Anda di halaman 1dari 21

P 3117 / Unit 7 / 1

UNIT 7 :RANCANGAN PERNIAGAAN : FORMAT

OBJEKTIF

OBJEKTIF AM : Membolehkan pelajar mengetahui


kepentingan penyataan misi dan penyediaan
Rancangan Perniagaan.

OBJEKTIF KHUSUS : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :

 Menerangkan kepentingan penyataan misi dan membinanya


dalam Rancangan Perniagaan.

 Menerangkan format dan kandungan Rancangan Perniagaan.

Keusahawanan 1 /21
P 3117 / Unit 7 / 2

INPUT

7.1 Pengenalan

Sebelum orang-orang bijak memulakan satu perjalanan yang jauh, mereka


membuat perancangan. Pada amnya, lebih jauh suatu perjalanan, lebih
terperinci perancangan dibuat.

Setiap perniagaan dianggap akan memulakan satu perjalanan yang jauh dan
dengan itu memerlukan penyataan misi. Penyataan misi memberi fokus
kepada matlamat jangka panjang yang diinginkan. Perniagaan yang tidak
mempunyai penyataan misi akan terdedah kepada pembaziran sumber dan
masa kerana cuba menjalankan operasi perniagaan tanpa arah. Penyataan
misi dibangunkan untuk membuat penentuan kedudukan perniagaan dalam
pasaran dan ke arah manakah yang ingin dituju.

Keusahawanan 2 /21
P 3117 / Unit 7 / 3

Penyataan Misi

Pada amnya, maklumat di dalam penyataan misi adalah seperti berikut :-

 Alasan perniagaan diwujudkan


 Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan
 Klien atau pelanggan perniagaan
 Kawasan geografi pemasaran
 Kelebihan kompetitif produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Contoh penyataan misi adalah seperti berikut :-


Syarikat Waja Sdn.Bhd. mendapat keuntungan dengan mengeluar dan
memasarkan sistem penghawa dingin yang unik untuk bangunan-bangunan
kediaman dan komersial. Ia menggunakan teknologi angkasa lepas yang
dapat menjimatkan sehingga 50% kos tenaga elektrik. Sasaran pelanggan
syarikat adalah arkitek, jurutera bangunan, pemaju perumahan dan bangunan
komersial dan lain-lain pengguna di Malaysia dan rantau Asia.

Keusahawanan 3 /21
P 3117 / Unit 7 / 4

Aktiviti 7a

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya.


Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.

7a. 1 Nyatakan samada kenyataan berikut Betul (B) atau Salah (S).

i. ……….. Penyataan misi diperlukan oleh perniagaan yang baru


sahaja.

ii. ……….. Penyataan misi membantu operasi fokus kepada


matlamat perniagaan.

iii. ……….. Penyataan misi dapat mengurangkan pembaziran


sumber perniagaan.

iv. ……….. Penyataan misi membuat penentuan kedudukan


perniagaan dalam pasaran dan ke arah mana ingin
dituju.

7a. 2 Tuliskan satu penyataan misi untuk sebuah butik pakaian wanita bagi
pelanggan yang berpendapatan sederhana dan tinggi.

Keusahawanan 4 /21
P 3117 / Unit 7 / 5

MAKLUM BALAS 7a

7a - 1
i. ……S….. Penyataan misi diperlukan oleh perniagaan yang baru
sahaja.

ii. ……B….. Penyataan misi membantu operasi memberi fokus


kepada matlamat perniagaan.

iii. ……B….. Penyataan misi dapat mengurangkan pembaziran


sumber perniagaan.

iv. ……B….. Penyataan misi membuat penentuan kedudukan


perniagaan dalam pasaran dan ke arah mana ingin
dituju.

7a - 2 Contoh: Butik Shan mendapat keuntungan dengan memberi perkhidmatan


menjahit dan menghias pakaian eksklusif wanita, mengikut corak fesyen
terkini untuk pakaian ke pejabat dan ke majlis formal. Sasaran pelanggan
butik ini adalah wanita yang berpendapatan sederhana dan tinggi dan isteri-
isteri orang-orang kenamaan dan lain-lain di sekitar kawasan Kuala Lumpur
dan Petaling Jaya.

Keusahawanan 5 /21
P 3117 / Unit 7 / 6

INPUT

7.2 Format Rancangan Perniagaan

Suatu Rancangan Perniagaan ditulis untuk sesuatu tujuan seperti yang


diterangkan dalam Unit 6. Perbezaan tujuan menulis Rancangan Perniagaan
mengakibatkan kepada kelainan dalam format satu Rancangan Perniagaan
daripada yang lain. Di antaranya, institusi kewangan mempunyai format
rancangan perniagaan mereka tersendiri. Namun demikian, isi kandungannya
tetap sama, cuma bezanya mungkin dari segi persembahannya.

Rancangan Perniagaan yang formal mengandungi perkara-perkara berikut:-

i. Isi kandungan
ii. Ringkasan Eksekutif atau Abstrak
iii. Pengenalan
iv. Tujuan
v. Latar belakang perniagaan
vi. Latar belakang pemilik
vii. Latar belakang projek
viii. Rancangan Organisasi
ix. Rancangan Pemasaran
x. Rancangan Pengeluaran atau Operasi
xi. Rancangan Kewangan
xii. Jadual Perlaksanaan Projek
xiii. Rumusan
xiv. Lampiran / Dokumen Sokongan

Keusahawanan 6 /21
P 3117 / Unit 7 / 7

7.2.1 Penerangan Kandungan Rancangan Perniagaan

i. Isi Kandungan
 menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama muka surat.

ii. Ringkasan Eksekutif/ Abstrak


 menonjolkan perkara-perkara penting dalam rancangan perniagaan.
 ianya hendaklah dapat menimbulkan minat pembaca untuk meneliti
kandungan rancangan perniagaan yang telah disediakan.

iii. Pengenalan
 menyatakan jenis perniagaan.
 lokasi perniagaan
 tarikh perniagaan dijalankan
 latarbelakang dan corak industri perniagaan yang diceburi. (maklumat
perlu disokong dengan fakta-fakta yang sebenar dan realistik)

iv. Tujuan
 Nyatakan dengan jelas tujuan penyediaan rancangan perniagaan.
Contohnya untuk memohon sejumlah pembiayaan modal atau tapak
perniagaan dari Bank Pembangunan Malaysia Bhd. dan sebagainya.

v. Latar Belakang Perniagaan


Memberikan maklumat-maklumat berikut:-
 nama perniagaan
 alamat perniagaan
 alamat surat menyurat (jika berlainan)
 nombor telefon
 bentuk perniagaan
 kegiatan utama
 tarikh mula atau hendak memulakan perniagaan

Keusahawanan 7 /21
P 3117 / Unit 7 / 8

 nombor pendaftaran perniagaan


 modal permulaan
 nama bank
 nombor akaun bank

vi. Latar Belakang Pemilik


Maklumat-maklumat pemilik atau setiap pekongsi berikut hendaklah
dinyatakan:-
 Nama penuh
 Nombor kad pengenalan
 Umur
 Jantina
 Alamat tetap
 Nombor telefon
 Taraf perkahwinan
 Kursus yang pernah dihadiri
 Kemahiran
 Pengalaman
 Pekerjaan sekarang
 Perniagaan lain yang pernah diceburi (jika ada)

vii. Latar Belakang Projek


Nyatakan maklumat lanjut mengenai lokasi perniagaan seperti:-
 Kedudukan fizikal projek
 Bangunan (jenis struktur, keadaan, bentuk, saiz dan nilai bangunan)

Keusahawanan 8 /21
P 3117 / Unit 7 / 9

viii. Rancangan Organisasi/ Pentadbiran

 Menyatakan misi dan objektif organisasi


 Persembahkan struktur organisasi dalam bentuk carta organisasi.

 Jadual Jawatan dan bilangan tenaga pekerja.


Contoh:
Bil. Jawatan Bil.Pekerja
1. Pengurus Besar 1
2. Kerani 3
3 Jurujual 10

 Jadual Huraian Tugas.


Contoh:
Jawatan Tanggungjawab utama
Pengurus Kewangan 1. Menyediakan
Belanjawan Tahunan perniagaan.
2. Menyediakan Laporan Kewangan
perniagaan
3. Mengawal dan mengurus penggunaan
sumber perniagaan.
4. Menyelaras lejar personal di bahagian
kewangan.

 Jadual Imbuhan Balas Jasa pekerja.

Keusahawanan 9 /21
P 3117 / Unit 7 / 10

Contoh:
Jawatan Bil Gaji KWSP PERKESO Jumlah
bulanan
Pengurus 1 RM5000 RM650 RM100 RM5750
Besar
Pengurus 1 RM2500 RM325 RM50 RM2875
Kewangan
Jumlah RM8625

 Senarai Perabot dan Keperluan Pejabat


Contoh:
Jenis Bil. Harga (RM)
Komputer 2 8000
Pencetak 2 1000
Mesin fotostat 1 5000
Jumlah 14000

 Senarai Perbelanjaan Pentadbiran


Contoh:
Perkara Perbelanjaan Perbelanjaan Lain-lain
Harta Bulanan perbelanjaan
Gaji dan Imbuhan RM8625
Balas Jasa
Perabot dan Keperluan RM14000
Pejabat
Sewa RM2000

ix. Rancangan Pemasaran

 Penerangan produk /perkhidmatan yang ditawarkan dengan


mengaitkannya dengan kehendak dan keperluan pengguna.
 Profil pelanggan iaitu kumpulan sasaran pelanggan.

Keusahawanan 10 /21
P 3117 / Unit 7 / 11

 Saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau Ringgit Malaysia atau
kedua-duanya sekali.
 Pesaing-pesaing utama di kawasan pasaran. Senaraikan status
kekuatan serta kelemahan mereka dan nyatakan bahagian syer pasaran
yang dicadangkan dan pesaing-pesaing utama.
 Ramalan jualan bulanan untuk tahun pertama perniagaan dan
ramalan jualan tahunan untuk tahun ke 2 dan ke 3. Nyatakan bentuk
jualan samada secara tunai, kredit atau kedua-duanya sekali.
 Strategi pemasaran yang akan digunakan bagi mencapai jualan yang
diramalkan. Contoh strategi barangan, strategi harga, strategi promosi
dan stratgei edaran.
 Butiran perbelanjaan pemasaran.
Contoh:

Perkara Perbelanjaan Perbelanjaan Lain-lain


Harta (RM) Bulanan (RM) Belanja (RM)
Kenderaan RMxxxx
Promosi RM xxxx
Insurans RM xxx

x. Rancangan Pengeluaran/Operasi

Bahagian ini hanya perlu disediakan bagi perniagaan berbentuk pemprosesan


atau pengeluaran.
 Proses pengeluaran dalam bentuk carta aliran proses

Keusahawanan 11 /21
P 3117 / Unit 7 / 12

 Unit pengeluaran atau jam operasi perniagaan dengan berpandukan


ramalan jualan dalam Rancangan Pemasaran.

 Keperluan bahan bulanan dalam satu jadual.


Contoh :
Jenis Bahan Kuantiti Stok Harga seunit Jumlah belian
digunakan simpanan (RM) (RM)
Pasir 10000 tan 500 tan RM xxx RM xxxx

Nyatakan anggaran belian bulanan bahan untuk tahun pertama dan


anggaran belian tahunan bahan untuk tahun ke 2 dan ke 3.

 Senarai jawatan dan jumlah tenaga pekerja operasi serta imbuhan


mereka.
Contoh:-
Jawatan Bil Gaji bulanan KWSP PERKESO Jumlah
Operator 20 RM xxx RM xx RM xx RM xx
pengeluaran

 Senarai mesin dan peralatan dalam jadual seperti berikut:


Jenis Pembekal Harga seunit Bil. Jumlah harga
Mesin jahit Kedai Heong RM xx 3 RM xxx

 Lakaran susun atur ruang operasi dan nyatakan faktor-faktor utama


yang diambil kira dalam merancang susun atur tersebut.

 Pelan lokasi tempat aktiviti pengeluaran atau operasi.


 Overhed operasi yang merangkumi kemudahan bekalan air, elektrik,
telefon dan lain-lain yang menjadi penggerak operasi.

 Senarai semua butir perbelanjaan operasi dalam satu jadual.


Contoh:

Keusahawanan 12 /21
P 3117 / Unit 7 / 13

Perkara Perbelanjaan Perbelanjaan Perbelanjaan lain


Harta Bulanan
Mesin RM xxx
Gaji RM xxx

xi. Rancangan Kewangan


Bahagian ini adalah mustahak kerana ia mempunyai semua maklumat
kewangan yang terkandung dalam Bahagian Pentadbiran, Pemasaran dan
Operasi. Maklumat ini perlu untuk :

 Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah


keseluruhan kos yang akan terlibat dalam memulakan projek.
 Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai
perlaksanaan projek tersebut. Dengan itu perlulah disediakan Sumber
Pembiayaan Projek.
 Meramal dan mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dengan
menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai.
 Meramal dan mengetahui untung/rugi perniagaan di akhir tempoh
perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi.
 Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir
tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira.

 Menyediakan Jadual Susutnilai Aset Tetap, Jadual Bayaran Balik


Pinjaman (jika ada) dan Jadual Bayaran Ansuran Sewa Beli (jika
ada).

xii. Jadual Perlaksanaan Projek


Jadual ini disediakan untuk menunjukkan peringkat-peringkat kejadian yang
akan berlaku terhadap perniagaan apabila perniagaan dilaksanakan. Pada
kebiasaannya ia menunjukkan kemajuan operasi daripada peringkat idea

Keusahawanan 13 /21
P 3117 / Unit 7 / 14

kepada kenyataan. Jadual ini dipersembahkan dengan menggunakan carta


yang akan menunjukkan dengan jelas kesemua aktiviti-aktiviti yang akan
dibuat, bila aktiviti itu akan dilakukan dan bagaimana pula kaitan di antara
aktiviti-aktiviti.

xiii. Rumusan
Berikan kenyataan yang menyakinkan pihak-pihak tertentu mengapakah
projek ini perlu diteruskan atau pinjaman perlu diberi atau lesen perlu
diluluskan dan sebagainya.

xiv. Lampiran Dokumen Sokongan


Sekiranya ada, perlu disertakan dokumen-dokumen bagi menyokong sesuatu
kenyataan yang dinyatakan dalam badan utama Rancangan Perniagaan.
Contohnya seperti Memorandum dan Tatacara Persatuan.

Aktiviti 7b

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya.


Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.

7b - 1 Nyatakan tujuan disediakan perkara berikut di dalam Rancangan

Keusahawanan 14 /21
P 3117 / Unit 7 / 15

Perniagaan.

i. Ringkasan Eksekutif/Abstrak
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ii. Jadual Perlaksanaan Projek


………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iii. Proforma Untung Rugi Perniagaan


………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

MAKLUM BALAS 7b

7b - 1
i. Ringkasan Eksekutif mengandungi perkara-perkara penting dalam
rancangan perniagaan. Ianya mestilah dapat menimbulkan minat pembaca
untuk meneliti kandungan Rancangan Perniagaan tersebut.

Keusahawanan 15 /21
P 3117 / Unit 7 / 16

ii Jadual Perlaksanaan Projek disediakan untuk menunjukkan peringkat-


peringkat kejadian yang akan berlaku terhadap perniagaan apabila perniagaan
dilaksanakan.

iii. Proforma Untung Rugi Perniagaan disediakan untuk mengetahui


untung rugi perniagaan pada akhir tahun kewangan perniagaan tersebut.
Untung/Rugi akan diperolehi dengan membandingkan jumlah penerimaan
dengan jumlah perbelanjaan perniagaan itu.

Keusahawanan 16 /21
P 3117 / Unit 7 / 17

Penilaian Kendiri

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam


penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas
yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang
dengan pensyarah anda.
SEMOGA BERJAYA.

Kajian kes

En.Adib bercadang untuk membuka perniagaan lukisan khat. Lokasi tapak projek
yang dicadangkan ialah di Jalan Puteri Hang Li Po, Melaka. Kawasan ini
mempunyai banyak kemudahan seperti pasaraya, bank, pejabat pos dan terletak
berhampiran dengan kawasan pelancongan.

Perniagaan ini akan diuruskan oleh En.Adib sendiri yang bertindak sebagai
Pengurus Besar syarikat sambil dibantu oleh isterinya, Puan Jasni yang bertindak
sebagai Pengurus Pentadbiran. Syarikat ini mempunyai bahagian pemasaran,
pentadbiran dan operasi.

Sebagai Pengurus Besar syarikat, ia akan menerima gaji permulaan sebanyak


RM1 500 sebulan. Isterinya pula menerima gaji sebanyak RM1 200 sebulan.
En.Adib perlu menyumbang 13% daripada gaji tetap tahunan sebagai KWSP.
Untuk membantu kerja-kerja perkeranian dan perakaunan, En.Adib bercadang
untuk mengambil seorang lulusan politeknik di dalam bidang perakaunan dengan
gaji permulaan sebanyak RM600 sebulan. Dianggarkan belanja bulanan telefon
untuk kegunaan pentadbiran perniagaan ialah RM200.

Keusahawanan 17 /21
P 3117 / Unit 7 / 18

En.Adib akan memerlukan perabot dan peralatan pejabat dan anggaran kos belian
aset-aset tetap itu disenaraikan seperti berikut:

Butir-butir Unit Kos seunit (RM) Jumlah kos


o Meja berlaci 2 250 500
o Kerusi 6 50 300
o Mesin taip 1 500 500

o Almari fail 2 150 300


1 1000 1000
o Peti keselamatan
1 1000 1000
o Pendingin hawa

En.Adib akan membawa masuk komputer peribadinya yang bernilai RM4000.

SOALAN:-
i. Cadangkan satu carta organisasi yang sesuai untuk Adib Sdn.Bhd.
ii. Senaraikan perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain
perbelanjaan untuk bahagian pentadbiran.

Keusahawanan 18 /21
P 3117 / Unit 7 / 19

MAKLUM BALAS

Adakah anda telah mencuba dahulu soalan penilaian kendiri?


Jika ‘Ya’, sila semak jawapan anda.

Cadangan jawapan soalan:-

Pengurus Besar
(En.Adib)

Bhg.Pentadbiran Bhg.Pemasaran Bhg. Operasi


( Pn.Jasni ) (En.Adib) (En.Adib)

Kerani
Pentadbiran

Keusahawanan 19 /21
P 3117 / Unit 7 / 20

ii. Jadual Perbelanjaan Bahagian Pentadbiran.

Butir-butir Perbelanjaan Perbelanjaan Lain-lain


Harta Bulanan Perbelanjaan.

Gaji - Pengurus Besar RM1500


- Pengurus Pentadbiran RM1200
- Kerani RM600

KWSP (13%) RM429


Telefon RM200
Peralatan pejabat RM3600
Komputer RM4000

Keusahawanan 20 /21
P 3117 / Unit 7 / 21

FAKTA PENTING :-

Penyataan misi memberi fokus kepada matlamat jangka


panjang yang diinginkan.

Isi kandungan Rancangan Perniagaan terdiri daripada isi


kandungan, ringkasan eksekutif, pengenalan, tujuan,
latar belakang perniagaan, latar belakang pemilik, latar
belakang projek, rancangan organisasi, rancangan
pemasaran, rancangan operasi, rancangan kewangan,
jadual perlaksanaan projek, rumusan dan lampiran.

TAHNIAH !
Anda telah tamat mempelajari Unit 7. Sekarang anda boleh pergi ke unit 8
pula.

Keusahawanan 21 /21