Anda di halaman 1dari 18

cc 

c  
 @ @

Tatabahasa dapat ditakrifkan sebagai himpunan peraturan umum struktur

bahasa yang merangkumi bidang morfologi dan sintaksis. Tatabahasa mempunyai

konsep dan hukum yang perlu dipatuhi oleh penulis atau penutur dalam memastikan

penggunaan bahasa yang betul dan tepat. Kertas kerja ini mengkaji tentnag aspek

penggunaan tatabahasa oleh media jelata sama ada teratur ketika mengungkapkan

sesuatu konsep, proses, sifat atau ciri di dalam konteks intelektual.

Perbincangan kertas ini akan berpusar pada kesalahan tatabahasa Melayu

dengan melihat aspek-aspek morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah kata yang

berasal dari Ô ÔÔ yang Ô


 ÔÔ Ô  

 Ini bermakna unit-unit tatabahasa yag menjadi unsure perkataan itulah

yang dinamakan morfem.

Dengan kata lain morfem ialah unit bahasa yang terkecil, dan dapat

melaksanakan tugas tatabahasa berfungsi gramatis, manakala sintaksis itu pula

ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. Ini bermakna,

konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan h ukum.

Kedua-dua bidang inilah yang biasanya dikaji oleh pelbagai jenis tatabahasa .

 

cc 
c  
 


@ 
 

Untuk mengenalpasti bentuk kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh

media massa pada masa kini mengikut hukum tatabahasa yang betul dar i sudut

morfologi dan sintaksis. Membetulkan kesilapan dan kesalahan tatabahasa.

@  

Kajian terhadap kesalahan tatabahasa ini dijalankan dengan cara membaca

bahan bacaan dan mengenalpasti kesalahan yang terdapat dalam bahan bacaan

tersebut, kesilapan yang telah dikenal pasti di kaji aspek kesalahannya, kemudian

pembetulan akan dilakukan bagi me mperbetul kesilapan tersebut. Dalam kajian

yang dijalankan ini, saya memilih sebuah majalah nombor satu Malaysia iaitu

majalah Mastika sebagai bahan kajian. Mastika merupakan bahan bacaan yang

popular di kalangan pembaca kerana kisah yang di tulis adalah m emaparkan

tentang isu semasa, kisah teladan, sejarah dan juga pengetahuan am.

Namun begitu dari sudut ketepatan nahu dan tatabaha sa, penulis adakalanya

melakukan beberapa kesilapan. Kajian yang dilakuka n ini dapat mengenal pasti jenis

kesalahan bahasa yang dilakukan oleh penulis. Artikel yang dikaji bertajuk ³ Ini amal

jariah untuk saham akhirat´ ditulis oleh wartawan Khairul Anwar Yusop.

 

cc 
c  
 

@ 
 

Rkop kajian ini mencakupi penggunaan bahasa dari beberapa aspek seperti

morfologi, sintaksis, dan pembentukan kata dalam ilmu tatabahasa melayu. Huraian

dilakukan tentang morfem terikat dan morfem bebas. Kesalahan dalam ayat

dikenalpasati dan faktor-faktor yang menjadikan ayat tersebut salah dari segi

tatabahasa.

@ 

Perkataan tatabahasa a tau nahu adalah terjemahan daripada perkataan kata

µgrammar¶. Perkataan grammar berasal daripada kata Greek, yang bermaksud µsatu

seni bacaan dan penulisan¶. Kemudian perkataan ini digunakan sebagai istilah

umum untuk kajian dan pemerian bahasa.

Abdullah Hassan (1993:1) mendefinisikan tatabahasa sebagai satu kumpulan

petua bagi membentuk perkataan, frasa, klausa, dan ayat manakala Arbak Othman

(1981:1)pula menyatakan ciri-ciri bahasa melayuyang teratur dan kemas dipanggil

oleh ahli-ahli bahasa sebagai system yang berperaturan. Peraturan-peraturan

system pengucapan itulah yang di fahamkan sebagai tatabahasa.

 

cc 
c  
 


 
  

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur,

bentuk dan penggolongan kata. ( Nik Rafiah Karim, Tatabahasa Dewan Edisi ketiga )

Morfologi mengkaji bidang ilmu bahasa yang berkaitan struktur, bentuk dan

penggolong kata.

Rtruktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang

menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa

sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan

dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan

berdasarkan keserupaan bentuk dan la tar fungsi dengan anggota lain dalam

golongan yang sama.

Morfem bebas ialah morfem yang boleh wujud dengan sendiri. Retiap

perkataan yang wujud mempunyai satu morfem atau lebih, contohnya kata 

terdiri daripada satu morfem, namun kata ! terdiri daripada dua morfem, kata

" # terdiri dari tiga jenis morfem. Morfem terikat ialah morfem yang wujud

bersama-sama morfem lain seperti kata ! Kesimpulannya, proses

pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut

peraturan sistem morfologi bahasa itu.

 

cc 
c  
 


Morfem terikat/imbuhan boleh dibahagi seperti berikut:

X $ - Ditambah pada bahagian depan kata dasar. Misalnya Ô Ô

Ô 
.

X %&#! -Ditambah pada bahagian belakang kata dasar. Misalnya bisikan,

bualan.

X #'#( -Diselit di antara unsur unsur kata dasar. Misalnya ›


 (tapak),

keruping.

X (#) -Ditambahkan serentak pada awalan da n akhiran kata dasar. Misalnya

imbuhan

per.......an, laut.....an,

*!+ "
' *!+ ") !#%),#"-&

Dapat berdiri sendiri, misalnya: Bentuk imbuhan, misalnya:

Ô Ô› 
  Ô Ô  

Tidak mempunyai makna tetapi

mempunyai fungsi tatabahasa atau


Mempunyai maksud sendiri.
nahu. Boleh mengubah makna sesuatu

kata dan seterusnya makna ayat.

 

cc 
c  
 


 @ "-&$ 

Imbuhan merupakan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk -

bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan merangkumi

bentuk-bentuk berikut awalan, akhiran, sisipan, apitan morfem kosong dan bentuk

fleksi. Berdasarkan ayat yang dipetik daripada artikel yang terdapat di dalam

majalah mastika, di dapati tidak meletakkan kata imbuhan men dan mem pada kata

kerja. Berdasarkan artikel yang dikaji hanya terdapat satu kesalaha n imbuhan yang

telah dikenal pasti. Ayat tersebut adalah seperti berikut.

 Kak Pah perlu memberitahu kerana Kak Pah hendak ^

& dana untuk anak-anak tahfiz ini.

 Kak Pah perlu memberitahu kerana Kak Pah hendak


)- Ô^ dana untuk ÔÔ anak-anak tahfiz ini.

 .)

Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud

yang sama. Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa

yang sentiasa hidup serta menarik. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan

akan timbul rasa jemu pada pembaca. Oleh sebab itu, sasterawan dan penulis yang

baik selalu menggunakan jenis -jenis ayat yang lain, sesuai dengan keperluan.

 

cc 
c  
 


Jenis-jenis ayat bahasa Melayu dapat digolongkan kepada empat ragam:

a- Ayat Penyata

b- Ayat Tanya

c- Ayat Perintah

d- Ayat Reruan

 @.) .)

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat penyataan. Ayat

penyata mempunyai tujuan menyatakan atau member keterangan tentang sesuatu

hal. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan.

Ayat penyata yang Kak Pah percaya yang Kak Pah lakukan ini merupakan

salah saham akhirat

Ayat penyata yang Kak Pah percaya  yang Kak Pah lakukan ini

betul merupakan saham akhirat.

Ulasan kesalahan :

Kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut ialah penggunaan kata Tanya µapa¶

pada ayat penyata. Kata Tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata.

 

cc 
c  
  .) .

Ayat Tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal.

Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat Tanya

digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya

dengan unsur tanya.

Ralah R mereka untuk menghukum?

Betul R mereka untuk menghukum?

Ulasan kesalahan :

Kesalahan ayat tanya tersebut berlaku kerana tidak meletakkan partikel µkah¶ pada

unsur yang dikedepankan.

 .) !#)& 

Ayat perintah ialah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu

tindakan. Perintah juga ditujukan ke pada orang kedua dengan menggunakan kata

ganti nama kedua seperti awak, kamu engkau, dan sebagainya. Ayat perintah boleh

dibahagikan kepada empat jeni s ayat berikut iaitu

 

cc 
c  
 


a- Ayat suruhan

b- Ayat larangan

c- Ayat silaan

d- Ayat permintaan.

Berdasarkan artikel yang saya pilih , terdapat beberapa ayat yang menunjukkan

penggunaan Ayat Perintah.

Ayat Jadi, marilah kita sama-sama berkongsi pahala tersebut dengan

permintaan membantu mereka.

Ayat Kak Pah mahu lebih ramai pendakwah yan g boleh bantu sebarkan

permintaan dakwah guna cara psikologi.

Ayat Ya Allah, Berilah Kak Pah rasa bagaimana sakitnya melahirkan anak.

permintaan

 .) !- 

Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan

untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan, seperti takut, marah, takjub,

geram, sakit dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam ulisan dengan

katab seru ( ! )

Berdasarkan artikel yang saya pilih , terdapat hanya satu ayat yang menunjukkan

penggunaan Ayat Reruan.

 

cc 
c  
 


³ Inilah anak yang Kak Pah kandungkan selama Rembilan bulan. Beginilah jadinya! ¶

 
  

 Bidang sintaksis lebih tertumpu pada pembentukan ayat dan rangkai kata.

Ahli- ahli linguistik Rtruktural menumpukan perhatian kepada perkembangan unsur -

unsur dalam ayat. Resuatu ayat dianalisis dengan membahagikannya kepada

konstituen itu dikaitkan pula dengan konstituen yang lebih besar. C ara pembahagian

ini dikenali sebagai konsitituen terdekat. Contohnya:

#  !"# * /#(/0

Relain itu ayat juga dianggap sebagai satu ujaran yang mengandungi idea yang

lengkap, mempunyai intonasi tertentu dan dibentuk berdasarkan pola-pola ayat

asas(kernel sentence). Asmah Hj Omar (1968) membahagikan pola ayat asas ini

kepada tujuh. Pembahagian pola -pola asas ini adalah berdasarkan strukturalnya.

Kesalahan pembentukan kata telah dikenalpasti ialah dari segi

a- Penggunaan kata

b- Pembentukan kata

c- Frasa

d- Rtruktur ayat

 

cc 
c  
 


 @ 00-%)

Kesalahan dari segi penggunaan kata iaitu penggunaan kata ganti diri, kata

bilangan, penjodoh bilangan,kata sendi, kata kerja tak transitif, kata kerja transitif,

kata Tanya dan kata hubung. Berdasarkan artikel ³Ini amal jariah untuk saham

akhirat ³ yang telah saya kaji, terdapat banyak kesalahan penggunaan kata

terutamanya kata sendi dan kata hubung yang digunakan.

Ayat pertama

Ralah º bila Allah anugerahkan seorang anak yang cintakan agama,

Kak Pah rasa ia lebih bermakna.

Betul Allah anugerahkan seorang anak yang cintakan agama,

Kak Pah rasa ia lebih bermakna.

Ayat kedua

Ralah Pada Kak Pah , ini amalan Kak Pah, ini tanggungjawab kak Pah

 Allah.

Betul Pada Kak Pah , ini amalan Kak Pah, ini tanggungjawab kak Pah

 Allah.

 

cc 
c  
 


Ulasan kesalahan :

Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat

tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Kata

hubung µdan¶ sama sekali tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Ayat kedua

pula menunjukkan penggunaan kata µpada¶ dan µkepada¶. Kata µpada¶ digunakan

tidak tepat kerana kata µpada¶ adalah merujuk tempat, masa.

Ê " )-%%)

Pembentukan kata melibatkan pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan yang

terdapat dalam ayat. Imbuhan dapat mengubah bentuk, tugas, makna dan sesuatu

kata. Kesalahan dari segi pengimbuhan berlaku jika tidak mengetahui aspek-aspek

imbuhan, tugas dan maknanya.

Ralah Kak Pah masih ingat masa  Aliff ...........

...........

Betul Kak Pah masih ingat masa Ô  Aliff ........

.......

 

cc 
c  
 


Ê Ê!'

Ê Ê !'"

Frasa nama merupakan kata nama atau sekumpulan kata yang kata utamanya kata

nama. Frasa nama dapat berutgas sebagai subjek, objek atau predikat dalam ayat.

Kesalahan umum yang biasanya yang berlaku pada dua aspek iaitu

a-bentuk jamak

b-hukum DM

 !'/ %)#+

Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam

ayat. Frasa adjektif dalam ayat boleh disertakan dengan kata penguat . Contohnya

agak besar, paling hebat, indah nian,dan sebagainya.

Frasa Adjektif yang Rekarang Kak Pah adalah ibu yang sangat , Alif

salah bercakap bahasa arab dengan fasih dan lancar.

Frasa Adjektif yang Rekarang Kak Pah adalah ibu yang sangat kerana

betul Alif boleh bercakap bahasa arab dengan fasih dan lancar.

 

cc 
c  
 


Ulasan kesalahan:

Kata penguat
 tidak perlu diletakkan pada ayat tersebut kerana predikat

 sudah ditunjukkan sebagai penerang. Penulis meletakkan imbuhan

pada ayat yang telah mempunyai kata penguat. Perkataan sangat sudah membawa

maksud yang kuat tentang kata yang diterangkan. Oleh itu apabila kata adjektif yang

berawalan ber digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak lagi diperlukan.

Ê Ê !'% ! % !'#)#+ 

Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat b ertugas sebagai predikat ayat

tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai

kata kerja utamanya. Contohnya kata kerja yang berapitan ber....kan tidak boleh

disertai kata sendi kerana akhiran ±kan telah mewakili kata sendi dengan, atau,

pada atau tentang.

salah R


 bersiap, Aliff biasanya akan terus pergi ke

masjid.

Betul R
 bersiap Aliff biasanya akan terus pergi ke masjid

Atau

R
bersiap, Aliff biasanya akan terus pergi ke masjid

 

cc 
c  
 


Ulasan kesalahan:

Frasa kerja Tak Transitifdan

 digunakan pada keadaan yang sama.

Ralah satu Frasa kerja Tak Transitif tersebut harus digugurkan supaya tidak

membawa maksud yang bertindan.

Ê )!-%)-!.)

Mengenalpasti ayat tergantung dan kesalahan dari segi perbendaharaan kata. Ayat

terdiri daripada subjek dan predikat. Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjeknya

atau predikat bukan lah ayat. Contoh ujaran yang tidak ada subjek ialah µDiseluruh

dunia mengalami kemelesetan ekonomi¶

Ralah Kak Pah bergiat dalam bidang nyanyian.

Betul Kak Pah bergiat  dalam bidang nyanyian

Ulasan kesalahan:

Rtruktur ayat tidak lengkap menjadikan sesuatu ayat tersebut tidak dapat di

sampaikan maknanya. Kesalahan yang terdapat pada ayat di atas ialahayat tersebut

tidak mempunyai subjek. Kehadiran subjek µbergiat aktif¶ telah melengkap kan ayat

tersebut sebagai subjek dan dalam bidang nyanyian sebagai predikat.

 

cc 
c  
  

 @ '#"(-

Daripada perbincangan di atas kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini i alah

pengetahuan ilmu tatabahasa oleh penulis dan penutur bahasa melayu sangat

penting. Kesalahan tatabahasa diambil mudah oleh segelintir pihak dan tiada

penguatkuasaan dan pemantauan dan akta yang mensabitkan kesalahan

tatabahasa ini menyebabkan kesalahan ini terus berlaku terutamanya di peringkat

pentadbiran negara dan media jelata.

 1/0

DBP perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur kesilapan yang dilakukan

oleh peslaah bahasa, manakala pihak berwajib juga harus merujuk dengan pakar

dan guru bahasa sebelum menggunkan satu istilah yang baru suapaya ia tidak

terpesong dari tatabahasa melayu.

 

cc 
c  
 


##*0!+#

Asmah Haji Omar. (1993). Y 


 › . Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Asraf dan Riti Aminah (2009 ) Bahasa Malaysia, Bangi. Rasbadi Rdn Bhd.

Analisis Kesalahan Bahasa Melayu http://bmstpm.blogspot.com/2007/05/analisis -


kesalahan-bahasa.html

Azhar Ralleh 2010 ³Morfologi bahasa Melay u´ http://witra.blogspot.com/2009/01/sk -

taman-bukit-mewah.html

John Jensen 1995 ³ Morfologi struktur kata dalam nahu generative ³ Dewan Bahasa

dan pustaka.

³Kesalahan Umum Bahasa Melayu´http://c.1asphost.com/kelas/latih/betul.htm

³Kesalahan Bahasa Malaysia´ http://bmalaysia.wordpress.com/

Liow Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994 ) Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur

Fajar bakti

³Morfologi bahasa Melayu 2009 ³

http://ms.wikipedia.org/wiki/Tatabahasa_bahasa_Melayu .

³Perihal imbuhan meN´ 2007 http://mindabahasa.wordpress.com

 

cc 
c  
 


³ Pusat Rujukan Melayu¶´http://prpm.dbp.gov.my/Rearch.aspx?k=hukum&d=10