P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 1

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : BAHAN MENTAH

OBJEKTIF:

Objektif Am :
Memahami kaedah-kaedah penilaian stok, tatacara memperakaunkan bahan dan kebaikan dan kelemahan kaedah penilaian stok.

Objektif Khusus :
Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat : 1. Mengira kos bahan yang diisukan dan nilai stok akhir menggunakan kaedah-kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu, Masuk Kemudian Keluar Dahulu dan purata wajaran.

2. Menyediakan catatan perakaunan bagi bahan yang diisukan 3. Menerangkan kebaikan dan kelemahan setiap kaedah penilaian stok.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 2

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

INPUT

4.1 Kaedah-kaedah penilaian stok Apabila bahan diisukan dari stor untuk pengeluaran, maka ia harus dinilaikan atau ditentukan harga. Ini penting kerana ia mempengaruhi kos pengeluaran bagi barangan yang dihasilkan. Masalah timbul dalam perletakan harga bagi bahan yang diisukan. Terdapat beberapa cara untuk menentukan harga bagi bahan yang diisukan. i. Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) Di bawah kaedah ini diandaikan bahawa bahan yang paling awal dibeli akan diisukan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahan dikeluarkan mengikut susunan kronologi. Dengan menggunakan data-data berikut, tunjukkan kaedah merekodkan stok menggunakan kaedah MDKD. Data-data bagi bahan ABC bagi bulan Oktober 2000. Tarikh Penerimaan Harga Belian Per Kilogram RM 4.00 RM 4.50 80 unit 100 unit 90 unit RM 4.80 80 unit Terbitan

1 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober

150 unit 100 unit

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 3

Penyedian akaun lejar stor menggunakan kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu Tarikh Penerimaan Unit Harga JumSeunit lah RM RM 150 100 4.00 4.50 600 450 80 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober Stok Akhir ii. Masuk Kemudian Keluar Dahulu (MKKD) Mengikut kaedah ini bahan yang terbaru akan digunakan atau diterbitkan dahulu. Kaedah ini boleh ditunjukkan seperti berikut : Tarikh 1 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober 90 unit RM 4.80 80 unit Penerimaan 150 unit 100 unit Harga Belian Per Kilogram RM 4.00 RM 4.50 80 unit 100 unit Terbitan 90 4.80 432 70 10 4.50 4.80 363 70 30 4.00 4.50 415 70 90 80 80 4.50 4.80 4.80 4.80 747 384 384 4.00 320 Terbitan Unit Harga JumSeunit lah RM Baki Harga Seunit RM 4.00 4.00 4.50 4.00 4.50 4.50

Unit

Jumlah RM 600 1050 730 315

1 Oktober 5 Oktober

150 150 100 70 100 70

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 4

Berdasarkan maklumat di atas, akaun lejar stor mengikut kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu (MKKD) dapat disediakan : Tarikh Unit Penerimaan Harga JumSeunit lah RM RM 4.00 4.50 600 450 4.50 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober Stok Akhir iii.Purata Wajaran Di bawah kaedah ini harga purata digunakan. Harga purata diperolehi dengan membahagikan jumlah kos dalam stok dari mana bahan yang hendak ditentukan harga diambil dengan jumlah kuantiti bahan dalam stok tersebut. Kaedah ini boleh ditunjukkan seperti berikut : Tarikh 1 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober 90 unit RM 4.80 80 unit Penerimaan 150 unit 100 unit Harga Belian Per Kilogram RM 4.00 RM 4.50 80 unit 100 unit Terbitan 90 4.80 432 80 4.80 384 80 20 80 4.50 4.00 360 410 Unit Terbitan Harga JumSeunit lah RM RM Unit Baki Harga Seunit RM 4.00 4.00 4.50 4.00 4.50 4.00 4.00 4.80 4.00 4.80 4.00 4.80 Jumlah RM 600 1050 690 280 712 328 328

1 Oktober 5 Oktober

150 100

150 150 100 150 20 70 70 90 70 10 70 10

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 5

Berdasarkan maklumat di atas, akaun lejar stor mengikut kaedah Purata Wajaran dapat disediakan : Tarikh Penerimaan Unit Harga JumSeunit lah RM RM 150 100 4.00 4.50 600 450 80 100 90 4.80 432 80 4.54 363 4.20 a 4.20 336 420 Terbitan Unit Harga JumSeunit lah RM RM Baki Harga Seunit RM 4.00 4.00 4.50 4.20 4.20 4.54 b 4.54 4.54

Unit

Jumlah RM 600 1050 714 294 726 363 363

1 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 12 Oktober 20 Oktober 24 Oktober Stok Akhir

150 150 100 170 70 160 80 80

Catatan : Pengiraan Harga Purata a. 150 unit @ RM 4.00 = RM 600 100 unit @ RM 4.50 = RM 450 --------------------Jumlah Unit 250 unit Jumlah Kos RM 1050 ====== ======= Jumlah Kos 1050 Harga purata = --------------= --------Jumlah Unit 250 = RM 4.20 b. 70 unit @ RM 4.20 = RM 294 90 unit @ RM 4.80 = RM 432 --------------------Jumlah Unit 160 unit Jumlah Kos RM 726 ====== ======= Jumlah Kos 726 Harga purata = --------------= --------- = RM 4.54 Jumlah Unit 160

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 6

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

AKTIVITI 4A

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT. Sediakan akaun lejar stor daripada unrusniaga-urusniaga berikut dengan kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu. Januari 1 Menerima 1000 unit pada harga 10 Menerima 260 unit pada harga 20 Menerbitkan sebanyak Feb Mac Mei 4 Menerima 400 unit pada harga 21 Menerima 300 unit pada harga 16 Meneribtkan sebanyak 10 Menerima 500 unit pada harga 25 Menerbitkan sebanyak April 12 Menerbitkan sebanyak menggunakan

RM 1.00 seunit RM 1.05 seunit 700 unit RM 1.15 seunit RM 1.25 seunit 620 unit 240 unit RM 1.10 seunit 380 unit

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 7

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

MAKLUMBALAS 4A

Perhatian!

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4A
4.1 Akaun Lejar Stor menggunakan kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu Tarikh Unit Penerimaan Harga JumSeunit lah RM RM 1.00 1.05 1000 273 260 440 400 1.15 460 1.05 1.00 273 440 Unit Terbitan Harga JumSeunit lah RM RM Unit Baki Harga Seunit RM 1.00 1.00 1.05 1.00 1.00 1.15 Jumlah RM 1000 1000 273 560 560 460

1 Januari 10 Januari 20 Januari 4 Feb

1000 260

1000 1000 260 560 560 400

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 8

21 Feb 16 Mac 12 April 10 Mei 25 Mei Stok Akhir

300

1.25

375 300 320 80 160 1.25 1.15 1.15 1.00 375 368 92 160

560 400 300 560 80 400 400 500 400 120 400 120

1.00 1.15 1.25 1.00 1.15 1.00 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10

560 460 375 560 92 400 400 550 400 132 400 132

500

1.10

550 380 1.10 418

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 9

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

INPUT

4.2 Tatacara memperakaunkan bahan Apabila bahan telah diisukan daripada stor, nota tuntutan bahan hendaklah dihantar ke jabatan kos untuk menentukan harga bagi bahan yang diisukan. Selain dari itu jabatan kos akan membuat catatan ke dalam lejar. Catatan perakaunan bagi bahan yang diisukan ialah : Debit : Akaun Kawalan Kerja Dalam Progres ( Bagi bahan langsung) Atau Akaun Kawalan Overhead (Bagi bahan tidak langsung) Kredit : Akaun Kawalan Lejar Stor. 4.3 Kebaikan dan kelemahan kaedah penilaian stok i. Kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu (MKKD) •  Kebaikan Ia merupakan satu kaedah perletakan kos bahan yang digunakan dalam pengeluaran secara lebih sistematik dan realistik. Ini kerana ia menekankan kepada pemadanan antara kos semasa dengan hasil semasa. Kaedah ini meminimakan keuntungan atau kerugian belum realis dalam stok dalam keadaan harga bahan turun naik. Kaedah ini menghasilkan penyata pendapatan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian dan kedudukan kewangan yang lebih tepat. Ini kerana ia mengaitkan antara kos dan jualan semasa. XXXX

