Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi.Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. SABARIAH BT. Kementerian Kesihatan Malaysia. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. mampu berdaya saing. Akhir kata. . Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun. berbudaya kerja cemerlang. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan.

Sehubungan itu. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. dinamik. mudah capai. tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 .PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan. saksama dan bertaraf dunia. Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. Pegawai Perubatan yang yang berkualiti. komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. berdedikasi. baik dan berkualiti.

pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM. Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan. mortem. menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit.

ii. U47. Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan. v. Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). vi. U43. U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 . Rakyat Malaysia. calon mestilah terdiri daripada: i. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. diiktiraf. iv. Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry).K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. U41. dikeluarkan. dan dan U53.

Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD).my).gov. Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia. dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B.spa. Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia. yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan. Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.

LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia.) D. Obstetrik & Ginekologi (O&G). Pembedahan. Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya.137. PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah. Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah. Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 .

458.028.033.63 RM7.439.317. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i.39 (P1T6) RM3. Selain gaji pokok di atas. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. U43.258. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. RM4. U47.54 (P1T1) Maksimum RM5. U51/52 dan U53/54.90 (P1T1) RM4.31 (P1T1) RM5. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka.431. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900.41 B.992. v.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii. semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44.09 (P1T1) RM7.49 RM6. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500.92 RM5. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .466. U47/48. ii. ii.547. iii. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41. iv.

Sarawak atas kadar peratusan 12.000. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 . Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2. Elaun Keraian antara RM2. vi. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.) viii. iii. sebulan. C. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. Full Paying Patient (FPP)***. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. iv.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. ii.150 hingga RM4. v. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. bulanan. ii.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. iv. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500.250. vi. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii.500. v. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol.

Keahlian dalam kelab rekreasi xi. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. menghadiri peperiksaan dll.000) v. Elaun. Cuti kerana berkursus h.000) vi.000-RM200. Cuti tanpa gaji d. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. Elaun bertugas di seberang laut ix. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27. KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii.000 xii. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Ex . Elaun dalam perkhidmatan a. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. Cuti separuh gaji c. gantian. Cuti tanpa rekod (perayaan. Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. Peluang melanjutkan pelajaran viii. Kuarters iii.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Elaun kerana berkursus d. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. Skim berpencen atau KWSP vii. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Kelayakan cuti a. Elaun kerana bertugas b. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120.000) iv.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D.) x. Elaun. Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e.000 – RM200.

Pegawai Perubatan Pentadbir ii. perubatan sakit puan dan sebagainya. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. mata.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. bedah umum. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A. ortopedik. perubatan umum. iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. radiologi. Jabatan Kesihatan Negeri iii. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. kardiologi.

Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B. bangsa. PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. dan ii. iv. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . kesihatan. iii. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i.

) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 . Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun.) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i. Prestasi yang memuaskan a. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b.

ii. iv. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited. Oleh yang demikian. Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i.) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Namun yang demikian. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat. iii. perkhidmatan kesihatan. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik. cekap.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. iii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. vii. Muar Hospital Melaka ix. viii. Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii. vi. iv. Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 .

Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. xiv. Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . xv. Negeri Pahang xii. xi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x.

040 1.00 sebulan di Semenanjung. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.360 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1. Pegawai Penyelidik. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 . Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500. dan b) RM500.120 1. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian. Pegawai Farmasi. Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak.440 1.920 1.

400 1.200 1. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.540 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3.680 1.400 2.300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .700 1.800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.260 910 980 1.190 4. JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1. Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital.

00 110.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 .00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.Hari bekerja penuh dan hari separuh . Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.00 170.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5.00 100.Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 55.00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada .

RM1.RM930 RM250 .RM1.5 25 20 RM623.RM871. iv.RM2.300 RM1.RM4.427.68 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.65 RM1.5 15 17. Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4.000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .130 RM900 .84 .839. U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C . v.06 RM623.RM1. iii.A RM250 .130 RM700 .852.852.66 dan ke atas RM2. Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.07 .RM1.300 .RM930 RM700 .839.67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.427.63 .5 22.62 dan ke bawah 7.83 RM871. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.RM2. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i. vi. Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal. ii.

rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak.3 Lampiran ‘C’. adalah dikekalkan dengan pindaan. Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. dan tempat riadah. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa. (v) klinik desa. dewan orang ramai. Kemudahan asas yang kurang sempurna. PP Bil 9 Tahun 1980. (iv) pusat bekalan (provisions centres). (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . iaitu (i) (ii) bekalan air bersih. dan (vi) sekolah rendah. iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’.

00 malam (Syif 1) 8.00 1.00 malam – 12.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1.00 6.000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2.00 petang – 8. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9.00 malam (Syif 2) 9. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.00 2. tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4. Laporan lengkap pakar 10.00 petang (Syif 2) petang – 10.00 malam (Syif 3) i. Laporan ringkas pakar iii. Laporan ringkas ii.00 petang (Rehat) petang – 6.

00 RM800.768.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.54 RM700.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.00 RM700.00* RM500.00 RM5.00 RM1.00 RM5.458.431.658.028.258.00 RM500.592.90 RM4.00 RM4.00 RM500.992.09 RM500.760.00 RM550.800.90 RM7.00 RM5.300.258.09 RM800.541.00 RM600.00 JUMLAH RM1.00 RM900.00 RM500.00 RM500.90 RM1.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .00 RM2.09 RM1.00 RM210.00 RM500.508.700.881.31 RM1.00 RM9.00 RM700.538.120.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.00 RM500.431.00 RM3.028.218.00 RM7.440.00 RM9.39 - RM3.400.00 RM500.00 RM4.00 RM400.360.54 RM8.90 RM400.00 RM4.992.258.200.31 RM1.00 RM8.54 RM550.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.232.00 RM2.00 RM210.00 RM900.39 RM500.39 RM1.00 RM5.00 RM2.31 RM700.54 RM1.00* RM4.31 RM600.458.00 RM210.00 RM1.040.

118.00 RM5.00 RM3.00 RM800.431.133.00 RM500.00 RM4.00 RM8.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.600.67 RM1.258.180.400.67 RM2.00 RM500.00 RM166.67 JUMLAH RM14.00 RM500.00 RM2.00 RM1.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.39 RM210.190.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.90 RM4.000.00 RM500.00 RM2.260.00 RM2.300.992.31 RM600.00 RM2.54 RM550.00 RM166.028.300.400.66 RM3.00 RM2.000.90 RM980.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.595.00 RM500.00 RM2.54 RM1.00 RM700.000.650.322. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.540.00 RM7.93 RM19.00 RM7.400.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.00 RM500.00 RM1.31 RM1.00 RM5.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.00 RM900.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .39 RM910.00 RM1.458.200.09 RM7.766.66 RM16.150.00 RM500.00 RM600.26 RM1.378.052.00 RM700.00 RM210.371.00 RM166.00 RM500.998.00 RM8.00 RM2.064.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.000.00 RM500.500.67 RM1.00 RM2.00 RM1.00 RM12.064.00 RM166.500.500.00 RM1.00 RM2.000.26 RM3.66 RM4.66 RM750.00 RM166.00 RM6.00 RM166.99 RM7.250.183.000.050.630.600.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .00 RM500.66 RM7.66 RM14.00 RM500.00 RM1.562.00 RM500.766.92 RM18.00 RM1.300.595.

Surgeri Plastik. Radiologi. Pembedahan. Perubatan Psikologi. Patologi. Perubatan Sukan. Oftalmologi. Perubatan Keluarga.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G. Radiologi. Ortopedik. Oftalmologi. Pediatrik. Perubatan Umum. Ortopedik. Radiologi. Otorinolaringologi. Anesteiologi. Anestesiologi. Perubatan Umum. Pediatrik. Anestesiologi. Psikiatri. Perubatan Komuniti. Otorinolaringologi. Pembedahan Neuro O&G. Perubatan Kecemasan. Patologi. Psikiatri. Perubatan Umum. Pembedahan. Perubatan Keluarga. Perubatan Rehabilitasi O&G. Oftalmologi. Perubatan Keluarga. Pembedahan. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Kesihatan Awam. Ortopedik. Otorinolaringologi. Pediatrik. Patologi.

B.D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh. M. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan. 7. iklan. 6. 9. Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran. Sarjana Perubatan. 8.Ch.O di luar negara 10.B. universiti yang diiktiraf. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H.S. 3.B. 4. M. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). 2. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus. M. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 . 5.B. Bebas daripada tindakan tatatertib. terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%..K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

Pendaftaran Calon di IPTA 2. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1.

Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian. mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0.gov.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan. 3. APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www. perkhidmatan bank.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1.60 sebagai bayaran KP Pemohon. atau http://emoe.gov.mohe. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan. dengan Nombor Unik ID. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 .00 untuk 5. 2. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe. 4.gov.

Pembedahan Hepatobiliari. Hepatologi. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Clinical Genetics. Gastroenterologi. Geriatrik. Pembedahan Kololektal. Pembedahan Mikro & Tangan. Neurosurgeri. Nefrologi. Dermatologi. Endokrinologi. Maternal Foetal Medicine. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. Joint Arthroplasty. Penyakit Berjangkit. Dermatologi. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology. Bedah Pediatrik. Penyakit Berjangkit Kardiologi. Perubatan Respiratori. Perubatan Reproduktif. Neurologi. Pediatrik Komuniti. Neonatologi. Pembedahan Kepala & Leher. Reumatologi. Adolescent Medicine. Hematologi & Onkologi. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Respiratori. Kardiologi. Gastroenterologi. Ortopedik Sukan. Hematologi. Bedah Kardiotorasik. Bedah Urologi. Spine Orthopedic. Nefrologi. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi.

Hematologi. Neuro Psychiatry. Patologi Kimia. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Glaucoma. Vitreo-Retinal Surgery. Radiologi Pediatrik. Perancangan Kesihatan. Anestasia Pediatrik. Community Psychiatry. Medico Legal. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Intensive Care. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti. Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 . Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia. Liason Psychiatry. Neuroanaesthesia dan Trauma. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan. Oftalmologi Pediatrik. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

catat. rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan.

pertimbangan KKM.Biro Tatanegara . CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini.Bahagian Pengurusan Latihan. 5. 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. 3. KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara.Cuti Belajar Bergaji Penuh .Hadiah Latihan Persekutuan . HLP CBBP BTN CTG BPL .Cuti Tanpa Gaji . Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2. dan KKM (BPL). 4.

jika memiliki kriteria yang berikut: i. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 . MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. ii. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. Memiliki lulusan sarjana. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. dengan jayanya. Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. iii.

U44 PAKAR KLINIKAL .U41 PEGAWAI PERUBATAN .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful