Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

By :
Nor Azila binti Abu Zarim

perisian.Definasi RangkaianW  Sambungan 2 atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya Satu sistem perkongsian alat. gelombang radio. pertukaran maklumat dan komunikasi Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel. pancaran infra merah atau satelit   .

CD-Rom dll Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) . Pengimbas.Kebaikan menggunakan rangkaianW ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berkongsi Fail Memindahkan Fail Berkongsi Perisian dan mengurangkan kos Berkongsi Pencetak.

Jenis RangkaianW ‡ Local Area Network (LAN) ‡ Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Wide Area Network (WAN) .Jenis .

makmal . lebih kurang 10km ‡ Contoh : sekolah.Local Area Network (LAN) ‡ Merangkumi kawasan kecil .

negeri .Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Kawasan lebih besar : antara 10 ² 50km ‡ Contoh: bandar.

negara .Wide Area Network (WAN) ‡ Kawasan sangat besar ‡ Contoh : seluruh dunia.

Jenis-jenis LAN Pengguna dan pelayan (Client-server) Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) .

. data.Pengguna dan pelayan (Client-server) Terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat (Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. pencetak dan lainlain.

Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. .Server Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.Kelebihan Client . Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.

‡ Rangkaian tidak berfungsi jika berlaku kerosakan pada pelayan. .Kelemahan Client-Server ‡ Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. ‡ Perlu melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) ‡ tidak melibatkan komputer pelayan ‡ membenarkan perkongsian alat dan fail .

tidak perlu pelayan. . ‡ Sesuai untuk organisasi yang kecil. hanya perlu konfigurasi untuk peer to peer.Kelebihan Peer to Peer ‡ Kosnya rendah. ‡ Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows XP).

‡ Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server.Kelemahan Peer to Peer ‡ Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian aplikasi. ‡ Lambat berbanding dengan sistem clientserver. .

Q&A .

Terima kasih.. ..Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful