Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

By :
Nor Azila binti Abu Zarim

perisian. pancaran infra merah atau satelit   . gelombang radio. pertukaran maklumat dan komunikasi Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel.Definasi RangkaianW  Sambungan 2 atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya Satu sistem perkongsian alat.

Kebaikan menggunakan rangkaianW ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berkongsi Fail Memindahkan Fail Berkongsi Perisian dan mengurangkan kos Berkongsi Pencetak. CD-Rom dll Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) . Pengimbas.

Jenis .Jenis RangkaianW ‡ Local Area Network (LAN) ‡ Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Wide Area Network (WAN) .

makmal .Local Area Network (LAN) ‡ Merangkumi kawasan kecil . lebih kurang 10km ‡ Contoh : sekolah.

negeri .Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Kawasan lebih besar : antara 10 ² 50km ‡ Contoh: bandar.

Wide Area Network (WAN) ‡ Kawasan sangat besar ‡ Contoh : seluruh dunia. negara .

Jenis-jenis LAN Pengguna dan pelayan (Client-server) Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) .

Pengguna dan pelayan (Client-server) Terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat (Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. data. pencetak dan lainlain. .

Kelebihan Client .Server Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. . Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak.

‡ Rangkaian tidak berfungsi jika berlaku kerosakan pada pelayan.Kelemahan Client-Server ‡ Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. . ‡ Perlu melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) ‡ tidak melibatkan komputer pelayan ‡ membenarkan perkongsian alat dan fail .

‡ Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows XP).Kelebihan Peer to Peer ‡ Kosnya rendah. ‡ Sesuai untuk organisasi yang kecil. . hanya perlu konfigurasi untuk peer to peer. tidak perlu pelayan.

‡ Lambat berbanding dengan sistem clientserver. ‡ Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server. .Kelemahan Peer to Peer ‡ Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian aplikasi.

Q&A .

.Sekian. .. Terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful