Anda di halaman 1dari 1

DOA SEMPENA MENGHADAPI Jadikanlah pelajar-pelajar kami

PEPERIKSAAN UPSR golongan hambaMu yang mendapat


kemuliaanMu di dunia dan akhirat.
‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫حَم‬
ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سمِ ا‬
ْ ‫ِب‬ Panjangkanlah usia kami dengan
amalan taat kepadaMu dan suka
berbakti kepada agamaMu serta
‫ َوالَعاِقَبة‬, ‫ن‬ َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
ّ ‫ل َر‬
ِ ‫حْمُد‬ َ ‫َاْل‬ berjasa kepada bangsa dan negara.
‫سّيِدَنا‬
َ ‫عَلى‬ َ ‫لُم‬َ‫س‬ ّ ‫لةَُوال‬ ّ ‫ن َوال‬
َ‫ص‬ َ ‫ِلْلُمّتِقْي‬
َ ‫حاِبِه َأجَْمِعْي‬
‫ن‬ َ‫ص‬ْ ‫عَلى آِلِه َوَأ‬َ ‫حّمٍد َو‬َ ‫ُم‬
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,
‫جْمًعا‬َ ‫جْمَعَنا َهَذا‬ َ ‫جَعْل‬ ْ ‫َالّلهُّم ا‬
Sesungguhnya kami pada pagi ini,
ingin merafa’kan kesyukuran dan
‫ن َبْعِدِه َتَفّرقًا‬
ْ ‫ َوَتَفّرَقَـَنا ِم‬، ‫حْوًما‬ ُ ‫َمْر‬
pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu ‫جَعِل الّلُهّم ِفْيَنا‬
ْ ‫ َوَل َت‬، ‫صْوًما‬ ُ ‫َمْع‬
yang tidak ternilai.
‫شِقّيا َوَل‬ َ ‫ن َيْتَبُعَنا‬
ْ ‫َوَل َمعََنا َوَل َم‬
Allahumma Ya Rafi’a al Darajaat, Wa
Ya Qadhiaal Hajat, . ‫حُرْوًما‬ْ ‫طُرْوًدا َوَل َم‬ ْ ‫َم‬
‫خُرُه‬ِ ‫عَماِرَنا َءا‬ْ ‫خْيَر َأ‬َ ‫جَعْل‬ ْ ‫الّلُهّم ا‬
Sesungguhnya Engkau Maha
‫خْيَر‬
َ ‫خَواِتُمُه َو‬ َ ‫عَماِلَنا‬ْ ‫خْيَر َأ‬
َ ‫َو‬
Mengetahui bahawa pelajar-pelajar ‫ك ِفْيِه‬
َ ‫أّياِمَنا َيْوَم أْلَقا‬
kami akan menduduki peperiksaan
UPSR hari ini yang menentukan
kejayaan dalam medan perjuangan ‫خَواِنَنا‬ْ ‫غِفْرَلَنا ُذُنْوَبَنا َوِل‬
ْ ‫الّلُهّم ا‬
mereka. Kami menyedari bahawa
segala usaha yang guru-guru dan ‫جَعْل‬ ْ ‫ن َوَل َت‬ ِ ‫سَبُقْوَنا ِباِلْيَما‬
َ ‫ن‬ َ ‫اّلِذْي‬
pelajar-pelajar kami lakukan adalah
di bawah kekuasaan dan iradatmu
‫ن َءاَمُنْوا‬ َ ‫ل ِلّلِذْي‬
ّ‫غ‬ِ ‫ي قُـُلْوِبَنا‬ْ ‫ِف‬
jua. ‫حْيٌم‬
ِ ‫ف َر‬ٌ ‫ك َرُءْو‬ َ ‫َرّبَناإّن‬
Justeru… kami pohon padaMu
berikanlah taufik dan hidayahMu. ‫سَنةً َوِفي‬
َ ‫ح‬َ ‫َرّبَنا َءاِتَنا ِفي الّدْنَيا‬
Kuatkanlah ingatan dan janganlah
engkau lupakannya. Lapangkanlah َ ‫عَذا‬
‫ب‬ َ ‫سَنةًَوِقَنا‬َ ‫ح‬َ ‫خَرِة‬
ِ ‫ال‬
dada pelajar-pelajar kami dan
janganlah Engkau sempitkannya. ِ‫الّنار‬
Permudahkanlah segala urusan kami
dan janganlah Engkau persulitkan.. ‫عَلى‬َ ‫حّمٍد َو‬َ ‫عَلى ُم‬ َ ‫ل‬ُ ‫صّلى ا‬َ ‫َو‬
Allahumma Ya Rahman Ya Rahim,
ِّ ‫حْمُد‬
‫ل‬ َ ‫ َواْل‬، ‫سّلَم‬ َ ‫حِبِه َو‬
ْ‫ص‬َ ‫َءاِلِه َو‬
Hanya padaMu kami memohon.
َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
‫ن‬ ّ ‫َر‬
Kurniakanlah kejayaan kepada
pelajar-pelajar kami dengan
ketinggian dan kecemerlangan.