Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. SABARIAH BT. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. berbudaya kerja cemerlang. mampu berdaya saing. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. Akhir kata. .Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Kementerian Kesihatan Malaysia. SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun.

tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 . komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. Sehubungan itu. mudah capai. Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam.PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. berdedikasi. saksama dan bertaraf dunia. Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan. baik dan berkualiti. dinamik. Pegawai Perubatan yang yang berkualiti.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. mortem. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan. menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit. Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan.

Rakyat Malaysia. Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry). ii. dan dan U53. vi. U43. Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan. U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 . Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. iv. U47. calon mestilah terdiri daripada: i. diiktiraf. Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). v. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. dikeluarkan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. U41.

TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia. Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia.gov. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.spa. yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan. Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD).K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B.my). Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia. dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses.

137. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah. Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut. Obstetrik & Ginekologi (O&G). Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 . Pembedahan. Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan.) D. bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah. Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan.

Selain gaji pokok di atas.992.458.09 (P1T1) RM7. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . RM4. iv.033. U47/48. ii. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A.92 RM5.431. semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500.466.028. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900. U43.317.547.49 RM6. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i.54 (P1T1) Maksimum RM5. ii.63 RM7.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii. v. U51/52 dan U53/54.41 B. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800.439. U47.39 (P1T6) RM3.258.90 (P1T1) RM4. iii.31 (P1T1) RM5.

Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500. vi. iv. C. iv. Elaun Keraian antara RM2.000. bulanan. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 . Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. vi. Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call.150 hingga RM4. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.250. ii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.) viii.500. ii. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. Full Paying Patient (FPP)***. Sarawak atas kadar peratusan 12. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. sebulan.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2. iii. v. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. v.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan.

Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Cuti separuh gaji c. Cuti tanpa rekod (perayaan.) x.000 xii. Kelayakan cuti a.000) vi. Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Elaun. Keahlian dalam kelab rekreasi xi. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i.000) v. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Cuti kerana berkursus h. Elaun kerana bertugas b. Cuti tanpa gaji d. Peluang melanjutkan pelajaran viii.000-RM200.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e.000) iv. Skim berpencen atau KWSP vii. Elaun. Elaun kerana berkursus d. menghadiri peperiksaan dll. Ex . gantian. Kuarters iii. Elaun bertugas di seberang laut ix.000 – RM200. Elaun dalam perkhidmatan a.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii.

Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. ortopedik. bedah umum. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A. radiologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. kardiologi. Pegawai Perubatan Pentadbir ii. iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. mata. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. perubatan umum. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . Jabatan Kesihatan Negeri iii. perubatan sakit puan dan sebagainya.

dan ii. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . bangsa. iii. kesihatan. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. iv.

) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii. Prestasi yang memuaskan a. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b. (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM.) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 . Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun.

ii. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. cekap. iv. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . perkhidmatan kesihatan. Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik. Namun yang demikian. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat.) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Oleh yang demikian. iii. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C.

Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. iii. vi. Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. iv. vii. Muar Hospital Melaka ix. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 . viii. Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v.

xv. Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Negeri Pahang xii. xi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x. xiv.

Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok. Pegawai Farmasi. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2.920 1. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak.360 1.00 sebulan di Semenanjung.120 1. Pegawai Penyelidik. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian.040 1. dan b) RM500. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500.440 1.

300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.190 4. JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital.200 1. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3.400 2. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.400 1.540 1.700 1.800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1.680 1. Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990.260 910 980 1.

00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada .00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.00 55.00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.Hari bekerja penuh dan hari separuh .00 170.Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 .00 100.00 110.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.

RM871.63 .839. iii. ii. Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4.84 .68 .300 .852. iv.83 RM871.5 22.RM2. Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.5 25 20 RM623.130 RM900 . v. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal. vi.RM1.A RM250 .RM1.65 RM1.RM1.427.62 dan ke bawah 7.852.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.RM1.67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.66 dan ke atas RM2.130 RM700 .000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .RM4.07 . Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.06 RM623.RM2.300 RM1.427.RM930 RM700 . Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i.RM930 RM250 . U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C .839.5 15 17.

Kemudahan asas yang kurang sempurna. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang. Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. (iv) pusat bekalan (provisions centres). b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dewan orang ramai. iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’. (v) klinik desa. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak. PP Bil 9 Tahun 1980. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). dan tempat riadah. 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. adalah dikekalkan dengan pindaan. (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. dan (vi) sekolah rendah.3 Lampiran ‘C’. iaitu (i) (ii) bekalan air bersih.

00 malam (Syif 2) 9.00 malam (Syif 3) i.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.00 1. Laporan ringkas pakar iii.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2.00 malam (Syif 1) 8.00 2.00 petang (Syif 2) petang – 10.00 malam – 12.000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Laporan lengkap pakar 10. tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4. Laporan ringkas ii.00 6.00 petang (Rehat) petang – 6.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1.00 petang – 8. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1.

