Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN

PENTAKSIRAN BAGI
MATA PELAJARAN
RBT SEKOLAH
RENDAH
PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

KONSTRUK DALAM JSU

ARAS KESUKARAN SOALAN


PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

nggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya.


ediaan item / soalan secara terancang dan rapi.
alam bentuk jadual yang menemukan 2 paksi – paksi konteks / kandungan dengan pa

contoh
Jadual Spesifikasi Ujian

spek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatka

Kepentingan JSU
qDapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan
dapat dilakukan secara terancang dan rapi.
qDalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan
pentingnya tajuk atau objektif pelajaran.
q Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
qMembolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.
qDapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke
setahun.
qPerbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang
lain
PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Bina jadual dan lengkapkan dengan semua ciri yang telah ditentukan.
un nombor item mengikut tajuk.

P
Tentukan topik yang hendak ditaksir.

BIL.
( Misalnya dari Topik 1.1 hingga 1.3 )

iskan mata pelajaran dan tahun. Tentukan bilangan masa pengajaran


( Misalnya 40 waktu )

Seja
ngan item bagi
onen (sekiranya pelbagai bentuk ujian dibina –LANGKAH PEMBINAAN JSU
ktur dan / atau esei

tiap item dan mengikut pemberatan 5:3:2 atau 6:3:1 atau antara 20%-80%
* Asa
Tentukan model aras kesukaran item

* BM
(menggunakan Taksonomi Bloom)

1.1
KANDUNGAN ARAS KEMAHIRAN
Pengenalan kepada ekonomi
Individu sebagai pengguna dan pengeluar
Isi rumah sebagai pengguna
Firma sebagai pengeluar
Pasaran
Wang dan institusi kewangan
Individu sebagai penabung, peminjam dan pelabur
Aras kemahiran JUM WAJ
peng kefah aplik anali sinte penil LAH ARA
KANDUNGAN etah aman asi sis sis aian ITE N
uan
BIL. M (%)

Pengenalan kepada ekonomi 2.3. 6 8 5 12.5


18
Individu sebagai pengguna dan pengeluar 1,14 9 5 15 7,10 12 8 20.0
1
Isi rumah sebagai pengguna 21 37 11 20,30 25 6 15.0

2 Firma sebagai pengeluar 4 33,36 19 22 5 12.5

3 Pasaran 38 32,34,3 31 6 15.0


5,39

4 Wang dan institusi kewangan 17,23 24,27 16 5 12.5

Individu sebagai penabung, peminjam dan 26,40 13,29 28 5 12.5


5 pelabur

Jumlah item 9 8 11 5 5 2 40
6
Wajaran (%) 22.5 20.0 27.5 12.5 12.5 5.0 100
KONSTRUK DALAM JSU

Konstruk / aras kemahiran merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / Taksonomi Bloom.
TAHAP ISTILAH
Pengetahuan
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa Nyatakan, terangkan,
dll daripada pembelajaran yang lepas. namakan, labelkan.

Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, Pilih, terangkan,
menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh tulis semula.
kepada konsep, menterjemah draf.

Aplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan,
masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf daripada bina alat.
data, dll.

Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan fakta daripada Bezakan, pasti, pilih.
pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi.

Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan Bina, hasilkan, susun, kembangkan.
masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.

Penilaian
Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau Pilih, berikan alasan, kritikan,
luaran, menafsir dan mengkritik buktikan.
ARAS KESUKARAN SOALAN
Aras Jumlah

Kandungan Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian %

M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S

Lembangan dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
istilah ( 20% )

Konsep kedudukan 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15
kordinat ( 30 % )

Faktor cuaca dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


pengaruhnya ( 22 % )

Kegiatan ekonomi 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14
( 28 % )

1 2 1 2 3 2 4 3 2 6 4 1 6 4 2 4 3

Jumlah % 3 6 9 12 11 9 50
(6%) ( 12 % ) ( 18 % ) ( 24 % ) ( 22 % ) ( 18 % ) ( 100% )
RUJUKAN
• Bhasah Abu Bakar, (2009), Asas Pengukuran Bilik Darjah, Quantum
Books.
• Mok Soon Sang, (2003), Ilmu Pendidikan untuk KPLI, Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.
• En. Azizi Ahmad, En. Mohd Ishar bin Awang, (2006), HBEF3203
Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan, Open University
Malaysia(OUM).
• http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/JSU.pdf
• http://www.ppdhl.net/v2/images/fbfiles/files/pembinaan_item_ujian.pdf
• http://aacaanjip.bravehost.com/14minggu/04_Jadual_Spek_Ujian.htm


SEKIAN