Anda di halaman 1dari 4

PK 2543

Wan Anor
PK 2543
TEORI-TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

PENDEKATAN PSIKODINAMIK/PSIKOANALITIK

Pendekatan ini cuba memamahi tingkah laku dengan menganalisis bagaimana


personaliti yang dibentuk adalah bermula dengan pengalaman silam. Pendekatan
ini berkembang daripada teori yang dikemukakan oleh Frued iaitu berkaitan
dengan minda tidak sedar. Frued berpendangan bahawa semua tingkah laku
dan proses mental ada kaitan dengan konflik-konflik tidak sedar yang dialami
oleh seseorang individu. Konflik yang wujud adalah antara desakan bagi
memenuhi kehendak naluri atau keinginan fisiologi dan apa-apa larangan yang
diamalkan oleh masyarakat. Jadi pendekatan ini membawa erti bahawa tingkah
laku ganas yang ditunjukkan adalah berpunca daripada desakan-desakan
primitive.

Psikoanalisis sebagai satu terapi digunakan secara meluas untuk rawatan


neurosis. Bagi ahli psikoanalisis beranggapan bahawa bahagian personality yang
tidak sedar boleh menyebabkan berlakunya konflik. Semasa rawatan individu
digalakkan untuk mengingati peristiwa masa traumatic lampau dan perasaan
semasa kanak-kanak dan meletakkan peristiwa tersebut pada pemikiran tidak
sedar dalam konteks yang selamat.

Pendekatan ini banyak menerima kritikan dan pujian. Teori Frued telah
memberi sumbangan yang besar dalam memahami personality manusia. Ideanya
berkaitan dengan pengalaman zaman kanak-kanak bagi perkembangan
personality telah merangsang penyelidikan dikalangan ahli psikologi. Metodnya
banyak digunakan oleh ahli psikologi bagi merawat kecelaruan mental.

Dalam aspek kritikan pula, Eysenck & Wilson(1973),

a. oleh kerana banyak proses-proses yang diutarakan oleh Frued tidak dapat
diperhatikan secara langsung so pembentukan pengujian hipotesis sukar.
b. Penggunaan metod kajian kes tidak disokong oelh data kuantitatif atau
analisis statistic dan teorinya agak kabur dan sukar dinilai.

Pendekatan atau Psikodinamik Terapi:

1. Teori Psikoanalitik
2. Terapi Adlerian
3. Terapi Transaksional
PK 2543
Wan Anor

PENDEKATAN BEHAVIORIS / TINGKAH LAKU

Pendekatan ini dipolopori oleh ahli psikologi bernama John B. Watson yang telah
menerbitkan buku bertajuk Psikologi Pada Sudut Pandangan Behavioris. Watson
menyeru supaya ahli-ahli psikologi tidak menekankan kepada peristiwa-peristiwa
yang berlaku dalam mental sahaja tetapi mengkaji apa yang dapat diperhatikan
secara langsung iaitu memokus kepada tingkah laku ‘overt’. Watson percaya,
persekitaran berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang inidividu.
Bagi ahli Behavioris, mereka berpendapat interaksi manusia dengan persekitaran
akan membentuk tingkah laku mereka atau pembelajaran dan pengalaman dapat
menentukan jenis manusia bertingkah laku.

Watson telah menekankan idea bahawa tingkah laku dan proses mental
adalah hasil daripada pembelajaran. Oleh itu ahli psikologi Behaviorisma telah
mengkaji tentang pembelajaran, jenis peneguhan dan dendaan untuk
menjelaskan tingkah laku agresif dan pergantungan seseorang individu.

PENDEKATAN KOGNITIF

Pendekatan ini memberi focus kepada proses-proses pemikiran. Pendekatan


inisangat berbeza berbanding dengan psikoanalisis kerana ia menekankan
kepada pemikiran tidak sedar dan ahli psikologi behavioris yang berfokus kepada
factor-faktor persekitaran dan tingkah laku. Ahli psikologi kognitif mempercayai
bahawa peristiwa-peristiwa dalaman yang berlaku pada seseorang individu
mesti dibuat kajian sekiranya ingin mengetahui secara keseluruhan. Peristiwa-
peristiwa dalaman ini sebagai pengantara kerana antara ransangan dan tingkah
laku. Peristiwa-peristiwa itu seperti persepsi, penyelesaian masalah, ingatan dan
bahasa. Selain itu ia juga menekankan kepada proses-proses mental.

Secara ringkasnya, pendekatan kognitif memberi perhatian terhadap


cara manusia mengambil dan memilih informasi, menyimpan informasi,
memproses informasi dan bagaimana corak integrasi tingkah laku berlaku.

Pendekatan atau Kognitif Terapi:


1. Terapi Realiti
2. Terapi Rasional Emotif Tingkah laku
PK 2543
Wan Anor

PENDEKATAN HUMANISTIK/ FENOMENOLOGIKAL

Pada pertengahan kurun ke 20, satu pendekatan telah dikembangkan yang


mana berpandangan bahawa manusia adalah individu yang bebas dan baik
mempunyai potensi untuk berkembang dalam kehidupan. Ahli psikologi
humanistic berpendangan bahawa kita harus menitikberatkan pengalaman
subjektif dan kesedaran manusia. Bagi mereka , manusia itu unik dan bebas
untuk memilih matlamat masing-masing. Tujuan utama ahli psikologi ini, adalah
untuk menolong manusia memaksimakan potensi untuk perkembangan
psikologikal. Dua orang tokoh yang terkenal Carl Rigers dan Abraham Maslow.

Perkara utama dalam dalam teori Rogers ialah konsep ‘diri’ iaitu
pandangan individu yang diperolehi melalui pengalaman dalam kehidupan,
semua persepsi, nilai-nilai dan pendapat yang menghasilkan ‘saya’ dan ‘aku’. Diri
yang dipersepsikan akan mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia dan
juga tingkah lakunya. Begitu juga konsep diri yag ideal, iaitu persepsi individu
terhadap bagaimana seseorang itu harus dibentuk. Maslow(1959) telah
membentuk Hiraki Keperluan. Semua orang memerlukan keperluan ini. Keperlua
pertama perlu dipenuhi dahulu sebelum keperluan yang lebih atas dipenuhi.

Kritikan pendekatan humanistik

Ahli-ahli psikologi humanistik telah memperkenalkan metod-metod yang lebih


sesuai untuk menilai konsep kendiri dan mengembangkan teknik-teknik terapi
yang meningkatkan otonomi dan kehirmatan dalam individu.

Dari segi kritikan pula, pendekatan ini dari segi istilah yang digunakan
tidak di definisikan dengan jelas dan oleh itu sukar untuk diuji dan difahami. Bagi
teori pemusatan insan, terapi ini mempunyai limitasinya tersendiri, iaitu terapi
menerima kejayaan pada kelayan yan bermotivasi tinggi untuk mendapat
pertolongan tetapi tidak pada kelayan yang menarik diri atau terganggu dengan
teruk. Begitu juga pandangan Rogers dan Maslow terlalu menekankan
kesejahteraan individu hasil dari bantuan orang lain. (Wallach & Wallach, 1983).

Terapi yang sesuai:


1. Terapi Penumpuan Insan
2. Terapi Gestalt.
PK 2543
Wan Anor

PENDEKATAN MANA YANG HARUS DIPILIH?

 Tidak terdapat satu pendekatan yang mengandungi kebenaran yang jitu


tentang kefungsian psikologi (Malim et al 1994).
 Setiap satu pendekatan memberi perhatian kepada aspek-aspek tingkah
laku atau pengalaman manusia yang berbeza dan pendekatan-
pendekatan ini akan saling memperkuatkan antara satu sama lain
bukannya untuk berlawan.
 Pilihlah pendekatan-pendekatan yang sesuai berdasarkan kepada
kefahaman yang jitu dan permasalahan yang dialami oleh kelayan.