00* RM500.232.458.592.00 RM500.31 RM1.258.00 RM1.458.00 RM500.00 RM5.39 RM500.09 RM800.00 RM7.00 RM700.90 RM7.200.992.538.508.00 RM550.00 JUMLAH RM1.00 RM600.39 RM1.120.028.00 RM1.00 RM2.00 RM2.400.54 RM1.00 RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.258.00 RM5.00 RM4.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.300.00 RM400.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .541.028.90 RM400.768.00 RM9.00 RM500.90 RM4.00 RM500.00 RM800.00 RM4.431.992.00 RM210.00 RM210.800.54 RM700.31 RM600.39 - RM3.440.00 RM900.00 RM8.54 RM8.00 RM700.00 RM5.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.00 RM500.881.760.00 RM500.09 RM1.09 RM500.00 RM900.54 RM550.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.00 RM500.00 RM4.218.258.00 RM5.00 RM3.360.00 RM9.700.658.040.00 RM210.31 RM700.90 RM1.31 RM1.431.00* RM4.

190.766.54 RM550.00 RM2.67 RM1.00 RM1.00 RM2.00 RM3.90 RM980.133.458.00 RM900.67 JUMLAH RM14.400.595.000.09 RM7.00 RM2.66 RM3.118.00 RM8.00 RM210.00 RM5.00 RM600.00 RM7.540.431.00 RM500.00 RM500.00 RM8.39 RM910.300.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.371.400.00 RM500.180.39 RM210.00 RM2.028.31 RM1.378.67 RM2.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.00 RM500.064.000.992.00 RM500.00 RM166.00 RM1.260.00 RM500.00 RM2.322.26 RM1.90 RM4.00 RM500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.150.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .00 RM2.998.00 RM4.66 RM16.052.650.00 RM5.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.200.000.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM700.00 RM2.93 RM19.600.00 RM1.258.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.00 RM700.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.00 RM7.31 RM600.400.54 RM1.00 RM800.300.00 RM166.00 RM166.00 RM500.

500.00 RM2.000.66 RM4.00 RM166.000.00 RM166.26 RM3.562.66 RM7.00 RM500.99 RM7.00 RM6.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .66 RM14.595.67 RM1. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.766.00 RM500.00 RM1.300.00 RM500.064.00 RM1.92 RM18.050.183.66 RM750.00 RM500.500.600.00 RM12.000.250.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.500.00 RM2.630.00 RM1.00 RM1.00 RM166.

Pembedahan. Perubatan Kecemasan. Psikiatri. Patologi. Perubatan Sukan. Psikiatri. Radiologi. Radiologi. Oftalmologi. Perubatan Keluarga. Patologi. Perubatan Psikologi. Radiologi. Pembedahan. Perubatan Komuniti. Oftalmologi. Ortopedik. Ortopedik. Otorinolaringologi. Ortopedik. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Perubatan Keluarga. Otorinolaringologi. Perubatan Umum. Pembedahan. Perubatan Keluarga. Perubatan Umum. Pediatrik. Perubatan Rehabilitasi O&G. Perubatan Umum. Anesteiologi. Anestesiologi. Patologi. Pediatrik. Surgeri Plastik. Anestesiologi. Pembedahan Neuro O&G. Pediatrik. Otorinolaringologi. Kesihatan Awam. Oftalmologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G.

Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). iklan. 2. M. Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran. 4. universiti yang diiktiraf.B.B.. M. Sarjana Perubatan.B. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. 9. 5. 3.D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh. M. Bebas daripada tindakan tatatertib. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 .B. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan.O di luar negara 10.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1.Ch. terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%. 7. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. 8.S. 6.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1. Pendaftaran Calon di IPTA 2. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

4. mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan. APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www.00 untuk 5. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 .gov. atau http://emoe.gov.gov.60 sebagai bayaran KP Pemohon. dengan Nombor Unik ID. 3.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan. 2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon.mohe. perkhidmatan bank.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi. Penyakit Berjangkit. Clinical Genetics. Kardiologi. Spine Orthopedic. Dermatologi. Hematologi & Onkologi. Geriatrik. Hematologi. Maternal Foetal Medicine. Nefrologi. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Gastroenterologi. Adolescent Medicine. Bedah Urologi. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Ortopedik Sukan. Gastroenterologi. Neurologi. Perubatan Respiratori. Respiratori. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology. Joint Arthroplasty. Reumatologi. Endokrinologi. Neurosurgeri. Hepatologi. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. Nefrologi. Pembedahan Hepatobiliari. Pembedahan Kepala & Leher. Pembedahan Kololektal. Dermatologi. Neonatologi. Pembedahan Mikro & Tangan. Bedah Kardiotorasik. Perubatan Reproduktif. Bedah Pediatrik. Pediatrik Komuniti. Penyakit Berjangkit Kardiologi.

Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 . Patologi Kimia. Hematologi. Radiologi Pediatrik. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry. Oftalmologi Pediatrik. Perancangan Kesihatan. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti. Glaucoma. Vitreo-Retinal Surgery. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Neuro Psychiatry. Community Psychiatry. Medico Legal. Neuroanaesthesia dan Trauma. Anestasia Pediatrik. Intensive Care. Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Liason Psychiatry. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan. catat. rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 .

KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .Hadiah Latihan Persekutuan . Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2. 4. 1. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini.Cuti Belajar Bergaji Penuh . pertimbangan KKM. 3.Biro Tatanegara .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. dan KKM (BPL). 5.Cuti Tanpa Gaji . HLP CBBP BTN CTG BPL . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara.Bahagian Pengurusan Latihan.

Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya. dengan jayanya. ii. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. jika memiliki kriteria yang berikut: i. Memiliki lulusan sarjana.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. iii. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 .

U41 PEGAWAI PERUBATAN .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .U44 PAKAR KLINIKAL .U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful