Anda di halaman 1dari 7

1.0Pengenalan.

Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia


menyentuh
kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya, sama ada dalam
masyarakat
primitif atau sebaliknya. Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa
konotasi
kuasa, kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing.
Kepemimpinan juga menjadi penting kerana kita boleh memilih sesiapa
sahaja
untuk dijadikan pemimpin tetapi kita tidak boleh memilih untuk tidak
mempunyai
pemimpin. Kepemimpinan menjadi penting kerana ia sering dikaitkan dengan
keberkesanan dan kecekapan sesebuah organisasi termasuklah sekolah.
Berasaskan premis inilah maka timbulnya slogan: "Pemimpinlah yang
menjadikan organisasi itu berbeza dengan yang lain".

Kepemimpinan boleh didefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah


seseorang
mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai
matlamatmatlamat
organisasi. Daripada definisi di atas kunci utama kepemimpinan ialah
pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur.
Semakin banyak
pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi, semakin banyak pengaruh
yang diperlukan. Daripada definisi ini juga, ia menjelaskan bahawa jika tiada
pengikut tak mungkin wujudnya pemimpin.

Kepemimpinan ialah kebolehan untuk mempengaruhi sesuatu kumpulan ke


arah pencapaian matlamat yang tertentu. Punca pengaruh ini sama ada
secara formal seperti seorang yang dilantik supaya memegang jawatan
pengurus sebiah syarikat ataupun tidak formal iaitu seorang pemimpin yang
wujud di luar struktur formal seperti dalam kumpulan sosial di bandar atau di
desa. Dalam sebarang kumpulan, terdapat perbezaan yang nyata dalam
kuasa dan status di kalangan ahli. Ahli-ahli yang mempunyai banyak kuasa
atau pengaruh sosial atau mereka yang memberi paling banyak sumbangan
ke arah matlamat kumpulan biasanya dinamakan sebagai pemimpin.

Dalam kajian ini, pengkaji mengkaji hipotesis bahawa kepimpinan


berfokuskan-matlamat membolehkan kesedaran para pekerja untuk
melakukan secara berkesan dengan membantu mereka untuk secara tepat
memahami keutamaan tujuan organisasi. Data yang dikumpulkan dari 162
pekerja di sektor pemprosesan dokumen organisasi swasta menyokong
hipotesis dimana kepemimpinan berfokuskan matlamat menjadi pengantara
hubungan antara kesedaran dan prestasi kerja dan juga kesesuaian
matlamat orang-organisasi menyederhanakan hubungan dimoderasi ini.
Secara khusus, kesedaran lebih kuat berkaitan positif dengan prestasi antara
pekerja yang merasa bahawa penyelia mereka secara berkesan menetapkan
tujuan dan peranan ditakrifkan, tanggung jawab, dan keutamaan dari
kalangan pekerja yang tidak menganggap jenis kepemimpinan yang
berfokus matlamat ini.

Tujuan pertama dari kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman


tentang bagaimana untuk memaksimumkan prestasi pekerja dengan
menlihat kepemimpinana berfokuskan matlamat sebagai pengantara situasi
tentang hubungan kesedaran-prestasi.
Tujuan kedua dari kajian ini adalah untuk lebih memahami mekanisme
pengantaraan yang menjelaskan bagaimana kesedaran dan kepimpinan
memberi kesan kepada prestasi. Kerana kita percaya bahawa salah satu cara
di mana para pemimpin yang berfokus pada tujuan membolehkan kesedaran
para pekerja untuk berkerja dengan efektif adalah dengan membantu
mereka memahami keutamaan tujuan organisasi, pengkaji memfokus pada
kesesuaian matlamat orang-organisasi sebagai pengantara berpotensi.
Tujuan kedua kami adalah untuk melihat kesesuaian matlamat orang-
organisasi sebagai mekanisme pengantaraan yang berpotensi dimana
kesedaran dan kepimpinan memberi kesan prestasi. Dengan melihat bila
dan bagaimana kesedaran memberi kesan positif kepada prestasi, pengkaji
berharap untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan dan
menambah pengetahuan tentang cara memaksimumkan prestasi.

2.0Hasil Dapatan Kajian

Didalam kajian ini, terdapat dua hipotesis yang telah dibuat bagi mengkaji
peranan kepemimpinan berfokuskan matlamat dalam membolehkan expresi
kesedaran. Hipotesis yang telah dibuat ialah

Hipotesis 1: kepemimpinan berfokuskan matlamat mengurangkan


hubungan antara kesedaran dan prestasi kerja. Kesedaran adalah lebih
positif kuat dikaitkan dengan prestasi kerja antara pekerja dimana para
penyelia menunjukkan tinggi berbanding randah tahap kepemimpinan
berfokuskan-matlamat.

Hipotesis 2: Matlamat orang-organisasi menyelaraskan antara interaksi


kesan-kesan kesedaran dan kepemimpinan berfokuskan-matlamat terhadap
prestasi kerja.

Untuk menguji hipotesis 1, pengkaji telah meletakan kestabilan emosi bagi


pekerja yang pretasi merosot sebagai pembolehubah terkawal. Kemudian
pengkaji melihat hubungan kesedaran pekerja dan penyelia
berkepemimpinan berfokuskan matlamat dengan prestasi. Kesedaran (β = .
26,p<.01) dan kepemimpinan berfokuskan-matlamat (β= .18, p< .05) dilihat
nyata sekali berkait dengan prestasi pekerja. Seterusnya, Pengkaji mengkaji
kesedaran x jangka lintas-produk kepemimpinan berfokuskan matlamat, dan
telah mendapati ia konsisten denngan hipotesis 1. Hubungan antara
kesedaran dan hasil kepemimpinan menjelaskan terdapatnya variasi yang
nyata dalam prestasi pekerja (β = .21, ∆R² = .04, p < .01). Kesedaran tidak
berkait dengan prestasi kerja antara pekerja yang dimana penyelia
menunjukan tahap yang rendah dalam kepemimpinan yang berfokuskan
matlamat, β = .05, t(157) = 0.43, ns (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003).
Tetapi keadaan ini berbeza dengan antara pekerja yang mengukur penyelia
masing-masing sebagai efektif dalam kepemimpinan berfokuskan matlamat ,
β = .57, t (157) = 4.17, p , .01 .

Untuk menguji hipotesisi 2 , pengkaji mengikut prosedur-prosedur yang


dicadangkan oleh Baron dan Kenny (1986). Seperti yang dilaporkan sebelum
ini, pengkaji bermula dengan membuat hubungan interaksi kesedaran dan
kepemimpinan signifikasi berkait kepada prestasi (model 1). Dalam model 2,
Pengkaji melihat kesesuaian matlamat terhadap kestabilan emosi,
kesedaran, kepemimpinan dan kesedaran x hasil kepemimpinan untuk
menentukan samaada terdapat signifikasi interaksi terhadap kesesuaian
matlamat. Akhir sekali didalam model 3, pengkaji meletakkan kesesuaian
matlamat sebagai peramal prestasi pekerja dan kawalan bagi interaksi
antara kepemimpinan dan kesesuaian matlamat. Untuk menyokong hiporesis
yang telah dibuat, signifikasi kesesuaian matlamat dikaitkan dengan prestasi
kerja diperlukan sementara mengawal bagi interaksi Pengantar x Orang
tengah ( Mediator x Moderator interaction) dan hubungan kesedaran x
tempoh kepemimpinan lintas-produk (leadership cross-product term) dan
prestasi dikurangkan dalam magnitud.

Berdasarkan data yang diperolehi, interaksi antara kesedaran dan


kepemimpinan berfokuskan matlamat telah meramal prestasi pekerja,
memuaskan keadaan pertama bagi dimensi moderasi( mediated
moderation). Data yang diperolehi juga menunjukkan bahawa kecerdasan x
tempoh kepemimpinan lintas-produk juga signifikasi dengan kesesuaian
matlamat yang diramal (β = .22, ∆R² = 0.5, p <.01). Apabila pengkaji
meletakkan kesesuaian matlamat sebagai peramal prestasi, hubugan
interaksi antara kesedaran dan kepemimpinan berfokuskan matlamat dengan
prestasi telah dikurangkan dalam magnitud. Oleh itu, kesesuaian matlamat
sebahagiannya menjadi pengantara bagi interaksi kesan kecerdasan dan
kepemimpinan berfokuskan matlamat terhadap prestasi kerja.

3.0Aplikasi
Dalam kajian ini, pengkaji telah menyatakan bahawa kepemimpinan
berfokuskan matlamat boleh melahirkan kesedaran dikalangan para pekerja
dan seterusnya meningkatkan produktiviti kerja. Teori Laluan-Matlamat
Kepemimpinan boleh dikaitkan dengan kajian ini dimana teori ini telah
dikemukakan oleh House(1971) bagi menjelaskan cara tingkah laku
seseorang pemimpin mempengaruhi kepuasan, motivasi dan prestasi kerja
orang bawahanya. Teori ini adalah berdasarkan teori jangkaan motivasi
dimana ia menekankan perkaitan antara usaha dan prestasi serta perkaitan
diantara prestasi dan penilaian terhadap ganjaran yang berkaitan pula
dengan motovasi. Mengikut Teori Laluan-Matlamat Kepemimpinan,
tanggungjawab seseorang pemimpin adalah meningkatkan motivasi pekerja
bawahnya untuk mencapai matlamat dan misi personal serta organisasi
dengan membantu mereka melicinkan jalan atau laluan kearah pencapaian
matlamat. Seseorang pemimpin boleh meningkatkan motivasi pekerja
bawahannya dengan menjelaskan dan membantu mereka melicinkan jalan
atau laluan untuk mencapai sesuatu ganjaran atau kearah pencapaian
matlamat atau pemimpin jugaboleh meningkatkan ganjaran yang diharapkan
oleh pekerjanya. Hasil kajian ini boleh diaplikasikan di Malaysia untuk
meningkatkan proses kerja para pekerja. Ini kerana, dalam hasil dapatan
kajian ini menujukkan bahawa terdapatnya hubungan antara kepemimpinan
berfokuskan matlamat dengan kesedaran dan prestasi kerja. Dengan
menggunakan corak kepemimpinan berfokuskan matlamat, bukan sahaja
dapat meningkatkan tahap motivasi para pekerja malahan juga dapat
meningkatkan produktiviti para pekerja. Ini kerana, para pekerja akan lebih
fokus dalam melakukan pekerjaan mereka bagi mencapai matlamat
organisasi. Sebagai contoh, perkhidmatan pengurusan dimana sekirannya
pengurus mengamalkan sistem kepemimpinan berfokuskan matlamat, kerja-
kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli bawahannya akan lebih teratur dan
tersusun seterusnya meningkatkan semangat mereka untuk melaksankan
kerja yang dikehendaki kerana mereka jelas dengan arahan yang diberikan
oleh ketua mereka dan juga mereka jelas dengan matlamat organisasi. Ini
akan melicinkan tugas kerja para pekerja dan seterusnya mempercepatkan
proses mencapai matlamat dan misi organisasi itu.

4.0Kesimpulan.
Secara kesimpulannya, melalui kajian ini pengkaji mendapati bahawa
kepemimpinana berfokuskan matlamat menjadi pengantara hubungan antara
kesedaran dan prestasi kerja. Apabila pemimpin mempunyai arahan yang
strategik untuk para pekerja dengan menetapkan matlamat atau tujuan yang
berkaitan dengan visi organisasi dan dengan menjelaskan peranan,
tanggungjawab, dan keutamaan, kesedaran para pekerja untuk memberi
tindakbalas akan menjadi lebih tinggi. Melalui kajian ini juga, pengkaji
mendapati bahawa kesesuaian matlamat orang-organisasi menjadi
pengantara interaksi kesan –kesan kesedaran dan kepemimpinan
berfokuskan matlamat terhadap prestasi kerja. Kesesuaian matlamat orang-
organisasi merupakan pada tahap tertinggi antara pekerja yang mempunyai
kesedaran yang tinggi dimana penyelia mereka menerangkan dengan jelas
matlamat-matlamat dan keutamaan bagi unit kerja. Kesesuaian matlamat
pula merupakan secara positifnya berkait dengan prestasi para pekerja. Oleh
itu, satu sebab kenapa pekerja-pekerja yang mempunyai kesedaran yang
tinggi yang diselia oleh pemimpin yang berfokuskan matlamat mempunyai
tahap prestasi kerja yang lebih tinggi berbanding dengan para pekerja lain
adalah kerana konsep keutamaan matlamat organisasi mereka adalah
konsisten dengan para eksekutif organisasi itu.
5.0Rujukan.

Nurul Hudaini Md.Nawi, Mohad Dahlan Hj. Malek, Chua Bee Seok, Ismail
Maakip, Muhamad Sophian Nazarudin, (2009).,Teori-teori Kepemimpinan
Dalam Psikologi Industri Dan Organisasi. Ums. MAPIM.

Patterson K. A, (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model.


Regent University.

Robert Greenleaf, R. K. ( 1970). The Servant as Leader. Wostfield. The


Robert K. Greenleaf Center.