Anda di halaman 1dari 4

Kedai Perabot Herlyn

Imbangan Duga pada 30 September 2010


Debit
RM
Modal
Gaji 800
Pinjaman
Belian 45,850
Jualan
Pulangan Belian
Pulangan Jualan 200
Angkutan Masuk 400
Insurans Atas Belian 500
Pemiutang
Penghutang 5,871
Kadar Bayaran 600
Angkutan Keluar 300
Sewa Dibayar 1,200
Belanja Am 200
Faedah atas Pinjaman 300
Insurans 350
Komisen Diterima
Diskaun Diterima
Diskaun Diberi 200
Alatan Pejabat 15,000
Kenderaan 50,000
Tunai 1,000
Bank 2,000
Ambilan 1,000
Jumlah 125,771
Kedai Perabot Herlyn
Penyata Pendapatan bagi Tahun Berakhir 30 September 2010
Kredit
RM Jualan
50,000 Tolak Pulangan Masuk
Jualan Bersih
6,000 Tolak Kos Jualan
Belian
60,000 Tolak Pulangan Belian
400
Tambah Belanja atas Belian
Angkutan Masuk
Insurans Atas Belian
8,471 Kos Barang Untuk Dijual
Tolak Stok Akhir
Kos Jualan
Untung Kasar
Tambah Hasil
Komisen Diterima
Diskaun Diterima

500
400 Tolak Belanja
Kadar Bayaran
Angkutan Keluar
Sewa
Belanja Am
Faedah Atas Pinjaman
Diskaun Diberi
125,771 Insurans
Gaji

Untung Bersih
Kedai Perabot Herlyn
ptember 2010 Kunci Kira-kira pada 30 September 2010
RM RM
60,000 ASET BUKAN SEMASA
200 Alatan Pejabat
59,800 Kenderaan

45,850 ASET SEMASA


400 Stok Akhir
45,450 Penghutang
Tunai
400 Bank
500
46,350 Tolak Liabiliti Semasa
11,921 Pemiutang
34,429 Modal Kerja
25,371

500 EKUITI PEMILIK


400 Modal Awal
900 Tambah Untung Bersih
26,271
Tolak Ambilan
600 Modal Akhir
300
1,200 LIABILITI BUKAN SEMASA
200 Pinjaman Bank
300
200
350
800
3,950
22,321
ber 2010
RM RM

15,000
50,000
65,000

11,921
5,871
1,000
2,000
20,792

8,471
12,321
77,321

50,000
22,321
72,321
1,000
71,321

6,000
77,321