Anda di halaman 1dari 23

c   
 
2 

 
Asean dan
Apec!!!!

Ainil Fatieha bt
Abdul Razak
Farha Ilyana bt
Samsuddin
NorAdilla bt
Mat Isa
›  2
  
4 herujuk kepada sempadan ekonomi negara-
negara di dunia yang semakin runtuh dan
menjadi satu unit yang boleh di hubungkan
dengan cepat,mudah,pantas,dan rapat.
4 Di kenali juga sebagai dunia tanpa sempadan.
4 Globalisasi memberikan kuasa mutlak kepada
kuasa-kuasa pasaran untuk menguasai
ekonomi dunia.
4 ›emajuan dalam segi teknologi komunikasi
maklumat boleh menembusi mana-mana
negara yang mengamalkankonsep pasaran
bebas tanpa had.
4 Negara-negara barat yang diterajui oleh
Amerika Syarikat pada masa kini di kenali
sebagai kawasan pusat pembangunan
kapitalisme yang baru.heliputi negara-negara
G8 seperti:
£ ºritain,›anada,Amerika
Syarikat,Jerman,Perancis,Itali,Rusia dan Jepun.
ð    
4 m  

6Adalah dasar pasaran bebas yang memberikan
peluang kepada sesiapa sahaja termasuk
pemodal-pemodal asing memasuki dan
menguasai pasaran dan ekonomi sesebuah
negara tanpa batas.
6Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi
terbuka dan bebas.
6ºergantung sepenuhnya kepada kuasa-kuasa
pasaran iaitu kuasa permintaan dan penawaran.
2  

4 Dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan
4 Ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara
yang selama ini menghalang aktiviti
perdagangan,pengaliran dan pemilikan
modal,teknologi dan lain-lain.
4 Sebagai contoh penghapusan dasar
perlindungan,subsidi,sekatan takrif,skim
keutamaan dagangan(PTA) dan lain-lain yang
bertentangan dengan tuntutan pasaran bebas.
4 Seprti yang diamalkan di halaysia kini.
›   
   
›esan positif ›esan negatif
Perdagangan bebas Penguasaan ekonomi negara oleh
syarikat multinasional
Perluasan pasaran Ancaman kepada
barangan,perkhidmatan dan produk
tempatan.
henggalakkan persaingan Ancaman kepada industri I›S

Peningkatan kualiti produk ›esukaran mengawal aliran modal


asing
Aliran buruh yang efisyen Penghakisan kedaulatan negara.
(+)henambah keupayaan modal
dalam negara.
4 Industri berteknologi tinggi misalnya memerlukan
modal yang banyak.Arus globalisasi mampu
membawa banyak modal dari luar yang sudah
tentu dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi negara yang menerima kemasukan
pelabur.
4 henyebabkan perkembangan yang pesat industri
yang membangun seterusnya menyediakan
peluang pekerjaan kepada rakyat,meningkatkan
taraf hidup dan memutuskan lingkaran
kemiskinan.
(+)henggalakkan Pemindahan
Teknologi ›epakaran dan R&D
4 Globalisasi menyebabkan kemasukan
teknologi moden dan pemindahan kepakaran
dari negara-negara maju seperti Jepun dan
Jerman dapat di laksanakan.
4 Rakyat dikehendaki untuk mempelajari
kaedah pengendalian teknologi melalui
latihan dan usahasama dalam konteks R&D
tenaga manusia.
(+)Perluasan Pasaran
4 Peluang kepada negara membangun menembusi
pasaran negara maju dengan hak yang sama rata
kerana globalisasi bersifat terbuka,luas dan telus.
4 Negara yang membangun akan memperoleh
keuntungan melalui pengukuhan rangkaian
pasaran,harga barangan yang stabil dsb.
4 hengutamakan pengguna dimana pilihan
sesuatu barangan dibuat oleh pengguna tanpa
melibatkan tekanan atau konkongan daripada
mana-mana pihak.
4 Di Asean konsep ini di praktikkan melalui AFTA.
Õ  

