Anda di halaman 1dari 5

Tahap Dua

PENGENALAN
OBJEKTIF (SP)
Penerangan tentang huraian sukatan
pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

Menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid
mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada
Aras 1, Aras 2, atau Aras 3.
Pengertian berfikir
Kemahiran berfikir KBKK
dapat
dirumuskan sebagai proses
Process
menggunakan minda sama
ada untuk mencari makna
dan pemahaman terhadap
sesuatu, membuat Product
pertimbangan dan
keputusan atau
menyelesaikan masalah. PROSES BERFIKIR
I have done this and Person
Pengetahuan sedia ada
Pe
Peng
ngeetahuan
doing it all the time… tahuan dan yang dicari

MODEL KEMAHIRAN Ke
Kem
mahiran
ahiran Sikap/
Kog Sikap/Nilai
Nilai
BERFIKIR Kognitif
nitif
KEMAHIRA
KEMAHIRA
N Kemahiran proses berfikir Kecekalan mental
N dan kemahiran generik
BERFIKIR dan hati
BERFIKIR
KEMAHIRA KEMAHIRA
KEMAHIRA KEMAHIRA
N N
N N
KRITIS MENAAKU KREATIF
KRITIS MENAAKU KREATIF
L
- mencirikan
L - menjana idea
- menghubung kait
- membanding dan
- membuat inferens
membezakan
- meramal
- mengumpul dan mengelas
- membuat hipotesis
- membuat urutan
- mensintesis
- menyusun mengikut
- mengitlak
keutamaan
- membuat gambaran
- menganalisis STRATEG mental
- mengesan kecondongan STRATEG
I - menganalogi
- menilai I - mereka cipta
- membuat kesimpulan BERFIKIR
BERFIKIR
- mengkonsepsi
- menyelesaikan masalah
- membuat keputusan
Apakah
Apakah TMK?
TMK?

Information & Communication Technology


Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Proses saling
Suatu sistem
menghantar
bagi memudahkan Data yang
dan menerima
manusia memenuhi tersusun.
maklumat.
keperluannya.