Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERADONG, BINTANGOR

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU ( 2010)

PAKEJ/ MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN UTAMA HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
UNIT/ TAJUK ( HPU ) ( HPK ) ( HHP )
MINGGU 1
MINGGU ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN SATU

PAKEJ 1 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1.1 Berbual dan berbincang tentang perkara Aras 1 ( ii ) * Kata Nama Am * Alam Persekolahan
mempereratkan hubungan mesra yang berkaitan dengan kehidupan harian Menyapa dan memp[erkenalkan diri kepada * Kata Nama Khas * Perniagaan
yang menyentuh diri, keluarga, rakan seseorang dan memperkenalkan seseorang * Kata Ganti Nama
dan masyarakat dengan menggunakan kepada orang lain dengan mesra dan santun Diri
kata, intonasi dan nada yang sesuai * Kata Ganti Nama
MINGGU Aras Sederhana Tunjuk
2, 3 1.2 Mendengar dan memberikan respons Aras 2 ( ii )
secara lisan dan bertulis tentang sesuatu Memberikan respons secara spontan terhadap Nilai
UNIT 1 yang diperihalkan oleh orang lain soalan yang dikemukakan dengan memberikan Perbendaharaan Kata * berdikarti
Hari Pertama meklumat yang diperlukan * perkenalkan * berhemah tinggi
Di Sekolah * makmal sains * rasional
Menengah Aras Rendah * makmal komputer
1.3 Menyampaikan maksud yang tersirat dan Aras 1 ( iv ) * disegani
UNIT 2 tersurat berdasarkan bahan yang Menyatakan maksud kata atau pernyataan * menghijau
Berhemat Semasa dikemukakan dengan menggunakan kata secara lisan ketika berbual dengan rakan * mengharungi KBT
Berbelanja dan ungkapan yang sesuai * berbelanja Kemahiran Berfikir
Aras Sederhana * koperasi * membanding
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila Aras 2 ( ii ) * canggih * mengkategori
tentang sesuatu perkara dengan Memberikan respons secara spotan terhadap * ketinggalan
menggunakan soalan pelbagai aras soalan yang dikemukakan dengan memberikan * khidmat Kecerdasan Pelbagai
maklumat yang diperlukan * memperkecilkan * interpersonal
* membazirkan
Aras 2 ( iv ) * zaman
Memberikan panduan tentang sesuatu perkara * saya kurang bersetuju
kepada seseorang

Aras Rendah Peribahasa


1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan Aras 1 ( vii ) * tajam akal
sopan dalam pelbagai situasi Memohon maaf dan memberikan maaf kerana * ringan mulut
kesilapan yang dilakukan atau kelalaian * bulat hati
* buah tangan
Aras Tinggi * besar hati
1.6 Menyatakan perasaan secara berterus Aras 3 ( i ) * ambil berat
terang dan beradab tentang sesuatu Menyatakan perasaan diri sendiri kepada
perkara untuk emngeratkan hubungan seseorang

Aras 3 ( ii )
Mengemukakan pandangan dan kritikan yang
membina

Maklumat Aras Rendah


7.0 Mendapatkan maklumat daripada 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Aras 1 ( iii )
pelbagai sumber yang didengar, gambaran keseluruhan idea utama dan Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
dibaca dan ditonton isi penting tentang pelbagai bahan yang umum dan idea utama dalam pelbagai bahan
didengar, dibaca dan ditonton
Aras 1 ( ii )
7.2 Memahami dan menyatakan maksud Membaca pantas untuk mengenal pasti bahan
perkataan berdasarkan konteks atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan
suatu tugasan

Aras Sederhana
Aras 2 ( i )
Membina dan mengemukakan soalan bertumpu
aras rendah dan aras tinggi untuk mendapatkan
penerangan

Estetik Aras Rendah


10.0 Memahami dan memberikan 10.1 Menceritakan semula sebuah karya Aras 1 ( i )
respons peribadi tentang karya secara keseluruhan Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan
sastera urutan peristiwa sesebuah karya

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik Aras 1 ( ii )


dalam karya Mengecam perkara yang menarik dalam karya

PAKEJ 2 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


2.0 Memberikan pendapat yang bernas 2.3 Memperkuat hujah dengan Aras 1 ( i ) * Kata Pergolongan Kata * kesihatan
MINGGU semasa memberikan pandapat mengemukakan contoh dan bukti Mengenal pasti isi penting dan isu yang * Kata Kerja Transitif * geografi
4, 5 dalam perbincangan dibincangkan dalam pergaulan * Kata Kerja Tak Transitif * ekonomi

UNIT 3 Aras Sederhana


Mutiara Hitam 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina Aras 2 ( ii ) Perbendaharaan Kata Nilai
Dari Sabah untuk mencapai tujuan perbincangan Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkara * Indung mutiara * kesyukuran
dengan perkara yang lain Cengkerang * kebersihan fizikal dan
* lapisan mental
UNIT 4 Aras Rendah * Nakre * rasional
Manisnya 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan Aras 1 ( ii ) * Ternak
Senyumanmu tentang sesuatu perkara terhadap isu Mengemukakan idea yang sesuai dalam * tiram
yang dikemukakan perbincangan KBT
Kemahiran Berfikir
Maklumat Aras Rendah * Pendakap * menyatakan hubung kait
7.0 Mendapat maklumat daripada 7.4 Membaca pantun secara imbasan dan Aras 1 ( i ) * Penampilan * menyatakan idea utama
pelbagai sumber yang didengar, luncuran untuk membuat rujukan Mendengar dan memahami pelbagai teks * keelokan paras
dibaca dan ditonton pelbagai bahan bercetak dan bahan * gigi susu Kecerdasan Pelbagai
elektronik. * gigi kekal * naturalis
Aras Sederhana * gigi kacip * kinestetik
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat Aras 2 ( ii ) * rompong
dan tersirat daripada sesuatu bahan Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat * gigi geraham
* geraham bongsu
Aras Tinggi * tulang rahang
7.6 Membezakan antara fakta dengan Aras 3 ( ii ) * akar gigi
pandangan dalam bahan yang dirujuk Menyenaraikan dan mengemukakan pernyataan * gusi
dan pandangan dalam petikan

Estetik Aras Tinggi


10.0 Memahami dan memberikan 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan Aras 3 ( ii )
respons peribadi tentang karya persoalan, pemikiran, nilai dan Membaca untuk menghuraikan pengajaran
sastera pengajaran dalam karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya daripada aspek watak Aras Rendah


dan perwatakan, plot, gaya bahasa dan Aras 1 ( iv )
sudut pandangan Memerihalkan watak-watak dalam karya

PAKEJ 3 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


3.0 Berunding secara santun untuk 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam Aras 1 ( i ) * Kata Adjektif * Teknologi maklumat dan
MINGGU mendapatkan persetujuan dan kata bahasa dan gaya pengucapan yang betul Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang * Pembentukan Kata komunikasi
6, 7, 8 sepakat semasa berunding sesuai dalam perundingan. Adjektif * Budaya
* Kata Hubung * Sejarah
UNIT 5 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Aras 1 ( ii )
Komputer Dalam mengemukakan maklumat yang relevan Mengemukakan pandangan dengan
Kehidupan menggunakan sebutan, intonasi dan nada yang Nilai
3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang sesuai Perbendaharaan Kata * rasional
UNIT 6 dikemukakan dalam perundingan secara * melayari internet * bangga
Remaja rasional untuk mencapai kata sepakat Aras Sederhana * laman web * sikap bermasyarakat
Berwawasan Aras 2 ( ii ) * e-mel * keberanian
Menjelaskan pendirian tentang sesuatu perkara * klon
UNIT 7 * atur cara
Wira Bangsa Aras Tinggi * pemproses KBT
Aras 3 ( i ) * berwibawa Kemahiran Berfikir
Membuat pertimbangan yang wajar dan * kepolisan * menyusun atur
mencadangkan langkah penyelesaian terhadap * ketenteraan * membanding dan
pendapat yang dikemukakan dalam perundingan * awam membeza
* kerjaya
* dedikasi
* gedung Kecerdasan Pelbagai
* kota * kinestetik
Maklumat Aras Tinggi
7.0 Mendapat maklumat daripada 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai Aras 3 ( iii )
pelbagai sumber yang didengar, bahan untuk memperolehi maklumat Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan Peribahasa
dibaca dan ditonton yang menggunakan laras sains dan laras klasik * putus tali
untuk memahami maklumat * tali barut
* peluk tubuh
Aras Rendah * bagai anjing buruk
8.0 Memproses maklumat untuk 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi Aras 1 ( i ) kepala
keperluan tertentu Mengenal pasti maklumat yang diperlukan * hancur hati
* mencari akal
8.2 Menyusun maklumat mengikut Aras 1 ( ii ) * bagaimana gendang
keutamaan Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu begitulah tarinya

8.4 Mengolah maklumat secara koheren Aras 1 ( iii )


untuk tujuan tertentu Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan
dalam perenggan

Aras Tinggi
Aras 3 ( iii )
Merumuskan idea dengan alasan yang dapat
diterima
Aras Sederhana
8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih Aras 2 ( ii )
secara rasional untuk membuat inferens Menentukan makna kata dengan memahami
pembentukan kata dan petunjuk konteks

Estetik Aras Rendah


11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam Aras 1 ( i )
bahasa dalam karya penulisan karya Mengecam diksi, istilah dan ayat tunggal dalam
kreatif bukan sastera karya bukan sastera

Aras 1 ( ii )
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur Mengesan gaya bahasa dalam prosa dan puisi
bunyi dalam karya sastera serta
menggunakannya dalam penulisan Aras Tinggi
Aras 3 (ii )
11.3 Membandingkan penggunaaan laras Menjelaskan penggunaan bahasa dan istilah
bahasa yang sesuai dalam pelbagai dalam laras sastera dan laras sukan
genre

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 23.2.2010-05.03.2010 )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU ( 13.03.2010-21.03.2010 )


PAKEJ 4 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu
4.0 Membuat pertimbangan untuk 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan Aras 1 ( i ) * Kata Seru * Seni Bina
MINGGU mencapai keputusan menimbang pelbagai pilihan untuk Mengenal pasti kecondongan pendapat * Kata Tanya * Pendidikan Alam Sekitar
9, 10 menyelesaikan masalah dan membuat berhubung dengan sesuatu isu * Kata Perintah * Kebudayaan Rakyat
keputusan * Kata Penguat Sarawak
UNIT 8 Aras Sederhana
Ibu Negara 4.2 Menjelaskan dan membuktikan Aras 2 ( i ) Perbendaharaan Kata
Malaysia pertimbangan secara rasional dan adil Mengambil kira pandangan pelbagai pihak untuk * kubah
bagi meyakinkan pihak yang terlibat membuat pertimbangan * pentas Nilai
UNIT 9 * pelantar * Kesyukuran
INdahnya Bumi Aras Tinggi * mercu * Patriotisme
Kenyalang Aras 3 ( i ) * khazanah * Kebanggaan
Mengemukakan fakta sebagai bukti untuk * daun palas * Berhemah tinggi
meyakinkan orang lain dalam membuat * kosmopolitan
keputusan * adat resam
* tradisioanal
Maklumat Aras Sederhana * budaya KBT
8.0 Memproses maklumat untuk 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih Aras 2 ( ii ) * destinasi Kemahiran Berfikir
keputusan tertentu secara rasional untuk membuat inferens Menentukan makna kata dengan memahami * juadah * mengenal pasti
pembentukan kata dan petunjuk konteks * etnik * menyatkan fakta
* pengat
8.6 Menyemak semula maklumat dan Aras 2 ( i ) * menampi Kecerdasan Pelbagai
memutuskan sama ada hendak Membina semula maklumat dengan * kecerdasan
menerima, menambah atau menolak menghubung kait fakta * interpersonal
pilihan tersebut

Estetik Aras Rendah


12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara Aras 1 ( i )
dan terancang, tertib dan kemas dengan Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk
bukan kreatif menggunakan bahasa yang tepat, indah
dan menarik
Aras Tinggi
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian Aras 3 ( ii )
untuk membina perenggan yang Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian
kohesif

PAKEJ 5 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


5.0 Memujuk untuk mempengaruhi 5.1 Berbincang dan memujuk dengan Aras 1 ( i ) * Kata Penegas * Teknologi penerbangan
MINGGU pihak lain melakukan sesuatu mengemukakan kata, ungkapan dan ayat Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak * Kata Nafi dan teknologi miritim
11, 12, 13 yang dapat memberikan kesan bagi lain dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, * Kata Pemeri * Sukan memanah
mendapatkan sesuatu intonasi dan gaya pengucapan yang sesuai * Kata Sendi Nama * Kesusasteraan
UNIT 10 * Kata Arah
Lima Langkawi 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan * Kata Bilangan
meyakinkan untuk mempengaruhi pihak
UNIT 11 lain dalam pelbagai situasi Nilai
Sukan Memanah Aras Tinggi Perbendaharaan Kata * keberanian
5.3 Merayu dengan menggunakan strategi Aras 3 ( i ) * miritim * kerajinan
UNIT 12 yang berkesan untuk memujuk Menyusun idea dan membuat hubung kait * angkasa raya
Pahlawan Perkasa dengan kesukaan seseorang untuk menimbulkan * legenda KBT
minat dan rasa ingin tahun bagi tujuan * publisiti Kemahiran berfikir:
mempengaruhi * busur * menyusun maklumat
* tabung anak panah * menyusun atur
Maklumat Aras Tinggi * berpotensi * menyelesaikan masalah
8.0 Memproses maklumat untuk 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang Aras 3 ( ii ) * lapang sasar
keperluan tertentu munasabah Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik * sasaran patung manusia Kecerdasan Pelbagai
atau tugasan serta mengemukakan alasan * menyerang * verbal linguistik
* bertempur
Aras 3 ( iii ) * sejati
Merumuskan idea dengan menggunakan idea * halilintar membelah
dengan alasan yang dapat diterima bumi

Aras Rendah
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai Aras 1 ( i )
tujuan tertentu kata, peribahasa dan ayat yang tepat Membentangkan idea dengan menggunakan Peribahasa
serta kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan * Bagaimana acuan
indah untuk menyampaikan maklumat ayat tunggal yang sesuai begitulah kuihnya
secara tersusun dan kohensif * Baik membawa resmi
Aras Sederhana padi daripada
9.2 Menentukan format penyampaian dan Mengenal pasti format penyampaian pesanan, membawa
jenis penulisan untuk menyampaikan ucapan, cerita dan pengumuman resmi lalang
maklumat * Diam-diam ubi berisi
* Harimau mati
Estetik Aras Rendah meninggalkan belang
10.0 Memahami bentuk dan nada puisi 10.3 Menyampaikan bentuk dan nada puisi Aras 1 ( v ) manusia mati
Menyatakan jenis, ciri, bentuk dan nada puisi meninggalkan nama
* Hendak seribu daya tak
Aras Rendah hendak seribu dalih
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan Aras 1 ( i ) * Ringan tulang berat
dan penanda wacana untuk menghasilkan Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk perut
bukan kreatif perenggan yang koheren * Besar hati
Aras Sederhana * Ada hati
Aras 2 ( i ) * Ambil hati
Mengemukakan dan memutuskan isi dalam
bentuk grafik yang sesuai
* Dalam tangan
Aras 2 ( ii ) * Asam garam
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan * Buah mulut
menggunakan penanda wacana yang sesuai * Buah fikiran
* Kalau kail panjang
Aras Tinggi sejengkal, lautan dalam
Aras 3 ( i ) jangan diduga
Mengolah perenggan pendahuluan, perenggan * Kecil jangan disangka
penutup dengan menggunakan bahasa yang anak, besar jangan
sesuai disangka bapa
* Membujur lalu
melintang patah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA ( 17.05.2010-27.05.2010 )

CUTI PENGGAL PERTAMA ( 05.05.2010-20.05.2010 )


PAKEJ 6 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu
6.0 Berurusan dengan pihak tertentu 6.1 Menggunakan sebutan, intonasi dan Aras 1 ( i ) * Kata Pascakata * Teknologi Maklumat
MINGGU untuk mendapat barangan dan unsur Mengenal pasti pengucapan dan kata penggilan * Kata Bantu * Geografi
14, 15 perkhidmatan paralinguistik yang sesuai untuk yang sesuai untuk berhubung dengan pihak * Pelancongan
mendapatkan barangan dan tertentu melalui telefon atau kaunter Perbendaharaan Kata
perkhidmatan * Pemprosesan kata
UNIT 13 Aras 1 ( ii ) * Klon Nilai
Jaringan Internet Membuat pertanyaan untuk mendapatkan * Mempromosikan *Kebersihan fizikal dan
Maklumat maklumat tentang barangan dan perkhidmatan * Bersempadanan mental
dan memberikan respons yang sesuai apabila * permit * Hormat menghormati
memperoleh maklumat tersebut * renjer * Kesyukuran
UNIT 14 * pendakian * Patriotisme
Taman Negara Aras 1 ( iii ) * pemandu pelancong
Gunung Mulu Memesan barangan secara bersemuka atau
melalui cara yang lain dengan menggunakan KBT
kata, ayat dan laras yang sesuai Kemahiran Berfikir
* membuat kesimpulan
Aras 1 ( iv ) * membuat perbandingan
Melengkapkan borang pesanan
Kecerdasan Pelbagai
Maklumat Aras Sederhana * verbal linguistik
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9.2 Menentukan format penyampaian dan Aras 2 ( ii ) * visual ruang
tujuan tertentu jenis penulisan yang sesuai untuk Mengecam format penulisan surat, kad ucapan,
menyampaikan maklumat pesanan dan cereka

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan Aras Tinggi


bahan edaran untuk membuat Aras 3 ( i )
pembentangan Melakar kerangka penyampaian pesanan,
ucapan, cerita dalam bentuk nota ringkas dan
menyediakan bahan edaran yang sesuai

Estetik Aras Rendah


10.0 Memahami dan memberikan 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya Aras 1 ( i )
respons peribadi tentang karya secara keseluruhan Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan
sastera urutan peristiwa sesebuah karya
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik
dalam karya

PAKEJ 7 Interpersonal Aras Tinggi Tatabahasa Ilmu


6.0 Berurusan dengan pihak tertentu 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat Aras 3 ( i ) * Kata Ganda * Sains Kemasyarakatan
untuk mendapatkan barangan dan dan laras bahasa yang sesuai untuk Memberikan respons terhadap pihak yang telah * Kata Majmuk * Kesusasteraan
MINGGU perkhidmatan mendapatkan barangan dan menawarkan barangan dan perkhidmatan yang * Imbuhan Awalan
16, 17 perkhidmatan berkualiti dengan memilih kata dan ungkapan * Imbuhan Akhiran Nilai
yang sesuai * Imbuhan Apitan * berdikari
UNIT 15 Maklumat Aras Rendah * Imbuhan Sisipan
Belia Harapan 7.0 Mendapatkan maklumat daripada 7.2 Memahami dan menyatakan makna kata Aras 1 ( iv ) KBT
Bangsa pelbagai sumber yang didengar, yang sukar berdasarkan konteks Memahami dan menyatakan makna perkataan Perbendaharaan Kata Kemahiran Berfikir
dibaca dan ditonton yang sukar berdasarkan konteks * institusi * mengenal pasti fakta
UNIT 16 * kualiti dan
Pengembaraan Aras Tinggi * multimedia pendapat
Misteri 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai Aras 3 ( iii ) * jurusan * menganalisis
bahan untuk memperoleh maklumat Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan * Koridor Raya Multimedia
yang menggunakan laras sains dan laras klasik * pertubuhan Kecerdasan Pelbagai
untuk memahami maklumat * aspirasi * verbal linguistic
* material * kinestetik
Estetik Aras Rendah *adat resam
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras 11.1 Mengenal pasti gaya bahsa dalam karya Aras 1 ( i ) * menggembleng
bahasa dalam penulisan kreatif bukan sastera serta menggunakannya Mengecam diksi, istilah dan ayat tunggal dalam * inisiatif
dan dalam penulisan kreatif karya bukan sastera * virus komputer
bukan kreatif * lubang transmisi
* menghela
* lingkaran data
* pangkalan memori
Komputer

PAKEJ 8 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


1.0 Berikteraksi untuk menjalinkan dan 1.1 Berbual dan berbincang tentang Aras 1 ( i ) * Imbuhan Pinjaman * Ekonomi
MINGGU merapatkan hubungan mesra kehidupan harian yang menyentuh diri, Berbual dengan keluarga dedngan menggunakan * Frasa * Geografi
18, 19, 20, 21 keluarga, rakan dan masyarakat dengan sebutan, intonasi, kata dan ungkapan yang * Ayat Tunggal * Alam Sekitar
menggunakan kata, intonasi dan nada sesuai dan mengemukakan idea yang revelen * Ayat Tanya * Pertanian
UNIT 17 yang sesuai dengan topik
Pulau Percutian Perbendaharaan Kata Nilai
1.2 Mendengar dan memberikan respons Aras 1 ( iii ) * terumbu karang * kebebasan
UNIT 18 secara lisan dan bertulis tentang sesuatu Memahami dan menggunakan gelaran atau * hidupan laut marin * kebersihan fizikal dan
Alam Warisan Kita yang diperihalkan oleh orang lain panggilan yang sesuai bagi seseorang * menghampakan mental
* penghuni * kesyukuran
UNIT 19 Aras 1 ( iv ) * segelintir * kerjasama
Belian Kayu Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan * penghuni
Bernilai memberikan reaksi yang menunjukkan simpati * segelintir KBT
terhadap nasib malang yang menimpa seseorang * menumbangkan Kemahiran Berfikir
UNIT 20 * berlegar * mengkelas dan
Jelapang Padi Kita * kitaran mengkategori
Maklumat Aras Rendah * khazanah * menilai
7.0 Mendapat maklumat daripada 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan Aras 1 ( viii) * menegah * menganalisis maklumat
pelbagai sumber yang didengar, luncuran untuk membuat rujukan Menyenaraikan isi tersurat dalam petikan * teras * mengenal idea utama
dibaca dan ditonton pelbagai bahan bercetak dan bahan * ira
elektronik * diawet Kecerdasan Pelbagai
* dermaga * Visual ruang
7.5 Memahami meneliti maksud tersurat dan Aras 1 ( vi ) * ceruruk * Naturalis
tersirat daripada sesuatu bahan Memahami dan menyatakan makna kata yang * Verbal Linguistik
sukar berdasarkan konteks * interpersonal
* lasak
Aras Tinggi * komersial
Aras 3 ( ii ) * diwartakan
Menyenaraikan dan mengemukakan penyataan * spesis
fakta dan pandangan dalam petikan * unik
* pengairan
Aras Rendah * bajak
8.0 Memproses maklumat untuk 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi Aras 1 ( i ) * tuai
keperluan tertentu Mengenal pasti maklumat yang diperlukan * banting
* mengangin
* menggembur
Estetik Aras Sederhana
10.0 Memahami dan memberikan 10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan Aras 2 ( ii )
respons peribadi tentang sastera unsur bunyi dalam puisi Menghuraikan maksud puisi

Aras Rendah
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam Aras 1 ( i )
bahasa dalam penulisan kreatif karya Mengesan diksi, istilah dan ayat tunggal dalam
bahan sastera karya bukan sastera

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 20.08.2010-03.09.2010 )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 04.09.2010-19.09.2010 )

PAKEJ 9 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


1.0 Berinteraksi untuk menjalinkan dan 1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat Aras 1 ( iv ) * Ayat Seruan * Geografi
MINGGU mengeratkan hubungan mesra dan tersirat berdasarkan bahan yang Menyatakan maksud kata atau penyataan secara * Susunan ayat biasa * Pertukangan emas
22, 23, 24, 25 dikemukakan dengan menggunakan kata lisan ketika berbual dengan rakan * Susunan ayat songsang * Sejarah
dan ungkapan yang sesuai * Ayat Aktif * Kesusasteraan
UNIT 21 Aras Tinggi * Ayat Pasif
Sumber Mineral 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus Aras 3 ( i ) Nilai
terang dan beradab tentang sesuatu Menyatakan perasaan diri sendiri kepada * Menghargai jasa dan
UNIT 22 perkara untuk mengekalkan hubungan seseorang Perbendaharaan Kata sumbangan
Sastera Tradisional * pelantar minyak * kerajinan
Warisan Budaya Aras Rendah * minyak mentah * menghormati
2.0 Memberikan pendapat yang bernas 2.1 Mengemukakan idea yang baru semasa Aras 1 ( i ) * bitumen
UNIT 23 sebagai sumbangan dalam memberikan pendapat dalam Mengenal pasti isi penting dan isu yang * minyak tanah KBT
Jasamu Dalam perbincangan perbincangan dibincangkan dalam pergaulan sosial * mengerudi Kemahiran Berfikir
Ingatan * mencebur sanggul * menbanding dan
Aras 1 ( ii ) * mahkota membeza
2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara Mengemukakan idea yang sesuai dalam * piawai * mengkelas
kritis dan rapi perbincangan * motif * membuat inferens
* geometri
* uncang Kecerdasan Pelbagai
* berkhatam * Verbal Linguistik
* pandangan * Kinestetik
Maklumat Aras Rendah * pendapat * interpersonal
8.0 Memproses maklumat untuk 8.2 Menyusun maklumat mengikut Aras 1 ( ii ) * buah fikiran
keperluan tertentu keutamaan Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu * karya tradisional
* negarawan
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti Aras 1 ( iii ) * Bapa Pembangunan
tahap maklaumat yang telah disusun Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan * memakmurkan
dalam perenggan * terperinci
* berada
Aras Sederhana * naungi
8.4 Mengolah maklumat secara koheren Aras 2 ( i ) * luput
untuk tujuan tertentu Membina semula maklumat dengan
menghubung kaitkan fakta
Peribahasa
Aras 2 ( iii ) * Bagai bulan purnama
8.5 Mentafsirkan maklumat untuk membuat Menghuraikan maklumat secara logik untuk empat belas
inferens membuat inferens * Kalau melentur buluh
biar dari rebungnya
Estetik Aras Rendah * Berakit-rakit ke hulu,
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan Aras 1 ( ii ) berenang-renang ke
bahasa dalam penulisan kreatif bunyi dalam karya sastera serta Mengesan gaya bahasa dalam puisi dan prosa tepian, bersakit-sakit
dan kritis menggunakannya dalam penulisan dahulu, bersenang-
kreatif dan bukan kreatif senang kemudian
Aras Tinggi * Sayangkan anak tangan-
11.3 Membanding beza penggunaan laras Aras 3 ( ii ) tangankan, sayangkan
yang sesuai dalam pelbagai genre Mengelaskan penggunaan bahasa dan istilah isteri tinggal-tinggalkan
dalam laras sastera dan laras sukan

Aras Sederhana
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan Aras 2 ( i )
dan penanda wacana untuk menghasilkan Mengemukakan dan memutuskan isi dalam
bukan kreatif perenggan yang koheren bentuk grafik yang sesuai

PAKEJ 10 Interpersonal Aras Rendah Tatabahasa Ilmu


2.0 Memberikan pendapat yang bernas 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara Aras 1 ( ii ) * Ayat Majkmuk * Ketatanegaraan
MINGGU sebagai sumbangan dalam kritis dan rapi Mengemukakan idea yang sesuai dalam Gabungan * Sains angkasa
26, 27, 28 perbicaraan perbincangan Setara * Alam persekolahan
* Ayat Majmuk Pancangan
UNIT 25 Aras Tinggi Relative Nilai
Parlimen Negara 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan Aras 3 ( i ) * Ayat Komplemen * Berhemah tinggi
Kita tentang sesuatu perkara yang berkaitan Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan * jaya diri
dengan isu yang dikemukakan pengetahuan dan pengalaman sedia ada * kesyukuran
UNIT 26 Perbendaharaan Kata
Angkasa Lepas Aras 3 ( ii ) * pemerhati
Membuat kesimpulan semua pendapat yang * dibahaskan KBT
UNIT 27 dikemukakan oleh pelbagai pihak dalam * rang undang-undang Kemahiran Berfikir
Cuti Akhir Tahun perbincangan * digubal * mengenal pasti
* suasa * membuat kesimpulan
Aras Sederhana * komponen * menyusun mengikut
3.0 Berunding secara santun untuk 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Aras 2 ( i ) * dengan izin keutamaan
mendapatkan persetujuan dan kata mengemukakan maklumat yang revelen Mengemukakan pandangan peribadi dan * pra
sepakat pandangan balas secara kritis berdasarkan * tersasar Kecerdasan Pelbagai
pemerhatian dan pengalaman dalam * era * Logik Matematik
perundingan * elektronik * muzik
* planetarium
Maklumat Aras Sederhana * kubah
8.0 Memproses maklumat untuk 8.6 Menyemak semula maklumat dan Aras 2 ( iii ) * balai cerap
keperluan tertentu memutuskan sama ada hendak Menghuraikan maklumat secara logik untuk * simulasi
menerima, menambah atau menolak membuat inferens * lohong
pilihan tersebut
Aras Tinggi
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang Aras 3 ( ii ) * interaktif
munasabah Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik * kontemporari
atau tugasan serta mengemukakan alasan * projektor
* digital
Aras Rendah * graviti
9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9.1 Menggunakan kata, istilah frasa, rangkai Aras 1 ( i ) * aplikasi
tujuan tertentu kata, peribahasa dan ayat yang tepat Membentangkan idea dengan menggunakan * infrastruktur
serta kata, frasa, rangkai kata, simpulan bahasa dan * orbit
indah untuk menyampaikan maklumat ayat tunggal yang sesuai. * menghampakan
secara tersusun dan kohensif * penghuni
* segelintir
Estetik Aras Rendah * menumbang
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam Aras 1 ( i ) * kitaran
bahasa dalam penulisan kreatif karya Mengecam diksi, istilah dan ayat tunggal dalam * khazanah
bukan sastera serta menggunakannya karya bukan sastera * menegah
dalam penulisan bukan kreatif * berlegar
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif Aras 1 ( iii ) * pendirian
dan 12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan Membina diksi yang sesuai untuk membina baris * pandangan
bukan kreatif indah pantun dua kerat dan empat kerat * alasan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 21.10.2010-29.10.2010 )

CUTI AKHIR TAHUN ( 20.11.2010-02.01.2011 )

Disediakan oleh

SHARIFAH HAMISAH BT WAN HASHIM


RANCANGAN TAHUNAN KOMPONEN SASTERA TINGKATAN SATU

JENIS PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA

PUISI TRADISIONAL  Pantun Dua Kerat (Nasihat)  Pantun Empat Kerat (Teka Teki)
 Pantun Empat Kerat (Agama)  Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
 Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)  Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman

SAJAK  Kian Kita Lupa  Jangan


 Lebah dan Madu  Diari Lama
 Hari Akhir Persekolahan  Asap

PROSA TRADISIONAL  Taju’l Muluk  Budi Seorang Bapa Angkat


 Hikayat Marakarma

CERPEN  Kasut Kelopak Jantung  Yuran


 Tempang  Trauma Embah
 Tukang Lama  Sepucuk Surat Daripada Kawan

DRAMA  Surat Untuk Ina  Mendung Hitam Beraliih juga.


 Arah Kemana

NOVEL:  Sinopsis  Gaya Bahasa


 Tema dan Persoalan  Plot dan Teknik Plot
 Watak dan Perwatakan  Nilai
 Latar  Pengajaran

PENULISAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU

PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA

MINGGU JENIS KARANGAN MINGGU JENIS KARANGAN

1 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum 15 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

2 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan 16 Berita

3 Surat Kiriman Tidak Rasmi 17 Pendapat

4 Surat Kiriman Rasmi 18 Keperihalan

5 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum 19 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum

6 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan 20 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

7 Syarahan/ Ceramah 21 Fakta

8 Gambaran 22 Peribahasa
9 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum 23 Perbincangan

10 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan 24 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum

11 Laporan 25 Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

12 Dialog 26 Rencana

13 Wawancara/ Temu ramah 27 Ucapan

14 Ringkasan dan Pemahaman Petikan Umum 28 Cereka

Anda mungkin juga menyukai