Anda di halaman 1dari 16

PENGURUSAN PERSONEL

Definisi
Greenlaw dan kohl (1986)
 Merangkumi semua keputusan yg berkaitan
dengan personel dalam sebuah organisasi.

 Hubungan manusia yg terdiri daripada motivasi,


kepimpinan dan perhubungan manusia.

 Perjalanan organisasi dengan mempertimbangkan reka


bentuk kerja, kawalan pengurusan dan aliran kerja.

 Fungsi pengurusan personel yang bertanggungjawab


terhadap pengambilan, perkembangan dan ganjaran
peribadi dalam organisasi.
Torrington dan Hall (1987)
 Memberi tumpuan kepada mencari dan melatih
pekerja, menyediakan gaji, menjelaskan harapan
pengurusan,memepertahankan tindakan pengurusan,
memuaskan keperluan pekerja, menangani masalah
dan berusaha mengubah tindakan pengurusan yg
menghasilkan tindak balas pekerja yg tak diingini.

 Tunjang kepada pengurusan ialah setiap personel


dalam organisasi mempunyai hak untuk mendapat
layanan yang sesuai dan hanya akan menjadi pekerja
jika keperluan peribadi berkaitan kerja dipenuhi.
Tujuan
• Meningkatkan sumbangan produktif tenaga manusia
kepda organisasi dan pada masa yang sama organisasi
dapat memberi kepuasan kepada mereka (Rozhan 1997)
• Pengurusan personel kaitan dengan :
– Mewujudkan persekitaran yang membolehkan pengurusan
melantik, melatih dan memotivasikan pekerja.
– Memperkembangkan potensi pekerja secara berterusan dan
mewujudkan iklim yang sesuai memenuhi objektif organisasi.
– Memperkukuhkan kepentingan bersama dan menggalakkan
kerja berkumpulan.
– Mengurus perubahan dalam organisasi.
Fungsi Pengurusan Personel
• Terdapat 10 fungsi :
 Penganalisian organisasi:
kaji dan analisis organisasi dari sudut tugas dan kakitangan untuk
menyelaraskan kesesuaian struktur dengan tugas.

Perkembangan dan pembangunan organisasi:


melaksanakan peningkatan kualiti dan kemajuan + memperkukuhkan
keberkesanan dengan merancang :
- merancang, memperkenal dan melaksanakan sistem dan struktur baru’

- memupuk dan mengukuhkan semangat berpasukan di kalangan


pekerja

- menjalin dan memupuk perhubungan, merancang serta menyediakan


latihan utk mempertimbangkat kemahiran dan kepakaran.
SAMBUNGAN ..

Perancangan Personel:
membuat ramalan dan unjuran keperluan masa depan
personel, tentukan keseimbangan bekalan dan
permintaan

Peningkatan mutu kerja manusia dan latihan:


merancang dan melaksana program latihan dan
pembangunan kerjaya bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan, daya pengeluaran dan bakat keupayaan.

Pembayaran upah dan gaji:


membentuk sistem pembayaran upah yang wajar dan
sistematik + ganjaran lain; elaun, pampasan, insurans,
persaraan dan cuti sakit.
SAMBUNGAN ..

Perhubungan industri:
Memupuk dan mengekalkan hubungan baik dengan pekerja
dan kesatuan pekerja demi kelincinan pentadbiran.

Kebajikan pekerja:
Memberi perhatian dan ambil berat tentang pekerja termasuk
aspek keselamatan, keselesaan, kesihatan, kemudahan riadah
dan sukan.

Komunikasi dalam organisasi:


Tentukan saluran komunikasi yang baik, dan berkesan untuk
melicinkan pengaliran maklumat, dan idea, menggalakkan
pengaliran idea yg bebas.
SAMBUNGAN ..

Disiplin:
Wujudkan disiplin kerja yang sempurna di
kalangan kakitangan organisasi, galakkan sikap
akur dan patuh secara sukarela.

Sistem Maklumat dan Rekod Personel:


Sediakan data dan maklumat yang lengkap dan
terkini tentang pekerja.
Model Pengurusan Personel
Model Karen Legge (1978)
“Conformist innovators” – bertindak mengikut
tujuan organisasi dan sesuaikan keadaan unutk
mencapai tujuan. Kepakaran sebagai kuasa
professional untuk memperbaikan kedudukan dlm
jabatan.

“Deviant innovators” – mengubah keadaan dengan


memperoleh penerimaan untuk kriteria yang
berbeza bagi menilaian kejayaan organisasi dan
sumbangan mereka.
SAMBUNGAN ..

Model Shaun Tyson (1985)


 3 pengurusan di UK :
Model pentadbiran/ sokongan (The administrative/ support
model) yang pegawai –pegawai personal memberi perhatian
kepada aktiviti rutin asas.
Model sistem/ reaktif (The systems/ Reactive model) yang
wujud dalam persekitaran hubungan industri yang lebih
sofistikated dan bidang pengaruh adalah pembentukan dan
pengekalan peranan kerja melalui polisi dan prosedur.
Model pengurusan perniagaan (The bussiness manager
model) – ciri-ciri pakar personel :
Integrasikan aktiviti mereka secara rapat dengan pengurusan atasan
dan pastikan mereka melaksanakan tujuan jangka panjang.
Ada kemampuan kenal pasti peluang perniagaan dan melihat
bagaimana personel boleh berperanan membantu mencapai
objektif syarikat.
Prinsip Pengurusan Personel
a. Prinsip perkembangan individu -
menawarkan peluang yang sama untuk
menyedari potensi maksimum mereka.
b. Prinsip pemilihan saintifik – memilih orang
mengikut kemampuan dan kebolehan.
c. Prinsip aliran komunikasi bebas –
membenarkan semua jenis bentuk
komunikasi secara terbuka.
d. Prinsip penyertaan – melibatkan semua dalam
membuat keputusan.
SAMBUNGAN ..

e. Prinsip upah – pembayaran upah yang adil


berdasarkan kerja yang dilakukan.
f. Prinsip ganjaran – beri ganjaran kepada
pelaksanaan tugas yang baik.
g. Prinsip menghormati – hormat perkara yang
dilakukan oleh pekerja.
h. Prinsip semangat berkumpulan – galak kerjasama
dan semangat berkumpulan.
i. Prinsip sumbangan untuk kemajuan negara –
membekalkan kerja kepada pekerja agar
menyumbang kepada kemajuan negara.
Rekabentuk Aktiviti
kerja,analisis pengurusan
kerja, Organisasi personel:
perancangan pengambilan
sumber ahli baru,
manusia, pemilihan,
pampasan(kerja) latihan, faedah,
perkembangan
karier,disiplin,
perubahan dan
perkembangan
Pekerja-
Pekerjaan organisasi
pekerja

Rekabentuk kerja, analisis kerja,pengambilan


ahli baru,pemilihan,latihan,pampasan(orang),
penilaian prestasi,insentif dan faedah

Unsur-unsur penting dan aktiviti dalam pengurusan personel


Jabatan Personel
a. Unit Pengambilan
 Menganalisis keperluan tenaga kerja organisasi, merancang dan
menyelenggarakan pengambilan pekerja. Bertanggungjawab
mengambil langkah yang wajar seperti mengiklan, memproses
permohonan, pengambilan, temu duga dan pemilihan.
b. Unit Latihan
 Mengkaji dan menganalisis keperluan latihan dan cara
melaksanakan program-program latihan di dalam atau luar
organisasi. Mengenal pasti calon yang perlu latihan, membuat
persediaan, mengawasi dan menilai keberkesanan latihan.
c. Unit Pembayaran Upah dan Gaji
 Merancang segala perbelajaan berkaitan pampasan, upah, gaji,
persaraan, simpanan wang pekerja, skim pinjaman, kesihatan,
dan insurans.
SAMBUNGAN ..

d. Unit Perhubungan
 Menjaga perhubungan antara kakitangan dengan pihak
pengurusan. Memastikan ada saluran komunikasi yang
terbuka antara pengurusan dan kakitangan.
e. Unit Keselamatan dan Perubatan
 Memastikan keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan
pekerja dan mewujudkan budaya kerja yang selamat dan
sihat.
f. Unit Rekod dan Sistem Maklumat
 Mengumpull, menyimpan, memproses dan menyebarkan
maklumat berkaitan pekerja; mudahkan pelbagai program dan
susun atur organisasi.
g. Unit Kebajikan
 Menjaga kebajikan kakitangan.
Pengurusan Personel Dalam
Pendidikan di Malaysia
• Setiausaha bahagian (Pembangunan
Organisasi dan Perkhidmatan) di bawah
Timbalan Ketua Setiausaha (Personel dan
Organisasi) – merancang keperluan
perjawatan kementerian pendidikan; urusan
perjawatan, perkhidmatan,tatatertib,
gaji,kenaikan pangkat dan elaun.