Anda di halaman 1dari 4

LOVOVERSIGT - generel

AL:
§10
§11 - stk. 1 = forlods udtagelse af personlige ejendele og ting til børnenes brug
§12 - Ægtefællens fortrinsret til udtagelse indenfor arvebeløbsgrænse, fællesejedel
§13 – Ægtefællens fortrinsret til udtagelse indenfor arvebeløbsgrænse, særejedel
§14 – Undtagelse fra §§12 og13 v. testamente
§90 – man kan frit testere over en genstand i sit (fuldstændige) særeje.
§91 – Testation over Æ's egen del af fællesboet med indskrænkninger i stk. 2 nr. 1-4

BL:
§1 - Fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden som far til barnet. [...]
§2 – Omsorgs- og ansvarserklæring
§3 – Anerkendelse af faderskab før fødsel
§5 - Er faderskab registreret eller anerkendt ved statsamtet, kan sag inden seks måneder efter
barnets fødsel rejses af moderen, faderen eller barnets værge.
§6 – Søgsmålsret for mulig fader
§7 - Er faderskab ikke registreret efter §§ 1-3, og er der ikke rejst sag af andre, rejser statsamtet sag,
jf. dog stk. 2.
§8 - Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være barnets far, jf. dog stk. 2.
§9 – Stk. 1, nr. 1-5 = Hvem kan være parter i en faderskabssag
§11 - Statsamtet opfordrer moderen og de mænd, som er parter i sagen, til at medvirke ved
retsgenetiske undersøgelser, hvis det kan have betydning for sagen
§12 - Statsamtet kan bestemme, at en mand, der utvivlsomt ikke er barnets far, skal udtræde af
sagen. - Faderskabsindeks udelukker på bg. af retsgenetisk undersøgelse med 99,99% sikkerhed
manden som fader.
§13 – Hvornår statsforvaltningen sender sagen til retten
§14 – Anerkendelse af faderskab til statsforvaltningen
§15 - Sag kan kun indbringes for retten af statsamtet (jf. dog §13 stk. 1, nr. 1)
§16 - Moderen har pligt til at møde i retten og afgive forklaring om, hvem der er eller kan være
barnets far. Vidnepligtsreglen jf. RPL §178 gælder, sanktionen for udeblivelse er bøde.
§18 – Rettens kompetence til at kræve retsgenetisk undersøgelse.
§20 – kan en fader ikke identificeres, afgøres sagen ved bevisernes vægt

FOL:
§1 - Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.
§6 – Stk. 1 = Forældremyndighed som gift par er fælles.
§7 – Stk. 1 = Omsorgs- og ansvarserklæring, Stk. 4 = Forældremyndighed som ugift par er
moderens
§22 – Alternativt samvær

FOLKETINGSVALGLOVEN:
§1 – Valgret, samme krav som i GRL §29, stk. 1, 1. pkt.
§2 – Udvidelser af bestemmelserne om krav til bopæl i riget jf. GRL §29, stk. 1, 1. pkt.
§5 - Ingen kan indvælges til FT mod sin vilje. Praksis vil vide, at et medlem selv kan nedlægge sit
mandat.

FSKL:
§68 – Ligedeling ved skilsmisse og separation
§68a – Forlods udtagelse af ejendele til personlig brug (så vidt deres værdi ikke er i misforhold)
§70a – stk. 1 = vurdering af genstande, stk. 2 = Den krydsende udtagelsesret
§70b – Udlæg efter vurdering kan overstige bosloddens værdi mod tilsvar af forskellen. Skifteretten
kan bestemme afdrag → anden ægtefælle.

GRL (Statsminiztl som leder i §§ 14, 15, 18, 32, 38, 39 og 42) :
Kapitel I
§1 - ”Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.”
§2 - ”Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. [...]” → Denne formulering har ingen
selvstændig forfatningsretlig betydning!
§3 – Magtens tre-deling. Stk. 2 = ”udøvende magt hos kongen” betyder: ”regeringen har en
almindelig kompetence med hensyn til offentlig administration”.
Kapitel II
§6 – Kongen skal være Luthers-Katolsk, men ikke nødvendigvis medlem af Folkekirken!
Kapitel III
§§12, 13, 14 – hhv. Kongen udøver magten gennem ministrene, Kongen er ansvarsfri, Kongen og
en minister skal underskrive love før de har gyldighed. (i §13 ligger ligeledes at kongen ikke kan
handle politisk uden ministersamtykke v. underskrift - §14 ligeledes kongen udnævner ministrene v.
kontrasignatur af statsministeren, og bestemmer deres funktion - ressortfordelingen)
§15 – Mistillid og statsministerens ledende stilling. Stk. 2 = negativ parlamentarisme.
VIGTIGT: Regeringen må bøje sig for et flertal i Folketinget, derfor kan et kabinetsspørgsmål efter
Stk. 2, 1. pkt. kun føre til nyvalg én gang.
§16 – Ministre og embedsmænd er ansvarlige overfor rigsdomstolen i sager om deres
embedsførelse – sag anlægges af kongen eller parlamentet (se i øvrigt §§59 og 60)
§17 - Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde
medmindre §§8 el. 9 gør sig gældende. Stk. 2 = alle love og regeringsforanstaltninger forhandles i
Statsrådet. Har ikke længere reel forfatningsretlig betydning.
§19 – Kongen handler på medborgernes vegne i mellemfolkelige sammenhænge.
§21 – Regeringsprærogativ vdr. fremsættelse af lovforslag (også kaldet initiativret)
Kapitel IV
§29 – Stk. 1, 1. pkt. = Valgretsreglerne
§30 – Stk. 1 = Valgbarhedsreglerne
§31 – Stk. 1 = Lige, almindelige, hemmelige valg. Stk. 2 = Valgloven bestemmer nærmere.
Stk. 3 = Ved den stedlige mandatfordeling skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og
befolkningstæthed – dvs. fravigelse fra en matematisk fordeling på x/179. Smh. med
grundlovsgivende forsamlings tidligere, strengere regler.
§32 – Stk. 2 = Statsministeren kan udskrive nyvalg (”våben” mod FTs §15)
§33 – Folketinget afgør gyldigheden af sine medlemmers valg og valgbarhed (smh. §30)
Kapitel V
§35 – Folketinget træder sammen kl. 12 den 12. søgnedag efter valgdagen medmindre det
sammenkaldes af regeringen. Stk. 2 = Straks efter sættes FT ved valg af formand og næstformand.
§41 – Stk. 4 = Diskontinuitetsprincippet
§48 – Folketinget bestemmer sin forretningsordnen.
§50 – FT kan kun træffe beslutninger når mindst 50% er til stede til at stemme
§53 – Spørgsmål til en minister ”æske ministrenes forklaring”
§55 - Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af
folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.
§ 56 - Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift
af deres vælgere.
§ 57 - Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af
nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets
medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.
Kapitel VI
§59 – stk. 1 = Rigsrettens sammensætning – 15 højesteretsdommere og 15 folketingsvalgte
medlemmer for en periode af 6 år (se i øvrigt §§16 og 60)
§60 – Stk. 1 = gentagelse af indholdet af §16
§63 – Øvrighedsmyndigheders prøvelse ved domstolene. ”Ø” = Udøvende magt der har beføjelse til
at optræde befalende over for borgerne. Løst begreb.

LL:
§75 – Man kan overtage en lejlighed ved partners død (på samme betingelser)
§77 – Social beskyttelsesregel, hvem får lejligheden

MINISTERANSVARLIGHEDSLOVEN (hvor loven ikke ”rækker” vurderes konkret fra sag-


sag):
§1 – Ministerens ansvar for sin embedsførelse
§2 – Straffeloven finder almindelig anvendelse (herunder straffelovens §23 om medvirken)
§3 – En minister er (med)ansvarlig for en underordnet embedsmands forbrydelser når
1)Han var bekendt med handlingen og ikke (for)hindrede den 2) den underordnede var redskab for
udførelsen af noget ulovligt for hvilket ministeren er ansvarlig 3) ministeren har fremmet
handlingen ved manglende opsyn. Der gælder ikke objektivt ansvar for underordnedes strafbare
handlinger.
§4 – Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler enhver minister, der har
medunderskrevet eller på anden måde medvirket til beslutningens tilblivelse.
§5 – Stk. 1 = Minister straffes hvis: han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter,
der påhviler ham efter GRL, lovgivningen i øvrigt eller efter stillingens beskaffenhed. Stk. 2 = Stk.
1 finder anvendelse hvor ministeren har givet vildledende oplysninger eller under folketingets
behandling af en sag har fortiet oplysninger der er af væsentlig betydning for FT bedømmelse af
sagen.
§9 – Ministerens erstatningsansvar (de almindelige offentligretlige erstatningsansvar)

RVL: Kan ikke fraviges ved aftale uden hjemmel i lov, nærmere bestemt sikker hjemmel i §28
§2 – Forsørgerpligt og forsørgerret
§15 – Fælleseje med mindre andet er bestemt
§16 – Særråde og ligedeling/ligestilling
§18 – social beskyttelsregel – samtykkeregel – Ejendom mv.
§19 – social beskyttelsesregel – samtykkeregel – Indbo, løsøre mv.
§23 – stk. 1 = vederlag ved misbrug af rådighed, stk. 2 og 3 = vederlagskrav ved forbedring af
fælleseje m. særejemidler (også gældsnedsættelse m. fællesejemidler). Stk. 4 = stk. 2 gælder ikke
pensionsrettigheder.
§24 -
§25 - Særhæfte
§28 – Ægtepagter (særeje – se særskilte noter), stk. 3 = Surrogationsprincippet
§29 -
§30 – Gaver mellem forlovede, stk. 2 = Ikke overdrage fremtidige erhvervelser uden vederlag
§38 – Bosondring (ophævelse af formuefællesskab pga. en ”ogginok-partner”)

TRONFØLGELOVEN:
§2 – 1. pkt. ældre forud for yngre, 2. pkt. linealprincippet børn træder i forældrenes sted.

VALGLOVEN:

VÆRGEMÅLSLOVEN:
§6 – Fratagelse af retlig handleevne
ÆL:
§6 – Man må ikke gifte sig med forældre eller søskende
§9 – Man må ikke være gift med to samtidig
§23 - §§6 og 9 tilfælde omstødes ved dom
§56 – Kompensationsregel – i særlige tilfælde – kan retten bestemme at den ene ægtefælle skal
tillægge den anden et beløb som sikkerhed mod en urimelig dårlig stilling efter skiftet. Må ikke
sammenlignes med ligestillingsreglen i RVL §16. Gælder ikke ved dødsfald.