Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : 2 Amanah
Bidang Kegiatan : Membentuk dan membuat binaan
Tajuk : Origami Rama-rama
Tarikh : 29 Jun 2009
Masa : 11.45 -12.45 (1jam)

Objektif Pengajaran :
Guru dapat mengajar murid menghasilkan origami rama-rama dengan
menggunakan teknik lipatan.

Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan origami rama-rama dengan menggunakan
teknik lipatan.
2. Menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk
menghasilkan origami rama-rama teknik lipatan.
3. Menyatakan langkah-langkah penghasilan origami rama-
rama teknik lipatan.

Keperluan : Alat : gunting,pembaris,gam,pensel warna.


Bahan : kertas lukisan.
Rujukan : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR).

Nilai murni : Bekerjasama, kekemasan, kesabaran.

1
Prosedur : 1) Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai
dengan tahap murid.
2) Guru merancang strategi pengajaran dan pembelajaran
dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai,
Pembelajaran Secara Kontekstual dan Kontruktivisme
serta Kemahiran Intrapersonal serta mengintegrasikan
seni muzik dan pergerakan.
3) Guru memulakan aktiviti dengan menyanyi dan menari
bersama murid untuk menjana minda murid dengan
aktiviti pergerakan.
4) Guru mempamerkan contoh hasil origami rama-rama
yang telah siap.
5) Guru menerangkan proses untuk menghasilkan origami
rama-rama teknik lipatan.
5) Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam
proses penghasilan origami rama-rama sehingga siap.
6) Apresiasi dan refleksi.
7) Penutup.

2
BUTIRAN KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P
Set induksi
(5 minit)
1. Guru meminta murid nenyanyi dan 1. Murid dapat menyanyi Teori Kecerdasan Pelbagai
menari mengikut pergerakan guru. dan menari dengan -Interpersonal
‘ Dari ulat jadi kepompong……. mengikut pergerakan -Muzik
Tidur lena dalam kelongsong……... guru. -Kinestetik
Sampai masa kepompong 2. murid dapat bersenam
pecah......... melalui pergerakan yang KBKK
Jadilah rama-rama yang dilakukan
indah............’ 3. murid dapat bersoal
2. Guru mengaitkan aktiviti jawab dengan guru.
membentuk dan membuat binaan
origami rama-rama dengan teknik
lipatan kertas.
Aktiviti 1
(10 minit) Aras 1 Teori Kecerdasan Pelbagai
1. Guru menerangkan konsep origami 1. Murid dapat - Interpersonal
dan menunjukkan contoh-contoh menerangkan tentang
origami rama-rama teknik lipatan aktiviti membentuk dan
yang telah siap. membuat binaan origami
rama-rama dengan teknik
lipatan.

3
Aktiviti 2
(10 minit) Aras 2 Teori Kecerdasan Pelbagai
1. Guru menerangkan alat dan bahan 1. Murid dapat - Kecerdasan ruang
yang digunakan untuk menyenaraikan alat dan
menghasilkan origami rama-rama. bahan untuk melakukan Teori Pembelajaran Sosial
2. Guru menunjuk cara untuk aktiviti tersebut.
membuat origami rama-rama 2. Murid dapat menyatakan
langkah demi langkah. langkah-langkah
2. Guru membimbing murid mengahsilkan origami
menyiapkan origami rama-rama rama-rama dengan teknik
teknik lipatan dengan menekankan lipatan.
aspek keselamatan semasa
menjalankan aktiviti.

Aktiviti 3
(25 minit) Aras 3 Pembelajaran Secara
1. Guru membimbing murid untuk 1. Murid dapat Konstruktivisme
menyiapkan origami rama-rama menghasilkan origami
teknik lipatan. rama-rama teknik
2. Guru membimbing murid membuat lipatan secara kreatif
penambahbaikan/hiasan hasil dan menarik.
kerja. 2. Murid dapat
menjalankan aktiviti
dibawah penyeliaan
guru.

4
Apresiasi dan Refleksi
(5 minit)
1. Guru membuat rumusan 1. Murid berasa gembira Teori Kecerdasan Pelbagai
berdasarkan hasil kerja murid. dengan hasil kerja - Muzik
-baik masing-masing. - Kinestetik
-sederhana 2. Murid dapat menilai
- kurang mencapai tahap tahap keupayaan diri KBKK
dan rakan-rakan yang Intrapersonal
lain. Interpersonal
3. Murid dapat
memperbaiki kesilapan
dan melakukan aktiviti
tersebut dengan lebih
kreatif pada masa akan
datang.

Penutup
(5 minit)
1. Guru menjalankan sesi 1. murid dapat Naturalis
penutup dengan merangsang melakukan aktiviti
murid untuk mengaplikasikan tersebut pada masa
aktiviti yang telah dijalankan akan datang dengan
dengan menjadikan origami lebih kreatif dan
rama-rama sebagai hadiah menarik.
atau hiasan.

Beri Nilai