Anda di halaman 1dari 4

PK 2543

Wan Anor
PK 2543
TEORI-TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

PENDEKATAN PSIKODINAMIK/PSIKOANALITIK

Pendekatan ini cuba memamahi tingkah laku dengan menganalisis


bagaimana personaliti yang dibentuk adalah bermula dengan
pengalaman silam. Pendekatan ini berkembang daripada teori yang
dikemukakan oleh Frued iaitu berkaitan dengan minda tidak sedar.
Frued berpendangan bahawa semua tingkah laku dan proses mental
ada kaitan dengan konflik-konflik tidak sedar yang dialami oleh
seseorang individu. Konflik yang wujud adalah antara desakan bagi
memenuhi kehendak naluri atau keinginan fisiologi dan apa-apa
larangan yang diamalkan oleh masyarakat. Jadi pendekatan ini
membawa erti bahawa tingkah laku ganas yang ditunjukkan adalah
berpunca daripada desakan-desakan primitive.

Psikoanalisis sebagai satu terapi digunakan secara meluas untuk


rawatan neurosis. Bagi ahli psikoanalisis beranggapan bahawa
bahagian personality yang tidak sedar boleh menyebabkan berlakunya
konflik. Semasa rawatan individu digalakkan untuk mengingati
peristiwa masa traumatic lampau dan perasaan semasa kanak-kanak
dan meletakkan peristiwa tersebut pada pemikiran tidak sedar dalam
konteks yang selamat.

Pendekatan ini banyak menerima kritikan dan pujian. Teori Frued


telah memberi sumbangan yang besar dalam memahami personality
manusia. Ideanya berkaitan dengan pengalaman zaman kanak-kanak
bagi perkembangan personality telah merangsang penyelidikan
dikalangan ahli psikologi. Metodnya banyak digunakan oleh ahli
psikologi bagi merawat kecelaruan mental.

Dalam aspek kritikan pula, Eysenck & Wilson(1973),

a. oleh kerana banyak proses-proses yang diutarakan oleh Frued


tidak dapat diperhatikan secara langsung so pembentukan
pengujian hipotesis sukar.
b. Penggunaan metod kajian kes tidak disokong oelh data
kuantitatif atau analisis statistic dan teorinya agak kabur dan
sukar dinilai.

Pendekatan atau Psikodinamik Terapi:

1. Teori Psikoanalitik
2. Terapi Adlerian
3. Terapi Transaksional
PK 2543
Wan Anor

PENDEKATAN BEHAVIORIS / TINGKAH LAKU

Pendekatan ini dipolopori oleh ahli psikologi bernama John B. Watson


yang telah menerbitkan buku bertajuk Psikologi Pada Sudut Pandangan
Behavioris. Watson menyeru supaya ahli-ahli psikologi tidak
menekankan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam mental
sahaja tetapi mengkaji apa yang dapat diperhatikan secara langsung
iaitu memokus kepada tingkah laku ‘overt’. Watson percaya,
persekitaran berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang
inidividu. Bagi ahli Behavioris, mereka berpendapat interaksi manusia
dengan persekitaran akan membentuk tingkah laku mereka atau
pembelajaran dan pengalaman dapat menentukan jenis manusia
bertingkah laku.

Watson telah menekankan idea bahawa tingkah laku dan proses


mental adalah hasil daripada pembelajaran. Oleh itu ahli psikologi
Behaviorisma telah mengkaji tentang pembelajaran, jenis peneguhan
dan dendaan untuk menjelaskan tingkah laku agresif dan
pergantungan seseorang individu.

PENDEKATAN KOGNITIF

Pendekatan ini memberi focus kepada proses-proses pemikiran.


Pendekatan inisangat berbeza berbanding dengan psikoanalisis kerana
ia menekankan kepada pemikiran tidak sedar dan ahli psikologi
behavioris yang berfokus kepada factor-faktor persekitaran dan
tingkah laku. Ahli psikologi kognitif mempercayai bahawa peristiwa-
peristiwa dalaman yang berlaku pada seseorang individu mesti dibuat
kajian sekiranya ingin mengetahui secara keseluruhan. Peristiwa-
peristiwa dalaman ini sebagai pengantara kerana antara ransangan
dan tingkah laku. Peristiwa-peristiwa itu seperti persepsi, penyelesaian
masalah, ingatan dan bahasa. Selain itu ia juga menekankan kepada
proses-proses mental.

Secara ringkasnya, pendekatan kognitif memberi perhatian


terhadap cara manusia mengambil dan memilih informasi, menyimpan
informasi, memproses informasi dan bagaimana corak integrasi
tingkah laku berlaku.
PK 2543
Wan Anor

Pendekatan atau Kognitif Terapi:


1. Terapi Realiti
2. Terapi Rasional Emotif Tingkah laku

PENDEKATAN HUMANISTIK/ FENOMENOLOGIKAL

Pada pertengahan kurun ke 20, satu pendekatan telah dikembangkan


yang mana berpandangan bahawa manusia adalah individu yang
bebas dan baik mempunyai potensi untuk berkembang dalam
kehidupan. Ahli psikologi humanistic berpendangan bahawa kita harus
menitikberatkan pengalaman subjektif dan kesedaran manusia. Bagi
mereka , manusia itu unik dan bebas untuk memilih matlamat masing-
masing. Tujuan utama ahli psikologi ini, adalah untuk menolong
manusia memaksimakan potensi untuk perkembangan psikologikal.
Dua orang tokoh yang terkenal Carl Rigers dan Abraham Maslow.

Perkara utama dalam dalam teori Rogers ialah konsep ‘diri’ iaitu
pandangan individu yang diperolehi melalui pengalaman dalam
kehidupan, semua persepsi, nilai-nilai dan pendapat yang
menghasilkan ‘saya’ dan ‘aku’. Diri yang dipersepsikan akan
mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia dan juga tingkah
lakunya. Begitu juga konsep diri yag ideal, iaitu persepsi individu
terhadap bagaimana seseorang itu harus dibentuk. Maslow(1959) telah
membentuk Hiraki Keperluan. Semua orang memerlukan keperluan
ini. Keperlua pertama perlu dipenuhi dahulu sebelum keperluan yang
lebih atas dipenuhi.

Kritikan pendekatan humanistik

Ahli-ahli psikologi humanistik telah memperkenalkan metod-metod


yang lebih sesuai untuk menilai konsep kendiri dan mengembangkan
teknik-teknik terapi yang meningkatkan otonomi dan kehirmatan
dalam individu.

Dari segi kritikan pula, pendekatan ini dari segi istilah yang
digunakan tidak di definisikan dengan jelas dan oleh itu sukar untuk
diuji dan difahami. Bagi teori pemusatan insan, terapi ini mempunyai
limitasinya tersendiri, iaitu terapi menerima kejayaan pada kelayan
yan bermotivasi tinggi untuk mendapat pertolongan tetapi tidak pada
PK 2543
Wan Anor
kelayan yang menarik diri atau terganggu dengan teruk. Begitu juga
pandangan Rogers dan Maslow terlalu menekankan kesejahteraan
individu hasil dari bantuan orang lain. (Wallach & Wallach, 1983).

Terapi yang sesuai:


1. Terapi Penumpuan Insan
2. Terapi Gestalt.

PENDEKATAN MANA YANG HARUS DIPILIH?

• Tidak terdapat satu pendekatan yang mengandungi kebenaran


yang jitu tentang kefungsian psikologi (Malim et al 1994).
• Setiap satu pendekatan memberi perhatian kepada aspek-
aspek tingkah laku atau pengalaman manusia yang berbeza dan
pendekatan-pendekatan ini akan saling memperkuatkan antara
satu sama lain bukannya untuk berlawan.
• Pilihlah pendekatan-pendekatan yang sesuai berdasarkan
kepada kefahaman yang jitu dan permasalahan yang dialami
oleh kelayan.