Anda di halaman 1dari 27

E-1€fr €fit!

CYLINDER BLOCK CYLIN"DERHEAD

' " s ' - o -'*


r s q*
? r-s,*.
@
.R*@rli ^,u\a $-
tr"ffiji-*@p
]t@#,.-,HrS#
'4'.*-"
F € € *F.f+,{t € +wI+&ffi Description & € -& tl;
s/N Part No Ouantifv Remark
I 12110/t62MJ ttu{a4a Blocli,cylinder I
2 t212t/162MJ tfir.tfg*14 Gasket, cylinderblock I
3 12210/162fiJ tfr*rca H€rdcomp.,cylinder I
4 t22t4/156FMr-2 fftn+€ I
5 122t5/156F\tr-2 fiFfttt.+g I
6 12216/156FMI-2 + € 0 4 8 ( d 1 0 xo 1 . 6 ) O-ring,d lox d 1.6 2
7 t22tg/2\49FtM 5fii.E&fA (d12x16) Dow€lpin, 6 lzx 16 2
8 t222t/162)tJ tfr*a+i* Gsskei,
cylind€rhead I
I 12236/156FMr-2 4H (d8) I
10 12237/ 163Ft&-2 fituJ!ffiff u8x 77 Stud,M8X84.6 1
It r2243/1P50& 2
I2 t2246/lP50FW, 1 1 1 6 0 4 E ( 6 2 9 . 5 xd 3 ) O-ring. d 29.5x d3 2
13 r23rl/16gn--2 56Cttr I
t4 12312/164J qfl*#ssiH I
l5 12313/16N,J 4E Mloxto Nur.Ml0x l6 4
--l-
8.1 5fr €fi* CYLINDER BLQCK & CYLINDER HEAD

B''
xi,-@
WF-,{o"*I

)v3 € # . f + . I t€
W'%@u &E _&}}
s/N Part No
+fltr8ffi Description
Ouatrtifv Remark
12315,/156FMr-2 idrE4H 6 \[asher,6 1
l'7 12345/t6%u qfiH&4H Io Washer,l0 2
1B 17310/156FMI-2 *<€rca Pipe comp.,intake I
19 t7321/ 156FMr-2 0 4 8 ( O 3 3 . 5O
x 3) O-ring, O33.5xd3 1
20 r9300,/161MJ n6#,6d ThermostrtAssy 1
2l 34210,/156FMT-? ^7U* (D8EA
Mn) Plug, spark (D8EANGK) 1
22 34931,/156F[,{I-2 4-,k4H4* Clamp, ignition coil t
23 GB,/T5783 ffi& M6x12 Bolt, M6x 12 2..
24 GB/rr6674.I ffiBM6x20 Bolt,M6x20 2
25 GB/TgOO 8&M6x35 Slnd,M6x35 2
26 cB/t16674. I 6&Mox30 Bolt, M6x30 4
27 GB/T29.2 6& l[6x 20 Bolt,M6x20 2
28 GBIT899. I 4E 6x25 Stud,M6x25 2
29 GBIT6t70 ts4 M6 Nut! M6 2

--2--
gdi,dLf6 CAMSHAFT& VALVES

,.e,i,"Trig a;?

ffigi\'v*,
:s.'7 #*' ' " tuQrr€
\Jf-
.FE 5fl.f+4r€ &€t 6tr
s/N Part No
+*[f+€tE Description
Ouantity Remark
I 14730,/156FMI 2 }li*q oil seal, valve steb 2
2 1426t/162MJ ffifr+1e Sclev,valve clearance adjustins I
3 14220/t56FMt2 Estr{t16ft4e I
4 14440/t56FVr2 #En&44 Support , Rocker AlD 1
5 14451/l56FMt-2 TffiE 2
6 14452/L62FMJ T#HH Shaft roYer Rocker lrir 1
7 t4132/I62FMJ Fdieftfi 1
8 Al34/ r56Fl,tr2 4fr Spring I
9 14250/ 156FMr-2 }8fi4E , 2
10 14710/t62Fy.J ittft I
l1 14720/ 162Ftu fitqi: Valre, Exhaust 1
12 14755/i56FMI-2 qllrf*€ Spring, valve outer 2
13 14756/ 156FMr-2 R FA 4 S Sprins,valve Inner 2
14 1475r/156FMI-2 tt.r*g l'.s 2
15 14753/r56FMr-2 iFfl.4fi& 2
--3--
E-2 gd€dLf6 CAMSHAFT & VALI/ES I

".a\@'' 8
s^- '€
"-ru^ ,-€
"B 'f
\ l--
\\(!
vt
t Y?*,

F € € s ,f+.fr€ +ffi4+4ffi Description


)Hr E
6 l t
srN Part No Ouantitv Remark
16 r4754/ 156FMI-2 €ll 1439ft8 Seat, spring inner 2
I7 |4752/I56FM12 infix Cone, split 4
18 144r5,/156FMI 2 tfliEffiiEtr*€I Scre{, Valve Clearance adjusting
t9 GBlT5783 4S&M8 x 28 Bolt, 8x28 3
20 14416/156FMI-2 TNFJMiET&E Locknut, Valve Clear:ance 2
21 14135,/156FMr-2 l{asher I
22 14425/ r56F\tI-2 i{asher 3
23 14454/t56FMt 2 i4#sH I
24 1 4 1 3 6 , / 1 5I 6
2F 0 481 (20x2.5) o-rins (20x2.5) I
14453,/156FMI 2 04El (17x2.5) o-rins (17x2.5) I
26 14137/l56FM1 2 Ee€&+0+dt3
&. Stopper, Camshaft I
27 GBIT16674.I ffi& M6x12 Bo1t, Moxlz I
E-3 E ft+Hfg# /<F?844 night crankcase water PumpAssy

22

6 N 3x"
7
ti
,-; \6
2A
2A
28
2A
8'l F6
2t
9
Ls
1( \6 t 2 8
\6
F € € # . f + , f r€ €*r,f+et8 Description
4Cr E-
3l !9. a ili:
srN Part No Ouantitv Remark
1 11310 fiss#€aa CoverAssy, crankcaseRH 1
2 i 1319 EdrS#*S$4 Gasket, crankcasecover I
3 15611/156FMr-2 dtiE,R Dipstick I
4 15612/156FMI-2 dris^ 0 4H 0-ring 1
5 13180 &fifii*ff 0i1 seal I
6 22810/162M,J &atss9J.fr4a Lever conp,clutch I
7 22a23/156F\1r-2 0481(6.8x1.s) o-ring(6.8xr.9) 1
8 22a27/l56F\112 HA4**grfrrsF Spring I
I 22a22/156FMt-2 *6#ASAt0 Caqclutch I
10 GB,/TgT tf trtH 0x30) Pin split (2x30) I
iI 19252 ,(*tr Cover, Water Punp I
I2 19255/161W Eti# (8x 10) Pin, Dox'el,O8x10 2
13 19267 AFO4E O-rins , Water Punp I
14 19211 FI*A I
15 19266/161W ,(F4ffi {ater, Water Punp I
E-3 Zad!+S46# :Kf ?E'l* RightCrankcasc& water PumpAssy

*'ffi@*w#
"6(ffi#,#"'
i* ]X,o,:'*'
+*[{+4t€ +#4+EfB Description
frt€ 6 S
s,/i.,1 Part No Ouantitv Remark
16 19230,/16IMJ ,f.8-CJ4fr.e Motional Seal Conp., Water I
T7 19240/16t!ttJ ^3jffi16€a Motionless SeaI Cornp.,
water I
18 t9260/ 16111u ,<Ffi#+t oil Seal I
l9 19253 ^+ta Shaft, {ater Pump I
20 tqz't0 ^xt\4&*fr.4 Gear,.DriYen I
2l cB/T893.
2 HE IO CircIip,l0 I
22 I 1318,/1 -2
56FI,{I E&H (8x14) Set Pin (8x 14) 2
23 19620/lP5iMJ &EqffiqA Claop, Ifater hose 2
24 196r0 fr.affil,.E&a Hose I
25 cBlT16674. I Eg&M6x95 BoIt, Mox95 I
26 GB/Tt6674. I fx& M6x 90 BoIt, 6x 90 I
27 GB/T16674. I q& M6x30 BoIt, 6x30 2
28 GB/Tt6674. r ts& M6x40 BoIt, Mox40 9
29 123t5/ l56FMl 2 SHo Washer, 6 I
B-A &14f6 CRANKCASE
'a{

1\eA-\\
*w)@
+

tvE € E[,f+,ft€ +sF,f+*rh Description


,{{rE
6 n
STN Part No Ouantifv Remark
1 11110,/i56MI-28 EffiHffi'AA Crankcase conp RH I
2 11119,/1561{I-28 disffis$J4 Gasket, Crankcase 1'
3 11210,/15614I-28 &&H*H4A Crankcase corDp., LH 1
4 15463,/156FMI-2 dlfi#FlH Cover,0i1 Filter gauze i
5 11231/156FMI-2 EH# Body, pressing pin I
6 tt232/156FMr-2 E# Pin, pressing 1
'7 1I233,/156FMI
2 6##tr Spring I
I 15450/156FirI-2 dris*Naa Gauze,0i1Filter i
9 15461,/
156FMr-2 *E#€ Spiins I
10 20152/
r56nnr-2 E5€ Pipe, Exhaust 1
1l 20153/156FMI-2 &t€* CIip I
12 22824/t36FMr-2 &6#fn*ta15* Stay,clutch CabIe adjustins I
13 GB/'t1667
4. 1 ffi&M€x95 Bo1t, M6x95 I
t4 r2342 A
<tuAs& Stud A 4
I5 cB/T290 h+ffit* HK152312 Bearing, needle, HK152312 I
8.4 ffi+tii4fiCRANKCASE

il
aI
@
$-
€ grr.f+ft F,
+*F'l+€ 6 I Dcscription &ir
Part No Remark
16 24190/156FMr-2 Ai.g*hit+,}14x28x7 0 i l s e a l ,1 4 x 2 8 x l
li 15452/156FMt-2 dl,*i*Effi o 4H (35.5x3) 0-rins(35.5x3)
l8 11234/l56FMr-2 0 4 1 f r1 3 x 2 . 5 O-r:in8,l3x 2.5
19 68lT16674.1 B+ M6x65 Bolt, l,i6x 65
20 GB/T16674.I 4H: 6x5o Bolt, M6x50
21 1r118,/156FMI2 E{i*H(1ox14) Set Pin (lox14)
22 68/T16674.I qi4 M6x 25 Bolt, M6x2s
23 11230/156FMI-2 F;ffiis'9{4 Body set, pin pressins
24 12218/2V49FWt 5fi*t&H (12xr6) Set Pin (r2x16)
25 GB/T276 ff156000 8earins,6000
-26 cR/t29A i6ff#* flK212810 Bearins, needle, HX212810
OIL PUMP OIL FILTER
E-5 6[W4 TTLiHffiE+E

.F€ € s,f+,{€
t &€l 6 i *
s/N Part No
€ ffi4+&ffi Description
Ouantitv Remark
I 15116/156FMI-2 dr,ide*6 Shaft, oil Pump
2 15100/156FMI-2 flidF.sd oil PunpAssy i (HAfr)
3 15119/156Ft{I-2 tlid**tt# Cover, oil punp gear I
4 15111/156FMI-2 frt*F6 Body, oil punp I
5 15112/156FtI-2 fi,sa* Cover, oil puop I
6 r 5420,/156Fl,rI-2 fr$dEt**74e Filter Body I
7 15121/156FMI-2 drrs*Aa6*t Cear, oil pumpdriven I
8 15114,/156FMI 2 fi.$aA*+ Rotator, oil pumpinner I
I 15115,/156FM1-2 dridF4.*€f Rotator, 0i1 pumpouter I
10 22632/l56FMt-2 1LiE4ffi Thrust-Washer I
l1 22621/ 156FMr-2 4t*.+d&# Cear, primary driven I
12 GBIT819.1 stTu6x30 Screv, 6x30 2
t3 22631/r56FMI-2 a4+']6*t5E]ffiE Nut I
14 15i31/156FMr-2 0MW9.4x2.4 o-Ring9.4x2.4 I
GB/T5'/82 B& 5x20 Bo1t, MEx20 2
--9--
+[d€ TT[Wi,gJ€{*OIL PUMP OIL FILTER

@s,h -
l 6 \

\5 ji
?o

trE €sF.f+ft€ E-il+t&ffi Description 4 € & n


S/N Part No Ouantifv Remark
l6 GB,/T820 &EJ$4Xr2 Screw, U4x12 2

-- l0 --
E-6 fA€fi, STARTINGMOTOR

-, @-5
r 0r.
F .ff'r@,
,-ffg))
_/R -w
SC,W'
ffi
'\Mfl @-s
6"
'
I /q \ 1

ttE +fl.t+fr€ +EBffEffi Description 6ir


s/N Part No 0uantitv Remark
I 34700,/r56FMI2 &41€tl Motor, Starting i
2 28310/156FMI 2 e#6*0( )rna Shaft comp.1,dual gear I
3 28331/156FMI 2 &fri&*o(:) dual-gear,2 I
4 28150/156FMi-2 €aaa{s*+o€a Cear set, starting ciutch I
5 28312/l56FMt-2 gB v{asher 4
6 28320/r56FMr-2 {#ffto+a4a Shaft comp dual-gear t
7 GB/T290 if€l*AB fiK10r41o BearinA, needle, H{l0l4l0 2
B 28175/756F1ft-2 €aaa3**'tfrF Stopper, Start clulch gear 1
9 GB/T5787 4& M6x12 B l o t ,M 6 x 1 2 I

-- I1 --
E-7 MfiJ'L MAGIIETO
.13

\ th ? @\ 24

Y@#!t;,,106*;
x-*h,$@#6Li
"_o .,,,n@p53.-!
"
'n'-*n-
F E +*F.t+4t€ 4W'l+4ffi Description
)|{rg
a-E
s/N Part No Ouantitv Remark
I 11411 EfifiHH Cover, crarkcase, LH I
2 11451/ Reai: Left Cover I
3 31280/156FMI-2 MEE.ffi Coil, induced I
4 28110/156FMI 2 EarHAi**EeAA Clutch Assy, start 1
5 -2
31i 10,/156FMI &,861f€+4+ Rotor comp.,magneto I
6 31210,/156FMI2 EEflE74E Stator coop., magneto 1
7 35727/156FMr-2 tr€fr4* ClaDrp,vire I
B GB/T70.r RfJ M8X30 Screw, M8X30 3
I GB,/T93 ,Sfi*E ( o8) Spring Washer( (D8) 3
IO 1t412/156FMr-2 nR &a P1ug, check Hole I
11 11413/156FMr-2 H* Plus I
I2 31311/156FMt-2 fr€d[FE4E Lock Stud I
13 -2
31190,/156FUI (50x34x7)
tr+dAjASJ oil Sal, o|dllrsllaft @x34x7) I
t4 31102/156FMI-2 *T#€aHA*9*1S4A Clutch Assy. 1
l5 11419/156FMI 2 ri&+dtrfre+J+ Gasket, Crankcase Cover,LH 1
-- 12 --
8.7 Mfr,HL MAGNETO
7
at 24
18

23
20

oJb.( b 27
Y
27
tr-.{,^
23r fi\
10-a
17-o
W,
F E € # {+.fr€ +ffiffe?8 Description &i+
S/N Part No Ouantity Remark
l6 11415/156FM72 R*0fuW27.5x2.5 o-RingP1us, 2?.5x2.5 1
17 11414,/156FMI 2 t{FTLrFgo JVffi 13.8x2.5 0 Ring,Check HoleP1us,13.8x2.5 I
18 11422/156FMr-2 0 u El63x3 0 Ring63x3 I
19 11421/t56FMt 2 it## Cover, Left I
20 35740/756FMt-2 aHtF*€**5 0i1 Seal,neutral Indicator I
21 -2
35710,/156FX,{I fHiF"4r{* Indicator, neutral I
22 GB/r16674.1 R& 5x 16 Bolt, 15x16 2
23 GBIT16674.1 K& 5x30 Bolt, M5x3o 3
GB/T16674. 1 ffi& u6x12 Bo1t, 6x12 I
25 08,/T166?4.1 ffi& M6x12 Bolt, 6x 12 I
26 GB/r16674.1 ffi& M6x115 Bolt, M6xrl5 I
27 GBIT16674.1 K& 6x2o Bolt, [6x20 3
28 GB,/T166?4.1 4& M6x30 Bolt, Mox30 2
29 GB/r16674. 1 tg& M6x 40 Bolt, M6x4o 7
-- 13 --
E.8 EA{& CLUTCH