4 Äang atau modal yang besar bergerak secar
bebas dengan menekan satu butang di komputer
sahaja.
4 Dengan jumlah modal antarabangsa yang begitu
besar masuk ke dalam Asia Pasifik maka pasaran
kewangan menjadi lebih mudah ubah.
4 Penarikan modal asing secara mendadak akan
menyebabkan sesebuah negara menjadi
muflis,mengalami kegawatan ekonomi ,bebanan
hutang luar meningkat dan pelbagai masalah lagi.
Õ  
4 ›egawatan ekonmi berpunca dr mainan
spekulator yang menyebabkan kejatuhan nilai
mata wang di pasaran saham.Apabila pasaran
saham jatuh maka pelabur-pelabur akan menarik
semula pelaburan mereka lalu akan
mengakibatkan kerugian yang besar kepada
negara ya terlibat.
4 Di Asia Pasifik,penurunan nilai matawang
berpunca dari Thailand seterusnya menurunkan
mata wang negara jiran serantau.Di panggil
jangkitan asia.
›esan serangan Langkah-langkah
spekulator mengatasi
Negara yang tidak mempunyai henjalankan dasar kewangan
rezab luar menjadi muflis. yang ketat.
Terpaksa menagih simpati dari henaikkan kadar faedah.
negar-negar yang lebih maju.
Rantaian perniagaan menjadi
lemah.
Pelaburan domestik merosot

Permintaan domestik terjejas


Õ  
 


4 Globalisasi menyebabkan hak-hak istimewa seprti
subsidi di tarik balik.Hal ini menyebabkan peningkatan
harga barangan dan mungkin menyebabkan kegawatan
politik.
4 hasalah inflasi turut berlaku menyebabkan
pengurangan dalam pengutipan cukai kerajaan yang
seterusnya mengurangkan sumber kewangan kerajaan.
4 Selain itu,bank-bank yang dimonopoli oleh syarikat
gergasi akan menaikkan kadar pinjaman,mengehadkan
kemudahan kredit dsb.
4 ›esemua ini akan membebankan rakyat yang miskin.
Õ   

4 ›uasa-kuasa luar yang mempunyai


modal,kepakaran dan teknologi yang teguh
akan memonopoli ekonomi sesebuah negara.
4 ›ekayaan ekonomi negara membangun akan
dikuasai malahan lebih teruk lagi apabila
mereka mengeksploitasi tenaga kerja
tempatan dengan upah yang rendah.
4 Hal ini dikenali sebagai penjajahan ekonomi.
ºerkongsi modal
ºerkongsi sumber
alam dan tenaga.
ºerkongsi buruh

›epentingan
ºerkongsi saling
teknologi dan bergantungan
kepakaran.
antara negara.
Saling melengkapi

ºerkongsi pasaran dan


perdagangan Saling menjaga alam
sekitar
R 
 
 
 
 
4 Negara yang tidak mempunyai sumber bahan
mentah terpaksa berkongsi dengan negara lain
yang mempunyai sumber seperti Jepun yang
berkongsi petroleum dengan negara Asia.
4 Singapura bergantung kepada halaysia untuk
mendapatkan sumber air bersih.
4 halaysia bergantung kepada Thailand untuk
bekalan beras.
4 ›eadaan saling bergantung sudah menjadi
kemestian bagi setiap negara.
R  
 
   .
4 Sesebuah negara hanya boleh dimajukan
melalui peningkatan dalam bidang teknologi.
4 Usaha halaysia dalam HITEC bergantung
kepada pemindahan teknologi daripada Jepun
seperti teknologi kawalan mutu dsb.
4 halaysia juga bergantung kepada Amerika
Syarikat dalam teknologi IT seperti hSC yang
berkonsepkan lembah silikon di AS.
R    
4 ›esan positif yang dapat dinikmati ialah
pertambahan permintaan dan kuasa membeli
pengguna.
4 ºarangan dari Asia boleh dipasarkan di negara
Eropah dan begitu juga sebaliknya.
4 Perdagangan antara negara juga boleh
dinaikkan.
R 

4 ›ekurangan modal akan ditampung oleh
negara lain melalui konsep kaedah pelaburan
bersama atau pelaburan silang.
R 
4 ›ekurangan buruh dan tenaga pakar boleh
ditampung oleh negara lain seperti halaysia
yang bergantung kepada tenaga buruh dari
Indonesia.
ÿiri-ciri saling
bergantungan Malaysia
dengan negara lain.

sumber teknologi pasaran

ºuruh dan
modal
kepakaran
Dorongan untuk sama-sama Menggalakkan
cekap seperti negara maju. penyertaan
dalam ekonmi
Penyertaan dunia.
›ecekapan dalam
ekonomi ekonomi

Sebab-sebab negara
perlu berkerjasama.

Daya saing Pengkhususan

ºersaing Penkhususan dalam


dengan negara bidang ekonomi..
lain yang lebih
maju.
›   
 
4 hengurangkan kesan negatif globalisasi
ekonomi dunia.
4 Ada pasaran bersama.
4 heningkatkan daya saing serantau.
4 henjaga kepentingan bersama serantau.
4 ›eperluan guna tenaga buruh.