Anda di halaman 1dari 1

Marc Van Gils

Jan Speltincx

Marc Van Gils & Jan Speltincx


Kwaliteitsvol onderwijs bieden gaat niet vanzelf. Meer en meer stellen
we vast dat kinderen, leerlingengroepen, ouders, teamleden, scholen, Handelingsplanning
in het basisonderwijs
gemeenschappen enorm verschillen. Deze verscheidenheid daagt uit
om gericht te zoeken naar een gepast antwoord. Handelingsplanning
werkt hierbij ondersteunend. Het is een effectieve manier om het
onderwijsaanbod weloverwogen af te stemmen op de specifieke on-
derwijsbehoeften van kinderen.

VOORBEREIDINGSFASE
De auteurs staan naast het systematische en cyclische proces stil bij

EVALUATIEFASE
de verschillende niveaus van handelingsplanning die elkaar voortdurend
wederzijds beïnvloeden: het schoolwerkplan, het groepshandelingsplan

DOELENFASE
en het individueel handelingsplan.

UITVOERINGSFASE
Handelingsplanning in het basisonderwijs
De betrokkenheid van leerkrachten, paramedici, psychologisch en pe-

BEPALEN VAN DE BEGINSITUATIE


dagogisch personeel, kinderen en ouders vormen de rode draad in
dit dynamisch proces. Handelingsplanning is immers meer dan steriel
papierwerk. Het is een manier van werken, ingebed in een ontwikke-
lings- en teamgericht klimaat.

Marc Van Gils was actief in het buitengewoon basisonderwijs als leer-
kracht, directeur, pedagogisch adviseur. Hij is gastdocent in banaba-
opleidingen buitengewoon onderwijs, zorgverbreding en remediërend
leren. Jan Speltincx is al jaren actief binnen het Buitengewoon Basis-
onderwijs als leerkracht, interne begeleider, directeur en gastdocent
Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs.