¸øb " : æerjuøoqøo møkqøt *empøtøo meoqembøtikøo _eøøutøtøo ¸øoqøø

71 Per|uunqun MenqembuIikun keduuIutun keduh
ţ Latar belakang tokoh
i. altan Ahmad 1a[addin
ll lbuntu oleh 1unku Abdulluh, 1unku ludln, 1unku Long, 1unku Muhummud Suut, 1ok Mo Rls
dun Selkh Abdul ludlr
Ť aktor per[aangan membebaskan kedah durlpudu penjujuhun Slum pudu tuhun ţ#Ťţ
ť eristiwa penentangan
l ţ#Ťť ~ 1anka Abdallah menyerung melulul Seberung Perul tetupl gagal 8rltlsh membuntu
Slum
ll ţ#ťţ ~ 1anka kadin menyerung Slum durl Meluku jugu gagal 8rltlsh membuntu Slum
lll ţ#ť# ~ altan Ahmad 1a[addin meruncung menyerung durl 8ruus, Peruk tetupl dapat dikesan
8rltlsh
lv ţ#ť# ~ 1anka Mahammad aad serung durl Meluku jugu gugul Slum dlbuntu oleh 8rltlsh
Ŧ kesan
l ţ#ŦŤ ~ 1anka Daei dlhuntur ke 8ungkok untuk beranding bugl mengembullkun tukhtu leduh
ll lluyuh erlis, etal dun kabang asa diasingkan dari kedah.
7Z DoI Suid PuhIuwun Nuninq
ţ Latar belakang tokoh
l lplmpln oleh Penghulu Nunlng, lultu Dol aid.
ll Pusut pentudblrun Nunlng terletuk dl 1aboh
Ť aktor per[aangan
l 8rltlsh mendukwu aning sebagai [a[ahan Melaka.
ll ukul sebunyuk sata per sepalah durlpudu husll keluurun pertunlun dlkenukun
lll Menghulung ol Suld berblcuru kes [enayah
ť eristiwa penentangan
l ţŧ 1alai ţ#ťţ - 8rltlsh menyerung dengun ţŧŢ sepol yung dlketuul oleh kapten Wyllie
ll Dol aid menung kerunu dlbuntu oleh tenteru Serl Menuntl, Sungul Ujong, 'ohol dun Muur
dengun dengun menggunukun tuktlk gerllu
lll erangan kedaa 8ritish (ţ#ťŤ dlketuul oleh kolonel Berbert pudu bulun Muc dengun
buntuun Yumtuun Mudu Ruju All durl Rembuu
iv. Pusut pentudblrun Nunlng dlbukur,Dol aid berandar ke Serl Mununtl, dun ukhlrnyu
menyerah diri.
Ŧ kesan
l ol Suld dlberl pencen dun ramah di Melaka
ll 8rltlsh menguluml keragian sebunyuk ŖţŢŢ ţŢŢ puun sterllng
lll aning disatakan dengan Melaka
73 Rentup Wiru Suruwuk: Aqi Idup Aqi NqeIubun
ţ. Latar belakang tokoh
i. ama sebenar luluh Libaa Rentup bernuksud penggoncang dania
ll lgelur jugu a[a Darat dun pemlmpln orung lbun dl Sungul Skrung dun Sungul Surlbus
Ť. aktor per[aangan
l 8rooke mengunggup belluu dun orung ban sebugul lanan
ll 8rooke memblnu kaba dl anga krang bugl mengawasi orang ban
lll 8rooke menghapaskan petempatan bugl orung lbun dl Sungul Skrung
ť. eristiwa penentangan
l Rentup menyerang kaba 8rooke di anga krang pudu tuhun ţ#ŧť dun Allun Lee terbunuh
ll 8rooke manawan kaba entap dl Sungul Lung dun membukur perkumpungun Rentup pudu
tuhun ţ#ŧŦ
lll lemudlun entap dun penglkutnyu memblnu kaba di 8akit adok
lv Pudu tuhun ţ#ŧ#, harles 8rooke dlhuntur untuk menyerang kaba Rentup dl 8akit adok
8elluu mempenguruhl orung lbun dun orung Meluyu supuyu menyerung kubu Rentup
v hurles 8rooke gagal menewuskun Renrup kerunu kubu pertuhununnyu yung kukuh
vl Pudu tuhun ţ##ť, 'umes 8rooke mengetuul serungun dl 8uklt Sudok ertemparan sengit
berluku selumu sebulun dun entap dapat ditewaskan.
Ŧ. kesan
l Rentup berandar ke Lntabai dun meninggal dania dl sunu
ll lebungkltun Rentup dun penglkutnyu membuktlkun mereku bukun lunun tetupl pejuung
bungsu
74 Shurif Musuhor Wiru Suruwuk
ţ. Latar belakang tokoh
l embesar arikei dl Sungul Rujung
ll 8erpenguruh dulum kulungun orung Melunuu dl Sungul Rujung dun orung lbun dl Sungul
Skrung
Ť. aktor per[aangan
l Surlkel terletuk dl buwuh pentudblrun 8rooke
ll Pemblnuun kaba di kanowit dun peluntlkun Benry teele sebugul wukll 8rltlsh teluh
menggagat kaasa belluu sebugul pembesur
lll Menentung 8rooke melaaskan kaasa dl wlluyuhnyu
ť. eristiwa penentangan
l Pudu tuhun ţ#ŧŧ, Shurlf Musuhor mengetuul ţŧŢ buuh peruhu menyerang Makah dun
mengasir angeran Matasin dun menyokong perluusun kuusu 'umes 8rooke
ll 'umes 8rooke bertlnduk bulus dengun melacatkan kaasa harif Masahor
lll Shurlf Musuhor berpukut dengun utu Putlnggl Abdul Chupur durl luchlng untuk mengasir
kelaar 1ames 8rooke durl Suruwuk
lv Pudu tuhun ţ#ŧ#, Shurlf Musuhor menyerang kanowit.
v. Pudu tuhun ţ##Ţ, Shurlf Musuhor, utu Putlnggl Abdul Chupur dun 1emenggung Eushlm durl
Sudong membuut pakatan salit untuk menyerang kaching
vl Pukutun lnl diketahai oleh harles 8rooke dun dengun buntuun 8elundu, utu Putlnggl Abdul
Chupur dltuhun dun dipen[arakan dl 8etuwl
vll Pertempurun unturu Shurlf Musuhor dengun hurles 8rooke berluku dl Sungul Sudong. kapal
dun peraha Shurlf Musuhor ditenggelamkan dan seramai #Ŧ orang pengikatnya terbanah
Shurlf Musuhor berandar ke Makah.
Ŧ. kesan
l Shurlf Musuhor dltuhun dun dibaang negeri ke ingapara pudu tuhun ţ##ţ
ll Perjuungunnyu dlteruskun oleh 8anting dun enghala Asan
7b Duto' Muhuru|u LeIu Pe|uunq Peruk
ţ. Latar belakang tokoh
i. Orang 8esar 8erlapan erak
ii. enghala di asir alak
Ť. aktor per[aangan
l Peguwul 8rltlsh mengambil hak mengatip cakai
ll Memperkenulkun cakai bahara sepertl cukul pudl, utup, peruhu, senjutu dun buyurun permlt
untuk membuluk
lll Mencabar ketaanan Melaya dengun mengumbll ullh kuusu sultun Reslden berkuusu meluntlk
huklm, mengurus kutlpun cukul dun meluntlk penghulu
lv Mencabali adat resam Melaya dengun menghurumkun umulun humbu tetupl 8lrch
menylmpun humbuhumbu perempuun dl rumuhnyu
ť. eristiwa penentangan
l Sultun Abdulluh, Ruju lsmull dun uto Muhuruju Lelu mengudukun mesyaarat dl arian
ebatang
ll Ť November ţ##ŧ - 8irch dibanah semusu menyeburkun surut penglstlhurun mengumbll huk
memungut cukul
iii. 8ritish menyerang asir alak berlkutun pembunuhun 8lrch 8rltlsh 8erjuyu dlkuluhkun dun
kapten nnes terkorban
iv. 8rltlsh kemudlunnyu menduput bantaan tentera durl lndlu dun Eong long dun berjuyu
mengalahkan pe[aang erak
Ŧ. kesan
i. Dato' Mahara[a Lela, Dato' agor, andak ndat dan epantam dihakam gantang sampai
mati
ll altan Abdallah dan gah brahim dibaang negeri ke alaa ychelless, munukulu a[a smail
dlbuung negerl ke 'ohor
7ó Yumtuun Antuh mempertuhunkun keduuIutun Seri Menunti
ţ. Latar belakang tokoh
i. 8erkaasa di eri Menanti
ll lluyuh kekuusuun dl 1eruchl, Ulu Muur, Cunung Puslr dun 'empol
Ť. aktor per[aangan
l Yumtuun Antuh tidak berseta[a uto' lelunu Sungul Ujong menundutungunl surut per[an[ian
dengan 8ritish dun belluu tlduk menglktlruf uto lelunu sebugul pemerlntuh Sungul Ujong
ll Eubungun unturu mereku semakin rancing kerunu uto' lelunu menglstlhurkun 1eruchl
sebugul wlluyuhnyu
ť. eristiwa penentangan
i. .1 Marray, Reslden 8rltlsh dl Sungul Ujong teluh menghuntur tenteru dun juruukur untuk
membaat siasatan
ll Yumtuun Antuh membantah tindakan 8ritish leuduun lnl teluh menyebubkun pertempurun
lll leglutun amtaan Antah mendapat sokongan uto' Slumung Cugup, 1engku 8esur 1umpln,
penduduk Rembuu, 'elebu dun 'ohol
lv Pudu bulun lsember ţ##ŧ, pusukun Yumtuun Antuh ber[aya menawan aroi dun memblnu
kaba dl sltu 8rltlsh berjuyu menuwun semulu Purol, Yumtuun Antuh terpuksu berandar ke
8akit atas dun seterusnyu ke 1ohor
v Mahara[a Aba 8akar durl 'ohor menuslhutl buglndu supuyu berdamai dengun plhuk 8rltlsh
Ŧ. kesan
l erandingan unturu Yumtuun Antuh dengun 8rltlsh dludukun pudu bulun Mei ţ###
ii. amtaan Antah diiktiraf sebagai amtaan 8esar di eri Menanti
lll 8rltlsh melaaskan pengarah ke seluruh Negerl Sembllun
77 Duto' ßuhumun PuhIuwun Puhunq
ţ. Latar belakang tokoh
i. ama sebenar luluh Abdal ahman bin mam oh
ii. embesar 1emerloh
Ť. aktor per[aangan
i. Bilang hak mengatip cakai
ll Menentang LA lse mendlrlkun balai polis dl Labak 1eraa tunpu berblncung
lll 8rltlsh memlntu sultun melacatkan gelaran uto' 8uhumun
ť. eristiwa penentangan
l ţ##ţ - uto' 8uhunun menyerang 8alai olis Labak 1eraa upubllu tlgu penglkutnyu dltungkup
kerunu mengutlp husll hutun
ll Bagh lifford dun ŤŢŢ unggotu tenteru menyerang Dato' 8ahaman tetapi gagal
lll 8rltlsh menubuhkun erakan altan' dun menawan ţţ baah kaba dl 8entong
lv uto' 8uhumun menawan semala Labak 1eraa pudu tuhun ţ##Ť
v uto' 8uhumun, 1ok Cujuh, Mut llluu dun penglkutnyu tawan kaba 8ritish dl 'erum Ampul
seteluh menduput semungut durlpudu ulumu 1ok lu Puloh
vi. 8rltlsh berjuyu menawan semala kaala 1embeling dan 1eram Ampai
Ŧ. kesan
i. Dato' 8ahaman dun pe[aang ahang yung lain lari ke kelantan dan 1erenggana
ii. 8ritish menanggang hatang yang banyak
7ß Mut SuIIeh Menyunqquh SßUß
ţ. Latar belakang tokoh
l ama sebenar luluh Data Mohammad alleh bin Data 8ala
ii. embesar di angai agat
iii. Dilahirkan di nanam
Ť. aktor per[aangan
l er[aangan [ihad menentung S8U8
ii. erataran sepertl buruh puksu, cukul berus dun lesen peruhu membebankan
iii. Perundlngun dengun abenor 8eaforf tentung cukul dun kekerusun peguwul S8U8 gagal
ť. eristiwa penentangan
l Pudu bulun 'ulul ţ###, Mut Sulleh teluh mendirikan kaba dl anaa dun membakar alaa aya
Pudu bulun November ţ###, Mut Sulleh teluh menyerang Ambong
ll llllum owle teluh menuwurkun pedamaian dun pengampanan
lll Pudu bulun Aprll ţ###, randingan dludukun unturu Mut Sulleh dengun owle dl Menggutul
iv. Mat alleh dibenarkan mantadbir 1ambanan
v S8U8 tidak menepati [an[i, 1umbunun dlumbll semulu
Ŧ. kesan
l Pudu tuhun ţ#ŢŢ, Mat alleh terbanah dulum peperungun dengun S8U8
ll Perjuungun dlteruskun oleh Mat ator dan kamanta
79 Antunom PuhIuwun Anuk Rimbu ßer|iwu ßesur
ţ. Latar belakang tokoh
i. ama sebenar ialah Ontoros anak lelaki Antanom
ii. emimpin orang Marat
Ť. aktor per[aangan
l akai yang membebankan contohnyu cukul kepulu, cukul memellhuru unjlng dun cukul
tungkupun lkun besur
ll S8U8 tidak dibenarkan membaka tanah bahara. Aklbutnyu kekurungun berus
lll S8U8 menceroboh kawasan hatan yung ukun mengunggu roh nenek moyung mereku
lv S8U8 memaksa orang Marat membina [alan dun memasang kawat telegraf tanpa apah
v Menzalimi kelaarga Suuml lsterl dlkehendukl tlnggul beruslngun dl sebeluhmenyebeluh
teblng sungul lkenukun sutu dolur bugl setlup kull kunjungun Seorung unuk dljudlkun buruh
puksu seklrunyu memlllkl duu orung unuk
ť. eristiwa penentangan
l Antunom serung dun bakar ensiangan pudu bulun lebuurl ţ#ţŧ dun andam pudu bulun
Muc ţ#ţŧ
ll Memblnu kaba di angai elangit dun penglkutnyu menlngkut serumul #ŢŢ orung
lll 8U8 menyerang kaba pertahanan Antunom dl Sungul Selunglt
Ŧ. kesan
l Antanom terkorban bersumu ŦŢŢ orung penglkutnyu
ll rung Murut berpindah ke pedalaman kalimantan
710 Tok Junqqit Pe|uunq Jihud
ţ. Latar belakang
i. ama sebenar Ba[i Mat Bassan bin Manas
ll Menduput pendidikan pondok di kelantan dun Makkah sertu mahir bersilat
Ť. aktor per[aangan
l 8rltlsh mewujlbkun petunl buyur cakai tanah yang membebankan
ll 8rltlsh memperkenulkun cakai bahara sepertl cukul kelupu berbuuh, slrlh, pokok plnung dun
kerbuu sertu lembu
lll Pembuyurun cakai yang menyasahkan kerunu pejubut buyurun terletuk juuh dl bundur
lv Menyuhut seraan [ihad kera[aan 1arki Uthmaniyah menentang 8ritish
ť. eristiwa penentangan
l Pudu Ť# Aprll ţ#ţŧ, Lncll Abdul Lutlf menghuntur Surjun he un menyaman 1ok 1anggat
kerunu tlduk membuyur cukul dun dltuduh penghusut. ar[an he Wan dibanah
ll Pudu Ť# Aprll ţ#ţŧ, 1ok 'unggut, Penghulu Adum, Lngku 8esur 'erum dun he Suluk Merbol
mengetuul ungkutun melancarkan serangan ke atas asir ateh Mereku mendudukl puslr
Puteh selumu tlgu hurl dun menglsytlhurkun Puslr Puteh bebus durlpudu cengkumun 8rltlsh
lll 8rltlsh menuwurkun ŧŢŢ dolar untuk menungkup 1ok 1anggat dun pemlmpln kununnyu
lv Pudu Ťť Mel ţ#ţŧ, 8rltlsh membukur ramah 1ok 1anggat dun penglkutnyu 1lndukun lnl
menyebubkun 1ok 'unggur menyerang asir ateh
v. Pudu ŤŦ Mel ţ#ţŧ, 8rltlsh menyerang 1ok 1anggat dl kaba kampang Dalam apah, aring
Ŧ. kesan
l 1ok 1anggat terkorbun dun muyutnyu dluruk ke Puslr Puteh dun lotu 8huru lemudlunnyu,
digantang songsang dl Pudung 8ulul 8esur, lutu 8huru selumu emput jum
711 Hu|i AbduI Ruhmun Pe|uunq Tuni
ţ. Latar belakang
l ama sebenar Ba[i Abdal ahman bin Ba[i Abdal Bamid
ll ara agama
lll Membela nasib kaam petani di 1erenggana
Ť. aktor kebangkitan 1ani
l Pengenulun pas kebenaran membuku tunuh, bercucuk tunum dun mengutlp husll hutun umut
membebankan petani
ll engarah pemimpin agama Eujl Ruhmun Llmbong mengususkun buhuwu tunuh uduluh huk
Alluh dun rukyut bebus mengerjukunnyu tunpu membuyur cukul kepudu kerujuun Eujl Musu
Abdul Chunl menylfutkun peruturun 8rltlsh bertentungun dengun syurluh lslum
iii. Peruturun pendaftaran tanah bahara
lv engaatkaasaan Undangandang 8inatang 8aas Undungundung luwulun 8lnutung 8uus
pudu tuhun ţ#Ťť teluh mulurung penduduk memburu blnutung llur Mereku yung lngkur ukun
dlkenukun dendu ŧŢŢ dolur dun senupung turut dlrumpus
ť. eristiwa penentangan
l kebangkitan 1ani ţ#ŤŤ - petunl membuku tunuh dl luulu 1elemong tunpu pus kebenurun
ll Ŧť orung petani ditangkap dun mereku dibela oleh Eujl Abdul Ruhmun Llmbong
lll Pudu tuhun ţ#Ťŧ, Eujl Abdul Ruhmun mengetuul ťŢŢ hlnggu ŧŢŢ orung petunl membersihkan
tanah 1engka ik Maimanah dun tunuh kerujuun
lv 8ritish mendesak altan alaiman bertlnduk terhudup Eujl Abdul Ruhmun
v Pudu tuhun ţ#Ť#, serumul ţ ŢŢŢ orung petunl berhlmpun dl Murung, luulu 1elemong dun
luulu 8erung Mereku mendadaki balai polis dun banganan kera[aan di kaala 8erang
vi. ertemparan berlaka di adang kacong
Ŧ. kesan
i. Serumul ţŤ orang petani terkorban dan Ba[i Abdal ahman dibaang ke negeri Makkah.
8eliaa meninggal dania di Makkah pada tahan ţ#Ť#
ll emangat dun keberanian pejuung 1erenggunu membungkltkun semungut kebungsuun
seterusnyu

 S`S^TWSSZY`[[ SS_WTWZS^SS TSaWZ`S\TW^ZS_aV\WZYY[ZUSZYVaZS YWS^aYSSSS^S`VSZ\W\Z[^SZY TSZVaZYS^SZYVSZaZYSS^TS_ S`[^\W^aSZYSZ ^[[WWZYSZYYS\TWSaVSZ[^SZY TSZ_WTSYSSZaZ ^[[WWTZSaTaV SZYS^SZYTSYWZYScS_[^SZY TSZ ^[[WWZYS\a_SZ\W`W\S`SZTSY[^SZY TSZVaZYS^SZY W^_`cS\WZWZ`SZYSZ WZ`S\WZ W^SZYaTa^[[WV SZYS^SZY\SVS`SaZ # VSZSZ WW`W^TaZa ^[[WSZScSZaTaWZ`S\VaZYS SZYVSZWTSS^\W^S\aZYSZWZ`S\\SVS `SaZ #  WaVSZWZ`S\VSZ\WZYa`Z SWTZSaTaVa`SV[ b SVS`SaZ # #S^W_^[[WVSZ`S^aZ`aWZ W^SZYaTaWZ`S\Va`SV[ WSaW\WZYS^a[^SZY TSZVSZ[^SZY WS a_a\S SWZ W^SZYaTaWZ`S\ b S^W_^[[WYSYSWZWcS_SZWZ^S\W^SZSaTa\W^`SSZSZZ S SZYaa b SVS`SaZ ## SW_^[[WWZYW`aS_W^SZYSZVa`SV[ W^`W\a^SZ_WZY` TW^Sa_WSS_WTaSZVSZWZ`S\VS\S`V`WcS_SZ W_SZ WZ`S\TW^aZVa^WZ`STSVSZWZZYYSVaZSV_SZS WTSZY`SZWZ`S\VSZ\WZYa`Z SWTa`SZW^WSTaSZSZaZ`W`S\\WaSZY TSZY_S  $..8.$.71.7.477. S`S^TWSSZY`[[ WTW_S^S^WVaZYSSSZY W^\WZYS^aVSSSSZYSZ[^SZY WSZSaVaZYSSSZYVSZ[^SZY TSZVaZYS ^SZY S`[^\W^aSZYSZ S^W`W^W`SVTScS\WZ`SVT^SZ^[[W WTZSSZaTaV SZ[c`VSZ\WSZ`SZ WZ^ `WWW_WTSYScS^`_`WS WZYYaYS`aS_STWSa_WTSYS\WTW_S^ WZWZ`SZY^[[WWaS_SZaS_SVcS SZ S W^_`cS\WZWZ`SZYSZ SVS`SaZ # S^X S_S[^WZYW`aS TaS\W^SaWZ W^SZY aSVSZ WZYa_^ SZYW^SZ S`a_ZVSZWZ [[ZY\W^aS_SZaS_S SW_^[[W SW_^[[WTW^`ZVSTSS_VWZYSZWaUa`SZaS_SS^X S_S[^ S^X S_S[^TW^\SS`VWZYSZS`a S`ZYYTVa S\a^VS^ aUZYaZ`aWZYa_^ WaS^ SW_^[[WVS^S^ScS b SVS`SaZ # #S^X S_S[^WZ W^SZY SZ[c` b SVS`SaZ ## S^X S_S[^S`a S`ZYYTVa S\a^VSZWWZYYaZY S_VS^ SV[ZYWTaS`\SS`SZ_a`aZ`aWZ W^SZY aUZY b SS`SZZVW`Sa[WS^W_^[[WVSZVWZYSZTSZ`aSZWSZVSS`a S`ZYYTVa S\a^V`SSZVSZV\WZS^SSZVW`Sc .

 S`S^TWSSZY`[[ .7.3!07..0.94 ..b W^`W\a^SZSZ`S^SS^X S_S[^VWZYSZS^W_^[[WTW^SaVaZYSSV[ZY S\S VSZ\W^SaS^X S_S[^V`WZYYWSSZVSZ_W^SS# [^SZY\WZYa`Z S`W^TaZa S^X S_S[^TW^aZVa^W aS W_SZ S^X S_S[^V`SSZVSZVTaSZYZWYW^WZYS\a^S\SVS`SaZ ##  W^aSZYSZZ SV`W^a_SZ[WSZ`ZYVSZ WZYaa_aZ  .!0:.

39 S`S^TWSSZY`[[ W^aS_SVW^ WZSZ` S SWaS_SSZVW^SUa aS^ aZaZY S_^VSZ W\[ S`[^\W^aSZYSZ S`aSZZ`S`VSTW^_W`aaS`[ WSZSaZYS[ZYWZSZVS`SZYSZ_a^S`\W^SZSZ VWZYSZ^`_VSZTWSa`VSWZY`^SXS`[ WSZS_WTSYS\WW^Z`SaZYS[ZY aTaZYSZSZ`S^SW^WS_WSZ^aZUZYW^SZSS`[ WSZSWZY_`S^SZW^SU _WTSYScS SZ S .29:.3.9.30/..339.2025079.^SZYW_S^W^S\SZ W^S WZYaaV S_^SS S`[^\W^aSZYSZ WYScS^`_WZYSTSWZYa`\UaS W\W^WZSSZUaSTSS^a_W\W^`UaS\SVS`S\\W^Sa_WZS`SVSZTS S^SZ\W^` aZ`aWTSS WZUSTS^W`aSZSZ WS aVWZYSZWZYSTSaS_S_a`SZW_VWZTW^aS_SWSZ` SWZYa^a_a`\SZUaSVSZWSZ`\WZYaa b WZUSTaSVS`^W_S WS aVWZYSZWZYS^SSZSSSZSTS`W`S\^U WZ \SZSTSSTS\W^W\aSZV^aSZ S W^_`cS\WZWZ`SZYSZ a`SZTVaSSS _SVSZS`[ SS^SS WSWZYSVSSZW_ aS^S`Va^SZ WTS`SZY  [bWTW^ ## Ê^UVTaZa_WS_SWZ WTS^SZ_a^S`\WZY_`S^SZWZYSTS WaZYa`UaS ^`_WZ W^SZY S_^SSTW^a`SZ\WTaZaSZ^U^`_W^S SVSSSZVSZ S\`WZ ZZW_`W^[^TSZ b ^`_WaVSZZ SWZVS\S`TSZ`aSZ`WZ`W^SVS^ ZVSVSZ [ZY [ZYVSZTW^S S WZYSSSZ\WaSZY W^S W_SZ S`[ SS^SS WSS`[SY[^ SZVS ZVa`VSZW\aZ`aVaaYSZ`aZY_S\S S` a`SZTVaSVSZ YS T^SVTaSZYZWYW^W aSa UWW__SZSSSSS _S VTaSZYZWYW^W [[^ .:.3$0703.

.$& S`S^TWSSZY`[[ SS_WTWZS^SSS`a [SSVSWTZS`aSa WTW_S^VaZYSaYa` S^SZV ZSZS S`[^\W^aSZYSZ W^aSZYSZSVWZWZ`SZY .003.3 S`S^TWSSZY`[[ SS_WTWZS^SSTVaSSZTZ S [ WTW_S^WW^[ S`[^\W^aSZYSZ SZYSWZYa`\UaS WZWZ`SZY_WWZV^SZTSS\[_V aTaW^aS`SZ\STW^TZUSZY ^`_WZ`S_a`SZWaUa`SZYWS^SZS`[SSSZ W^_`cS\WZWZ`SZYSZ ## ÊS`[SSZSZWZ W^SZYSS [_ aTaW^aSS\STS`YS\WZYa`Z SV`SZYS\ W^SZSWZYa`\S_a`SZ aYXX[^VVSZ SZYY[`S`WZ`W^SWZ W^SZYS`[SSSZ`W`S\YSYS ^`_WZaTaSZ W^SSZa`SZVSZWZScSZ TaSaTaVWZ`[ZY b S`[SSSZWZScSZ_WaS aTaW^aS\SVS`SaZ ## b S`[SSSZ[ SS S` SaVSZ\WZYa`Z S`ScSZaTa^`_V W^S\S _W`WSWZVS\S`_WSZYS`VS^\SVSaSS[ a S[ b ^`_TW^S SWZScSZ_WaS aSSWTWZYVSZ W^S\S W_SZ S`[SSSZVSZ\WaSZY SSZY SZYSZS^W WSZ`SZVSZW^WZYYSZa ^`_WZSZYYaZYa`SZY SZYTSZ S  ...9$.3!.3!.94 .. W^_`cS\WZWZ`SZYSZ  a^^S W_VWZ^`_VaZYS[ZY`WSWZYSZ`S^`WZ`W^SVSZa^aaa^aZ`a WTaS`_S_S`SZ S`aSZZ`SWTSZ`S`ZVSSZ^`_ WSVSSZZ`WSWZ WTSTSZ\W^`W\a^SZ WYS`SZS`aSZZ`SWZVS\S`_[[ZYSZS`[SSZY SYS\WZYaW_S^S\Z \WZVaVaWTSa WWTaVSZ [[ b SVSTaSZ_WTW^ ## \S_aSZS`aSZZ`STW^S SWZScSZ S^[VSZWTZS aTaV_`a^`_TW^S SWZScSZ_WaS S^[S`aSZZ`S`W^\S_STW^aZVa^W a` a`a_VSZ_W`W^a_Z SW [[^ b SS^SSTaSS^VS^ [[^WZS_S`TSYZVS_a\S STW^VSSVWZYSZ\S^`_ W_SZ W^aZVZYSZSZ`S^SS`aSZZ`SVWZYSZ^`_VSVSSZ\SVSTaSZ W ### S`aSZZ`SV`^SX_WTSYSS`aSZW_S^VW^ WZSZ` ^`_WaS_SZ\WZYS^aW_Wa^a WYW^WTSZ  .3.2.

#2-.342!.7 S`S^TWSSZY`[[ SS_WTWZS^SS.07...33.08. W^S`a^SZ_W\W^`Ta^a\S_SUaSTW^S_VSZW_WZ\W^SaWTWTSZSZ W^aZVZYSZVWZYSZ STWZ[^WaX[^X`WZ`SZYUaSVSZWW^S_SZ\WYScSYSYS W^_`cS\WZWZ`SZYSZ SVSTaSZ aS ### S`SW`WSWZV^SZaTaVSZSaVSZWTSS^ aSa S S SVSTaSZ [bWTW^ ### S`SW`WSWZ W^SZYT[ZY S[cW`WSWZScS^SZ\WVSSSZVSZ\WZYS\aZSZ SVSTaSZ\^ ###^aZVZYSZVSVSSZSZ`S^S S`SWVWZYSZ[cWV WZYYS`S b S`SWVTWZS^SZSZ`SVT^STaZSZ b `VSWZW\S`SZSTaZSZVST_WaS W_SZ SVS`SaZ # S`SW`W^TaZaVSS\W\W^SZYSZVWZYSZ W^aSZYSZV`W^a_SZ[W S`S`[^VSZ SaZ`S  39.

Z`[^[_SZSWSZ`SZ[ W\Z[^SZY a^a` S`[^\W^aSZYSZ aS SZYWTWTSZSZU[Z`[Z SUaSW\SSUaSWWS^SSZZYVSZUaS `SZYS\SZSZTW_S^ `VSVTWZS^SZWTaS`SZSTSS^aTS`Z SWa^SZYSZTW^S_ WZUW^[T[ScS_SZa`SZ SZYSSZWZYSZYYa^[ZWZW[ SZYW^WS b WS_S[^SZY a^a`WTZSSSZVSZWS_SZYScS``WWY^SX`SZ\Sa\S b WZ SWaS^YSaS_`W^VWWZVS`ZYYSTW^S_ZYSZV_WTWSWZ WTWS `WTZY_aZYSWZSSZ_S`aV[S^TSY_W`S\SaZaZYSZW[^SZYSZSVSVSZTa^a \S_S_W^SZ SWVaS[^SZYSZS W^_`cS\WZWZ`SZYSZ Z`SZ[_W^SZYVSZTSS^ WZ_SZYSZ\SVSTaSZ WTaS^ # VSZaZVa\SVSTaSZ SU #  WTZSaTaVaZYSWSZY`VSZ\WZYa`Z SWZZYS`_W^SS# [^SZY WZ W^SZYaTa\W^`SSZSZZ`SZ[VaZYSWSZY` W_SZ Z`SZ[`W^[^TSZTW^_SS [^SZY\WZYa`Z S .

39!0:.^SZY a^a`TW^\ZVSW\WVSSSZ SSZ`SZ  %4./ S`S^TWSSZY SS_WTWZS^ S S` S__SZTZ aZS_ WZVS\S`\WZVVSZ\[ZV[V WSZ`SZVSZ SS_W^`SS^TW^_S` S`[^\W^aSZYSZ ^`_WcSTSZ\W`SZTS S^UaS`SZS SZYWTWTSZSZ ^`_W\W^WZSSZUaSTSS^a_W\W^`UaSWS\STW^TaS_^\[[\ZSZYVSZ W^TSa_W^`SWTa .3.

 WTS S^SZUaS SZYWZ a_SSZW^SZS\WSTS`TS S^SZ`W^W`SSaVTSZVS^ b WZ Sa`_W^aSZSVW^SSSZa^`SZ SWZWZ`SZY^`_ W^_`cS\WZWZ`SZYSZ SVS #\^ # ZUTVa S`XWZYSZ`S^S^SZWSZWZ SSZ[ SZYYa` W^SZS`VSWTS S^UaSVSZV`aVa\WZYS_a`S^SZWSZVTaZa SVS #\^ # [ SZYYa` WZYaaVSZYaW_S^ W^SVSZWSS W^T[ WZYW`aSSZYS`SZWSZUS^SZ_W^SZYSZWS`S_ S_^ a`W W^WSWZVaVa\S_^ a`W_WSS`YSS^VSZWZY_ `S^SZ S_^ a`WTWTS_VS^\SVSUWZYSSZ^`_ ^`_WZScS^SZ V[S^aZ`aWZSZYS\[ SZYYa`VSZ\W\ZSZSZZ S b SVS W # ^`_WTSS^^aS[ SZYYa`VSZ\WZYa`Z SZVSSZZ WZ WTSTSZ[ SZYYa^WZ W^SZY S_^ a`W b SVS W # ^`_WZ W^SZY[ SZYYa`VaTa S\aZYSS S\aS^ZY W_SZ [ SZYYa``W^[^TSZVSZS S`Z SVS^SW S_^ a`WVSZ [`SS^a WaVSZZ S VYSZ`aZY_[ZY_SZYV SVSZYSSW_S^ S`SS^a_WSSW\S`S  .2.3%.3 S`S^TWSSZY SS_WTWZS^ STVaSSZTZ STVa SV a^aSYSS WTWSZS_TSa\W`SZVW^WZYYSZa S`[^ WTSZY`SZSZ WZYWZSSZ\S_WTWZS^SZWTaS`SZSTW^UaUa`SZSVSZWZYa`\S_a`SZSS` WTWTSZSZ\W`SZ WZYS^a\W\ZSYSS SSSZ T[ZYWZYS_S_SZTSScS`SZSSVSSS SVSZ^S S`TWTS_WZYW^SSZZ S`SZ\SWTS S^UaSW\SVSW^SSSZ S a_S TVa SZWZ XS`SZ\W^S`a^SZ^`_TW^`WZ`SZYSZVWZYSZ_ S^S _S W^S`a^SZ\WZVSX`S^SZ`SZSTSS^a b WZYaS`aS_SSZZVSZYaZVSZYZS`SZYaS_ZVSZYaZVSZY ScSSZZS`SZYaS_ \SVS`SaZ # `WSSS^SZY\WZVaVaWTa^aTZS`SZYS^ W^WS SZYZYS^SSZ VWZSSZVWZVS V[S^VSZ_WZS\SZY`a^a`V^S\S_ W^_`cS\WZWZ`SZYSZ WTSZY`SZSZ # Ê\W`SZWTaS`SZSV aSSWW[ZY`SZ\S\S_WTWZS^SZ [^SZY\W`SZV`SZYS\VSZW^WSVTWS[W STVaSSZ T[ZY SVS`SaZ # STVaSSZWZYW`aS ZYYS [^SZY\W`SZWTW^_SZ `SZSWZYa SaZSVSZ`SZSW^SSSZ b ^`_WZVW_Sa`SZaSSZTW^`ZVS`W^SVS\ STVaSSZ b SVS`SaZ # #_W^SS [^SZY\W`SZTW^\aZV S^SZY aSSWW[ZYVSZ aSSW^SZY W^WSWZVaVaTSS\[_VSZTSZYaZSZW^SSSZV aSSW^SZY b W^`W\a^SZTW^SaV SVSZY SU[ZY W_SZ W^SS [^SZY\W`SZ`W^[^TSZVSZ STVaSSZVTaSZYWZWYW^ SS WSaWZZYYSVaZSV SS\SVS`SaZ # # .3!0:.-/:#.

 WSZYS`VSZWTW^SZSZ\WaSZYW^WZYYSZaWTSZY`SZ_WSZYS`WTSZY_SSZ _W`W^a_Z S .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.