Kerjaya_Pegawai_Perubatan

Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. mampu berdaya saing. Akhir kata. berbudaya kerja cemerlang. Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan.Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. SABARIAH BT. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. . Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. Pegawai Perubatan yang yang berkualiti. Sehubungan itu. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. mudah capai. dinamik.PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 . Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan. baik dan berkualiti. berdedikasi. saksama dan bertaraf dunia. komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten.

Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit. mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . mortem.

U43. Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). dikeluarkan. vi. U47. dan dan U53. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. iv. calon mestilah terdiri daripada: i.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry). U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 . diiktiraf. U41. ii. v. Rakyat Malaysia. Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan.

Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD). Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B. TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia.my). Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia. Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia.spa. dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses.gov. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.

) D. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 . Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut.137. Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan. PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah. Obstetrik & Ginekologi (O&G). Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya. bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia. Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan. Pembedahan.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah.

992.431.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii. Selain gaji pokok di atas.41 B.466.547. U47/48.028. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .90 (P1T1) RM4.92 RM5.54 (P1T1) Maksimum RM5.31 (P1T1) RM5. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500. ii.439. ii. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900. iv. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka. U47.09 (P1T1) RM7.63 RM7.258. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.49 RM6. RM4. iii. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41.033.317. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i. U43.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A.458. semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44. v. U51/52 dan U53/54.39 (P1T6) RM3.

iv. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. ii. ii. iv. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**. iii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. Full Paying Patient (FPP)***. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 . Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii. Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii.150 hingga RM4.000. Elaun Keraian antara RM2. v.) viii. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. Sarawak atas kadar peratusan 12. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. sebulan.250. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. vi. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. bulanan. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500.500. v.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. vi. C.

Elaun kerana bertugas b.000 – RM200. gantian. menghadiri peperiksaan dll. Elaun. Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. Peluang melanjutkan pelajaran viii. Cuti kerana berkursus h. Elaun. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e.000-RM200.) x. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27.000) v.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D. Elaun kerana berkursus d. Kuarters iii. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. Ex . Cuti tanpa gaji d. Keahlian dalam kelab rekreasi xi. Elaun dalam perkhidmatan a.000) vi. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. Kelayakan cuti a. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Cuti separuh gaji c. Skim berpencen atau KWSP vii. Cuti tanpa rekod (perayaan.000) iv. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii.000 xii. Elaun bertugas di seberang laut ix. Pinjaman komputer (Maksimum RM5.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. mata. perubatan umum. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A. Jabatan Kesihatan Negeri iii. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. bedah umum. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. kardiologi. perubatan sakit puan dan sebagainya. Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. radiologi. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . ortopedik. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. Pegawai Perubatan Pentadbir ii.

dan ii. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. bangsa. PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i. kesihatan. iv. Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. iii. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B.

Prestasi yang memuaskan a. (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b.) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 . Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii.) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i. Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun.

ii. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik. cekap. Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i. iii. Oleh yang demikian. iv. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Namun yang demikian.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C.) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. perkhidmatan kesihatan. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited.

viii. Muar Hospital Melaka ix. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 . Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. iv. Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v. vi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. vii. Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii. iii.

Negeri Pahang xii. Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. xi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x. xv. xiv.

Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500.120 1. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.040 1. dan b) RM500.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1.440 1.00 sebulan di Semenanjung.920 1. Pegawai Farmasi.360 1.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 . Pegawai Penyelidik.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak.

Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital.700 1.540 1. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.400 1.300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .400 2. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1. JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.200 1.680 1.260 910 980 1. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3.190 4.

00 55.Hari bekerja penuh dan hari separuh .00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.00 170.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5.00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada . Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 .00 110.Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 100.

RM4. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.65 RM1.000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .300 .RM2.300 RM1.07 .66 dan ke atas RM2.83 RM871. v.06 RM623. Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4.852.A RM250 .RM1.68 . Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.RM871.RM1.5 15 17. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i.5 22.130 RM700 .852.427.67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.84 .130 RM900 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.62 dan ke bawah 7.RM1.RM1. iii. Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.RM930 RM250 .839. U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C .RM930 RM700 .63 .RM2. iv. ii.839. vi.427.5 25 20 RM623.

iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’. (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). (v) klinik desa. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. dan (vi) sekolah rendah. PP Bil 9 Tahun 1980. (iv) pusat bekalan (provisions centres). dewan orang ramai.3 Lampiran ‘C’. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . iaitu (i) (ii) bekalan air bersih. dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. Kemudahan asas yang kurang sempurna. b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. dan tempat riadah. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak. adalah dikekalkan dengan pindaan.

Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.00 malam (Syif 3) i.00 petang (Rehat) petang – 6.00 petang – 8.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2.00 petang (Syif 2) petang – 10. Laporan ringkas ii.00 malam (Syif 1) 8.00 6. tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4.00 malam (Syif 2) 9. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1. Laporan ringkas pakar iii.00 2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1.00 malam – 12.00 1.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002. Laporan lengkap pakar 10.000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

00 RM2.31 RM600.31 RM1.54 RM700.00 RM800.00 RM500.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.508.200.040.218.00 RM1.00 RM4.992.00 RM210.09 RM1.00 RM900.31 RM1.00 RM2.768.00 RM9.09 RM800.00 RM5.00 RM9.00* RM4.028.800.431.00 RM8.232.258.00 RM4.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM5.00 RM5.760.54 RM8.00 RM500.54 RM550.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.458.00 RM5.39 RM1.90 RM4.028.400.700.541.00 RM210.00 RM550.00 JUMLAH RM1.00 RM500.00 RM3.00* RM500.300.00 RM500.431.00 RM7.00 RM210.39 - RM3.258.90 RM400.258.00 RM900.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .00 RM700.992.39 RM500.440.538.31 RM700.00 RM4.881.00 RM500.54 RM1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM1.120.458.90 RM1.00 RM400.90 RM7.00 RM700.00 RM600.592.658.360.00 RM2.09 RM500.00 RM500.00 RM500.

300.67 JUMLAH RM14.378.118.00 RM2.31 RM1.400.54 RM550.67 RM1.180.00 RM2.000.00 RM500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .00 RM1.00 RM500.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.67 RM2.00 RM7.00 RM500.00 RM500.322.00 RM500.028.064.39 RM210.540.300.00 RM500.00 RM1.400.200.00 RM8.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.400.00 RM2.00 RM8.26 RM1.458.31 RM600.258.00 RM2.00 RM7.00 RM166.00 RM2.00 RM166.00 RM5.600.992.90 RM980.00 RM500.650.00 RM5.09 RM7.595.000.00 RM166.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.00 RM2.00 RM1.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.371.90 RM4.00 RM600.00 RM500.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.66 RM16.54 RM1.150.00 RM210.93 RM19.00 RM900.00 RM700.00 RM2.00 RM800.00 RM3.00 RM4.998.260.39 RM910.431.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.000.766.66 RM3.133.00 RM700.052.190.

92 RM18.00 RM500.00 RM500.000.66 RM4.000.595.26 RM3.600.99 RM7.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .00 RM12.000.630.00 RM166.00 RM500.00 RM1.00 RM2.250.300. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.064.766.00 RM166.562.00 RM166.67 RM1.00 RM2.66 RM7.00 RM1.050.00 RM1.00 RM500.500.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.00 RM1.500.500.00 RM6.66 RM750.66 RM14.183.

Perubatan Umum.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G. Pembedahan. Pembedahan Neuro O&G. Oftalmologi. Psikiatri. Pembedahan. Anestesiologi. Radiologi. Patologi. Otorinolaringologi. Oftalmologi. Pediatrik. Perubatan Umum. Perubatan Umum. Patologi. Perubatan Keluarga. Otorinolaringologi. Radiologi. Ortopedik. Perubatan Psikologi. Otorinolaringologi. Perubatan Sukan. Pembedahan. Pediatrik. Ortopedik. Perubatan Rehabilitasi O&G. Perubatan Keluarga. Kesihatan Awam. Radiologi. Pediatrik. Anestesiologi. Perubatan Kecemasan. Anesteiologi. Psikiatri. Ortopedik. Surgeri Plastik. Perubatan Komuniti. Oftalmologi. Patologi. Perubatan Keluarga. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Sarjana Perubatan. 2. iklan.Ch. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan.B.B. 9.D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh.B. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC).. Bebas daripada tindakan tatatertib.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1. M. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 . Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan. M. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%. universiti yang diiktiraf. Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran. 4.O di luar negara 10. 6. 7.S. 5. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus. M. 3.B. 8.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1. Pendaftaran Calon di IPTA 2. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan. APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon.gov. atau http://emoe. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian.mohe.gov. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1.60 sebagai bayaran KP Pemohon. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 .gov.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. 3. perkhidmatan bank. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25. dengan Nombor Unik ID. 4.00 untuk 5. 2.

Dermatologi. Pembedahan Kepala & Leher. Hematologi. Pediatrik Komuniti. Perubatan Reproduktif. Bedah Kardiotorasik. Perubatan Respiratori. Spine Orthopedic. Geriatrik. Hematologi & Onkologi. Nefrologi. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Nefrologi. Neurosurgeri. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology. Hepatologi. Pembedahan Mikro & Tangan. Neurologi. Bedah Pediatrik. Endokrinologi. Joint Arthroplasty. Clinical Genetics. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Gastroenterologi. Pembedahan Hepatobiliari. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. Kardiologi. Reumatologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi. Maternal Foetal Medicine. Gastroenterologi. Neonatologi. Bedah Urologi. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Penyakit Berjangkit. Penyakit Berjangkit Kardiologi. Pembedahan Kololektal. Dermatologi. Respiratori. Ortopedik Sukan. Adolescent Medicine.

Anestasia Pediatrik. Neuroanaesthesia dan Trauma. Glaucoma. Community Psychiatry. Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 . Perancangan Kesihatan. Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Oftalmologi Pediatrik. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan. Hematologi. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry. Neuro Psychiatry. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi. Liason Psychiatry. Intensive Care.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Patologi Kimia. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Radiologi Pediatrik. Medico Legal. Vitreo-Retinal Surgery. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 . catat.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan.

Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2. HLP CBBP BTN CTG BPL . 5. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini. KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. 1.Biro Tatanegara . 3. 4.Hadiah Latihan Persekutuan . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara.Cuti Tanpa Gaji .Cuti Belajar Bergaji Penuh . dan KKM (BPL).Bahagian Pengurusan Latihan. pertimbangan KKM.

ii. iii. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. dengan jayanya. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 . Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. Memiliki lulusan sarjana. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. jika memiliki kriteria yang berikut: i.

U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .U44 PAKAR KLINIKAL .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .U41 PEGAWAI PERUBATAN .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful