Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

By :
Nor Azila binti Abu Zarim

Definasi RangkaianW  Sambungan 2 atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya Satu sistem perkongsian alat. perisian. gelombang radio. pancaran infra merah atau satelit   . pertukaran maklumat dan komunikasi Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel.

Kebaikan menggunakan rangkaianW ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berkongsi Fail Memindahkan Fail Berkongsi Perisian dan mengurangkan kos Berkongsi Pencetak. CD-Rom dll Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) . Pengimbas.

Jenis RangkaianW ‡ Local Area Network (LAN) ‡ Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Wide Area Network (WAN) .Jenis .

makmal . lebih kurang 10km ‡ Contoh : sekolah.Local Area Network (LAN) ‡ Merangkumi kawasan kecil .

negeri .Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Kawasan lebih besar : antara 10 ² 50km ‡ Contoh: bandar.

negara .Wide Area Network (WAN) ‡ Kawasan sangat besar ‡ Contoh : seluruh dunia.

Jenis-jenis LAN Pengguna dan pelayan (Client-server) Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) .

Pengguna dan pelayan (Client-server) Terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat (Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. data. . pencetak dan lainlain.

Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. . Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.Kelebihan Client .Server Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.

‡ Perlu melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. .Kelemahan Client-Server ‡ Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. ‡ Rangkaian tidak berfungsi jika berlaku kerosakan pada pelayan.

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) ‡ tidak melibatkan komputer pelayan ‡ membenarkan perkongsian alat dan fail .

tidak perlu pelayan.Kelebihan Peer to Peer ‡ Kosnya rendah. . ‡ Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows XP). ‡ Sesuai untuk organisasi yang kecil. hanya perlu konfigurasi untuk peer to peer.

Kelemahan Peer to Peer ‡ Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian aplikasi. ‡ Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server. . ‡ Lambat berbanding dengan sistem clientserver.

Q&A .

.. Terima kasih.Sekian..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful