Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

By :
Nor Azila binti Abu Zarim

gelombang radio. perisian. pertukaran maklumat dan komunikasi Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel. pancaran infra merah atau satelit   .Definasi RangkaianW  Sambungan 2 atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya Satu sistem perkongsian alat.

CD-Rom dll Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) .Kebaikan menggunakan rangkaianW ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berkongsi Fail Memindahkan Fail Berkongsi Perisian dan mengurangkan kos Berkongsi Pencetak. Pengimbas.

Jenis RangkaianW ‡ Local Area Network (LAN) ‡ Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Wide Area Network (WAN) .Jenis .

Local Area Network (LAN) ‡ Merangkumi kawasan kecil . makmal . lebih kurang 10km ‡ Contoh : sekolah.

Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Kawasan lebih besar : antara 10 ² 50km ‡ Contoh: bandar. negeri .

negara .Wide Area Network (WAN) ‡ Kawasan sangat besar ‡ Contoh : seluruh dunia.

Jenis-jenis LAN Pengguna dan pelayan (Client-server) Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) .

data.Pengguna dan pelayan (Client-server) Terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat (Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. pencetak dan lainlain. .

. Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak.Server Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.Kelebihan Client . Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.

‡ Perlu melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.Kelemahan Client-Server ‡ Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. ‡ Rangkaian tidak berfungsi jika berlaku kerosakan pada pelayan. .

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) ‡ tidak melibatkan komputer pelayan ‡ membenarkan perkongsian alat dan fail .

‡ Sesuai untuk organisasi yang kecil.Kelebihan Peer to Peer ‡ Kosnya rendah. hanya perlu konfigurasi untuk peer to peer. tidak perlu pelayan. ‡ Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows XP). .

‡ Lambat berbanding dengan sistem clientserver.Kelemahan Peer to Peer ‡ Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian aplikasi. ‡ Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server. .

Q&A .

Sekian. Terima kasih.. ..