Anda di halaman 1dari 27

Pengurusan Sumber

dan
Bahan Bantu Mengajar
Kumpulan 1
Jude, Asyraf, Kirheba, Safuan
Sinopsis
• Tajuk ini meliputi;
i. Rekabentuk dan proses menyediakan bahan
sumber P&P,
ii. Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan
bahan,
iii. Penyimpanan dan rekod stok,
iv. Panduan keselamatan , serta
v. Etika dantanggungjawab.
Sambungan..
• Tajuk ini juga adalah untuk
i. Membantu anda mengenal pasti,
ii. Membina dan mengaplikasi bahan sumber
bantu P&P secara kolaboratif dan
koperatif.
iii. Membuat pertimbangan yang asas dalam
pemilihan, pembinaan dan penggunaan
bahan bantu untuk menghasilkan
keberkesanan dalam P&P PSV.
Hasil Pembelajaran
• Mengurus dan mengguna bahan sumber
seni visual dalam P&P dengan berkesan.
• Menghasilkan bahan bantú yang sesuai
dengan objektif dan isi kandungan
pelajaran mengikut tahap secara
kolaboratif dan koperatif.
Sambungan..
• Membuat pertimbangan tentang
prosedur mengguna dan menyimpan
alat dan bahan bantú serta rekod
stok.
• Mengurus panduan keselamatan
penggunaan dan penyimpanan alat
dan bahan bantú secara beretika dan
bertanggungjawab.
• Senaraikan alat dan bahan bantu yang ada di
dalam gambar di bawah.
Maksud BBM & BBB
• Bahan bantu mengajar – semua bahan yang
digunakan oleh guru dalam menyampaikan
maklumat/ilmu kepada murid.
• Bahan bantu belajar – semua bahan yang
digunakan oleh murid secara kumpulan
ataupun individu untuk tujuan
pembelajaran.
Tujuan Bahan Bantu
• Menjelaskan konsep,memudahkan
pemahaman, meluaskan pengalaman
• Menarik minat dan perhatian, membina
suasana belajar, menghilangkan kebosanan,
melibatkan murid secara aktif
• Menggerakkan murid untuk berfikir,
merangsangkan pelbagai deria
Sambungan..
• Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada
dengan pemgetahuan baru
• Menjana idea, menyediakan suasana belajar,
menjimatkan masa
• Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal
• Mendorong keinginan untuk menjalankan
aktiviti lanjutan
Topik 6
• Penyimpaan dan rekod stok
i. Peralatan kekal
ii. Peralatan tidak kekal
• Panduan keselamatan
• Etika, disiplin dan tanggungjawab
Penyimpanan dan rekod stok

• Semua alat dan bahan yang dibeli


hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok
rasmi seperti mana yang dikehendaki oleh
pihak Audit.
• Butir-butir yang terdapat dalam ruang-
ruang buku stok hendaklah diisi dengan
lengkap dan kemaskini.
Prosedur yang perlu diambil kira
• Menyediakan senarai alat dan bahan yang
diperlukan
• Membuat perolehan alat dan bahan daripada
pembekal / sekolah
• Membuat penerimaan alat dan bahan,
menyemak dan mengesahkan
• Membuat inventori dalam buku stok
• Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan
Sambungan..
• Dua buku stok boleh digunakan.
• Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat
dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi
digunakan untuk alat dan bahan habis
guna.
• Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut
dicatatkan dalam halaman secara berasingan.
• Dengan demikian, ianya memudahkan semakan
stok pada akhir tahun yang berkenaan.
Sambungan..
• Semakan stok perlu dijalankan pada akhir
setiap tahun.
• Sebarang kerosakan,kehilangan atau
kecurian alat dan bahan yang bernilai
hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.
Sambungan..
• Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan
kekal atau tidak kekal
hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.
• Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan
boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.
• Umpamanya , kertas lukisan (1 imperior) ingin
ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang
item kertas lukisan (1 imperior) sahaja.
Peralatan Kekal
• Contoh Borang untuk penyimpanan stok
• Borang stok untuk peralatan kekal

Bil. Item (PK) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh Lupus


1. Meja Guru 2 13/09/2009 15/10/2010

Jumlah Catatan
Item
Peralatan Tidak Kekal
• Contoh Borang untuk penyimpanan stok
• Borang stok untuk peralatan tidak kekal
Bil. Item (PTK) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh Lupus
1. Kertas Lukisan 100 dozen 22/09/2009
(1 imperior)
Jumlah Catatan
Item
Panduan Keselamatan
• Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid
mendapat keracunan atau kemalangan
di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu P&P
sedang berlangsung dan hal sebegini akan
menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak
langsung.
• Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah
dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda
atau pengalaman rakan di manakah sepatutnya alat
dan bahan berikut patut di simpan agar ianya selamat
Contoh Alat dan Bahan
• Cecair tinner • Minyak turpentine
• Fabric dye • Cat air
• Kertas warna • Kertas lukisan
• Carta PSV • Pisau NT
• Berus lukisan • Pisau ukir
• Tanah liat • Kain linen batik
Sambungan..
• Pemantauan tajam oleh guru semasa murid
menjalankan aktiviti mampu mengelakkan
sebarang kemalangan yang tidak diingini.
• Apakah langkah-langkah yang boleh
diambil oleh guru bagi mengelakkan
sebarang kemalangan daripada berlaku.
Contoh langkah-langkah
Bil Kenyataan Huraian sebab dan akibat
.
1. Guru perlu membaca label bahan
2. Kenal pasti murid yang
bermasalah kesihatan
3. Guru perlu sediakan panduan
keselamatan
4. Murid menjalankan aktiviti
menghasilak ukiran kayu
5. Memberikan taklimat atau
penerangan cara-cara
menghasilkan batik lukis dan
keselamatan fizikal
Etika dan tanggungjawab
• Tugas ahli panitia PSV adalah;
i. Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni
visual mencukupi dan seimbang untuk
kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan
kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam
Rancangan Tahunan.
ii.Membincang dan menyediakan senarai alat dan
bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh
sekolah.
Sambungan..
• Dari masa ke semasa murid patut didedahkan
kepada bahan rujukan mengenai
bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai
kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-
karya mereka.
• Filem dan gambar slaid seni boleh membantu
murid dalam dalam pengkajian pemahaman
dan penghargaan perlu didedahkan pepada
murid.
Rumusan
• Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual,
mengetahui dan memahami rekabentuk dan
proses menyediakan bahan sumber pengajaran
dan pembelajaran ,prosedur mengguna dan
menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan
dan rekod stok.
• Adalah menjadi tanggungjawab guru mata
pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk
memastikan keselamatan dalam studio
sebelum,semasa dan selepas P&P diutamakan.  
Sambungan..
• Terdapat berbagai jenis alat dan bahan
digunakan dalam P&P umpamanya seperti
alat dan bahan yang digunakan untuk
penghasilan ,alat dan bahan bantu untuk
tujuan diatas untuk membantu pengajaran
dan pembelajaran. 
Sambungan..
• Kedua-dua jenis itu pulaboleh dibahagi
kepada beberapa subkategori seperti
Pengendalian alat dan bahanmerupakan
aspek penting dalam pengurusan mata
pelajaran Pendidikan SeniVisual dan
menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan
ahli panitia Pendidikan SeniVisual untuk
menguruskannya dengan sempurna.
Rujukan
• http://www.ask.com/pictures?q=art+studio
&qsrc
• http://www.multifilla.com/Product_range.ht
m
• http://www.scribd.com/doc/32381822/Baha
n-Bacaan-psv3104#open_download

Anda mungkin juga menyukai