structura populaþiei pe medii, la Ñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî íà-
1 ianuarie 2002 (grafic)........................... 34 ñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà (ãðàôèê)
×èñëåííîñòü íàëè÷íîãî íàñåëåíèÿ â
2.1.5. Populaþia prezentã, în profil teritorial, òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå íà 1 ÿíâàðÿ
la 1 ianuarie 2002 .................................... 35 2002 ãîäà
2.1.6. Populaþia stabilã pe grupe de vîrstã ºi Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå ïî âîçðàñòíûì
sexe, la 1 ianuarie.................................... 37 ãðóïïàì è ïîëó, íà 1 ÿíâàðÿ
2.1.7. Structura populaþiei pe vîrste, la Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ íà
1 ianuarie 2001 (grafic)........................... 39 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà (ãðàôèê)
Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå ïî âîçðàñòàì
2.1.8. Populaþia stabilã pe vîrste (grafic).......... 39 (ãðàôèê)
2.1.9. Populaþia stabilã pe medii, sexe ºi vîr- Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå ïî ïîëó è âîçðàñ-
ste, la 1 ianuarie 2001............................. 40 òó íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà
2.1.10. Coeficientul îmbãtrînirii populaþiei ......... 40 Êîýôôèöèåíò ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ
2.1.11. Indicii sarcinii demografice ..................... 41 Èíäåêñû äåìîãðàôè÷åñêîé íàãðóçêè
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåä-
2.1.12. Durata medie a vieþii ............................... 41 ñòîÿùåé æèçíè
2.1.13. Structura populaþiei pe naþionalitãþi ........ 42 Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ
2.1.14. Numãrul membrilor familiilor ºi al soli-
tarilor......................................................... 42 ×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ñåìåé è îäèíî÷åê

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 31


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Recensãmînturile populaþiei ºi datele statisticii Ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ è äàííûå òåêóùåé ñòà-
curente privind miºcarea naturalã ºi migratorie a òèñòèêè î åñòåñòâåííîì è ìèãðàöèîííîì äâè-
populaþiei. æåíèè íàñåëåíèÿ.

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Numãrul populaþiei pentru anii intercenzi- • Òåêóùàÿ îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ


tari se determinã în baza rezultatelor ultimului re- â ãîäû ìåæäó ïåðåïèñÿìè ïðîèçâîäèòñÿ íà
censãmînt ºi a datelor referitoare la miºcarea natura- îñíîâàíèè èòîãîâ ïîñëåäíåé ïåðåïèñè íà-
lã ºi migratorie dintre data recensãmîntului ºi anul ñåëåíèÿ, ê êîòîðûì åæåãîäíî ïðèáàâëÿþòñÿ
de referinþã. Totodatã se ia în consideraþie schimba- ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ è ïðèáûâøèõ íà äàííóþ
rea numãrului populaþiei în urma reorganizãrii teri- òåððèòîðèþ è âû÷èòàþòñÿ ÷èñëà óìåðøèõ è
torial-administrative. âûáûâøèõ ñ äàííîé òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì
ó÷èòûâàåòñÿ èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â ðåçóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòî-
ðèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
• Populaþie prezentã – numãrul persoanelor • Íàëè÷íîå íàñåëåíèå – ÷èñëåííîñòü ëèö,
ce se aflau pe teritoriul dat la momentul recensã- íàõîäÿùèõñÿ íà ìîìåíò ïåpåïèñè íà äàííîé
mîntului, inclusiv persoanele domiciliate temporar. òåppèòîpèè, âêëþ÷àÿ âpåìåííî ïpîæèâàþùèõ.
• Populaþie stabilã – numãrul persoanelor • Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå – ÷èñëåííîñòü
care au domiciliul stabil pe teritoriul dat, inclusiv ëèö, ïîñòîÿííî ïpîæèâàþùèõ íà äàííîé òåppè-
persoanele absente temporar. òîpèè, âêëþ÷àÿ âpåìåííî îòñóòñòâóþùèõ.
• Sursa principalã a datelor despre componen- • Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äàííûõ î íàöèî-
þa naþionalã a populaþiei ºi limba maternã e re- íàëüíîì ñîñòàâå íàñåëåíèÿ è î ðîäíîì ÿçûêå
censãmîntul. Rãspunsurile la aceste întrebãri au fost ÿâëÿþòñÿ ïåðåïèñè. Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû çà-
înregistrate în conformitate cu libera declaraþie a ïèñûâàëèñü ñî ñëîâ îïðàøèâàåìûõ, òî åñòü ïî
persoanei recenzate. Pentru copii declaraþiile au fost ïðèíöèïó ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Íàöèîíàëüíîñòü
fãcute de pãrinþi. äåòåé óêàçûâàëàñü èõ ðîäèòåëÿìè.
• Prin familie se subînþelege totalitatea per- • Ïîä ñåìüåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü
soanelor care locuiesc împreunã, au relaþii de rude- ëèö, ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî, ñâÿçàííûõ ðîä-
nie sau de alianþã ºi un buget de familie comun. ñòâîì èëè ñâîéñòâîì è îáùèì áþäæåòîì.
Membrii familiei care locuiesc permanent aparte de ×ëåíû ñåìüè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå îòäåëü-
familie, dar au un buget comun sau întreþin regulat íî îò ñåìüè, íî èìåþùèå ñ íåé îáùèé áþäæåò
legãturi materiale alcãtuiesc categoria “membri ai èëè ðåãóëÿðíóþ ìàòåðèàëüíóþ ñâÿçü îòíîñÿòñÿ
familiilor ce locuiesc aparte”. ê “÷ëåíàì ñåìüè, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî”.
La “solitari” se referã persoanele ce nu au rude, Ê “îäèíî÷êàì” îòíîñÿòñÿ ëèöà, íå èìåþ-
precum ºi cei ce au rude, însã locuiesc permanent a- ùèå ðîäñòâåííèêîâ, à òàêæå èìåþùèå ðîä-
parte de ele ºi nu au un buget comun sau legãturi ma- ñòâåííèêîâ, íî ïðîæèâàþùèå ïîñòîÿííî îò-
teriale. äåëüíî îò íèõ è íå èìåþùèå ñ íèìè îáùåãî
áþäæåòà èëè ðåãóëÿðíîé ìàòåðèàëüíîé ñâÿçè.
• Durata medie a vieþii – numãrul de ani, pe • Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè –
care-i vor trãi în medie cei nãscuþi în perioada res- ÷èñëî ëåò, êîòîðîå ïðåäñòîèò ïðîæèòü â
pectivã, dacã în decursul vieþii lor nivelul mortalitã- ñðåäíåì ðîäèâøèìñÿ â äàííûé ïåðèîä, åñëè íà
þii la fiecare vîrstã va rãmîne acelaºi, cum a fost în ïðîòÿæåíèè èõ æèçíè óðîâåíü ñìåðòíîñòè â
anul naºterii. êàæäîì âîçðàñòå îñòàíåòñÿ òàêèì, êàêèì îí
áûë â ãîäû ðîæäåíèÿ.
• Numãrul mediu anual al populaþiei – me- • Ñpåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
dia aritmeticã a numãrului populaþiei la începutul – ñpåäíÿÿ àpèôìåòè÷åñêàÿ èç ÷èñëåííîñòåé íà
anului de referinþã ºi la începutul anului viitor. íà÷àëî ðàñ÷åòíîãî è íà íà÷àëî ñëåäóþùåãî
ãîäà.

32 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

2.1.1. POPULAÞIA PREZENTÃ PE SEXE1


ÍÀËÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎËÓ1
Numãrul populaþiei, mii locuitori În % faþã de total Revin femei la
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, òûñ. ÷åëîâåê  % ê îáùåé ÷èñëåííîñòè 100 de bãrbaþi
Anii
Íà 100 ìóæ÷èí
Ãîäû total masculin feminin masculin feminin ïðèõîäèëîñü
âñåãî ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû æåíùèí
1970 3568,9 1662,3 1906,6 46,6 53,4 115
1979 3947,4 1858,4 2089,0 47,1 52,9 112
1989 4337,6 2058,2 2279,4 47,5 52,5 111
1990 4361,6 2077,8 2283,8 47,6 52,4 110
1995* 4347,9 2076,7 2271,2 47,8 52,2 109
1996* 4334,4 2071,0 2263,4 47,8 52,2 109
1997* 4320,0 2064,5 2255,5 47,8 52,2 109
1998* 4304,7 2057,5 2247,2 47,8 52,2 109
1999* 4293,0 2052,0 2241,0 47,8 52,2 109
2000* 4281,5 2046,5 2235,0 47,8 52,2 109
2001* 4264,3 2038,3 2226,0 47,8 52,2 109
2002* 4247,7 2032,2 2215,5 47,8 52,2 109
1 1
În tabelul acesta ºi în urmãtoarele tabele din capitol datele referitoare  ýòîé è â ïîñëåäóþùèõ òàáëèöàõ ðàçäåëà äàííûå çà 1970 ã.
la anul 1970 sînt prezentate conform recensãmîntului din 15 ianuarie, ïðèâåäåíû ïî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ íà 15 ÿíâàðÿ, çà 1979 ã. – ïî
anul 1979 – conform recensãmîntului din 17 ianuarie, anul 1989 – ïåðåïèñè íà 17 ÿíâàðÿ, çà 1989 ã. – ïî ïåðåïèñè íà 12 ÿíâàðÿ, çà
conform recensãmîntului din 12 ianuarie, anii 1990, 1995–2002 – 1990, 1995–2002 ãã. – íà 1 ÿíâàðÿ
la 1 ianuarie

2.1.2. POPULAÞIA PE MEDII


ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ È ÑÅËÜÑÊÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Numãrul populaþiei, mii locuitori În % faþã de total Numãrul locuito-


Anii ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, òûñ. ÷åëîâåê  % ê îáùåé ÷èñëåííîñòè rilor pe 1 km2
Ãîäû ×èñëî æèòåëåé
total urban rural urban rural íà 1 êì2
âñåãî ãîðîäñêîå ñåëüñêîå ãîðîäñêîå ñåëüñêîå
1970 3568,9 1130,1 2438,8 31,7 68,3 105,6
1979 3947,4 1551,1 2396,3 39,3 60,7 116,8
1989 4337,6 2036,4 2301,2 46,9 53,1 128,3
1990 4361,6 2069,3 2292,3 47,4 52,6 129,0
1995* 4347,9 2033,0 2314,9 46,8 53,2 128,6
1996* 4334,4 2004,1 2330,3 46,2 53,8 128,2
1997* 4320,0 1995,3 2324,7 46,2 53,8 127,8
1998* 4304,7 1987,3 2317,4 46,2 53,8 127,4
1999* 4293,0 1976,3 2316,7 46,0 54,0 127,0
2000* 4281,5 1968,5 2313,0 46,0 54,0 126,7
2001* 4264,3 1933,9 2330,4 45,4 54,6 126,2
2002* 4247,7 1925,2 2322,5 45,3 54,7 125,7

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 33


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

2.1.3. STRUCTURA POPULAÞIEI STABILE PE SEXE, la 1 ianuarie 2002


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÏÎËÓ íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
      
     
47,9%
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
52,1%
     
      
     
      Total      
48,3%
     
47,6%     
      
      Âñåãî      
     
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
      
      
      51,7%      52,4%
            
           
            
Urban
     
Rural
     

Ãîðîäñêîå Ñåëüñêîå
 
  Masculin Feminin
 
 
 
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû

2.1.4. STRUCTURA POPULAÞIEI PE MEDII, la 1 ianuarie 2002


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
      
      
40,9%
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
59,1%
      

      
      
Total      

41,3%
      
      Âñåãî 40,6%
      
      
      
      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
      
      58,7%      
      
59,4%
      
            

Masculin Feminin
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
 
  Urban Rural
 
 
 
Ãîðîäñêîå Ñåëüñêîå

34 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

2.1.5. POPULAÞIA PREZENTÃ, ÎN PROFIL TERITORIAL, la 1 ianuarie 2002


×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀËÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
mii persoane òûñÿ÷ ÷åëîâåê
din care: În procente faþã de total
Total populaþie â òîì ÷èñëå:  ïðîöåíòàõ ê èòîãó
Âñå íàñåëåíèå urbanã ruralã urbanã ruralã
ãîðîäñêîå ñåëüñêîå ãîðîäñêîå ñåëüñêîå
Total1 3627,2 1500,2 2127,0 41,4 58,6
Municipiul Chiºinãu 779,0 713,6 65,4 91,6 8,4
Chiºinãu 662,0 662,0 – 100,0 –
Codru 11,5 11,5 – 100,0 –
Cricova 7,6 7,6 – 100,0 –
Durleºti 17,3 17,3 – 100,0 –
Sîngera 11,2 6,9 4,3 61,6 38,4
Vadul lui Vodã 4,9 4,9 – 100,0 –
Vatra 3,4 3,4 – 100,0 –
Judeþul Bãlþi 502,7 212,8 289,9 42,3 57,7
Bãlþi 2
151,2 146,5 4,7 96,9 3,1
Biruinþa 4,8 4,8 – 100,0 –
Costeºti 4,6 2,5 2,1 54,3 45,7
Fãleºti 18,4 18,4 – 100,0 –
Glodeni 12,5 12,2 0,3 97,6 2,4
Rîºcani 14,8 13,7 1,1 92,6 7,4
Sîngerei 15,4 14,7 0,7 95,5 4,5
Judeþul Cahul 190,9 48,0 142,9 25,1 74,9
Cahul 2
42,6 41,2 1,4 96,7 3,3
Cantemir 6,8 6,8 – 100,0 –
Judeþul Chiºinãu 382,6 52,7 329,9 13,8 86,2
Anenii Noi 11,7 8,8 2,9 75,2 24,8
Bucovãþ 2,8 1,3 1,5 46,4 53,6
Criuleni 10,0 8,7 1,3 87,0 13,0
Ialoveni 13,6 13,6 – 100,0 –
Strãºeni 21,1 20,3 0,8 96,2 3,8
Judeþul Edineþ 281,7 72,0 209,7 25,6 74,4
Edineþ 2
20,1 18,6 1,5 92,5 7,5
Briceni 9,6 9,6 – 100,0 –
Cupcini 9,2 8,4 0,8 91,3 8,7
Donduºeni 12,3 10,5 1,8 85,4 14,6
Frunzã 3,4 1,9 1,5 55,9 44,1
Lipcani 6,3 6,3 – 100,0 –
Ocniþa 10,6 9,4 1,2 88,7 11,3

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 35


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
din care: În procente faþã de total
Total populaþie â òîì ÷èñëå:  ïðîöåíòàõ ê èòîãó
Âñå íàñåëåíèå urbanã ruralã urbanã ruralã
ãîðîäñêîå ñåëüñêîå ãîðîäñêîå ñåëüñêîå
Otaci 7,3 7,3 – 100,0 –
Judeþul Lãpuºna 277,1 64,0 213,1 23,1 76,9
Hînceºti 2
18,4 18,4 – 100,0 –
Basarabeasca 13,1 13,1 – 100,0 –
Cimiºlia 17,9 15,9 2,0 88,8 11,2
Iargara 6,7 5,1 1,6 76,1 23,9
Leova 13,6 11,5 2,1 84,6 15,4
Judeþul Orhei 301,5 67,2 234,3 22,3 77,7
Orhei 2
39,5 37,1 2,4 93,9 6,1
Rezina 19,8 13,8 6,0 69,7 30,3
ªoldãneºti 10,0 7,7 2,3 77,0 23,0
Teleneºti 10,5 8,6 1,9 81,9 18,1
Judeþul Soroca 276,2 80,0 196,2 29,0 71,0
Soroca 2
38,9 38,9 – 100,0 –
Drochia 23,0 21,5 1,5 93,5 6,5
Floreºti 15,5 15,5 – 100,0 –
Ghindeºti 4,8 2,0 2,8 41,7 58,3
Mãrculeºti 3,0 2,1 0,9 70,0 30,0
Judeþul Taraclia 45,9 15,5 30,4 33,8 66,2
Taraclia 2
15,5 15,5 – 100,0 –
Judeþul Tighina 169,6 34,3 135,3 20,2 79,8
Cãuºeni 2
20,8 20,8 – 100,0 –
Cãinari 4,8 4,4 0,4 91,7 8,3
ªtefan Vodã 10,9 9,1 1,8 83,5 16,5
Judeþul Ungheni 260,8 75,9 184,9 29,1 70,9
Ungheni 2
40,1 40,1 – 100,0 –
Cãlãraºi 17,0 16,9 0,1 99,4 0,6
Corneºti 3,3 2,8 0,5 84,8 15,2
Nisporeni 17,6 16,1 1,5 91,5 8,5
UTA Gãgãuzia 159,2 64,2 95,0 40,3 59,7
Comrat 2
25,6 25,6 – 100,0 –
Ciadîr-Lunga 23,4 23,4 – 100,0 –
Vulcãneºti 15,5 15,2 0,3 98,1 1,9
1 1
Fãrã teritoriul din partea stîngã a Nistrului ºi municipiul Bender Áåç òåððèòîðèè ëåâîáåðåæüÿ Äíåñòðà è ìóíèöèïèÿ Áåíäåð
2 2
Municipii Ìóíèöèïèè

36 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

2.1.6. POPULAÞIA STABILÃ PE GRUPE DE VÎRSTÃ ªI SEXE, la 1 ianuarie


ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎËÓ, íà 1 ÿíâàðÿ

1995* 1996* 1997* 1998 1999 2000 2001


Total / Âñåãî
Total / Âñåãî 4345685 4331870 4317513 3655559 3649930 3644070 3635112
din care în vîrstã, ani:
â òîì ÷èñëå â âîçðàñ-
òå, ëåò:
0-4 337905 318245 298565 244964 229349 215264 204039
5-9 424724 411677 391446 322388 304896 288968 273407
10-14 403667 412186 423194 367741 366934 361581 350745
15-19 364576 366219 369419 323253 334342 343042 353422
20-24 310987 327086 341019 296681 301878 305849 308739
25-29 279905 276986 274859 229539 236842 253576 271668
30-34 338746 317761 301055 241093 233338 224946 221244
35-39 357549 363293 363134 299885 290985 276645 259489
40-44 329837 324716 324424 279471 285857 291305 296272
45-49 216477 257877 286075 260832 267438 264765 261370
50-54 198400 176601 158757 127319 140657 169715 203391
55-59 214894 210887 212973 170501 161156 152113 135951
60-64 177715 176956 179539 152220 156445 154597 151820
65-69 163070 162442 161897 136067 130541 126904 127242
70-74 115097 116378 115826 100584 103793 106405 105831
75-79 53754 57708 64223 60300 64996 66550 67930
80-84 41146 38676 34654 26975 24993 25349 26959
85 ºi peste / è áîëåå 17236 16176 16454 15746 15490 16496 15593
Masculin / Ìóæ÷èíû
Total / Âñåãî 2075675 2069827 2063362 1750185 1747192 1744458 1740612
din care în vîrstã, ani:
â òîì ÷èñëå â âîçðàñ-
òå, ëåò:
0-4 172949 162963 153069 125583 117698 110322 104771
5-9 216222 209958 199756 164457 155761 147906 139846
10-14 204512 208954 214765 186481 186309 183672 178505
15-19 184600 185087 186814 163854 168849 173333 178625
20-24 155171 162742 169622 150262 153592 155527 156576
25-29 139160 139920 140120 114297 116799 125456 135065
30-34 162943 152322 143916 116179 113526 110072 109382

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 37


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
1995* 1996* 1997* 1998 1999 2000 2001
35-39 172816 174955 174659 143991 139575 132663 124066
40-44 158349 155897 155555 134624 137414 139527 141440
45-49 101822 121882 135434 123447 126613 125376 123822
50-54 90215 79811 71301 57404 63946 78193 94320
55-59 95429 93156 94580 75428 71521 67355 59748
60-64 76640 76751 77664 66270 67727 66347 64776
65-69 65455 66079 66778 55807 53296 52007 52577
70-74 42352 41718 40689 37001 38739 40330 40443
75-79 18859 20647 22987 21624 23367 23506 23076
80-84 13517 12560 11234 9158 7999 8340 9266
85 ºi peste / è áîëåå 4664 4425 4419 4318 4461 4526 4308
Feminin / Æåíùèíû
Total / Âñåãî 2270010 2262043 2254151 1905374 1902738 1899612 1894500
din care în vîrstã, ani:
â òîì ÷èñëå â âîçðàñ-
òå, ëåò:
0-4 164956 155282 145496 119381 111651 104942 99268
5-9 208502 201719 191690 157931 149135 141062 133561
10-14 199155 203232 208429 181260 180625 177909 172240
15-19 179976 181132 182605 159399 165493 169709 174797
20-24 155816 164344 171397 146419 148286 150322 152163
25-29 140745 137066 134739 115242 120043 128120 136603
30-34 175803 165439 157139 124914 119812 114874 111862
35-39 184733 188338 188475 155894 151410 143982 135423
40-44 171488 168819 168869 144847 148443 151778 154832
45-49 114655 135995 150641 137385 140825 139389 137548
50-54 108185 96790 87456 69915 76711 91522 109071
55-59 119465 117731 118393 95073 89635 84758 76203
60-64 101075 100205 101875 85950 88718 88250 87044
65-69 97615 96363 95119 80260 77245 74897 74665
70-74 72745 74660 75137 63583 65054 66075 65388
75-79 34895 37061 41236 38676 41629 43044 44854
80-84 27629 26116 23420 17817 16994 17009 17693
85 ºi peste / è áîëåå 12572 11751 12035 11428 11029 11970 11285

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

38 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

2.1.7. STRUCTURA POPULAÞIEI PE VÎRSTE, la 1 ianuarie 2001


ÂÎÇÐÀÑÒÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà

Bãrbaþi Vîrsta Femei


Ìóæ÷èíû Âîçðàñò Æåíùèíû
90
85

80
75
70
65
60

55
50
45
40
35
30

25
20
15

10

0
40 30 20 10 0 0 10 20 30 40

Mii / Òûñÿ÷ Mii / Òûñÿ÷

2.1.8. POPULAÞIA STABILÃ PE VÎRSTE


ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀÌ

29,6%
24,8%

15,3% 59,5% 15,7%


55,1%

1989 2001

Bãrbaþi ºi femei 0-15 ani Ìóæ÷èíû è æåíùèíû 0-15 ëåò

Bãrbaþi 16-59 ani Ìóæ÷èíû 16-59 ëåò


Femei 16-54 ani Æåíùèíû 16-54 ëåò
Bãrbaþi 60 ani ºi peste Ìóæ÷èíû 60 ëåò è ñòàðøå
Femei 55 ani ºi peste Æåíùèíû 55 ëåò è ñòàðøå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 39


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

2.1.9. POPULAÞIA STABILÃ PE MEDII, SEXE ªI VÎRSTE, la 1 ianuarie 2001


ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎËÓ È ÂÎÇÐÀÑÒÓ íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà
mii persoane òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Total Urban Rural


Âñåãî Ãîðîäñêîå Ñåëüñêîå

din care, din care, din care,


ambele ambele ambele
feminin feminin feminin
sexe sexe sexe
èç íèõ èç íèõ èç íèõ
îáà îáà îáà
æåíùè- æåíùè- æåíùè-
ïîëà ïîëà ïîëà
íû íû íû

Total 3635,1 1894,5 1486,4 768,3 2148,7 1126,2 Âñåãî

din care: èç íèõ â âîçðàñòå:

ìóæ÷èíû è æåíùèíû
bãrbaþi ºi femei 0-15 ani 901,2 441,2 326,8 159,5 574,4 281,7 0-15 ëåò

bãrbaþi 16-59 ani ìóæ÷èíû 16-59 ëåò


femei 16-54 ani 2162,3 1076,2 964,7 480,1 1197,6 596,1 æåíùèíû 16-54 ëåò

ìóæ÷èíû 60 ëåò è
ñòàðøå
bãrbaþi 60 ani ºi peste æåíùèíû 55 ëåò è
femei 55 ani ºi peste 571,6 377,1 194,9 128,7 376,7 248,4 ñòàðøå

2.1.10. COEFICIENTUL ÎMBÃTRÎNIRII POPULAÞIEI1


(numãrul persoanelor în vîrstã de 60 ani ºi peste la 100 locuitori)
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÑÒÀÐÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß1
(÷èñëî ëèö â âîçðàñòå 60 ëåò è ñòàðøå íà 100 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ)

1970 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

9,7 10,7 11,7 12,8 13,1 13,1 13,3 13,5 13,6 13,6 13,6

1 1
Conform scãrii G. Bojio-Garnier, valoarea indicatorului 12 ºi mai Ïî øêàëå Æ. Áîæå-Ãàðíüå, ïðè çíà÷åíèè ïîêàçàòåëÿ 12 è âûøå
mult se calificã ca “îmbãtrînire demograficã” ïðîöåññ êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê “äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñòàðîñòü”

40 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÄÅÌÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÒPÓÊÒÓPÀ

2.1.11. INDICII SARCINII DEMOGRAFICE


(la începutul anului; la 100 persoane în vîrstã aptã de muncã)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ
(íà íà÷àëî ãîäà; íà 100 ÷åëîâåê òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Numãrul persoanelor în ×èñëî ëèö íåòðóäîñïî-
vîrstã inaptã de muncã – ñîáíîãî âîçðàñòà –
total 78,4 77,2 77,0 74,6 71,5 64,5 59,9 âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
Numãrul persoanelor ×èñëî ëèö â âîçðàñ-
sub vîrsta aptã de òå ìîëîæå òðóäî-
muncã 50,2 48,8 48,6 46,6 44,1 40,8 38,1 ñïîñîáíîãî
Numãrul persoanelor ×èñëî ëèö â âîçðàñ-
peste vîrsta aptã de òå ñòàðøå òðóäî-
muncã 28,2 28,4 28,4 28,0 27,4 23,7 21,8 ñïîñîáíîãî

2.1.12. DURATA MEDIE A VIEÞII


ÑÐÅÄÍßß ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÉ ÆÈÇÍÈ
Vîrsta – Âîçpàñò
0 15 30 45 60
Anii de viaþã rãmaºi
Îñòàâøèåñÿ ãîäû
1996
bãrbaþi 62,9 50,0 36,2 23,9 13,9
ìóæ÷èíû
femei 70,4 57,2 42,7 28,9 16,9
æåíùèíû
1997
bãrbaþi 62,9 50,1 36,3 23,8 13,7
ìóæ÷èíû
femei 70,3 57,1 42,6 28,7 16,7
æåíùèíû
1998
bãrbaþi 64,0 50,9 37,2 24,6 14,4
ìóæ÷èíû
femei 71,4 58,0 43,5 29,5 17,3
æåíùèíû
1999
bãrbaþi 63,7 50,7 36,9 24,3 14,6
ìóæ÷èíû
femei 71,0 57,8 43,3 29,3 17,1
æåíùèíû
2000
bãrbaþi 63,9 50,9 36,9 24,2 14,1
ìóæ÷èíû
femei 71,2 57,8 43,3 29,3 17,1
æåíùèíû
2001
bãrbaþi 64,5 51,4 37,4 24,7 14,5
ìóæ÷èíû
femei 71,7 58,4 43,7 29,8 17,6
æåíùèíû

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 41


POPULAÞIA ªI STRUCTURA DEMOGRAFICÃ

2.1.13. STRUCTURA POPULAÞIEI PE NAÞIONALITÃÞI


(conform datelor recensãmîntului populaþiei din anul 1989)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ ÍÀÑÅËÅÍÈß
(ïî äàííûì ïåpåïèñè íàñåëåíèÿ 1989 ã.)
Numãrul persoanelor de naþionalitatea Din aceºtia considerã ca
respectivã limbã maternã limba
×èñëåííîñòü ëèö äàííîé naþionalitãþii lor, în %
íàöèîíàëüíîñòè Èç íèõ ñ÷èòàþò pîäíûì
mii persoane în % faþã de total ÿçûêîì ÿçûê ñâîåé
òûñ. ÷åëîâåê â % ê èòîãó íàöèîíàëüíîñòè, â %
Total populaþie 4335,4 100,0 88,9 Âñå íàñåëåíèå
Moldoveni 2794,7 64,5 95,4 Ìîëäîâàíå
Ucraineni 600,4 13,8 61,6 Óêpàèíöû
Ruºi 562,1 13,0 99,1 Ðóññêèå
Gãgãuzi 153,5 3,5 91,2 Ãàãàóçû
Bulgari 88,4 2,0 78,7 Áîëãàpû
Evrei 65,8 1,5 26,0 Åâpåè
Belaruºi 19,6 0,5 42,8 Áåëîpóñû
Nemþi 7,3 0,2 31,1 Íåìöû
Þigani 11,6 0,3 82,0 Öûãàíå
Polonezi 4,7 0,1 9,7 Ïîëÿêè
Äpóãèå íàöèîíàëü-
Alte naþionalitãþi 27,3 0,6 48,3 íîñòè

2.1.14. NUMÃRUL MEMBRILOR FAMILIILOR ªI AL SOLITARILOR


(conform datelor recensãmînturilor populaþiei)
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ×ËÅÍΠÑÅÌÅÉ È ÎÄÈÍÎ×ÅÊ
(ïî äàííûì ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ)
1959 1970 1979 1989
Mii – Òûñÿ÷
Total populaþie 2879,4 3569,8 3949,8 4335,4 Íàñåëåíèå – âñåãî
Membri ai familiilor 2780,9 3395,9 3722,2 4063,8 ×ëåíû ñåìåé
din care: èç íèõ:
locuiesc împreunã cu fami- ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî
lia 2674,9 3259,3 3511,8 3881,2 ñ ñåìüåé
ïðîæèâàþùèå îòäåëüíî
locuiesc separat de familie, îò ñåìüè, íî èìåþùèå îá-
dar au un buget comun 106,0 136,6 210,4 182,6 ùèé áþäæåò
Solitari 98,5 173 ,9 227,6 271,6 Îäèíî÷êè
Structura, în %
Ñòðóêòóðà, â %
Total populaþie 100,0 100,0 100,0 100,0 Íàñåëåíèå – âñåãî
Membri ai familiilor 96,6 95,1 94,2 93,7 ×ëåíû ñåìåé
din care: èç íèõ:
locuiesc împreunã cu fami- ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî
lia 92,9 91,3 88,9 89,5 ñ ñåìüåé
ïðîæèâàþùèå îòäåëüíî
locuiesc separat de familie 3,7 3,8 5,3 4,2 îò ñåìüè
Solitari 3,4 4,9 5,8 6,3 Îäèíî÷êè

42 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


2.2. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 44 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 44 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
2.2.1. Miºcarea naturalã a populaþiei ................ 45 Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ
2.2.2. Miºcarea naturalã a populaþiei, în profil Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ â
teritorial, în 2001 ..................................... 46 òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå â 2001 ãîäó
Êîýôôèöèåíòû åñòåñòâåííîãî äâèæå-
2.2.3. Ratele miºcãrii naturale a populaþiei ...... 47 íèÿ íàñåëåíèÿ
2.2.4. Ratele miºcãrii naturale a populaþiei Êîýôôèöèåíòû åñòåñòâåííîãî äâèæå-
(grafic)....................................................... 48 íèÿ íàñåëåíèÿ (ãðàôèê)
Êîýôôèöèåíòû åñòåñòâåííîãî äâèæå-
2.2.5. Ratele miºcãrii naturale a populaþiei, în íèÿ íàñåëåíèÿ â òåððèòîðèàëüíîì ðàç-
profil teritorial, în 2001 ........................... 48 ðåçå â 2001 ãîäó
2.2.6. Repartizarea celor nãscuþi conform ran- Ðàñïðåäåëåíèå ðîäèâøèõñÿ ïî ïîðÿäêó
gului nãscutului ........................................ 49 èõ ðîæäåíèÿ
2.2.7. Numãrul copiilor nãscuþi în afara cãsã- ×èñëî ðîäèâøèõñÿ ó æåíùèí, íå ñî-
toriei .......................................................... 49 ñòîÿâøèõ â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå
2.2.8. Nãscuþi-vii conform grupei de vîrstã a Æèâîðîæäåííûå ïî âîçðàñòó ðîäèòå-
pãrinþilor.................................................... 50 ëåé
2.2.9. Decedaþi pe grupe de vîrstã ºi sexe ....... 51 Óìåðøèå ïî âîçpàñòíûì ãðóïïàì è ïîëó
2.2.10. Decedaþi pe principalele cauze de deces Óìåðøèå ïî îñíîâíûì ïðè÷èíàì ñìåð-
ºi medii, în 2001...................................... 53 òè â 2001 ãîäó

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 43


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

Pagina
Ñòðàíèöà

2.2.11. Ratele mortalitãþii pe principalele cauze Êîýôôèöèåíòû ñìåpòíîñòè ïî îñíîâ-


de deces, în 2001 ..................................... 54 íûì ïpè÷èíàì ñìåpòè â 2001 ãîäó
Êîýôôèöèåíòû ñìåðòíîñòè ïî îñíîâ-
2.2.12. Ratele mortalitãþii pe principalele cauze íûì ïðè÷èíàì ñìåðòè â òåððèòîðèàëü-
de deces, în profil teritorial, în 2001 ..... 55 íîì ðàçðåçå â 2001 ãîäó
2.2.13. Mortalitatea populaþiei din cauza omu- Ñìåpòíîñòü íàñåëåíèÿ îò óáèéñòâ è
ciderilor ºi sinuciderilor........................... 55 ñàìîóáèéñòâ
2.2.14. Ratele mortalitãþii din cauza sinucide- Âîçðàñòíûå êîýôôèöèåíòû ñìåðòíîñ-
rilor, pe grupe de vîrstã........................... 56 òè îò ñàìîóáèéñòâ
2.2.15. Mortalitatea infantilã pe principalele Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü ïî îñíîâíûì
cauze de deces.......................................... 57 ïðè÷èíàì ñìåðòè
2.2.16. Cãsãtorii conform naþionalitãþii soþilor, Ápàêè ïî íàöèîíàëüíîñòè ñóïðóãîâ â
în 2001...................................................... 58 2001 ãîäó
2.2.17. Cãsãtorii conform stãrii civile anterioa- Çàêëþ÷åííûå ápàêè ïî ñåìåéíîìó ïîëî-
re a soþilor ................................................ 59 æåíèþ âñòóïàþùèõ â ápàê
Ðàñïðåäåëåíèå ñóïðóãîâ, ñîñòîÿùèõ â
2.2.18. Grupa de vîrstã a soþilor la prima cãsã- ïåðâîì ápàêå ïî âîçpàñòíûì ãpóïïàì â
torie, în 2001............................................ 60 2001 ãîäó
2.2.19. Structura divorþurilor conform duratei Ñòðóêòóðà pàçâîäîâ ïî ïpîäîëæèòåëü-
cãsãtoriei ................................................... 61 íîñòè ápàêà
2.2.20. Divorþuri conform numãrului copiilor co- Ðàçâîäû ïî ÷èñëó îáùèõ äåòåé â òåððè-
muni, în profil teritorial, în 2001 .............. 62 òîðèàëüíîì ðàçðåçå â 2001 ãîäó

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Actele stãrii civile ºi buletinele statistice despre Àêòîâûå çàïèñè è ñòàòèñòè÷åñêèå áþëëå-
naºtere, deces, cãsãtorie, divorþ, întocmite de oficii- òåíè î ðîæäåíèè, ñìåðòè, çàêëþ÷åíèè è ðàñòîð-
le de stare civilã. æåíèè áðàêà, ñîñòàâëÿåìûå îðãàíàìè ÇÀÃÑ.

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Ratele de natalitate, mortalitate, nupþiali- Îáùèå êîýôôèöèåíòû pîæäàåìîñ-


tate ºi divorþialitate sînt calculate ca raportul din- òè, ñìåpòíîñòè, ápà÷íîñòè è pàçâîäèìîñòè
tre numãrul celor nãscuþi, decedaþi, cãsãtoriþi ºi di- pàññ÷èòûâàþòñÿ êàê îòíîøåíèå ñîîòâåòñòâóþ-
vorþaþi pe parcursul anului ºi numãrul mediu anual ùåãî ÷èñëà pîäèâøèõñÿ æèâûìè, óìåpøèõ, ápàêîâ
al populaþiei prezente. Se calculeazã în promile (la è pàçâîäîâ çà êàëåíäàpíûé ãîä ê ñpåäíåãîäîâîé
1000 locuitori). ÷èñëåííîñòè íàëè÷íîãî íàñåëåíèÿ. Èñ÷èñëÿþòñÿ â
ïðîìèëëå (íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ).
• Pînã în anul 1995 definirea evenimentelor Äî 1995 ãîäà îïpåäåëåíèå äåìîãpà-
demografice nu corespundea recomandãrilor Orga- ôè÷åñêèõ ñîáûòèé íå ñîîòâåòñòâîâàëî påêî-
nizaþiei Naþiunilor Unite, ceea ce nu asigura o com- ìåíäàöèÿì Îpãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé,
parabilitate deplinã a indicatorilor cu alte þãri. În ÷òî íå îáåñïå÷èâàëî ïîëíóþ ñîïîñòàâèìîñòü
anul 1995 Republica Moldova a trecut la criteriile ïîêàçàòåëåé ñ äpóãèìè ñòpàíàìè. Â 1995 ãîäó â
de determinare a nãscuþilor-vii ºi a nãscuþilor-morþi, ðåñïóáëèêå îñóùåñòâëåí ïåðåõîä íà êðèòåðèè
recomandate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. æèâîðîæäåíèÿ è ìåðòâîðîæäåíèÿ, ïðèíÿòûå
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ.

44 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.1. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Decedaþi în
Sporul natural vîrstã sub un an
Anii Nãscuþi-vii Decedaþi Cãsãtorii Divorþuri
Åñòåñòâåí- Óìåðøèå â
Ãîäû Pîäèâøèåñÿ Óìåpøèå Áðàêè Ðàçâîäû
íûé ïpèðîñò âîçðàñòå äî
1 ãîäà
Total pe republicã
Âñåãî ïî ðåñïóáëèêå
1970 69778 26577 43201 33692 7472 1611
1975 79169 35635 43534 40596 8655 3418
1980 79580 40472 39108 46083 11273 2789
1985 90453 46075 44378 40901 11176 2788
1990 77085 42427 34658 40809 13135 1482
1995* 56411 52969 3442 32775 14617 1214
1996* 51865 49748 2117 26089 13440 1065
1997 45583 42957 2626 22106 10153 901
1998 41332 39922 1410 21814 10156 738
1999 38501 41315 -2814 23524 8913 714
2000 36939 41224 -4285 21684 9707 681
2001 36448 40075 -3627 21065 10808 597
Mediul urban
Ãîpîäñêàÿ ìåñòíîñòü
1970 21301 7591 13710 13865 5810 437
1975 28239 10341 17898 16890 7876 960
1980 31161 12924 18237 18262 10026 918
1985 37955 14637 23318 18861 9861 867
1990 34610 15234 19376 21273 12047 592
1995* 21712 18645 3067 15960 13798 428
1996* 19682 18458 1224 12615 12620 374
1997 15549 14236 1313 9751 9246 261
1998 14221 13180 1041 9479 7555 294
1999 13238 13512 -274 9886 6526 277
2000 12722 13266 -544 9514 6654 247
2001 12542 12844 -302 9727 7309 212
Mediul rural
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü
1970 48477 18986 29491 19827 1662 1174
1975 50930 25294 25636 23706 779 2458
1980 48419 27548 20871 27821 1247 1871
1985 52498 31438 21060 22040 1315 1921
1990 42475 27193 15282 19536 1088 890
1995* 34699 34324 375 16815 819 786
1996* 32183 31290 893 13474 820 691
1997 30034 28721 1313 12355 907 640
1998 27111 26742 369 12335 2601 444
1999 25263 27803 -2540 13638 2387 437
2000 24217 27958 -3741 12170 3053 434
2001 23906 27231 -3325 11338 3499 385
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 45


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.2. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI, ÎN PROFIL TERITORIAL, în 2001


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ â 2001 ãîäó

Sporul Decedaþi în
natural vîrstã sub un an
Nãscuþi-vii Decedaþi Cãsãtorii Divorþuri
Åñòåñò- Óìåðøèå â
Pîäèâøèåñÿ Óìåpøèå Áðàêè Ðàçâîäû
âåííûé âîçðàñòå äî
ïpèðîñò 1 ãîäà

Total / Âñåãî 36448 40075 -3627 21065 10808 597

Municipiul Chiºinãu 6607 6067 540 5031 3609 82

Judeþele:
Óåçäû:

Bãlþi 4952 5884 -932 2729 1319 92

Cahul 2163 1889 274 1140 551 33

Chiºinãu 4053 4269 -216 2534 863 62

Edineþ 2473 4241 -1768 1543 705 47

Lãpuºna 3020 3059 -39 1602 660 55

Orhei 3376 3506 -130 1474 553 55

Soroca 2560 3718 -1158 1419 712 43

Taraclia 421 598 -177 234 108 11

Tighina 2140 2096 44 1043 532 41

Ungheni 2927 2913 14 1299 632 50

UTA Gãgãuzia 1631 1809 -178 1016 485 23

Localitãþile din partea


stîngã a Nistrului ºi mu-
nicipiul Bender1 125 26 99 1 79 3
Íàñåëåííûå ïóíêòû
ëåâîáåðåæüÿ Äíåñòðà
è ìóíèöèïèé Áåíäåð1

1 1
Inclusiv cazuri aparte de înregistrare a actelor de stare civilã Âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå ñëó÷àè ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ

46 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.3. RATELE MIªCÃRII NATURALE A POPULAÞIEI


ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
La 1000 locuitori Decedaþi în vîrstã
Íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ sub un an la 1000
Sporul na- nãscuþi-vii
Anii
tural Óìåðøèå â âîç-
Ãîäû Nãscuþi-vii Decedaþi Cãsãtorii Divorþuri
Åñòåñò- ðàñòå äî 1 ãîäà
Pîäèâøèåñÿ Óìåpøèå âåííûé Áðàêè Ðàçâîäû íà 1000 ðîäèâ-
ïpèðîñò øèõñÿ
Total pe republicã
Âñåãî ïî ðåñïóáëèêå
1970 19,4 7,4 12,0 9,4 2,1 23,3
1975 20,6 9,3 11,3 10,6 2,3 43,4
1980 19,8 10,1 9,7 11,5 2,8 35,0
1985 21,5 10,9 10,6 9,7 2,7 30,9
1990 17,7 9,7 8,0 9,4 3,0 19,0
1995* 13,0 12,2 0,8 7,5 3,4 21,2
1996* 12,0 11,5 0,5 6,0 3,1 20,2
1997 12,5 11,8 0,7 6,1 2,8 19,8
1998 11,3 10,9 0,4 6,0 2,8 17,5
1999 10,6 11,3 -0,7 6,5 2,4 18,2
2000 10,2 11,3 -1,1 6,0 2,7 18,3
2001 10,0 11,0 -1,0 5,8 3,0 16,3
Mediul urban
Ãîpîäñêàÿ ìåñòíîñòü
1970 18,5 6,6 11,9 12,1 5,1 21,0
1975 20,2 7,4 12,8 12,1 5,6 34,3
1980 19,4 8,1 11,3 11,4 6,2 29,6
1985 20,7 8,0 12,7 10,3 5,4 22,9
1990 16,7 7,4 9,3 10,3 5,8 17,0
1995* 10,8 9,3 1,5 7,9 6,9 19,5
1996* 9,8 9,2 0,6 6,3 6,3 18,7
1997 10,1 9,2 0,9 6,3 6,0 16,8
1998 9,3 8,6 0,7 6,2 4,9 20,5
1999 8,7 8,8 -0,1 6,5 4,3 20,7
2000 8,4 8,8 -0,4 6,3 4,4 19,3
2001 8,4 8,6 -0,2 6,5 4,9 16,9
Mediul rural
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü
1970 19,8 7,8 12,0 8,1 0,7 24,3
1975 20,9 10,4 10,5 9,7 0,3 48,5
1980 20,1 11,5 8,6 11,6 0,5 38,4
1985 22,1 13,2 8,9 9,3 0,5 36,7
1990 18,5 11,9 6,6 8,5 0,5 20,6
1995* 14,9 14,7 0,2 7,2 0,4 22,3
1996* 13,8 13,4 0,4 5,8 0,4 21,1
1997 14,2 13,6 0,6 5,8 0,4 21,3
1998 12,8 12,6 0,2 5,8 1,2 16,0
1999 11,9 13,1 -1,2 6,5 1,1 16,9
2000 11,4 13,2 -1,8 5,7 1,4 17,8
2001 11,2 12,8 -1,6 5,3 1,6 16,0
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 47


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.4. RATELE MIªCÃRII NATURALE A POPULAÞIEI


(la 1000 locuitori; pe republicã în ansamblu)
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
(íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ; â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå)

24

20
13,0

16
12,2

12,0

11,9
11,9

11,2
11,5
11,5

11,4
11,1
10,9

10,1

9,8

9,6
12

4
0,8

0,5

0,0

0
-0,2

-1,3

-1,6
-1,7
-4

Nãscuþi-vii Decedaþi Sporul natural


21, 5

Ðîäèâøèåñÿ Óìåðøèå Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò


17, 7
10, 9

10, 6

13, 0

12, 2

12, 0

11, 5

11, 9

11, 9

10, 9

11, 1
9, 7

8, 0

24 ‰
0, 8

0, 5

0, 0

- 0, 2

20
16
12
8
4
0
-4

2.2.5. RATELE MIªCÃRII NATURALE A POPULAÞIEI, ÎN PROFIL TERITORIAL, în 2001


ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ â 2001 ãîäó

La 1000 locuitori
Íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ Decedaþi în vîrstã
sub un an la 1000
Sporul natu- nãscuþi-vii
ral Óìåpøèå â âîç-
Nãscuþi-vii Decedaþi Cãsãtorii Divorþuri
Åñòåñòâåí- pàñòå äî 1 ãîäà
Ðîäèâøèåñÿ Óìåpøèå Ápàêè Ðàçâîäû
íûé ïpè- íà 1000 pîäèâøèõñÿ
pîñò
Total / Âñåãî 10,0 11,0 -1,0 5,8 3,0 16,3
Municipiul Chiºinãu 8,5 7,8 0,7 6,5 4,6 12,4
Judeþele:
Óåçäû:
Bãlþi 9,8 11,7 -1,9 5,4 2,6 18,6
Cahul 11,3 9,9 1,4 6,0 2,9 15,6
Chiºinãu 10,6 11,2 -0,6 6,6 2,3 15,1
Edineþ 8,6 11,0 -2,4 6,3 4,1 17,7
Lãpuºna 10,9 11,0 -0,1 5,8 2,4 18,0
Orhei 11,2 11,6 -0,4 4,9 1,8 16,4
Soroca 9,2 13,4 -4,2 5,1 2,6 16,3
Taraclia 9,2 13,0 -3,8 5,1 2,4 25,5
Tighina 12,6 12,3 0,3 6,1 3,1 19,3
Ungheni 11,2 11,2 0,0 5,0 2,4 17,0
UTA Gãgãuzia 10,2 11,4 -1,2 6,4 3,1 13,5

48 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.6. REPARTIZAREA CELOR NÃSCUÞI CONFORM RANGULUI NÃSCUTULUI


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÎÄÈÂØÈÕÑß ÏÎ ÏÎÐßÄÊÓ ÈÕ ÐÎÆÄÅÍÈß

Al patrulea ºi mai
Primul Al doilea Al treilea
mult
Ïåðâûé Âòîðîé Òðåòèé
Anii Total ×åòâåðòûé è áîëåå
Ãîäû Âñåãî
numãrul numãrul numãrul numãrul
% % % %
÷èñëî ÷èñëî ÷èñëî ÷èñëî

1985 90453 36137 40,0 33063 36,6 13793 15,2 7460 8,2

1990 77085 32797 42,6 26061 33,8 11638 15,1 6589 8,5

1995* 56411 27705 49,1 18024 32,0 6714 11,9 3968 7,0

1996* 51865 25842 49,8 16530 31,9 5984 11,5 3509 6,8

1997 45583 22367 49,1 14849 32,6 5294 11,6 3073 6,7

1998 41332 20379 49,3 13130 31,8 4688 11,3 3135 7,6

1999 38501 19713 51,2 12109 31,5 4206 10,9 2473 6,4

2000 36939 19881 53,8 11132 30,2 3665 9,9 2261 6,1

2001 36448 19370 53,1 11348 31,1 3594 9,9 2136 5,9
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

2.2.7. NUMÃRUL COPIILOR NÃSCUÞI ÎN AFARA CÃSÃTORIEI


×ÈÑËÎ ÐÎÄÈÂØÈÕÑß Ó ÆÅÍÙÈÍ, ÍÅ ÑÎÑÒÎßÂØÈÕ Â ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÁÐÀÊÅ

Numãrul nãscuþilor în afara cãsãtoriei În procente faþã de numãrul total al nãscuþilor


×èñëî pîäèâøèõñÿ â íåçàpåãèñòpèpîâàííîì  ïpîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó
ápàêå pîäèâøèõñÿ
Anii
inclusiv: / â òîì ÷èñëå: inclusiv: / â òîì ÷èñëå:
Ãîäû
total total
urban rural urban rural
âñåãî âñåãî
â ãîpîäñêîé â ñåëüñêîé â ãîpîäñêîé â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ìåñòíîñòè ìåñòíîñòè ìåñòíîñòè

1985 7977 3920 4057 8,8 10,3 7,7

1990 8496 4195 4301 11,0 12,1 10,1

1995* 7475 3455 4020 13,3 15,9 11,6

1996* 7550 3385 4165 14,6 17,2 12,9

1997 7866 2992 4874 17,3 19,2 16,2

1998 7213 2660 4553 17,5 18,7 16,8

1999 7230 2463 4767 18,8 18,6 18,9

2000 7567 2799 4768 20,4 22,0 19,7

2001 8185 2738 5447 22,5 21,8 22,8


* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 49


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.8. NÃSCUÞI-VII CONFORM GRUPEI DE VÎRSTÃ A PÃRINÞILOR


ÆÈÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Vîrsta Vîrsta tatãlui, ani / Âîçðàñò îòöà, ëåò


mamei,
ani Total Nedec-
50 ºi
Âîçðàñò Âñåãî sub
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 peste
laratã
ìàòåðè, äî 16 Íå
è áîëåå
ëåò óêàçàí
2000
Total 36939 9 778 11310 12454 6518 3148 1143 316 116 1147
Âñåãî
sub 104 1 23 52 14 1 1 – – 1 11
äî 16
16-19 6156 3 517 3715 1353 159 28 23 11 8 339
20-24 15660 3 216 6642 6489 1438 292 77 25 22 456
25-29 8974 1 18 795 4027 3000 738 157 35 24 179
30-34 3921 1 2 86 498 1677 1250 250 56 15 86
35-39 1700 – 2 17 70 218 761 459 98 29 46
40-44 397 – – 3 3 25 77 174 84 17 14
45-49 11 – – – – – 1 3 7 – –
50 ºi peste – – – – – – – – – – –
è áîëåå
Nedec-
laratã 16 – – – – – – – – – 16
Íå óêà-
çàí
2001
Total 36448 8 725 10407 12480 6597 3115 1196 293 109 1518
Âñåãî
sub 119 2 19 58 10 1 – 2 – – 27
äî 16
16-19 5821 3 476 3388 1269 162 42 18 15 5 443
20-24 15046 2 216 6041 6358 1397 295 76 38 24 599
25-29 9426 1 11 827 4282 3070 733 183 39 21 259
30-34 3994 – – 74 503 1724 1258 265 49 20 101
35-39 1589 – 1 11 46 209 720 457 64 22 59
40-44 409 – 1 4 10 30 65 191 78 16 14
45-49 21 – 1 3 – 2 1 4 9 1 –
50 ºi peste 3 – – 1 – – 1 – 1 – –
è áîëåå
Nedec-
laratã 20 – – – 2 2 – – – – 16
Íå óêà-
çàí

50 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.9. DECEDAÞI PE GRUPE DE VÎRSTÃ ªI SEXE


ÓÌÅÐØÈÅ ÏÎ ÂÎÇPÀÑÒÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎËÓ
Grupa de vîrstã, ani
1990 1995* 1996* 1997 1998 1999 2000 2001
Âîçpàñò, ëåò
Ambele sexe / Îáà ïîëà
Total / Âñåãî 42427 52969 49748 42957 39922 41315 41224 40075
0-4 1939 1543 1359 1182 945 922 862 741
5-9 230 256 186 167 169 147 134 123
10-14 155 178 193 158 151 156 140 141
15-19 296 315 290 273 265 255 254 223
20-24 480 459 446 357 361 372 338 349
25-29 578 560 534 433 455 443 402 387
30-34 792 924 804 646 575 559 480 467
35-39 1058 1415 1388 1030 958 950 894 871
40-44 1153 2109 1956 1582 1406 1490 1452 1514
45-49 1531 2198 2391 2102 2116 2156 2083 2055
50-54 2664 2717 2168 1686 1597 1752 2210 2410
55-59 3336 4359 4036 3362 2809 2802 2719 2368
60-64 4730 5193 4878 4204 3785 4061 4155 3974
65-69 5075 6840 6577 5710 5020 5170 5045 4807
70-74 4155 7257 6771 5900 5713 5898 5978 6055
75-79 5572 5310 5491 5628 5608 5997 6188 5812
80-84 4460 6074 5286 4175 3582 3743 3634 3908
85-89 2726 3513 3405 2999 2970 3151 2932 2636
90-94 1061 1306 1237 1021 1062 991 1025 968
95-99 282 332 271 284 230 258 259 230
100-… 148 85 72 55 31 39 40 33
Nedeclaratã 6 26 9 3 114 3 – 3
Íå óêàçàí
Masculin / Ìóæ÷èíû
Total / Âñåãî 21399 26883 25426 21886 20416 21084 20999 20591
0-4 1117 911 775 705 533 511 507 424
5-9 148 170 107 88 120 83 80 76
10-14 94 100 121 106 94 99 96 100
15-19 194 235 201 189 178 179 178 156
20-24 375 352 340 271 275 286 252 281
25-29 452 435 406 321 340 339 292 297
30-34 584 684 585 453 435 418 351 324
35-39 748 1039 1006 766 707 672 642 642
40-44 778 1469 1395 1111 998 1089 1004 1090
45-49 972 1494 1601 1406 1411 1429 1435 1421
50-54 1631 1728 1339 1042 1030 1126 1431 1557

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 51


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

Continuare Ïðîäîëæåíèå
Grupa de vîrstã, ani
1990 1995* 1996* 1997 1998 1999 2000 2001
Âîçpàñò, ëåò
55-59 1893 2521 2391 1975 1674 1683 1654 1370
60-64 2661 2936 2767 2446 2180 2353 2350 2250
65-69 2489 3524 3493 3001 2632 2765 2659 2598
70-74 1896 3192 3037 2648 2595 2720 2850 2931
75-79 2418 2148 2317 2393 2346 2539 2514 2291
80-84 1638 2303 1962 1588 1376 1394 1369 1499
85-89 911 1206 1159 1029 1088 1053 976 905
90-94 307 350 350 280 304 280 291 308
95-99 66 59 58 61 43 60 63 61
100-… 22 8 8 7 3 3 5 9
Nedeclaratã 5 19 8 – 54 3 – 1
Íå óêàçàí
Feminin / Æåíùèíû
Total / Âñåãî 21028 26086 24322 21071 19506 20231 20225 19484
0-4 822 632 584 477 412 411 355 317
5-9 82 86 79 79 49 64 54 47
10-14 61 78 72 52 57 57 44 41
15-19 102 80 89 84 87 76 76 67
20-24 105 107 106 86 86 86 86 68
25-29 126 125 128 112 115 104 110 90
30-34 208 240 219 193 140 141 129 143
35-39 310 376 382 264 251 278 252 229
40-44 375 640 561 471 408 401 448 424
45-49 559 704 790 696 705 727 648 634
50-54 1033 989 829 644 567 626 779 853
55-59 1443 1838 1645 1387 1135 1119 1065 998
60-64 2069 2257 2111 1758 1605 1708 1805 1724
65-69 2586 3316 3084 2709 2388 2405 2386 2209
70-74 2259 4065 3734 3252 3118 3178 3128 3124
75-79 3154 3162 3174 3235 3262 3458 3674 3521
80-84 2822 3771 3324 2587 2206 2349 2265 2409
85-89 1815 2307 2246 1970 1882 2098 1956 1731
90-94 754 956 887 741 758 711 734 660
95-99 216 273 213 223 187 198 196 169
100-… 126 77 64 48 28 36 35 24
Nedeclaratã 1 7 1 3 60 – – 2
Íå óêàçàí

* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

52 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.10. DECEDAÞI PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES ªI MEDII, în 2001


ÓÌÅÐØÈÅ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ ÑÌÅÐÒÈ â 2001 ãîäó

Urban Rural
Total
Ãîðîäñêàÿ Ñåëüñêàÿ
Âñåãî
ìåñòíîñòü ìåñòíîñòü

Total decedaþi 40075 12844 27231 Âñåãî óìåpøèõ

din care, pe cauze de de- â òîì ÷èñëå ïî ïpè-


ces: ÷èíàì ñìåpòè:

Èíôåêöèîííûå è ïàðàçè-
Boli infecþioase ºi parazitare 628 238 390 òàðíûå áîëåçíè

din care, tuberculoza èç íèõ òóáåðêóëåç îð-


aparatului respirator 514 204 310 ãàíîâ äûõàíèÿ

Çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîá-
Tumori maligne 4655 1962 2693 pàçîâàíèÿ

Boli ale sistemului nervos ºi Áîëåçíè íåðâíîé ñèñòåìû


organelor de simþ 297 91 206 è îðãàíîâ ÷óâñòâ

Áîëåçíè ñèñòåìû êpîâîîá-


Boli ale aparatului circulator 22444 6607 15837 pàùåíèÿ

din care, infarctul acut èç íèõ èíôàðêò ìèî-


al miocardului 886 532 354 êàðäà

Boli ale aparatului respirator 2346 609 1737 Áîëåçíè îpãàíîâ äûõàíèÿ

din care, pneumonie èç íèõ îñòðàÿ ïíåâìî-


acutã 723 266 457 íèÿ

Áîëåçíè îpãàíîâ ïèùåâà-


Boli ale aparatului digestiv 3974 1132 2842 påíèÿ

din care, ciroze ale fica-


tului 3132 797 2335 èç íèõ öèððîçû ïå÷åíè

Accidente, intoxicaþii ºi Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, îò-


traume 3572 1316 2256 pàâëåíèÿ è òpàâìû

Alte boli 2159 889 1270 Äpóãèå áîëåçíè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 53


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.11. RATELE MORTALITÃÞII PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES, în 2001


(numãrul decedaþilor la 100000 locuitori)
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÑÌÅPÒÍÎÑÒÈ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏPÈ×ÈÍÀÌ ÑÌÅPÒÈ â 2001 ãîäó
(÷èñëî óìåpøèõ íà 100000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ)

din care: Populaþia din care:


â òîì ÷èñëå: în vîrstã â òîì ÷èñëå:
Total
aptã de
populaþie
muncã
Âñå
femei Íàñåëåíèå femei
íàñåëå- bãrbaþi bãrbaþi
ìóæ- æåí- òpóäîñïî- ìóæ- æåí-
íèå
÷èíû ùèíû ñîáíîãî ÷èíû ùèíû
âîçpàñòà

Total decedaþi 1103,8 1184,2 1029,8 466,1 688,5 241,1 Âñåãî óìåðøèõ

din care, pe cauze de â òîì ÷èñëå ïî ïðè-


deces: ÷èíàì ñìåðòè:

Boli infecþioase ºi pa- Èíôåêöèîííûå è ïà-


razitare 17,3 28,4 7,1 22,9 36,0 4,4 ðàçèòàðíûå áîëåçíè

din care, tuberculoza èç íèõ òóáåðêóëåç


aparatului respirator 14,2 24,4 4,8 19,5 32,9 3,5 îðãàíîâ äûõàíèÿ

Çëîêà÷åñòâåííûå íî-
Tumori maligne 128,2 149,8 108,4 77,6 97,9 57,2 âîîáðàçîâàíèÿ

Boli ale sistemului Áîëåçíè íåðâíîé ñèñ-


nervos ºi organelor de òåìû è îðãàíîâ
simþ 8,2 11,3 5,3 9,3 13,4 5,2 ÷óâñòâ

Boli ale aparatului cir- Áîëåçíè ñèñòåìû


culator 618,1 578,9 654,2 101,3 150,5 51,8 êðîâîîáðàùåíèÿ

din care, infarctul èç íèõ èíôàðêò


acut al miocardului 24,4 33,1 16,4 15,5 26,6 4,3 ìèîêàðäà

Boli ale aparatului res- Áîëåçíè îpãàíîâ äû-


pirator 64,6 89,0 42,2 28,7 47,6 9,7 õàíèÿ

din care, pneumonie èç íèõ îñòðàÿ ïíåâ-


acutã 19,9 30,0 10,6 17,6 28,6 6,5 ìîíèÿ

Boli ale aparatului di- Áîëåçíè îpãàíîâ ïè-


gestiv 109,5 116,8 102,7 71,3 98,0 44,6 ùåâàpåíèÿ

din care, ciroze ale èç íèõ öèððîçû


ficatului 86,3 83,2 89,1 49,5 63,8 35,2 ïå÷åíè

Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè,
Accidente, intoxicaþii îòðàâëåíèÿ è òðàâ-
ºi traume 98,4 155,7 45,7 108,2 180,2 36,0 ìû

Alte boli 59,5 54,3 64,2 46,8 64,9 32,2 Äpóãèå áîëåçíè

54 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.12. RATELE MORTALITÃÞII PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES, ÎN PROFIL TERITORIAL,


în 2001 (la 100000 locuitori)
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ ÑÌÅÐÒÈ,  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ
â 2001 ãîäó (íà 100000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ)
din care, pe cauze de deces:
â òîì ÷èñëå ïî ïðè÷èíàì ñìåðòè:
Total decedaþi Boli ale apara- Accidente, intoxi-
Tumori maligne Boli ale apara-
Âñåãî óìåðøèõ tului circulator caþii ºi traume
Çëîêà÷åñòâåí- tului digestiv
Áîëåçíè ñèñòå- Íåñ÷àñòíûå
íûå íîâîîáðà- Áîëåçíè îðãàíîâ
ìû êðîâîîáðà- ñëó÷àè, îòðàâëå-
çîâàíèÿ ïèùåâàðåíèÿ
ùåíèÿ íèÿ è òðàâìû
Total / Âñåãî 1103,76 618,15 128,21 109,45 98,38
Municipiul Chiºinãu 778,02 397,87 126,08 62,65 90,64
Judeþele:
Óåçäû:
Bãlþi 1163,09 639,25 147,20 91,78 78,27
Cahul 993,19 528,83 107,97 121,59 96,44
Chiºinãu 1119,76 622,18 117,80 138,70 115,71
Edineþ 1499,38 947,50 147,43 106,42 98,64
Lãpuºna 1104,94 595,38 111,43 128,74 114,68
Orhei 1165,92 668,32 108,40 149,84 92,49
Soroca 1341,27 831,62 146,90 119,47 103,95
Taraclia 1290,53 659,41 171,93 143,63 124,05
Tighina 1228,50 717,90 134,28 130,74 117,20
Ungheni 1112,81 618,66 109,56 127,94 92,70
UTA Gãgãuzia 1139,09 583,36 134,38 121,82 111,15

2.2.13. MORTALITATEA POPULAÞIEI DIN CAUZA OMUCIDERILOR ªI SINUCIDERILOR


(numãrul decedaþilor la 100000 locuitori)
ÑÌÅPÒÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÒ ÓÁÈÉÑÒÂ È ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂ
(÷èñëî óìåðøèõ íà 100000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ)
Anii Omucideri Sinucideri
Ãîäû Óáèéñòâà Ñàìîóáèéñòâà
1980 10,30 19,90
1985 7,66 20,30
1990 9,07 14,80
1995 16,45 18,22
1996 13,54 17,86
1997 13,11 17,13
1998 11,34 15,74
1999 11,24 15,91
2000 11,87 14,95
2001– total / âñåãî 11,21 17,13
din care:
â òîì ÷èñëå:
localitãþi urbane 10,39 15,99
ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü
localitãþi rurale 8,64 17,93
ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

În anul 2001 din cauza omuciderilor ºi sinuciderilor au  2001 ãîäó îò óáèéñòâ è ñàìîóáèéñòâ ïîãèáëî 28,8%
decedat 28,8% din numãrul total de decedaþi din cauza acciden- îò îáùåãî ÷èñëà óìåpøèõ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, îòpàâ-
telor, intoxicaþiilor ºi traumelor. ëåíèé è òpàâì.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 55


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.14. RATELE MORTALITÃÞII DIN CAUZA SINUCIDERILOR, PE GRUPE DE VÎRSTÃ


(numãrul decedaþilor la 100000 locuitori de vîrsta ºi sexul respectiv)
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ ÎÒ ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂ
(÷èñëî óìåpøèõ íà 100000 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëà è âîçpàñòíîé ãpóïïû)

1998 1999 2000 2001

bãrbaþi femei bãrbaþi femei bãrbaþi femei bãrbaþi femei


ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû

Total decedaþi 26,08 6,25 27,61 5,15 26,71 4,11 30,05 5,23
Âñåãî óìåpøèõ

din care:
â òîì ÷èñëå:

localitãþi urbane 24,06 5,78 26,79 6,12 22,72 3,83 27,43 5,60
ãîðîäñêàÿ ìåñò-
íîñòü

localitãþi rurale 27,56 6,59 28,20 4,48 29,60 4,30 31,88 4,97
ñåëüñêàÿ ìåñò-
íîñòü

Din numãrul total –


decedaþi în vîrstã,
ani:
Èç îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè – óìåðøèå â
âîçðàñòå, ëåò:

sub 20 ani 1,58 0,65 3,38 1,67 3,09 0,67 2,99 1,21
ìîëîæå 20 ëåò

20-24 14,45 4,09 14,88 2,68 15,43 2,66 24,91 2,63

25-29 26,79 3,41 28,07 2,42 22,32 3,12 15,55 2,93

30-39 33,48 4,36 31,46 4,15 29,25 1,93 36,41 7,28

40-49 43,23 10,16 49,91 5,51 48,32 4,12 57,30 5,81

50-59 65,57 11,49 66,90 11,67 63,21 9,64 68,80 12,53

60-64 35,79 13,74 52,21 6,78 52,75 15,86 58,66 12,64

65 ºi peste 64,19 15,60 50,67 13,18 53,61 8,45 49,36 8,42


65 è ñòàpøå

În anul 2001 mortalitatea bãrbaþilor din cauza sinuciderilor a  2001 ãîäó ñìåpòíîñòü ìóæ÷èí îò ñàìîóáèéñòâ
fost de 6 ori mai mare decît la femei, iar în vîrsta de 40-49 ani – áûëà â 6 pàç âûøå ñìåpòíîñòè æåíùèí, à â âîçpàñòå
de 10 ori. 40-49 ëåò – â 10 pàç.

56 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.15. MORTALITATEA INFANTILÃ PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES


ÌËÀÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ ÑÌÅÐÒÈ

1990 1995* 1996* 1997 1998 1999 2000 2001


Numãrul copiilor decedaþi în vîrstã sub un an
×èñëî äåòåé, óìåðøèõ â âîçðàñòå äî 1 ãîäà
Total decedaþi 1482 1214 1065 901 738 714 681 597 Âñåãî óìåðøèõ
din care, pe cauze de â òîì ÷èñëå ïî ïðè-
deces: ÷èíàì ñìåðòè:
Boli infecþioase ºi para- Èíôåêöèîííûå è ïà-
zitare 139 113 75 73 51 31 38 25 ðàçèòàðíûå áîëåçíè
Áîëåçíè íåðâíîé ñèñ-
Boli ale sistemului ner- òåìû è îðãàíîâ
vos ºi organelor de simþ 33 28 22 13 4 11 11 4 ÷óâñòâ
Boli ale organelor respi- Áîëåçíè îðãàíîâ äûõà-
ratorii 386 334 256 234 163 186 135 129 íèÿ
Boli ale organelor diges- Áîëåçíè îðãàíîâ ïèùå-
tive 11 9 6 4 2 2 3 2 âàðåíèÿ
Âðîæäåííûå àíîìà-
Anomalii congenitale 353 217 251 199 181 168 166 168 ëèè
Ñîñòîÿíèÿ, âîçíèêàþ-
Stãri care apar în perioa- ùèå â ïåðèíàòàëüíîì
da perinatalã 440 415 352 276 251 226 236 185 ïåðèîäå
Accidente, intoxicaþii ºi Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè,
traume 86 86 71 74 60 56 57 58 îòðàâëåíèÿ è òðàâìû
Copii decedaþi în vîrstã sub 1 an la 10000 nãscuþi-vii
×èñëî äåòåé, óìåðøèõ â âîçðàñòå äî 1 ãîäà íà 10000 ðîäèâøèõñÿ
Total decedaþi 189,9 211,9 201,8 198,0 175,4 182,0 183,0 163,1 Âñåãî óìåðøèõ
din care, pe cauze de â òîì ÷èñëå ïî ïðè-
deces: ÷èíàì ñìåðòè:
Boli infecþioase ºi para- Èíôåêöèîííûå è ïà-
zitare 17,8 19,7 14,2 16,0 12,1 7,9 10,2 6,8 ðàçèòàðíûå áîëåçíè
Áîëåçíè íåðâíîé ñèñ-
Boli ale sistemului ner- òåìû è îðãàíîâ
vos ºi organelor de simþ 4,2 4,9 4,2 2,9 1,0 2,8 3,0 1,1 ÷óâñòâ
Boli ale organelor respi- Áîëåçíè îðãàíîâ äûõà-
ratorii 49,5 58,3 48,5 51,4 38,7 47,4 36,3 35,2 íèÿ
Boli ale organelor diges- Áîëåçíè îðãàíîâ ïèùå-
tive 1,4 1,6 1,1 0,9 0,5 0,5 0,8 0,5 âàðåíèÿ
Âðîæäåííûå àíîìà-
Anomalii congenitale 45,2 37,9 47,6 43,7 43,0 42,8 44,6 45,9 ëèè
Ñîñòîÿíèÿ, âîçíèêàþ-
Stãri care apar în perioa- ùèå â ïåðèíàòàëüíîì
da perinatalã 56,4 72,4 66,7 60,7 59,6 57,6 63,4 50,5 ïåðèîäå
Accidente, intoxicaþii ºi Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè,
traume 11,0 15,0 13,5 16,3 14,3 14,3 15,3 15,8 îòðàâëåíèÿ è òðàâìû
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 57


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.16. CÃSÃTORII CONFORM NAÞIONALITÃÞII SOÞILOR, în 2001


ÁPÀÊÈ ÏÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ ÑÓÏÐÓÃÎÂ â 2001 ãîäó

Naþionalitatea Naþionalitatea soþiei / Íàöèîíàëüíîñòü æåíû


soþului Total
Íàöèîíàëü- Âñåãî Moldoveancã Ucraineancã Rusoaicã Gãgãuzã Bulgãroaicã Evreicã Belarusã
íîñòü ìóæà Ìîëäîâàíêà Óêðàèíêà Ðóññêàÿ Ãàãàóçêà Áîëãàðêà Åâðåéêà Áåëîðóñêà

Total pe republicã / Âñåãî ïî ðåñïóáëèêå


Total 21065 16393 1732 1348 889 391 59 24
Âñåãî
din care:
èç íèõ:
Moldovean 15899 14421 654 485 74 110 30 12
Ìîëäîâàíèí
Ucrainean 1726 695 684 245 42 26 8 3
Óêðàèíåö
Rus 1246 506 237 401 35 31 14 5
Ðóññêèé
Gãgãuz 942 107 30 47 690 60 1 2
Ãàãàóç
Bulgar 389 117 35 48 32 150 1 –
Áîëãàð
Evreu 133 58 26 36 2 4 5 –
Åâðåé
Belarus 31 11 5 13 1 1 – –
Áåëîðóñ
Mediul urban / Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü
Total 9727 6661 1108 1126 360 212 53 21
Âñåãî
din care:
èç íèõ:
Moldovean 6266 5155 462 405 48 62 28 11
Ìîëäîâàíèí
Ucrainean 1064 462 325 199 29 20 6 2
Óêðàèíåö
Rus 1035 421 197 337 25 25 12 3
Ðóññêèé
Gãgãuz 379 59 17 37 230 30 1 1
Ãàãàóç
Bulgar 202 53 26 38 16 62 1 –
Áîëãàð
Evreu 122 55 23 32 1 4 5 –
Åâðåé
Belarus 27 8 4 13 1 1 – –
Áåëîðóñ

58 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Continuare Ïðîäîëæåíèå
Naþionalitatea Naþionalitatea soþiei / Íàöèîíàëüíîñòü æåíû
soþului Total
Íàöèîíàëü- Âñåãî Moldoveancã Ucraineancã Rusoaicã Gãgãuzã Bulgãroaicã Evreicã Belarusã
íîñòü ìóæà Ìîëäîâàíêà Óêðàèíêà Ðóññêàÿ Ãàãàóçêà Áîëãàðêà Åâðåéêà Áåëîðóñêà

Mediul rural / Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü


Total 11338 9732 624 222 529 179 6 3
Âñåãî
din care:
èç íèõ:
Moldovean 9633 9266 192 80 26 48 2 1
Ìîëäîâàíèí
Ucrainean 662 233 359 46 13 6 2 1
Óêðàèíåö
Rus 211 85 40 64 10 6 2 2
Ðóññêèé
Gãgãuz 563 48 13 10 460 30 – 1
Ãàãàóç
Bulgar 187 64 9 10 16 88 – –
Áîëãàð
Evreu 11 3 4 3 1 – – –
Åâðåé
Belarus 4 3 1 – – – – –
Áåëîðóñ

2.2.17. CÃSÃTORII CONFORM STÃRII CIVILE ANTERIOARE A SOÞILOR1


ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÅ ÁPÀÊÈ ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÈÞ ÂÑÒÓÏÀÞÙÈÕ Â ÁPÀÊ1
Femei Bãrbaþi Numãrul
Ponderea Ponderea
Æåíùèíû Ìóæ÷èíû cãsãtorii-
celor ne- celor ne-
lor în-
cãsãtori- cãsãtoriþi,
Anii necãsã- cheiate
te, % %
Ãîäû divorþate necãsã- divorþaþi ×èñëî
torite vãduve
pàçâå- Äîëÿ íå- vãduvi
pàçâå- Äîëÿ õî-
íåçà- âäîâûå
toriþi çàêëþ-
äåííûå çàìóæ- õîëîñòûå âäîâöû äåííûå ëîñòûõ,
ìóæíèå ÷åííûõ
íèõ, â % â%
ápàêîâ
1985 35010 1271 4620 85,6 33755 1362 5784 82,5 40901
1990 34500 1240 5029 84,5 33189 1309 6273 81,3 40809
1995* 26962 873 4869 82,3 25974 870 5860 79,2 32775
1996* 21242 707 4054 81,4 20576 739 4693 78,9 26089
1997 18444 605 2993 83,4 17847 605 3597 80,7 22106
1998 18140 566 2997 83,2 17710 533 3523 81,2 21814
1999 19811 554 3006 84,2 19384 480 3599 82,4 23524
2000 18050 503 2992 83,2 17718 490 3431 81,7 21684
2001 17586 467 2957 83,5 17187 445 3415 81,6 21065
1 1
Datele pentru anii 1990, 1995-2001 sînt prezentate fãrã persoane- Äàííûå çà 1990, 1995-2001ãã. ïðèâåäåíû áåç ëèö, íå óêàçàâ-
le care n-au indicat starea civilã øèõ ñåìåéíîå ïîëîæåíèå
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 59


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.18. GRUPA DE VÎRSTÃ A SOÞILOR LA PRIMA CÃSÃTORIE, în 2001


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÑÓÏÐÓÃÎÂ, ÑÎÑÒÎßÙÈÕ Â ÏÅÐÂÎÌ ÁPÀÊÅ ÏÎ ÂÎÇPÀÑÒÍÛÌ ÃPÓÏÏÀÌ â 2001 ãîäó

Grupa de Grupa de vîrstã a soþului, ani / Âîçpàñòíàÿ ãpóïïà ìóæà, ëåò


vîrstã a
Nede-
soþiei, ani
Total claratã
Âîçpàñò- 60 ani ºi Íå óêà-
Âñåãî
íàÿ ãpóï- sub 20 peste
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 çàíà
ïà æåíû, äî 20 60 ëåò è
ëåò ñòàpøå

Total 16076 838 9176 4676 887 251 90 26 19 8 102 3


Âñåãî

sub 20 5600 548 3852 1075 105 12 5 1 1 – 1 –


äî 20

20-24 8344 263 4831 2728 411 82 20 6 2 – 1 –

25-29 1619 25 442 794 260 71 20 4 1 1 1 –

30-34 267 2 40 63 89 56 11 5 1 – – –

35-39 80 – 9 13 16 24 13 5 – – – –

40-44 38 – 2 3 5 5 17 1 4 1 – –

45-49 13 – – – 1 1 3 2 4 1 1 –

50-54 9 – – – – – 1 – 4 2 2 –

55-59 9 – – – – – – 1 1 1 6 –

60 ani ºi
peste 94 – – – – – – 1 1 2 90 –
60 ëåò è
ñòàpøå

Nedecla-
ratã 3 – – – – – – – – – – 3
Íå óêà-
çàíà

60 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.2.19. STRUCTURA DIVORÞURILOR CONFORM DURATEI CÃSÃTORIEI


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ PÀÇÂÎÄÎÂ ÏÎ ÏPÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁPÀÊÀ
în procente â ïðîöåíòàõ

inclusiv cu durata cãsãtoriei, ani


Divorþuri â òîì ÷èñëå ñ ïpîäîëæèòåëüíîñòüþ ápàêà, ëåò
înregistrate – total
Anii
Âñåãî
Ãîäû
çàpåãèñòpèpîâàíî
pàçâîäîâ pînã la 1 20 ºi peste
1-4 5-9 10-14 15-19
äî 1 20 è áîëåå

1975 100,0 4,2 34,9 24,7 23,7 12,5

1980 100,0 4,2 32,2 27,8 13,9 7,5 14,4

19851 100,0 3,8 33,9 28,4 15,3 7,3 11,0

19901 100,0 4,8 31,4 25,5 15,3 10,2 12,1

19951 100,0 3,3 32,5 26,1 15,4 10,2 12,3

19961 100,0 3,0 31,5 27,3 16,3 10,0 11,7

19971 100,0 3,1 27,8 28,7 17,5 10,8 11,8

19981 100,0 3,4 25,0 29,6 15,8 11,5 13,5

1999 100,0 4,1 23,6 30,2 16,9 11,8 13,4

2000 100,0 4,3 21,7 30,4 17,6 11,8 14,2

2001 – total 100,0 3,4 23,5 29,2 18,1 11,3 14,5


âñåãî

din care:
â òîì ÷èñëå:

mediul urban 100,0 3,5 23,9 28,1 17,9 11,2 15,4


ãîðîäñêàÿ
ìåñòíîñòü

mediul rural 100,0 3,1 22,5 31,6 18,5 11,4 12,9


ñåëüñêàÿ
ìåñòíîñòü

1 1
Fãrã persoanele care n-au indicat durata cãsãtoriei Áåç ëèö, íå óêàçàâøèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü áðàêà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 61


MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

2.2.20. DIVORÞURI CONFORM NUMÃRULUI COPIILOR COMUNI, ÎN PROFIL TERITORIAL, în 2001


ÐÀÇÂÎÄÛ ÏÎ ×ÈÑËÓ ÎÁÙÈÕ ÄÅÒÅÉ Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ â 2001 ãîäó

inclusiv: / â òîì ÷èñëå: Numãrul


Divorþuri – copiilor co-
total cu 4 copii muni – total
Ðàçâîäû – fãrã copii cu 1 copil cu 2 copii cu 3 copii
ºi peste ×èñëî îáùèõ
âñåãî ñ 1 ðåáåí- ñ 2 äåòü- ñ 3 äåòü- äåòåé –
áåç äåòåé ñ 4 äåòü-
êîì ìè ìè âñåãî
ìè è áîëåå

Total 10808 4556 4278 1706 221 47 8565


Âñåãî

Mediul urban 7309 3313 2922 965 90 19 5216


Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 3499 1243 1356 741 131 28 3349


Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Municipiul Chiºinãu 3609 1690 1440 433 38 8 2461

Judeþele:
Óåçäû:

Bãlþi 1319 588 518 193 16 4 970

Cahul 551 227 198 108 15 3 471

Chiºinãu 863 308 364 155 28 8 791

Edineþ 705 318 286 89 9 3 504

Lãpuºna 660 248 243 141 23 5 622

Orhei 553 176 250 104 20 3 530

Soroca 712 301 298 96 13 4 545

Taraclia 108 39 44 24 1 – 95

Tighina 532 187 207 117 18 3 509

Ungheni 632 276 193 139 22 2 545

UTA Gãgãuzia 485 159 203 103 16 4 474

Localitãþile din partea


stîngã a Nistrului ºi mu-
nicipiul Bender1 79 39 34 4 2 – 48
Íàñåëåííûå ïóíêòû
ëåâîáåðåæüÿ Äíåñòðà
è ìóíèöèïèé Áåíäåð1

1 1
Inclusiv cazuri aparte de înregistrare a actelor de stare civilã Âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå ñëó÷àè ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ

62 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


2.3. MIªCAREA MIGRATORIE A POPULAÞIEI
ÌÈÃPÀÖÈÎÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 63 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 63 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
2.3.1. Caracteristica sociodemograficã a imi- Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòå-
granþilor..................................................... 64 ðèñòèêà èììèãðàíòîâ
2.3.2. Repartizarea imigranþilor conform cetã- Ðàñïðåäåëåíèå èììèãðàíòîâ ïî ãðàæ-
þeniei.......................................................... 65 äàíñòâó
Ýìèãpàíòû ïî ñòpàíàì ïpåäïîëàãàå-
2.3.3. Emigranþi conform þãrii de destinaþie ..... 65 ìîãî ìåñòà æèòåëüñòâà

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Baza de date automatizatã a Departamentului Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ áàçà äàííûõ Äåïàð-
Tehnologii Informaþionale ºi datele Serviciului de òàìåíòà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è äàí-
Stat Migraþiune al Republicii Moldova. íûå Ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.
Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Miºcarea migratorie a populaþiei reprezintã •Ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ – ïåðåäâèæåíèå


acea formã a mobilitãþii în spaþiu dintr-o unitate geo- ëþäåé ÷åðåç ãðàíèöû òåððèòîðèé, ñâÿçàííîå ñ
graficã în alta, care presupune, în general, schimba- ïåðåìåíîé ìåñòà æèòåëüñòâà: â îñíîâíîì
rea domiciliului de la locul de origine la locul de des- ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ íà äðóãîå ïðåäïîëàãàå-
tinaþie. Aceasta se compune din migraþiunea internã ìîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Âêëþ÷àåò âíóòðåí-
ºi migraþiunea externã. íþþ è âíåøíþþ ìèãðàöèþ.

Migrator internaþional se considerã persoa- •
Ìåæäóíàðîäíûé ìèãðàíò – ëèöî, êîòî-
na care ºi-a schimbat þara de origine. ðîå ñìåíèëî ñòðàíó îáû÷íîãî ïðîæèâàíèÿ.

Evidenþa migranþilor internaþionali e þinu- •Ó÷åò ìåæäóíàpîäíûõ ìèãpàíòîâ îñó-
tã de Departamentul Tehnologii Informaþionale. ùåñòâëÿåò Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííûõ
Baza acestei evidenþe e sistemul de vize ºi permise. òåõíîëîãèé. Îñíîâà ýòîãî ó÷åòà – ñèñòåìà âèç
è pàçpåøåíèé.
• Emigranþi se considerã persoanele care au •Ýìèãpàíòàìè ñ÷èòàþòñÿ ëèöà, ïîëó÷èâ-
primit permis de plecare din þarã pentru a se stabili øèå pàçpåøåíèå íà âûåçä çà ïðåäåëû ðåñïóáëèêè
cu domiciliul permanent în strãinãtate (inclusiv ce- íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ ïî-
tãþenii strãini cu domiciliul permanent pe teritoriul ñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ìîëäî-
Moldovei ºi apatrizii). âû èíîñòðàíöåâ è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà).
•Imigranþi se considerã persoanele care au •
Èììèãpàíòàìè ñ÷èòàþòñÿ ëèöà, ïîëó-
primit vizã de reºedinþã în þarã. ÷èâøèå ðàçðåøåíèå íà âúåçä â ñòðàíó.
•Evidenþa imigranþilor se efectueazã în baza •Ó÷åò èììèãpàíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Regulilor de ºedere a cetãþenilor strãini ºi apatrizi- ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðåáûâàíèÿ èíîñ-
lor în Republica Moldova. òðàííûõ ëèö è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 63


MIªCAREA MIGRATORIE A POPULAÞIEI

2.3.1. CARACTERISTICA SOCIODEMOGRAFICÃ A IMIGRANÞILOR


ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
persoane ÷åëîâåê

1997 1998 1999 2000 2001

Numãrul imigranþilor – ×èñëåííîñòü èììè-


total 1624 1558 1517 1321 1293 ãðàíòîâ – âñåãî

din care: èç íèõ:

bãrbaþi 1013 1016 1088 1007 955 ìóæ÷èíû

femei 611 542 429 314 338 æåíùèíû

copii pînã la 16 ani 55 26 49 24 22 äåòè äî 16 ëåò

pensionari 126 65 59 33 36 ïåíñèîíåðû

Motivul stabilirii cu
traiul Öåëü ïðèáûòèÿ

imigraþia familialã 747 498 364 290 323 ñåìåéíàÿ èììèãðàöèÿ

la studii 745 866 824 740 679 íà ó÷åáó

la muncã 126 188 327 291 291 íà ðàáîòó

alte motive 6 6 2 – – äðóãèå ïðè÷èíû

Nivelul de studii al Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ


imigranþilor: èììèãðàíòîâ:

superioare 271 292 314 327 356 âûñøåå

medii speciale 188 133 135 134 126 ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

medii generale 1035 1046 1006 816 767 ñðåäíåå îáùåå

medii incomplete 84 40 21 23 16 íåïîëíîå ñðåäíåå

íà÷àëüíîå èëè íå
primare sau fãrã studii 46 47 41 21 28 èìåþò îáðàçîâàíèÿ

64 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÌÈÃPÀ ÈÎÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß

2.3.2. REPARTIZAREA IMIGRANÞILOR CONFORM CETÃÞENIEI


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÈÌÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÏÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÓ
persoane ÷åëîâåê
1997 1998 1999 2000 2001
Au sosit în Republica Ïðèáûëî â Ðåñïóáëèêó
Moldova – total 1624 1558 1517 1321 1293 Ìîëäîâà – âñåãî
din care, cetãþenii þãri-
lor: èç íèõ ãðàæäàíå:
Bulgaria 31 11 69 65 48 Áîëãàðèè
China 13 14 17 17 23 Êèòàÿ
Iordania 141 160 168 137 112 Èîðäàíèè
Israel 17 14 9 12 38 Èçðàèëÿ
azahstan 13 25 15 16 31 Êàçàõñòàíà
Palestina 16 19 21 11 12 Ïàëåñòèíû
Rom nia 141 183 139 104 99 Ðóìûíèè
Rusia 202 187 133 70 52 Ðîññèè
Siria 199 171 187 232 215 Ñèðèè
S.U.A. 46 67 63 52 56 ÑØÀ
Sudan 29 43 50 33 38 Ñóäàíà
Turcia 101 108 198 154 110 Òóðöèè
Ucraina 342 385 255 195 224 Óêðàèíû
Altor þãri 333 171 193 223 235 Äðóãèõ ñòðàí

2.3.3. EMIGRANÞI CONFORM ÞÃRII DE DESTINAÞIE


ÝÌÈÃPÀÍÒÛ ÏÎ ÑÒPÀÍÀÌ ÏPÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÃÎ ÌÅÑÒÀ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ*
persoane ÷åëîâåê
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Plecaþi din Republica ûåõàëî èç Ðåñïóáëèêè
Moldova – total 5432 4720 5503 4783 6318 9128 6446 Ìîëäîâà – âñåãî
din aceºtia, în: èç íèõ â:
Australia 43 33 8 6 21 2 4 Àâñòðàëèþ
Bulgaria 3 8 42 45 19 27 3 Áîëãàðèþ
Canada 47 48 61 32 100 71 64 Êàíàäó
Germania 1625 1286 2419 1406 1258 1396 861 Ãåðìàíèþ
Israel 2266 1762 1193 784 1338 1110 482 Èçðàèëü
Polonia 11 8 13 6 12 12 2 Ïîëüøó
Rom nia 7 8 28 15 26 16 20 Ðóìûíèþ
Rusia 502 954 3087 2575 Ðîññèþ
S.U.A. 1379 1482 1314 1350 1241 1115 941 ÑØÀ
Ucraina 477 1097 1947 1350 Óêðàèíó
Alte þãri 51 85 425 160 252 345 144 Äpóãèå ñòðàíû
* Datele sînt prezentate în ansamblu pe republicã * Äàííûå ïðèâåäåíû â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 65


3. FORÞA DE MUNCà ÐÀÁÎ×Àß ÑÈËÀ

3.1. POPULAÞIE OCUPATÃ


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 68 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 68 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
3.1.1. Repartizarea populaþiei dupã participarea Ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî ýêîíîìè-
la activitatea economicã............................. 69 ÷åñêîé àêòèâíîñòè
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî
3.1.2. Repartizarea populaþiei ocupate pe tipuri íàñåëåíèÿ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
de activitãþi economice .............................. 70 òåëüíîñòè
3.1.3. Populaþie ocupatã pe principalele tipuri Çàíÿòîå íàñåëåíèå ïî îñíîâíûì âèäàì
de activitãþi economice (grafic)................. 72 ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ãðàôèê)
3.1.4. Ponderea populaþiei ocupate, pe forme Óäåëüíûé âåñ çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ïî
de proprietate (grafic) ................................ 72 ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè (ãðàôèê)
3.1.5. Repartizarea populaþiei ocupate pe forme Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî
de proprietate.............................................. 73 íàñåëåíèÿ ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè
Ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî ýêîíîìè-
3.1.6. Repartizarea populaþiei dupã participarea ÷åñêîé àêòèâíîñòè è ïî òèïó ìåñòíîñ-
la activitatea economicã, pe medii............ 74 òè
3.1.7. Structura populaþiei dupã participarea la Ñòðóêòóðà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî
activitatea economicã, pe sexe, medii ºi íàñåëåíèÿ ïî ïîëó, òèïó ìåñòíîñòè è
grupe de vîrstã, în 2001 ............................ 75 âîçðàñòó â 2001 ãîäó
3.1.8. Structura populaþiei ocupate pe grupe de Ñòðóêòóðà çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ïî âîç-
vîrstã ºi niveluri de instruire, în 2001......... 76 ðàñòó è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ â 2001 ãîäó
3.1.9. Structura populaþiei ocupate pe grupe de Ñòðóêòóðà çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ïî
vîrstã ºi grupe de ocupaþii, în 2001.......... 77 âîçðàñòó è ãðóïïàì çàíÿòèé â 2001 ãîäó
3.1.10.Repartizarea salariaþilor pe tipuri de acti- Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó
vitãþi economice ......................................... 78 ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Óäåëüíûé âåñ æåíùèí, ðàáîòàþùèõ ïî
3.1.11.Ponderea femeilor salariate, pe tipuri de íàéìó, ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
activitãþi economice.................................... 80 òåëüíîñòè

66 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Pagina
Ñòðàíèöà

3.1.12.Repartizarea salariaþilor pe forme de pro- Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó ïî


prietate ºi pe tipuri de activitãþi ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè è ïî âèäàì ýêî-
economice, în 2001 .................................... 81 íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2001 ãîäó
3.1.13.Miºcarea salariaþilor pe tipuri de Äâèæåíèå ðàáîòàþùèõ ïî âèäàì ýêî-
activitãþi economice, în 2001 .................... 82 íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2001 ãîäó
3.1.14.Ocuparea incompletã a forþei de muncã, Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü ðàáî÷åé ñèëû ïî
pe tipuri de activitãþi economice, la sfîr- âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà
ºitul anului 2001 ........................................ 83 êîíåö 2001 ãîäà

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Rapoartele statistice parvenite de la unitãþile Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü õîçÿéñò-
economice ºi sociale cu dreptul de persoanã juridicã âóþùèõ è ñîöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ
de toate tipurile de activitãþi ºi toate formele de pro- äåÿòåëüíîñòè è âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñ
prietate. ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Investigaþia selectivã a gospodãriilor privind Âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå äîìàøíèõ õî-
problemele ocupaþiei ºi ºomajului (ancheta forþei de çÿéñòâ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè è áåçðàáîòè-
muncã). öû (àíêåòà ðàáî÷åé ñèëû).
Datele Ministerului Muncii ºi Protecþiei Socia- Äàííûå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé
le. çàùèòû.

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Populaþie activã din punct de vedere eco- • Àêòèâíîå íàñåëåíèå ñ ýêîíîìè÷åñêîé


nomic – persoane care furnizeazã forþa de muncã òî÷êè çðåíèÿ – ëèöà, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ðà-
disponibilã pentru producþia de bunuri ºi servicii, áî÷óþ ñèëó äëÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã,
incluzînd populaþia ocupatã ºi ºomerii. âêëþ÷àÿ çàíÿòîå íàñåëåíèå è áåçðàáîòíûõ.
• Populaþie ocupatã – persoane care desfãºoa- • Çàíÿòîå íàñåëåíèå – ëèöà, êîòîðûå îñó-
rã o activitate economicã sau socialã producãtoare ùåñòâëÿþò êàêóþ-ëèáî ýêîíîìè÷åñêóþ èëè ñî-
de bunuri ºi servicii în scopul obþinerii unor venituri öèàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðîèçâîäÿùóþ òîâàðû
în formã de salarii sau alte beneficii. è óñëóãè â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà â âèäå çàðà-
áîòíîé ïëàòû èëè äðóãèõ ïðèáûëåé.
Pentru anii 1996-1999 populaþia ocupatã a fost Çà 1996-1999 ãîäû ÷èñëåííîñòü çàíÿòîãî
calculatã în baza balanþei forþei de muncã, pentru anii íàñåëåíèÿ ðàññ÷èòûâàëàñü íà îñíîâå áàëàíñà
2000-2001 – în baza anchetei forþei de muncã. òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, çà 2000-2001 ãîäû – íà îñ-
íîâå àíêåòû ðàáî÷åé ñèëû.
• Salariaþi – persoane care-ºi exercitã activita- • Íàåìíûå ðàáîòíèêè – ëèöà, êîòîðûå
tea în baza unui contract de muncã, în schimbul unei îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå
remuneraþii în formã de salariu, în bani sau în naturã. òðóäîâîãî äîãîâîðà è çà êîòîðóþ îíè ïîëó-
÷àþò îïëàòó â âèäå çàðàáîòíîé ïëàòû â äå-
íåæíîé èëè íàòóðàëüíîé ôîðìå.
În tabelele despre numãrul mediu anual al sala-  òàáëèöàõ î ñpåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè
riaþilor sînt indicate date despre numãrul lucrãtorilor pàáîòàþùèõ ïpèâåäåíû äàííûå, â êîòîpûõ ó÷-
incluºi în lista întreprinderilor, instituþiilor ºi organi- òåíû pàáîòíèêè, ñîñòîÿùèå â ñïèñî÷íîì ñî-
zaþiilor cu numãrul de 20 ºi mai multe persoane, in- ñòàâå ïpåäïpèÿòèé, ó÷påæäåíèé è îpãàíèçàöèé
clusiv cei care au absentat din cauza bolii, s-au aflat ñ ÷èñëåííîñòüþ 20 è áîëåå ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ è
în concedii anuale ºi suplimentare. òåõ pàáîòíèêîâ, êîòîpûå îòñóòñòâîâàëè ïî
áîëåçíè, íàõîäèëèñü â åæåãîäíûõ è äîïîëíè-
òåëüíûõ îòïóñêàõ.
Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 67
POPULAÞIE OCUPATÃ

• ªomeri conform clasificãrii Biroului Inter- • Áåçðàáîòíûå ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ


naþional al Muncii (BIM) – persoane în vîrstã de Ìåæäóíàðîäíîãî áþðî òðóäà (ÌÁÒ) – ëèöà
15 ani ºi peste, care în cursul perioadei de referinþã 15-òè ëåò è ñòàðøå, êîòîðûå â òå÷åíèå îò-
îndeplinesc concomitent urmãtoarele condiþii: ÷åòíîãî ïåðèîäà îäíîâðåìåííî âûïîëíÿþò ñëå-
äóþùèå óñëîâèÿ:
– nu au un loc de muncã ºi nu desfãºoarã o – íå èìåþò ìåñòà ðàáîòû è íå îñóùåñò-
activitate în scopul obþinerii unor venituri; âëÿþò êàêóþ-ëèáî äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ
ïîëó÷åíèÿ äîõîäà;
– sînt în cãutarea unui loc de muncã, utilizînd – èùóò ðàáîòó, èñïîëüçóÿ â ïîñëåäíèå íå-
în ultimele sãptãmîni diferite metode pentru äåëè ðàçíûå ìåòîäû, ÷òîáû íàéòè åå;
a-l gãsi;
– sînt disponibili sã înceapã lucrul în urmãtoa- – ãîòîâû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå â áëèæàé-
rele 15 zile, dacã s-ar gãsi un loc de muncã. øèå 15 äíåé, åñëè íàéäåòñÿ ðàáîòà.
• ªomeri înregistraþi – persoane apte de mun- • Çàðåãèñòðèðîâàííûå áåçðàáîòíûå –
cã, în vîrstã aptã de muncã, care nu au un loc de mun- òðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå â òðóäîñïîñîáíîì
cã, un alt venit legal ºi sînt înregistraþi la oficiile for- âîçðàñòå, êîòîðûå íå èìåþò ðàáîòû, çàêîí-
þei de muncã ca persoane în cãutare de lucru ºi care íîãî äîõîäà è çàðåãèñòðèðîâàíû â öåíòðå çàíÿ-
dau dovadã cã doresc sã se încadreze în muncã. òîñòè íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ëèö, èùóùèõ ðàáî-
òó è æåëàþùèõ òðóäîóñòðîèòüñÿ.
• Rata ºomajului reprezintã ponderea numã- • Óðîâåíü áåçðàáîòèöû îïðåäåëÿåòñÿ êàê
rului total de ºomeri în numãrul populaþiei econo- óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ â ÷èñ-
mic active. ëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
• În numãrul populaþiei economic inactive •  ÷èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâ-
sînt incluºi copiii, elevii, studenþii, pensionarii (de íîãî íàñåëåíèÿ âêëþ÷àþòñÿ äåòè, ó÷àùèåñÿ,
toate categoriile), casnicele (care desfãºoarã numai ñòóäåíòû, ïåíñèîíåðû (âñåõ êàòåãîðèé), äîìî-
activitãþi casnice în gospodãrie), persoanele întreþi- õîçÿéêè (êîòîðûå çàíÿòû âåäåíèåì äîìàøíåãî
nute de alte persoane ori de stat sau care se întreþin õîçÿéñòâà), ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñîäåðæàíèè
din alte venituri. äðóãèõ ãðàæäàí èëè ãîñóäàðñòâà, èëè êîòîðûå
ñîäåðæàòñÿ çà ñ÷åò ïðî÷èõ äîõîäîâ.
• Ratã de activitate – raportul dintre populaþia • Óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè –
economic activã ºi populaþia totalã. îòíîøåíèå ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
• Ratã de ocupare – raportul dintre populaþia • Óðîâåíü çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ – îòíî-
ocupatã ºi populaþia totalã. øåíèå çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ.

68 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.1. REPARTIZAREA POPULAÞIEI DUPÃ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICÃ


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mii persoane
Òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Total populaþie 3604 3599 3654 3652 3646 3639 3631 Âñå íàñåëåíèå

din care: â òîì ÷èñëå:

Populaþie economic acti- Ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå


vã1 1696 1686 1671 1809 1682 1655 1617 íàñåëåíèå1

Populaþie ocupatã în Íàñåëåíèå, çàíÿòîå â


economie 1673 1660 1646 1642 1495 1515 1499 ýêîíîìèêå

ªomeri, BIM – – – 167 187 140 118 Áåçðàáîòíûå, ÌÁÒ

â òîì ÷èñëå çàðå-


inclusiv ºomeri înre- ãèñòðèðîâàííûå
gistraþi2 23 26 25 34 35 34 32 áåçðàáîòíûå2

Populaþie economic inacti- Ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâ-


vã 1908 1913 1983 1843 1964 1984 2014 íîå íàñåëåíèå

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû,
Rata ºomajului, BIM – – – 9,2 11,1 8,5 7,3 ÌÁÒ

â òîì ÷èñëå óðîâåíü


inclusiv rata ºomajului çàðåãèñòðèðîâàííîé
înregistrat 1,4 1,5 1,5 1,9 2,1 2,1 2,0 áåçðàáîòèöû

În procente faþã de numãrul total al populaþiei


 ïðîöåíòàõ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ

Total populaþie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñå íàñåëåíèå

Ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå
Populaþie economic activã 47,1 46,8 45,7 49,5 46,1 45,4 44,5 íàñåëåíèå

Populaþie ocupatã în Íàñåëåíèå, çàíÿòîå â


economie 46,5 46,1 45,0 45,0 41,0 41,6 41,2 ýêîíîìèêå

ªomeri, BIM – – – 4,5 5,1 3,8 3,2 Áåçðàáîòíûå, ÌÁÒ

Çàðåãèñòðèðîâàííûå
ªomeri înregistraþi 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 áåçðàáîòíûå

Populaþie economic inacti- Ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâ-


vã 52,9 53,2 54,3 50,5 53,9 54,6 55,5 íîå íàñåëåíèå
1 1
Începînd cu anul 1998, populaþia economic activã a fost calculatã Íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå ðàññ÷è-
reieºind din numãrul ºomerilor conform clasificãrii BIM òàíî èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ ñîãëàñíî îïðåäåëå-
íèþ ÌÁÒ
2 2
Media pe an  ñðåäíåì çà ãîä

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 69


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.2. REPARTIZAREA POPULAÞIEI OCUPATE PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÂÈÄÀÌ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mii persoane
Òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Total 1660 1646 1642 1495 1515 1499 Âñåãî

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia vînatu- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà


lui ºi silviculturã 710 683 749 730 765 763 è ëåñîâîäñòâî

Pescuit 1 1 1 1 1 1 Ðûáîëîâñòâî

Industrie 195 191 182 160 161 165 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea carierelor 4 4 4 3 2 2 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
Industria prelucrãtoare 169 167 155 135 136 137 ìûøëåííîñòü

Energie electricã, gaze ºi Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è âî-


apã 22 20 23 22 23 26 äîñíàáæåíèå

Construcþii 55 52 58 44 44 43 Ñòðîèòåëüñòâî

Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîð-


Comerþ cu ridicata ºi cu amã- ãîâëÿ; ðåìîíò àâòîìîáè-
nuntul; repararea autovehicu- ëåé, ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ
lelor, motocicletelor, a bunu- òîâàðîâ è ïðåäìåòîâ
rilor casnice ºi personale 256 258 190 135 146 145 ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Hoteluri ºi restaurante 15 18 18 15 17 19 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû

Transporturi, depozitare ºi co- Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õî-


municaþii 66 72 77 70 64 64 çÿéñòâî è ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè÷åñò-
Activitãþi financiare 11 10 10 10 9 9 âî

Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
Tranzacþii imobiliare 36 36 37 35 34 36 èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
Administraþie publicã ºi apã- íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
rare; asistenþã socialã obliga- íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
torie 30 48 52 49 50 50 íèå

Învãþãmînt 155 151 148 137 129 101 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöèàëü-
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 94 91 88 80 71 71 íûå óñëóãè

Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå, ñî-


Alte activitãþi de servicii co- öèàëüíûå è ïåðñîíàëüíûå
lective, sociale ºi personale 36 35 32 29 24 32 óñëóãè

70 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Continuare Ïðîäîëæåíèå

1996 1997 1998 1999 2000 2001

În procente faþã de total


 ïðîöåíòàõ ê èòîãó

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia vînatu- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà


lui ºi silviculturã 42,8 41,5 45,6 48,8 50,5 50,9 è ëåñîâîäñòâî

Pescuit 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Ðûáîëîâñòâî

Industrie 11,7 11,6 11,0 10,7 10,6 11,0 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea carierelor 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
Industria prelucrãtoare 10,2 10,1 9,4 9,0 9,0 9,2 ìûøëåííîñòü

Energie electricã, gaze ºi Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è âî-


apã 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 äîñíàáæåíèå

Construcþii 3,3 3,2 3,5 2,9 2,9 2,9 Ñòðîèòåëüñòâî

Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîð-


Comerþ cu ridicata ºi cu amã- ãîâëÿ; ðåìîíò àâòîìîáè-
nuntul; repararea autovehicu- ëåé, ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ
lelor, motocicletelor, a bunu- òîâàðîâ è ïðåäìåòîâ ëè÷-
rilor casnice ºi personale 15,4 15,7 11,6 9,0 9,6 9,7 íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Hoteluri ºi restaurante 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû

Transporturi, depozitare ºi co- Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õî-


municaþii 4,0 4,4 4,7 4,7 4,2 4,3 çÿéñòâî è ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè÷åñò-
Activitãþi financiare 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 âî

Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
Tranzacþii imobiliare 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
Administraþie publicã ºi apã- íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
rare; asistenþã socialã obliga- íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
torie 1,8 2,9 3,2 3,3 3,3 3,3 íèå

Învãþãmînt 9,3 9,2 9,0 9,2 8,5 6,7 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöèàëü-
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 5,7 5,5 5,3 5,4 4,7 4,7 íûå óñëóãè

Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå, ñî-


Alte activitãþi de servicii co- öèàëüíûå è ïåðñîíàëüíûå
lective, sociale ºi personale 2,2 2,1 2,0 1,9 1,6 2,1 óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 71


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.3. POPULAÞIE OCUPATÃ PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE


ÇÀÍßÒÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
%
100 aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
37,5
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
35,9
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 35,1
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
80 aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
42,2
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 39,7
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
43,7
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
2,9

 2,9
60
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaa

 2,9


aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 3,5
3,3
aaaaaaaaaaaaaaa


3,2 10,6 11,0 10,7
11,1 aaaaaaaaaaa
a a a a a a
aaaaaaaaaaa
a a a a a a
11,7 11,6 aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
40 aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a50,6 a a a a
a a51,0
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaa48,9
a a a a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaa45,7
aaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaa42,8
a a a a aaaaaa a
aaa41,5 aaaa aaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
20 aaaaaaaaaaaaa
a a a a aa a
a aaaa a a a a
a aaaaaaaa a
aaaa a a a a
a aaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a
a a a a a a
aaaaaaaaaaa
a a a a a a
aaaaaaaaaa a
a a a a a a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a a aaaaaaaa a a aaaaaaaa a a a a a a a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
a a a a a a aa a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
0 aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa

1996 1997 1998 1999 2000 2001


aaa Agriculturã Industrie Construcþii


 aaaa Servicii
a a 
 aaaa
aaa Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî Ïðîìûøëåííîñòü 
 Ñòðîèòåëüñòâî aaaa
aaaa
Óñëóãè

3.1.4. PONDEREA POPULAÞIEI OCUPATE, PE FORME DE PROPRIETATE


ÓÄÅËÜÍÛÉ ÂÅÑ ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

59,6%
71,0%

0,4% aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa 2,0% aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6,1%


aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23,0%
a a a a a a a a a a a a

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a
a 33,9%
a a a a a a a a a a a a a a a a a 


4,0%

1995 2001
aaaaa 

aaaaa Publicã 


 Mixtã (publicã ºi privatã)
aaaaa 

a a a 

aaaaa Ïóáëè÷íàÿ 
 Ñìåøàííàÿ (ïóáëè÷íàÿ è ÷àñòíàÿ)
aaaaaaa
Privatã aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
A întreprinderilor cu investiþii strãine
aaaaaaa
×àñòíàÿ aaaaaaa
aaaaaaa Ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè

72 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.5. REPARTIZAREA POPULAÞIEI OCUPATE PE FORME DE PROPRIETATE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mii persoane
Òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Populaþie ocupatã în eco- Âñåãî çàíÿòî â ýêîíî-


nomie – total 1673 1660 1646 1642 1495 1515 1499 ìèêå

â òîì ÷èñëå ïî
din care, pe forme de ôîðìàì ñîáñòâåí-
proprietate: íîñòè:

Publicã 567 473 446 424 382 348 340 Ïóáëè÷íàÿ

Privatã 997 1054 1064 1086 999 1059 1064 ×àñòíàÿ

Mixtã (publicã ºi priva- Ñìåøàííàÿ (ïóáëè÷íàÿ


tã), fãrã participare è ÷àñòíàÿ), áåç èíîñ-
strãinã 102 123 121 114 93 78 65 òðàííîãî ó÷àñòèÿ

Ñîâìåñòíûõ ïðåä-
A întreprinderilor mixte 7 10 15 18 21 30 30 ïðèÿòèé

În procente faþã de total


 ïðîöåíòàõ ê èòîãó

Populaþie ocupatã în eco- Âñåãî çàíÿòî â ýêîíî-


nomie – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ìèêå

â òîì ÷èñëå ïî
din care, pe forme de ôîðìàì ñîáñòâåí-
proprietate: íîñòè:

Publicã 33,9 28,5 27,1 25,8 25,6 23,0 22,7 Ïóáëè÷íàÿ

Privatã 59,6 63,5 64,6 66,1 66,8 69,9 71,0 ×àñòíàÿ

Mixtã (publicã ºi priva- Ñìåøàííàÿ (ïóáëè÷íàÿ


tã), fãrã participare è ÷àñòíàÿ), áåç èíîñ-
strãinã 6,1 7,4 7,4 7,0 6,2 5,1 4,3 òðàííîãî ó÷àñòèÿ

Ñîâìåñòíûõ ïðåä-
A întreprinderilor mixte 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 2,0 2,0 ïðèÿòèé

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 73


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.6. REPARTIZAREA POPULAÞIEI DUPÃ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICÃ,


PE MEDII1
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÏÎ ÒÈÏÓ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ1
procente ïðîöåíòû

IV 1998 IV 1999 1999 2000 2001

Óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé
Rata de activitate àêòèâíîñòè

Total 45,6 45,3 46,1 45,4 44,4 Âñåãî

Mediul urban 47,2 46,1 46,4 45,3 44,4 Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 44,4 44,8 45,8 45,4 44,4 Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Total populaþie în vîrstã Íàñåëåíèå â âîçðàñòå


de 15 ani ºi peste 61,2 60,1 61,3 59,9 57,9 15 ëåò è âûøå

Mediul urban 61,3 59,1 59,7 57,7 55,9 Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 61,2 61,0 62,6 61,5 59,3 Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Rata de ocupare Óðîâåíü çàíÿòîñòè

Total 39,7 40,8 40,9 41,5 41,2 Âñåãî

Mediul urban 37,8 38,0 37,5 38,2 38,3 Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 41,1 42,8 43,4 59,4 43,2 Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Total populaþie în vîrstã Íàñåëåíèå â âîçðàñòå


de 15 ani ºi peste 54,4 54,2 54,5 54,8 53,7 15 ëåò è âûøå

Mediul urban 49,1 48,7 48,3 48,6 48,2 Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 56,6 58,3 59,2 59,4 57,7 Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû,
Rata ºomajului, BIM2 ÌÁÒ 2

Total 12,8 10,0 11,1 8,5 7,3 Âñåãî

Mediul urban 19,9 17,5 19,1 15,7 13,8 Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü

Mediul rural 7,5 4,4 5,4 3,4 2,7 Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

1 1
Conform datelor anchetei forþei de muncã în gospodãrii Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
2 2
Conform clasificãrii Biroului Internaþional al Muncii Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî áþðî òðóäà

74 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.7. STRUCTURA POPULAÞIEI DUPÃ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICÃ,


PE SEXE, MEDII ªI GRUPE DE VÎRSTÃ, în 20011
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÏÎËÓ,
ÒÈÏÓ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ È ÂÎÇÐÀÑÒÓ â 2001 ãîäó1
procente ïðîöåíòû
Total Populaþie activã Populaþie
populaþie Àêòèâíîå íàñåëåíèå inactivã
Âñå Total Ocupatã ªomeri, BIM Íåàêòèâíîå
íàñåëåíèå Âñåãî Çàíÿòîå Áåçðàáîòíûå, ÌÁÒ íàñåëåíèå
Total / Âñåãî
Total / Âñåãî 100,0 44,4 41,2 3,2 55,6
15-24 ani/ëåò 100,0 33,3 27,9 5,4 66,7
25-34 ani/ëåò 100,0 72,8 66,9 6,0 27,2
35-49 ani/ëåò 100,0 79,7 74,5 5,3 20,3
50-64 ani/ëåò 100,0 73,3 69,9 3,4 26,7
65-… 100,0 20,6 20,6 0,0 79,4
Masculin / Ìóæ÷èíû
Total / Âñåãî 100,0 46,3 42,3 4,0 53,7
15-24 ani/ëåò 100,0 35,8 29,2 6,5 64,2
25-34 ani/ëåò 100,0 73,6 66,1 7,5 26,4
35-49 ani/ëåò 100,0 80,6 74,6 6,0 19,4
50-64 ani/ëåò 100,0 75,3 71,8 3,5 24,7
65-… 100,0 25,4 25,4 0,0 74,6
Feminin / Æåíùèíû
Total / Âñåãî 100,0 42,7 40,2 2,5 57,3
15-24 ani/ëåò 100,0 30,7 26,4 4,3 69,3
25-34 ani/ëåò 100,0 72,1 67,6 4,6 27,9
35-49 ani/ëåò 100,0 80,4 76,3 4,2 19,6
50-64 ani/ëåò 100,0 55,4 53,6 1,8 44,6
65-… 100,0 42,7 40,2 2,5 57,3
Urban / Ãîðîäñêîå
Total / Âñåãî 100,0 44,4 38,3 6,1 55,6
15-24 ani/ëåò 100,0 27,9 19,7 8,2 72,1
25-34 ani/ëåò 100,0 71,5 61,5 10,1 28,5
35-49 ani/ëåò 100,0 78,5 69,1 9,4 21,5
50-64 ani/ëåò 100,0 59,5 53,8 5,6 40,5
65-… 100,0 6,0 5,9 0,1 94,0
Rural / Ñåëüñêîå
Total / Âñåãî 100,0 44,4 43,2 1,2 55,6
15-24 ani/ëåò 100,0 36,9 33,4 3,6 63,1
25-34 ani/ëåò 100,0 74,0 71,6 2,3 26,0
35-49 ani/ëåò 100,0 82,3 81,1 1,2 17,7
50-64 ani/ëåò 100,0 67,5 67,2 0,4 32,5
65-… 100,0 27,7 27,7 0,0 72,3
1 1
Conform datelor anchetei forþei de muncã în gospodãrii Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 75


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.8. STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE PE GRUPE DE VÎRSTÃ ªI NIVELURI DE INSTRUIRE,


în 20011
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ È ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß â 2001 ãîäó1
procente ïðîöåíòû

Total Grupe de vîrstã, ani


populaþie Âîçðàñòíûå ãðóïïû, ëåò
ocupatã
Âñå
çàíÿòîå 15-24 25-34 35-49 50-64 65-…
íàñåëåíèå

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

Superior 12,7 5,2 15,5 13,9 14,3 3,8 Âûñøåå

Superior de scurtã dura- Âûñøåå ñ ñîêðàùåí-


tã 14,1 6,8 15,8 17,1 13,1 2,5 íûì ñðîêîì îáó÷åíèÿ

Mediu de specialitate 26,3 20,6 30,9 29,9 22,2 5,5 Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

Mediu general 22,8 26,2 25,6 26,1 15,5 2,8 Ñðåäíåå

Mediu incomplet 18,7 38,5 11,9 12,4 26,2 22,8 Íåïîëíîå ñðåäíåå

Primar sau fãrã ºcoalã Íà÷àëüíîå èëè áåç


absolvitã 5,4 2,7 0,3 0,6 8,7 62,6 íà÷àëüíîãî

Èç îáùåãî ÷èñëà –
Din total – femei: æåíùèíû:

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

Superior 13,4 5,7 16,2 14,8 14,3 2,8 Âûñøåå

Superior de scurtã dura- Âûñøåå ñ ñîêðàùåí-


tã 16,5 8,7 19,3 20,0 13,4 2,2 íûì ñðîêîì îáó÷åíèÿ

Mediu de specialitate 19,0 17,4 25,0 21,7 11,5 1,9 Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

Mediu general 25,0 28,2 28,2 28,9 16,6 1,3 Ñðåäíåå

Mediu incomplet 19,8 37,8 11,1 13,7 32,6 21,1 Íåïîëíîå ñðåäíåå

Primar sau fãrã ºcoalã Íà÷àëüíîå èëè áåç


absolvitã 6,3 2,2 0,2 0,9 11,6 70,7 íà÷àëüíîãî
1 1
Conform datelor anchetei forþei de muncã în gospodãrii Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

76 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.9. STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE PE GRUPE DE VÎRSTÃ ªI GRUPE DE OCUPAÞII,


în 20011
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÍßÒÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ È ÃÐÓÏÏÀÌ ÇÀÍßÒÈÉ â 2001 ãîäó1
procente ïðîöåíòû
Total Grupe de vîrstã, ani
populaþie Âîçðàñòíûå ãðóïïû, ëåò
ocupatã
Âñå çàíÿòîå 15-24 25-34 35-49 50-64 65-…
íàñåëåíèå
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî
Ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íîâ ïóáëè÷íîé âëàñ-
Conducãtori ai autori- òè âñåõ óðîâíåé, ðó-
tãþilor publice de toate êîâîäèòåëè è ñòàð-
nivelurile, conducãtori øèå äîëæíîñòíûå
ºi funcþionari din uni- ëèöà ýêîíîìèêî-ñî-
tãþile economico-so- öèàëüíûõ è ïîëèòè-
ciale ºi politice 3,7 0,8 2,7 4,6 5,0 3,7 ÷åñêèõ åäèíèö
Ñïåöèàëèñòû âûñ-
Specialiºti cu nivel øåãî óðîâíÿ êâàëè-
superior de calificare 8,8 4,0 10,1 10,0 9,9 8,8 ôèêàöèè
Ñïåöèàëèñòû ñðåä-
Specialiºti cu nivel íåãî óðîâíÿ êâàëèôè-
mediu de calificare 7,1 4,6 10,1 8,1 5,1 7,1 êàöèè
Funcþionari adminis- Êîíòîðñêèå ñëóæà-
trativi 1,8 1,8 2,2 2,0 1,3 1,8 ùèå
Ðàáîòíèêè ñôåðû
Lucrãtori în servicii, îáñëóæèâàíèÿ, æè-
gospodãria de locuinþe ëèùíî-êîììóíàëüíî-
ºi de deservire comu- ãî õîçÿéñòâà, òîð-
nalã, comerþ ºi asimi- ãîâëè è ðîäñòâåííûõ
laþi 9,2 12,3 13,1 9,6 4,4 9,2 âèäîâ
Êâàëèôèöèðîâàííûå
Lucrãtori calificaþi în ðàáîòíèêè ñåëüñêî-
agriculturã, silvicultu- ãî, ëåñíîãî, îõîòíè-
rã, vînãtorie, piscicul- ÷üåãî õîçÿéñòâà è
turã ºi pescuit 36,3 32,0 31,4 32,8 42,2 36,3 ðûáîëîâñòâà
Muncitori calificaþi în Êâàëèôèöèðîâàííûå
întreprinderi indus- ðàáî÷èå êðóïíûõ è
triale mari ºi mici, în ìåëêèõ ïðîìûøëåí-
meserii de tip artiza- íûõ ïðåäïðèÿòèé,
nal, în construcþii, õóäîæåñòâåííûõ
transporturi, teleco- ïðîìûñëîâ, ñòðîè-
municaþii, geologie ºi òåëüñòâà, òðàíñ-
prospectarea geologi- ïîðòà, ñâÿçè, ãåîëî-
cã 7,6 8,4 8,0 8,6 6,2 7,6 ãèè è ðàçâåäêè íåäð
Alte categorii de ocu- Äðóãèå êàòåãîðèè
paþii 25,5 36,1 22,4 24,3 25,9 25,5 çàíÿòèé
â òîì ÷èñëå íåêâà-
din care, muncitori ëèôèöèðîâàííûå
necalificaþi 17,9 27,9 15,0 15,8 18,8 17,9 ðàáî÷èå
1 1
Conform datelor anchetei forþei de muncã în gospodãrii Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 77


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.10. REPARTIZAREA SALARIAÞILOR PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÍÀÉÌÓ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
la sfîrºitul anului íà êîíåö ãîäà
2001
din
care,
1996 1997 1998 1999 2000 Total femei
Âñåãî â ò.÷.
æåí-
ùèí
Mii persoane
Òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Total pe economie 1187,5 1103,6 1003,3 805,4 696,8 692,1 364,2 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia vî- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
natului ºi silviculturã 515,5 434,2 377,2 250,7 184,9 165,7 71,8 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,1 Ðûáîëîâñòâî
Industrie 176,3 162,7 147,3 130,8 114,6 125,8 58,6 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea carierelor 3,9 3,4 3,2 2,5 2,3 2,2 0,3 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ
Îáðàáàòûâàþùàÿ
Industria prelucrãtoare 150,0 138,5 121,4 106,0 94,4 103,2 53,0 ïðîìûøëåííîñòü
Energie electricã, gaze Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è
ºi apã 22,4 20,8 22,7 22,3 17,9 20,4 5,3 âîäîñíàáæåíèå
Construcþii 39,4 39,9 33,9 27,0 22,0 18,8 3,5 Ñòðîèòåëüñòâî
Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
Comerþ cu ridicata ºi cu òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâòî-
amãnuntul; repararea au- ìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ,
tovehiculelor, motocicle- áûòîâûõ òîâàðîâ è
telor, a bunurilor casnice ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëü-
ºi personale 54,6 47,7 39,1 32,3 29,3 35,0 19,9 çîâàíèÿ
Hoteluri ºi restaurante 5,9 10,2 8,7 6,8 5,4 6,0 4,6 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû
Transporturi, depozitare ºi Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå
comunicaþii 61,2 59,4 56,0 49,8 47,3 47,6 15,2 õîçÿéñòâî è ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè-
Activitãþi financiare 9,4 8,2 7,7 6,9 6,0 8,0 5,1 ÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 31,7 28,6 28,2 27,3 25,5 26,2 9,7 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâ-
Administraþie publicã ºi ëåíèå è îáîðîíà;
apãrare; asistenþã socialã îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëü-
obligatorie 30,8 48,6 52,0 48,4 50,0 50,7 20,4 íîå ñòðàõîâàíèå
Învãþãmînt 147,0 149,7 144,1 131,2 124,4 122,3 90,9 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã socia- Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
lã 90,9 88,6 85,1 74,1 68,4 67,4 54,1 öèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servicii Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå,
colective, sociale ºi perso- ñîöèàëüíûå è ïåðñî-
nale 24,0 25,0 23,3 19,4 18,4 18,0 10,3 íàëüíûå óñëóãè

78 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Continuare Ïðîäîëæåíèå
2001
din
care,
1996 1997 1998 1999 2000 Total femei
Âñåãî â ò.÷.
æåí-
ùèí
În procente faþã de total
 ïðîöåíòàõ ê èòîãó
Total pe economie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia vî- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
natului ºi silviculturã 43,4 39,3 37,6 31,1 26,5 23,9 19,7 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Ðûáîëîâñòâî
Industrie 14,8 14,8 14,6 16,3 16,4 18,2 16,1 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea carierelor 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ
Îáðàáàòûâàþùàÿ
Industria prelucrãtoare 12,6 12,6 12,0 13,2 13,5 14,9 14,6 ïðîìûøëåííîñòü
Energie electricã, gaze Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è
ºi apã 1,9 1,9 2,3 2,8 2,6 3,0 1,4 âîäîñíàáæåíèå
Construcþii 3,3 3,6 3,4 3,4 3,2 2,7 1,0 Ñòðîèòåëüñòâî
Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
Comerþ cu ridicata ºi cu òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâòî-
amãnuntul; repararea au- ìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ,
tovehiculelor, motocicle- áûòîâûõ òîâàðîâ è
telor, a bunurilor casnice ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëü-
ºi personale 4,6 4,3 3,9 4,0 4,2 5,0 5,4 çîâàíèÿ
Hoteluri ºi restaurante 0,5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,3 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû
Transporturi, depozitare ºi Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå
comunicaþii 5,1 5,4 5,6 6,2 6,8 6,9 4,2 õîçÿéñòâî è ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè-
Activitãþi financiare 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,4 ÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 2,7 2,6 2,8 3,4 3,7 3,8 2,7 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâ-
Administraþie publicã ºi ëåíèå è îáîðîíà;
apãrare; asistenþã socialã îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëü-
obligatorie 2,6 4,4 5,2 6,0 7,2 7,3 5,6 íîå ñòðàõîâàíèå
Învãþãmînt 12,4 13,6 14,3 16,3 17,9 17,7 25,0 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã socia- Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
lã 7,7 8,0 8,5 9,2 9,8 9,7 14,8 öèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servicii Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå,
colective, sociale ºi perso- ñîöèàëüíûå è ïåðñî-
nale 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 íàëüíûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 79


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.11. PONDEREA FEMEILOR SALARIATE, PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE


(la sfîrºitul anului; în procente faþã de numãrul total de salariaþi)
ÓÄÅËÜÍÛÉ ÂÅÑ ÆÅÍÙÈÍ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÍÀÉÌÓ, ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(íà êîíåö ãîäà; â ïðîöåíòàõ îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total pe economie 52,0 51,8 51,9 52,5 52,9 52,6 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia vîna- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,


tului ºi silviculturã 44,8 45,3 45,3 45,8 44,8 43,4 îõîòà è ëåñîâîäñòâî

Pescuit 11,1 11,5 11,9 11,1 16,7 14,6 Ðûáîëîâñòâî

Industrie 48,5 46,0 45,5 45,2 46,0 46,6 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea carierelor 14,4 13,8 14,7 15,3 13,0 13,5 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
Industria prelucrãtoare 53,0 50,0 50,2 50,2 50,8 51,3 ìûøëåííîñòü

Energie electricã, gaze ºi Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è


apã 24,6 24,6 24,7 24,8 24,6 25,9 âîäîñíàáæåíèå

Construcþii 22,2 19,4 19,7 18,8 18,6 18,8 Ñòðîèòåëüñòâî

Comerþ cu ridicata ºi cu Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîð-


amãnuntul; repararea auto- ãîâëÿ; ðåìîíò àâòîìîáè-
vehiculelor, motocicletelor, ëåé, ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ
a bunurilor casnice ºi perso- òîâàðîâ è ïðåäìåòîâ ëè÷-
nale 60,4 61,5 61,8 60,0 58,0 56,8 íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Hoteluri ºi restaurante 78,8 80,9 79,0 78,1 79,6 77,1 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû

Transporturi, depozitare ºi Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õî-


comunicaþii 30,1 29,2 29,8 30,2 31,5 31,9 çÿéñòâî è ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè-
Activitãþi financiare 70,7 64,5 64,2 63,2 63,3 64,1 ÷åñòâî

Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
Tranzacþii imobiliare 42,1 43,9 41,5 41,0 40,0 36,9 èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
Administraþie publicã ºi apã- íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
rare; asistenþã socialã obli- íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
gatorie 58,2 40,6 39,3 38,7 39,4 40,2 íèå

Învãþãmînt 75,8 75,6 76,1 75,3 75,0 74,3 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 81,1 81,9 81,5 80,2 80,1 80,3 öèàëüíûå óñëóãè

Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå, ñî-


Alte activitãþi de servicii co- öèàëüíûå è ïåðñîíàëüíûå
lective, sociale ºi personale 56,1 54,1 54,6 58,1 58,7 57,1 óñëóãè

80 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.12. REPARTIZAREA SALARIAÞILOR PE FORME DE PROPRIETATE


ªI PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE, în 2001
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÍÀÉÌÓ ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
È ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó
mii persoane òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Pe forme de proprietate:
Ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè:
Mixtã (publicã ºi
Total1 privatã), fãrã par- Strãinã ºi a
Âñåãî1 Publicã Privatã
ticipare strãinã întreprinderilor
Ñìåøàííàÿ (ïóá- mixte
Ïóáëè÷- ×àñò-
ëè÷íàÿ è ÷àñò- Èíîñòðàííàÿ è
íàÿ íàÿ
íàÿ), áåç èíîñ- ñîâìåñòíûõ
òðàííîãî ó÷àñ- ïðåäïðèÿòèé
òèÿ
Total pe economie 704,5 339,6 269,7 64,8 30,4 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
vînatului ºi silviculturã 174,2 11,0 157,2 5,2 0,8 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 0,6 0,1 0,3 0,2 – Ðûáîëîâñòâî
Industrie 127,6 20,5 52,5 37,3 17,3 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà
lor 2,2 0,4 0,8 0,9 0,1 êàðüåðîâ
Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ
toare 105,1 8,2 49,8 32,8 14,3 ïðîìûøëåííîñòü
Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàáæå-
gaze ºi apã 20,3 11,9 1,9 3,6 2,9 íèå
Construcþii 19,9 1,7 10,6 7,4 0,2 Ñòðîèòåëüñòâî
Comerþ cu ridicata ºi Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
cu amãnuntul; repara- òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâ-
rea autovehiculelor, òîìîáèëåé, ìîòî-
motocicletelor, a bunu- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
rilor casnice ºi perso- âàðîâ è ïðåäìåòîâ
nale 34,7 1,2 22,8 3,9 6,8 ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 6,1 2,0 2,5 0,7 0,9 ðàíû
Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 48,3 29,9 8,5 7,9 2,0 ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare 7,6 0,5 4,8 1,1 1,2 íè÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 26,2 21,2 3,5 0,9 0,6 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óï-
ðàâëåíèå è îáîðîíà;
Administraþie publicã îáÿçàòåëüíîå ñî-
ºi apãrare; asistenþã so- öèàëüíîå ñòðàõîâà-
cialã obligatorie 51,2 51,2 – – – íèå
Învãþãmînt 121,8 118,8 2,9 0,0 0,1 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è
socialã 67,8 66,6 1,0 0,1 0,1 ñîöèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-
cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 18,5 14,9 3,1 0,1 0,4 ïåðñîíàëüíûå óñëóãè
1 1
Numãrul mediu anual Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 81


POPULAÞIE OCUPATÃ

3.1.13. MIªCAREA SALARIAÞILOR PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE, în 2001


ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó
Salariaþi angajaþi Salariaþi concediaþi
în cursul anului în cursul anului
Ïðèíÿòî ðàáîòíèêîâ Âûáûëî ðàáîòíèêîâ
â òå÷åíèå ãîäà â òå÷åíèå ãîäà
în % faþã de în % faþã de
numãrul mediu numãrul mediu
mii persoane scriptic mii persoane scriptic
òûñÿ÷ ÷åëîâåê â % îò ñðåä- òûñÿ÷ ÷åëîâåê â % îò ñðåä-
íåñïèñî÷íîé íåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòè ÷èñëåííîñòè
Total pe economie 142,1 21,1 160,0 23,8 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
vînatului ºi silviculturã 36,0 20,3 45,7 25,8 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 0,1 21,9 0,2 32,0 Ðûáîëîâñòâî
Industrie 31,3 28,6 34,8 31,9 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea carie- Ðàçðàáîòêà êàðüå-
relor 0,4 17,8 0,4 23,3 ðîâ
Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ
toare 27,3 30,4 30,4 33,8 ïðîìûøëåííîñòü
Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàáæå-
gaze ºi apã 3,6 20,8 4,0 22,8 íèå
Construcþii 6,3 33,7 7,8 41,7 Ñòðîèòåëüñòâî
Comerþ cu ridicata ºi Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
cu amãnuntul; repara- òîðãîâëÿ; ðåìîíò
rea autovehiculelor, àâòîìîáèëåé, ìîòî-
motocicletelor, a bu- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
nurilor casnice ºi per- âàðîâ è ïðåäìåòîâ
sonale 9,3 34,7 9,8 36,5 ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 1,2 36,8 1,2 36,2 ðàíû
Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 9,6 21,1 11,2 24,6 ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare 1,7 26,5 1,0 16,0 íè÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 9,3 36,0 9,2 35,7 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óï-
Administraþie publicã ðàâëåíèå è îáîðîíà;
ºi apãrare; asistenþã so- îáÿçàòåëüíîå ñî-
cialã obligatorie 9,5 18,5 8,6 16,7 öèàëüíîå ñòðàõîâàíèå
Învãþãmînt 14,9 12,2 15,6 12,8 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è
socialã 9,8 14,4 11,3 16,7 ñîöèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-
cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 3,1 18,2 3,6 20,8 ïåðñîíàëüíûå óñëóãè

82 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.1.14. OCUPAREA INCOMPLETÃ A FORÞEI DE MUNCÃ, PE TIPURI DE


ACTIVITÃÞI ECONOMICE, la sfîrºitul anului 2001
ÍÅÏÎËÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÑÈËÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
íà êîíåö 2001 ãîäà
Numãrul salariaþilor care au
Numãrul salariaþilor care s-au
fost trecuþi din iniþiativa
aflat în concediu din iniþiativa
administraþiei la program
administraþiei
zilnic (sãptãmînal) redus
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ,
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ,
êîòîðûì áûëè ïðåäîñòàâ-
ðàáîòàâøèõ íåïîëíûé ðà-
ëåíû îòïóñêà ïî èíèöèà-
áî÷èé äåíü (íåäåëþ) ïî èíè-
òèâå àäìèíèñòðàöèè
öèàòèâå àäìèíèñòðàöèè
în % faþã de în % faþã de
numãrul numãrul
mii persoane mediu scriptic mii persoane mediu scriptic
òûñ. ÷åëîâåê â % îò ñðåä- òûñ. ÷åëîâåê â % îò ñðåä-
íåñïèñî÷íîé íåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòè ÷èñëåííîñòè
Total 14,0 2,1 83,3 12,4 Âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia vî- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
natului ºi silviculturã 0,1 0,1 8,3 4,7 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 0,0 0,7 0,0 7,8 Ðûáîëîâñòâî
Industrie 5,8 5,3 43,1 39,4 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea carierelor 0,0 0,1 1,0 51,6 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ
Îáðàáàòûâàþùàÿ
Industria prelucrãtoare 5,6 6,3 40,6 45,1 ïðîìûøëåííîñòü
Energie electricã, gaze Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è
ºi apã 0,2 0,9 1,5 8,6 âîäîñíàáæåíèå
Construcþii 0,7 3,8 13,4 72,1 Ñòðîèòåëüñòâî
Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
Comerþ cu ridicata ºi cu òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâòî-
amãnuntul; repararea au- ìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ,
tovehiculelor, motocicle- áûòîâûõ òîâàðîâ è
telor, a bunurilor casnice ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëü-
ºi personale 0,7 2,7 3,1 11,4 çîâàíèÿ
Hoteluri ºi restaurante 0,0 1,0 0,5 14,9 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû
Transporturi, depozitare ºi Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå
comunicaþii 4,4 9,7 6,7 14,8 õîçÿéñòâî è ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè-
Activitãþi financiare 0,1 1,4 – – ÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 0,3 1,2 2,1 8,2 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâ-
Administraþie publicã ºi ëåíèå è îáîðîíà; îáÿçà-
apãrare; asistenþã socialã òåëüíîå ñîöèàëüíîå
obligatorie 0,2 0,3 0,3 0,5 ñòðàõîâàíèå
Învãþãmînt 1,0 0,8 3,3 2,7 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã socia- Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
lã 0,4 0,6 1,6 2,4 öèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servicii Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå,
colective, sociale ºi perso- ñîöèàëüíûå è ïåðñîíàëü-
nale 0,3 1,5 0,9 5,2 íûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 83


3.2. ªOMAJUL ªI PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A POPULAÞIEI
ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Tabele: Òàáëèöû:
3.2.1. Repartizarea ºomerilor înregistraþi la ofi- Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè áåçðàáîò-
ciile forþei de muncã conform cauzelor íûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñëóæáàõ çà-
de concediere de la serviciu sau conform íÿòîñòè ïî ïðè÷èíàì óâîëüíåíèÿ ñ ðà-
ultimei ocupaþii........................................... 85 áîòû èëè ïî èõ ïîñëåäíåìó çàíÿòèþ
3.2.2. ªomeri înregistraþi, dupã vîrstã ºi nivelul Çàðåãèñòðèðîâàíî áåçðàáîòíûõ ïî âîç-
de studii ..................................................... 86 ðàñòó è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ
×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñ-
3.2.3. Numãrul ºomerilor înregistraþi la oficiile òðèðîâàííûõ â ñëóæáàõ çàíÿòîñòè, â
forþei de muncã, în profil teritorial........... 86 òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå
3.2.4. Plasarea în cîmpul muncii a ºomerilor Òðóäîóñòðîéñòâî áåçðàáîòíûõ, çàðå-
înregistraþi la oficiile forþei de muncã ...... 87 ãèñòðèðîâàííûõ â ñëóæáàõ çàíÿòîñòè
3.2.5. Structura ºomerilor pe grupe de vîrstã ºi Ñòðóêòóðà áåçðàáîòíûõ ïî âîçðàñòó
niveluri de instruire, în 2001 .................... 88 è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ â 2001 ãîäó

84 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.2.1. REPARTIZAREA ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI LA OFICIILE FORÞEI DE MUNCÃ CONFORM


CAUZELOR DE CONCEDIERE DE LA SERVICIU SAU CONFORM ULTIMEI OCUPAÞII
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ Â ÑËÓÆÁÀÕ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÏÎ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ ÓÂÎËÜÍÅÍÈß Ñ ÐÀÁÎÒÛ ÈËÈ ÏÎ ÈÕ ÏÎÑËÅÄÍÅÌÓ ÇÀÍßÒÈÞ
la sfîrºitul anului íà êîíåö ãîäà

din care: din care:


â òîì ÷èñëå: â òîì ÷èñëå:
2000 2001
femei bãrbaþi femei bãrbaþi
æåí- ìóæ÷è- æåí- ìóæ÷è-
ùèíû íû ùèíû íû

Persoane
×åëîâåê

Numãrul de ºomeri – ×èñëåííîñòü áåçðàáîò-


total 28873 16955 11918 27646 14041 13605 íûõ – âñåãî

din care, conform cau- â òîì ÷èñëå ïî


zelor: ïðè÷èíàì:

eliberaþi în baza propriei óâîëüíåíèÿ ïî ñîáñò-


cereri 6410 2700 3710 7569 2783 4786 âåííîìó æåëàíèþ

âûñâîáîæäåíèÿ ïðè
disponibilizaþi în urma ëèêâèäàöèè è ðåîðãà-
lichidãrii ºi reorganizãrii íèçàöèè ïðåäïðèÿòèé
unitãþilor 11873 8254 3619 8790 5699 3091 è îðãàíèçàöèé

absolvenþi ai instituþiilor âûïóñêíèêè âûñøèõ


de învãþãmînt superior 426 269 157 474 305 169 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

alte cauze 10164 5732 4432 10813 5254 5559 äðóãèå ïðè÷èíû

În procente faþã de total


 ïðîöåíòàõ ê èòîãó

Numãrul de ºomeri – ×èñëåííîñòü áåçðàáîò-


total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 íûõ – âñåãî

din care, conform cau- â òîì ÷èñëå ïî


zelor: ïðè÷èíàì:

eliberaþi în baza propriei óâîëüíåíèÿ ïî ñîáñò-


cereri 22,2 15,9 31,1 27,4 19,8 35,2 âåííîìó æåëàíèþ

âûñâîáîæäåíèÿ ïðè
disponibilizaþi în urma ëèêâèäàöèè è ðåîðãà-
lichidãrii ºi reorganizãrii íèçàöèè ïðåäïðèÿòèé
unitãþilor 41,1 48,7 30,4 31,8 40,6 22,7 è îðãàíèçàöèé

absolvenþi ai instituþiilor âûïóñêíèêè âûñøèõ


de învãþãmînt superior 1,5 1,6 1,3 1,7 2,2 1,2 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

alte cauze 35,2 33,8 37,2 39,1 37,4 40,9 äðóãèå ïðè÷èíû

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 85


ªOMAJUL ªI PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A POPULAÞIEI

3.2.2. ªOMERI ÎNREGISTRAÞI, DUPÃ VÎRSTÃ ªI NIVELUL DE STUDII


ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ È ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
mii persoane òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Total din care, femei
Âñåãî â òîì ÷èñëå æåíùèíû
1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Çàðåãèñòðèðîâàíî áåç-
ªomeri înregistraþi pe ðàáîòíûõ â òå÷åíèå
parcursul anului – total 63,3 57,8 50,8 59,5 31,8 31,8 25,8 26,9 ãîäà – âñåãî
din care, conform: èç íèõ ïî:
vîrstei, ani âîçðàñòó, ëåò
de la 16 pînã la 24 20,4 16,6 16,6 17,7 11,1 9,6 9,6 9,9 îò 16 äî 24
de la 25 pînã la 29 7,8 7,0 6,7 10,1 3,8 3,6 3,1 3,9 îò 25 äî 29
de la 30 pînã la 44 24,6 23,3 18,7 22,6 12,0 12,8 9,0 9,2 îò 30 äî 44
de la 45 pînã la 64 10,5 10,9 8,8 9,1 4,9 5,8 4,1 3,9 îò 45 äî 64
nivelului de studii óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ
superioare 4,3 5,2 3,7 4,3 2,4 3,1 2,1 2,4 âûñøåå
medii de specialitate 8,6 9,1 6,8 7,0 5,3 6,2 4,4 4,3 ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíî-
profesionale tehnice 16,3 14,2 13,6 17,8 6,4 6,3 5,5 6,0 òåõíè÷åñêîå
medii generale ºi me- ñðåäíåå îáùåå è
dii incomplete 34,1 29,3 26,7 30,4 17,6 16,2 13,8 14,2 íåïîëíîå ñðåäíåå

3.2.3. NUMÃRUL ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI LA OFICIILE FORÞEI DE MUNCÃ,


ÎN PROFIL TERITORIAL
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ Â ÑËÓÆÁÀÕ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ,
 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ
la sfîrºitul anului; persoane íà êîíåö ãîäà; ÷åëîâåê
Numãrul de ºomeri din care, femei
×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ â òîì ÷èñëå æåíùèíû
1999 2000 2001 1999 2000 2001
Total / Bñåãî 34918 28873 27646 21569 16955 14041
Municipiul Chiºinãu 6280 4366 3390 4242 2895 2056
Judeþele:
Óåçäû:
Bãlþi 4031 2866 2923 2638 1789 1572
Cahul 2301 1953 1556 1438 1138 662
Chiºinãu 5009 4401 3668 2601 2234 1586
Edineþ 2141 1774 2051 1445 1195 1042
Lãpuºna 2629 1725 1482 1523 973 686
Orhei 2887 2242 1507 1891 1348 758
Soroca 1823 1711 1667 1170 990 733
Taraclia – 200 190 – 135 117
Tighina 2962 3054 3834 1725 1710 1889
Ungheni 3504 3501 3878 2009 1831 1897
UTA Gãgãuzia 1351 1080 1500 887 717 1043

86 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß

3.2.4. PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI


LA OFICIILE FORÞEI DE MUNCÃ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ Â ÑËÓÆÁÀÕ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
mii persoane òûñÿ÷ ÷åëîâåê
1999 2000 2001
din care, din care, din care,
femei femei femei
total total total
â ò.÷. â ò.÷. â ò.÷.
âñåãî âñåãî âñåãî
æåí- æåí- æåí-
ùèí ùèí ùèí
Au solicitat loc de muncã (de Îáðàòèëèñü ïî âîïðîñó
la începutul perioadei de refe- òðóäîóñòðîéñòâà (ñ íà÷àëà
rinþã) – total 57,8 31,8 50,8 25,8 59,5 26,9 îò÷åòíîãî ïåðèîäà) – âñåãî
din aceºtia, au lucrat: èç íèõ ðàáîòàâøèå:
pe profesii de muncitori 32,1 15,4 27,3 11,9 32,4 12,4 ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ
în posturi de funcþionari 13,6 9,5 9,9 6,4 10,1 6,4 íà äîëæíîñòÿõ ñëóæàùèõ
Au fost încadraþi (de la înce-
putul perioadei de referinþã) – Òðóäîóñòðîåíî (ñ íà÷àëà
total 19,1 10,1 22,1 12,1 24,1 13,0 îò÷åòíîãî ïåðèîäà) – âñåãî
pe profesii de muncitori 15,8 8,0 18,1 9,5 20,7 10,8 ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ
în posturi de funcþionari 3,3 2,1 4,0 2,6 3,4 2,3 íà äîëæíîñòÿõ ñëóæàùèõ
Numãrul ºomerilor la sfîrºitul ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ
perioadei de referinþã1 34,9 21,6 28,9 17,0 27,6 14,0 íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà1
â % ê ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
în % faþã de populaþia în vîr- íèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîç-
stã aptã de muncã 1,7 2,1 1,3 1,6 1,2 1,2 ðàñòå
Din total ºomeri – primesc aju- Èç îáùåé ÷èñëåííîñòè áåçðà-
tor de ºomaj 11,4 8,2 6,6 4,7 5,5 3,9 áîòíûõ – ïîëó÷àþò ïîñîáèå
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (â % ê
Rata ºomajului (în % faþã de ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîìó íà-
populaþia economic activã) 2,1 … 2,1 … 2,0 ... ñåëåíèþ)
Numãrul locurilor de muncã ×èñëî âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ
vacante anunþate de întreprin- ìåñò, çàÿâëåííûõ ïðåäïðèÿ-
deri ºi organizaþii2 1,2 … 1,9 … 1,7 ... òèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè2
din care: â òîì ÷èñëå:
pe profesii de muncitori 0,9 … 1,6 … 1,3 ... ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ
în posturi de funcþionari 0,3 … 0,3 … 0,4 ... íà äîëæíîñòÿõ ñëóæàùèõ
Numãrul de ºomeri la zece lo- ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ
curi de muncã vacante, persoa- íà äåñÿòü âàêàíòíûõ ìåñò,
ne 281 … 153 … 166 ... ÷åëîâåê
Ðàñïðåäåëåíèå áåçðàáîòíûõ
Repartizarea ºomerilor con- ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
form duratei ºomajului (%): ïîèñêà ðàáîòû (%):
pînã la 6 luni 52,7 48,1 50,3 46,8 60,0 56,9 äî 6-òè ìåñÿöåâ
6-12 luni 27,8 29,3 24,9 24,7 22,0 21,4 6-12 ìåñÿöåâ
peste un an 19,5 22,6 24,8 28,5 18,0 21,7 áîëåå ãîäà
ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëü-
durata medie a ºomajului, íîñòü áåçðàáîòèöû, ìåñÿ-
luni 7,6 8,2 8,2 8,8 7,0 7,5 öåâ
1 1
Mulþi locuitori, deºi neangajaþi, evitã sã recurgã la serviciile Ìíîãèå æèòåëè, áóäó÷è íåòðóäîóñòðîåííûìè, íå ïðèáåãàþò ê
oficiilor forþei de muncã óñëóãàì ñëóæá çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
2 2
Conform datelor Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, la Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû, íà êîíåö
sfîrºitul perioadei ïåðèîäà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 87


ªOMAJUL ªI PLASAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A POPULAÞIEI

3.2.5. STRUCTURA ªOMERILOR PE GRUPE DE VÎRSTÃ ªI NIVELURI DE INSTRUIRE, în 20011


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ È ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß â 2001 ãîäó1

procente ïðîöåíòû

Total Grupe de vîrstã, ani


ºomeri2 Âîçðàñòíûå ãðóïïû, ëåò
Áåçðàáîò-
íûå, âñåãî2 15-24 25-34 35-49 50-64 65-…

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

Superior 10,1 3,8 13,0 11,6 16,9 0,0 Âûñøåå

Superior de scurtã dura- Âûñøåå ñ ñîêðàùåí-


tã 15,7 7,5 16,6 18,9 25,6 41,1 íûì ñðîêîì îáó÷åíèÿ

Mediu de specialitate 31,4 21,6 33,9 38,8 28,0 0,0 Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

Mediu general 24,8 29,1 25,0 24,3 13,8 0,0 Ñðåäíåå

Mediu incomplet 16,9 35,5 10,8 6,2 14,1 58,9 Íåïîëíîå ñðåäíåå

Primar sau fãrã ºcoalã Íà÷àëüíîå èëè áåç


absolvitã 1,1 2,5 0,7 0,2 1,6 0,0 íà÷àëüíîãî

Èç îáùåãî ÷èñëà –
Din total – femei: æåíùèíû:

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

Superior 12,7 6,2 14,5 15,1 17,6 0,0 Âûñøåå

Superior de scurtã dura- Âûñøåå ñ ñîêðàùåí-


tã 18,8 10,5 18,8 22,9 25,7 100,0 íûì ñðîêîì îáó÷åíèÿ

Mediu de specialitate 25,6 19,0 30,6 29,1 20,2 0,0 Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

Mediu general 27,3 31,1 27,2 25,4 24,0 0,0 Ñðåäíåå

Mediu incomplet 15,2 31,9 8,1 7,5 12,5 0,0 Íåïîëíîå ñðåäíåå

Primar sau fãrã ºcoalã Íà÷àëüíîå èëè áåç


absolvitã 0,4 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 íà÷àëüíîãî

1 1
Conform datelor anchetei forþei de muncã în gospodãrii Ïîäàííûì îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
2 2
Conform clasificãrii Biroului Internaþional al Muncii Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî áþðî òðóäà

88 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


3.3. CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE
ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Tabele: Òàáëèöû:
Ëüãîòû è êîìïåíñàöèè ðàáîòàþùèì â
3.3.1. Înlesniri ºi sporuri pentru condiþii nefa- íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ òðóäà ïî
vorabile de muncã, pe tipuri de activitãþi âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
economice, în 2001 .................................... 90 2001 ãîäó
×èñëåííîñòü æåíùèí, ðàáîòàþùèõ ïî
3.3.2. Numãrul femeilor salariate care benefi- íàéìó, êîòîðûì óñòàíîâëåíû ëüãîòû è
ciazã de înlesniri ºi sporuri pentru condi- êîìïåíñàöèè çà ðàáîòó â íåáëàãî-
þii nefavorabile de muncã, pe tipuri de ïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ïî âèäàì ýêî-
activitãþi economice, în 2001 .................... 92 íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2001 ãîäó
Ñîñòîÿíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ,
3.3.3. Condiþiile de muncã ale salariaþilor, pe ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
tipuri de activitãþi economice, în 2001..... 94 â 2001 ãîäó
3.3.4. Condiþiile de muncã ale femeilor sala- Ñîñòîÿíèå óñëîâèé òðóäà æåíùèí, ðà-
riate, pe tipuri de activitãþi economice, áîòàþùèõ ïî íàéìó, ïî âèäàì ýêîíî-
în 2001........................................................ 96 ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2001 ãîäó
3.3.5. Numãrul victimelor accidentelor de mun- ×èñëåííîñòü ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèç-
cã ................................................................. 97 âîäñòâå
3.3.6. Numãrul victimelor accidentelor de mun- ×èñëåííîñòü ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèç-
cã, pe tipuri de activitãþi economice, în âîäñòâå ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
2001............................................................. 98 òåëüíîñòè â 2001 ãîäó
3.3.7. Repartizarea victimelor accidentelor de Ðàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèç-
muncã conform împrejurãrilor ºi cauze- âîäñòâå ïî îáñòîÿòåëüñòâàì è ïðè÷è-
lor, în 2001................................................. 99 íàì â 2001 ãîäó
3.3.8. Cheltuielile agenþilor economici aferente Çàòðàòû õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íà
acþiunilor de protecþie a muncii ................ 100 ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 89


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

3.3.1. ÎNLESNIRI ªI SPORURI PENTRU CONDIÞII NEFAVORABILE DE MUNCÃ, PE TIPURI DE


ACTIVITÃÞI ECONOMICE, în 2001
ËÜÃÎÒÛ È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ Â ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÒÐÓÄÀ ÏÎ ÂÈÄÀÌ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó
persoane ÷åëîâåê

Numãrul personalului care beneficiazã de:


×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì óñòàíîâèëè: Cheltuieli
pentru înles-
niri ºi sporuri
sporuri drepturi la acordate per-
program retribuþii pentru con- pensie de stat sonalului,
concedii zilnic de tarifare diþii nefavo- acordatã în mii lei
suplimen- muncã re- majorate rabile de condiþii avan- Çàòðàòû
tare dus ïîâû- muncã tajoase ïðåäïðèÿòèé
äîïîëíè- ñîêðà- øåííûå äîïëàòû ïðàâî íà ãî- íà ëüãîòû è
òåëüíûå ùåííûé òàðèô- çà íåáëàãî- ñóäàðñòâåí- êîìïåíñàöèè
îòïóñêà ðàáî÷èé íûå ïðèÿòíûå íóþ ïåíñèþ ïåðñîíàëó,
äåíü ñòàâêè óñëîâèÿ íà ëüãîòíûõ òûñ. ëåé
òðóäà óñëîâèÿõ

Total 43958 5707 5599 28924 2087 19598,7 Âñåãî

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, eco- Ñåëüñêîå õîçÿé-


nomia vînatului ºi ñòâî, îõîòà è
silviculturã 2750 112 240 1229 234 406,1 ëåñîâîäñòâî

Pescuit – – – – – – Ðûáîëîâñòâî

Ïðîìûøëåí-
Industrie 22345 547 3465 13679 1168 9540,5 íîñòü

Exploatarea ca- Ðàçðàáîòêà


rierelor 841 15 203 179 245 163,2 êàðüåðîâ

Îáðàáàòû-
Industria prelu- âàþùàÿ ïðî-
crãtoare 16805 518 2819 9513 910 7158,1 ìûøëåííîñòü

Ýëåêòðîýíåð-
Energie electri- ãèÿ, ãàç è âîäî-
cã, gaze ºi apã 4699 14 443 3987 13 2219,2 ñíàáæåíèå

Construcþii 1693 18 39 235 42 247,5 Ñòðîèòåëüñòâî

Îïòîâàÿ è ðîç-
Comerþ cu ridica- íè÷íàÿ òîðãîâ-
ta ºi cu amãnun- ëÿ; ðåìîíò àâ-
tul; repararea òîìîáèëåé, ìî-
autovehiculelor, òîöèêëîâ, áûòî-
motocicletelor, a âûõ òîâàðîâ è
bunurilor casnice ïðåäìåòîâ ëè÷-
ºi personale 229 25 49 181 11 164,2 íîãî ïîëüçîâàíèÿ

90 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

Continuare Ïðîäîëæåíèå

Numãrul personalului care beneficiazã de:


×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì óñòàíîâèëè: Cheltuieli
pentru înles-
niri ºi sporuri
sporuri drepturi la acordate per-
program retribuþii pentru con- pensie de stat sonalului,
concedii zilnic de tarifare diþii nefavo- acordatã în mii lei
suplimen- muncã re- majorate rabile de condiþii avan- Çàòðàòû
tare dus ïîâû- muncã tajoase ïðåäïðèÿòèé
äîïîëíè- ñîêðà- øåííûå äîïëàòû ïðàâî íà ãî- íà ëüãîòû è
òåëüíûå ùåííûé òàðèô- çà íåáëàãî- ñóäàðñòâåí- êîìïåíñàöèè
îòïóñêà ðàáî÷èé íûå ïðèÿòíûå íóþ ïåíñèþ ïåðñîíàëó,
äåíü ñòàâêè óñëîâèÿ íà ëüãîòíûõ òûñ. ëåé
òðóäà óñëîâèÿõ

Hoteluri ºi restau- Ãîñòèíèöû è


rante 64 13 – 21 – 17,0 ðåñòîðàíû

Transporturi, de- Òðàíñïîðò,


pozitare ºi comu- ñêëàäñêîå õîçÿé-
nicaþii 6688 363 707 2734 306 1949,7 ñòâî è ñâÿçü

Activitãþi finan- Ôèíàíñîâîå ïî-


ciare 7 – 4 – – 2,0 ñðåäíè÷åñòâî

Îïåðàöèè ñ íå-
Tranzacþii imobi- äâèæèìûì èìó-
liare 734 48 23 1246 22 599,2 ùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå è
Administraþie pu- îáîðîíà; îáÿçà-
blicã ºi apãrare; òåëüíîå ñî-
asistenþã socialã öèàëüíîå ñòðà-
obligatorie 469 197 78 367 – 141,0 õîâàíèå

Învãþãmînt 39 – 4 2266 – 611,3 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå
Sãnãtate ºi asis- è ñîöèàëüíûå óñ-
tenþã socialã 8729 4374 914 6813 294 5834,3 ëóãè

Alte activitãþi de Ïðî÷èå êîììó-


servicii colective, íàëüíûå, ñî-
sociale ºi perso- öèàëüíûå è ïåð-
nale 211 10 76 153 10 85,9 ñîíàëüíûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 91


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

3.3.2. NUMÃRUL FEMEILOR SALARIATE CARE BENEFICIAZÃ DE ÎNLESNIRI ªI SPORURI


PENTRU CONDIÞII NEFAVORABILE DE MUNCÃ, PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE,
în 2001
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÍÀÉÌÓ, ÊÎÒÎÐÛÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ËÜÃÎÒÛ È
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÒÐÓÄÀ, ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó
persoane ÷åëîâåê

Numãrul femeilor care beneficiazã de:


×èñëåííîñòü æåíùèí, êîòîðûì óñòàíîâèëè:

sporuri pen- drepturi la


program
retribuþii tru condiþii pensia de stat
concedii zilnic de
tarifare nefavorabile acordatã în con-
suplimen- muncã
majorate de muncã diþii avantajoase
tare redus
ïîâûøåí- äîïëàòû çà ïðàâî íà ãîñó-
äîïîëíè- ñîêðà-
íûå òà- íåáëàãî- äàðñòâåííóþ
òåëüíûå ùåííûé
ðèôíûå ïðèÿòíûå ïåíñèþ íà
îòïóñêà ðàáî÷èé
ñòàâêè óñëîâèÿ òðó- ëüãîòíûõ óñëî-
äåíü
äà âèÿõ

Total pe economie 18647 4805 2284 15032 713 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,


vînatului ºi silviculturã 1118 32 66 715 129 îõîòà è ëåñîâîäñòâî

Pescuit – – – – – Ðûáîëîâñòâî

Industrie 7929 404 1240 5154 175 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà êàðüå-


lor 113 – 31 33 25 ðîâ

Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ


toare 6976 404 1138 4462 150 ïðîìûøëåííîñòü

Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàá-
gaze ºi apã 840 – 71 659 – æåíèå

Construcþii 156 4 9 17 – Ñòðîèòåëüñòâî

92 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

Continuare Ïðîäîëæåíèå

Numãrul femeilor care beneficiazã de:


×èñëåííîñòü æåíùèí, êîòîðûì óñòàíîâèëè:

sporuri pen- drepturi la


program
retribuþii tru condiþii pensia de stat
concedii zilnic de
tarifare nefavorabile acordatã în con-
suplimen- muncã
majorate de muncã diþii avantajoase
tare redus
ïîâûøåí- äîïëàòû çà ïðàâî íà ãîñó-
äîïîëíè- ñîêðà-
íûå òà- íåáëàãî- äàðñòâåííóþ
òåëüíûå ùåííûé
ðèôíûå ïðèÿòíûå ïåíñèþ íà
îòïóñêà ðàáî÷èé
ñòàâêè óñëîâèÿ òðó- ëüãîòíûõ óñëî-
äåíü
äà âèÿõ

Comerþ cu ridicata ºi Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ


cu amãnuntul; repara- òîðãîâëÿ; ðåìîíò
rea autovehiculelor, àâòîìîáèëåé, ìîòî-
motocicletelor, a bunu- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
rilor casnice ºi perso- âàðîâ è ïðåäìåòîâ
nale 105 22 15 99 – ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 45 12 – 16 – ðàíû

Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 1926 333 47 523 168 ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare 3 – – – – íè÷åñòâî

Tranzacþii imobi- Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-


liare 251 39 10 755 11 ìûì èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå
óïðàâëåíèå è îáî-
Administraþie publicã ðîíà; îáÿçàòåëüíîå
ºi apãrare; asistenþã so- ñîöèàëüíîå ñòðàõî-
cialã obligatorie 392 134 51 266 – âàíèå

Învãþãmînt 28 – 4 1785 – Îáðàçîâàíèå

Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è


socialã 6644 3825 827 5663 230 ñîöèàëüíûå óñëóãè

Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-


cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 50 – 15 39 – ïåðñîíàëüíûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 93


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

3.3.3. CONDIÞIILE DE MUNCÃ ALE SALARIAÞILOR, PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI ECONOMICE,


în 2001
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ, ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
â 2001 ãîäó
persoane ÷åëîâåê

Numãrul personalului
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ

ocupat în con- care manipu-


ocupat în încã-
diþii de muncã leazã utilaje ne-
peri necores-
care nu cores- corespunzãtoare
ocupat cu punzãtoare ce-
pund normelor cerinþelor secu-
munca fizicã rinþelor secu-
igienico-sani- ritãþii muncii
grea ritãþii muncii
tare ðàáîòàþùèõ
çàíÿòûõ òÿ- çàíÿòûõ â ïî-
çàíÿòûõ â óñ- íà îáîðóäîâà-
æåëûì ôèçè- ìåùåíèÿõ, íå
ëîâèÿõ, íå îò- íèè, íå îòâå-
÷åñêèì òðó- îòâå÷àþùèõ
âå÷àþùèõ ñà- ÷àþùåì òðå-
äîì òðåáîâàíèÿì
íèòàðíî-ãè- áîâàíèÿì áåçî-
áåçîïàñíîñòè
ãèåíè÷åñêèì ïàñíîñòè
òðóäà
íîðìàì òðóäà

Total pe economie 19704 1200 185 215 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,


vînatului ºi silviculturã 1815 291 22 162 îõîòà è ëåñîâîäñòâî

Pescuit – – – – Ðûáîëîâñòâî

Industrie 13713 569 52 32 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà êà-


lor 233 83 – 30 ðüåðîâ

Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ


toare 11019 314 34 2 ïðîìûøëåííîñòü

Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàá-
gaze ºi apã 2461 172 18 – æåíèå

Construcþii 226 116 5 2 Ñòðîèòåëüñòâî

Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
Comerþ cu ridicata ºi cu òîðãîâëÿ; ðåìîíò
amãnuntul; repararea àâòîìîáèëåé, ìîòî-
autovehiculelor, moto- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
cicletelor, a bunurilor âàðîâ è ïðåäìåòîâ
casnice ºi personale 402 48 13 – ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ

94 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

Continuare Ïðîäîëæåíèå

Numãrul personalului
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ

ocupat în con- care manipu-


ocupat în încã-
diþii de muncã leazã utilaje ne-
peri necores-
care nu cores- corespunzãtoare
ocupat cu punzãtoare ce-
pund normelor cerinþelor secu-
munca fizicã rinþelor secu-
igienico-sani- ritãþii muncii
grea ritãþii muncii
tare ðàáîòàþùèõ
çàíÿòûõ òÿ- çàíÿòûõ â ïî-
çàíÿòûõ â óñ- íà îáîðóäîâà-
æåëûì ôèçè- ìåùåíèÿõ, íå
ëîâèÿõ, íå îò- íèè, íå îòâå-
÷åñêèì òðó- îòâå÷àþùèõ
âå÷àþùèõ ñà- ÷àþùåì òðå-
äîì òðåáîâàíèÿì
íèòàðíî-ãè- áîâàíèÿì áåçî-
áåçîïàñíîñòè
ãèåíè÷åñêèì ïàñíîñòè
òðóäà
íîðìàì òðóäà

Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 19 2 – – ðàíû

Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 1252 60 – – ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare – – – – íè÷åñòâî

Tranzacþii imobi- Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-


liare 285 42 – – ìûì èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óï-
ðàâëåíèå è îáîðîíà;
Administraþie publicã îáÿçàòåëüíîå ñî-
ºi apãrare; asistenþã so- öèàëüíîå ñòðàõîâà-
cialã obligatorie 181 16 – – íèå

Învãþãmînt 467 3 – – Îáðàçîâàíèå

Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è


socialã 1169 30 93 19 ñîöèàëüíûå óñëóãè

Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-


cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 175 23 – – ïåðñîíàëüíûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 95


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

3.3.4. CONDIÞIILE DE MUNCÃ ALE FEMEILOR SALARIATE, PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI


ECONOMICE, în 2001
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀ ÆÅÍÙÈÍ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÎ ÍÀÉÌÓ, ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó
persoane ÷åëîâåê
Numãrul femeilor
×èñëåííîñòü æåíùèí

ocupate în con- care manipu-


ocupate în în-
diþii de muncã leazã utilaje ne-
cãperi necores-
care nu cores- corespunzãtoare
ocupate cu punzãtoare ce-
pund normelor cerinþelor secu-
munca fizicã rinþelor securi-
igienico-sani- ritãþii muncii
grea tãþii muncii
tare ðàáîòàþùèõ
çàíÿòûõ òÿ- çàíÿòûõ â ïî-
çàíÿòûõ â óñ- íà îáîðóäîâà-
æåëûì ôèçè- ìåùåíèÿõ, íå
ëîâèÿõ, íå îò- íèè, íå îòâå-
÷åñêèì òðó- îòâå÷àþùèõ
âå÷àþùèõ ñà- ÷àþùåì òðå-
äîì òðåáîâàíèÿì
íèòàðíî-ãè- áîâàíèÿì áåçî-
áåçîïàñíîñòè
ãèåíè÷åñêèì ïàñíîñòè
òðóäà
íîðìàì òðóäà

Total pe economie 7842 247 115 16 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,


vînatului ºi silviculturã 638 160 10 – îõîòà è ëåñîâîäñòâî

Pescuit – – – – Ðûáîëîâñòâî

Industrie 5261 25 21 – Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà êàðüå-


lor 5 – – – ðîâ

Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ


toare 4835 23 20 – ïðîìûøëåííîñòü

Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàáæå-
gaze ºi apã 421 2 1 – íèå

Construcþii 60 32 1 – Ñòðîèòåëüñòâî

Comerþ cu ridicata ºi Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ


cu amãnuntul; repara- òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâ-
rea autovehiculelor, òîìîáèëåé, ìîòî-
motocicletelor, a bunu- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
rilor casnice ºi perso- âàðîâ è ïðåäìåòîâ
nale 203 12 4 – ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 18 – – – ðàíû

Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 113 – – – ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare – – – – íè÷åñòâî

96 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
Numãrul femeilor
×èñëåííîñòü æåíùèí

ocupate în con- care manipu-


ocupate în în-
diþii de muncã leazã utilaje ne-
cãperi necores-
care nu cores- corespunzãtoare
ocupate cu punzãtoare ce-
pund normelor cerinþelor secu-
munca fizicã rinþelor securi-
igienico-sani- ritãþii muncii
grea tãþii muncii
tare ðàáîòàþùèõ
çàíÿòûõ òÿ- çàíÿòûõ â ïî-
çàíÿòûõ â óñ- íà îáîðóäîâà-
æåëûì ôèçè- ìåùåíèÿõ, íå
ëîâèÿõ, íå îò- íèè, íå îòâå-
÷åñêèì òðó- îòâå÷àþùèõ
âå÷àþùèõ ñà- ÷àþùåì òðå-
äîì òðåáîâàíèÿì
íèòàðíî-ãè- áîâàíèÿì áåçî-
áåçîïàñíîñòè
ãèåíè÷åñêèì ïàñíîñòè
òðóäà
íîðìàì òðóäà

Îïåðàöèè ñ íåäâè-
Tranzacþii imobiliare 94 – – – æèìûì èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå
óïðàâëåíèå è îáî-
Administraþie publicã ðîíà; îáÿçàòåëüíîå
ºi apãrare; asistenþã so- ñîöèàëüíîå ñòðàõî-
cialã obligatorie 141 – – – âàíèå

Învãþãmînt 314 – – – Îáðàçîâàíèå

Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è


socialã 934 18 79 16 ñîöèàëüíûå óñëóãè

Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-


cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 66 – – – ïåðñîíàëüíûå óñëóãè

3.3.5. NUMÃRUL VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCÃ


×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

Victime ale acci- Rata accidentelor de muncã, ‰


dentelor – total, per-
Zile-om de incapaci- Óðîâåíü òðàâìàòèçìà íà
soane
tate de muncã, mii ïðîèçâîäñòâå, ‰
×èñëî ÷åëîâåêî-äíåé
×èñëåííîñòü
íåòðóäîñïîñîá- din care, mortale
ïîñòðàäàâøèõ – total
â òîì ÷èñëå ñî ñìåð-
íîñòè, òûñ. âñåãî
âñåãî, ÷åëîâåê òåëüíûì èñõîäîì
1985 7237 183,2 3,8 0,142
1990 7148 191,8 4,3 0,122
1995 1946 69,0 1,5 0,055
1996 1734 59,7 1,4 0,047
1997 1307 48,2 1,2 0,049
1998 1117 44,4 1,1 0,049
1999 872 30,1 1,1 0,055
2000 667 23,3 0,84 0,066
2001 642 21,0 0,83 0,050

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 97


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

3.3.6. NUMÃRUL VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCÃ, PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI


ECONOMICE, în 2001
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
â 2001 ãîäó
Rata accidentelor de muncã, ‰
Victime ale Zile-om de in- Óðîâåíü òðàâìàòèçìà íà
accidentelor – capacitate de ïðîèçâîäñòâå, ‰
total, persoane muncã
×èñëåííîñòü ×èñëî ÷åëîâå- din care,
ïîñòðàäàâ- êî-äíåé íåòðó- mortale
total
øèõ – âñåãî, äîñïîñîáíîñ- â òîì ÷èñëå ñî
âñåãî
÷åëîâåê òè ñìåðòåëüíûì
èñõîäîì
Total pe economie 642 21015 0,83 0,05 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
vînatului ºi silviculturã 99 3608 0,57 0,08 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit – – – – Ðûáîëîâñòâî

Industrie 261 8930 1,87 0,079 Ïðîìûøëåííîñòü


Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà êàðüå-
lor 3 171 1,39 0,46 ðîâ
Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ
toare 213 7557 1,83 0,077 ïðîìûøëåííîñòü
Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàáæå-
gaze ºi apã 45 1202 2,16 0,048 íèå
Construcþii 23 735 0,98 0,043 Ñòðîèòåëüñòâî
Comerþ cu ridicata ºi Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ
cu amãnuntul; repara- òîðãîâëÿ; ðåìîíò
rea autovehiculelor, àâòîìîáèëåé, ìîòî-
motocicletelor, a bunu- öèêëîâ, áûòîâûõ òî-
rilor casnice ºi perso- âàðîâ è ïðåäìåòîâ
nale 16 810 0,24 0,045 ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 3 82 0,48 – ðàíû
Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 55 2033 1,06 0,096 ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare 2 20 0,21 – íè÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 31 845 0,89 – ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óï-
ðàâëåíèå è îáîðîíà;
Administraþie publicã îáÿçàòåëüíîå ñî-
ºi apãrare; asistenþã so- öèàëüíîå ñòðàõîâà-
cialã obligatorie 109 2316 2,14 0,02 íèå
Învãþãmînt 20 1087 0,16 0,024 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è
socialã 17 429 0,25 – ñîöèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëü-
cii colective, sociale ºi íûå, ñîöèàëüíûå è
personale 6 120 0,26 0,043 ïåðñîíàëüíûå óñëóãè

98 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÓÑËÎÂÈß ÒÐÓÄÀ, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

3.3.7. REPARTIZAREA VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCÃ CONFORM


ÎMPREJURÃRILOR ªI CAUZELOR, în 2001
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÏÎ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ È ÏÐÈ×ÈÍÀÌ
â 2001 ãîäó
persoane ÷åëîâåê

din care, pe unele tipuri de activitãþi economice


â òîì ÷èñëå ïî íåêîòîðûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Total agriculturã,
economia
alte tipuri
Âñåãî vînatului ºi
industrie construcþii de activitãþi
silviculturã
ïðîìûø- ñòðîè- äðóãèå
ñåëüñêîå õî-
ëåííîñòü òåëüñòâî âèäû äåÿ-
çÿéñòâî,
òåëüíîñòè
îõîòà è ëå-
ñîâîäñòâî

Total accidentaþi 642 99 261 23 259 Âñåãî ïîñòðàäàâøèõ

Repartizarea victime- Ðàñïðåäåëåíèå ïîñòðà-


lor accidentelor de äàâøèõ íà ïðîèçâîäñò-
muncã conform împre- âå ïî îáñòîÿòåëüñò-
jurãrilor: âàì:

ïàäåíèå ïîñòðàäàâ-
cãderea accidentatu- øåãî íà òîì æå
lui la acelaºi nivel 137 14 56 4 63 óðîâíå

cãderea accidentatu- ïàäåíèå ïîñòðàäàâ-


lui de la înãlþime 75 12 38 6 19 øåãî ñ âûñîòû

cãderea, prãbuºirea ïàäåíèå, îáðóøåíèå


materialelor ºi obiec- ìàòåðèàëîâ è ïðåä-
telor 31 5 20 1 5 ìåòîâ

proiectarea materia- ðàçëåò ìàòåðèàëîâ è


lelor ºi obiectelor 24 6 15 – 3 ïðåäìåòîâ

prinderea, lovirea çàùåìëåíèå, óäàð èëè


sau strivirea de ma- ðàçäàâëèâàíèå äåéñò-
ºini ºi utilaje în func- âóþùèìè ìàøèíàìè
þiune 60 18 36 1 5 è îáîðóäîâàíèåì

prinderea, lovirea çàùåìëåíèå, óäàð èëè


sau strivirea cu scule ðàçäàâëèâàíèå ìåõà-
acþionate mecanic íè÷åñêèì èëè ðó÷íûì
sau manual 27 9 14 – 4 èíñòðóìåíòîì

äðóãèå îáñòîÿòåëü-
alte împrejurãri 288 35 82 11 160 ñòâà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 99


CONDIÞIILE DE MUNCÃ, TRAUMATISMUL ÎN PRODUCÞIE

Continuare Ïðîäîëæåíèå

din care, pe unele tipuri de activitãþi economice


â òîì ÷èñëå ïî íåêîòîðûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Total agriculturã,
economia
alte tipuri
Âñåãî vînatului ºi
industrie construcþii de activitãþi
silviculturã
ïðîìûø- ñòðîè- äðóãèå
ñåëüñêîå õî-
ëåííîñòü òåëüñòâî âèäû äåÿ-
çÿéñòâî,
òåëüíîñòè
îõîòà è ëå-
ñîâîäñòâî

Repartizarea victime-
lor accidentelor de Ðàñïðåäåëåíèå ïîñòðà-
muncã conform cauze- äàâøèõ íà ïðîèçâîäñò-
lor: âå ïî ïðè÷èíàì:

dependente de exe- çàâèñÿùèå îò èñïîë-


cutant 491 84 179 17 211 íèòåëÿ

dependente de mij- çàâèñÿùèå îò ñðåäñòâ


loacele de producþie 46 6 24 1 15 ïðîèçâîäñòâà

çàâèñÿùèå îò ïðîèç-
dependente de sarci- âîäñòâåííîãî çàäà-
na de muncã 82 4 52 2 24 íèÿ

dependente de me- çàâèñÿùèå îò ïðîèç-


diul de muncã 23 5 6 3 9 âîäñòâåííîé ñðåäû

3.3.8. CHELTUIELILE AGENÞILOR ECONOMICI AFERENTE ACÞIUNILOR DE PROTECÞIE A MUNCII


ÇÀÒÐÀÒÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÕ ÑÓÁÚÅÊÒΠÍÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ

în preþuri curente â òåêóùèõ öåíàõ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cheltuieli – total, Âñå çàòðàòû,


mii lei 23875,5 32133,5 39817,1 33070,0 34862,2 38749,5 47450,0 òûñ. ëåé

Calculate pe un sala-  ðàñ÷åòå íà îäíîãî


riat, lei 18,9 26,6 36,2 33,1 42,3 48,8 61,3 ðàáîòàþùåãî, ëåé

100 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


4. VENITURILE, ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È
CHELTUIELILE ªI ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ
CONSUMUL ÕÎÇßÉÑÒÂ
GOSPODÃRIILOR
4.1. VENITURILE POPULAÞIEI
ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 102 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 102 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
4.1.1. Principalii indicatori social-economici Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïî-
ce caracterizeazã veniturile ºi nivelul de êàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå äîõîäû è
trai al populaþiei ....................................... 103 óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ
4.1.2. Valoarea minimului de existenþã pe ca- Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ïî ñîöèàëüíî-
tegorii socioeconomice de populaþie, în ýêîíîìè÷åñêèì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ
2001 .......................................................... 104 â 2001 ãîäó
4.1.3. Veniturile populaþiei ºi minimul de Äîõîäû íàñåëåíèÿ è ïðîæèòî÷íûé ìè-
existenþã, în 2001 (grafic) ....................... 104 íèìóì â 2001 ãîäó (ãðàôèê)
4.1.4. Salariul nominal mediu lunar al unui Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðàáîò-
salariat în economie, pe tipuri de acti- íàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà â ýêîíî-
vitãþi .......................................................... 105 ìèêå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
4.1.5. Repartizarea angajaþilor din organizaþiile Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòàþùèõ áþäæåò-
bugetare conform mãrimii salariului în íûõ îðãàíèçàöèé ïî ðàçìåðàì çàðàáîò-
septembrie 2001 ....................................... 106 íîé ïëàòû â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà
4.1.6. Repartizarea angajaþilor din unitãþile cu Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòàþùèõ õîçðàñ÷åò-
autonomie financiarã conform mãrimii íûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ðàçìåðàì çàðàáîò-
salariului în septembrie 2001 .................. 108 íîé ïëàòû â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìè-
4.1.7. Corelaþia între salariul nominal mediu íàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû îäíîãî ðà-
lunar al unui salariat pe tipuri de acti- áîòíèêà ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè ñî
vitãþi ºi salariul mediu lunar pe econo- ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé â
mie în ansamblu....................................... 110 öåëîì ïî ýêîíîìèêå
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðàáîò-
4.1.8. Salariul nominal mediu lunar al unui íàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà â ýêîíîìè-
salariat în economie, în profil teritorial.. 111 êå â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå
4.1.9. Mãrimea medie a pensiei lunare stabi- Ñðåäíèé ðàçìåð íàçíà÷åííûõ ìåñÿ÷íûõ
lite a pensionarilor aflaþi la evidenþa ïåíñèé ïåíñèîíåðîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷å-
organelor de protecþie socialã a popu- òå â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
laþiei .......................................................... 111 ëåíèÿ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 101


VENITURILE POPULAÞIEI

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Rapoartele statistice ale agenþilor economici pe Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü õîçÿéñòâóþ-
principalele tipuri de activitãþi economice. ùèõ ñóáúåêòîâ îñíîâíûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Datele Ministerului Finanþelor, Fondului So- Äàííûå Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, Ñîöèàëü-
cial, Bãncii Naþionale a Moldovei. íîãî ôîíäà, Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ìîëäîâû.
Rezultatele selective ale cercetãrilor gospodã- Ðåçóëüòàòû âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ
riilor, care cuprind aproape toate judeþele ºi munici- äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, îõâàòèâøåãî ïî÷òè âñå
piile republicii. óåçäû è ìóíèöèïèè ðåñïóáëèêè.
Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
•Veniturile globale bãneºti ale populaþiei • Ñîâîêóïíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñå-
cuprind retribuirea muncii pentru toate categoriile ëåíèÿ ñîäåðæàò îïëàòó ïî òðóäó âñåõ êàòåãî-
populaþiei, premiile, adaosurile permanente la sala- ðèé íàñåëåíèÿ, ïðåìèè, ïîñòîÿííûå íàäáàâêè ê
riu ºi mijloacele pentru cheltuielile de deplasãri, çàðïëàòå è ñðåäñòâà íà êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñ-
pensiile, indemnizaþiile ºi bursele, încasãrile de la õîäû, ïåíñèè, ïîñîáèÿ è ñòèïåíäèè, ïîñòóï-
vînzarea produselor agricole, încasãrile din sistemul ëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðîäóêòîâ ñåëüñêîãî õî-
financiar ºi altele.
çÿéñòâà, ïîñòóïëåíèÿ èç ôèíàíñîâîé ñèñòåìû è
ïðî÷èå.
• Salariul mediu lunar în bani al lucrãtorilor • Cðåäíåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ çàðàáîòíàÿ
din economie este determinat prin împãrþirea fondu- ïëàòà ðàáîòàþùèõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îïðå-
lui de retribuire a muncii calculat (în bani ºi în natu- äåëåíà ïóòåì äåëåíèÿ íà÷èñëåííîãî ôîíäà
rã) la numãrul mediu anual al salariaþilor, luat ca îïëàòû òðóäà íà ñðåäíåãîäîâóþ ÷èñëåííîñòü
bazã la calcularea salariului. Indemnizaþiile primite ðàáîòàþùèõ, ïðèíèìàåìóþ äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñðåä-
de salariaþi din mijloacele asigurãrilor sociale nu se íåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïîñîáèÿ, ïîëó÷àåìûå ðà-
includ în fondul de retribuire ºi în salariul mediu. áîòàþùèìè èç ñðåäñòâ ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ â ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû è ñðåäíþþ çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó íå âêëþ÷àþòñÿ.
• Plãþile ºi înlesnirile acordate populaþiei • Âûïëàòû è ëüãîòû, ïîëó÷àåìûå íàñå-
din fondurile sociale de consum cuprind cheltuielile ëåíèåì èç îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ ïîòðåáëåíèÿ
respective ale bugetului consolidat, întreprinderilor ñîäåðæàò ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñõîäû êîíñîëè-
de stat, private, colective, organizaþiilor sindicale ºi äèðîâàííîãî áþäæåòà, ãîñóäàðñòâåííûõ,
altor organizaþii obºteºti. ÷àñòíûõ, êîëëåêòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîô-
ñîþçíûõ è äð. îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Plãþile ºi înlesnirile cuprind cheltuielile pentru în- Ê âûïëàòàì è ëüãîòàì îòíåñåíû ðàñõîäû
vãþãmîntul gratuit ºi ridicarea calificãrii, ajutorul medi- íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôè-
cal gratuit, cheltuielile pentru plata pensiilor, indemni- êàöèè, áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ðàñ-
zaþiilor, burselor pentru studenþi, biletele de tratament õîäû íà âûïëàòó ïåíñèé, ïîñîáèé, ñòèïåíäèé
gratuite ºi cu preþ preferenþial la sanatorii ºi în casele de ó÷àùèìñÿ, áåñïëàòíûå è ëüãîòíûå ïóòåâêè â
odihnã, cheltuielile statului pentru întreþinerea fondului ñàíàòîðèè è äîìà îòäûõà, ðàñõîäû ãîñóäàð-
de locuinþe în partea care nu este acoperitã de chiria ñòâà íà ñîäåðæàíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ÷àñ-
pentru locuinþã, cheltuielile pentru retribuirea conce- òè, íå ïîêðûâàåìîé êâàðòèðíîé ïëàòîé, ðàñ-
diilor anuale ale oamenilor muncii ºi alte plãþi ºi înles- õîäû íà îïëàòó åæåãîäíûõ îòïóñêîâ òðóäÿ-
niri. ùèõñÿ è íåêîòîðûå äðóãèå âûïëàòû è ëüãîòû.
La stabilirea volumului plãþilor ºi înlesnirilor Ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà óêàçàííûõ âûïëàò
menþionate cheltuielile pentru învãþãmînt ºi alte è ëüãîò ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå è äðóãèå ìåðî-
acþiuni de culturalizare sînt luate fãrã cheltuielile ïðèÿòèÿ ïî ïðîñâåùåíèþ ïðèíÿòû áåç ðàñõî-
pentru ºtiinþã, presã ºi artã; cheltuielile pentru toate äîâ íà íàóêó, ïå÷àòü è èñêóññòâî; çàòðàòû íà
tipurile de acþiuni social-culturale sînt calculate fãrã âñå âèäû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé
cheltuielile pentru investiþiile capitale; cheltuielile ó÷òåíû áåç ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûå âëîæå-
pentru ajutorul balneosanatorial sînt luate fãrã acea íèÿ; ðàñõîäû íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíóþ ïîìîùü
parte din ele, care este achitatã parþial de populaþie, ïðèíÿòû áåç òîé èõ äîëè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî
cheltuielile pentru instituþiile preºcolare ºi ºcolile- îïëà÷åíà íàñåëåíèåì, ðàñõîäû íà äîøêîëüíûå
internat – fãrã plata achitatã de pãrinþi; retribuirea ó÷ðåæäåíèÿ è øêîëû-èíòåðíàòû – áåç ïëàòû
concediilor este calculatã în total, cu excepþia impo- ðîäèòåëåé; îïëàòà îòïóñêîâ ó÷òåíà â ñóììå çà
zitelor plãtite. âû÷åòîì óïëà÷åííûõ íàëîãîâ.

102 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

4.1.1. PRINCIPALII INDICATORI SOCIAL-ECONOMICI CE CARACTERIZEAZÃ VENITURILE ªI


NIVELUL DE TRAI AL POPULAÞIEI
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÅ ÄÎÕÎÄÛ È
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íî-
ìèíàëüíàÿ çàðàáîò-
Salariul nominal mediu íàÿ ïëàòà îäíîãî ðà-
lunar al unui lucrãtor în áîòíèêà â ýêîíîìèêå,
economie, lei 143,2 187,1 219,8 250,4 304,6 407,9 543,7 ëåé

Veniturile globale Ñðåäíåìåñÿ÷íûå ñîâî-


bãneºti ale populaþiei êóïíûå äåíåæíûå äî-
(media lunarã pe un õîäû íàñåëåíèÿ (íà
membru al gospodã- îäíîãî ÷ëåíà äîìàø-
riei)1, lei 96,4 116,8 127,6 127,7 142,1 184,2 251,4 íåãî õîçÿéñòâà)1, ëåé

Ñðåäíèé ðàçìåð íàç-


Mãrimea medie a pen- íà÷åííûõ ìåñÿ÷íûõ
siei lunare stabilite (la ïåíñèé (íà êîíåö ãîäà,
sfîrºitul anului, inclusiv ñ ó÷åòîì êîìïåíñà-
plata de compensare)2, öèîííûõ âûïëàò)2,
lei 64,3 78,7 82,8 83,9 82,8 85,1 135,8 ëåé

Ìèíèìàëüíûé ïîòðå-
áèòåëüñêèé áþäæåò
Bugetul minim de con- (â ðàñ÷åòå íà äóøó
sum (pe locuitor, pe íàñåëåíèÿ â ìåñÿö),
lunã), lei 310,6 387,8 439,5 473,0 661,8 944,5 1053,0 ëåé

Ñîîòíîøåíèå ê ìèíè-
Corelaþia cu bugetul ìàëüíîìó ïîòðåáè-
minim de consum, în òåëüñêîìó áþäæåòó,
%: â %:

ñðåäíåäóøåâûõ ñî-
venitul mediu global âîêóïíûõ äåíåæíûõ
bãnesc pe o persoanã 31,0 30,1 29,0 27,0 21,5 19,5 23,9 äîõîäîâ

ñðåäíåìåñÿ÷íîé
salariul nominal me- íîìèíàëüíîé çàðà-
diu lunar 46,1 48,2 50,0 52,9 46,0 43,2 51,6 áîòíîé ïëàòû

mãrimea medie a ñðåäíåãî ðàçìåðà


pensiei lunare stabili- íàçíà÷åííîé ìåñÿ÷-
te2 20,7 20,3 18,8 17,7 12,5 9,0 12,9 íîé ïåíñèè2

Raportul dintre venitu- Ñîîòíîøåíèå äîõî-


rile a 10% din populaþia äîâ 10% íàèáîëåå è
mai mult ºi mai puþin íàèìåíåå îáåñïå÷åí-
asiguratã1, ori 9,3 10,0 16,0 12,3 14,4 10,4 9,7 íîãî íàñåëåíèÿ1, ðàç

1 1
Conform datelor cercetãrii bugetelor gospodãriilor, în ansamblu Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ,
pe republicã â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå
2 2
Pensionari aflaþi la evidenþa organelor de protecþie socialã a po- Ïåíñèîíåðîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé
pulaþiei çàùèòû íàñåëåíèÿ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 103


VENITURILE POPULAÞIEI

4.1.2. VALOAREA MINIMULUI DE EXISTENÞÃ PE CATEGORII SOCIOECONOMICE DE


POPULAÞIE, în 2001
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß â 2001 ãîäó
media lunarã pe o persoanã, lei â ñðåäíåì íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ìåñÿö, ëåé

inclusiv: / âñåãî:

Total populaþie aptã de


Âñåãî muncã pensionari copii
íàñåëåíèå òðóäî- ïåíñèîíåðû äåòè
ñïîñîáíîãî âîçðàñòà

Trimestrul I 459,2 481,5 397,4 433,2 I êâàðòàë

Trimestrul II 473,4 496,5 411,7 444,2 II êâàðòàë

Trimestrul III 416,1 433,6 359,0 400,5 III êâàðòàë

Trimestrul IV 475,6 498,8 410,7 455,4 IV êâàðòàë

Media pe an 468,7 490,4 405,8 444,5 Â ñðåäíåì çà ãîä

4.1.3. VENITURILE POPULAÞIEI ªI MINIMUL DE EXISTENÞÃ, în 2001


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ â 2001 ãîäó
lei/ëåé
700

622,6

600

524,2
486,0
500
439,8

400

300 280,1
237,6
223,8 224,4

200

100

0
trimestrul I trimestrul II trimestrul III trimestrul IV
I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë
Veniturile disponibile – Ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû
Salariul nominal mediu lunar – Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Minimul de existenþã – Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

104 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

4.1.4. SALARIUL NOMINAL MEDIU LUNAR AL UNUI SALARIAT ÎN ECONOMIE,


PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI
ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÀß ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ  ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
lei ëåé

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001


Total 143,2 187,1 219,8 250,4 304,6 407,9 543,7 Âñåãî
din care: â òîì ÷èñëå:
Agriculturã, economia Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
vînatului ºi silviculturã 103,6 121,5 135,2 140,6 172,8 251,7 315,1 îõîòà è ëåñîâîäñòâî
Pescuit 136,2 154,5 166,6 201,6 285,7 338,5 387,9 Ðûáîëîâñòâî
Industrie 220,0 290,8 363,2 423,5 518,6 683,4 826,5 Ïðîìûøëåííîñòü
Exploatarea cariere- Ðàçðàáîòêà
lor 236,1 308,4 358,0 385,3 464,3 577,5 767,2 êàðüåðîâ
Industria prelucrã- Îáðàáàòûâàþùàÿ
toare 215,3 282,2 352,0 399,0 492,6 677,7 813,1 ïðîìûøëåííîñòü
Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
Energie electricã, ãàç è âîäîñíàáæå-
gaze ºi apã 248,6 338,9 427,4 535,4 621,8 720,0 889,0 íèå
Construcþii 206,6 247,7 326,5 362,4 426,2 539,8 682,8 Ñòðîèòåëüñòâî
Îïòîâàÿ è ðîçíè÷-
Comerþ cu ridicata ºi íàÿ òîðãîâëÿ; ðå-
cu amãnuntul; repara- ìîíò àâòîìîáèëåé,
rea autovehiculelor, ìîòîöèêëîâ, áûòî-
motocicletelor, a bunu- âûõ òîâàðîâ è ïðåä-
rilor casnice ºi perso- ìåòîâ ëè÷íîãî ïîëü-
nale 156,7 211,5 253,1 265,7 319,0 394,6 531,1 çîâàíèÿ
Ãîñòèíèöû è ðåñòî-
Hoteluri ºi restaurante 172,2 183,5 197,9 230,2 277,3 357,8 484,7 ðàíû
Òðàíñïîðò, ñêëàä-
Transporturi, depozita- ñêîå õîçÿéñòâî è
re ºi comunicaþii 193,0 258,3 323,5 376,5 455,3 635,0 860,8 ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåä-
Activitãþi financiare 484,7 678,0 823,5 1135,4 1672,5 2353,1 2278,4 íè÷åñòâî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
Tranzacþii imobiliare 179,5 246,8 285,3 336,3 436,1 554,0 728,1 ìûì èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óï-
Administraþie publicã ðàâëåíèå è îáîðîíà;
ºi apãrare; asistenþã so- îáÿçàòåëüíîå ñî-
cialã obligatorie 231,6 295,5 327,2 392,0 438,8 517,7 742,3 öèàëüíîå ñòðàõîâàíèå
Învãþãmînt 119,4 156,7 170,9 183,0 193,0 247,7 336,9 Îáðàçîâàíèå
Sãnãtate ºi asistenþã Çäðàâîîõðàíåíèå è
socialã 126,5 161,1 175,9 183,5 186,7 230,1 314,6 ñîöèàëüíûå óñëóãè
Alte activitãþi de servi- Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå,
cii colective, sociale ºi ñîöèàëüíûå è ïåðñî-
personale 131,6 168,1 185,8 227,4 235,4 295,8 390,9 íàëüíûå óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 105


VENITURILE POPULAÞIEI

4.1.5. REPARTIZAREA ANGAJAÞILOR DIN ORGANIZAÞIILE BUGETARE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

din aceºtia, salariul cãrora este calculat


Total muncitori èç íèõ – çàðàáîòíàÿ ïëàòà êîòîðûõ
ºi funcþionari (â % ê îáùåìó ÷èñëó ðàáî÷èõ
care au primit
salarii, mii per-
soane sub nivelul
de la unul
salariului de la 3 pînã de la 5 pînã de la 10 pînã
pînã la 3 sa-
Âñåãî ðàáî÷èõ è tarifar pentru
larii tarifare
la 5 salarii la 10 salarii la 15 salarii
ñëóæàùèõ, êî- I categorie
stabilite
tarifare tarifare tarifare
òîðûì íà÷èñëå- de salarizare
îò îäíîé
stabilite stabilite stabilite
íà çàðàáîòíàÿ íèæå óñòà- îò 3 äî îò 5 äî îò 10 äî
äî 3 òà-
ïëàòà, íîâëåííîé 5 òàðèô- 10 òàðèô- 15 òàðèô-
ðèôíûõ
òûñ. ÷åëîâåê òàðèôíîé íûõ ñòàâîê íûõ ñòàâîê íûõ ñòàâîê
ñòàâîê
ñòàâêè

Total 226,3 2,3 49,3 24,0 19,4 3,9

Agriculturã, economia vî-


natului ºi silviculturã 2,7 0,2 46,7 30,9 15,0 4,6

Industrie 0,05 2,0 40,8 10,2 45,0 2,0

Industria prelucrãtoare 0,02 4,4 13,0 21,7 56,5 4,4

Energie electricã, gaze


ºi apã 0,03 – 65,4 – 34,6 –

Hoteluri ºi restaurante 0,04 5,0 87,5 7,5 – –

Transporturi, depozitare ºi
comunicaþii 0,4 – 0,3 3,4 56,3 37,7

Tranzacþii imobiliare 3,51 2,2 48,0 27,0 16,8 2,7

Administraþie publicã ºi
apãrare; asistenþã socialã
obligatorie 48,1 1,1 19,6 18,3 46,0 12,0

Învãþãmînt 107,4 3,1 56,2 25,5 12,7 1,8

Sãnãtate ºi asistenþã socia-


lã 54,8 0,96 59,2 27,9 10,67 1,0

Alte activitãþi de servicii


colective, sociale ºi perso-
nale 9,3 8,5 67,7 12,0 9,6 1,6

1
100,00 lei – salariul tarifar pentru I categorie de salarizare în organizaþiile bugetare

106 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

CONFORM MÃRIMII SALARIULUI în septembrie 2001 1


ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà 1

în mãrime (în % faþã de total salariaþi):


íà÷èñëåíà â ðàçìåðå Salariul mediu Din numãrul total
è ñëóæàùèõ): calculat în sep- – salariaþi cu pro-
tembrie persona- gram zilnic sau
lului care a lucrat sãptãmînal redus,
de la 15 de la 20 de la 25 o lunã întreagã, mii persoane
peste 30
pînã la pînã la pînã la
salarii tari- lei Èç îáùåãî ÷èñëà
20 salarii 25 salarii 30 salarii
fare Ñðåäíÿÿ çàðà- ðàáîòàþùèõ –
tarifare tarifare tarifare
stabilite áîòíàÿ ïëàòà, ïðîðàáîòàâøèå
stabilite stabilite stabilite
ñâûøå íà÷èñëåííàÿ â íåïîëíûé ðàáî-
îò 15 äî îò 20 äî îò 25 äî ñåíòÿáðå ðàáî- ÷èé äåíü èëè
30 òàðèô-
20 òà- 25 òà- 30 òà- òàþùèì çà ïîë- íåäåëþ,
íûõ
ðèôíûõ ðèôíûõ ðèôíûõ íûé ìåñÿö, ëåé òûñ. ÷åëîâåê
ñòàâîê
ñòàâîê ñòàâîê ñòàâîê

0,81 0,2 0,04 0,05 394,9 5,7 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà


0,6 1,6 – 0,4 431,2 0,1 è ëåñîâîäñòâî

– – – – 524,5 0,0 Ïðîìûøëåííîñòü

Îáðàáàòûâàþùàÿ
– – – – 660,9 – ïðîìûøëåííîñòü

Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è
– – – – 403,8 0,0 âîäîñíàáæåíèå

– – – – 225,0 0,0 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû

Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå
1,8 0,5 – – 869,0 – õîçÿéñòâî è ñâÿçü

Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
1,9 0,4 0,1 0,9 467,8 0,1 èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
2,4 0,4 0,1 0,1 676,0 0,5 íèå

0,5 0,2 0,0 0,0 317,7 3,1 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
0,2 0,04 0,02 0,01 309,7 1,2 öèàëüíûå óñëóãè

Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå, ñî-


öèàëüíûå è ïåðñîíàëüíûå
0,3 0,1 0,1 0,1 274,3 0,7 óñëóãè

1
100,00 ëåé – òàðèôíàÿ ñòàâêà äëÿ I êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 107


VENITURILE POPULAÞIEI

4.1.6. REPARTIZAREA ANGAJAÞILOR DIN UNITÃÞILE CU AUTONOMIE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

Total muncitori din aceºtia, salariul cãrora este calculat


ºi funcþionari èç íèõ – çàðàáîòíàÿ ïëàòà êîòîðûõ
care au primit (â % ê îáùåìó ÷èñëó ðàáî÷èõ
salarii, mii per- sub nivelul
soane de la unul
salariului de la 3 pînã de la 5 pînã de la 10 pînã
pînã la 3 sa-
tarifar pentru la 5 salarii la 10 salarii la 15 salarii
Âñåãî ðàáî÷èõ è I categorie
larii tarifare
tarifare tarifare tarifare
ñëóæàùèõ, êî- de salarizare
stabilite
stabilite stabilite stabilite
òîðûì íà÷èñëå- îò îäíîé
íèæå óñòà- îò 3 äî îò 5 äî îò 10 äî
íà çàðàáîòíàÿ äî 3 òà-
íîâëåííîé 5 òàðèô- 10 òàðèô- 15 òàðèô-
ïëàòà, ðèôíûõ
òàðèôíîé íûõ ñòàâîê íûõ ñòàâîê íûõ ñòàâîê
òûñ. ÷åëîâåê ñòàâîê
ñòàâêè
Total 260,9 14,3 46,4 20,9 14,5 2,7
Agriculturã, economia vî-
natului ºi silviculturã 88,0 26,8 61,1 9,6 2,3 0,15
Pescuit 0,4 13,2 75,4 9,1 2,3 –
Industrie 69,4 3,7 34,9 30,6 24,6 4,6
Exploatarea carierelor 1,3 1,6 33,9 29,6 30,3 3,3

Industria prelucrãtoare 53,4 4,3 34,7 30,3 23,8 5,0


Energie electricã, gaze
ºi apã 14,7 1,6 35,5 31,5 26,9 3,6
Construcþiii 9,7 6,4 40,7 23,7 23,2 4,5
Comerþ cu ridicata ºi cu
amãnuntul; repararea
autovehiculelor, motoci-
cletelor, a bunurilor casni-
ce ºi personale 22,4 21,3 53,7 15,7 7,8 1,0
Hoteluri ºi restaurante 2,8 17,8 56,3 14,8 9,4 1,4
Transporturi, depozitare ºi
comunicaþii 34,4 9,8 28,7 34,4 22,9 3,3

Activitãþi financiare 6,0 3,0 20,6 20,2 32,0 11,0

Tranzacþii imobiliare 17,6 3,6 54,1 19,5 17,4 3,8

Administraþie publicã ºi
apãrare; asistenþã socialã
obligatorie 0,7 – 16,8 16,0 44,2 14,2
Învãþãmînt 3,0 3,6 36,3 27,0 19,3 11,3
Sãnãtate ºi asistenþã socia-
lã 1,3 7,2 65,0 18,6 8,5 0,5
Alte activitãþi de servicii
colective, sociale ºi perso-
nale 5,2 16,0 51,4 17,4 11,1 2,2
1
169,00 lei – salariul tarifar pentru I categorie de salarizare în unitãþile cu autonomie financiarã

108 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

FINANCIARÃ CONFORM MÃRIMII SALARIULUI în septembrie 2001 1


ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà 1

în mãrime (în % faþã de total salariaþi): Salariul mediu Din numãrul total
íà÷èñëåíà â ðàçìåðå calculat în sep- – salariaþi cu pro-
è ñëóæàùèõ): tembrie persona- gram zilnic sau
de la 15 de la 20 de la 25 lului care a lucrat sãptãmînal redus,
peste 30 o lunã întreagã, mii persoane
pînã la pînã la pînã la
20 salarii 25 salarii 30 salarii
salarii tari- lei Èç îáùåãî ÷èñëà
tarifare tarifare tarifare
fare Ñðåäíÿÿ çàðà- ðàáîòàþùèõ –
stabilite stabilite stabilite
stabilite áîòíàÿ ïëàòà, ïðîðàáîòàâøèå
ñâûøå íà÷èñëåííàÿ â íåïîëíûé ðàáî-
îò 15 äî îò 20 äî îò 25 äî
30 òàðèô- ñåíòÿáðå ðàáî- ÷èé äåíü èëè
20 òà- 25 òà- 30 òà-
íûõ òàþùèì çà ïîë- íåäåëþ,
ðèôíûõ ðèôíûõ ðèôíûõ
ñòàâîê íûé ìåñÿö, ëåé òûñ. ÷åëîâåê
ñòàâîê ñòàâîê ñòàâîê
0,6 0,3 0,1 0,2 568,6 10,9 Âñåãî ïî ýêîíîìèêå
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà
0,02 0,02 0,01 – 301,3 0,3 è ëåñîâîäñòâî
– – – – 341,4 0,0 Ðûáîëîâñòâî
1,1 0,3 0,1 0,1 761,5 4,2 Ïðîìûøëåííîñòü
0,7 0,4 0,1 0,1 812,2 0,1 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ
Îáðàáàòûâàþùàÿ
1,2 0,4 0,2 0,1 764,3 3,5 ïðîìûøëåííîñòü
Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è
0,6 0,2 0,05 0,05 746,9 0,6 âîäîñíàáæåíèå
0,9 0,3 0,1 0,2 710,4 0,5 Ñòðîèòåëüñòâî
Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîð-
ãîâëÿ; ðåìîíò àâòîìîáè-
ëåé, ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ
òîâàðîâ è ïðåäìåòîâ ëè÷-
0,3 0,1 0,05 0,05 421,8 1,2 íîãî ïîëüçîâàíèÿ
0,2 0,1 – – 404,7 0,05 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû
Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õî-
0,6 0,2 0,05 0,05 682,5 3,8 çÿéñòâî è ñâÿçü
Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè÷åñò-
4,4 2,6 2,0 4,2 1664,5 0,25 âî
Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
0,9 0,3 0,1 0,3 625,2 0,4 èìóùåñòâîì
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
4,9 1,7 0,7 1,5 1349,4 0,0 íèå
1,1 0,9 0,2 0,3 866,1 0,0 Îáðàçîâàíèå
Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
0,1 0,1 – – 464,6 0,0 öèàëüíûå óñëóãè
Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå, ñî-
öèàëüíûå è ïåðñîíàëüíûå
0,6 0,3 0,2 0,8 514,6 0,2 óñëóãè
1
169,00 ëåé – òàðèôíàÿ ñòàâêà äëÿ I êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà ðàáîòíèêîâ õîçðàñ÷åòíûõ ïðåäïðèÿòèé

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 109


VENITURILE POPULAÞIEI

4.1.7. CORELAÞIA ÎNTRE SALARIUL NOMINAL MEDIU LUNAR AL UNUI SALARIAT PE TIPURI
DE ACTIVITÃÞI ªI SALARIUL MEDIU LUNAR PE ECONOMIE ÎN ANSAMBLU
ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÍÎÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÎ
ÂÈÄÀÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÎ ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÎÉ Â ÖÅËÎÌ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

în procente â ïðîöåíòàõ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Âñåãî

din care: â òîì ÷èñëå:

Agriculturã, economia vîna- Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,


tului ºi silviculturã 72,3 64,9 61,5 56,2 56,7 61,7 58,0 îõîòà è ëåñîâîäñòâî

Pescuit 95,1 82,6 75,8 80,5 93,8 83,0 71,3 Ðûáîëîâñòâî

Industrie 153,6 155,4 165,2 169,1 170,3 167,5 152,0 Ïðîìûøëåííîñòü

Exploatarea carierelor 164,9 164,8 162,9 153,9 152,4 141,6 141,1 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
Industria prelucrãtoare 150,3 150,8 160,1 159,3 161,7 166,1 149,5 ìûøëåííîñòü

Energie electricã, gaze ºi Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è


apã 173,6 181,1 194,4 213,8 204,1 176,5 163,5 âîäîñíàáæåíèå

Construcþii 144,3 132,4 148,5 144,7 140,0 132,3 125,6 Ñòðîèòåëüñòâî

Comerþ cu ridicata ºi cu Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ


amãnuntul; repararea auto- òîðãîâëÿ; ðåìîíò àâòî-
vehiculelor, motocicletelor, ìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ, áû-
a bunurilor casnice ºi perso- òîâûõ òîâàðîâ è ïðåäìå-
nale 109,4 113,0 115,1 106,1 104,7 96,7 97,7 òîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ

Hoteluri ºi restaurante 120,3 98,1 90,0 91,9 91,0 87,7 89,1 Ãîñòèíèöû è ðåñòîðàíû

Transporturi, depozitare ºi Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õî-


comunicaþii 134,8 138,1 147,2 150,4 149,5 155,7 158,3 çÿéñòâî è ñâÿçü

Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè-
Activitãþi financiare 338,5 362,4 374,7 453,4 549,1 576,9 419,1 ÷åñòâî

Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì
Tranzacþii imobiliare 125,3 131,9 129,8 134,3 143,2 135,8 133,9 èìóùåñòâîì

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëå-
Administraþie publicã ºi íèå è îáîðîíà; îáÿçàòåëü-
apãrare; asistenþã socialã íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
obligatorie 161,7 157,9 149,0 156,5 144,1 126,9 136,5 íèå

Învãþãmînt 83,4 83,8 77,8 73,1 63,4 60,7 62,0 Îáðàçîâàíèå

Çäðàâîîõðàíåíèå è ñî-
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 88,3 86,1 80,0 73,3 61,3 56,4 57,9 öèàëüíûå óñëóãè

Alte activitãþi de servicii Ïðî÷èå êîììóíàëüíûå,


colective, sociale ºi perso- ñîöèàëüíûå è ïåðñîíàëü-
nale 91,9 89,8 84,5 90,8 77,3 72,5 71,9 íûå óñëóãè

110 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

4.1.8. SALARIUL NOMINAL MEDIU LUNAR AL UNUI SALARIAT ÎN ECONOMIE,


ÎN PROFIL TERITORIAL
ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÀß ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ  ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ
lei ëåé
1999 2000 2001
Total / Âñåãî 304,6 407,9 543,7
Municipiul Chiºinãu 481,3 622,7 806,3
Judeþele:
Óåçäû:
Bãlþi 266,6 360,3 458,6
Cahul 222,4 312,2 391,7
Chiºinãu 242,2 319,5 401,1
Edineþ 204,2 271,4 361,8
Lãpuºna 198,0 275,8 367,9
Orhei 217,3 310,3 389,8
Soroca 228,4 308,1 415,8
Taraclia 227,7 287,7 378,9
Tighina 195,0 247,1 332,7
Ungheni 225,1 295,0 376,7
UTA Gãgãuzia 236,2 305,1 394,7

4.1.9. MÃRIMEA MEDIE A PENSIEI LUNARE STABILITE A PENSIONARILOR AFLAÞI LA EVIDENÞA


ORGANELOR DE PROTECÞIE SOCIALÃ A POPULAÞIEI (inclusiv plata de compensare)
ÑÐÅÄÍÈÉ ÐÀÇÌÅÐ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÕ ÌÅÑß×ÍÛÕ ÏÅÍÑÈÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ, ÑÎÑÒÎßÙÈÕ ÍÀ Ó×ÅÒÅ
 ÎÐÃÀÍÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß (ñ ó÷åòîì êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò)

la 1 ianuarie; lei íà 1 ÿíâàðÿ; ëåé


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mãrimea medie a pensiei Ñðåäíèé ðàçìåð ìåñÿ÷-
lunare 64,3 78,7 82,8 83,9 82,8 85,1 135,8 íîé ïåíñèè
din care: â òîì ÷èñëå:
pentru limita de vîrstã 66,9 81,6 86,2 87,1 85,4 86,9 140,3 ïî âîçðàñòó
de invaliditate 64,4 79,7 84,2 86,8 85,7 91,3 146,1 ïî èíâàëèäíîñòè
în urma pierderii întreþi- ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîð-
nãtorului (pentru fiecare ìèëüöà (íà êàæäîãî
membru din familie íåòðóäîñïîñîáíîãî
inapt de muncã) 36,6 45,6 46,0 46,4 45,3 50,5 74,2 ÷ëåíà ñåìüè)
pentru vechime în mun-
cã 70,0 80,4 79,4 77,9 75,1 72,8 80,3 çà âûñëóãó ëåò
socialã 38,1 47,0 47,7 48,1 48,8 49,6 50,2 ñîöèàëüíûå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 111


ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

4.1.8. SALARIUL NOMINAL MEDIU LUNAR AL UNUI SALARIAT ÎN ECONOMIE,


ÎN PROFIL TERITORIAL
ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÀß ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ  ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ
lei ëåé
1999 2000 2001
Total / Âñåãî 304,6 407,9 543,7
Municipiul Chiºinãu 481,3 622,7 806,3
Judeþele:
Óåçäû:
Bãlþi 266,6 360,3 458,6
Cahul 222,4 312,2 391,7
Chiºinãu 242,2 319,5 401,1
Edineþ 204,2 271,4 361,8
Lãpuºna 198,0 275,8 367,9
Orhei 217,3 310,3 389,8
Soroca 228,4 308,1 415,8
Taraclia 227,7 287,7 378,9
Tighina 195,0 247,1 332,7
Ungheni 225,1 295,0 376,7
UTA Gãgãuzia 236,2 305,1 394,7

4.1.9. MÃRIMEA MEDIE A PENSIEI LUNARE STABILITE A PENSIONARILOR AFLAÞI LA EVIDENÞA


ORGANELOR DE PROTECÞIE SOCIALÃ A POPULAÞIEI (inclusiv plata de compensare)
ÑÐÅÄÍÈÉ ÐÀÇÌÅÐ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÕ ÌÅÑß×ÍÛÕ ÏÅÍÑÈÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ, ÑÎÑÒÎßÙÈÕ ÍÀ Ó×ÅÒÅ
 ÎÐÃÀÍÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß (ñ ó÷åòîì êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò)

la 1 ianuarie; lei íà 1 ÿíâàðÿ; ëåé


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mãrimea medie a pensiei Ñðåäíèé ðàçìåð ìåñÿ÷-
lunare 64,3 78,7 82,8 83,9 82,8 85,1 135,8 íîé ïåíñèè
din care: â òîì ÷èñëå:
pentru limita de vîrstã 66,9 81,6 86,2 87,1 85,4 86,9 140,3 ïî âîçðàñòó
de invaliditate 64,4 79,7 84,2 86,8 85,7 91,3 146,1 ïî èíâàëèäíîñòè
în urma pierderii întreþi- ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîð-
nãtorului (pentru fiecare ìèëüöà (íà êàæäîãî
membru din familie íåòðóäîñïîñîáíîãî
inapt de muncã) 36,6 45,6 46,0 46,4 45,3 50,5 74,2 ÷ëåíà ñåìüè)
pentru vechime în mun-
cã 70,0 80,4 79,4 77,9 75,1 72,8 80,3 çà âûñëóãó ëåò
socialã 38,1 47,0 47,7 48,1 48,8 49,6 50,2 ñîöèàëüíûå

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 111


4.2. VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL GOSPODÃRIILOR
ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 113 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 113 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
4.2.1. Structura veniturilor disponibile ale Ñòðóêòóðà ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ
gospodãriilor ............................................. 114 äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
Ñòðóêòóðà ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ äî-
4.2.2. Structura veniturilor disponibile ale ìàøíèõ õîçÿéñòâ ïî êâèíòèëüíûì ãðóï-
gospodãriilor pe quintile, în 2001........... 114 ïàì â 2001 ãîäó
4.2.3. Repartizarea populaþiei dupã mãrimea Ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ ðàñ-
veniturilor disponibile .............................. 115 ïîëàãàåìûõ äîõîäîâ
4.2.4. Distribuþia volumului total al veniturilor Ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà ðàñïîëà-
disponibile................................................. 115 ãàåìûõ äîõîäîâ
Óäåëüíûé âåñ äåíåæíûõ è íàòóðàëüíûõ
4.2.5. Ponderea veniturilor bãneºti ºi în naturã ïîñòóïëåíèé â ðàñïîëàãàåìûõ ñîâîêóï-
în veniturile globale disponibile, în íûõ äîõîäàõ íàñåëåíèÿ â 2001 ãîäó (ãðà-
2001 (grafic) ............................................. 116 ôèê)
4.2.6. Puterea de cumpãrare a veniturilor bã- Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü äåíåæíûõ
neºti ale gospodãriilor.............................. 116 äîõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
4.2.7. Structura cheltuielilor de consum ale Ñòðóêòóðà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ
gospodãriilor ............................................. 117 äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìàøíèõ
4.2.8. Cheltuielile de consum ale gospodãrii- õîçÿéñòâ ïî êâèíòèëüíûì ãðóïïàì â
lor pe grupe de quintile, în 2001 ........... 118 2001 ãîäó
4.2.9. Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de Îáåñïå÷åííîñòü äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
folosinþã îndelungatã ................................ 119 òîâàðàìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ
Îáåñïå÷åííîñòü äîìàøíèõ õîçÿéñòâ ãî-
4.2.10. Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de ðîäñêîãî è ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ òîâàðà-
folosinþã îndelungatã, pe medii ............... 119 ìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ
4.2.11. Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de Îáåñïå÷åííîñòü äîìàøíèõ õîçÿéñòâ òî-
folosinþã îndelungatã pe grupe de quin- âàðàìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïî êâèí-
tile, în 2001 (grafic) ................................ 120 òèëüíûì ãðóïïàì â 2001 ãîäó (ãðàôèê)
4.2.12. Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de Îáåñïå÷åííîñòü äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
folosinþã îndelungatã ºi durata de òîâàðàìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è
exploatare a acestora, pe grupe de ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïî êâèíòèëüíûì
quintile, în 2001 ....................................... 120 ãðóïïàì â 2001 ãîäó

112 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

• Statistica gospodãriilor este una dintre ra- • Ñòàòèñòèêà äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íàñå-
murile statisticii socioeconomice, ce studiazã nive- ëåíèÿ – îäíà èç îòðàñëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
lul de trai al populaþiei, în special situaþia materialã. ÷åñêîé ñòàòèñòèêè, èçó÷àþùàÿ óðîâåíü æèçíè
În cadrul cercetãrii selective a bugetelor gospodãrii- íàñåëåíèÿ è ãëàâíûì îáðàçîì, åãî ìàòåðèàëüíîå
lor, în ansamblu pe republicã, sînt cuprinse anual a- ïîëîæåíèå. Â ðåñïóáëèêå åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ
proximativ 8 mii de gospodãrii. âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå ïî÷òè 8 òûñÿ÷ äî-
ìàøíèõ õîçÿéñòâ.
• Gospodãria reprezintã o persoanã sau un • Äîìàøíåå õîçÿéñòâî – îäíî ëèöî èëè
grup de persoane înrudite sau nu, care locuiesc îm- ãðóïïà ëèö, äëÿ êîòîðûõ îáùèìè ÿâëÿþòñÿ áþä-
preunã ºi au un buget comun. æåò è ìåñòî æèòåëüñòâà. Ïðè ýòîì ðîäñò-
âåííûå ñâÿçè íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè.
• Venitul disponibil al gospodãriei reprezin- • Ðàñïîëàãàåìûé äîõîä äîìàøíèõ õî-
tã venitul din activitatea salarizatã, agricolã, indivi- çÿéñòâ – ýòî äîõîä îò íàåìíîãî òðóäà,
dualã ºi indemnizaþiile sociale, precum ºi alte surse ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îò ñåëüõîç-
de venit. ïðîèçâîäñòâà, ñîöèàëüíûå âûïëàòû è ïîñîáèÿ è
äðóãèå èñòî÷íèêè äîõîäà.
• Cheltuielile de consum ale gospodãriei – • Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìàøíèõ
totalitatea cheltuielilor curente pentru produse ali- õîçÿéñòâ – ýòî âñå òåêóùèå ðàñõîäû íà ïðîäî-
mentare, nealimentare ºi servicii. âîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû è
óñëóãè.
• Grupele de quintile se construiesc prin gru- • Êâèíòèëüíûå ãðóïïû ñòðîÿòñÿ ïóòåì
parea populaþiei conform nivelului veniturilor dis- ãðóïïèðîâêè íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ ðàñïîëàãàå-
ponibile. Mai întîi populaþia se grupeazã în ordinea ìûõ äîõîäîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî íàñåëåíèå ãðóïïè-
creºterii venitului mediu disponibil pe o persoanã, ðóåòñÿ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ ñðåäíåäóøåâûõ
apoi este împãrþitã în 5 grupe egale, din care fiecare ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ, à çàòåì äåëèòñÿ íà
cuprinde 20% din populaþie. Ca rezultat, prima 5 ðàâíûõ ãðóïï, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âêëþ÷àåò
quintilã cuprinde 20% din populaþia cel mai rãu asi- 20% íàñåëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå I êâèíòèëüíàÿ
guratã, a doua quintilã – urmãtoarele 20% etc., a ãðóïïà âêëþ÷àåò 20% íàèìåíåå îáåñïå÷åííîãî
cincea quintilã – 20% din populaþia cel mai bine asi- íàñåëåíèÿ, II êâèíòèëüíàÿ ãðóïïà – ïîñëåäóþ-
guratã (cel mai mare venit disponibil pe o persoa- ùèå 20% è ò.ä., à V êâèíòèëüíàÿ ãðóïïà – 20%
nã). íàèáîëåå îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ (ñ íàèáîëü-
øèì ðàñïîëàãàåìûì äîõîäîì íà ÷ëåíà ñåìüè).

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 113


VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL GOSPODÃRIILOR

4.2.1. STRUCTURA VENITURILOR DISPONIBILE ALE GOSPODÃRIILOR


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ ÄÎÕÎÄΠÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ
în procente â ïðîöåíòàõ

2000 2001

Total Urban Rural Total Urban Rural


Âñåãî Ãîðîä Ñåëî Âñåãî Ãîðîä Ñåëî

Ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû –
Venituri disponibile – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 âñåãî

inclusiv venituri proveni-


te din: â òîì ÷èñëå äîõîäû îò:

activitate salarizatã 37,3 60,6 16,9 37,8 60,9 19,3 òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
activitate agricolã 34,5 5,8 59,8 31,9 3,7 54,4 äåÿòåëüíîñòè

èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëü-
activitate individualã 3,0 5,1 1,2 2,7 4,2 1,6 íîñòè

indemnizaþii sociale 9,3 8,6 9,9 10,9 9,8 11,7 ñîöèàëüíûå âûïëàòû

alte surse 15,9 19,9 12,2 16,7 21,4 13,0 äðóãèõ èñòî÷íèêîâ

4.2.2. STRUCTURA VENITURILOR DISPONIBILE ALE GOSPODÃRIILOR PE QUINTILE, în 2001


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ ÄÎÕÎÄΠÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÏÎ ÊÂÈÍÒÈËÜÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ
â 2001 ãîäó
în procente â ïðîöåíòàõ

Grupe (a cîte 20%) de quintile dupã nivelul


cheltuielilor de consum
Êâèíòèëüíûå (20%-íûå) ãðóïïû ïî óðîâíþ
ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ

a patra
prima a doua a treia a cincea
÷åòâåð-
ïåðâàÿ âòîðàÿ òðåòüÿ ïÿòàÿ
òàÿ

Ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû –
Venituri disponibile – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 âñåãî

inclusiv venituri proveni-


te din: â òîì ÷èñëå äîõîäû îò:

activitate salarizatã 30,4 29,3 29,9 33,1 47,1 òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
activitate agricolã 40,3 43,0 40,5 37,4 21,0 äåÿòåëüíîñòè

èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëü-
activitate individualã 0,9 1,4 3,2 2,7 3,3 íîñòè

indemnizaþii sociale 18,7 15,0 13,8 13,2 6,0 ñîöèàëüíûå âûïëàòû

alte surse 9,7 11,3 12,6 13,6 22,6 äðóãèõ èñòî÷íèêîâ

114 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

4.2.3. REPARTIZAREA POPULAÞIEI DUPÃ MÃRIMEA VENITURILOR DISPONIBILE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ
în procente â ïðîöåíòàõ
2000 2001
din care: din care:
Total â òîì ÷èñëå: Total â òîì ÷èñëå:
Bñåãî urban rural Bñåãî urban rural
ãîðîä ñåëî ãîðîä ñåëî
Total / Bñåãî 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care, cu venit mediu disponi-
bil lunar pe o persoanã, lei:
â òîì ÷èñëå ñî ñðåäíåäóøåâûì
ðàñïîëàãàåìûì äîõîäîì â ìå-
ñÿö, ëåé:
pînã la 18 – äî 18 3,4 6,0 1,8 3,3 5,1 2,3
18,01 – 54,00 8,0 6,8 8,7 4,2 3,8 4,3
54,01 – 90,00 15,2 11,0 17,9 10,9 5,2 12,5
90,01 – 126,00 18,4 14,4 20,9 13,3 11,6 14,3
126,01 – 162,00 13,8 11,4 15,2 13,8 11,2 15,4
162,01 – 198,00 10,3 10,1 10,5 11,4 9,6 12,4
198,01 – 234,00 7,8 6,6 8,5 8,9 8,8 9,0
234,01 – 270,00 5,4 6,4 4,8 7,6 7,8 7,5
270,01 – 306,00 3,9 5,2 3,3 5,5 5,2 5,7
306,01 – 342,00 2,7 3,3 2,3 3,9 4,5 3,6
342,01 ºi mai mult 11,1 18,8 6,1 17,2 27,2 13,0
è áîëåå

4.2.4. DISTRIBUÞIA VOLUMULUI TOTAL AL VENITURILOR DISPONIBILE


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÎ ÎÁÚÅÌÀ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ

1997 1998 1999 2000 2001


Venituri disponibile – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû – âñåãî
â òîì ÷èñëå ïî êâèíòèëüíûì
inclusiv pe grupe (a cîte 20%) (20%-íûì) ãðóïïàì íàñåëå-
de quintile ale populaþiei: íèÿ:
prima 4,3 3,9 4,5 4,6 4,3 ïåðâàÿ
a doua 9,8 9,7 9,8 10,4 10,4 âòîðàÿ
a treia 14,8 15,0 14,7 15,1 14,8 òðåòüÿ
a patra 22,5 22,6 22,0 21,9 21,7 ÷åòâåðòàÿ
a cincea 48,7 48,8 49,0 48,0 48,8 ïÿòàÿ
Coeficientul concentrãrii venitu- Êîýôôèöèåíòû êîíöåíòðàöèè
rilor (coeficientul Gini) 0,436 0,443 0,436 0,419 0,428 äîõîäîâ (èíäåêñ Äæèíè)
Coraportul dintre veniturile dispo- Ñîîòíîøåíèå ðàñïîëàãàåìûõ
nibile a 20% din populaþie mai bi- äîõîäîâ 20% íàèáîëåå è íàèìå-
ne ºi mai puþin asiguratã, ori 11,5 12,6 11,0 10,4 11,4 íåå îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ, ðàç

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 115


VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL GOSPODÃRIILOR

4.2.5. PONDEREA VENITURILOR BÃNEªTI ªI ÎN NATURÃ ÎN VENITURILE GLOBALE


DISPONIBILE, în 2001
ÓÄÅËÜÍÛÉ ÂÅÑ ÄÅÍÅÆÍÛÕ È ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ Â ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÕ
ÄÎÕÎÄÀÕ ÍÀÑÅËÅÍÈß â 2001 ãîäó
Gospodãrii urbane Gospodãrii rurale
Ãîðîäñêèå äîìîõîçÿéñòâà Ñåëüñêèå äîìîõîçÿéñòâà 


 
 44%

 

11,2%

 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


a a a a a a a a a a a

 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a a a a a a a a a a a

 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
88,8%
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a56%
a a

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Venituri bãneºti aaaaaa Venituri în naturã

 a a

 Äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ a a aa Íàòóðàëüíûå ïîñòóïëåíèÿ

4.2.6. PUTEREA DE CUMPÃRARE A VENITURILOR BÃNEªTI ALE GOSPODÃRIILOR*


ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜÍÀß ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÄÎÕÎÄΠÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ*
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êî-
òîðûå ìîæíî áûëî ïðè-
Produse alimentare care îáðåñòè íà âåëè÷èíó
puteau fi procurate cu ve- ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äóøå-
nitul mediu bãnesc lunar âîãî äåíåæíîãî äîõîäà,
pe o persoanã, kg: êã:
pîine din fãinã de grîu 65,4 62,0 64,8 63,5 51,3 43,9 54,1 õëåá ïøåíè÷íûé
cartofi 67,4 70,6 103,7 85,1 63,5 70,6 128,8 êàðòîôåëü
ceapã uscatã 55,5 80,8 72,1 61,4 61,5 66,3 140,6 ëóê ðåï÷àòûé
varzã 88,2 102,5 91,8 127,7 59,2 67,2 120,7 êàïóñòà
tomate 18,9 29,1 21,0 23,5 18,9 17,6 24,2 ïîìèäîðû
zahãr 34,9 35,0 56,7 50,1 35,4 33,5 38,3 ñàõàð
ulei vegetal, l 21,1 22,4 25,9 24,1 17,3 21,9 30,9 ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ë
unt 6,2 7,2 7,2 7,8 5,1 5,4 7,6 ìàñëî æèâîòíîå
carne de vitã 13,0 13,6 15,7 14,8 14,8 11,9 10,3 ãîâÿäèíà
carne de porc 10,6 10,3 11,1 11,3 12,3 9,5 8,2 ñâèíèíà
carne de pasãre 11,2 11,0 12,7 12,3 11,0 10,1 11,0 ìÿñî ïòèöû
peºte proaspãt 18,6 16,5 25,7 23,3 21,5 21,6 20,4 ðûáà ñâåæàÿ
lapte, l 74,8 68,8 76,9 68,7 58,0 54,0 68,5 ìîëîêî, ë
ouã, buc. 265 246 312 321 268 264 312 ÿéöà, øò.
* Conform datelor cercetãrii bugetelor gospodãriilor, în ansamblu pe *Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, â
republicã öåëîì ïî ðåñïóáëèêå

116 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

4.2.7. STRUCTURA CHELTUIELILOR DE CONSUM ALE GOSPODÃRIILOR


ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÑÕÎÄΠÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

în procente â ïðîöåíòàõ

1999 2000 2001

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural


Âñåãî Ãîðîä Ñåëî Âñåãî Ãîðîä Ñåëî Âñåãî Ãîðîä Ñåëî

Cheltuieli de con- Ïîòðåáèòåëüñêèå


sum – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ðàñõîäû – âñåãî

din care, pentru: â òîì ÷èñëå íà:

produse alimentare ïðîäóêòû ïèòà-


ºi bãuturi nealcoo- íèÿ è áåçàëêî-
lice 64,7 55,6 73,3 63,9 55,1 71,9 60,4 53,1 65,9 ãîëüíûå íàïèòêè

bãuturi alcoolice, àëêîãîëüíûå íà-


tutun 4,3 2,9 5,5 3,6 2,3 4,8 3,8 2,4 4,9 ïèòêè, òàáàê

îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte 6,6 7,8 5,6 7,3 9,1 5,6 7,6 8,5 7,0 îäåæäó è îáóâü

locuinþe ºi como- æèëüå è óäîáñò-


ditãþi 9,4 13,3 5,6 9,5 11,5 7,7 10,5 13,6 8,2 âà

îáóñòðîéñòâî
dotarea locuinþei 2,4 2,6 2,3 2,6 2,6 2,7 3,0 2,7 3,2 æèëüÿ

sãnãtate 3,7 4,7 2,8 3,3 4,2 2,5 3,9 4,0 3,8 çäîðîâüå

transport 3,3 4,6 2,1 3,6 5,1 2,3 3,7 4,3 3,2 òðàíñïîðò

servicii de comu-
nicaþii 1,0 1,8 0,3 1,4 2,4 0,6 1,4 2,2 0,9 óñëóãè ñâÿçè

agrement 1,5 2,5 0,5 1,6 2,6 0,6 2,3 4,0 1,0 îòäûõ

învãþãmînt 0,4 0,4 0,4 0,8 1,5 0,1 0,5 0,8 0,3 îáðàçîâàíèå

hotel, restaurant, ãîñòèíèöó, ðåñ-


cantinã 0,3 0,7 0,1 0,5 0,9 0,1 0,7 1,5 0,1 òîðàí, ñòîëîâóþ

alte bunuri ºi ser- äðóãèå òîâàðû è


vicii 2,4 3,1 1,5 1,9 2,7 1,1 2,2 2,9 1,5 óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 117


VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL GOSPODÃRIILOR

4.2.8. CHELTUIELILE DE CONSUM ALE GOSPODÃRIILOR PE GRUPE DE QUINTILE, în 2001


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÕÎÄÛ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÏÎ ÊÂÈÍÒÈËÜÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ â 2001 ãîäó

în procente â ïðîöåíòàõ

Grupe (a cîte 20%) de quintile dupã nivelul cheltuielilor de


consum
Êâèíòèëüíûå (20%-íûå) ãðóïïû ïî óðîâíþ
ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ

a patra
prima a doua a treia a cincea
÷åòâåð-
ïåðâàÿ âòîðàÿ òðåòüÿ ïÿòàÿ
òàÿ

Cheltuieli de consum – Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñ-


total 100,0 `100,0 100,0 100,0 100,0 õîäû – âñåãî

din care, pentru: â òîì ÷èñëå íà:

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è
produse alimentare ºi áåçàëêîãîëüíûå
bãuturi nealcoolice 62,5 71,0 69,3 65,7 50,2 íàïèòêè

àëêîãîëüíûå íàïèòêè,
bãuturi alcoolice, tutun 3,0 4,1 4,1 4,2 3,6 òàáàê

îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte 5,4 4,5 5,5 6,0 11,0 îäåæäó è îáóâü

locuinþe ºi comoditãþi 9,3 9,3 9,4 9,7 12,0 æèëüå è óäîáñòâà

dotarea locuinþei 3,6 2,5 2,3 1,9 3,8 îáóñòðîéñòâî æèëüÿ

sãnãtate 5,2 3,0 3,1 4,3 3,9 çäîðîâüå

transport 3,4 1,7 2,4 3,0 5,3 òðàíñïîðò

servicii de comunicaþii 1,0 1,1 1,1 1,4 1,8 óñëóãè ñâÿçè

agrement 3,9 0,9 1,0 1,3 3,3 îòäûõ

învãþãmînt 0,2 0,1 0,2 0,6 0,8 îáðàçîâàíèå

ãîñòèíèöó, ðåñòîðàí,
hotel, restaurant, cantinã 0,1 0,2 0,1 0,2 1,4 ñòîëîâóþ

äðóãèå òîâàðû è
alte bunuri ºi servicii 2,4 1,6 1,5 1,7 2,9 óñëóãè

118 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

4.2.9. ÎNZESTRAREA GOSPODÃRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINÞÃ ÎNDELUNGATÃ


ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÒÎÂÀÐÀÌÈ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

bucãþi/100 gospodãrii øòóê/100 äîìàøíèõ õîçÿéñòâ


1997 1998 1999 2000 2001
Aparate de radio 31 27 22 23 23 Ðàäèîïðèåìíûå óñòðîéñòâà
Televizoare 90 87 84 85 85 Òåëåâèçîðû
Frigidere ºi congelatoare 75 74 70 71 72 Õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 55 52 48 47 47 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 29 27 26 26 25 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Maºini de cusut 30 29 26 26 25 Øâåéíûå ìàøèíû
Autoturisme 12 12 11 11 11 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

4.2.10. ÎNZESTRAREA GOSPODÃRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINÞÃ ÎNDELUNGATÃ, PE MEDII


ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÒÎÂÀÐÀÌÈ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

în procente faþã de total gospodãrii â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó äîìàøíèõ õîçÿéñòâ


1997 1998 1999 2000 2001
Total / Âñåãî
Televizoare 82,0 81,8 79,9 80,1 81,5 Òåëåâèçîðû
Frigidere ºi congelatoare 73,0 72,6 69,8 69,9 70,8 Õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 54,2 51,8 47,4 46,9 46,5 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 28,7 26,7 26,2 25,3 24,5 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Maºini de cusut 29,2 28,7 25,8 25,1 25,1 Øâåéíûå ìàøèíû
Autoturisme 11,9 11,6 11,1 10,5 10,8 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
Localitãþi urbane
Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü
Televizoare 88,8 88,7 88,0 88,0 88,0 Òåëåâèçîðû
Frigidere ºi congelatoare 88,5 87,2 87,6 88,3 87,5 Õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 66,9 65,6 63,9 63,2 58,2 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 51,9 48,6 50,1 49,4 45,2 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Maºini de cusut 39,2 37,8 34,9 33,6 32,4 Øâåéíûå ìàøèíû
Autoturisme 15,8 14,8 15,3 13,5 12,4 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
Localitãþi rurale
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü
Televizoare 77,2 77,0 74,4 73,2 77,0 Òåëåâèçîðû
Frigidere ºi congelatoare 62,0 62,4 57,7 57,6 59,5 Õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 45,1 42,2 36,3 36,0 38,7 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 12,2 11,3 10,1 9,3 10,5 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Maºini de cusut 22,0 22,3 19,7 19,5 20,2 Øâåéíûå ìàøèíû
Autoturisme 9,1 9,3 8,3 8,4 9,6 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 119


VENITURILE, CHELTUIELILE ªI CONSUMUL GOSPODÃRIILOR

4.2.11. ÎNZESTRAREA GOSPODÃRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINÞÃ ÎNDELUNGATÃ


PE GRUPE DE QUINTILE, în 2001
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÒÎÂÀÐÀÌÈ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÊÂÈÍÒÈËÜÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ â 2001 ãîäó
procente
ïðîöåíòû

autoturisme 18,2
ëåãêîâûå àâòîìîáèëè 8,5

maºini de cusut 31,9


øâåéíûå ìàøèíû 19,5

aspiratoare de praf 36,8


ýëåêòðîïûëåñîñû 19,9

televizoare 53,7
òåëåâèçîðû 33,7

maºini de spãlat 53,3


ñòèðàëüíûå ìàøèíû 43,2

frigidere 73,7
õîëîäèëüíèêè 67,8

aparate de radio 26,7


ðàäèîïðèåìíûå 18,0
óñòðîéñòâà
V quintilã (20% populaþie cel mai bine asiguratã)
V êâèíòèëü (20% íàèáîëåå îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ)
I quintilã (20% populaþie cel mai puþin asiguratã)
I êâèíòèëü (20% íàèìåíåå îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ)
4.2.12. ÎNZESTRAREA GOSPODÃRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINÞÃ ÎNDELUNGATÃ ªI DURATA
DE EXPLOATARE A ACESTORA, PE GRUPE DE QUINTILE, în 2001
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÕÎÇßÉÑÒ ÒÎÂÀÐÀÌÈ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÑÐÎÊ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÏÎ ÊÂÈÍÒÈËÜÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ â 2001 ãîäó
inclusiv procurate pînã în
Bucãþi la 100 gospodãrii
1991, în %
Øòóê íà 100
â òîì ÷èñëå ïðèîáðå-
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
òåííûå äî 1991 ã.,â %
I quintilã / I êâèíòèëü
Aparate de radio 18 34,5 Ðàäèîïðèåìíûå óñòðîéñòâà
Televizoare 84 40,3 Òåëåâèçîðû
Frigidere, congelatoare 69 84,1 Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 41 73,2 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Maºini de cusut 19 88,9 Øâåéíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 16 70,0 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Autoturisme 9 76,5 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
V quintilã / V êâèíòèëü
Aparate de radio 27 47,3 Ðàäèîïðèåìíûå óñòðîéñòâà
Televizoare 88 37,0 Òåëåâèçîðû
Frigidere, congelatoare 78 79,9 Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüíèêè
Maºini de spãlat 55 64,5 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Maºini de cusut 30 87,5 Øâåéíûå ìàøèíû
Aspiratoare de praf electrice 38 58,9 Ýëåêòðîïûëåñîñû
Autoturisme 18 66,3 Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

120 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


5. PREÞURI ÖÅÍÛ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor ............................................................ 122 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ............................................ 122 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
5.1. Indicii preþurilor, pe sectoare ale econo-
miei .............................................................. 124 Èíäåêñû öåí ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè
5.2. Indicii preþurilor de consum pe principa- Èíäåêñû ïîòpåáèòåëüñêèõ öåí íà îñ-
lele grupe de mãrfuri .................................. 125 íîâíûå ãðóïïû òîâàpîâ
5.3. Indicii preþurilor de consum la serviciile Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà óñëó-
prestate populaþiei........................................ 126 ãè, îêàçàííûå íàñåëåíèþ
5.4. Indicii preþurilor de consum (grafic) ......... 127 Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ãðàôèê)
5.5. Indicii lunari ai preþurilor de consum, în Åæåìåñÿ÷íûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëü-
2001.............................................................. 128 ñêèõ öåí â 2001 ãîäó
5.6. Preþurile medii la unele grupe de produse Ñðåäíèå öåíû íà îòäåëüíûå ãðóïïû ïðî-
alimentare..................................................... 128 äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
5.7. Preþurile medii la produsele agricole, la Ñðåäíèå öåíû íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
pieþele orãºeneºti ......................................... 130 ïðîäóêòû, íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ
5.8. Preþurile medii la unele mãrfuri neali- Ñðåäíèå öåíû íà îòäåëüíûå íåïðîäî-
mentare......................................................... 131 âîëüñòâåííûå òîâàðû
Èíäåêñû öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûø-
5.9. Indicii preþurilor producãtorilor producþiei ëåííîé ïðîäóêöèè ïî âèäàì äåÿòåëü-
industriale, pe tipuri de activitãþi ............... 132 íîñòè
5.10. Indicii preþurilor de vînzare a producþiei Èíäåêñû öåí ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè
de cãtre întreprinderile agricole pe toate ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
cãile de comercializare................................ 134 ìè ïî âñåì êàíàëàì ðåàëèçàöèè
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ öåíû ðåàëè-
5.11. Preþurile de vînzare formate efectiv pen- çàöèè 1 òîííû îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿé-
tru o tonã de producþie agricolã de bazã ñòâåííûõ ïðîäóêòîâ â ñåëüñêîõîçÿéñò-
în întreprinderile agricole............................ 134 âåííûõ ïpåäïpèÿòèÿõ
5.12. Indicii medii ponderaþi ai preþurilor în Ñðåäíåâçâåøåííûå èíäåêñû öåí â êàïè-
construcþii capitale....................................... 135 òàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå
5.13. Rata medie lunarã a inflaþiei...................... 135 Ñðåäíåìåñÿ÷íûé óðîâåíü èíôëÿöèè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 121


PREÞURI

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ

Rapoarte statistice privind preþurile ºi tarifele la Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü ðåãèñòðà-


mãrfuri ºi servicii cu platã prestate populaþiei. öèè öåí è òàðèôîâ íà òîâàðû è ïëàòíûå óñëó-
ãè, îêàçàííûå íàñåëåíèþ.

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• Indicele preþurilor de consum este un indi- • Èíäåêñ ïîòpåáèòåëüñêèõ öåí ÿâëÿåòñÿ


cator de evaluare, care caracterizeazã ºi furnizeazã îöåíî÷íûì ïîêàçàòåëåì, õàpàêòåpèçóþùèì èç-
o estimare a evoluþiei de ansamblu a preþurilor la ìåíåíèÿ îáùåãî ópîâíÿ öåí íà òîâàpû è óñëóãè,
mãrfurile cumpãrate ºi a tarifelor la serviciile utili- ïpèîápåòàåìûå, èñïîëüçóåìûå èëè îïëà÷èâàå-
zate de cãtre populaþie pentru satisfacerea necesitã- ìûå íàñåëåíèåì äëÿ óäîâëåòâîpåíèÿ ñâîèõ ïî-
þilor de trai într-o anumitã perioadã (denumitã pe- òpåáíîñòåé çà óêàçàííûé ïåpèîä (íàçûâàåìûé
rioadã curentã) faþã de o perioadã fixã (denumitã òåêóùèì) ïî ñpàâíåíèþ ñ óñòàíîâëåííûì ïå-
perioadã de bazã). pèîäîì (íàçûâàåìûì áàçèñíûì).
Calculul indicelui se efectueazã în baza structu- Ðàñ÷åò èíäåêñîâ ïpîèçâîäèòñÿ íà áàçå
rii cheltuielilor gospodãriilor ºi a preþurilor înregis- ñòpóêòópû pàñõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ è ðå-
trate la 1500 mãrfuri ºi servicii reprezentative în ãèñòðàöèè öåí íà 1500 òîâàðîâ (óñëóã) ïðåäñòà-
toate formele de comerþ ºi prestãri de servicii, în âèòåëåé âî âñåõ ôîðìàõ òîðãîâëè è ñôåðû óñëóã,
750 puncte amplasate în 11 oraºe ale republicii. â 750 ïóíêòàõ 11 ãîðîäîâ ðåñïóáëèêè.
În calculul acestui indice se iau în consideraþie Ïðè ðàñ÷åòå äàííîãî èíäåêñà áåðóòñÿ âî
numai elementele care intrã în consumul populaþiei âíèìàíèå òîëüêî ýëåìåíòû, âõîäÿùèå â ïî-
(exclusiv autoconsumul de bunuri ºi servicii din òðåáëåíèå íàñåëåíèåì (èñêëþ÷àÿ ïîòðåáëåíèå
producþia proprie a gospodãriei familiale; cheltuie- ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è óñëóã, ïðîèçâîäèìûõ â ñå-
lile în formã de impozite, taxe, amenzi, dobînzi plã- ìüå; ðàñõîäû íà íàëîãè, øòðàôû, ñòðàõîâûå
tite la credite, rate de asigurare ºi altele). âçíîñû è ò.ä.).
Nomenclatorul produselor alimentare, neali- Ñïèñîê ïpîäîâîëüñòâåííûõ è íåïpîäîâîëü-
mentare ºi al serviciilor, pentru care se înregistreazã ñòâåííûõ òîâàpîâ è óñëóã, íà êîòîpûå påãèñ-
preþurile ºi tarifele, include mãrfurile ºi serviciile cu òpèpóþòñÿ öåíû è òàpèôû, âêëþ÷àåò òîâàðû
cea mai mare pondere în cheltuielile de consum ale è óñëóãè ñ íàèáîëüøèì óäåëüíûì âåñîì â ïîòpå-
populaþiei, astfel încît schimbarea preþurilor acesto- áèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ íàñåëåíèÿ, ò.î. èçìåíåíèå
ra sã reflecte evoluþia preþurilor grupei, din care ele ýòèõ öåí âëèÿåò íà èçìåíåíèå öåí ãðóïïû òîâà-
fac parte. ðîâ, â êîòîðóþ îíè âõîäÿò.
•Indicele preþurilor la producþia agricolã • Èíäåêñ öåí íà ïpîäóêöèþ ñåëüñêîãî õî-
vîndutã de gospodãriile agricole se calculeazã în çÿéñòâà, påàëèçóåìóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè
baza preþurilor medii efective, stabilite la producþia ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâå
vîndutã în perioada de raport, în procente faþã de ñpåäíèõ ôàêòè÷åñêèõ öåí, ñëîæèâøèõñÿ íà
anul de bazã. ïpîäóêöèþ, ïpîäàííóþ ïî ðàçëè÷íûì êàíàëàì â
îò÷åòíîì ïåðèîäå, â ïðîöåíòàõ ê áàçèñíîìó.
•Indicele preþurilor producãtorilor produc- • Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûø-
þiei industriale determinã evoluþia preþurilor la pro- ëåííîé ïpîäóêöèè îïpåäåëÿåò äèíàìèêó öåí íà
dusele industriale în primul stadiu al comercializãrii ïpîìûøëåííóþ ïpîäóêöèþ íà ïåpâîé ñòàäèè
(fãrã impozitul pe valoarea adãugatã). Indicele me- êîììåpöèàëèçàöèè (áåç íàëîãà íà äîáàâî÷íóþ
diu anual se prezintã în baza observãrilor statistice a ñòîèìîñòü). Ñðåäíåãîäîâîé èíäåêñ ïðèâåäåí íà
preþurilor la 226 mãrfuri reprezentative în 71 între- îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé çà öåíàìè
prinderi industriale. íà 226 òîâàpîâ-ïpåäñòàâèòåëåé íà 71 ïpîìûø-
ëåííîì ïpåäïpèÿòèè.
• Indicele preþurilor în construcþii – raportul • Èíäåêñ öåí â ñòpîèòåëüñòâå – îòíî-
preþurilor curente la lucrãrile de construcþii montaj, øåíèå òåêóùèõ öåí íà ñòpîèòåëüíî-ìîíòàæ-
înregistrate trimestrial în 100 organizaþii reprezen- íûå pàáîòû, påãèñòpèpóåìûå åæåêâàpòàëüíî
tative, cãtre preþurile de deviz ale anului1991 ºi pre- 100 îpãàíèçàöèÿìè-ïpåäñòàâèòåëÿìè, ê ñìåò-
þurile anului precedent. íûì öåíàì 1991 ãîäà è ê öåíàì ïðåäûäóùåãî
ãîäà.

122 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

• Indicele preþurilor în comerþul exterior ca- • Èíäåêñû öåí âî âíåøíåé òîðãîâëå õà-
racterizeazã variaþia valorii exporturilor ºi importu- ðàêòåðèçóþò èçìåíåíèå ñòîèìîñòè ýêñïîðòà è
rilor pe baza schimbãrii preþurilor, în timp ce volu- èìïîðòà çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ öåí, ïðè ýòîì ôèçè-
mele fizice rãmîn neschimbate. Calcularea indicilor ÷åñêèå îáúåìû îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè. Ðàñ÷åò
preþurilor medii se efectueazã în baza datelor obþi- èíäåêñîâ ñðåäíèõ öåí ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå
nute din declaraþiile vamale atît pe total exporturi ºi äàííûõ òàìîæåííûõ äåêëàðàöèé êàê â öåëîì ïî
importuri, cît ºi separat pentru fiecare marfã, grup âñåìó îáúåìó ýêñïîðòà è èìïîðòà, òàê è ïî
de mãrfuri. În mãrfurile alese pentru calcul (mãrfuri êàæäîé òîâàðíîé ãðóïïå è òîâàðó â îòäåëüíîñ-
reprezentative) se includ toate mãrfurile omogene òè. Ê òîâàðàì, îòáèðàåìûì äëÿ ðàñ÷åòà (òî-
codificate, conform Nomenclatorului mãrfurilor, la âàðàì-ïðåäñòàâèòåëÿì) îòíîñÿòñÿ âñå îäíî-
nivel de 9 simboluri, cu informaþii disponibile pri- ðîäíûå òîâàðû ñ äåâÿòèçíà÷íûìè êîäàìè Òî-
vind cantitatea ºi costul, prezente atît în perioada de âàðíîé íîìåíêëàòóðû, èìåþùèå äàííûå î êîëè-
raport, cît ºi în perioada de bazã. Drept bazã pentru ÷åñòâå è ñòîèìîñòè, ïðèñóòñòâóþùèå êàê â
calcularea indicilor preþurilor medii este luatã pe- îò÷åòíîì, òàê è â áàçèñíîì ïåðèîäàõ. Áàçîé
rioada precedentã celei de raport. äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñîâ ñðåäíèõ öåí ÿâëÿåòñÿ ïå-
ðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîìó.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 123


PREÞURI

5.1. INDICII PREÞURILOR, PE SECTOARE ALE ECONOMIEI


(în medie pe an; anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÖÅÍ ÏÎ ÑÅÊÒÎÐÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
(â ñðåäíåì çà ãîä; ïðåäûäóùèé ãîä = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Indicele preþurilor de consum la Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí


mãrfuri ºi servicii 130 124 112 108 139 131 110 íà òîâàðû è óñëóãè

Indicele preþurilor producãtori- Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé


lor producþiei industriale 154 132 120 110 144 129 112 ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè

Indicele preþurilor de vînzare a Èíäåêñ öåí ðåàëèçàöèè ïðî-


producþiei de cãtre întreprinderi- äóêöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
le agricole 117 126 99,0 91 165 126 99,5 ìè ïðåäïðèÿòèÿìè

Èíäåêñ öåí â êàïèòàëüíîì


Indicele preþurilor în construcþii ñòðîèòåëüñòâå (áåç èìïîðò-
capitale (fãrã utilajul importat) 141 126 133 109 142 130 111 íîãî îáîðóäîâàíèÿ)

din care, la lucrãrile de con- â òîì ÷èñëå íà ñòðîèòåëü-


strucþii montaj 133 120 140 109 141 123 106 íî-ìîíòàæíûå ðàáîòû

Indicele tarifelor la serviciile Èíäåêñ òàðèôîâ íà óñëóãè


transporturilor de cãlãtori 143 126 131 128 150 113 102 ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Indicele tarifelor la serviciile Èíäåêñ òàðèôîâ íà óñëóãè


telecomunicaþiilor 122 114 114 120 184 113 100 ñâÿçè

Indicele preþurilor medii la mãr- Èíäåêñ ñðåäíèõ öåí íà ýêñïîð-


furile exportate – total 138 125 111 120 147 111 96 òèðóåìûå òîâàðû – âñåãî

din care, în: â òîì ÷èñëå, â:

þãrile C.S.I. 139 127 115 124 141 111 94 ñòðàíû ÑÍÃ

ñòðàíû Åâðîïåéñêîãî
þãrile Uniunii Europene - - - - - - 95 Ñîþçà

þãrile Europei Centrale ºi de ñòðàíû Öåíòðàëüíîé è


Est - - - - - - 104 Âîñòî÷íîé Åâðîïû

alte þãri - - - - - - 101 äðóãèå ñòðàíû

Èíäåêñ ñðåäíèõ öåí íà


Indicele preþurilor medii la mãr- èìïîðòèðóåìûå òîâàðû –
furile importate – total 112 112 101 108 158 115 100 âñåãî

din care, din: â òîì ÷èñëå, èç:

þãrile C.S.I. 121 117 104 109 151 129 101 ñòðàí ÑÍÃ

ñòðàí Åâðîïåéñêîãî
þãrile Uniunii Europene - - - - - - 100 Ñîþçà

þãrile Europei Centrale ºi de ñòðàí Öåíòðàëüíîé è


Est - - - - - - 96 Âîñòî÷íîé Åâðîïû

alte þãri - - - - - - 101 äðóãèõ ñòðàí

124 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

5.2. INDICII PREÞURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE GRUPE DE MÃRFURI


(decembrie anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÏÎÒPÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÍ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ÒÎÂÀPÎÂ
(äåêàáðü ïðåäûäóùåãî ãîäà = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ïðîäîâîëüñòâåííûå
Produse alimentare 124,5 111,7 106,3 111,3 144,0 123,1 106,1 òîâàðû
pîine ºi produse de õëåá è õëåáîáóëî÷-
panificaþie 123,4 133,5 114,3 107,5 153,1 136,9 94,2 íûå èçäåëèÿ
îâîùè è áàõ÷åâûå
legume ºi bostãnoase 70,0 81,7 76,5 83,8 142,5 76,1 77,4 êóëüòóðû
cartofi 88,8 64,0 68,8 62,3 115,4 60,8 77,7 êàðòîôåëü
fructe 122,0 109,1 107,9 123,8 331,4 105,6 113,8 ôðóêòû
ðàñòèòåëüíîå
ulei vegetal 121,9 104,5 102,8 116,8 148,1 103,7 125,9 ìàñëî
carne ºi produse din ìÿñî è ìÿñîïðî-
carne 148,0 110,4 112,6 110,9 116,8 163,2 126,2 äóêòû
peºte ºi produse din ðûáà è ðûáîïðî-
peºte 118,8 104,5 108,9 129,6 126,3 121,8 128,7 äóêòû
lapte ºi produse lac- ìîëîêî è ìîëî÷íûå
tate 141,0 117,2 113,3 113,3 147,2 115,2 106,4 ïðîäóêòû
unt 123,1 113,7 103,3 126,7 131,8 105,5 98,4 ìàñëî æèâîòíîå
ouã 111,7 119,0 114,7 123,5 158,4 101,4 108,4 ÿéöà
zahãr 126,9 89,1 93,9 121,8 173,7 118,9 107,2 ñàõàð
àëêîãîëüíûå íà-
bãuturi alcoolice 119,0 121,1 104,1 109,8 128,7 121,2 111,4 ïèòêè
áåçàëêîãîëüíûå
bãuturi nealcoolice 117,5 120,0 107,3 105,1 154,5 109,6 103,1 íàïèòêè
Mãrfuri nealimenta- Íåïpîäîâîëüñòâåí-
re 112,1 114,6 105,5 120,7 135,6 112,5 107,9 íûå òîâàpû
þesãturi 112,4 113,1 104,9 114,8 135,9 114,1 109,3 òêàíè
confecþii 108,4 121,3 105,1 119,3 130,0 115,7 112,5 îäåæäà
pentru adulþi 106,3 114,4 104,7 119,8 128,9 115,4 111,7 äëÿ âçpîñëûõ
pentru copii 113,5 114,7 104,7 116,5 130,4 116,9 114,7 äëÿ äåòåé
tricotaje 107,1 113,8 104,4 117,0 128,1 116,1 113,5 òpèêîòàæ
galanterie 106,4 109,3 105,0 120,0 118,3 108,0 106,3 ãàëàíòåpåÿ
încãlþãminte 112,6 111,8 102,0 115,2 130,7 114,3 113,3 îáóâü
mobilã 115,6 115,1 107,6 116,5 128,0 106,2 104,6 ìåáåëü
covoare 109,5 113,3 104,4 117,5 119,2 108,7 104,8 êîâpû
frigidere ºi congela- õîëîäèëüíèêè è
toare 115,4 108,1 103,6 126,8 134,7 107,6 103,6 ìîpîçèëüíèêè
ñòèpàëüíûå ìà-
maºini de spãlat 111,9 115,3 111,8 109,4 130,8 113,1 108,5 øèíû
ñèíòåòè÷åñêèå
detergenþi sintetici 100,8 107,6 102,6 146,4 141,2 108,4 103,6 ìîþùèå ñpåäñòâà
publicaþii tipãrite 130,5 109,2 104,4 119,4 109,0 106,3 110,5 ïå÷àòíûå èçäàíèÿ
televizoare 112,5 111,0 103,3 135,1 120,8 105,1 102,6 òåëåâèçîpû
articole de cosmeticã êîñìåòèêà è ïàp-
ºi parfumerie 105,9 112,9 106,6 133,2 135,5 109,9 105,7 ôþìåpèÿ
medicamente 112,0 108,1 102,1 132,4 149,1 113,7 108,9 ìåäèêàìåíòû
materiale de con- ñòpîèòåëüíûå ìà-
strucþie 126,4 119,0 107,8 115,0 141,8 111,7 108,5 òåpèàëû
combustibil 109,9 103,7 111,5 138,4 150,3 117,3 94,7 òîïëèâî
articole de tutun 105,6 110,6 126,7 146,2 154,1 99,9 100,9 òàáà÷íûå èçäåëèÿ

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 125


PREÞURI

5.3. INDICII PREÞURILOR DE CONSUM LA SERVICIILE PRESTATE POPULAÞIEI


(decembrie anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÍ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ, ÎÊÀÇÀÍÍÛÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
(äåêàáðü ïðåäûäóùåãî ãîäà = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Servicii – total 158,0 129,8 137,3 134,0 155,6 111,6 104,5 Óñëóãè – âñåãî
Servicii sociale – total 122,2 112,0 112,2 109,2 115,6 106,2 108,6 Áûòîâûå óñëóãè – âñåãî
din care: èç íèõ:
confecþionarea la co- èíäèâèäóàëüíûé ïî-
mandã ºi repararea îm- øèâ, âÿçêà è ðåìîíò
brãcãmintei 104,4 113,4 114,5 104,0 117,5 115,3 106,1 îäåæäû
confecþionarea la co-
mandã ºi repararea în- èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ
cãlþãmintei 120,8 117,8 105,3 111,1 121,5 118,8 120,4 è ðåìîíò îáóâè
confecþionarea ºi repara- èçãîòîâëåíèå è ðå-
rea mobilei 108,8 105,6 103,5 108,2 102,5 122,0 111,1 ìîíò ìåáåëè
curãþarea chimicã ºi ser- õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà è
viciile spãlãtoriilor 126,4 113,3 112,1 109,2 130,7 114,0 103,0 óñëóãè ïðà÷å÷íûõ
repararea ºi întreþinerea ðåìîíò æèëèù (êâàð-
locuinþelor 116,9 106,1 109,8 111,8 110,1 90,0 110,0 òèð, äîìîâ)
servicii fotografice 133,0 104,9 103,0 113,2 122,7 103,6 102,3 óñëóãè ôîòîãðàôèé
igienã ºi cosmeticã 128,2 116,4 113,8 110,1 121,7 110,0 107,4 ãèãèåíà è êîñìåòèêà
servicii rituale 108,2 134,7 137,0 109,5 119,6 109,4 111,5 ðèòóàëüíûå óñëóãè
óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ
servicii de întreþinere a äåòåé â äåòñêèõ äî-
copiilor în instituþiile øêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
preºcolare 215,5 115,0 120,0 109,6 112,9 104,9 106,3 íèÿõ
Óñëóãè ó÷ðåæäåíèé
Servicii de culturã 124,5 111,5 106,6 117,0 110,1 105,1 103,4 êóëüòóðû
din care: èç íèõ:
cinema 140,8 104,7 102,6 103,4 103,9 102,3 105,9 êèíî
teatre 104,4 111,9 108,2 124,1 103,7 102,8 109,1 òåàòðû
sãli de concerte 109,1 133,2 126,4 201,6 125,1 102,8 103,6 êîíöåðòíûå çàëû
circ 118,9 148,6 123,2 117,0 116,3 113,0 105,0 öèðê
muzee ºi expoziþii 118,1 115,9 106,6 114,3 112,2 106,2 101,4 ìóçåè è âûñòàâêè
Servicii de ocrotire a sãnã-
tãþii 102,1 160,0 113,4 105,9 136,7 110,8 101,3 Óñëóãè çäðàâîîõðàíåíèÿ
Servicii balneosanatoriale Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è
ºi de întremare a sãnãtãþii 113,5 119,4 119,4 110,6 134,2 108,6 103,5 îçäîðîâèòåëüíûå óñëóãè
Servicii comunale 169,0 138,3 144,2 129,0 177,2 114,4 106,3 Êîììóíàëüíûå óñëóãè
din care: â òîì ÷èñëå:
aprovizionare cu energie
electricã 101,0 150,0 160,0 123,7 168,9 124,0 108,2 ýëåêòðîñíàáæåíèå
aprovizionare cu apã ºi âîäîñíàáæåíèå è
canalizare 118,3 130,5 145,7 126,7 233,6 147,9 136,0 êàíàëèçàöèÿ
aprovizionare cu gaze 103,5 107,1 133,5 129,6 260,1 112,6 98,0 ãàçîñíàáæåíèå

126 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
öåíòðàëüíîå îòîï-
încãlzire centralã 97,1 121,5 239,4 202,9 164,1 164,1 100,0 ëåíèå
aprovizionare cu apã ãîðÿ÷åå âîäîñíàá-
caldã 98,1 126,0 174,2 150,3 164,1 164,1 100,0 æåíèå
Servicii ale transportului Óñëóãè ïàññàæèðñêîãî
de pasageri 129,7 118,3 128,2 169,0 114,4 107,6 100,0 òðàíñïîðòà
din care: â òîì ÷èñëå:
auto 100,3 132,8 122,4 141,5 120,3 100,6 100,0 àâòîìîáèëüíûé
troleibuze 127,6 112,4 151,7 123,8 110,6 119,3 100,0 òðîëëåéáóñíûé
feroviar 157,2 109,9 116,4 228,4 114,6 100,3 100,0 æåëåçíîäîðîæíûé
aerian 122,4 124,9 123,4 186,3 113,0 100,0 100,0 àâèàöèîííûé
Servicii de comunicaþii 103,2 114,6 118,0 151,2 157,8 100,0 100,3 Óñëóãè ñâÿçè
din acestea: èç íèõ:
poºtale 102,2 103,6 100,0 202,3 161,7 100,0 103,2 ïî÷òîâûå
de telegraf 104,6 101,1 100,0 255,8 103,1 100,0 100,2 òåëåãðàôíûå
òåëåôîííûå ìåæäó-
telefon interurban 102,2 104,4 119,1 145,5 166,4 100,0 100,0 ãîðîäíûå
telefon urban 102,2 100,0 100,0 145,5 166,4 100,0 100,0 òåëåôîííûå ãîðîäñêèå
Alimentaþie publicã 133,8 132,3 111,7 137,0 135,7 129,8 114,8 Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå

5.4. INDICII PREÞURILOR DE CONSUM (în medie pe an; anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÍ (â ñðåäíåì çà ãîä; ïðåäûäóùèé ãîä = 100)

%
170
161 163
160

150
140
137 138
140
130
130
133 123
119 119
120
125 113 111
117 108 107
110
112 109
107
100
104 106
90
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Produse alimentare Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
Mãrfuri nealimentare Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
Servicii Óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 127


PREÞURI

5.5. INDICII LUNARI AI PREÞURILOR DE CONSUM, în 2001


ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÍ â 2001 ãîäó
din care: / â òîì ÷èñëå:
Toate mãrfurile ºi
serviciile produse alimentare mãrfuri nealimentare
servicii cu platã
Âñå òîâàðû è óñëóãè ïðîäîâîëüñòâåí- íåïðîäîâîëüñò-
ïëàòíûå óñëóãè
íûå òîâàðû âåííûå òîâàðû
Luna precedentã = 100
Ïðåäûäóùèé ìåñÿö = 100
Ianuarie 101,2 101,5 100,8 100,8
Februarie 100,3 100,4 100,6 99,5
Martie 100,3 100,3 100,5 99,9
Aprilie 101,5 102,4 100,6 100,0
Mai 100,5 100,3 101,1 100,1
Iunie 99,5 98,7 100,6 100,6
Iulie 98,3 96,6 100,4 100,6
August 99,5 98,8 100,5 100,0
Septembrie 100,9 101,1 100,7 100,5
Octombrie 101,3 101,4 100,8 102,2
Noiembrie 101,1 101,6 100,8 100,1
Decembrie 101,9 103,0 100,5 100,2
Decembrie anul precedent = 100
Äåêàáðü ïðåäûäóùåãî ãîäà = 100
Ianuarie 101,2 101,5 100,8 100,8
Februarie 101,5 101,9 101,4 100,3
Martie 101,8 102,2 101,9 100,2
Aprilie 103,3 104,7 102,5 100,2
Mai 103,8 105,0 103,6 100,3
Iunie 103,3 103,6 104,2 100,9
Iulie 101,5 100,1 104,6 101,5
August 101,0 98,9 105,1 101,5
Septembrie 101,9 100,0 105,8 102,0
Octombrie 103,2 101,4 106,6 104,2
Noiembrie 104,3 103,0 107,4 104,3
Decembrie 106,3 106,1 107,9 104,5
5.6. PREÞURILE MEDII LA UNELE GRUPE DE PRODUSE ALIMENTARE1
1
ÑÐÅÄÍÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
lei pentru un kilogram (litru) ëåé çà êèëîãðàìì (ëèòð)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fãinã de grîu 1,05 1,45 1,72 1,58 1,83 3,45 3,41 Ìóêà ïøåíè÷íàÿ
Fãinã de porumb 0,90 1,05 1,22 1,15 1,47 2,90 3,21 Ìóêà êóêóðóçíàÿ
Pîine din fãinã de grîu 1,35 1,72 1,98 2,01 2,77 4,20 4,57 Õëåá ïøåíè÷íûé
Biscuiþi 5,08 7,39 6,92 6,75 8,16 10,73 11,55 Ïå÷åíüå
Paste fãinoase 3,00 3,83 4,60 4,64 5,14 6,67 7,44 Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ
Orez 3,14 4,05 3,58 3,69 7,55 8,02 6,14 Ðèñ
Crupe de hriºcã 2,62 3,42 3,59 3,49 7,21 9,52 6,58 Êðóïà ãðå÷íåâàÿ
Griº 1,77 2,14 2,70 2,80 3,61 5,71 6,11 Êðóïà ìàííàÿ
Pãstãioase 1,48 1,76 2,53 2,19 2,67 4,89 5,97 Áîáîâûå
Varzã 1,00 1,04 1,39 1,00 2,40 2,74 2,05 Êàïóñòà

128 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Sfeclã 1,10 0,79 1,35 0,90 1,52 2,67 2,21 Ñâåêëà
Morcov 1,78 1,11 1,94 1,00 2,37 2,79 2,60 Ìîðêîâü
Ïåðåö ñëàäêèé, ãîãîøà-
Ardei dulce, gogoºari 3,09 1,76 2,71 1,83 2,19 3,50 3,74 ðû
Tomate 4,67 3,66 6,08 5,44 7,49 10,45 10,21 Ïîìèäîðû
Ceapã uscatã 1,59 1,32 1,77 2,08 2,31 2,78 1,76 Ëóê ðåï÷àòûé
Castraveþi 3,47 2,90 4,79 5,19 7,25 10,40 10,83 Îãóðöû
Cartofi 1,31 1,51 1,23 1,50 2,24 2,61 1,92 Êàðòîôåëü
Ñåìå÷êîâûå (ÿáëîêè,
Sãmînþoase (mere, pere) 2,54 2,86 1,51 1,53 3,72 4,50 3,90 ãðóøè)
Struguri 2,26 2,29 4,20 4,70 6,77 8,29 8,13 Âèíîãðàä
Viºine 1,00 1,05 1,63 1,29 2,91 2,03 2,09 Âèøíÿ
Nuci 2,28 2,48 2,62 2,85 4,96 8,02 8,12 Îðåõè
Ulei vegetal 4,19 4,76 4,93 5,29 8,22 8,40 8,33 Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå
Zahãr 2,53 3,05 2,25 2,55 4,02 5,50 6,15 Ñàõàð
Bomboane 9,53 12,00 16,32 16,98 28,09 31,65 30,31 Êîíôåòû
Vin 3,76 4,91 7,06 8,42 9,91 12,00 15,17 Âèíî
Vin spumant (0,75 l) 10,37 11,66 9,60 9,46 11,66 15,67 19,52 Èãðèñòîå âèíî ( 0,75 ë)
Bere 1,94 2,25 3,63 4,28 6,64 7,72 7,94 Ïèâî
Rachiu 8,71 10,30 11,35 11,37 14,42 17,60 22,37 Âîäêà
Lichior 8,40 8,70 9,85 9,51 10,86 13,33 18,26 Ëèêåð
Coniac 31,20 40,47 45,72 47,79 55,92 68,99 78,54 Êîíüÿê
Sare 0,75 0,88 0,93 0,95 1,21 1,42 1,40 Ñîëü
Ceai 18,92 20,26 33,67 39,40 121,23 146,70 149,40 ×àé
Carne (inclusiv carne de Ìÿñî (âêëþ÷àÿ ìÿñî ïòè-
pasãre) 6,69 8,16 8,99 10,60 11,60 18,26 26,37 öû)
Mezeluri 13,05 17,35 20,74 23,11 24,87 31,48 41,43 Êîëáàñíûå èçäåëèÿ
Conserve din carne, pen- Êîíñåpâû ìÿñíûå, çà óñ-
tru un borcan conv. 350 g 4,17 4,90 5,50 5,46 6,56 8,46 11,24 ëîâíóþ áàíêó 350 ã
Peºte proaspãt 4,75 6,48 4,97 5,48 6,60 8,52 12,13 Ðûáà ñâåæàÿ
Scrumbie 9,70 10,50 8,72 9,39 12,99 16,22 19,52 Ñåëüäü
Conserve din peºte, pentru Êîíñåðâû ðûáíûå, çà óñ-
un borcan conv. 350 g 3,20 3,67 6,04 5,85 6,95 8,32 9,62 ëîâíóþ áàíêó 350 ã
Caºcaval ºi brînzã 8,65 11,04 14,33 15,14 21,10 28,47 30,82 Ñûð è áðûíçà
Unt 14,14 14,85 17,69 16,40 28,08 33,99 32,42 Ìàñëî æèâîòíîå
Ouã, pentru 10 bucãþi 3,33 4,34 4,09 3,98 5,30 6,99 7,94 ßéöà, çà äåñÿòîê
Miere de albine 9,40 9,89 9,51 10,57 13,52 17,83 20,53 Ìåä ï÷åëèíûé
1 1
Evidenþa preþurilor se efectueazã în 11 oraºe ale republicii Îáñëåäîâàíèå öåí âåäåòñÿ â 11 ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 129


PREÞURI

5.7. PREÞURILE MEDII LA PRODUSELE AGRICOLE, LA PIEÞELE ORêENEªTI1


1
ÑÐÅÄÍÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÐÛÍÊÀÕ

lei pentru un kilogram ëåé çà êèëîãðàìì

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Varzã proaspãtã 1,50 1,44 1,10 2,43 2,75 2,08 Êàïóñòà ñâåæàÿ

Ceapã uscatã 1,36 1,86 2,14 2,32 2,76 1,77 Ëóê ðåï÷àòûé

Sfeclã 1,11 1,45 0,94 1,53 2,64 2,15 Ñâåêëà

Morcov 1,64 2,07 1,06 2,40 2,74 2,47 Ìîðêîâü

Castraveþi proaspeþi 3,69 5,29 4,97 6,46 8,37 10,62 Îãóðöû ñâåæèå

Tomate proaspete 4,10 6,14 5,35 6,65 10,16 10,06 Ïîìèäîðû ñâåæèå

Usturoi 4,60 9,19 7,28 7,30 5,57 5,44 ×åñíîê

Cartofi 1,85 1,23 1,53 2,23 2,64 1,94 Êàðòîôåëü

Mere 1,63 1,48 1,06 3,71 5,26 4,11 ßáëîêè

Pere 1,63 1,61 1,50 3,38 3,24 3,54 Ãðóøè

Struguri 1,95 4,14 3,91 6,20 8,21 7,79 Âèíîãðàä

Prune uscate 4,68 4,29 4,44 6,81 13,63 11,37 Ñëèâû ñóøåíûå

Nuci 2,48 2,71 2,85 5,11 8,15 8,01 Îðåõè

Carne de vitã, categoria I 7,70 7,80 9,18 9,61 15,74 25,0 Ãîâÿäèíà I êàòåãîðèè

Carne de porc, categoria I 10,36 10,27 12,29 11,88 19,77 31,38 Ñâèíèíà I êàòåãîðèè

Pãsãri 11,81 16,84 9,65 10,57 14,98 19,68 Ïòèöà

Smîntînã 5,86 6,08 5,99 7,01 9,05 10,17 Ñìåòàíà

Brînzã de oaie 9,06 9,83 10,52 13,96 20,04 21,30 Áðûíçà îâå÷üÿ

Brînzã de vacã 4,68 5,03 5,00 6,46 8,49 9,75 Òâîðîã

Unt 14,76 17,69 17,40 26,17 30,88 29,95 Æèâîòíîå ìàñëî

Ulei vegetal (litru) 4,12 3,63 4,50 7,43 6,72 7,01 Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (ëèòð)

Ouã, pentru 10 bucãþi 4,01 3,99 3,90 5,17 6,87 7,81 ßéöà, çà äåñÿòîê

1 1
Evidenþa preþurilor se efectueazã în 11 oraºe ale republicii Îáñëåäîâàíèå öåí âåäåòñÿ â 11 ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè

130 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

5.8. PREÞURILE MEDII LA UNELE MÃRFURI NEALIMENTARE1


ÑÐÅÄÍÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ 1
lei pentru o bucatã ëåé çà øòóêó
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Televizoare 1095 1248 1523 1630 2039 2385 2456 Òåëåâèçîðû

Maºini de spãlat 709 842 865 904 1029 1265 1423 Ñòèðàëüíûå ìàøèíû

Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëü-
Frigidere, congelatoare 1594 1756 1764 1870 2478 3184 3265 íèêè

Aspiratoare de praf 175 194 361 362 514 642 778 Ïûëåñîñû

Ceasuri de mînã 34 38 64 84 107 190 218 ×àñû íàðó÷íûå

Mobilã: Ìåáåëü:

mese pentru sufragerie 124 129 205 270 350 479 514 ñòîëû îáåäåííûå

dulapuri pentru pãstra- øêàôû äëÿ õðàíåíèÿ


rea lenjeriei ºi hainelor 466 566 678 692 916 1221 1251 áåëüÿ è îäåæäû

paturi, paturi pliante 434 524 685 733 907 1080 1150 êðîâàòè, äèâàí-êðîâàòè

paturi pentru copii 268 331 221 225 309 413 395 êðîâàòè äëÿ äåòåé

scaune 49 63 122 128 164 217 258 ñòóëüÿ

Ñèíòåòè÷åñêèå ìîþùèå
Detergenþi, pentru 1 kg 6,64 5,55 9,59 10,27 18,95 23,17 22,97 ñðåäñòâà, çà 1 êã

Sãpun de rufe 1,18 1,35 1,79 1,89 2,64 2,95 2,92 Ìûëî õîçÿéñòâåííîå

ªampon, pentru 1 flacon 2,57 2,80 3,17 6,03 9,94 9,74 13,54 Øàìïóíü, çà 1 ôëàêîí

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèà-
Materiale de construcþie: ëû:

ciment, pentru 1 tonã 237 293 280 306 480 560 637 öåìåíò, çà 1 òîííó

ardezie, pentru 10 foi øèôåð, çà 10 óñëîâíûõ


convenþionale 134 177 179 172 229 268 302 ëèñòîâ

tapete, pentru 1 rulou 16,85 21,92 17,69 18,17 22,72 26,48 26,87 îáîè, çà 1 ðóëîí

linoleum, pentru 1 m2 26,85 34,11 35,11 28,50 44,67 60,20 67,87 ëèíîëåóì, çà 1 ì2

vopsea de email, pentru


1 kg 9,37 12,18 13,63 13,55 18,58 21,13 20,36 ýìàëü, çà 1 êã

Combustibil: Òîïëèâî:

cãrbune, pentru 1 tonã 271 284 396 463 734 813 804 óãîëü, çà 1 òîííó

petrol, pentru 1 litru 1,33 1,40 1,72 2,01 4,13 5,35 5,37 áåíçèí, çà 1 ëèòð
1 1
Evidenþa preþurilor se efectueazã în 11 oraºe ale republicii Îáñëåäîâàíèå öåí âåäåòñÿ â 11 ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 131


PREÞURI

5.9. INDICII PREÞURILOR PRODUCÃTORILOR PRODUCÞIEI INDUSTRIALE,


PE TIPURI DE ACTIVITÃÞI
(anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÖÅÍ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(ïðåäûäóùèé ãîä = 100)

1998 1999 2000 2001

Industrie 109,7 144,0 128,5 112,3 Ïðîìûøëåííîñòü

inclusiv: â òîì ÷èñëå:

Exploatarea carierelor 104,1 140,8 117,1 110,5 Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûø-
Industria prelucrãtoare 109,9 137,4 128,6 112,9 ëåííîñòü

din care: â òîì ÷èñëå:

Industria alimentarã ºi a bãutu- Ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðî-


rilor 109,8 137,7 132,3 115,8 äóêòîâ è íàïèòêîâ

producþia, prelucrarea ºi con- ïðîèçâîäñòâî, ïåðåðàáîò-


servarea cãrnii ºi a produse- êà è êîíñåðâèðîâàíèå ìÿñà
lor din carne 112,1 107,5 139,4 156,0 è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ

prelucrarea ºi conservarea ïåðåðàáîòêà è êîíñåðâèðî-


fructelor ºi legumelor 94,4 138,4 133,5 102,2 âàíèå ôðóêòîâ è îâîùåé

ïðîèçâîäñòâî ðàñòèòåëü-
fabricarea uleiurilor ºi grãsi- íûõ è æèâîòíûõ ìàñåë è
milor vegetale ºi animale 139,4 159,7 90,6 109,2 æèðîâ

ïðîèçâîäñòâî ìîëî÷íûõ
fabricarea produselor lactate 101,0 135,0 127,0 89,0 ïðîäóêòîâ

ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ
fabricarea produselor de mo- ìóêîìîëüíîé ïðîìûøëåí-
rãrit 105,7 160,9 151,7 130,0 íîñòè

fabricarea produselor de ïðîèçâîäñòâî õëåáîáóëî÷-


panificaþie 103,2 139,4 145,1 117,5 íûõ èçäåëèé

fabricarea zahãrului 103,8 139,7 161,1 114,2 ïðîèçâîäñòâî ñàõàðà

fabricarea vinului 126,2 141,3 116,7 114,1 ïðîèçâîäñòâî âèí

Ïðîèçâîäñòâî òàáà÷íûõ èç-


Fabricarea produselor de tutun 122,6 132,4 122,1 108,3 äåëèé

Ïðîèçâîäñòâî òåêñòèëüíûõ
Fabricarea produselor textile 106,7 132,9 115,8 86,4 èçäåëèé

fabricarea de covoare ºi pre- ïðîèçâîäñòâî êîâðîâ è êîâ-


ºuri 103,0 141,5 121,2 81,3 ðîâûõ èçäåëèé

fabricarea de metraje prin tri- ïðîèçâîäñòâî òðèêîòàæ-


cotare ºi croºetare ºi de arti- íûõ è âÿçàíûõ òêàíåé è èç-
cole tricotate sau croºetate 116,6 109,9 101,5 100,0 äåëèé

132 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

Continuare Ïðîäîëæåíèå

1998 1999 2000 2001

Fabricarea articolelor de îmbrã-


cãminte, prepararea ºi vopsirea Ïðîèçâîäñòâî îäåæäû, âû-
blãnurilor 122,6 124,9 110,3 109,8 äåëêà è êðàøåíèå ìåõà

Äóáëåíèå è âûäåëêà êîæè;


Tãbãcirea ºi prepararea pieilor; ïðîèçâîäñòâî ÷åìîäàíîâ, ñó-
fabricarea articolelor de voiaj ºi ìîê, øîðíî-ñåäåëüíûõ èçäå-
de harnaºament, a încãlþãmintei 111,2 180,7 158,2 122,0 ëèé è îáóâè

fabricarea încãlþãmintei 121,6 158,4 143,4 108,1 ïðîèçâîäñòâî îáóâè

Prelucrarea lemnului, a artico- Ïðîèçâîäñòâî äðåâåñèíû, äå-


lelor din lemn, exclusiv pro- ðåâÿííûõ èçäåëèé, êðîìå
ducþia de mobilier 106,9 144,3 105,8 106,6 ìåáåëè

Fabricarea hîrtiei ºi a articole- Ïðîèçâîäñòâî áóìàãè è èçäå-


lor din hîrtie 99,8 158,2 109,4 93,8 ëèé èç áóìàãè

Ïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêèõ âå-


Fabricarea substanþelor ºi pro- ùåñòâ è õèìè÷åñêèõ ïðîäóê-
duselor chimice 103,0 167,1 118,1 103,2 òîâ

ïðîèçâîäñòâî ìûëà è ìîþ-


fabricarea sãpunului ºi a de- ùèõ ñðåäñòâ, ÷èñòÿùèõ è
tergenþilor, a produselor de ïîëèðóþùèõ ïðåïàðàòîâ,
curãþat ºi de lustruit, cosmeti- ïàðôþìåðíîé ïðîäóêöèè è
ce ºi de parfumerie 104,1 182,4 125,2 103,6 êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

Producþia de articole din cau- Ïðîèçâîäñòâî ðåçèíîâûõ è


ciuc ºi din material plastic 112,4 163,0 140,2 98,4 ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ íåìå-


Producþia altor produse din mi- òàëëè÷åñêèõ ìèíåðàëüíûõ
nerale nemetalice 108,9 141,1 112,1 118,0 ïðîäóêòîâ

fabricarea sticlei ºi a articole- ïðîèçâîäñòâî ñòåêëà è èç-


lor din sticlã 112,6 140,4 103,8 131,2 äåëèé èç ñòåêëà

fabricarea cimentului, varului ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà, èç-


ºi a tencuielii 111,8 171,4 144,4 109,9 âåñòè è øòóêàòóðêè

fabricarea articolelor din be- ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç


ton, ciment ºi ghips 103,7 128,0 106,6 105,1 áåòîíà, öåìåíòà è ãèïñà

Ïðîèçâîäñòâî ìàøèí è îáî-


Fabricarea de maºini ºi echipa- ðóäîâàíèÿ; ìåòàëëîîáðàáîò-
mente; prelucrarea metalelor 107,3 124,9 130,8 103,1 êà

Producþia de mobilier 108,1 136,8 113,6 103,8 Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè

Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç è âîäî-


Energie electricã, gaze ºi apã 108,0 181,7 128,0 108,7 ñíàáæåíèå

Aprovizionarea cu energie elec- Ñíàáæåíèå ýëåêòðîýíåðãèåé,


tricã, gaze, aburi ºi apã caldã 108,0 181,7 128,0 108,7 ãàçîì, ïàðîì è ãîðÿ÷åé âîäîé

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 133


PREÞURI

5.10. INDICII PREÞURILOR DE VÎNZARE A PRODUCÞIEI DE CÃTRE ÎNTREPRINDERILE


AGRICOLE PE TOATE CÃILE DE COMERCIALIZARE
(anul precedent = 100)
ÈÍÄÅÊÑÛ ÖÅÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ ÏÎ ÂÑÅÌ
ÊÀÍÀËÀÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
(ïpåäûäóùèé ãîä = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî
Producþia agricolã 117 126 99,0 91 165 126 99,5 õîçÿéñòâà
din care: â òîì ÷èñëå:
ïðîäóêöèÿ ðàñòåíèå-
producþia vegetalã 113 125 95 88 177 125 97 âîäñòâà
din aceasta: èç íåå:
culturi cerealiere 116 138 97 79 173 178 87 çåðíîâûå êóëüòóðû
seminþe de floarea-soa-
relui 135 95 104 98 192 108 119 ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà
sfeclã de zahãr (indus- ñàõàðíàÿ ñâåêëà (ôàá-
trialã) 167 108 98 90 180 118 127 ðè÷íàÿ)
tutun 138 144 114 99,2 171 106 86 òàáàê
cartofi 181 125 97 98 166 114 72 êàðòîôåëü
legume 81 149 98 67 176 97 95 îâîùè
fructe ºi pomuºoare 127 105 72 107 267 82 84 ïëîäû è ÿãîäû
struguri 96 129 133 113 162 114 120 âèíîãðàä
ïðîäóêöèÿ æèâîòíî-
producþia animalã 131 132 121 104 128 130 116 âîäñòâà
din aceasta: èç íåå:
vite ºi pãsãri (în greutate ñêîò è ïòèöà (â æè-
vie) 123 134 111 106 114 137 147 âîì âåñå)
ìîëîêî è ìîëî÷íûå
lapte ºi produse lactate ïðîäóêòû â ïåðåñ÷åòå
echivalent lapte 153 140 166 114 136 137 108 íà ìîëîêî
ouã alimentare 119 117 114 92 147 123 108 ÿéöà ïèùåâûå
øåðñòü (â ôèçè÷åñêîì
lînã (în greutate fizicã) 128 89 102 82 152 112 139 âåñå)

5.11. PREÞURILE DE VÎNZARE FORMATE EFECTIV PENTRU O TONÃ DE PRODUCÞIE


AGRICOLÃ DE BAZÃ ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE
ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÑËÎÆÈÂØÈÅÑß ÖÅÍÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 1 ÒÎÍÍÛ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÄÓÊÒΠ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏPÅÄÏPÈßÒÈßÕ
lei ëåé
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Culturi cerealiere 315 447 432 336 580 1032 899 Çåðíîâûå êóëüòóðû
Seminþe de floarea-soare-
lui 651 619 640 653 1298 1364 1572 Ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà
Sfeclã de zahãr (industria- Ñàõàðíàÿ ñâåêëà (ôàá-
lã) 99 107 105 95 170 201 256 ðè÷íàÿ)
Tutun 2455 3560 4062 4031 6907 7311 6303 Òàáàê
Cartofi 754 931 907 887 1469 1676 1203 Êàðòîôåëü
Legume – total 398 641 639 507 907 925 917 Îâîùè – âñåãî
din acestea: èç íèõ:
tomate 336 584 883 430 796 715 916 ïîìèäîðû
castraveþi 670 822 1007 1290 1655 1316 1709 îãóðöû
ceapã uscatã 713 717 753 617 1196 1234 674 ëóê ðåï÷àòûé

134 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÖÅÍÛ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
usturoi 2124 2609 4307 4866 5344 3360 3015 ÷åñíîê
varzã 304 584 291 387 1129 1137 534 êàïóñòà
morcov 424 730 510 435 964 932 689 ìîðêîâü
sfeclã de masã 319 510 461 438 824 1006 881 ñâåêëà ñòîëîâàÿ
Fructe: Ïëîäû:
sãmînþoase 448 479 334 349 1103 804 657 ñåìå÷êîâûå
drupe 468 506 456 527 1119 1323 1194 êîñòî÷êîâûå
Struguri 382 504 668 754 1222 1388 1661 Âèíîãðàä
Vite ºi pãsãri (în greutate Ñêîò è ïòèöà (â æèâîì
vie) 2293 3352 3645 3904 4559 6277 10392 âåñå)
din care: â òîì ÷èñëå:
êðóïíûé ðîãàòûé
bovine 1629 2171 2139 2500 3012 4335 6404 ñêîò
porcine 3121 4308 5136 5273 5374 7602 13111 ñâèíüè
ovine ºi caprine 1486 1761 1870 2106 2977 3849 5589 îâöû è êîçû
pãsãri 3892 4799 5339 5281 7815 9836 13456 ïòèöà
Ìîëîêî è ìîëî÷íûå
Lapte ºi produse lactate ïðîäóêòû â ïåðåñ÷åòå
echivalent lapte 478 673 804 914 1240 1701 1833 íà ìîëîêî
Ouã alimentare (1000 ßéöà ïèùåâûå (1000
buc.) 219 262 301 282 398 489 526 øò.)
Øåðñòü (â ôèçè÷åñêîì
Lînã (în greutate fizicã) 2125 1887 1920 1580 2400 2678 3715 âåñå)

5.12. INDICII MEDII PONDERAÞI AI PREÞURILOR ÎN CONSTRUCÞII CAPITALE


(anul precedent = 100)
ÑÐÅÄÍÅÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÖÅÍ Â ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
(ïðåäûäóùèé ãîä = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001


Investiþii în capital fix – Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé
total 140,7 126,0 133,0 109,0 141,8 130,3 110,6 êàïèòàë – âñåãî
din care, la: â òîì ÷èñëå íà:
lucrãrile de construcþii- Ñòðîèòåëüíî- ìîí-
montaj 132,6 120,2 140,0 109,1 141,3 122,7 105,6 òàæíûå ðàáîòû
utilaj (fãrã utilajul fabri- ìàøèíû è îáîðóäîâà-
cat peste hotarele repu- íèå (áåç èìïîðòíîãî
blicii) 166,8 139,6 121,9 108,5 141,6 140,9 115,5 îáîðóäîâàíèÿ)

5.13. RATA MEDIE LUNARÃ A INFLAÞIEI


ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÈÍÔËßÖÈÈ
în procente â ïðîöåíòàõ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 1,80 1,20 0,90 1,41 3,05 1,43 0,50 Îáùèé
Produse alimentare 1,90 0,95 0,50 0,90 3,10 1,75 0,50 Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òî-
Mãrfuri nealimentare 0,95 1,15 0,45 1,60 2,60 0,99 0,65 âàðû
Servicii 3,90 2,20 2,70 2,50 3,75 0,93 0,35 Óñëóãè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 135


6. LOCUINÞE ÆÈËÜÅ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíè
öà

Sursa datelor ......................................................... 136 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice ......................................... 137 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
6.1. Privatizarea locuinþelor................................ 138 Ïpèâàòèçàöèÿ æèëüÿ
6.2. Privatizarea locuinþelor, în profil terito- Ïpèâàòèçàöèÿ æèëüÿ â òåððèòîðèàëü-
rial, în 2001 ................................................. 139 íîì ðàçðåçå â 2001 ãîäó
6.3. Fondul locativ.............................................. 140 Æèëèùíûé ôîíä
Æèëèùíûé ôîíä ïî ôîðìàì ñîáñòâåí-
6.4. Fondul locativ pe forme de proprietate ..... 140 íîñòè
6.5. Locuinþe date în folosinþã dupã reparaþia Ñäà÷à â ýêñïëóàòàöèþ æèëûõ äîìîâ
capitalã ......................................................... 141 ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
6.6. Asigurarea populaþiei cu locuinþe în profil Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ æèëüåì â
teritorial, în 2001......................................... 141 òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå â 2001 ãîäó
6.7. Dotarea fondului locativ conform supra- Îáîðóäîâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà ïî
feþei locuibile............................................... 142 æèëîé ïëîùàäè
6.8. Alimentarea cu apã ºi funcþionarea ape-
ductelor ºi canalizaþiei ................................ 143 Âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ
6.9. Asigurarea populaþiei cu gaze .................... 144 Ãàçîñíàáæåíèå
6.10. Amenajarea strãzilor orãºeneºti .................. 145 Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ óëèö
6.11. Spaþii verzi................................................... 145 Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Rapoartele statistice prezentate de organizaþiile Ñòàòèñòè÷åñêèå îò÷åòû, ïðåäñòàâëÿå-
de exploatare a locuinþelor ale administraþiei publice ìûå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçà-
locale; de întreprinderile, organizaþiile autogestiona- öèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ïóáëè÷íîãî óïðàâëå-
re ºi cele bugetare, obºteºti; societãþile pe acþiuni, co- íèÿ; õîçðàñ÷åòíûìè è áþäæåòíûìè ïðåäïðèÿ-
operatiste (inclusiv cooperativele de construcþie a lo- òèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè; îáùåñòâåííûìè îðãà-
cuinþelor), primãriile sãteºti; întreprinderile agricole íèçàöèÿìè; àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè; êîîïå-
ºi organizaþiile intergospodãreºti; organele terito- ðàòèâíûìè (âêëþ÷àÿ æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå
riale de cadastru vizînd fondul locativ individual în êîîïåðàòèâû); ñåëüñêèìè ïðèìýðèÿìè; ñåëüñêî-
municipii ºi oraºe; organizaþiile religioase ºi mãnãs- õîçÿéñòâåííûìè è ìåæõîçÿéñòâåííûìè ïðåä-
tiri. ïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè; òåððèòîðèàëüíû-
ìè êàäàñòðîâûìè îðãàíàìè î æèëûõ äîìàõ,
ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì íà ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè â ìóíèöèïèÿõ è ãîðîäñêèõ
ìåñòíîñòÿõ; ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè è
ìîíàñòûðÿìè.

136 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÆÈËÜÅ

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ


• Fondul locativ constituie totalitatea aparta- • Æèëèùíûé ôîíä – ýòî ñîâîêóïíîñòü
mentelor ºi camerelor locative cu încãperi auxiliare, âñåõ æèëûõ êâàðòèð è êîìíàò ñî âñïîìîãà-
atît din casele de locuit, cît ºi din construcþiile nelo- òåëüíûìè ïîìåùåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ êàê â
cuibile, dar care au încãperi de locuit (apartamentul æèëûõ äîìàõ, òàê è â íåæèëûõ ñòðîåíèÿõ, íî
medicului pe lîngã spital etc.). èìåþùèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà âðà÷à
ïðè áîëüíèöå è ò.ä.).
• Evidenþa locuinþelor se efectueazã dupã pa- • Ó÷åò æèëèù âåäåòñÿ ïî ÷åòûðåì
tru forme principale de proprietate: îñíîâíûì ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè:
– proprietatea publicã – fondul locativ care – ïóáëè÷íàÿ ñîáñòâåííîñòü – æèëèùíûé
aparþine statului; ôîíä, ïðèíàäëåæàùèé ãîñóäàðñòâó;
– proprietatea privatã – fondul locativ care se – ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü – æèëèùíûé
aflã în proprietatea privatã a cetãþenilor; care ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåí-
aparþine întreprinderilor agricole ºi altor or- íîñòè ãðàæäàí; ïðèíàäëåæàùèé ñåëü-
ganizaþii cooperatiste, cooperativelor de con- ñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì, êîî-
strucþie a locuinþelor, asociaþiilor, organiza- ïåðàòèâíûì îðãàíèçàöèÿì (âêëþ÷àÿ æè-
þiilor sindicale ºi altor organizaþii obºteºti; ëèùíî-ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû),
ïðîôñîþçíûì è èíûì îáùåñòâåííûì îð-
ãàíèçàöèÿì;
– proprietatea mixtã – fondul locativ care se – ñìåøàííàÿ ñîáñòâåííîñòü – æèëèùíûé
aflã în proprietatea întreprinderilor cu pro- ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè
prietate publicã ºi privatã (fãrã participare ïðåäïðèÿòèé ñ ïóáëè÷íîé è ÷àñòíîé ôîð-
strãinã); ìàìè ñîáñòâåííîñòè (áåç èíîñòðàííîãî
ó÷àñòèÿ);
– proprietatea întreprinderilor mixte – fondul – ñîáñòâåííîñòü ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿ-
locativ care se aflã în proprietatea întreprin- òèé – æèëèùíûé ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â
derilor mixte cu participare strãinã. ñîáñòâåííîñòè ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì.

• Suprafaþa totalã a caselor de locuit constã •  îáùóþ ïëîùàäü êâàðòèð âêëþ÷àåòñÿ


din spaþiul locativ ºi suprafaþa încãperilor auxiliare. æèëàÿ ïëîùàäü è âñïîìîãàòåëüíàÿ ïëîùàäü
Încãperi auxiliare se considerã încãperile situate în ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé. Êàê ïðàâèëî, ïëîùàäü
interiorul locuinþelor: bucãtãriile, coridoarele, blo- ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé âêëþ÷àåò êóõíè, êîðèäî-
curile sanitare, camerele de baie ºi vestiarele, cãmã- ðû, ñàíèòàðíûå áëîêè, âàííûå êîìíàòû, ïðèõî-
rile, dulapurile încorporate. æèå, íèøè, âñòðîåííûå øêàôû.
• Spaþiu locativ se considerã: suprafaþa came- • Æèëàÿ ïëîùàäü ñîñòîèò èç æèëûõ êîì-
relor de locuit în apartamentele ºi încãperile de lo- íàò â êâàðòèðàõ, äîìàõ è ïîìåùåíèÿõ; â íåå
cuit; a dormitoarelor, sufrageriilor, camerelor pen- âêëþ÷àþòñÿ ñïàëüíè, ñòîëîâûå, êîìíàòû îò-
tru odihnã ºi pentru ocupaþiile extraºcolare în inter- äûõà è âíåêëàññíûõ çàíÿòèé â èíòåðíàòàõ,
nate, în casele de copii ºi în cãminele instituþiilor de äåòñêèõ äîìàõ è îáùåæèòèÿõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
învãþãmînt, în casele pentru invalizi; a camerelor de íèé, â äîìàõ èíâàëèäîâ; æèëûõ êîìíàò â íåæè-
locuit în construcþiile ºi încãperile nelocuibile – în ëûõ ñòðîåíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ – â øêîëàõ, áîëü-
ºcoli, spitale, policlinici etc. Nu se considerã spaþiu íèöàõ, ïîëèêëèíèêàõ è ò.ä. Â æèëóþ ïëîùàäü íå
locativ: suprafaþa bucãtãriilor, coridoarelor, came- âêëþ÷àåòñÿ ïëîùàäü êóõîíü, êîðèäîðîâ, âàííûõ
relor de baie ºi altor încãperi auxiliare. êîìíàò è äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 137


LOCUINÞE

6.1. PRIVATIZAREA LOCUINÞELOR


ÏPÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÆÈËÜß

De la începutul
procesului de
privatizare,
situaþia la
1 ianuarie 2002
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ñ íà÷àëà ïðî-
öåññà ïðèâàòè-
çàöèè ïî ñîñ-
òîÿíèþ íà
1 ÿíâàðÿ 2002ã.
Numãrul de locuin- ×èñëî ïðèâàòèçè-
þe privatizate – to- ðîâàííûõ êâàðòèð
tal, mii 90,0 25,8 14,1 12,7 10,6 8,4 7,4 257,5 – âñåãî, òûñ.
din care: â òîì ÷èñëå:
cu o camerã 16,9 7,7 5,2 3,7 4,2 3,8 2,5 61,4 îäíîêîìíàòíûõ
cu douã camere 41,6 11,2 5,8 5,5 4,3 2,9 3,0 114,3 äâóõêîìíàòíûõ
cu trei camere 27,5 6,0 2,7 3,0 1,8 1,5 1,5 71,8 òðåõêîìíàòíûõ
cu patru camere ×åòûðåõêîì-
ºi peste 4,0 0,9 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 10,0 íàòíûõ è áîëåå
Èç îáùåãî ÷èñëà –
Din numãrul total – ïðèâàòèçèðîâàíî
au fost privatizate: êâàðòèð:
gratuit 58,6 14,7 6,9 5,2 3,8 3,3 3,0 166,2 áåñïëàòíî
ñ ÷àñòè÷íîé îï-
cu platã parþialã 16,2 4,6 2,3 2,6 2,1 2,4 1,3 42,6 ëàòîé
ñ ïîëíîé îïëà-
cu platã deplinã 15,2 6,5 4,9 4,9 4,7 2,7 3,1 48,7 òîé
Suprafaþa totalã, Îáùàÿ ïëîùàäü,
mii m2 4655,6 1263,2 611,4 529,8 436,7 388,5 361,2 12798,6 òûñ. ì2
Ñòîèìîñòü ïðè-
Valoarea locuinþe- âàòèçèðîâàííîãî
lor privatizate: æèëüÿ:
total, mil. lei 156,0 40,1 14,7 18,3 18,7 22,8 27,8 399,8 âñåãî, ìëí. ëåé
a unei locuinþe îäíîé êâàðòèðû
(media), lei 1732,5 1552,5 1045,2 1445,2 1757,2 2710,4 3754,8 1552,6 (â ñðåäíåì), ëåé
unui m2 de supra- îäíîãî ì2 îáùåé
faþã totalã (me- ïëîùàäè (â
dia), lei 33,5 31,8 24,0 34,6 42,8 58,7 77,0 31,2 ñðåäíåì), ëåé
×èñëî áîíîâ íà-
ðîäíîãî äîñòîÿ-
Numãrul de bonuri íèÿ, èñïîëüçîâàí-
patrimoniale utili- íûõ ïðè ïðèâàòè-
zate la privatizarea çàöèè êâàðòèð,
locuinþelor, mii òûñ. äåíåæíûõ
unit. monetare 1598,0 251,4 – – – – – 37183,9 åäèíèö

138 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÆÈËÜÅ

6.2. PRIVATIZAREA LOCUINÞELOR, ÎN PROFIL TERITORIAL, în 2001


ÏPÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÆÈËÜß Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ â 2001 ãîäó

din care:
Locuinþe priva- Costul locuin- â òîì ÷èñëå:
Suprafaþa tota-
tizate, unit. 2 þelor – total,
lã, mii m
mii lei
Ïpèâàòèçèpî- Ñòîèìîñòü al unei locuinþe al unui m2 de su-
Îáùàÿ ïëî-
âàíî êâàpòèp, æèëüÿ – âñåãî,
ùàäü, òûñ. ì2 (media), lei prafaþã totalã, lei
åä. òûñ. ëåé îäíîé êâàpòèpû îäíîãî ì2 îáùåé
(â ñpåäíåì), ëåé ïëîùàäè, ëåé

Total / Âñåãî 7395 361,2 27767,1 3754,8 77,0

Municipiul Chiºinãu 4790 236,4 12430,1 2595,0 52,6

Judeþele:
Óåçäû:

Bãlþi 701 32,9 1239,9 1768,8 37,7

Cahul 296 13,4 321,3 1085,5 24,0

Chiºinãu 229 11,5 626,7 2736,7 54,5

Edineþ 128 5,9 107,3 838,3 18,2

Lãpuºna 224 11,0 4656,1 20786,2 423,3

Orhei 202 9,6 554,2 2743,6 57,7

Soroca 189 9,4 215,4 1139,7 22,9

Taraclia 8 0,4 6,7 837,5 16,8

Tighina 164 7,7 162,1 988,4 21,1

Ungheni 318 15,8 7174,7 22561,9 454,1

UTA Gãgãuzia 146 7,2 272,6 1867,1 37,9

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 139


LOCUINÞE

6.3. FONDUL LOCATIV (la sfîrºitul anului)


ÆÈËÈÙÍÛÉ ÔÎÍÄ (íà êîíåö ãîäà)
milioane m2 de suprafaþã totalã ìèëëèîíîâ ì2 îáùåé ïëîùàäè
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fondul locativ – Æèëèùíûé ôîíä –
total 67,4 77,9 71,8 72,2 73,2 74,5 75,4 75,6 75,9 âñåãî
în medie pe un locui- â ñðåäíåì íà
tor, m2 16,1 17,8 19,9 20,1 20,0 20,4 20,7 20,8 20,9 îäíîãî æèòåëÿ, ì2
Fondul locativ ur- Ãîðîäñêîé æèëèù-
ban – total 23,3 29,5 26,0 26,1 26,6 27,1 27,9 28,1 28,4 íûé ôîíä – âñåãî
în medie pe un locui- â ñðåäíåì íà
tor, m2 12,9 14,2 16,9 17,0 17,3 17,7 18,2 18,8 18,9 îäíîãî æèòåëÿ, ì2
Fondul locativ rural – Ñåëüñêèé æèëèù-
total 44,1 48,4 45,8 46,1 46,6 47,4 47,5 47,5 47,5 íûé ôîíä – âñåãî
în medie pe un locui- â ñðåäíåì íà
tor, m2 18,6 21,1 22,2 22,4 22,0 22,4 22,4 22,3 22,3 îäíîãî æèòåëÿ, ì2

6.4. FONDUL LOCATIV PE FORME DE PROPRIETATE


ÆÈËÈÙÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
milioane m2 de suprafaþã totalã ìèëëèîíîâ ì2 îáùåé ïëîùàäè
2001
Structura,
1997 1998 1999 2000 în %
Total
Ñòðóê-
Âñåãî
òóðà, â
%
Fondul locativ – Æèëèùíûé ôîíä –
total 73,2 74,5 75,4 75,6 75,9 100,0 âñåãî
â òîì ÷èñëå ïî
din care, pe forme ôîðìàì ñîáñò-
de proprietate: âåííîñòè:
Publicã 5,9 5,9 5,3 4,7 4,4 5,8 Ïóáëè÷íàÿ
din aceasta: èç íåå:
de stat 3,4 3,6 3,5 3,0 2,8 3,7 ãîñóäàðñòâåííàÿ
municipalã 2,5 2,2 1,8 1,7 1,6 2,1 ìóíèöèïàëüíàÿ
Privatã 66,5 68,0 69,5 70,5 71,2 93,8 ×àñòíàÿ
din aceasta: èç íåå:
privatã 64,5 65,9 67,2 68,4 69,1 91,0 ÷àñòíàÿ
colectivã 2,0 2,0 2,3 2,2 2,0 2,6 êîëëåêòèâíàÿ
inclusiv coope- â òîì ÷èñëå
rative de con- æèëèùíî-
strucþie a locuin- ñòðîèòåëüíûõ
þelor 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 êîîïåðàòèâîâ
Ñìåøàííàÿ (ïóá-
Mixtã (publicã ºi ëè÷íàÿ è ÷àñòíàÿ),
privatã), fãrã partici- áåç èíîñòðàííîãî
pare strãinã 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 ó÷àñòèÿ
A întreprinderilor Ñîâìåñòíûõ ïðåä-
mixte 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 ïðèÿòèé
A investitorilor Èíîñòðàííûõ èí-
strãini – – – 0,007 0,01 0,01 âåñòîðîâ

140 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÆÈËÜÅ

6.5. LOCUINÞE DATE ÎN FOLOSINÞÃ DUPÃ REPARAÞIA CAPITALÃ


ÑÄÀ×À  ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÆÈËÛÕ ÄÎÌΠÏÎÑËÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ
mii m2 de suprafaþã totalã òûñÿ÷ ì2 îáùåé ïëîùàäè
din care:
â òîì ÷èñëå:
ale întreprinderilor ºi orga-
Total nizaþiilor de pe lîngã
Âñåãî municipale ministere ºi departamente
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ïðè ìèíèñòåðñòâàõ è
äåïàðòàìåíòàõ
1995 80,7 28,5 52,2
1996 62,1 9,6 52,5
1997 56,1 4,9 51,2
1998 54,4 2,7 51,7
1999 20,3 – 20,3
2000 39,6 – 39,6
2001 24,1 2,1 22,0

6.6. ASIGURAREA POPULAÞIEI CU LOCUINÞE, ÎN PROFIL TERITORIAL, în 2001


ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÆÈËÜÅÌ Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÐÅÇÅ â 2001 ãîäó

Revin m2 de suprafaþã totalã din care:


în medie pe locuitor â òîì ÷èñëå:
Ïðèõîäèòñÿ ì2 îáùåé
ïëîùàäè â ñðåäíåì íà localitãþi urbane localitãþi rurale
îäíîãî æèòåëÿ ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü

Total / Âñåãî 20,9 18,9 22,3

Municipiul Chiºinãu 18,5 18,4 19,7

Judeþele:
Óåçäû:

Bãlþi 20,8 18,0 23,0

Cahul 20,4 16,4 21,8

Chiºinãu 23,3 22,4 23,4

Edineþ 24,2 21,8 25,1

Lãpuºna 20,7 20,1 20,9

Orhei 19,9 22,7 19,1

Soroca 22,4 19,2 23,8

Taraclia 20,6 17,6 22,1

Tighina 22,9 22,3 23,2

Ungheni 19,3 15,9 20,8

UTA Gãgãuzia 22,2 20,6 23,4

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 141


LOCUINÞE

6.7. DOTAREA FONDULUI LOCATIV CONFORM SUPRAFEÞEI LOCUIBILE


ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

în procente â ïðîöåíòàõ
1997 1998 1999 2000 2001
În ansamblu pe repu- Â öåëîì ïî ðåñïóá-
blicã ëèêå
Óäåëüíûé âåñ æèëîé
Ponderea suprafeþei locui- ïëîùàäè, îáîðóäî-
bile dotate cu: âàííîé:
apeduct 32,4 32,8 33,8 33,4 33,2 âîäîïðîâîäîì
canalizare 28,3 29,1 28,8 29,4 29,9 êàíàëèçàöèåé
öåíòðàëüíûì
încãlzire centralã 27,1 27,3 27,0 26,7 26,9 îòîïëåíèåì
baie (duº) 26,4 25,4 25,7 25,7 25,2 âàííàìè (äóøåì)
gaz 81,3 82,9 81,9 82,6 83,2 ãàçîì
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæå-
alimentare cu apã caldã 20,5 19,2 19,3 19,4 19,6 íèåì
íàïîëüíûìè ýëåêòðî-
maºini de gãtit electrice 1,4 1,1 1,0 1,0 0,9 ïëèòàìè
Localitãþi urbane Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü
Óäåëüíûé âåñ æèëîé
Ponderea suprafeþei locui- ïëîùàäè, îáîðóäî-
bile dotate cu: âàííîé:
apeduct 77,9 78,4 77,4 77,0 77,2 âîäîïðîâîäîì
canalizare 76,2 77,7 75,2 75,9 76,3 êàíàëèçàöèåé
öåíòðàëüíûì
încãlzire centralã 77,3 78,0 75,5 74,8 74,5 îòîïëåíèåì
baie (duº) 70,3 67,5 66,1 66,0 66,1 âàííàìè (äóøåì)
gaz 89,0 90,4 90,0 91,0 91,2 ãàçîì
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæå-
alimentare cu apã caldã 59,9 56,0 55,1 55,2 55,6 íèåì
íàïîëüíûìè ýëåêòðî-
maºini de gãtit electrice 3,5 3,1 2,6 2,5 2,3 ïëèòàìè
Localitãþi rurale Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü
Óäåëüíûé âåñ æèëîé
Ponderea suprafeþei locui- ïëîùàäè, îáîðóäî-
bile dotate cu: âàííîé:
apeduct 9,4 9,7 10,9 10,3 9,8 âîäîïðîâîäîì
canalizare 4,1 4,6 4,5 4,7 5,2 êàíàëèçàöèåé
öåíòðàëüíûì
încãlzire centralã 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 îòîïëåíèåì
baie (duº) 4,1 4,1 4,4 4,4 3,3 âàííàìè (äóøåì)
gaz 77,3 79,1 77,7 78,2 78,9 ãàçîì
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæå-
alimentare cu apã caldã 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 íèåì
íàïîëüíûìè ýëåêòðî-
maºini de gãtit electrice 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 ïëèòàìè

142 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÆÈËÜÅ

6.8. ALIMENTAREA CU APÃ ªI FUNCÞIONAREA APEDUCTELOR ªI CANALIZAÞIEI


ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Îäèíî÷íàÿ ïðîòÿ-
Lungimea simplã a æåííîñòü âîäîïðî-
reþelei de alimentare âîäíîé ñåòè – âñåãî,
cu apã – total, km 3992,9 3730,8 3726,1 3677,2 3557,9 3365,8 3311,9 êì

â ãîðîäñêîé ìåñò-
în localitãþi urbane 2067,6 1931,9 1985,0 1966,3 1979,5 1925,2 1911,3 íîñòè

â ñåëüñêîé ìåñò-
în localitãþi rurale 1925,3 1798,9 1741,1 1710,9 1578,4 1440,6 1400,6 íîñòè

Apã livratã tuturor Îòïóùåíî âîäû


consumatorilor – to- âñåì ïîòðåáèòåëÿì
tal, mil. m3 225,3 203,9 192,1 173,1 150,0 98,7 86,8 – âñåãî, ìëí. ì3

â ãîðîäñêîé ìåñò-
în localitãþi urbane 199,3 182,5 174,7 160,9 141,8 93,3 81,6 íîñòè

â ñåëüñêîé ìåñò-
în localitãþi rurale 26,0 21,4 17,4 12,2 8,2 5,4 5,2 íîñòè

din care, livratã popu- â òîì ÷èñëå îòïóùå-


laþiei, mil. m3 142,8 134,7 128,7 123,2 105,8 70,9 52,1 íî íàñåëåíèþ, ìëí. ì3

â ãîðîäñêîé ìåñò-
în localitãþi urbane 129,5 122,5 119,5 116,7 100,9 67,2 48,5 íîñòè

â ñåëüñêîé ìåñò-
în localitãþi rurale 13,3 12,2 9,2 6,5 4,9 3,7 3,6 íîñòè

Îäèíî÷íàÿ ïðîòÿ-
Lungimea simplã a æåííîñòü êàíàëè-
reþelei de canalizare – çàöèîííîé ñåòè –
total, km 1037,6 1040,2 1049,5 1046,0 1050,7 1011,1 1004,7 âñåãî, êì

â ãîðîäñêîé ìåñò-
în localitãþi urbane 681,7 684,7 693,2 703,0 746,8 745,2 756,6 íîñòè

â ñåëüñêîé ìåñò-
în localitãþi rurale 355,9 355,5 356,3 343,0 303,9 265,9 248,1 íîñòè

Ape reziduale trecute Ïðîïóùåíî ñòî÷-


prin instalaþii de pu- íûõ âîä ÷åðåç
rificare – total, mil. î÷èñòíûå ñîîðóæå-
m3 189,3 174,7 171,3 166,4 143,5 114,2 95,4 íèÿ – âñåãî, ìëí. ì3

â ãîðîäñêîé ìåñò-
în localitãþi urbane 180,4 169,3 166,9 162,7 141,9 113,1 94,2 íîñòè

â ñåëüñêîé ìåñò-
în localitãþi rurale 8,9 5,4 4,4 3,7 1,6 1,1 1,2 íîñòè

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 143


LOCUINÞE

6.9. ASIGURAREA POPULAÞIEI CU GAZE


ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Îäèíî÷íàÿ ïðîòÿæåí-
Lungimea reþelei de gaz íîñòü óëè÷íîé ãàçîâîé
– total, km 4305,8 4696,0 5490,4 6427,3 7137,7 7470,9 7926,2 ñåòè – âñåãî, êì

din care: â òîì ÷èñëå:

â ìóíèöèïèÿõ è ãîðî-
în municipii ºi oraºe 2262,5 2429,7 2678,5 3173,6 3564,9 3675,0 3799,8 äàõ

în localitãþi rurale 2043,3 2266,3 2811,9 3253,7 3572,8 3795,9 4126,4 â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

Numãrul apartamente- ×èñëî ãàçèôèöèðîâàí-


lor (caselor) gazificate – íûõ êâàðòèð (äîìîâ) –
total, mii 1115,5 1115,5 1108,9 1103,6 1108,8 1085,5 1093,8 âñåãî, òûñ.

din care: â òîì ÷èñëå:

cu gaz de reþea 301,9 328,5 344,3 359,7 373,5 380,8 393,0 ñåòåâûì ãàçîì

cu gaz lichefiat 813,6 787,0 764,6 743,9 735,3 704,7 700,8 ñæèæåííûì ãàçîì

Din numãrul total de a- Èç îáùåãî ÷èñëà ãàçè-


partamente gazificate – ôèöèðîâàííûõ êâàðòèð
apartamente alimentate: – ñíàáæåíî:

cu gaz de reþea: ñåòåâûì ãàçîì:

â ìóíèöèïèÿõ è ãîðî-
în municipii ºi oraºe 263,0 281,2 289,1 296,9 305,8 309,3 315,7 äàõ

în localitãþi rurale 38,9 47,3 55,2 62,8 67,7 71,5 77,3 â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

cu gaz lichefiat: ñæèæåííûì ãàçîì:

â ìóíèöèïèÿõ è ãîðî-
în municipii ºi oraºe 197,5 183,1 167,1 154,4 143,7 134,1 133,3 äàõ

în localitãþi rurale 616,1 603,9 597,5 589,5 591,6 570,6 567,5 â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

Îòïóñê ãàçà íàñåëåíèþ


Livrarea gazelor cãtre â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
populaþie, pe locuitor: æèòåëÿ:

de reþea, m3 64 76 89 82 74 61 63 ñåòåâîãî, ì3

â ìóíèöèïèÿõ è ãîðî-
în municipii ºi oraºe 110 124 155 128 120 115 118 äàõ

în localitãþi rurale 30 40 41 49 41 23 23 â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

lichefiat, kg 3,3 4,2 5,6 5,5 6,9 7,8 7,4 ñæèæåííîãî, êã

144 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÆÈËÜÅ

6.10. AMENAJAREA STRÃZILOR ORêENEªTI


ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÓËÈÖ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lungimea totalã a strãzi- Îáùàÿ ïðîòÿæåí-


lor, trecerilor ºi stradele- íîñòü âñåõ óëèö, ïðîåç-
lor, km 3059,1 3162,6 3245,3 3250,1 3256,1 3257,8 3257,8 äîâ, íàáåðåæíûõ, êì

ponderea în numãrul óäåëüíûé âåñ â îá-


total, %: ùåì ÷èñëå, %:

acoperite cu îmbrãcã-
minte rigidã 63,5 63,1 64,0 64,3 64,3 64,3 64,3 ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì

èç íèõ – ñ óñîâåð-
din acestea, cu îmbrã- øåíñòâîâàííûì
cãminte desãvîrºitã 43,4 45,0 45,6 45,7 45,6 45,6 45,6 ïîêðûòèåì

iluminarea strãzilor 80,0 78,5 76,8 76,7 76,6 76,6 75,3 îñâåùåííûõ óëèö

ïëîùàäè, óáèðàåìîé
suprafaþa curãþatã în ìåõàíèçèðîâàííûì
mod mecanizat 13,0 9,0 9,1 9,2 9,2 8,3 8,3 ñïîñîáîì

6.11. SPAÞII VERZI


ÇÅËÅÍÛÅ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Îáùàÿ ïëîùàäü çåëå-


Suprafaþa spaþiilor ºi íûõ íàñàæäåíèé è ìàñ-
plantaþiilor verzi în loca- ñèâîâ â ãîðîäñêîé ìåñò-
litãþile urbane: íîñòè:

total, mii ha 8,3 8,0 8,1 8,1 7,9 7,9 7,9 âñåãî, òûñ. ãà

pe locuitor, m2 54 52 52 53 52 52 52 íà 1 æèòåëÿ, ì2

în % faþã de suprafaþa
totalã a pãmînturilor ur- â % ê îáùåé ïëîùàäè
bane 15,0 13,4 13,4 13,3 12,9 12,7 12,7 ãîðîäñêèõ çåìåëü

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 145


7. ÎNVÃÞÃMÎNT; ªTIINÞÃ ÎÁPÀÇÎÂÀÍÈÅ; ÍÀÓÊÀ

7.1. ÎNVÃÞÃMÎNT
ÎÁPÀÇÎÂÀÍÈÅ

CUPRINS ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

Sursa datelor .......................................................... 148 Èñòî÷íèê äàííûõ


Precizãri metodologice .......................................... 148 Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ
Tabele: Òàáëèöû:
Ðàñïðåäåëåíèå ó÷påæäåíèé îáðàçîâà-
7.1.1. Repartizarea instituþiilor de învãþãmînt íèÿ ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè â
pe forme de proprietate, în 2001 ............ 149 2001 ãîäó
7.1.2. Instituþii preºcolare ................................... 150 Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
7.1.3. Instituþii de învãþãmînt complementar Ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî (âíå-
(extraºcolar) pentru copii......................... 151 øêîëüíîãî) îáðàçîâàíèÿ äåòåé
7.1.4. Învãþãmîntul de toate gradele .................. 152 Îápàçîâàíèå ïî âèäàì îáó÷åíèÿ
×èñëåííîñòü äåòåé äîøêîëüíûõ ó÷-
7.1.5. Numãrul copiilor în instituþiile preºco- påæäåíèé, ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ ïî
lare, al elevilor ºi studenþilor pe sexe .... 154 ïîëó
7.1.6. Numãrul fetelor în componenþa studen- ×èñëåííîñòü äåâóøåê â ñîñòàâå ñòóäåí-
þilor colegiilor........................................... 155 òîâ êîëëåäæåé
7.1.7. Numãrul fetelor în componenþa studen- ×èñëåííîñòü äåâóøåê â ñîñòàâå ñòóäåí-
þilor instituþiilor de învãþãmînt universi- òîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé óíèâåðñèòåò-
tar .............................................................. 156 ñêîãî îáðàçîâàíèÿ
7.1.8. Numãrul elevilor ºi studenþilor care îºi ×èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ,
fac studiile în strãinãtate, în anul de îáó÷àþùèõñÿ çà ãðàíèöåé â 2001/2002
învãþãmînt 2001/2002............................... 157 ó÷åáíîì ãîäó
7.1.9. Numãrul studenþilor strãini care îºi fac ×èñëåííîñòü èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ,
studiile în Republica Moldova ................ 157 îáó÷àþùèõñÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà
7.1.10. Organizarea procesului de studii pe
schimburi în ºcolile de zi, gimnazii ºi Ñìåííîñòü çàíÿòèé â äíåâíûõ øêîëàõ,
licee ........................................................... 158 ãèìíàçèÿõ è ëèöåÿõ
7.1.11. Studierea limbilor strãine în ºcolile de Èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ â äíåâ-
zi, gimnazii ºi licee.................................. 158 íûõ øêîëàõ, ãèìíàçèÿõ è ëèöåÿõ

146 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Pagina
Ñòðàíèöà

7.1.12. Repartizarea elevilor dupã limba de Ðàñïpåäåëåíèå ó÷àùèõñÿ ïî ÿçûêó îáó-


studiu......................................................... 159 ÷åíèÿ
7.1.13. Numãrul studenþilor care îºi fac studiile ×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ
în colegii (grafic) ..................................... 160 â êîëëåäæàõ (ãðàôèê)
7.1.14. Ponderea studenþilor, care îºi fac stu-
diile pe bazã de contract în total per- Óäåëüíûé âåñ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ
soane care îºi fac studiile în colegii ïî êîíòðàêòó, â îáùåì ÷èñëå îáó÷àþ-
(grafic)....................................................... 160 ùèõñÿ â êîëëåäæàõ (ãðàôèê)
7.1.15. Numãrul studenþilor care îºi fac studiile ×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ
în instituþii de învãþãmînt universitar â ó÷ðåæäåíèÿõ óíèâåðñèòåòñêîãî îáðà-
(grafic)....................................................... 161 çîâàíèÿ (ãðàôèê)
7.1.16. Ponderea studenþilor, care îºi fac studii- Óäåëüíûé âåñ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ
le pe bazã de contract în total persoane ïî êîíòðàêòó, â îáùåì ÷èñëå îáó÷àþ-
care îºi fac studiile în instituþii de învã- ùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ óíèâåðñèòåò-
þãmînt universitar (grafic) ........................ 161 ñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ãðàôèê)
7.1.17. Absolvenþi din învãþãmîntul de toate
gradele....................................................... 162 Âûïóñêíèêè âñåõ âèäîâ îáó÷åíèÿ
7.1.18. Repartizarea profesorilor din ºcolile de Ðàñïðåäåëåíèå ïðåïîäàâàòåëåé äíåâíûõ
culturã generalã de zi, gimnazii, licee îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ãèìíàçèé,
dupã specialitãþi ºi nivelul de studii, la ëèöååâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì è óðîâíþ îá-
începutul anului de învãþãmînt ðàçîâàíèÿ íà íà÷àëî 2001/2002 ó÷åáíîãî
2001/2002 ................................................. 163 ãîäà
7.1.19. Efectivul profesorilor (fãrã cumularzi) ×èñëåííîñòü ïðåïîäàâàòåëåé (áåç ñîâ-
ai colegiilor ºi instituþiilor de învãþã- ìåñòèòåëåé) êîëëåäæåé è ó÷åáíûõ çàâå-
mînt universitar ........................................ 163 äåíèé óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ
7.1.20. Înmatricularea ºi promoþiile studenþilor
colegiilor pe grupe de specialitãþi, în Ïðèåì è âûïóñê ñòóäåíòîâ êîëëåäæàìè
2001 .......................................................... 164 ïî ãðóïïàì ñïåöèàëüíîñòåé â 2001 ãîäó
Ïðèåì è âûïóñê ñòóäåíòîâ ó÷åáíûìè
7.1.21. Înmatricularea ºi promoþiile studenþilor çàâåäåíèÿìè óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçî-
instituþiilor de învãþãmînt universitar pe âàíèÿ ïî ãðóïïàì ñïåöèàëüíîñòåé â
grupe de specialitãþi, în 2001.................. 165 2001 ãîäó
Êîíêópñ íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ â
7.1.22. Concursul la examenele de admitere în êîëëåäæè è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ óíèâåð-
colegii ºi instituþiile de învãþãmînt ñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âèäàì äåÿ-
universitar, pe tipuri de activitãþi............ 167 òåëüíîñòè
7.1.23. Componenþa studenþilor colegiilor ºi Ñîñòàâ ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé è ó÷åá-
instituþiilor de învãþãmînt universitar íûõ çàâåäåíèé óíèâåðñèòåòñêîãî îáðà-
dupã naþionalitate ..................................... 168 çîâàíèÿ ïî íàöèîíàëüíîñòè
7.1.24. Instituþii de învãþãmînt universitar, pe Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ óíèâåðñèòåòñêîãî
municipii ................................................... 168 îáðàçîâàíèÿ ïî ìóíèöèïèÿì
7.1.25. Colegii în profil teritorial ........................ 169 Êîëëåäæè â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå
7.1.26. Asigurarea studenþilor colegiilor ºi Îáåñïå÷åííîñòü ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé
instituþiilor de învãþãmînt universitar cu è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé óíèâåðñèòåòñêîãî
locuri în cãmine ....................................... 170 îáðàçîâàíèÿ îáùåæèòèÿìè
7.1.27. Cheltuieli pentru învãþãmînt din bugetul Ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå èç êîíñîëèäè-
consolidat .................................................. 170 ðîâàííîãî áþäæåòà

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 147


ÎNVÃÞÃMÎNT

Sursa datelor Èñòî÷íèê äàííûõ


Rapoartele statistice prezentate de instituþiile de Ñòàòèñòè÷åñêèå îò÷åòû, ïðåäñòàâëÿå-
învãþãmînt ale Ministerului Învãþãmîntului, ale altor ìûå ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñò-
ministere ºi departamente. âà îáðàçîâàíèÿ, äðóãèìè ìèíèñòåðñòâàìè è âå-
äîìñòâàìè.

Precizãri metodologice Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ

• În numãrul copiilor din instituþiile preºco- • ×èñëåííîñòü äåòåé â äîøêîëüíûõ ó÷-


lare sînt incluºi copiii ce frecventeazã grãdiniþe de påæäåíèÿõ âêëþ÷àåò äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â
copii, ºcoli-grãdiniþe de copii, creºe-grãdiniþe, creºe äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ-äåòñêèõ ñàäàõ, ÿñëÿõ-
ºi cei care studiazã conform programei pentru clasa I ñàäàõ, ÿñëÿõ, à òàêæå îáó÷àþùèõñÿ ïî ïpî-
în aceste instituþii. ãpàììå I êëàññà â ýòèõ ó÷påæäåíèÿõ.


Numãrul elevilor pe toate tipurile de învãþã- • ×èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ ïî âñåì âèäàì
mînt este indicat la începutul anului de învãþãmînt, îáó÷åíèÿ ïpèâåäåíà íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà,
promoþiile – pe an. âûïóñê – çà ãîä.

•În numãrul total de studenþi ai instituþiilor •  îáùóþ ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ ó÷åá-


de învãþãmînt universitar ºi studenþi ai colegiilor nu íûõ çàâåäåíèé óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ è
sînt incluºi cetãþenii altor þãri, care-ºi fac studiile în ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé íå âêëþ÷åíû èíîñò-
republicã. pàííûå ãpàæäàíå, îáó÷àþùèåñÿ â påñïóáëèêå.

Datele sînt prezentate pe instituþiile de învãþã- Äàííûå ïðèâåäåíû ïî ó÷ðåæäåíèÿì îáðà-


mînt de toate formele de proprietate. çîâàíèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

148 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

7.1.1. REPARTIZAREA INSTITUÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÎNT PE FORME DE PROPRIETATE, în 2001


ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ Ó×PÅÆÄÅÍÈÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎ ÔÎÐÌÀÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ â 2001 ãîäó

din care, pe forme de proprietate:


èç íèõ ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè:

Mixtã (publicã ºi
Total
privatã), fãrã parti-
Âñåãî Strãinã A întreprinderi-
cipare strãinã
Publicã Privatã Èíî- lor mixte
Ñìåøàííàÿ (ïóá-
Ïóáëè÷íàÿ ×àñòíàÿ ñòðàí- Ñîâìåñòíûõ
ëè÷íàÿ è ÷àñòíàÿ),
íàÿ ïðåäïðèÿòèé
áåç èíîñòðàííîãî
ó÷àñòèÿ

Instituþii preºcolare 1128 1110 18 – – –


Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

în acestea copii, mii 96,5 95,5 1,0 – – –


â íèõ äåòåé, òûñ.

ªcoli de zi, gimnazii, licee 1577 1544 30 2 1 –


Äíåâíûå øêîëû, ãèìíàçèè,
ëèöåè

în acestea elevi, mii 618,4 611,0 4,8 2,3 0,3 –


â íèõ ó÷àùèõñÿ, òûñ.

Instituþii de învãþãmînt secun-


dar profesional 82 77 5 – – –
Ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

în acestea elevi, mii 23,0 22,5 0,5 – – –


â íèõ ó÷àùèõñÿ, òûñ.

Colegii 67 44 20 1 – 2
Êîëëåäæè

în acestea studenþi, mii 17,0 14,0 2,1 0,0 – 0,9


â íèõ ñòóäåíòîâ, òûñ.

Instituþii de învãþãmînt uni-


versitar 47 16 27 1 2 1
Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ óíèâåð-
ñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ

în acestea studenþi, mii 86,4 63,5 21,2 0,2 0,8 0,7


â íèõ ñòóäåíòîâ, òûñ.

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 149


ÎNVÃÞÃMÎNT

7.1.2. INSTITUÞII PREªCOLARE


ÄÎØÊÎËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Numãrul instituþiilor preºcola-


re 2193 2336 1680 1596 1497 1399 1201 1135 1128
×èñëî äîøêîëüíûõ ó÷påæ-
äåíèé

Numãrul locurilor în institu-


þiile preºcolare, mii 273,5 268,0 194,2 182,6 177,2 166,6 152,4 143,7 145,6
×èñëî ìåñò â äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, òûñ.

Numãrul copiilor în instituþii-


le preºcolare, mii 310,0 336,5 161,3 146,9 138,8 126,0 101,0 93,7 96,5
×èñëåííîñòü äåòåé â äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òûñ.

Cadre didactice, mii 25,9 31,5 17,6 15,0 14,7 13,2 9,8 8,9 9,0
×èñëåííîñòü ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ pàáîòíèêîâ, òûñ.

Gradul de cuprindere a copii-


lor în instituþii preºcolare, în
procente faþã de numãrul co-
piilor de vîrsta corespunzãtoa-
re (1-6 ani) 67 70 45 43 43 40 37 36 38
Îõâàò äåòåé äîøêîëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, â ïðîöåíòàõ
îò ÷èñëåííîñòè äåòåé ñî-
îòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà
(1-6 ëåò)

Asigurarea copiilor cu locuri


(la 100 de locuri revin copii) 113 126 83 80 78 76 66 65 66
Îáåñïå÷åííîñòü äåòåé
ìåñòàìè (íà 100 ìåñò
ïðèõîäèòñÿ äåòåé)

Numãrul copiilor la un cadru


didactic 12 11 9 10 9 10 10 11 11
×èñëåííîñòü äåòåé íà îä-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ðà-
áîòíèêà

150 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

7.1.3. INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÎNT COMPLEMENTAR (EXTRAªCOLAR) PENTRU COPII


Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ (ÂÍÅØÊÎËÜÍÎÃÎ) ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄÅÒÅÉ

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Numãrul instituþiilor
×èñëî ó÷ðåæäåíèé

Äîìà òåõíè÷åñêîãî
Case de creaþie tehnicã 72 64 48 48 47 47 46 43 45 òâîð÷åñòâà

Staþii ale tinerilor teh- Ñòàíöèè þíûõ òåõ-


nicieni 35 46 16 15 15 11 10 9 10 íèêîâ

Staþii ale tinerilor natu- Ñòàíöèè þíûõ íàòó-


raliºti 20 29 9 9 9 7 6 4 5 ðàëèñòîâ

Baze turistice autono- Ñàìîñòîÿòåëüíûå


me 26 34 11 12 11 9 8 7 7 òóðèñòñêèå áàçû

Äåòñêèå øêîëû èñ-


êóññòâ, ìóçûêàëüíûå
ªcoli muzicale ºi de è õóäîæåñòâåííûå
artã pentru copii 105 138 123 119 119 118 115 118 109 øêîëû

Biblioteci pentru copii 361 367 227 226 211 206 184 169 154 Äåòñêèå áèáëèîòåêè

ªcoli sportive pentru Äåòñêî-þíoøåñêèå


copii ºi adolescenþi 127 152 100 87 83 83 79 77 77 ñïîðòèâíûå øêîëû

Copii deserviþi de acestea, mii


Èìè îáñëóæåíî äåòåé, òûñ.

Äîìà òåõíè÷åñêîãî
Case de creaþie tehnicã 49,2 52,7 35,7 33,8 32,6 33,0 28,8 28,5 30,0 òâîð÷åñòâà

Staþii ale tinerilor teh- Ñòàíöèè þíûõ òåõ-


nicieni 15,9 26,2 7,3 7,9 8,2 6,3 6,0 7,3 7,4 íèêîâ

Staþii ale tinerilor natu- Ñòàíöèè þíûõ íàòó-


raliºti 7,2 11,2 3,1 2,8 2,8 2,4 2,3 1,7 2,1 ðàëèñòîâ

Baze turistice autono- Ñàìîñòîÿòåëüíûå


me 57,6 85,9 5,1 5,4 4,8 3,6 2,7 2,0 2,0 òóðèñòñêèå áàçû

Äåòñêèå øêîëû èñ-


êóññòâ, ìóçûêàëüíûå
ªcoli muzicale ºi de è õóäîæåñòâåííûå
artã pentru copii 20,1 31,5 21,6 20,9 20,4 19,9 16,3 18,0 15,5 øêîëû

Biblioteci pentru copii 437,4 415,8 239,3 223,4 216,3 211,7 203,7 188,0 246,1 Äåòñêèå áèáëèîòåêè

ªcoli sportive pentru Äåòñêî-þíoøåñêèå


copii ºi adolescenþi 63,2 78,3 41,0 37,5 35,3 34,1 32,7 29,4 31,1 ñïîðòèâíûå øêîëû

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 151


ÎNVÃÞÃMÎNT

7.1.4. ÎNVÃÞÃMÎNTUL DE TOATE GRADELE


ÎÁPÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÎÁÓ×ÅÍÈß
1985/ 1990/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/
1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Instituþii – total 1822 1837 1674 1696 1706 1737 1746 1760 1780 Âñåãî ó÷påæäåíèé
Populaþie ºcolarã, mii 910,8 907,7 766,5 778,0 786,5 788,1 770,9 753,0 746,7 Îáó÷àþùèõñÿ, òûñ.
Ó÷àùèõñÿ øêîë,
Elevi în ºcoli, gim- ãèìíàçèé, ëèöååâ,
nazii, licee, mii 740,8 743,5 645,9 652,4 655,4 653,2 645,2 631,2 620,3 òûñ.
Ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæ-
Elevi în instituþii de äåíèé ñðåäíåãî ïðî-
învãþãmînt secundar ôåññèîíàëüíîãî
profesional, mii 56,2 59,4 34,8 34,0 32,7 32,5 23,0 22,8 23,0 îáðàçîâàíèÿ, òûñ.
Studenþi în colegii, Ñòóäåíòîâ êîëëåä-
mii 60,6 50,1 31,0 33,3 32,8 29,7 25,4 19,9 17,0 æåé, òûñ.
Ñòóäåíòîâ ó÷åá-
Studenþi în instituþii íûõ çàâåäåíèé
de învãþãmînt uni- óíèâåðñèòåòñêîãî
versitar, mii 53,2 54,7 54,8 58,3 65,6 72,7 77,3 79,1 86,4 îáðàçîâàíèÿ, òûñ.
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 61,2 67,6 57,1 55,3 55,2 53,6 53,1 51,9 52,2 ñîíàë, òûñ.
ªcoli de zi, gimnazii Äíåâíûå øêîëû,
ºi licee1 1579 1635 1515 1530 1536 1549 1558 1566 1577 ãèìíàçèè è ëèöåè1
Elevi, mii 686,7 732,4 642,8 649,5 652,7 650,7 643,1 629,3 618,4 Ó÷àùèõñÿ, òûñ.
â íà÷àëüíûõ øêî-
în ºcoli primare 2,3 5,2 14,0 18,3 18,3 18,8 18,8 19,2 19,5 ëàõ
în gimnazii – 10,2 5,2 137,8 134,5 136,2 144,6 150,4 146,5 â ãèìíàçèÿõ
în licee – 4,7 19,9 42,2 48,1 106,5 112,9 134,6 138,0 â ëèöåÿõ
în gimnazii-licee – – 15,5 – – – – – – â ãèìíàçèÿõ-ëèöåÿõ
în ºcoli medii in- â íåïîëíûõ ñpåäíèõ
complete 105,7 105,8 135,9 – – – – – – øêîëàõ
în ºcoli medii 567,7 594,9 446,5 445,4 446,1 380,8 356,7 313,1 301,7 â ñpåäíèõ øêîëàõ
â øêîëàõ äëÿ äå-
în ºcoli pentru copii òåé ñ íåäîñòàòêà-
cu deficienþe în dez- ìè óìñòâåííîãî
voltarea intelectualã èëè ôèçè÷åñêîãî
sau fizicã 11,0 11,6 5,8 5,8 5,7 5,7 5,4 5,1 4,9 pàçâèòèÿ

în clase: â êëàññàõ:
pe lîngã colegii – – – – – 2,7 4,7 6,4 7,4 ïðè êîëëåäæàõ
pe lîngã universi- – ïðè óíèâåðñèòå-
tãþi – – – – – – 0,5 0,4 òàõ
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 46,8 53,9 46,5 44,8 45,0 44,8 43,2 42,3 42,5 ñîíàë, òûñ.
ªcoli serale 76 29 11 10 9 7 7 7 7 Âå÷åpíèå øêîëû
Elevi, mii 54,1 11,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 1,9 1,9 Ó÷àùèõñÿ, òûñ.
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 0,9 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ñîíàë, òûñ.

152 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Continuare Ïðîäîëæåíèå
1985/ 1990/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/
1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
×èñëî ó÷ðåæäåíèé
Numãrul instituþiilor ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
de învãþãmînt secun- íàëüíîãî îáðàçîâà-
dar profesional 105 114 78 81 80 87 81 80 822 íèÿ
Elevi, mii 56,2 59,4 34,8 34,0 32,7 32,5 23,0 22,8 23,0 Ó÷àùèõñÿ, òûñ.
învãþãmînt de zi 53,4 57,7 33,5 32,2 30,7 32,5 23,0 22,8 23,0 äíåâíîå îáó÷åíèå
învãþãmînt seral 2,8 1,7 1,3 1,8 2,0 – – – – âå÷åpíåå îáó÷åíèå
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 5,7 5,8 3,5 3,4 3,2 1,6 2,5 2,3 2,3 ñîíàë, òûñ.
Numãrul de colegii 53 50 50 51 53 56 57 60 67 ×èñëî êîëëåäæåé
Studenþi, mii 60,6 50,1 31,0 33,3 32,8 29,7 25,4 19,9 17,0 Ñòóäåíòîâ, òûñ.
învãþãmînt de zi 43,9 35,8 27,9 30,2 29,9 26,6 22,6 17,9 15,0 äíåâíîå îáó÷åíèå
învãþãmînt seral 1,2 0,2 – – – – – – – âå÷åpíåå îáó÷åíèå
învãþãmînt fãrã frec-
venþã 15,5 14,1 3,1 3,1 2,9 3,1 2,8 2,0 2,0 çàî÷íîå îáó÷åíèå
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 3,8 3,2 2,6 2,5 2,3 2,4 2,2 1,9 2,0 ñîíàë, òûñ.
Numãrul instituþiilor ×èñëî ó÷åáíûõ çàâå-
de învãþãmînt univer- äåíèé óíèâåðñèòåò-
sitar 9 9 20 24 28 38 43 47 47 ñêîãî îáðàçîâàíèÿ
Studenþi, mii 53,2 54,7 54,8 58,3 65,6 72,7 77,3 79,1 86,4 Ñòóäåíòîâ, òûñ.
învãþãmînt de zi 31,2 34,1 39,4 42,5 46,8 50,8 54,1 54,6 59,0 äíåâíîå îáó÷åíèå
învãþãmînt seral 0,6 0,6 0,1 0,0 – – – 0,0 – âå÷åpíåå îáó÷åíèå
învãþãmînt fãrã frec-
venþã 21,4 20,0 15,3 15,8 18,8 21,9 23,2 24,5 27,4 çàî÷íîå îáó÷åíèå
Ïåäàãîãè÷åñêèé ïåp-
Personal didactic, mii 4,0 4,3 4,3 4,4 4,6 4,7 5,1 5,3 5,3 ñîíàë, òûñ.
Revin la 10000 locui- Íà 10000 ÷åëîâåê íà-
tori ñåëåíèÿ
Elevi în ºcoli 1749 1703 1794 1813 1796 1790 1770 1737 1710 Ó÷àùèõñÿ øêîë
Ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæäå-
Elevi în instituþii de în- íèé ñðåäíåãî ïðîôåñ-
vãþãmînt secundar pro- ñèîíàëüíîãî îáðàçî-
fesional 145 136 97 94 89 89 63 63 63 âàíèÿ
Ñòóäåíòîâ êîëëåä-
Studenþi în colegii 143 115 86 93 90 81 70 55 47 æåé
Ñòóäåíòîâ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé óíèâåðñè-
Studenþi în instituþii de òåòñêîãî îáðàçîâà-
învãþãmînt universitar 126 125 152 162 180 199 212 217 238 íèÿ
1
Începînd cu anul 1996, în conformitate cu Legea învãþãmîntului, ºcolile 1 Ñ 1996 ã., ñîãëàñíî Çàêîíó îá îáðàçîâàíèè, íåïîëíûå ñðåäíèå øêîëû
medii incomplete au primit statut de gimnazii. Pînã în anul 1996 gim- èìåþò ñòàòóñ ãèìíàçèé. Äî 1996 ã. ãèìíàçèè, ëèöåè, ãèìíàçèè-ëè-
naziile, liceele, gimnaziile-licee au fost în componenþa ºcolilor medii öåè áûëè â ñîñòàâå ñðåäíèõ øêîë
2
Din care: 53 ºcoli profesionale polivalente ºi 29 ºcoli de meserii cu 2 Èç íèõ: 53 ìíîãîïðîôèëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è 29 ðåìåñëåííûõ
numãrul de elevi respectiv 18,6 mii (81%) ºi 4,4 mii persoane (19%) ó÷èëèù, ñ ÷èñëåííîñòüþ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, 18,6 òûñ.
(81%) è 4,4 òûñ. ÷åëîâåê (19%)

Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà 153


ÎNVÃÞÃMÎNT

7.1.5. NUMÃRUL COPIILOR ÎN INSTITUÞIILE PREªCOLARE, AL ELEVILOR ªI STUDENÞILOR


PE SEXE
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ Ó×PÅÆÄÅÍÈÉ, Ó×ÀÙÈÕÑß È ÑÒÓÄÅÍÒΠÏÎ ÏÎËÓ
mii òûñÿ÷

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Numãrul copiilor în in- ×èñëåííîñòü äåòåé â äîø-


stituþiile preºcolare: êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

total 161,3 146,9 138,8 126,0 101,0 93,7 96,5 âñåãî

masculin 85,2 77,2 72,7 65,8 52,8 49,2 50,6 ìàëü÷èêîâ

feminin 76,1 69,7 66,1 60,2 48,2 44,5 45,9 äåâî÷åê

Elevi în ºcolile de zi, Ó÷àùèõñÿ äíåâíûõ øêîë,


gimnazii ºi licee: ãèìíàçèé è ëèöååâ:

total 642,8 649,5 652,7 650,7 643,1 629,3 618,4 âñåãî

masculin 322,8 326,1 327,7 326,0 322,8 314,7 309,6 ìàëü÷èêîâ

feminin 320,0 323,4 325,0 324,7 320,3 314,6 308,8 äåâî÷åê

Elevi în ºcolile serale de Ó÷àùèõñÿ âå÷åðíèõ îáùå-


culturã generalã: îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë:

total 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 1,9 1,9 âñåãî

masculin 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 þíîøåé

feminin 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,9 äåâóøåê

Studenþi în colegii: Ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé:

total 31,0 33,3 32,8 29,7 25,4 19,9 17,0 âñåãî

masculin 12,9 14,6 14,1 12,5 10,9 8,5 7,2 þíîøåé

feminin 18,1 18,7 18,7 17,2 14,5 11,4 9,8 äåâóøåê

Ñòóäåíòîâ ó÷åáíûõ çàâå-


Studenþi în instituþiile de äåíèé óíèâåðñèòåòñêîãî
învãþãmînt universitar: îáðàçîâàíèÿ:

total 54,8 58,3 65,6 72,7 77,3 79,1 86,4 âñåãî

masculin 24,8 26,3 29,5 32,7 34,0 34,6 36,9 þíîøåé

feminin 30,0 32,0 36,1 40,0 43,3 44,5 49,5 äåâóøåê

154 Anuarul Statistic al Republicii Moldova


ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

7.1.6. NUMÃRUL FETELOR ÎN COMPONENÞA STUDENÞILOR COLEGIILOR


×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÄÅÂÓØÅÊ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÑÒÓÄÅÍÒΠÊÎËËÅÄÆÅÉ

la începutul anului de învãþãmînt íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Numãrul fetelor, persoane
×èñëåííîñòü äåâóøåê, ÷åëîâåê
Total 18150 18742 18712