Anda di halaman 1dari 2

,

O in timpul inotului ochii castorului sunt


proteja1i de o membrana transparenta, per-
mi,and animalului sa vada unde merge. El
poate sa ramana sub apa timp de 1 5 minute.

cand structura se malta cu mult peste supra-


fata apei. Deasupra liniei apei se sapa o sin-
gura camera interna mare de locuit, cu pereti
de pana la un metru grosime. Este sapata cel
putin o intrare subacvatica spre interiorul
constructiei.
Pe langa caselelor, castorii rnai construiesc
~i baraje ~i canale extrem de eficiente. Bara-
jele sunt ~i ele construite din mal, pietre ~i
ramuri, de~i se pot folosi ~i crengi groase,pre-
cum ~i trunchiuri de copaci. Scopul barajelor
este de obicei de a asigura mentinerea nivelu-
lui apei In canalele care sunt sapate pentru ca
bu~tenii sa poata fi du~i la ele~teu, precum ~i
de a mentine casaInconjurat:I de apa ~i astfel
la adapost In fata atacurilor pradatorilor .
in ciuda numelui sau, castorul de munte
traie~te rar In munti Inalti. De~i el poate fi
Intalnit la Inaltimi de paru1la 2.200 m, el este
mai raspandit la niveluri mai joase unde pre-
fera padurile de conifere sau alte terenuri
Impadurite cu vegetatie deasa.Adesea el este
Trei specii de mamifere sunt Castorul de munte este de m~rimea unui Intalnit In apropierea paraielor sau In regiuni
roz~tor mediu, dar mult mai mic decat foarte rnla~tinoase.
numite castori. Doua dintre adev~ratii castori. Corpul s~u este rotunjit ~i Casa castorului de munte este o vizuina
ele, de~i traiesc pe continente indesat, capul fin este lat ~i relativ turtit. Blana complicata, sapata .relativ aproape de supra-
moale, f~ra luciu, este brun~-cenu~ie,cu pete fata ~i aflata pe teritoriul foarte mic al anima-
diferite, sunt strans inrudite. A albe distincte sub urechi. Coada este foarte lului. Vizuina are o camern a cuibului relativ
mic~ ~i picioarele scurte, cu cinci degete la mare, captu~it:I cu vegetatie, ~i un labirint de
treia specie, castorul de munte, fiecare lab~. Ghearele putemice aju~ la s~pat. tunele, unele terminandu-se In camere pentru
nu este inrudita cu ele ~i nici depozitarea hranei, altele fiind linii moarte,
Constructori pricepu1i care se utilizeaza pentru excremente.
macar nu este un castor Adev~ratii castori se g~sescintotdeauna lang~
adevarat. ap~ -de obicei a paraielor ~i lacurilor mici - Active in timpul nop~ii
unde in general ~i construiesc case elaborate Aceste animale sunt In principal nocturne ~i,
sub form~ de domuri. intai sap~ o vizuirul de~i nici ~nul nu hiberneaza, adesea devin
subacvatic~,de obicei in mal, formand "teme- mai putin active pe timpul iernii. Adev~ratii
c astorul Ameficii de Nord ~i castorul eu- lii" prin astuparea ei cu mal ~i pietre. castori sunt fara Indoiala cel mai bine
ropean sunt asema:na:tofi. Mai mafi de- Deasupra se formeaz~ o movil~ de bete, obi~nuiti cu apa, unde Inoat:I ~i se scufunda
cat roza:toarele medii, au capul relativ care se f1Xeaz~din nou cu mal ~i pietre, pan~ cu o agilitate rernarcabila. Ei se deplaseaza
mic ata~at la un corp compact ~i Indesat, aco-
pefit cu blaru1 deasa:, de culoare maro Inchis.
Ca ~i alte mamifere care l~i petrec o rnare
parte din timp In apa:, blana este alca:tuita: din
doua: tipufi de pefi: firele dese ~i scurte asigu-
ra: izolare ~i ca:ldura:, iar firele inai lungi de
protectie sunt pentru apa:rare ~i camuflaj.
Picioarele sunt scurte ~i atat labele antefioare
cat ~i cele postefioare au patru degete cu
gheare putemice. Labele postefioaresunt mai
mafi decat cele antefioare ~i sunt membrana-
te.. sugerand modul de viat:l acvatic al casto-
fiIor. Ace~ti castofi au coada difefita: de a altor
roza:toare: turtita: ofizontal ~i acopefita: Ctl solzi
pielo~i. Castofii l~i folosesc coada ca vasla: ~i
carma:, pentru propulsie ~i putere de carmire.

