Anda di halaman 1dari 67

Pedagogi

Bahasa Melayu SR

1.0 Pengenalan

Sudah ditakdirkan tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk
memudahkan pembelajaran murid. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru
bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan
harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna
guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat
pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan murid yang


berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam
menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh
menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu
yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu,
selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus
mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati
pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-


aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi
untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara
jelas. Aktiviti harus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara
berkesan.

Dalam merancang persedia mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu


mempunyai urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan
objektif pengajaran. Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu
memberi sepanuh pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan
terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu
guru untuk menjelaskan pengajarannya.

Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu


pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat
secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.
Dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang

Kerja Kursus Projek 1


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

berkesan boleh digunakan oleh guru. Oleh yang demikian pemilihan terhap kaedah
dan teknik pelulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak mehalang
guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan
berkesan.

Kaedah projek yang diasaskan oleh John Dewey misalnya, menggalakkan


pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, permerhatian dan percubaan.
Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi
sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar
menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan
penanggapan secara berkesan. Dari segi penggunaan teknik pula, guru boleh
menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik menerang,
teknik mengkaji, teknik penyelesaian mudah, teknik bercerita dan teknik
perbincangan.

Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan


pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan
berkesan. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada
sekumpulan pelajar, guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan iluktrasi. Idea
yang abstrak, konsep-konsep yang baru dan susah, lebih mudah difahami apabila
guru menggunakan contoh-contoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit.
Misalnya, dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi, bercerita,
mengemukakan metafora dan sebagainya. Contoh-contoh boleh juga boleh
ditunjukkan dalam bentuk visual, lakaran, ilustrasi dan lain-lain.

Dalam tugasan ini, beberapa aspek tentang pengajaran P & P bahasa Melayu
turut dihuraikan. Penekanan terhadap aspek pendekatan, kaedah, teknik
sehinggalah penyerapan KBT untuk pengisian kurikulum turut dimuatkan. Tidak
ketinggalan juga pengajaran mikro sebagai suatu usaha yang dapat membantu guru
melicinkan corak dan strategi pengajaran mereka.

Kerja Kursus Projek 2


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

2.0 Teori Pemerolehan Bahasa

Setiap insan yang dilahirkan ke dunia dikurniakan bersama-samanya


beberapa alat fizikal yang sesuai untuknya memperolehi bahasa. Semua insan di
dunia ini mempunyai alat fizikal yang sama untuk melakukan setiap perkara dan
mengikut kepada teori biologis, sejak lahirnya sesorang anak itu, sesungguhnya
telah dikurniakan satu kebolehan iaitu kebolehan berbahasa. Setiap kanak–kanak
memperoleh bahasa pertama bukan melalui proses pembelajaran tetapi proses ini
berlaku dengan tidak formal.

Kanak-kanak dapat menguasai bahasa dengan berkesan apabila mereka


didedahkan dengan pengalaman yang banyak sekaligus dapat meningkatkan
perkembangan bahasa mereka. Terdapat beberapa teori pemerolehan bahasa yang
telah dinyatakan oleh tokoh-tokoh aliran ini iaitu teori behaviorisme, teori mentalis,
teori interaksionalis dan kognitif. Semua aliran ini mempunyai pelbagai pendapat dan
cara tersendiri untuk menerangkan bagaimana seseorang individu yang bergelar
manusia dapat mempelajari sesuatu bahasa sejak mereka kecil lagi.

2.1 Teori Behaviorisme

Menurut Mangantar Simanjuntak (1987:66) Teori behaviorisme pada


asalnya adalah lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. Oleh kerana
Watson (1930) telah berjaya memperkenal satu prinsip pembelajaran yang
baru maka beliau telah digelar bapa behaviorisme terutama di Amerika
Syarikat. Aliran behaviorisme yang telah dianut oleh Watson mempunyai
tujuannya yang tertentu. Psikologi memainkan peranan yang penting, hal ini
kerana peramalan dan pengawalan atau pengawasan perilaku tidak
mempunyai kaitan dengan kesedaran. Setiap apa yang dikaji oleh psikologi
menurut behaviorisme ialah setiap perkara yang diamati secara langsung iaitu
gerak balas sedangkan setiap yang berlaku tidak berkaitan untuk dikaji.

Kerja Kursus Projek 3


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Bagi Mangantar Simanjuntak (ibid:67), Watson dalam kajiannya


melibatkan seorang bayi berumur 11 bulan yang bernama Albert. Eksperimen
ini bertujuan bagi memastikan teori behaviorisme yang diperkenal benar
sama sekali. Bayi tersebut yang tidak mempunyai rasa takut terhadap
binatang berbulu putih seperti tikus putih. Proses kajian bermula dengan
Watson memukul batang besi dengan sebuah palu setiap kali bayi tersebut
memegang tikus putih itu. Akibat daripada pukulan Watson, tidak lama
kemudian bayi tersebut menjadi takut, bukan sahaja terhadap tikus tersebut
malahan terhadap semua benda yang berbulu putih. Oleh yang demikian
Watson mendakwa teori yang telah diperkenal olehnya telah berjaya.

Menurut Kamarudin Hj Husin (1988:11) beliau menyatakan bahawa


otak manusia diibaratkan seperti kotak hitam dan jika berlaku sebarang
perkara di dalamnya maka tidak dapat diamati. Aliran behavioris ini juga
dipengaruhi oleh teori dan ilmu psikologi. Golongan behaviorisme ini juga
menganggap bahasa adalah proses perilaku yang menerangkan hasil operasi
tindak balas yang semata-mata bergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada
pada manusia. Kamarudin Hj Husin sekali lagi mengatakan bahawa aliran
behaviorisme menganggap setiap pembelajaran bahasa merupakan satu
kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang setiap aktiviti yeng hendak
dikuasai.

Dalam aspek pengajaran pula, aliran behaviorisme merupakan salah


satu aliran yang mengutamakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Walau
bagimanapun bahasa tulisan merupakan bahasa kedua. Menurut Kamarudin
Hj Husin (1986:43), ahli-ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa setiap
pengajaran bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian diikuti
dengan bahasa tulisan. Berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli
behaviorisme ini, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran, guru
haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada
kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada
kemahiran yang lain. Jika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka
mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya.

Kerja Kursus Projek 4


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Menurut Kamarudin Hj Husin lagi (ibid:43) bahasa merupakan satu


tabiat atau sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Proses
pengajaran ini sesuai diterapkan dalam proses pengajaran bahasa kedua.
Proses ini akan memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk
membentuk kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu
diutamakan dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan
peraturan bahasa. Dalam aliran ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting
dalam pembelajaran. Pengukuhan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Dengan
pengukuhan ini akan menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan
mereka akan melakukan sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian.
Situasi sebegini adalah normal sebagai seorang manusia ynag mempunyai
perasaan.

Ahli-ahli behaviouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa


dan sistem fonologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak
balas. Orang-orang dewasa memberikan rangsangan bahasa yang
secukupnya dalam bentuk yang mudah untuk ditiru. Kanak-kanak pula
memberikan gerak balas kepada rangsangan ini menerusi aktiviti cuba jaya
dan akhirnya mereka dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Sistem
fonologi pula dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya.

2.2 Teori Mentalis

Teori mentalis merupakan penentang kepada teori behaviorisme.


Golongan mentalis menentang hebat golongan behavoiorisme. Hal ini kerana
Juriah Long, Raminah Hj Sabran dan Sofiah Hamid (1990:32) memetik
pendapat Chomsky bahawa teori behaviorisme tidak menghuraikan proses
pemerolehan aspek bahasa secara menyeluruh. Beliau juga menyatakan
bahawa setiap pemerolehan bahasa adalah proses mental bukan proses
mekanis. Kenyataan Chomsky yang dipetik dalam buku Perkaedahan
Pengajaran Bahasa Malaysia bahawa seseorang kanak-kanak yang lahir
secara semulajadinya dapat menguasai bahasa ibundanya. Terdapat dua

Kerja Kursus Projek 5


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

unsur penting dalam teori ini iaitu competence (struktur dalaman) dan
performance (struktur luaran). Struktur dalaman adalah berbentuk makna
manakala bagi struktur luaran adalah ujaran bahasa yang dipertuturkan oleh
kanak-kanak semasa mereka mempelajari bahasa.

