Kelas VII

Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam

Mertapada - Cirebon

1

Sejarah kebudayaan Islam
Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada

Bismillahirrokhmanirrokhim Segala puji Alloh yang Maha kuat # Yang mengutus nabi tuk mengajak ummat Agar menyembah pada Alloh Ta'ala # Dan Meninggalkan menyembah berhala Sholawat dan Salam atas Nabi kita Yang diutus Untuk alam semesta Juga atas semua keluarganya Shohabatnya, muslimin semuanya Setelahnya kami akan menerangkan Tentang Sejarah budaya keislaman KEPERCAYAAN DAN BUDAYA JAHILIYAH BERTENTANGAN DENGAN AJARAN ISLAM Kepercayaan Dan Budaya Jahiliyah Zaman jahiliyah : zaman kebodohan # Masyarakatnya suka minum-minuman Berjudi, zina merendahkan wanita # Mudah berperang dan menyembah berhala Berhala Tiga ratus enam puluhan # Disekitar ka'bah ia diletakkan Berhala terbesar bernama Hubal # Milik orang quraisy yang sangat terkenal Berhala di Hijaz bernama Al-Uzza # Berhala di tho'if bernama Al-Lata Al-Manat berhala yang paling tua # Di madinah dimulyakan penduduknya Bangsa arab ada yang menyembah bulan # Matahari bintang dianggapnya Tuhan Bangsa arab kuat fanatisme suku # Hingga sering bentrokan antara suku Perang Fijar itu perang antara suku #

2

Sejarah kebudayaan Islam
Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada

Quraisy dan Hawadzin, Nabi waktu itu Baru berumur lima belas tahun # Perang fijar selama empat tahun Inti Ajaran Mekkah Ajaran islam pada periode mekkah # Keimanan, akhlaq juga sejarah Persamaan hak dan martabat pahala # Ancaman datang dari Alloh ta'ala Benturan Antara Kepercayaan Dan Budaya Jahiliyah Dengan Ajaran Islam Budaya jahiliyah bertentangan # Dengan ajaran islam yang baru datang Budaya jahiliyah jauh menyimpang # Dari Nabi dan Rosul yang telah pulang Syirik, kufur, minuman keras, judi # Oleh Islam wanita dijunjung tinggi Dakwah Nabi selalu dihalangi # Abu Jahal, Abu Lahab paman Nabi LANGKAH – LANGKAH DAKWAH NABI A. SASARAN AWAL DAKWAH NABI Al-Alaq satu sampai lima: pertama # Mudatstsir satu sampai tujuh kedua Maksudnya Nabi menyampaikan risalah # Mengajak orang pada Allah menyembah Yang pertama masuk islam isterinya # Siti Khodijah, Ali putra pamannya Shohabat Zaid bin Haritsah budaknya # kemudian menjadi anak angkatnya Shohabat Abu Bakar teman karibnya # Dari Abu Bakar banyaklah akhirnya Utsman bin Affan, Tholhah bin Ubaidillah #

3

Sejarah kebudayaan Islam
Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada

Saad bin Abi Waqosh, Abu 'Ubaidah Abdurrohman bin 'Auf, Zubair bin Awam # kemudian Arqom bin Abil Arqom Fatimah bin Khottob beserta suami # yaitu Said bin Zaid Al 'Adawi Assabiqunal Awwalunlah gelarnya # orang pertama masuk islam artinya B. DAKWAH SECARA TERBUKA Nabi dakwah sembunyi tiga tahun # hingga al-hijr 94 turun P'rintah dakwah secara terang-terangan # Hingga sanak keluarga dikumpulkan Nabi naik kepuncak shofa berdakwah # kuperingatkan kalian akan siksa ku Ajak kalian agar menyembah # Alloh sang pencipta 'Alam semesta Tinggalkan lata, Uzza, manat dan Hubal # Juga berhala lain yang tak dikenal Abu lahab men'rimanya dengan marah # Sambil mencaci maki muka memerah Nabi Memahami marah Abu lahab # Maka turun Wahyu Surat Allahab C. TEKANAN KEPADA NABI, SAHABAT DAN FAMILI 1. Hambatan dan Rintangan A ِ wwalnya kafir quraisy tak bereaksi # Set’lah Islam kuat mereka beraksi Mereka memfitnah Nabi : Tukang sihir # S'bgai orang gila, hanya tukang sya'ir Abu Lahab, Abu Sofyan menyebarkan # Anti Muhammad, islam menyesatkan

4

Sejarah kebudayaan Islam
Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada

2. Gangguan dan Siksaan Diantara gangguan kepada Nabi # Saat sholat dijatuhi ari-ari Di depan rumah diletakkan kotoran # Jalan dipasang duri dan bebatuan Banyak pengikut Nabi yang disiksa # Dengan sadis tapi mereka tabah Zubair bin 'Awam disiksa dan diancam # Oleh pamannya agar tinggalkan islam Dari golongan budak Bilal bin Robah # Oleh Umayyah bin Kholaf tetap tabah Yasir, beserta Sumayyah istrinya # Amar putranya mati dianiaya Oleh Bani Mahzum juga Abu Jahal # Nabi menjaminnya masuk surga kekal D. KONTAK DAKWAH KELUAR KOTA MAKKAH 1. Hijrah Ke Habsyi Setelah menyaksikan penderitaan # Nabi pada pengikutnya menganjurkan Hijrah ke Habsyi yang rajanya Najasyi # Penduduk Habsyi beragama nasroni 15 (lima belas) orang rombongan pertama # 11 (seb'las) laki-laki dan empat wanita Rombongan pertama dipimpin Utsman# Tambah 100 datang perorangan Dengan baik Najasyi menerimanya # Mendapat perlindungan dan bantuannya Kabar penerimaan raja Najasyi # Bikin kaum kafir Quraisy sakit hati Hingga mengutus dua anak buahnya # Amru bin Ash, dan Abdulloh bin Robi'ah

5

Sejarah kebudayaan Islam
Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada

'Amr dan Khanifah Mereka menolaknya dengan kasar # Walaupun begitu nabi tetap sabar 3. Misi Ke Thoif Ketika tahun 10 kenabian # Nabi mendapatkan besarnya cobaan Wafatnya Abu Tholib dan Siti Khodijah # Keduanya selalu jadi pembela Nabi diam-diam berangkat ke Thoif # Untuk berdakwah kepada suku Tsaqif Nabi ditemani anak angkatnya # Yaitu bernama Zaid bin Haritsah Orang Thoif menolaknya dengan kasar # Nabi dihina dengan batu dilempar Nabi menyelamatkan diri terpaksa # Berlindung di pagar Utbah dan Syaibah Set'lah mereka kembali nabi du'a # Hingga kedua pemilik kebun iba Maka menyuruh 'Adas mengirim anggur # Nabi men'rimanya dengan rasa syukur Terjadi dialog 'Adas dan nabi # 'Adas masuk Islam menciumi nabi Kemudian dakwah ke lain qobilah # Kandah. bani Kalb. 'Aqobah I 6 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Kontak dengan jama'ah Yatsrib atau Madinah Nabi ambil kesempatan musim haji # Untuk dakwah kepada jama'ah haji Antara lain suku 'Aus. Perjanjian 'Aqobah a.Agar kaum muslimin dikembalikan # Ke Makkah tapi ia tak dikabulkan 2. Khojroji # Sering mendengar akan datangnya nabi b.

'Aqobah II Pada tahun dua belas kenabian # Atau enam dua dua serombongan Kaum muslimin Yatsrib berangkat haji # 75 (tujuh lima) orang terdiri dari 73 (tujuh tiga) lelaki dua wanita # Pada hari Tasyrik bertemu di Mina Dengan nabi serta pamannya ('Abbas) # Perkataan dimulai oleh 'Abbas Kemudian nabi berkata padanya # Agar membela nabi sumpah setia Inilah bai'at 'Aqobah yang kedua # Kafir Quraisy mendengarnya tambah marah Makin gencar ancaman pada muslimin # Nabi mem'rintah hijroh kaum muslimin 150 orang ke Yatsrib # Hanya Abu Bakar. ibnu Abi Tholib Mereka berencana membunuh nabi # Allah mem'rintah hijroh kepada nabi 7 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Ketika tahun sebelas kenabian # Enam ratus dua satu bertepatan Dua belas muslimin 'Aus. Khojroji # Berangkat ke Makkah berangkat haji Di 'Aqobah mereka bertemu nabi # Menyatakan bai'at yang pertama kali Bai'at 'Aqobah satu dinamakan # Berisi pokok-pokok perjanjian Atau disebut juga bai'atunnisa # Sebab di antaranya ada wanita Afra binti 'Abid binti Tsa'labah # Mus'ab bin 'Umer di utus ke Madinah b.

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DI MADINAH A. Syari'at Islam Periode Madinah Islam mulai # Terapakan sholat. Kepemimpinan Kepemimpinan nabi mengutamakan # Segalanya harus dimusyawarahkan Pola hidup nabi sikap sederhana # Tak pernah menonjolkan kebesarannya 2. Nadzir dan Quroidloh C. puasa. Pembangunan Di Bidang Pemerintahan 1. Pertahanan dan Keamanan Islam mengutamakan perdamaian # Ketentraman juga keselamatan 3. Kebebasan Melaksanakan Syari'at Islam Tiga golongan yahudi di Madinah # Bani Qoinuqo. Kesatuan Masyarakat Muslimin di Madinah dua golongan # Muhajirin dan Anshor : dua golongan Suku 'Aus dan Khojroj yang gagah b'rani # Keduanya dipersaudarakan nabi Abu Bakar Sidiq dipersaudarakan # Dengan Zaid bin Harits yang dermawan Umar bin Khottob dengan 'Utbah bin Malik # Mu'adz bin Jabal dengan 'Ali yang cerdik Di Quba nabi langsung membangun masjid # Sebelumnya belum pernah bangun masjid Setelah nabi sampai di Madinah # Bersama muslimin berjam'ah Jum'ah Perjuangan nabi di kota Madinah # Bina orang Islam dan mem'liharanya B. haji 8 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . zakat.

Khondaq. Syaibah # Hai Muhammad Pahlawanmu tampilkanlah! Kemudian tiga shohabat dipilih # 'Ubaidah bin Kharits. Ukhud.Pada orang Yahudi bertoleransi # Terutama setelah adanya janji Peperangan Sebelum Fathu Makkah 1. al-Walid. dan 'Ali Tujuh puluh p'rajurit quraisy mati # Abu Jahal dan Tujuh puluh di bui Muslim yang gugur syuhada seb'las orang# Perang badar kaum muslimin yang menang Perang Ukhud Ukhud pertengahan Sya'ban 3 Hijri # 9 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Perang Badar Peperangan sebelum taklukkan Makkah # Perang Badar. Hamzah. Hamzah Abdul Muttholib Ketika dua pasukan berhadapan # Kafir quraisy tampilkan tiga pahlawan Uthbah bin Robi'ah. Fathu Makkah Perang Badar 17 Ramadlan # Tahun dua hijriah bertepatan Delapan Januari enam dua tiga (623) # Di Lembah Badar antar Madinah-Mekkah Muslimin tiga satu tiga (313) prajurit # Kafir Quraisy berjumlah sribu prajurit Enam ratus berbaju besi infantri # Seratus tentara berkuda kavelri Tiga ratus tentara regu musik # Dipimpin Abu sufyan yang masih musyrik Kemudian Abu Jahal dan 'Uthbah # Aswad bin Abil Aswad dan Syaibah Nabi dibantu Ali bin Abi Tholib # Ubaidah bin Kharis.

Januari 625 (Enam dua lima) Masehi Apa Sebabnya disebut perang Ukhud # Sebab tempatnya di kaki gunung Ukhud Pasukan Quraisy berjumlah 3000 # Sedang pasukan Muslim hanya 1000 Yang 300-nya itu munafiqun # Dipimpin 'Abdulloh bin Ubay bin Salul Pada perang Ukhud Hamzah terbunuh # Oleh Wahsyi budak Hindun yang menaruh Dendam yang sangat pada shohabat Hamzah # Ayahnya di Badar dibunuh Hamzah Ia merobek mengunyah jantung Hamzah # Dengan gugurnya Hamzah muslimin marah Hingga pasukan Quraisy porak poranda # Cerai berai lari tinggalkan arena Kemengan muslimin hampir diraih # Hingga muslimin lupa pesan nabi Masing-masing posisi ditinggalkan # Memburu harta kafir yang ditinggalkan Maka kosonglah benteng pertahanan # Yang dipesan nabi jangan ditinggalkan Setelah di atas bukit jadi kosong # Kholid bin Walid kembali menyerang Hingga pasukan muslim porak poranda # Bahkan nabi Muhammad luka-luka Orang kafir sorakkan nabi wafat # Hingga pasukan muslim lemah semangat Perang Ukhud muslim gugur 70 # Orang kafir 64 (enam empat) yang terbunuh Sebab kekalahan perang Ukhud ini # Rakus tak disiplin langgar p'rintah nabi 10 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

Perang Khondaq ( parit) 5 Hijriyah atau 627 Masehi Perang Khondaq syawal 5 Hijriyah # Maret 627(Enam dua tujuh) Miladiyah Pasukan quraisy jumlah 10. dan pasuklan yang pertama Dipimpin abu Awar Assalama # Menyerbu dari Arah atas lembah Kedua 'Uyaynah bin khisn memimpin # Akan menyerbunya dari arah samping Ketiganya Abu sufyan yang memimpin # Dari arah parit menyerbu muslimin Hampir satu bulan Muslimin dikepung # Hingga pahlawan quraisy mengajak tarung Amr bin Abdulwudda bin Abi qois # 'Ikrimah bin Abu Jahal bangsa quraisy Dinar bin khottob tiga pahlawan ini # Disambut oleh Muslim dipimpin 'Ali Dari pahlawan quraisy terbunuh mati # 'Amr bin Abdulwudda dibunuh 'Ali Bani qurdziyah melanggar perjanjian # 11 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .000 # Sedang pasukan muslim 3000 Pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan # Muslim dipimpin oleh Nabi yang jantan Kafir Quraisy Tidak senang Islam maju # Mereka ingin Islam Hancur luluh Kafir Quraisy bersatu dengan Yahudi # Padahal ia sudah adakan janji Setelah nabi tahu rencana itu # Nabi rembukan atur siasat jitu Salman al-farisi usul bikin parit # Maka nabi dan shohabat gali parit Gabungan quraisy yahudi jadi tiga # Kekuatan.

bikin perjanjian Nabi bersama para shohabatnya # Seribu Empat ratusan jumlahnya Dari Madinah ke Makkah berziarah # Ingin menunaikan haji ke baytulloh Sebelum di makkah musyrikin menyangka # Bahwa muslimin akan serang mereka Ketika Nabi sampai di Hudaybiyyah # Unta Nabi berhenti suatu Isyarah Sementara itu utusan Musyrikin # Menanyakan maksud rombongan muslimin Utusan pertama hudail bin Warqa # Ia mengkhabarkan ziarah semata 12 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Membelot hingga terhentinya bantuan Pembelotan dipimpin Huyay bin Akhtab # Perang Khondaq disebut perang Akhzab Quraisy dan Yahudi mengobarkan perang # Maka mereka terjadi perpecahan Ketika mereka saling tak percaya # Datang topan pasukan porak poranda Angin disertai pasir. hujan deras # Pasukan kafir takut khawatir. maras Kalau muslimin tiba-tiba menyerang # Abu sufyan membawa pasukan pulang Perjanjian Khudaybiyyah Khudaybiyyah : perjanjiannya muslimin # Dengan kafir quraisy (kaum Musyrikin) Terjadinya Dzulqo'dah 6 Hijriyyah # Maret 628 (Enam dua lapan) Miladiyyah Tempatnya itu di desa Hudaybiyyah # Muslim dipimpin Nabi dan shohabatnya Sedang Musyrikin dipimpin Abu Sufyan # Dan Suhail bin 'Amr.

walau ada hal yang merugikan 13 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Tapi Musyrikin Makkah tidak percaya # Maka mengutus mikhroj bin khafs juga Laporannya sama dengan yang pertama # Tak puas mengutus Halis bin 'Alqomah Masih tidak puas lantas utus 'Urawah # Bin Mas'ud hasilnya sama-sama jua Muslimpun mengutus Khurasy bin Khuza'ah # Namun disana ia dianiaya Kemudian Nabi mengutus 'Utsman # 'Utsman dibunuh Musyrikin dikhabarkan Maka Nabi dan Shohabat bersumpah # Tak takut mati akan saling membela Sumpah ini disebut "Bay'aturridwan" # Ternyata 'Utsman itu hanya ditawan Bay'atrurridwan menggetarkan Musyrikin # Maka suhail bin 'Amr seg'ra dikirim Tuk adakan perjanjian dengan nabi # Lalu tuntutan musyrikin dipenuhi Sa'at membuat naskah perjanjian # Utusan Musyrikin tegang beneran Musyrikin memp'rotes tulisan "BISMILLAH" # Agar diganti dengan "BISMIKALLAH" Juga Lafadz "MUKHAMMADURROSULULLAH" Diganti Dengan “MUKHAMMAD BIN ABDILLAH" Isinya perjanjian khudaybiyyah # 10 tahun gencatan senjata Muslimin tak dibolehkan masuk makkah # Untuk haji pada tahun ini saja Muslim datang ke quraisy tak dibalikkan # Musyrik yang datang ke muslim dibalikkan Sikap nabi terhadap perjanjian # Baik.

000 tentara Sebab-sebab terjadinya fatkhu makkah # Kafir quraisy menyerang muslimin makkah Juga langgar perjanjian Hudaybiyah # Yang telah disepakati keduanya Sehingga banyak korban harta dan jiwa # Pada pihak kaum muslimin di makkah Maka muslim makkah seg'ra meminta # Bantuan kepada nabi di madinah Nabi setelah mendengar permohonan # Maka segera menyiapkan pasukan 10.E.000 menuju kota makkah # Kaum muslimin setibanya di makkah Dengan mengumandangkan kalimat takbir # Maka gemetarlah orang-orang kafir Hingga nabi tak disambut Abu Sofyan # Dan tokoh quraisy. dengan peperangan Nabi berkata wahai Abu Sufyan # Apakah belum sa'atnya masuk islam Ia tertunduk lalu mengatakannya # Masuk islam diikuti pengikutnya Nabi p'rintah pasukan masuk ke Makkah # Kedatangannya tanpa tumpahkan darah Sambil mengumandangkan kata Aman # Bagi yang masuk rumah Abu sofyan Dan siapa yang menutup pintu rumahnya # Dan siapa yang menyarungkan pedangnya 14 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . FATKHU MAKKAH Fatkhu makkah : penaklukan kota makkah # Terjadi romadlon 8 hijriyah Janwari enam tiga puluh (630 M) di Makkah # Muslim datang 10.

hari senin Nabi Wafat 12 Robi' Awal Seb'las Hijri # 633 (Enam ratus tiga-tiga) Masehi Usianya 63 (Enam tiga) dimakamkan Di madinah dan jadi suri tauladan Kesimpulan Biografi Kanjeng Nabi Muhammad Saw Ulama Ahli Sejarah Mengatakan # Pada Tahun Gajah Nabi dilahirkan Diam di Bani Sa’ad lima Tahun # Ibunya Wafat ketika Enam Tahun Kemudian diasuh oleh Kakeknya # Saat Umur Delapan Wafat Kakeknya Kemudian diambil oleh Pamannya # Abu Tholib ikut ke Syam bersamanya Berdagang. Umur dua belas Tahun(12) # 15 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Patung-patung di sekeliling ka'bah # Dihancurkan 360 (tiga enam puluh) buah Berbondong-bondonglah penduduk makkah # Masuk islam menghadap rosulillah HAJI WADA' HAJI WADA' tahun 10 hijriyyah # 632 (Enam ratus tiga dua) Miladiyyah 100.000 Muslimin ikut Nabi # Berangkat ke Makkah beribadah Haji Dengan menggemakan bacaan talbiyyah # Di'Arofah Rosulillah berkhotbah Dan turun wahyu terakhir sa'at khotbah # Yaitu ayat tiga al-mai'dah Sepulang haji wada' tiga bulan # Nabi sakit dan Imam digantikan Oleh Abu bakar yang paling dekat # Dengan Nabi.

Ditahun Ini # DiMulainya kalender Islami Yaitu Tahun satu didalamnya # Antar Nabi dan shohabat bersaudara Boleh Qosor. diperang ini # 16 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Dan Sa’at Umur dua lima tahun (25) Nabi Mendagangkan Dagangan Khodijah # Ditahun itu Mengawini Khodijah Ketika Orang Quresy membangun Ka’bah # Rela dengan keputusan Nabi kita Itu Sa’at Ummur 35 (tiga lima ) tahun # Dan diutus Sa’at 40 (Empat puluh ) tahun Ketika Nabi Umur 49 (Empat Sembilan)# Sebelas hari dan delapan bulan Abu Tholib Wafat dan diikuti # Siti Khodijah setelah tiga hari Setelah tiga bulan Wafat khodijah # Nabi bersama Zaid bin Kharitsah Pergi Ke Thoif Iqomah satu bulan # Lantas pulang ke Makkah dikampung Math’am Ketika Umur lima satu Tahun # Sembilan bulan Nabi diIsrokan Hijroh ke Madinah : 53(lima tiga ) tahun # Dari Kenabian tiga belas Tahun Bersama Abu Bakar dan Budaknya # Amir bin Fahiroh serta penunjuknya Abdulloh bin Uroyqodz. dan Utuh jika diRumah # Shohabat Ali kawin jika dengan Fathimah Terjadi Perang tahun dua hijriyah # Perang Wudan Bawath perang ‘Asyiroh Badar pertama di Jumadilaklhiroh # Badar Kubro terjadi hari jumah Tujuh belas Romadlon.

Khamro Asad.Gugur pemimpin quresy yang gagah brani Ditahun ketiga perang bani Ath’an # Qoynuqo’.Najran Perang yang terjadi pada tahun Empat # Perang Annadzir. Sayyid Ibrohim Semua putera Nabi dari Khodijah # Hanyya Sayyid Ibrohim dari Mariyyah 17 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . dan membagikan harta Hawazin Tahun sepuluh Nabi Hajji Wada’ # Dan Memotong Enam tiga Ekor Unta Memerdekakan Hamba Enam Tiga # Sesuai Umurnya Enam puluh Tiga Pada Tahun Ke-Sebelas Nabi Wafat # maka bersedihlah para Shohabat Awal Sakit 1 robi’ulawwal # Dan Wafat 12 Robi’ul Awwal Nabi Hidup Enam puluh tiga tahun # Dan Diam di Madinah sepuluh Tahun Putra-Putra Kanjeng Nabi Fathimah. Zaynab. Ummi Kultsum. Perang Dzatirriqo Tahun Kelima : perang Daumatuljandal # Khondaq. Qosim # Ruqoyyah. Sayyid Abdulloh. Perang bani Quroydzoh yang Nakal Tahun ke-Enam Perang Bani Lakhyan # Dan Perang BanilMushtholiq Kemudian Tahun Ketujuh Nabi Membuat Mimbar # Dan Ikut berperang dalam perang Khoybar Ditahun ini terkenal c'rita Fadaq # Pada tahun delapan perang Tabuk Tahun sepuluh Terjadi perang Khunain # Thoif.Ukhud.

Isteri-Isteri Kanjeng Nabi Setelah Wafatnya Siti Khodijah # lantas Nabi Mengawin siti Saudah Isteri Nabi yang p’rawan Hanya ‘Aisyah# Dan Wafat pada masa Mu’awiyyah Mengawin siti Khafshoh binti ‘Umar # Tahun tiga dan Wafat masa ‘Utsman Nabi Mengawin Zaynab binti Khuzaymah # Tahun Empat dimasa Nabi Wafatnya Serta Mengawin Siti Ummi Salamah # Ibunya Bibi Nabi Siti ‘Atikah Wafat Tahun lima sembilan Hijriyyah (59H) # Yaitu pada Masa Mu’awiyyah Mengawin Zaynab binti jakhsyin yang Sabar # Tahun Kelima Wafat masa ‘Umar Serta siti Ummi Khabibah Namanya# Romlah binti Abu Sufyan dan wafatnya Tahun Empat puluh Empat Hijriyyah # Sa’at Kholifahnya itu Mu’awiyyah Juwayriyyah bintilKharits Mushtholqiyyah # Wafat lima Enam Masa Mu’awiyyah Maymunah binti Kharits Tahun Ketujuh # Dan Wafat pada Tahun Empat puluh Sembilan isteri Ditinggalkan Nabi # Dua Isteri yang meninggalkan nabi PERANAN SHOHABAT ABU BAKAR A. periode Makkah Shohabat abu bakar siddiq namanya # Abdullah bin abi qukhafah. kecilnya Bernama Abdulka'bah lalu diganti # Dengan nama Abdullah oleh Nabi Sejak kecil dikenal berbudi luhur # 18 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

3.Mempunyai sifat mulia jujur Gelar Abu bakar : yang pertama Masuk # Islam hingga temannya ikut masuk Gelar Assidiq orang yang membenarkan # Sa'at peristiwa Nabi diisrokan Ia sangat membela Islam dan Nabi # sa'at orang quresy menyakiti Nabi Ketika nabi sedang sholat di Masjid # Dicekik oleh 'uqbah bin Al-Muit Kemudian Abu bakar menolongnya # Hingga 'uqbah melepaskan cekikannya Nabi Hijroh didampingi Abu Bakar # sa'at dijalan keduanya dikejar oleh orang Quresy yang masih kufur # Sembunyi 3hari di gua Tsur Abu bakar kepada Nabi setia # Tebus budak islam yang di Aniaya Menyayangi orang lemah dan Dermawan # Untuk islam hartanya dikorbankan.Aswad Al-Unsi Taulaikhah Musailamah al-Kaddab dan Saja’ah# Mengatasi orang yang enggan zakat# Mengutus sohabat hingga ia tobat.persia# 19 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . B. periode Madinah Setelah Nabi Muhammad telah wafat # Anshor Muhajirin segera membai’at Sohabat Abu Bakar s’bagai kholifah# Robi’ul Awal 11 hijriyah Abu Bakar memberantas orang murtad# Nabi palsu.pengembangan islam ke irak dan persi Mengembangkan islam ke irak.Mengembangan islam keluar Arab a.

Hingga meluas ke wilayah syuria Abu Bakar mengirim Abu ‘Ubaidah# Di bantu kholid bin walid ke syuria Maka pertempuran Yarmuk berkobarlah# Islam-Romawi 13 Hijriyah Hingga pasukan orang islam dapat# Menduduki Damaskus. pintar # Beliau tak mengenal takut dan gentar Masuk Islamnya 'umar berawal dari # Berita Islamnya Adik sendiri Fathimah serta suaminya sepontan # Muka 'umar menjadi merah padam Dan segera menuju rumah adiknya # Ia menampar adik dan suaminya Disa'at memuncaknya kemarahan # Ia melihat lembaran Al-qur'an Kemarahan 'Umar reda sepontan # Ketika surat Thoha dibacakan Kemudian pergi ke rumah al-arqam # Datang ke nabi ingin memeluk islam Dengan masuk islamnya 'umar bin khattab # Put'ranya 'Abdullah dan isterinya Zaenab Masuk islam serta banyak tokoh quresy # Juga sebagian masyarakat quresy Setelah 'Umar bin khottob masuk Islam # Secara terang-terangan : dakwah Islam C.Khudsi dan Thumat Peninggalan Abu bakar yang berharga # Menulis Mushaf Qur’an yang Mulia PERANAN UMAR BIN KHOTTOB 'UMAR bin Khottob gagah berani. Periode Madinah 10 (sepuluh) tahun 'Umar memerintah # 20 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

ke Persia Masa Abu Bakar Islam ke Persia # Selalu terdesak Yazdazir III Dengan terus diadakan perluasan # Terjadi berkali-kali pertempuran Antara lain : Nahawand. s'latan Syiria # Di Damaskusnya Yazid bin Muawiyyah Kholid bin Walid serta 'Abu 'Ubaydah # Menaklukan Homs. persi. Aleppo. Laziqiyyah Qinnisrin. Qodisiyah # Qodisiyah 16 Hijriyyah Qodisiyyah pintu gerbang Nuju Irak # Pertempuran ini Islam menang Muthlak 18 Hijriyyah menaklukan # 21 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .13 ke 23 Hijriyyah Beliaulah orang yang pertama kali # Menetapkan kalender tahun Hijri Peran 'Umar pada p'riode Madinah # Ikut berperang bersama Rosulillah Dengan tegas kebatilan ditangani # Pendapatnya selalu dit'rima Nabi Jasa dan peninggalan 'Umar a. Surakhbil. Huma. perluasan wilayah Islam Perluasan yang dicapai 'Umar bin # Khottob : syiria. Amru bin Ash serta # Syurahbil. menaklukan jaffa. perluasan ke Syiria Perluasan wilayah ke syiria Tentara Islam jadi dua panglima Kholid bin Walid dan 'Abu 'Ubaydah Menyerang wilayah Utara Syiria 'Amru bin 'Ash. palestin 1. mesir. Chozza 2.

Perluasan ke Mesir Perluasan ke Mesir diusulkan # Oleh Amru bin Ash dengan Alasan Takluknya Mesir kokohlah Syiria # Oleh Romawi Mesir teraniaya Luas geografisnya yang menguntungkan # Untuk perdagangan dan perniagaan Laskar Roma merasa takut kepada # Pasukan Islam sebab sering kalah Jasa dan peninggalannya Membentuk dewan-dewan dan peradilan # Pembangunan fisik peribadatan Wilayah delapan propinsi adalah # Makkah. Periode Makkah Utsman lahir saat usia Nabi # 5 tahun sejak kecil baik budi Beliau dari keluarga bangsawan # Suka menolong Orang yang kesusahan Utsman disebut Dzunnurain Artinya : # 22 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . mesir. Peranan Utsman masa Rosululloh a. jazirah Palestina. Madinah.Madain Ibukotanya kerajaan b. suriah. bashroh dan Kufah # Umar wafat ditikam Abu lu’luah KHOLIFAH UTSMAN BIN AFFAN 1. Pertempuran Nahawand Perang Nahawand 21(dua satu) Hijriyah # 642 (Enam ratus Empat dua) Miladiyyah Pasukan Islam mendapat kemenangan # Fatkhul Futuh : pembuka kemenangan Kemudian tahun 31 (tiga satu) Hijri # Musuh besar Yazdazir III mati 3.

pembukuan Qur'an Membuat angkatan laut yang kuat # Tahun 35 (tiga lima) hijri 'Utsman wafat 12 (dua belas) tahun 'Utsman memerintah # 23 ke 35 Hijriyyah 23 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Adzerbaijan. Periode Madinah Ikut berperang bersama Rosululloh # Menjadi penulis wahyu-wahyu Alloh Pemberi dana tuk kepentingan Islam # Termasuk golongan 'Asyarotulkiram Sa'at kesulitan air di MADINAH # Membeli sumurnya Yahudi Madinah Dengan harga 20. Armenia # Rai.Orang yang memiliki dua cahaya Mengawin put'ri Nabi dua orang # Terkenal pedagang besar dan terpandang Setelah beliau memeluk Islam # Hartanya untuk perjuangan Islam Masuk Islamnya diajak Abu bakar # Maka Islam semakin kuat dan tegar Hijroh ke Habsyi bersama Isterinya # Dengan meninggalkan kekayaannya b. Perluasan Wilayah Utsman Perluasan ke Khurosan. Romawi.000 dirham # Di Infaqkan kepada Umat Islam Sa'at perang Tabuk 9 Hijriyyah # Mendermakan 59 (lima sembilan) kuda 950 (sembilan Ratus lima puluh) Unta # Seribu dinar untuk para tentara Jasa dan peninggalan Kholifah Utsman a. Afrika Jasa peninggalan Utsman bin 'Affan # Pemugaran masjid.

Periode Makkah 'Ali lahir 10 (sepuluh) tahun sebelum # Nabi diutus jadi Nabi yang Ma'shum Diasuh Rosululloh sejak kecil # Masuk Islam disa'at Masih kecil Dikenal bicaranya Fasikh. perang Unta Perang Waq'atuljamal : perang Unta # 24 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . pemb'rani. Ilmunya luas Sa'at Nabi berhijroh ke Madinah # Tidur ditempat Nabi 'Ali dip'rintah b. Cerdas # Perwira.'ALI BIN ABI THOLIB 1. Periode Madinah Sa'at Badar 'Ali menghadapi Walid # Perang tanding dan 'Ali membunuh Walid Sa'at Ukhud Muslim terdesak Quraisyi # 'Ali dan Shohabat membentengi Nabi Sa'at Khondaq 'Ali dapat mengalahkan # 'Amr bin 'Abdulwudda di pertempuran kemudian pasukan tentara kafir # Mundur melarikan diri kocar-kacir Jasa dan peninggalan kholifah Ali bin Abi Tholib 'Ali mengubah kebijakan 'Utsman # Dalam pengangkatan pemegang jabatan Wali diangkat sesuai perofesinya # Memindahkan ke Kufah Ibu kotanya Mengembalikan kekayaan Negara # Menjadi kekayaan milik negara 'Ali mengalami banyak peristiwa # perang siffin. Majlis Tahkim.Peran Kholifah 'Ali bin Abi Tholib masa Rosululloh a.

Islam. serta Ikhsan # Semoga kami mendapat pengayoman Bersama para Nabi. Tholkhah dan siti Aisyah Melawan 'Ali dan dimenangkan 'Ali # Perang Sifin antar Muawiyah-'Ali Sebab di Majlis Tahklim 'Ali kalah # Maka timbul golongan Khowarij. Syi'ah Golongan Syi'ah K'lompok pendukung 'Ali # Khowarij keluar dari K'lompok 'Ali Ali dibunuh Abdurrokhman bin Muljam # Sebab dianggap sumber pecahnya Islam Ya Alloh Semoga ini bermanfa'at # Kepada semua muslimin muslimat Segala puji Alloh yang memberi # Nikmat atas Kami setiap hari Khususnya Iman. serta Shohabat # 'Ulama. dan Guru di hari Qiyamat Sholawat. batu.Perang Zuber. Muslimat semuanya Dengan sejumlah pasir. tumbuhan # Yang berada di daratan dan lautan 25 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Salam semoga dilimpahkan # Atas Nabi sebaik-baik Utusan Serta keluarganya dan Shohabatnya # Para Muslimin.

Dinastinya didirikan # Oleh Muawwiyaah bin Abi Sufyan Sesudah Islam Datang Bani Umayyah # Dengan Bani Hasyim Makin tegang saja Persaingan merebut kehormatan dan # Kekuasaan berubah permusuhan Umayyah Menang Rebut kekuasaan # Sebab tiga hal : keluarga Bangsawan Banyak Harta dan Anak Sepuluh Orang # Yang Semuanya Jadi Orang terpandang Bani Umayyah Tegas Menentang Nabi # Sedangkan Bani Hasyim Pelindung Nabi Setelah Nabi Menduduki Mekkah # Barulah Masuk Islam Bani Umayyah Awwalnya Mereka Paling terbelakang # 26 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . DAULAT BANI UMAYYAH Nama Bani Umayyah berasal dari # Umayyah bin Abdi Syamsin Anak dari Abdi Manaf.Bismillahirrokhmanirrokhim Segala puji itu Milik Alloh # Yang Mengutus Nabi Jadi Rosululloh Mengajak Ummat Sembah Alloh yang kuat # Meninggalkan sembah berhala yang sesat Agar Bahagia Dunia Akherat # Semoga terlimpah Salam dan Sholawat Atas Nabi Mukhammad dan keluarga # Serta Para Shohabat semuanya Setelahnya : ini risalah kholifah # Kholifah dari Daulat bani Umayyah 1.

Yazid bin Walid (126-127H/744-745M) 13.64 H/680 . Sulaiman bin Abdulmalik ( 96-99H/715-717M) 8.683 M) 3. Marwan bin Hakam ( 64 – 65 H/ 683 – 684M) 5.60 H/661680M) 2. Yazid bin Mu’awiyyah (60 . Ibrohim bin Walid (127-127H/745-745M) 14. Mu’awiyyah bin Abi Sufyan (41 . Marwan bin Muhammad (127-132H/745-750M) 27 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Lantas Tunjukkan prestasi yang Gemilang Ikut Memerangi Orang-Orang Murtad # Pengaku Nabi. Orang Yang Enggan Zakat Itu dizaman Kholifah Abu Bakar # Sedang Muawwiyah diZaman Umar Diangkat Menjadi Gubernur Di Syam # Di Suriah Zaman Kholifah Utsman B. Umar bin Abdul’Aziz ( 99-101H/717-720M ) 9. Byzantyum # Tiga Hal : Ingin Taklukkan Byzantyum Basis Kekuasaan kristen Ortodok # Penduduknya Ke Daerah Islam Ngerampok Mempunyai Kekayaan Yang Melimpah # Baik Alam Maupun pertaniannya Nama-Nama Kholifah Dinasti Umayyah 1. Walid bin Abdulmalik (86-96 H/705-715 M) 7. Mu’awiyyah bin Yazid ( 64 – 64 H/ 683 . Peta Wilayah Kekuasaan Bani Umayyah Muawiyyah Gigih luaskan Wilayah # Hingga kekuasaan Islam bertambah Sampai Konstantinopel. Yazid bin Abdulmalik ( 101-105H/720-724M) 10. Hisyam bin Abdulmalik ( 105-125H/724-743 M) 11. Abdulmalik bin Marwan (65-86 H/ 684-705M) 6. Walid bin Yazid (125-126H/742-744M) 12.683 M) 4.

Nama-Nama Kholifah Dinasti Umayyah di Qordoba Spanyol 1. Abdurrokhman IV (407-409H/1016-1018M) 16. Al-Khakam II (350-366H/961-976M) 10. Abdurrolhman V (409-414H/1018-1023M) 17. Pengangkatan Kholifah Abu Bakar Assiddiq Abu Bakar itu kholifah pertama # Hasil Pertemuan di Bani Sa’idah Sebelum pemakaman Nabi Yang Mulya # Hingga Keluarga Nabi Jadi Marah 28 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Membandingkan Gaya Kepemimpinan Mu’awiyyah Dengan Khulafau’rrosyidin 1. Mukhammad III ( 414-418H/1023-1027M) 18. Hisyam III (418-425H/1027-1031M) B. Abdulloh (275-300H/888-912M) 8. Hisyam II (401-404H/1010-1013M) 14.Peroses Pengangkatan Empat Khulafau’rrosyidin a. Sulaiman (400-401H/1009-1010M) 13. Abdurrokhman II (207-238H/822-852M) 5. Abdurrokhm. Sulaiman ( 404-407H/1013-1016M) 15. Mukhammad II (391-400H/1000-1009M) 12. Hisyam I (172-180H/786-796M) 3.an I (139-172 H/756-786M) 2. Al-Mundir (273-275H/886-888M) 7. Muhammad I ( 238-273H/ 852-886M) 6. Abdurrokhman III ( 300-350H/912-961M) 9. Al-Hakam I (180-207H/796-822M) 4. Hisyam II (366-391H/976-1000M) 11.

Pagi Itu Umar Mendengar Berita # Anshor Sedang pertemuan di Saqifah Balai Pertemuannya Bani Sa’idah # Untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah Datang kerumah Nabi Dengan Gusar # Menyuruh Orang Hubungi Abu Bakar Awalnya Abu Bakar Menolaknya # Setelah Mengerti Ikut Ajakannya Keduanya berangkat ke SAQIFAH # Dijalan bertemu Abu ‘Ubaidah Setibanya tiga tokoh di SAQIFAH # Sejumlah Muhajirin Sudah ada Malahan telah terjadi perdebatan # Anshor Muhajirin Saling Kemukakan Muhajirin Mengatakan Kelompoknyalah # Yang paling haq menggantikan Rosulillah Anshor pun Begitu Hampir-Hampir Saja# Umar tak dapat kuasai dirinya Untung Abu Bakar Menghentikannya # Dengan Tenang Abu bakar berbicara Hai Anshor Bukankah Rosul bersabda # Kepemimpinan Suku Yang menjaminnya KeUtuhan Kes’lamatan Bangsa Arab # Juga Kesejahteraan Bangsa Arab Ingatkan juga Anshor Sebelum Islam # Khojroj dan aus selalu bermusuhan Jika salah satunya jadi kholifah # akan Timbul permusuhan jahiliyyah Kemudian Abu Bakar Menawarkan # Umar atau Abu ‘Ubaydah silahkan! Orang-Orang Anshor Sangatlah terkesan # Oleh Ucapan Abu Bakar yang Sopan 29 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

‘Umar Bangun dari tempat duduknya # Untuk berbaiat dan kesetiaannya Pada Abu Bakar Sebagai Kholifah # Dan diikuti Oleh Abu ‘Ubaydah Tapi Basyir bin Sa’ad mendahului # Seorang Tokoh Anshor suku Khojroji Ia Berbaiat kepada Abu Bakar # Barulah Abu ‘Ubaydah dan ‘Umar Kemudian ikutlah para Hadirin # Dari kelompok Anshor dan Muhajirin Baiat Terbatas ini Dalam Sejarah # Terkenal dengnan Nama “Baiat SAQIFAH” Pada Hari berikutnya Abu Bakar # Di Masjid Nabawi Naik kemimbar Maka berlangsunglah pembaiatan umum # kemudian disebar keRakyat ‘Umum Pemilihan Abu Bakar Di SAQIFAH # oleh lima orang Mereka Adalah 'Umar dan Abu ‘Ubaydah : Muhajirin # Basyir dan Asyid dari Anshoriyyin Kelima 'Alim Budak Abu Khudzayfah # Pengangkatan Abu Bakar di SAQIFAH Banyak Shohabat Senoior tidak ada# Seperti ‘Ali Tolkhah bin ‘Ubaydillah Zubair bin ‘Awam Serta ‘Utsman bin ‘Affan # Sa’ad bin Abi Waqos dan Abdurrokhman Akhirnya Shohabat Senior Membaiat # Kholifah Abu Bakar Walaupun Telat Sohabat Ali Setelah Enam Bulan # Zubair setelah diberi Pengertian b. Pengangkatan Kholifah 'Umar bin Khottob 30 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

Kholifah yang Kedua adalah 'Umar # Melalui penunjukan Abu Bakar Pada Tahun Ketiga Sejak Menjabat # Shohabat Abu bakar sakit yang sangat Tak pergi ke Masjid lima belas Hari # Dan meminta 'Umar agar mewakili Makin hari Abu Bakar makin Parah # Makanya ia tunjuk 'Umar segera Abu Bakar mengadakan Konsultasi # Dengan para Senior Capai Kompromi Sa'at itu yang hadir Abdurrokhman # Asid dan Khuder serta Utsman bin 'Affan Semua setuju Maksud Abu Bakar # Abdurrokhman Ingatkan Kerasnya ‘Umar Abu Bakar Menjawab peringatannya # Umar keras karena Lunaknya Saya Kalau 'Umar memimpin akan Berubah # lebih Luinak maka Mereka pasrah Seusai berkompromi dengan Mereka # Abu Bakar pesan jangan Cerita-cerita Abu Bakar Memanggil ‘Utsman Bin ‘Affan # Untuk menuliskan sebuah pesan Baru Setengah pesan yang didiktekan # Tiba-Tiba Abu Bakar jatuh Pingsan Setelah Abu Bakar Sudah Siuman # Shohabat ‘UTSMAN dip'rintah Mengumumkan Seusai Shohabat ‘Utsman mengumumkan # Abu Bakar bertakbir tanda Syukuran ‘Umar dikukuhkan Sebagai Kholifah # Dalam Suatu baiat didepan MASSA Yang dihadiri Oleh Shohabat dari # 31 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

di Masjid Nabawi C.Sa'ad bin Abi Waqosh. 'Utsman # Zubair bin 'Awam. ANSHOR. Tholkhah dan Abdurrokhman Serta Abdullah bin 'Umar puteranya # Hanya ia tak miliki hak suara Setelah Kholifah 'Umar itu Wafat # Berunding lima dari Enam Shohabat Sebab Tholkhah Tidak Ada di Madinah # Maka hanya lima Calon Kholifah Abdurrokhman Himbau dari Anggota # Agar Undurkan diri Suka rela Tak satupun mereka Undurkan diri # Maka Abdurrokhman Mengundurkan diri Tetapi tak satupun Mengikutinya # Dengan Selain Empat BerMusyawaroh Dan ternyata berkembang polarisasi # Terbelah dua kubu ‘Utsman dan 'Ali Hari berikutnya Abdurrokhman Tanya # 32 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . pengangkatan Shohabat ‘Utsman Bin ‘Affan 'Utsman Bin 'Affan Kholifah yang ketiga # Prosesnya beda dengan yang sebelumnya Pada pertenghan tahun kesebelas # 'Umar ditikam Orang Persi Fayrus Terkenal dengan panggilan Abu Lu'lu' # Maka Datanglah Shohabat Waktu Itu Sebab Khawatir akan kewafatannya # kalau sampai tak menunjuk penggantinya Khawatir pertententangan dan perpecahan # Mereka desak 'Umar agar tunjukkan 'Umar tak langsung menunjuk penggantinya # Hanya enam Shohabat yang disebutnya Ali.Muhajirin.

Sa'ad ketiganya Siapa yang pantas menjadi Kholifah # Semua jawab 'Utsman Tiga-Tiganya 'Utsman ditanya Ia jawab 'Ali # Lantas Abdurrokhman Bertanya kembali Ia Saya Sanggup jawaban 'Utsman # Dengan jawaban itu Abdurrokhman Menyatakan 'Utsman Kholifah Ketiga # Dilaksanakan Bai'at didepan Massa d.Pada 'Ali. Pengangkatan Sayyidina Ali Setelah 'Utsman dibunuh pemberontak # 'Ali oleh mereka terus didesak Agar Sedia menjadi Kholifah # Tetapi 'Ali Menolak Desakannya Dan Menyatakan mana peserta Badar # Mana Tholkhah Mana Sa'ad Mana Zubair Mereka yang berhak tentukan Kholifah # Maka ketiga Shohabat Muncullah Dan berbaiat kepada Shohabat 'Ali # Diawwali Tholkhah Masa Mengikuti 'Ali ditolak Sebagai Kholifah # Oleh Gubernur Syiria MU'AWIYYAH 'Ali Harus mempertanggung jawabkan # Tentang terbunuhnya 'Utsman bin 'Affan Wilayah Islam yang makin luas Saja # Maka Hak tentukan Jabatan Kholifah Tidak hanya yang berada di Madinah # Didukung Sejumlah Shohabat Madinah 2. Zubair. Gaya kepemimpinan Mu’awiyyah Al-Khulafa’urrosyidin sistem Syuro # Bani Umayyah tinggalkan Sistem Syuro Dengan Turun temurun sistem jabatan # 33 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

kekejaman.Tipu Muslikhat BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN 34 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Dari Turunan Mu'awiyyah dan Marwan Juga para Wali dan pejabat Tinggi # Dari Keluarga lingkungan serndiri Bani Umayyah Hidup mewah–mewahan # Disinggasananya : kursi kerajaan Serta adanya regu pengawalnya yang # Menjaga Kes'lamatan Malam dan Siang Di Masjid dibuat Kamar Khusus tempat # Kholifah jika seorang diri Sholat Fanatik 'Arab dihidupkan kembali # Lalu meninggalkan jama'ah Islami Akibatnya berkembang kebiasaan # Kekasaran. kekejian Fanatisme 'Arab dipersempit lagi # Jadi Fanatisme Suku Quraysyi Bangsa 'Arab Atas Bangsa yang lainnya # Diutamakan hingga keras kepala Hingga muncul Mawally (Budak merdeka ) # Orang Bukan 'Arab disebut ”Al-Hamra” Orang 'Arab menyebut dirinya Sayyid # Sebagai pejabat pemrintah yang Solid Akibat politik Kasta Mawalliy # Membantu Gerakan Bani Hasyimi Dengan Demikian Maka Meletuslah # Gerakan Penentang Bani Umayyah Terkenal dengan Nama “Asysyu'ubiyyah” # Akhirnya dengan bendera Abbasiyyah Berhasil menggulingkan bani Umayyah # Tahun Seratus tiga dua hijriyyah Muawiyyah dapat bai'at masyarakat # Dengan tajamnya pedang.

MU’AWIYYAH BIN ABI SUFYAN 1. Kantor pos.KHOLIFAH -KHOLIFAH DINASTI UMAYYAH YANG TERKENAL A. Biografi Mu'awiyyah bin Abi Sufyan Mu'awiyyah bin Abi Sufyan bin Harb # Bin Umayyah bin Abdi Syamsin bin Manaf Ia Pendiri Dinasti Umayyah # Empat satu ke Enam Satu Hijriyyah Mu'awiyyah lahir Zaman Jahiliyyah # Masuk Islam Hari penaklukan Makkah Awal politiknya dimulai Masa # Khulafau'rrosyidin jadi Panglima Ia ditugaskan Merebut Wilayah # Palestina dan Mesir juga Syuriah Dari kekuasaan Raja Romawi # Sejak 63 Sebelum Masehi Semasa Beliau Menjadi Kholifah # Merebut Kota penting Asia Tengah Seperti Kota “Kabul. yang Memuaskan Massa Pengangkatan dirinya s'bagai pemenang # Pucuk pem'rintahan itu Proses panjang Semula Mu'awiyyah berambisi # Menggantikan 'Utsman tetapi 'Ali Telah di Bai'at. Dan Gazza # juga Berhasil dalam Mengurus Masa Membentuk Kementrian Khusus ” KESRA” # Bulog. Hearrt. Lantas Mu'awiyyah # Merongrong 'Ali sebagai Kholifah Dia tuntut atas kematian 'Utsman # Tapi 'Ali tak sgera mengindahkan 35 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

kemudian pihak 'Ali Tak setuju hingga meletus Kembali # Peperangan Antar Mu’awiyyah-'Ali Sebab pasukan 'Ali ada yang mbelot # Kelompok Khowarij itu yang membelot Sedang pasukan Mu'awiyyah Utuh # Maka ke Muawiyyah Menang jatuh Setelah 'Ali dibunuh dengan Kejam # Oleh Khowarij ‘Abdurrokhman bin Muljam Tanggal dua puluh Empat (24) januari # Enam Ratus Enam Satu Masehi Akhirnya Hasan Membai'at Mu'awiyyah # Dengan Syarat-Syarat Sebagai Kholifah Mu'awiyyah janganlah Menaruh Dendam # Terhadap Penduduk IRAK yang Suram Mu'awiyyah menjamin Keamanannya # Mema'afkan semua kesalahannya Pajak Tanah Akhwaz sekarang Khuzistan # 36 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Hingga Muncullah # Perang Sifin Yang dikenal Sejarah Ketika 'Ali Hampir memenangkan # Perang. mu'awiyyah Usulkan Gencatan Diselesaikan dengan Takhkim saja # Masing-Masing Pihak kirim Utusannya Wakil 'Ali Abu Musa Al-Asy’ari # Wakil Mu'awiyyah 'Amr bin 'Ashi 'Amr bin 'Ash Memenangkan Tahkim ini # Dengan licik.Disamping itu 'Ali terlalu cepat # Memecat gubernur dan para pejabat Yang diangkat 'Utsman serta perampasan # Tanah Negara yang dibagikan 'Utsman Pada Keluarganya.

