CARA MENULIS RUJUKAN : MENGGUNAKAN SISTEM AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) BUKU Ahmad Mahzan Ayob.(1983).

Kaedah penyelidikan sosio-ekonomi ± satu Bahasa dan Pustaka Campbell, N.A; Reece, J.B & Simon, E.J.(2004). Essential biology (2nd. Edition). San Francisco : Pearson Education Inc Kementerian Pendidikan Malaysia.(1990). Falsafah pendidikan negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mok Song Sang.(1991). Pedagogi 2. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Pullias, E.V & Young, J.D.(Terjemahan).(1982). Guru adalah segala-galanya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Roberston, E.(Penyunting).(1988). Teaching and related activities. Dalam Micheal J. Dunkin, The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press Kamus Dewan.(2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan

TESIS /DISERTASI Mohamad Sani Ibrahim.(1992). Satu penilaian terhadap pendidikan guru dalam perkhidmatan di Malaysia dan implikasinya untuk masa depan. Tesis Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia (Tidak diterbitkan)

DAI

Nor Azlan.(1987). The Malaysian mathematics program: a case study of the difference between design intention and clasaroom implementation. Dissertation Abstracts International 48.08. 1966 A

JURNAL

Jamaluddin Otok.(1986). Meningkatkan penggunaan media pendidikan di sekolah. Jurnal Perkhidmatan Sebaran Pendidikan 14 : 7-8 Fox, G.(1981). Purpose as context for evaluting inservice program. Journal of Research and Development in Education 14 (2) : 34-45

KERTAS KERJA SEMINAR Fatimah Hamidon.(1986). Teaching ± its role in human development. Seminar on higher education a revealation. International Islamic University Malaysia, 4-5 January

Wan Mohd. TIDAK PERLU DIASINGKAN BAHAN SUMBER RUJUKAN BUKU. 5. 8. Pilihan raya Malaysia ke-11. essentialbiology. 21 November : 9 Berita Minggu. Zahid Noordin. 4. Universiti Kebangsaan Malaysia. 7.com. 2. 3 ± 5 Jun INTERNET http:// www . SUSUN IKUT ABJAD TIADA SEBARANG GELARAN NAMA BUKU / JURNAL/DAI BOLEH DIGARIS/ITALIC/BOLD NAMA TESIS DAN KERTAS KERJA SEMINAR TIDAK DIGARIS / ITALIC GUNAKAN SATU SISTEM SAJA (APA. 8 Sept. JARAK ANTARA BARIS IALAH 1 SPACING. 9. KOMA. DAI & AKHBAR 11. GAYA UKM) BARIS KEDUA DAN SETERUSNYA DITULIS PADA DIGIT /AKSARA KEENAM PASTIKAN FORMAT BETUL (NOKTAH. Rahman Ab.(1988). . Seminar Pendidikan Persidangan Pemuda UMNO.5 SPACING 12. Reformasi pendidikan : keperluan dan matlamat. Galakkan guru gunakan teknologi pendidikan. 3. JURNAL. TESIS. JARAK ANTARA SUMBER RUJUKAN IALAH 1. Berita Harian. TITIK DUA BERTINDIH & KURUNGAN) TULISKAN SEMUA NAMA PENGARANG TIDAK ADA NOMBOR 10.(2004). KERTAS SEMINAR. 2 Mac PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MENULIS RUJUKAN 1.(1989). 6.2009 AKHBAR Ab. Rashid.