XXXX

 

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 10

•   

Kelemahan Penilaian stok bagi tujuan kunci kira-kira adalah ketinggalan zaman kerana ia mengambarkan harga jangka masa lepas. Penilaian stok tidak menggambarkan harga semasa dan ia tidak begitu berguna dalam konteks semasa. Keuntungan firma boleh dimanupulasi melalui kaedah MKKD dengan membuat pembelian pada masa tertentu. Contohnya pembelian bahan pada masa harga tinggi menyebabkan keuntungan jatuh dan sebaliknya.

ii. Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) Kebaikan      •    Bahan yang dibeli dahulu dijual atau digunakan terlebih dahulu, maka stok yang adalah adalah terdiri daripada stok yang terbaharu. Pihak pengurusan mempunyai kawalan yang sedikit atau tiada langsung kawalan terhadap pemilihan bahan untuk mempengaruhi untung yang direkodkan. Penilaian stok dan penilaian kos barang dikeluarkan adalah konsisten dan realistik. Ia menyediakan asas perbandingan yang tepat bagi tujuan perbandingan di antara firma dalam industri yang sama. Kaedah ini senang difahami dan dikendalikan. Kelemahan Kos pengeluaran semasa akan terkurang catat jika berlaku kenaikan harga bahan yang kerap. Kaedah ini menyebabkan keuntungan terlebih catat terutama semasa inflasi yang tinggi. Ini kerana ia tidak mengambilkira kos penggantian bahan yang digunakan. Kaedah ini hanya sesuai dalam keadaan saiz dan unit kos bahan yang besar dan ia senang dikenalpasti.

iii. Purata Wajaran Kebaikan    Kaedah ini adalah lebih logik dan konsisten kerana ia menyerap kos sewaktu menentukan harga purata bagi bahan yang diisukan. Perubahan harga bahan tidak memberi kesan yang besar ke atas bahan yang diisukan dan stok. Kos bahan yang diisukan dan nilai stok adalah lebih menggambarkan kos sebenar.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 11

Kelemahan   Kaedah ini menjadi sukar digunakan apabila berlaku perubahan harga yang kerap. Harga purata adalah tidak berdasarkan kepada harga sebenar. Oleh yang demikian ia adalah tidak realistik.

Fakta Kunci

Eh kesiannya! Kenapa engkau orang pertama masuk dan keluar orang yang terakhir sekali

Sebab syarikat aku guna sistem MKKD iaitu masuk kemudian keluar dahulu, jadi disebabkan aku masuk dahulu jadi terpaksalah keluar kemudian.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 12

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

AKTIVITI 4B

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

4.3 Senaraikan kebaikan dan kelemahan kaedah penilaian stok di bawah Kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu dan Purata Wajaran.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 13

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

MAKLUMBALAS 4B

Perhatian!

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4B
4.3 Kebaikan dan kelemahan kaedah penilaian stok : i. Kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu (MKKD) •  Kebaikan Ia merupakan satu kaedah perletakan kos bahan yang digunakan dalam pengeluaran secara lebih sistematik dan realistik. Ini kerana ia menekankan kepada pemadanan antara kos semasa dengan hasil semasa. Kaedah ini meminimakan keuntungan atau kerugian belum realis dalam stok dalam keadaan harga bahan turun naik. Kaedah ini menghasilkan penyata pendapatan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian dan kedudukan kewangan yang lebih tepat. Ini kerana ia mengaitkan antara kos dan jualan semasa.

 

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 14

•   

Kelemahan Penilaian stok bagi tujuan kunci kira-kira adalah ketinggalan zaman kerana ia mengambarkan harga jangka masa lepas. Penilaian stok tidak menggambarkan harga semasa dan ia tidak begitu berguna dalam konteks semasa. Keuntungan firma boleh dimanupulasi melalui kaedah MKKD dengan membuat pembelian pada masa tertentu. Contohnya pembelian bahan pada masa harga tinggi menyebabkan keuntungan jatuh dan sebaliknya.

ii. Purata Wajaran Kebaikan    Kaedah ini adalah lebih logik dan konsisten kerana ia menyerap kos sewaktu menentukan harga purata bagi bahan yang diisukan. Perubahan harga bahan tidak memberi kesan yang besar ke atas bahan yang diisukan dan stok. Kos bahan yang diisukan dan nilai stok adalah lebih menggambarkan kos sebenar.

Kelemahan   Kaedah ini menjadi sukar digunakan apabila berlaku perubahan harga yang kerap. Harga purata adalah tidak berdasarkan kepada harga sebenar. Oleh yang demikian ia adalah tidak realistik.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 15

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR PENILAIAN KENDIRI

S

ila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan.

Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba dan selamat berjaya!!! Soalan 4-1 Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu (MKKD), Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) dan purata wajaran. Soalan 4-2 Sediakan akaun kawalan lejar stor berdasarkan maklumat-maklumat berikut menggunakan kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) dan purata wajaran. Januari 1 Penerimaan bahan sebanyak 100 kg pada harga 5 Penerimaan bahan sebanyak 100 kg pada harga 10 Menerbitkan bahan sebanyak 80 kg 15 Penerimaan bahan sebanyak 130 kg pada harga 20 Menerbitkan bahan sebanyak 50 kg 25 Menerbitkan bahan sebanyak 100 kg RM 2.308 per/kg RM 1.00 per/kg RM 1.50 per/kg

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 16 RM 2.50 per/kg

29 Penerimaan bahan sebanyak 150 kg pada harga 30 Menerbitkan bahan sebanyak 125kg.

BAHAN MENTAH DAN ORGANISASI STOR : ORGANISASI STOR

MAKLUMBALAS

Adakah anda telah mencuba dahulu? Jika ‘ya’, sila semak jawapan anda.

Jawapan 4-1 1. Masuk Kemudian Keluar Dadulu (MKKD) Mengikut kaedah ini bahan yang terbaru akan digunakan atau diterbitkan dahulu. 2. Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD) Di bawah kaedah ini diandaikan bahawa bahan yang paling awal dibeli akan diisukan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahan dikeluarkan mengikut susunan kronologi. 3. Purata Wajaran Di bawah kaedah ini harga purata digunakan. Harga purata diperolehi dengan membahagikan jumlah kos dalam stok dari mana bahan yang hendak ditentukan harga diambil dengan jumlah kuantiti bahan dalam stok tersebut.

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 17

Jawapan 4-2 Akaun kawalan lejar stor dengan menggunakan kaedah : 1. Kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu Tarikh Unit Penerimaan Harga JumSeunit lah RM RM 1.00 1.50 100 150 80 130 2.308 300 20 30 70 30 150 2.50 75 100 25 2.308 2.50 231 62.5 1.00 1.50 1.50 2.308 20 45 105 69 1.00 80 Terbitan Harga JumSeunit lah RM RM Baki Harga JumSeunit lah RM RM 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 2.308 1.50 2.308 2.308 2.308 2.50 2.50 2.50 100 100 150 20 150 20 150 300 105 300 231 231 375 312.5 312.5

Unit

Unit

Januari 1 Januari 5 Januari 10 Januari 15 Januari 20 Januari 25 Januari 29 Januari 30 Stok Akhir

100 100

100 100 100 20 100 20 100 130 70 130 100 100 150 125 125

P 3202

P 3202 -

PERAKAUNAN KOS

PER

P 3202 / UNIT 4 / 18

2. Purata Wajaran Tarikh Penerimaan Unit Harga JumSeunit lah RM RM 100 100 1.00 1.50 100 150 80 130 2.308 300 50 100 150 2.50 375 125 2.22 277. 5 1.80 1.80 90 180 1.25 120 Terbitan Unit Harga JumSeunit lah RM RM Baki Harga JumSeunit lah RM RM 1.00 1.25 1.25 1.80 1.80 1.80 2.22 2.22 2.22 100 250 150 450 360 180 555 277.5 277.5

Unit

Januari 1 Januari 5 Januari 10 Januari 15 Januari 20 Januari 25 Januari 29 Januari 30 Stok Akhir

100 200 120 250 200 100 250 125 125