.%
IAE e*[,t+4t€ +ffir+effi Description # € 6 l t
STN Part No OuantiW Remark
I 22110/ 156FMr-2 *A:F+ar#44 Outer comp., clutch I
2 22320/ 156PM1-2 6A*erl.trsfiA Center comp., clutch I
3 22330 / r56FMr-2 A+#EAthfi.+ Disk set, cutch friction 5
+ 22341/r56FM1-2 a+w^aHqa Plate set, clutch 4
5 22351/156FMt-2 HA3}E& Plate, clutch pressure 1
6 2236t/ 156FMt2 aaeE4"'# Plate, clutch lifter 1
7 2286r/ r56FMI 2 ga{*ffifr Rod, culrch l ifter I
B 2287r / 156FM1-2 HA*SIf+T Mandrel, clutch I
9 22372/l56FMt-2 /t#4Ei {asher, spline I
10 GB/T894. I t+tttEffi 17 Snaprins, 17 I
1t cB/T5783 8t4 M6x35 Bolt, M6x35 4
72 22100/ 156FM1-2 HA:*i6'NA body, cluich I
13 2237t/\56FM12 Spring 4
14 GB/'1276 +64 6oo1 Bearins 600r I
15 22320 / 156F1!,I-2 AEe,.4J#fr4 Clutch t
-- t4 --
E-9 ffi+ts. iT-* CRANKSHAFT& PISTON

trE €E[,f+ft€ 4ffi4+Afrr Description ry€ 6i +


s/N Part No Ouantitv R€mark
I i 3100/162FMJ fifri€++46 Crankshaft conp. t
2 13300,/162FMJ iE*4:4 Ring set, piston I
3 13211,/162FMJ t64 Piston I
4 13221/156FM1-2 iE*s piston, pin 1
5 1313ll 162F1{J i€t+ Rod, connecting i
6 r3121/156FMr-2 8fiffi Crankshaft, RH I
7 r3111/156FMI-2 EffiM Crankshaft, LH I
8 l314i/156FttI-2 ffifis Pin, Crankshaft I
9 142t1/ 156FMr-2 Er.J+A**0 Cear, tining drive I
10 r3118/156FMr-2 +E& Key, woodruff I
11 r3r70/156FMr-2 dl+na-HA Bearins, RH i
12 13160/156FMI-2 sfiE+da Bearing, LH I
13 13150/156FMI 2 r€fi^ik+dA Bearins, Roller I
t4 13222/r56FMt-2 i6*#gB Circlip, prston pin 2
l5 1331i,/162FMJ t*94 (-) K r n e f l s t o n N o .I I
E-9 fi+fi. iSS CRANKSHAFT& PISTON

F € € s[.f+.ft€ 4#l,f&ffi Description &tr _& it


S/N Part No Ouantity Remark
133t2/162FUJ Esq (=) Rins, Piston No.2 1
17 13320
/162FMJ E4€e 0i1 ring, 3-piece I

-- 16 --
E-10++fi, Erl#. {r{fgRrtr,H.d
Transmission

29

ftE €*[.f+fr€ 4#t+&ffi Description & € 6ti


s/N Part No. Ouantifv Remark
1 2271t/156FMt2 ffig#+a Sprocket,output I
2 227t2/l56FM12 istoEEtl Plate,sprocketfixing I
3 23600/156MI 28 *+fi44 Mainshaftcomp. 1
4 236r1/156MI-2B }H MaiBshaft 1
5 23621/t56FMr-2 t#-86ft 2ndGear,mainsheft I
23631/r56F\1r-2 t#=E*t0 3rd Ge!r; mainshaft I
7 23641/156FMI-2 tfiEA6* 4th Gear,main shaft 1
8 23651/t56FUr-2 SHTHE* sth Gear,main shafl I
I 23672/lS6FItI-2 #tl#& 20 Circlip,20 , 3
10 23674/156FUI-2 *81( oisxo25x1.o) %sher, Ol5x O25x1.0 I
1t 23675/156FMI-2 Alt€SSE( d17xo26x1.5) %sher, d ux 426x1.5 2
12 23700/156M1-28 Ets&44 Countershaftcomp. I
13 2371r/156FMr-2 Et*&-H6*0 lst Gear,countershaft I
23712/156FM1-2 i . J * ( o 1 5 xo 2 5 x 7 . 0 ) Bush,d 16.5xd 19.5x7.0 I
15 2372t /156FMr-2 El+A=H6+A 2nd Gear,count€rshaft I
-- 17 -
-tq,
t-10 F l f S , f i l f ! / S f F . E , E tl - r a n r m i s s i o n

,, , d
lq.-,.,

';*F'.@P^,5i{
-q{@@/e*rx
tW1
trz €*[t+.{t€ 1#4+&frB Description
z_ :i:
s/N Part No. Ouantifv Remark
16 23731/156FMt 2 Erl+a=96*t 3rd Gesr,countcrshaft I
l7 23741/ 156FMr2 r*l+SEBi&+0 4th Gear,countershall I
1B 23751/156FM1-2 Elfanru*+f 5th Gear,countershaft I
19 23771/156M1 29 E-rl+d Countershaft t
20 23773/156F1]-2 sEi (o16.5xO24x0.5) W:rsher, O 16.5xd24x0.5 2
2I 23774/756FM72 4 m ( 0 2 0 x6 2 6 x 1 . 0 ) Washer,o2ox o26x l.o t
22 23750/t56FMr-2 El$Aid+l( o20xd34x7) Oil seal, d20x Ol4x7 I
23 27221/r56FMt-2 Edri$ffii&* Mid-gear,starting I
27223/t56FMr-2 EAritdtfiftaj€ ( d 16.5xo 20x7.8) Bush, O16.5xd 20x 7.8 I
25 27224/156FMr2 EAiSiF6+A4H( o15xo30xr.0) Washer,d 15x d30xl.0 I
26 27230/\56FMr2 tua^A&ttqa Gear set,startiDg driven . 1
27 27233/ tS6Fltr-2 EAAA6*f4m ( + 20xd 26.5x0.5) Washer,O20x d26.5x0.5 I
2A GB/'t5783200A ffiiAM6x1o Boltj Nl6x 10 2
29 cB/'t276-1994 (
+aa6006 455xo30x13) Bearing,6006( 6 55x ,)-r0xll) I
30 GB/T276-1994 (
+d86204 O20XO47X14) Berring, 6204(,b20x d 47x t,r) I
_tB*
-eusf**
E-10 F.+4,1?l*fi,lflf5ffi{r.Ett Transmission

)TE
s/N
+*[,f+4t€
Part No.
+#I+4ffi
% Description
Quantity
6i t
R€mark
31 GB/'t2761994 s& 6202R (S5 1 5 XO 3 5 X r 1 ) B e a r i n g6,2 0 2 R S
(dt5X O35x I
32 GB,/T290 1989 id6l+da lr( 152312 r1) I
33 23561/r63ML 2N I td*fr Bearing,needle,HK 152312 1
34 23973/763tfi- 2N Btaisffi*t0 Middle shaft i
35 GB,/T882 1986 e E @ 2 6 XO ? 0 X 0 . 5 Reversemiddle gear I
36 GB,/T894. 1-1986 StlilH 20 Washer,o2l X o izx I I
37 23176/163W-2N sM (-) Circlip, 20 1
38 231.72/1,63ML 2N I4il*Ffie WasherI 1
39 23175,/t63ML-2N *ffi (-) Bush,Rev€rseprotecf 2
40 23t74/ 163ML-2N itrlEfrtr#ffi Washer2 I
23173/163ML-2N 'ItrlH.f*fS€ Board,Reverseprotect 1
2317r / I63ML-2N i1trftir6+t Spring, Rev€rseprot€ct i
GBIT8821986 B E o 2 1 x @1 2 xI Gear,Rev€rscprotect I
44 23961/163M1-2N 1t'lfl#+dff+tH W a s h e rO
, 21X @12X1 I
GB/T290i989 if##4fl(181410 Sha{t,Rcvcrseduar gear 2
B€arine.needle,HK l8l:110
-- t9 --
F € +EFf+ft+ +*Ft+4ffi Description & € 5"}j:
s/N Part No. Quantiw Remark
46 23974/ I63ML-2N gafi+a6tr Duar-gear,revers€ i
23963/163M1 2N 4 m @ 2 5x O 1 5 x 0 . 5 WEsher,o25x o15x0.5 I
48 23960/163M1 2N aH+*46 Reverseshaft Assy 1
49 23170,/163ML2N F]ER*A,C,d ReverseprotectedAssy I

-- 20 --
E-U AtIf,Li4 GEARSHIFTDRUM

j/lt l+ At
E E 4
'+ FrP t-r 1\
-s
?
€,ilt+4ffi Description
'{/J 'aE
6ir
s/N Part No Ouantitv Remark
I 24100/ r56FMI-2 {}l#,cfr Shaft Assy, gearshift 1
2 2441r/ 156FM12 fix (-) Fork No.I I
3 24412/156FMI 2 fia (-) Fork No.2 I
4 2442r/ t56FM\2 AIfi Shaft, gearshift fork I
5 24413/t56F\tI 2 Fork No.3 1
6 2422r/156FMr-2 *+t* Ca.n 1
7 24310/156FMr-2 Htrftir&Ae Plate conp., setting I
24323/156FMI2 e&d[#A Spring I
9 24110/156FMI-2 4ts+ArCA Shaft comp. I
10 24121/I56FMI-2 4g#tr Plate, sear:shift controlling 1
1l 24122/r56FM\2 {H#iirs€ Spring I
12 24123/156F\n2 tlr+*E&rs* Spring, gearshift shaft r:etum I
13 242tt/ t56FMr2 4EA+A Drum, searshift l
14 24124/t56FMr2 4H lflasher 2
l5 GBlT5783 a8&u6x20 Bolt, 16x20 I
-- 2t --
E.11 4H'[I6 GEARSHIFTDRUM
1711...-..
,, .

,ru \
ffi^"
w gil-Q\

W*M*r '"
i^
\\
au'"(@#,H 5'J;;,5
'"
Yb \'/

F € € s[.f+4t € +ffi4+effi Description ai+


s/N Part No Ouantitv Remark
16 35722/156FMI-2 fJ&tFar;s*i&A Plate, contacting I
17 GB/T894. 1 H Mr z CircIip, I2 I
i8 cB/T894.1 flH 14 Circlip, 14 1
19 24414/I56FMI-2 &ffi Lift pin 3
20 24415/ I56FMI-2 r*ft* Clip, spring 3
2l 24222/I56FMI-2 {flE&# 84xro Set Pin, B4x10 t
22 GB,/T5783 H& r{6x 25 Bolt, M6x25 t
23 24210/156FMI 2 {HA*f'NA CanConp-, gearshift 1

-- 22 --
w
E.-12+T.W# CARBURETOR

0
I
@

B | :1 a

B rg l e
\ lr it

&
lT
R
wa
l l

F € €*rf+,ft€ €sF,fteffi Description & B 6t+


srN Part No Ouantity Remark
1 i6100/156FMI-2 ai**e,gd Carburetor Assy I

--23-
E-13 qfJI}. *gAfr GEARSHIFTPEDAL& STARTINGARM

E E € * r { + . f t€ +*Ftf4ffi Description &e E- :rf:


s/N Part No Ouantity Remark
1 24700/ 156FMr2 *Hir.sfr Pedal Assy, gearshift I
2 247r1/ 156FMr-2 *g+f&€ Rubber,gearshift rod 1
3 24720/156FMr-2 *A+IF&'CA rod l{eldment, gearshift I
4 GB/T5783 ffi& M6x20 BoIt uox20 t
5 27700/ 156FMI2 EA'+,8fr Assy, starting arn I
6 27713/756FMI-2 Hi+&€ Rubber 1
7 GBlT896 *86 Lock Rins, 6 I
B 2771,5/156FMr-2 fAfi Pivot I
9 27714/156FNtr2 r+3{ Sping I
10 GB/T308 fi*8 Ball, B I
1l 27712/156F11r2 Etrtrfr&)! Joint I
12 27711/156FMI-2 EA,Effi Rod, startins I
13 GBlT5783 fs& l{8x 40 Bo1t, M8x40 I

-- 24 --
E-14H^Etrrl{* .fi^ttE €EffiS*S Ignition Controller,IgnitionCoil & VoltageRegulator

'E'3

.&P,, 2

V? on*" l

ftE €sr.f+ft€ +N4+4ffi Description


)1#rE
6 &
s/N Part No Ouantitv Remark
I 31600,/156FMr-2 €ErESd* Regulator, voltage I
2 34400/156FMr-2 A,(**tle Controller, ignition I
3 34500,/156FMT-2 ,AA4H Coil, lgnition I
4 GB,/Ts7B3 Bi4 u6x 20 Bolt, uox 20
5 cB,/193 4q4H 6 Spring Washer, 6 2
6 GB/T57.2 4m6 fasher, 6 2
7 GB,/T818 K€J 6x25 Screw, M6x25 2
B 34600,/156FMI-2 €ti4€?* Relay, starting 1
E- 15 ffi{i* R.ADTATOR

,ry,i;$l
("
\-
ftE 4g[{+4t€ a-ar ++4 ffi Description
S,O.I PartNo
I 19400,/
16111t trfte&,Hfr Radiator I
19r00,/i61MJ .ea/<*F i{ater Reservoir, Sttuldby 2 #ifr4,{
2l) r9100/r52Mr B*7,(+F '.fater Reservoir, Standby I =+f+,q
3 19131/r
61MJ C67IffiS.d(E Exit Pipe, lvatei ReserYoir I
19560/1P5?MJ *##,8,* Cover, VaLer Reservoir I
5 19614/161MJ &fi{Fd^€ Inlet Pipe, Radiator I
6 19615/161M1 &#1{s*'1<g Exit Pipe, nadiator I
1 19620/r52F'M1 E4rfi^H'fffi. Clamp, flater Pipe 2
8 19362/i51MJ ,l'Gsri(E' Pipe I
9 I94911161MJ ft{l{+*tfid!* Cover,onanent 2

-- 26*
_
E-Is ) A q : T+ \ F 4 S E C O N D A RA}I RG U I D I N C
SYSTEM

' )aE
ss&fr€ +g$1+€f6 Description 6ir
s/N Part No. Remark
I 20541,/156MI-2B =&?ftil.tEE€g Pip€,secondaryair chargevalveinlet I
2 20153/2V49FtM E€€€* (-) Circlip I,exhaustpipe 4
3 2054A/156M1-2B -*?tif5F Valve,secondaryair charge I
4 20592/156M1-28 fE€ Pipe,vacuum 1
5 20159/156MI-2B Pipe Il,exhaust 1
6 20210,/156t[-2B i*5rlRe* Separator,air/oil 1
7 20752/ t56M,t-28 Ei€ (-) Pipe l,exhaust t
8 1?310,/56F I-2 *{E4A Pipe comp.,inlet 1
9 722\0/162MJ H€ad comp.,cylnider I
10 GBIT5789 x 14
eiA M6 Bolt,6X14 2
11 20650,/156MI-2B (chE) i6a(€4a Piepe comp.,vent(checkvalve) I
12 20545/1.56M1 29 ##* o 1218 Clamp, O 12-18 2
l3 20544/156Mr-28 -&?,i+f,imB5€ Pipe,secongary air charg€valveoutlet I
t4 20154/156\4I-28 E5€€X (-) Circlip Il,exhrust pipe 2
20661/i56Mr-28 Washer,exhaustpipe I
16 19363,/16IMJ ]J&i*4\rt€4ffi Circlip,th€rmostat pip€ 2
_-27 _