Diantara Usaha Mu’awiyyah # Pengembangan dan perluasan wilayah Perluasan ke India (Daerah Timur ) # Perluasan ke Barat Romawi Timur Penyerbuan ke-Laut Tengah Hasilnya # Pulau Rodesa dan Cyprus taklukannya Penyerangan konstantinopel pertama # Penyerangan konstantinopel kedua Perluasan ke Afrika Utara # pada tahun lima puluh (50H) hijriyyah Jasa Mu’awiyyah membuat Anjungan # 37 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Setiap tahunnya harus diberikan Mu'awiyyah membayar kepada Khusen # Dua juta Dirham dengan disaksikan Pemberian Bani Hasyim Harus lebih # Banyak dari pada Bani Abdi Syamsi Persyaratan itu tak jadi Masalah # Yang penting hasan mengakui Kholifah Hasan Dan Husen bersama Orang Kufah # Membai'at Mu’awiyyah S'bagai Kholifah Ketika Mu'awiyyah mengunjunginya # Robi'ulawwal Empat satu (41H)Hijriyyah Tahun itu dikenal Dalam Sejarah # Tahun Persatuan ('Amuljama'ah) Daerah penting Taklukan Mu'awiyyah # Antara lain TURKI dan ARMENIA Ditangannya BYZANTIUM keduanya # Selanjutnya Ambil jalur laut Tengah Dengan Armadanya yang tak tertandingi # Tantang byzantium dengan Gagah Berani Pulau-pulau Archabil dikuasai # yang letaknya antara Yunani.Turki 2.

Yazid. Sulaiman. Biografi Abdul Malik bin Marwan Abdulmalik bin Marwan itu adalah # Kholifah kelima Dinasti Umayyah Mem'rintah tahun 66H (Enam Enam Hijriyyah) # Sampai delapan puluh Enam Hijriyyah Ia sebagai pendiri kedua # Dinasti Umayyah set'lah Muawiyyah Dikenal AbulMuluk bapak Raja # Sebab Empat Anaknya menjadi Raja Yaitu Walid. Hisyam# Semua Turunan Marwan bin Hakam Ia berusia 6 Tahun Sa'at # Shohabat Utsman dibunuh pemberontak Usia 16 ia memimpin # Satu kompi pasukan yang kan dikirim Tuk menghadapi Tentara Byzantium # Upayanya Menaklukkan byzantium Tulang Punggung AbdukMalik yang sejati # Yaitu Hajjaj bin Yusuf Assaqofi 2.Dalam Masjid Fungsinya Untuk pengaman Mendirikan Istana bentuk Pasukan # Mendirikan pos Surat. Cetakan Uang B. Usaha-Usaha Kholifah Abdulmalik Usahanya AbdulMalik bin Marwan # Mengamankan Negeri dari pemberontakan Pemberontakan Syiah 66 Hijri # Abdullah bin Zuber 72 Hijri 'Amru bin Sa’id 70 Hijri # Pembersihan atas kaum Khowariji Jasa-Jasa Peninggalan AbdulMalik bin Marwan 38 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . KHOLIFAH ABDULMALIK BIN MARWAN 1.

Jalan Raya # Membangun Sumur sepanjang jalan Raya Pembangunan Masjid seperti Umawi # Di Damaskus.Aziz 'Umar bin ‘Abd. dan Abdullaoh bin qosim Walid bin AbdulMalik Usahanya # Penaklukan Daerah Transoxiana Expansi ke dalam Wilayah Cina # Penaklukan Sind dan Afrika Utara BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN KHOLIFAHKHOLIFAH BANI UMAYYAH Kholifah ‘Umar bin ‘Abd.Peninggalannya AbdulMalik bin Marwan # Menertibkan bahasa pemerintahan Meresmikan Mata Uang Negara # Pembebasan Afrika dan Sekitarnya KHOLIFAH WALID BIN ABDULMALIK Biografi Kholifah Walid bin Abdulmalik Walid bin AbdulMalik itu adalah # Kholifah ke Enam Dinasti Umayyah Memerintah 86 H (Delapan Enam Hijriyyah) # Sampai Sembilan puluh Enam Hijriyyah Jasa-Jasa Peninggalan Walid bin AbdulMalik Jasa-Jasa Peninggalan Kholifah # Walid bin AbdulMallik itu adalah Membangun Pabrik makanan. dan di Madinah Nabawi Panglimanya Walid Quthoybah bin Muslim # Musa bin Nusyer.Aziz ibnu Marwan # Ia sebagai kholifah ke delapan Lahir di Madinah (63) Enam tiga Hijri # 39 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

Ghonimah.Malik # Dan pada masa Walid bin Abd. Jasa-Jasa peninggalan Kholifah Umar bin Abdul’Aziz Menciptakan perdamaian berlandaskan # Islam meningkatkan kesejahteraan Melindungi Hak Asasi Manusia # Melindungi perbedaan Suku Bangsa Membukukan Hadits-Hadits Rosululloh # Juga membangun masjid-Masjid Allah Menyusun Kitab Undang-Undang Tentang # Pertahanan.Atau (682) Enam delapan dua Masehi Memerintah dua setengah tahun # Dikenal Adil. keuangan Perekonomian dan Undang-Undang # 40 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Malik Ia diangkat jadi gubernur Hijaz # Ketika usianya (24) Dua Empat Ia dipercaya dalam pembangunan # Masjid Nabawi Untuk pembaharuan Ia Membentuk Dewan Penasehat # Sepuluh Ulama Berpengaruh kuat Ada Juga yang Menghasut dan Iri # Yaitu Khajjaj bin Yusuf Atstsaqofi Umar koruptor dan banyak menggelapkan # Uang Negara banyak langgar Aturan Akibatnya Ia diberhentikan # Tetapi tak terbukti Atas Tuduhan Maka saat pemerintahan Kholifah # Sulaiman jadi Al-Katib di Istana 3. Alim dan Santun Setelah Ayahnya Wafat kemudian # Di Ambil pamannya Untuk dikawinkan Dengan Fatimah Binti Abd. jujur.

Bighrafi Hisyam bin Abd. menyediakan # Dana Khusus tuk yang sangat membutuhkan Kholifah Hisyam bin Abd.Malik 1.Malik jadi Kholifah # Dua puluh tahun lamanya memrintah Ia Memiliki sifat-Sifat Mulya # Seperti penyantun ‘Arif bijaksana Hisyam dikenal penyantun dan Taqwa # Suka wangi-wangi banyak pakaiannya Naik tahtanya Hisyam bin Abdulmalik # Menggantikan yazid bin Abdulmallik Tulang punggung Hisyam yang terkemuka # Kholid bin Abdulloh al-Qisyri Serta Saudaranya Asad bin Nashr bin Sayyar # Dan Marwan pada Awwal pemrintahannya Hisyam memecat Umar ibnu Robah # Dari Gubernur Irak dan sekitarnya Diserahkan kepada kholid Al-Qisyri# Lantas tunjuk Asad Adiknya Sendiri Sebagai Seorang Amir di Khurosan # Sebab khobarkan Faham kesukuan Maka Hisyam memecatnya pada Tahun # 109 tahun Hijriyyun Kholifah yang angkat Amir khurosan # 41 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Minuman keras yang sangat dilarang Membangun Tanah-Tanah pertanian # yang dilengkapi dengan Pengairan Membangun Jalan Juga Menyediakan # Tempat Penginapan tuk Yang membutuhkan Membangun Rumah sakit.Malik Hisyam bin Abd.

Usaha-Usaha Kholifah Hisyam bin Abdulmalik Usaha Hisyam tidak terlalu Tampak # Sebab Oposisinya terlalu kuat Dari Golongan Bani Hasyimiyyah # Dengan Membawa Bendera Abbasiyyah 3.Asyras bin Abdulloh Assalami dan Sesudahnya Al-Junaid bin Abdurrokhman # dan lainya Khurosan Tetap Goncang Akhirnya Kholifah serahkan kembali # kepada Kholid bin Abdulloh Al-qisyri Pada tahun 117 ( Seratus Tujuh Belas ) # Lantas Mengangkat Asad 2. Berkembang luasnya bahasa ‘Arab # 42 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Jompo dan Yatim Piatu Keunggulan Budaya di Zaman Bani # Umayyah adalah berikut ini 1. Kemajuan-Kemajuan di bidang Sosial Budaya Perestasinya Dinasti ‘Umayyah # Kemajuan Bidang Sosial Budaya Dalam Bidang Seni dan Pendidikan # Bidang Politik dan Kemiliteran Yang Didirikan Bidang Sosial yaitu # Rumah Sakit. Jasa-Jasa Peninggalan Hisyam bin Abdulmalik Jasa-Jasanya Hisyam dan Peninggalan # Mengembangkan Usaha peternakan Menata Administrasi pemrintahan # Yang Sangat prima serta keuangan Membangun Irigasi pertanian # Serta Air Minum pun disediakan Mbangun Pabrik-Pabrik pakaian tentara # Dan Membangun pabrik-Pabrik senjata Prestasi Dinasti Umayyah 1.