O Mai obi~nui1i cu apa decat cu uscatul.


g:
castorii i~i inchid urechile ~i narile in timpul :I:
z
scufundarii, in timp ce o cuta de piele le ~
etan~eaza gura. lasand descoperi1i doar inci- ~
c
-"
sivii pentru a transporta be1e. .2,

2~7
CASTORII
..
O
-ta
..VI -
.= O ta .:
'g::UOQl
QI .~> 'ta ..> ~. .-
VI .-Q. C
ta Uta .!a. QI
U C ..C
QI QI .-
VI. ":5 Q. Q. ...
QI
.-O .-U OC QI
~ "5 .~ ta E
ta c -
.Q ta O ,- ~
u ~ Q. .~ .1U"'
VlU
QI ~ ta ..=
.-QI U :: ~
~ .-
..ta

O .. -.
VI .-ta >I
Q
'ta
U .~
C ,- QI
O QI 'ta QI ta VI
.-ta
U ..U 'g>ta U
..: U O ,IQ IQ -
OQlQ Q~
VI
IQ .-IQ C 01
..Q.VI~~.. IQ VI .~-
U u.. QI-
IQ ..O ..,=
O Q. ,- IQ .-
u .in-
O-Ql..QI ..~ Q.
IQ .-IQ
~.~""Q).Q'Q)"'. """".-IQ)'Q) Q)~."'Q).
.,:j, E, ~ 0. .,:j, ~ ~a., "0 Q) :E- ~ .'= .-"'" ~ "0 i:i 0. (- := ~ v ~
~"' ~.:S""" ~ v~ t:'""' ..."' ~~Q)Q)
0. 0. .;n. 0 "' v Q) 0. a 0 v 9 ~ ...: := ~ )~ 8 ~ C:: ~ ~ ~
.-~ Q) "' ~ 8 CIJ "' "' 0 Q) .v ~ 0 Q) Q) "0 0 ~
"' 5b Q) CIJ "' "' .~ .-0. ?3 -"0 5 "' ...N ...Q) 0
8 ~ v Q) ~ "'" ...~ ~ "'" Q) 0. "' "' .= Q) ~ Q) 0 "0 v
"' ~ -"0 .-"" .-~ t: Q) >< ~ 8 Q) 0. ~ Q)
-3 (; .Q .8 ~ ~ 8 .~ ~ ~ "E "' "0 Q) a< -c 2 ;:J Q) .;E .;n. .s "0
8 ~ 6 ~ ~ v .;:f a> ~ I; ~ ..e ~ :g .;n. .5 ~ )a ~ ~ ,~ .5 ~ ~ ~
<.:: ~ o~ t:.., ",Q) -.- 2 "'~-
"' <.:: :E- t: N 6 Q) "' '?3 .c QI ~ "3 0 S < 2 ~ § .a "" ~ ~ ..e ~ .:s
..."0 ~ Q) Q) .-"0 0. \II 8 Ii1 .t: ::J 0 .-~ 0. ."' "" ~
~ 0 ~ ~ 0."0 ~ S .-.;: ~ ra := ~ 0. (.f) t) ~ "' ~ "' ~ 0. "' "0 ~
"' 0. 0 .0. .,:j, ,- ~ v O v Q) ,"' "' -Q) .-Q) ~ 0.
0. v)"' 0 .-9 .-"0 > Q) .-v .a "" "0 ,- Q) -
Q) ~ E r() 'r :c ~ a .~~. i:i Q) _."Q:J .a 0 .~ "' d" "' ~ ...~ (S
E, ~ '.;:J Q) "' > N CIJ "' O QI 8 t) Q) N ~ "' ~ "' "' "' ~ Q) ~ t:: .-
S .S "' ~ .-.;: Q),S .;:J 9 ~ ~ < Q) '8 ; "E "" "' ~ )"' Q) )~ 0. 8
~ .2 ~
~Q) 8 ~"' ..,- ~A -= VO "'-"0V0. "' "'~
8N .-8'"'...~~ lra~.-~'" ~"'~ .-0.-0 '.0
~ :~ ~ .~ ~ .§ ] ~ ~ '[ § ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] ~~ § ~
-~ "" a. .-Q) .~ ~ Ira 9 e .c .s "' Q) v"0 "'- -5 ~ t)
2 o ~ v 1j "' a ~ ~ ,S Q ~ a3 9 "0 .t: ~ ,S )?3 ~ 2 ~ v 2 ~ ""
9 v Q) ...v S "' V)"' ~ '.;:J "' "' "' "' 9 .0 9 Q) v
",...:.:S~Q)"0~ ~..'._Q)- 0."""._","0"'
U""""'::,i:i
CIJ~ ~ 0. Q) "".;i;><""
8 ~ e ~ ",.a(",~~
; 2 > ...0 .t: "0~"""'Q)~"'._0
~ "" Ut: .Q U ~ ~
~ v"' 0.
CIJ Q),-8 t)Q)"" 0 0.""0.
0. ..."' ~ 0 "0
Q)""' s Zo .8-8
:e ov..."" "' ~"'
0. v0 0.
S .v . S )~ := S O() ~ ~ .-I
v..v"0 V.
...v I. ~ .-"0
? C ~ "0 C ( N V ~ ..c ( 0 V
.E .-8 3 ::g -~ 'S B ~ ~ ~ U ~ ~ 0. '($ 21..$ (~ E ~ 5
.E ..2 ~ v'§ "0 :§ 9 :8 ~ ~ 's: o...g § O 0\ ~ ~ )~ > ~ .(;). 00
a§ ~ ~ ~ ~ 0. 5 )~ ~ ,g ~ )$5 ~ ~ ~ .$ U <S ([.$ ~ ~ ~
...i;j (- C: .-"0 .(;). 0. .2 C N ~ ~ ~ ~ 8 'a ~ )~ ~ -8
..g 13 '$5 ~
.-$5 C
~ .2 v
.-o ..c ~ S V
I .£ ~ sV .e .~ "" ~ ~. .-.(~ ~ : ~ := :§ .v
v C o0. 0 0
.§ ~ .N 8 = 0 ~ '$5.C 0 .~ -; "5.$ 5'0] i;j. ~ v ~ 0. O.
s "' :E ~ 21.
_.-0
~ ~ 0. V
E u...~~u...u"Ovcu~
c V .> V .-~ ~ c ~ V
c c
.-)~
~ .:;.Ir\ "" ..= c ~
:a""
~ ~
> .-V "0 ra (- 0. ~ ~ ~ <~ )$5 t ~ c ~ ~ V ~ .~ V c
~>"0 't'" ov"o .V ~°0.~""o C C~...V
V C V U ~ 0. C "' ~ V C S .-"' U V .$ 0. (!j ~ "'
~ .:a i;j ~ ~ .~ ] ~ .$ .g C <- 5.(- 0 .~ 21. "0 .Q .$ 8 t= § "0
~ ~ ~ .~ ~ )§ .§. § ~ s ~ ~ .3 ~ ] .~.,~ ~ & m B ~ ~ 'R ~ <~ .
0. ~ ~ ~ +J..~
o B [ ~ B "' "0 .g ~ (13,;> 2 ~ V .~ :% .: § ~ .$ ~ 9
~v..u..c ~
-"0
ra
.-"' ~
s 0",-~v~
~ U .~ 0 ~
~ V .Q"o.:;.~v""U~)~
V ~ ~ C 0. V > "" . S§
'$5 V V > 13 V (- O .~
o ~ V V U v" ~ ""' .~ V .~ 0 O ~ 21. .g. ~
~~"0... CC""' "O",C "' C.Qu .<~,.._~
.c;-'~C~
V ~ ~ v" :=V(~.(;)..E~o
E 00 s <- 21. U b 2 ~V:2""[VO~~&U~>-
V ~ 0 V 00- ._.0 U ...~ ~ a
u ::. :;j; 3 ~ (s )~ ~ ~ B .s ~ :3 "8 ~ .~ 0 0 ~ :E ~ <S ~ .g ~ ~
~ 2 § ~ ~ ~ ~ S ~ ~ a. ~ 5. u a ~ .ff s ~ ~ .2. "0 21.~ .~
~ ~ S ~ < 13 13 ~ S ~ .(;). ~ ~ .:3 .:s .g o a ~ <13..2 ~ ~ ~ ~
~..
--8 (S So( S6 v.~~.1~
1=' ..'i2 .~.~I.U
~ E .c :E "' v.,.~~.
1=' ~ .2 ~ ];J ,~
.% .~r--- c~s~:=~,~88 ."'i)~]'r2~ ~~~~~
£ ~ '$. .~ .~ £ ~ ~ .~ 8 ~ ~ ] ~ ~ 0 :~ (~ ..~ S £ ~ O..c
~ 2 13 ~ ra § S .£ ~ ~ .5. 2 ~ ~ (S .~ :~ 8 '8 ~ ~ S v ~
v (~ v .§ .d ~ s:: 5 < ~ ..~ "'5. v )~ ? .~ e- " ~ ~ ~ ~ ~ ~
"' ~ -0
V"' "' ><.~
= w V -:0
C" ," :s -0 u .~
~ ..=,
~ :~ 0.
.."' ~ ~ .S u ..~"9
1=' "' U £ ..v N N~
S .~ ~ ~ .5b ~ 1=' SO ~ (~ oJ ~ § ~ ~ E ~ .c 0. j .~ 8 1if ~ ~
~ ~ -' ~ 0 > 2 .~ (~ ~ E ~ 00 ~ £ E: 0 u .8 ~ 0. v ~ ~ ~
.::- ~ g-? ~ ...0 ~;§ u o .§ ~ S j ~ [:E [ ~ (= ~ ~ ~ U ~
~ S ~ (~ ~ ~C ~ .? & 8 ~ ~ 9 .~ ~ ~ :~ ~ .~ ~ ~ ] ~ ~ ~ .§
~ .v a 0.
u v 1='
~ ~ .~ 1='
~ .~"' .~
~ e 1='
...~..v::.
:= o ] 0.
° 0u .=
-= ~ "~ Q.)r;.
0 .= £ ~
1=' 1=' ~
E .~ (~ 1=' .~ ~ O ~ .= :a .0 U ~ :0 ~ ..i1J
~
..'"'
.~
N
8. U
V -.;;; .a ~ C U V V '2 C U .=, V ];J V.. .C ~ .
0. 2 ~ 5 .-O $ ~ ~ - .8 )~ )~ ~ .g .~ 1=' .~ .c 1=' -8 ~ a v .a
.u B 0 ;;:::..~ "i ~ :0 V a 2 ..S 1=' ~ .~ So 6 ~ ~ -e 1=' ~
~ ~ ~ S ;~ E 13 ~ ~ 8 ~ ~ ~ : 1='~~ ~ (!3 -g ..=, :a .g .~ 'a ~ )~
0 u ( ""' .~ V 1-- ~ V c ~ = .2 13 e (;q = .2 00 .~ ~ ~
'S ..~ ~ ~ =, oJ 1=' U "'i) ° i.c ° ~ .~ O .C ~ 1=' .~ ~
.~8S.u2
"'V~- ~)~0.~~~~~R:2~(
C"~.. .d.~_u" = ~.~..:=~~~~
I;",1=',,", v ~ .5b).
Q .5 * ~ 5 ~ ~ ~ ; ~ ] ~ .~ ~ ~ u ~ ~ .d' ~ (5 u 9 § ~ ~ 8
~ 0. v u 0. < v .a z ..~ 0. 0 ..u O < 0 .."' C u .~
238
~~ !!!~le ~i pJ~~ ~, 62 -A .TE R2~~~~~