Serta Industri kapal dan Senjata 5. Dan mengembangkan Ilmu peternakan Kemajuan bidang Seni Bidang Seni : Pidato. Mendirikan Pabrik-Pabrik kain Sutra # 4. Seni Ukir. Mencetak Uang berbahasa ‘Arab bertuliskan “LA ILAHA ILLALLAH # Dan Kalimat “ABD MALIK” disebelah 3. Membuat Kitab Hukum dan Undang-Undang # 10. hadits. Membuat Administrasi pemrintahan # Dan keuangan Negara dibukukan 9. Bashroh. Kota Bashroh dan Kufah digunakan # Pusat perkembangan ‘Ilmu peradaban 8. Membangun Irigasi pertanian 7. Tarikh. Ilmu Astronomi Kota “ilmu di Zaman Bani Umayyah # Damaskus. Seni Pahat # Seni Insya atau Mengarang surat Bidang Ilmu Pendidilan Bidang pendidikan ada dua Macam # ‘Ilmu Umum.2. Madinah. ‘Ilmu Bumi # Ilmu Kedokteran. Mendirikan Gedung-Gedung pemrintahan # 6. Kufah. ‘Ilmu Agama Islam Bidang ‘Ilmu Agama : ‘Ilmu Qiroat# Tafsir. Makkah. Seni Sastra # Seni Arsitektur Seni Suara Seni lukis. Nakhu dan Shorfiat ‘Ilmu ‘umum : Kimia. Juga kota Baru seperti KORDOBA # Kota QOYROWAN serta Kota GRANADA 43 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

perang sifin yang terjadi 44 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Golongan kaum Khowarij Khowarij : Keluar dari k'lompok 'Aly # Sebab tidak puas terhadap 'Ali Dianggap gagal Dalam menghadapi # Muawiyyah. Tokoh-Tokoh Yang Berperan dibidang politik dan Militer a.5.Bani Umayyah Ingkari perjanjian # Madain Antar Muawiyyah dan Khasan Isi Perjanjian Madain Muawiyyah harus memberi Jaminan # Pada Khasan dan Keluarga kes'lamatan Mu'awiyyah menjaga keselamatan # Nama 'Ali dan Cacian di Hentikan Setelah Mu'awiyyah Wafat Hendaklah # pada Muslimin penentuan kholifah 2. Kekuatan politik 1.000 Tentara -Penyebab Syiah Adakan Pembrontakan # Tuntut Kematian Khusen Adik Khasan . Golongan Syi’ah Kaum Syi’ah kaum pendukung ‘Aly# Anggap Mu’awiyyah pengkhianat Aly Berbagai Aksi dilakukan Syi’ah# untuk menghancurkan Bani Umayyah Pada Tahun 66(Enam-Enam) Hijriyyah # 686 (Enam Delapan Enam) Miladiyyah Kaum Syi’ah bergerak dari Kufah # Nuju (Dekat sungai Eufrat) ‘Aynulwardah Pembrontakan itu dapat dipatahkan # Oleh pasukan Abdulmalik bin Marwan Oleh Abdulloh bin Ziyad komandannya # Dengan 30.

Golongan Zuber bin Awam Abdullah Zuber putra Zuber bin 'awam # Salah Seorang Putra pahlawan islam Yang terkenal bijak.Ketika Abdulmalik jadi Kholifah # Menugaskan dua panglima yang gagah Khajjaj Menumpas Khowarij kufah Bashroh # Irak dan persi oleh Mahlab bin Shufroh Hasil Gemilang Upaya penumpasan # Hingga aman dari pemberontakan 3. Teguh Hatti # Sejak kecil duasuh oleh Siti A'isyah yaitu bibinya sendiri # Dan di anggap Anak kandung Sendiri Akhirnya Abdulmalik Kirim Pasukan # Panglima Khajjaj bin Yusuf tuk Menyerang 'Amir Irak bernama Mush'ab bin Zuber # S'Bagai Kaki tangan Abdulloh bin Zuber Pasukan Mush'ab dapat dikalahkan # Oleh pasukan Abdulmalik bin Marwan Mush'ab Tewas didekat sungai Addajlah # pada Tahun 71(Tujuh Satu ) Hijriyyah Pasukan Khajjaj Lanjutkan peperangan # ke-Kota Makkah dengan Jumlah pasukan Dua Ribu lima ratus Tentara # Dan berhasil menang dengan Gembira Bahkan Abdullah bin Zuber wafat pada # Tahun hijriyahnya tujuh puluh tiga (73) Langkah-Langkah Politik Bani Umayyah Langkah-Langkah Politik yang dijalani # Oleh bani umayyah berikut ini Memindahkan ibu kota pemerintahan # kekota damaskus yang bertujuan 45 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . Fashih.

000 pasukan berkuda 46 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada . laut. polisi Juga pengawal husus untuk kholifah # yang disebut dengan nama Al-KHijabah Seluruh anggota militer dilatih # baik fisik. mental juga dilatih Cara menggunakan alat senjata # Atau caranya mengendarai kuda Bahkan ada pula pansus musim panas # Musim dingin dan digaji dengan puas 1.Untuk memperkokoh kekuasaannya # Sebab damaskus basis kekuatannya Menumpas segala bentuk pemberontakan # Demi setabilitas keamanan Menyusun organisasi pemerintahan # Agar pada pemrintahan tetap jalan Merubah pemerintah demokrasi # Menjadi sistem pemerintahan monarki Menetapkan bahasa arab sbagai # bahasa nasional bani umayyah Yang dapat berfungsi sebagai alat # Pemersatu umat islam dengan kuat Kekuatan militer Bani umayyah memiliki lembaga # Pertahanan keamanan yang bernama An-Nadhimul harbi yang memiliki # Tiga angkatan : darat.Masa Kholifah Mu'awiyyah Armada yang dikirim kelaut Tengah # Berjumlah puluhan ribu tentara Dengan (seribu Tujuh ratus) 1700 Kapal # Untuk menundukkan konstantinopel Yang dikirim ke Afrika Utara # 10.

salam semoga # Terlimpah atas Nabi dan keluarga Shohabatnya. muslimat # Sepanjang zaman sampai hari Qiyamat 47 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .Dan 'Uqbah bin Nafi'I pemimpinnya # Untuk menundukkan daerah Libia Dibawah kerajaan romawi timur # sebab daerahnya Subur dan Makmur 2.000 pasukan Segala Puji Alloh Maha dermawan # Yang memberi kami nikmat Islam. Masa Abdulmalik bin Marwan Masa Kholifah Abdulmalik bin Marwan # Mengirim 30. para Muslimin. Iman Kemudian Sholawat.

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫نسممألك اللهممم ل إلممه إل اللممه الرحمممن‬ ‫الرحيم الملمك القمدوس السملم الممؤمن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المهيم من العزي مز الجب مار المتك مبر الخ مالق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫القهمار الوهماب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫البارئ المصمور الغفمار‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الممرزاق الفتمماح العليممم القممابض الباسممط‬ ‫الخ مافض الراف مع المع مز الم مذل الس مميع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫البصمممممير الحكمممممم العمممممدل اللطيمممممف‬ ‫الخبيرالحليم العظيم الغفورالشكورالعلي‬ ‫الكبير الحفيظ المقي مت الحس ميب الجلي مل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المجيمممب الواسمممع‬ ‫الكريمممم الرقيمممب‬ ‫الحكي مم ال مودود المجي مد الب ماعث الش مهيد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الحق الوكيل القوى المتين الولي الحميممد‬ ‫المحمممي‬ ‫المحصمممى المبمممدئ المعيمممد‬ ‫المميممت الحممي القيمموم الواجممد الماجممد‬ ‫الواحممد الصمممد القممادر المقتممدر المقممدم‬ ‫84‬ ‫‪Sejarah kebudayaan Islam‬‬ ‫‪Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada‬‬ .

‫الممممؤخر الول الخمممر الظممماهر البممماطن‬ ‫الت مواب المنتق مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ال موالى المتع مال ال مبر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫العفممو الممرءوف مالممك الملممك ذوالجل ل‬ ‫والكرام المقسط الجمامع الغنمي المغنمى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المانع الضآر النمافع النمور الهماد ى البمديع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الباقى الوارث الرشيد الصبور‬ ‫أن تجعمممممملنا مممممن سممممممعداء الممممدارين‬ ‫وتكممفممينا مما أهمممنا من أمممممور دنيمممممانا‬ ‫وآخرتمممنا وتمدخملمممنا ووالدينممممممما الجنممة‬ ‫بغيمر سمابقة عمذاب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ممع السمابقين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ولح ممول ول ق مموة إل ب ممالله العل ممي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫العظيم وصملى اللمه علمى سميدنا محممد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وعلمممى آلمممه وصمممحبه وسممملم أجمعيمممن‬ ‫والحمدلله رب العالمين 99‬ ‫94‬ ‫‪Sejarah kebudayaan Islam‬‬ ‫‪Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada‬‬ .

50 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .

51 Sejarah kebudayaan Islam Kelas I Madrasah Tsanawiyyah Agama Islam mertapada .