Juriah Long, Raminah Hj Sabran dan Sofiah Hamid (ibid:32) memetik


kenyataan Chomsky dan terdapat tiga sebab bagi mempertahan hipotesisi
sejadi. Menurut Chomsky, bahasa mempunyai ciri-ciri tatabahasa sejagat iaitu
kesemestaan formal dan kesemestaan substantif. Kedua-dua perkara
tersebut mempunyai maksud dan cara tersendiri. Setiap bahasa di dunia ini
mempunyai rumus-rumus dasar dan rumus-rumus transformasi supaya dapat
menggambarkan situasi bahasa itu. Ciri-ciri kedua menerangkan bahawa
setiap ujaran yang terdedah pada pendengaran mungkin sukar untuk
diperolehi sekiranya kanak-kanak tidak mempunyai keupayaan sejadi. Ciri
yang ketiga, Chomsky menyatakan bahawa kanak-kanak memperolehi sistem
bahasa melalui ibunya dengan masa yang singkat. Proses ini berlaku di
antara empat hingga lima tahun.

Menurut Joriah Long, Raminah Hj Sabran dan Sofia Ahmad (ibid:33)


yang memetik kata-kata McNeill yang merupakan seorang penyokong kuat
aliran mentalis. Pendapat beliau,setiap kanak-kanak yang dilahirkan ke dunia
dikurniakan dengan Alat Pemerolehan Bahasa atau Sistem pemerolehan
bahasa (Language Acquisition Device). Pendapat yang dikemukakan oleh
beliau menegaskan bahawa kanak-kanak yang baru dilahirkan mempunyai
ciri-ciri linguistik sejagat iaitu kesemestaan formal dan kesemestaan
substantif. Oleh kerana unsur sejagat ini wujud dalam diri kanak-kanak maka
mereka akan memperoleh bahasa ibundanya dengan mudah.

2.3 Teori Interaksionalis

Teori pemerolehan bahasa ini baru berkembang dalam bidang


psikolinguistik sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Ahli-ahli interaksionalis
ialah seperti Bloom (1970), Bowennan (1973), Cromer (1976) dan lain-lain

Kerja Kursus Projek 6


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

sependapat bahawa kebolehan kognitif semata-mata tidak akan dapat


menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya
melengkapkan seseorang kanak-kanak dengan kebolehan mentafsir makna
tetapi tidak menjamin pentafsiran ini boleh dilahirkan dalam bentuk bahasa.
Kanak-kanak sebaliknya perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya
mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan makna-makna kognitif
dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat.

Hasil kajian Snown (1972), Ringle (1978) dan lain-lain menunjukkan


bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah akibat interaksi penjaga-
penjaga dengan kanak-kanak. Menurut Joriah Long, Raminah Hj Sabran dan
sofia Hamid (1993:35) pendapat ahli-ahli interaksionalis ini mendapat
sokongan kerana terdapat bukti-bukti daripada kajian bahasa kanak-kanak
yang telah dilakukan oleh Bloom, Bowerman, Halliday dan Wells. Kajian yang
telah dijalankan oleh Bloom menunjukkan kanak-kanak dapat memahami
berabagai-bagai kategori semantik. Bowerman berpendapat perbezaan ini
timbul kerana kedua anak-anaknya menggunakan kognitif yang berbeza. Hal
ini kerana proses kognitif dan proses bahasa merupakan satu perkara yang
penting dalam teori pemerolehan bahasa. Joriah Long, Raminah Hj Sabran
dan Sofia Hamid (1993:35) memetik kata-kata seorang ahli interaksionalis
iaitu setiap perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan juga proses
interaksi bahasa. Halliday juga berpendapat setiap kanak-kanak perlu
menguasai bahasa. Hal ini kerana setiap manusia perlu untuk berinteraksi
dengan masyarakat sekeliling.

Kamarudin Hj Husin (1998:38) dalam bukunya yang bertajuk Pedagogi


Bahasa menyatakan bahawa teori pembelajaran interaksionalis memerlukan
kanak-kanak didedahkan kepada interaksi linguistik. Dengan pendedahan
yang diberi, murid-murid boleh mengenal pasti dan mempelajari bagaimana
untuk menggambarkan makna kognitif dalam satu bentuk linguistik yang jelas
dan tepat. Teori yang telah dikemukakan oleh Halliday ini memandang
pembelajaran bahasa adalah sebagai salah satu alat berinteraksi dan proses
ini melibatkan mental dan linguistik. Seseorang penutur jati yang baik

Kerja Kursus Projek 7


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

haruslah boleh untuk menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul sama


ada dari segi tatabahasa dan makna. Kamarudin Hj Husin (ibid:39)
menyatakan bahawa dalam setiap pembelajaran bahasa, setiap guru
haruslah memberi latihan yang banyak kepada murid-murid. Walaupun aliran
interaksionalis ini menganggap penyampaian sesuatu bahasa itu lebih penting
berbanding struktur bahasa namun kedua-dua perkara harus dijalankan
serentak supaya murid-murid menguasai dua perkara sekaligus. Hal ini akan
dibuktikan dalam contoh aktiviti yang dipilih.

2.4 Teori Kod Kognitif

Menurut Juriah Long, Raminah Hj Sabran dan Sofiah Hamid (1993:33)


Piaget, merupakan ahli kognitif yang terkenal berpendapat bahawa setiap
manusia mempunyai otak dan saraf yang tinggi. Dengan menggunakan otak,
manusia mempunyai kebolehan dalam mempelajari pelbagai perkara. Proses
pembelajaran merupakan satu proses mental dan bukanlah proses mekanis.
Sebelum memperkenalkan teori kognitif ini, Piaget telah menerangkan
apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan. Kecerdasan ialah satu
bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah semua fungsi kogniif
bergerak.

Bagi Mangantar Simanjuntak (1987:97), apabila berlaku sesuatu


gangguan luaran makan seseorang individu akan melakukan satu aktiviti atau
kegiatan supaya gangguan tersebut dapat dihilangkan. Manakala Piaget pula
ada berpendapat bahawa kecekapan kanak-kanak untuk memperoleh bahasa
adalah berdasarkan kognititf dan setiap kanak-kanak akan melalui
pengalaman mereka dengan objek dan tindakan dalam persekitarannya.
Pada kebiasaannya perkembangan bahasa bermula pada peringkat deria
motor yang terjadi ketika kanak-kanak berumur antara 18 bulan hingga dua
tahun.

Peringkat kedua pula ialah peringkat praoperasi. Pada peringkat lebih


dikenali sebelum peringkat sebenarnya terjadi. Di antara umur dua tahun dan

Kerja Kursus Projek 8


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

tujuh tahun.Peringkat operasi konkrit adalah peringkat ketiga dalam proses


perkembangan kognitif. Pada peringkat ini kanak-kanak akan berusaha untuk
mengenali objek konkrit dan proses ini berlaku pada umur tujuh hingga dua
belas tahun. Kanak-kanak akan lebih mudah memahami dan menguasai
sesuatu perkara jika mereka diperkenal dengan perkara yang berupa konkrit
atau maujud. Aktiviti berbentuk hands-on memang sesuai dalam membantu
tahap perkembangan kognitif di usia ini. Peringkat yang terakhir ialah
peringkat operasi formal. Peringkat ini berlaku pada umur 12 tahun ke atas.
Sesuatu yang abstrak dapat dinilai dan murid akan cuba untuk menaakul
setiap bentuk dan situasi yang dirasai mereka.

Menurut Juriah Long, Raminah Hj Sabran dan Sofiah Hamid (1993:34)


memetik kenyataan salah seorang penyokong Piaget iaitu Sinclair. Beliau
telah menjalankan kajian terhadap teori pemerolehan bahasa kanak-kanak
berdasarkan kerangka teori Piaget. Bukti daripada kajian yang telah
dijalankan oleh Sinclair menunjukkan Semua kanak-kanak tidak mampu untuk
mengungkapkan kata-kata atau bahasa yang kompleks sehingga mereka
mencapai ke paringkat perkembangan intelek yang tertentu. Kesimpulan yang
telah dibuat oleh Sinclair latihan lisan kurang berkesan terhadap pemerolehan
bahasa jika seseorang kanak-kanak itu belum mencapai tahap intelek yang
tertentu.

Ahli kognitif bertegas berpendapat bahawa proses pemerolehan


bahasa merupakan salah satu proses mental dan perkembangan bahasa dan
perkara ini mempunyai kaitan rapat dengan kognitf secara amnya. Kanak-
kanak akan memperoleh bahasa ketika diperingkat deria motor dan daripada
konkrit kepada abstrak. Oleh itu, teori ini jelas membuktikan bahawa
pemerolehan bahasa adalah bergantung kepada persekitaran kanak-kanak
untuk memproses skema yang sedia ada bagi tujuan asimilasi dan akomodasi
melalui pendedahan terhadap pengalaman baharu.

Kerja Kursus Projek 9


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

2.5 Implikasi Terhadap P & P Bahasa

Sememangnya diakui teori pembelajaran banyak membantu para guru


melaksanakan aktiviti pengajaran dengan berkesan berpandukan ciri-ciri teori
yang dipilih dan diamalkan. Setiap teori membawa implikasi yang berbeza
mengikut kesesuaian waktu dan persekitaran bilik darjah. Namun, kajian ahli
linguistik telah menghimpunkan pelbagai bentuk implikasi yang dilihat
seringkali mempengaruhi aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P &P)
bahasa.

2.5.1 Teori Behaviorisme

Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000:19) dalam bukunya “Pedagogi


Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik”, beliau menyatakan bahawa
kumpulan Behavioris berpendapat bahasa sesuatu perlakuan itu dapat
dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sesuai. Perlakuan tersebut
dapat dikekalkan sekiranya ia dikukuhkan melalui ganjaran. Bagi Abdul Aziz
(ibid:20), antara prinsip daripada teori Behaviorisme ini yang dapat diterapkan
dalam bilik darjah adalah dengan guru memberi pujian apabila pelajar
memberikan jawapan yang betul atau menghasilkan kerja-kerja yang baik.
Selain itu, ganjaran dalam bentuk markah atau gred perlu digunakan. Guru
atau pihak sekolah member hadiah seperti buku, plak dan sebagainya bagi
menarik minat murid. Tambah beliau, guru juga mempamerkan hasil kerja
pelajar yang baik, contohnya karangan dan karya-karya ilmiah yang dapat
memberi penghargaan kepada mereka. Di samping itu, guru juga boleh
mengadakan aktiviti bahasa seperti pertandingan pidato atau bahas, acara
berbalas pantun, membaca puisi dan sebagainya di sekolah dari semasa ke
semasa dan para pemenang akan diberikan hadiah sebagai ganjaran.

Dalam kalangan kumpulan Behavioris, E.L Thorndike merupakan ahli


linguistik yang terulung dan beliau telah mengemukakan beberapa hukum
penting yang berkaitan dengan aspek perlakuan dalam teori Behaviorisme.
Hukum-hukum ini boleh diterapkan dalam aktiviti P & P bahasa. Dalam buku

Kerja Kursus Projek 10


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Pedagogi Bahasa tulisan Abdul Aziz Abdul Talib (2000:20), telah disenaraikan
setiap hukum-hukum tersebut besertakan contohnya.

Bagi hukum pertama iaitu hukum latihan, mengikut hukum ini, latihan
amat penting untuk membina dan mengukuhkan sesuatu perlakuan yang
dikehendaki. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, misalnya,
latihan diperlukan dalam bidang lisan (sebutan, intonasi, bacaan nyaring), dan
seumpamaynya. Demikian juga halnya dalam lain-lain aspek pengajaran
bahasa seperti aspek tatabahasa atau menulis dan mengarang.

Hukum keduanya ialah hukum kesan. Hukum ini menyatakan bahawa


perlakuan-perlakuan yang ingin dibina atau dibentuk itu akan berkekalan atau
terus berlaku sekiranya ia diberikan rangsangan dan ganjaran positif.
Ganjaran positif itu hendaklah deberikan secepat mungkin selepas perlakuan
bahasa yang dikehendaki itu disempurnakan pelajar. Misalnya, dalam latihan
atau ujian bahasa ganjaran dalam bentuk markah atau gred, atau pujian
hendaklah diberikan serta-merta kepada pelajar. Hukum Kesan menyatakan
bahawa faktor yang paling penting yang menentukan kesan ganjaran
terhadap respons atau perlakuan yang baik itu ialah faktor masa. Lebih
singkat masa antara respons dan ganjaran, maka lebih kuatlah pertalian
antaranya. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, Politzer dan
Rivers (1964) berpegang kuat pada Hukum Kesan ini dengan mengatakan:

Languange is “behaviour”, and language behaviour can be learned by


“inducing”, the student to “behave” the way are want him to behave....”

Hukum ketiga yang diterangkan Abdul Aziz Abdul Talib (ibid:21) ialah
Hukum Tubi. Hukum ini menyatakan bahawa ganjaran memberikan
kepuasan kepada pihak yang melakukan sesuatu respons. Dalam hal ini,
semakin kerap ganjaran diberikan, maka semakin menjadilah perlakuan yang
dikehendaki itu berlaku. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa,
ganjaran perlu kerap diberikan berikutan dengan sesuatu aktiviti atau
perlakuan bahasa yang baik. Ini termasuklah komen positif guru yang
membina, misalnya terhadap karangan yang dibuat oleh murid. Bagi guru
bahasa yang ingin membentuk perlakuan bahasa yang baik dalam kalangan

Kerja Kursus Projek 11


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

para pelajarnya, ketiga-tiga hukum tersebut perlu diterapkan dalam proses


P & P di bilik darjah.

2.5.2 Teori Mentalis

Terdapat beberapa implikasi P & P bahasa bagi teori Mentalis. Dalam


buku Zulkifley Hamid (1994) yang bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa, beliau telah mengatakan pembelajaran bahasa berlaku melalui
pengalaman menggunakan bahasa. Maksudnya di sini ialah murid
mendapat pengajaran bahasa selepas melakukan komunikasi lisan sepanjang
kehidupan mereka. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa tatabahasa
dipelajari secara tidak langsung. Hal ini membuktikan bahawa pengajaran
tersebut hendaklah menggunakan pendekatan deduktif. Misalnya serapan
dan peniruan model dalam aktiviti pengajaran bahasa yang dijalankan.
Kanak-kanak menyerap tatabahasa pertama melalui komunikasi lisan (secara
intuisi), kemudian menyesuaikan rumus-rumus yang terkandung dalam
tatabahasa sejagat dengan menggunakan nahu tatabahasa bahasa
pertamanya.

Di samping itu, implikasi yang lain ialah asas tatabahasa dikuasai


dalam bentuk lisan tetapi murid tidak menghafal ayat-ayat seperti mana
yang terdapat pada Teori Behaviorisme. Selain itu, Zulkifley Hamid (1994)
juga berpendapat bahawa teori ini dapat menggalakkan pelajar
menghasilkan pertuturan baru secara kreatif berdasakan pengetahuan
rumus bahasa. Murid tidak dapat menerangkan rumus tatabahasa yang
diserapi tetapi masih boleh menggunakannya dengan cara yang betul hasil
bimbingan guru semasa aktiviti di dalam kelas. Teori ini juga menganggap
kesilapan bahasa sebagai ujian sebelum mencapai tahap kemahiran. Guru
hendaklah mengehadkan kesilapan mereka dan menggalakkan mereka
memperbaiki berdasakan pengetahuan rumus yang telah mereka pelajari.

Oleh itu dapat difahami bahawa latihan-latihan yang diberi seharusnya


membina kecekapan menggunakan rumus secara kreatif. Selain itu, teori ini

Kerja Kursus Projek 12


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

juga turut menekankan kemahiran membaca dan menulis dan tidak


mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur.

2.5.3 Teori Kognitif

Implikasi P & P teori pemerolehan bahasa yang ketiga iaitu teori


Kognitif dihuraikan secara ringkas berdasarkan kajian beberapa ahli linguistik.
Teori ini memang cukup sinonim dengan Jean Piaget ahli psikologi yang telah
banyak memberi sumbangan kepada bidang kajian perkembangan kognitif
kanak-kanak. Implikasi yang dapat dilihat semasa proses P & P bagi teori ini
ialah pembelajaran bahasa yang melibatkan proses mental. Pembelajaran
bahasa ialah proses berfikir. Oleh itu, kanak-kanak perlu mempunyai
pengetahuan untuk memahami bahasa (makna) bukan bergantung kepada
latihan giat semata-mata. Selain itu, teori ini memerlukan penglibatan aktif
pelajar dan sikap kebertanggungjawaban kendiri dalam aktiviti
pembelajaran bahasa. Ini bermaksud, aktiviti yang dijalankan perlulah
berpusatkan pelajar di mana guru cuma bertindak sebagai pembimbing
manakala muridlah yang melaksanakan aktiviti yang dirancang.

Masa dan aspek bahasa yang hendak diajarkan perlu bersesuaian


dengan tahap perkembangan umur dan mental pelajar. Seperti mana
yang telah dihuraikan dalam teori pemerolehan di bahagian sebelum ini, teori
kognitif yang diperkenalkan Piaget mengandungi empat peringkat iaitu deria
motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi formal. Oleh itu, murid perlu
menyesuaikan pengetahuan sedia ada atau skema mengikut pengalaman
dan persekitaran yang dilalui. Di samping itu, teori ini juga menggalakkan
guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang kaya, pelbagai dan
merangsangkan untuk menimbulkan motivasi. Kesalahan yang dilakukan
bukan suatu kegagalan tetapi percubaan hipotesis (rumus) yang telah dibina.
Maksudnya, latihan yang diberikan bukan membentuk kebiasaan automatis
tetapi untuk membina kecekapan menggunakan rumus yang dibentuk.

Kerja Kursus Projek 13


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

2.5.4 Teori Interaksionalis

Bagi menjelaskan implikasi P & P bahasa dengan menggunakan teori


Interaksionalis ini, terdapat beberapa kajian yang dapat dilihat dan diambil
kira. Teori yang dipelopori oleh Halliday ini banyak dipengaruhi teori bahasa
fungsional yang melibatkan aktiviti komunikasi lisan murid.

Implikasi yang pertama dapat dilihat ialah pembelajaran bahasa


untuk pelbagai tujuan interaksi. Maksudnya, guru mengajar murid cara
berkomunikasi untuk mereka mengaplikasikannya dalam pelbagai urusan
kehidupan seharian mereka. Ringkasnya, dapat difahami aktiviti yang
dijalankan di dalam kelas lebih becorakkan kontekstual. Sebagai ahli
masyarakat, mereka juga seharusnya mempunyai kemampuan menguasai
kemahiran menggambarkan pemikiran dalam bentuk bahasa yang sesuai
dengan situasi sosial.

Dalam aktiviti P & P, penyampaian makna yang tepat adalah


penting untuk berinteraksi di samping struktur tatabahasa yang betul. Oleh
itu, makna dan tatabahasa dapat diajar serentak. Selain itu, teori
interaksionalis juga membolehkan pendedahan kepada situasi linguistik
bagi melatih pelajar menggunakan bahasa yang berkesan dalam interaksi
sosial mereka. Maksudnya, guru perlu mengajar aspek kecekapan
komunikasi seperti linguistik, sosiolinguistik, wacana dan strategik. Bagi
memperkaya aktiviti di dalam kelas, guru juga boleh merancang aktiviti
tugasan bahasa iaitu task based. P & P bahasa seharusnya menarik dan
dapat memberi makna kepada pelajar. Bagi aspek latihan pula, guru boleh
menggunakan teknik latih tubi bermakna secara sedikit untuk mendedahkan
struktur tetapi masih mengajarkan sistem bahasa dan penggunaannya secara
spontan dan fleksibel. Guru tidak perlu membaiki kesilapan bahasa pelajar,
cukup sekadar menyedarkan mereka sama ada bentuk atau struktur yang
mereka gunakan itu betul atau salah, dan setelah mereka sedar akan
kesilapan tersebut, guru digalakkan meminta murid membetulkannya sendiri.
Dalam erti kata yang lain, guru boleh membenarkan kesilapan pada peringkat
awal bagi membolehkan murid berkomunikasi secara spontan dan fleksibel.

Kerja Kursus Projek 14


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

2.6 Teori yang Dipraktikkan dalam Tugasan

Dalam tugasan ini, terdapat satu contoh sesi pengajaran aktiviti bagi
subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Sudah tentulah proses P & P
tersebut melibatkan teori pembelajaran bagi membolehkan murid menguasai
bahasa. Pada bahagian ini akan dihuraikan mengenai teori yang dipraktikkan
oleh guru dalam usaha mencapai objektif pembelajaran yang direncanakan.

Teori pembelajaran yang digunakan ialah teori Behaviorisme.


Berdasarkan sukatan pelajaran, terdapat aktiviti yang melibatkan kemahiran
lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Tujuan aktiviti ini dilakukan
adalah untuk memastikan murid dapat bertutur dan berkomunikasi dalam
keadaaan yang bertatasusila. Tambahan pula, aktiviti ini dilakukan terhadap
murid Tahun 1 yang diketahui umum baru sahaja ingin memulakan kehidupan
baharu yang menghendaki mereka melalui interaksi sosial dalam persekitaran
masing-masing. Pada awal pengajaran, guru meminta murid untuk
mendengar perbualan melalui pita rakaman mengenai situasi di kedai buku.
Tujuan langkah ini adalah untuk membiasakan murid dengan suasana di
kedai buku sekaligus dapat memberi peluang kepada murid untuk
mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Teori Behaviorisme telah menetapkan bahawa setiap pengajaran


bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian diikuti dengan
bahasa tulisan. Berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli
behaviorisme, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran, guru
haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada
kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada
kemahiran yang lain. Jika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka
mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya. Sama
juga seperti aktiviti yang telah dirancangkan dalam tugasan ini, langkah
selepas murid mempelajari kemahiran lisan, murid akan cuba menulis ayat-
ayat mudah yang berkenaan dengan apa yang mereka dapat daripada guru
sebelum itu. Ingatan mereka akan bertahan dalam tempoh yang lama.

Kerja Kursus Projek 15


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Menurut Kamarudin Hj Husin (1998:43), bahasa merupakan satu tabiat


atau sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Proses pengajaran ini
sesuai diterapkan dalam contoh akitiviti yang dicadangkan. Proses ini akan
memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk membentuk
kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu diutamakan
dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan peraturan
bahasa. Dalam aktiviti ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting dalam
pembelajaran. Pengukuhan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Semasa guru mengajak
murid untuk mengajuk dialog perbualan, guru boleh menggunakan strategi
pengukuhan dalam usaha menarik minat murid untuk menghafalnya. Dengan
pengukuhan ini akan menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan
mereka akan melakukan sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian.

Menurut Nik Hassan Basri (2003:110), antara ciri-ciri yang boleh


disimpulkan ialah pembelajaran merupakan proses mekanis yang terjadi
daripada hubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon).
Ini bermaksud, aktiviti yang dijalankan dalam rancangan pengajaran harian
yang telah dirancang pada bahagian berikutnya nanti telah membuktikan ciri
yang pertama tersebut di mana murid memberi respon kepada rangsangan
guru yang memuji mereka. Selain itu, Nik Hassan Basri juga mengatakan
sesuatu gerak balas yang diulangi akan membentuk kebiasaan. Perkara ini
sangat bersesuaian dengan aktiviti pengajaran bahasa tersebut di mana
murid sentiasa akan mengajuk dialog perbualan supaya dapat
mengahafalnya. Bukan sekali, malah berulang kali guru mengulang ayat
tersebut di samping melakukan teknik latih tubi penggantian dalam usaha
menambah perbendahaaan kata murid.

Namun, aktiviti P & P tersebut bukan sahaja melibatkan teori


Behaviorisme, sebaliknya, guru akan mempraktikkan teori Situasional.
Mafhumnya, di penghujung pembelajaran, guru meminta murid melakukan
sesi dialog di kedai buku bagi memenuhi keperluan mereka dalam situasi
yang bakal mereka hadapi. Walau bagaimanapun, transformasi pendekatan
tersebut tidaklah sehingga mencapai ke tahap komunikatif. Teori pendekatan

Kerja Kursus Projek 16


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

komunikatif menyatakan interaksi diajarkan di dalam kelas dan dilakukan oleh


murid tanpa ada larangan atau teguhan negatif daripada guru. Tujuannya
adalah untuk membolehkan murid berkomunikasi dalam keadaan yang
fleksibel dan spontan. Sedangkan aktiviti yang dijalankan guru hanya
membolehkan murid meniru ayat yang diajarkan guru. Ini bermakna,
pengajaran yang disampaikan masih tidak memenuhi ciri-ciri pendekatan
komunikatif. Oleh itu, murid dikehendaki menggunakan ayat yang diajarkan
dahulu, dan sekiranya situasi memaksa mereka berbicara secara spontan,
guru tidak harus melarang sebaliknya menggalakkan murid. Kesimpulannya,
aktiviti yang dirancang mempraktikkan Teori Behaviorisme dan Teori
Situasional.

3.0 Perkaitan Teori-Teori Pemerolehan Bahasa dengan Pendekatan, Kaedah


dan Teknik Pengajaran

Setiap guru perlu mengajarkan murid mereka dengan teknik dan


strategi yang betul. Teori-teori pemerolehan bahasa yang dipelajari semasa
mengikuti latihan keguruan perlu diaplikasikan di dalam kelas supaya guru
lebih jelas dengan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai
untuk diajarkan. Maka, guru perlu mengkaji terlebih dahulu ciri-ciri setiap teori
pemerolehan bahasa yang sesuai untuk diajarkan. Apa yang paling utama
ialah proses hubung kait teori yang dipilih dengan strategi pembelajaran
sebelum menghasilkan rancangan pengajaran harian. Pada bahagian
berikutnya akan dihuraikan mengenai perkaitan teori-teori pemerolehan
bahasa dengan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.

Berpandukan tulisan Abd. Aziz Abd. Talib (2000:28-29), pendekatan


bermaksud yang paling global atau yang paling abstrak. Ini adalah kerana
pendekatan merupakan suatu pandangan, pendirian, pegangan dan falsafah
bagi melihat, memahami dan mendekati sesuatu perkara. Sementara itu,
beliau turut menjelaskan maksud kaedah yang membawa erti cara yang
digunakan dalam sesuatu proses pengajaran. Akhir sekali, teknik pula
didefinisikan sebagai suatu cara yang lebih khusus atau spesifik yang
digunakan untuk mengajar sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.

Kerja Kursus Projek 17


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

3.1 Konsep Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pembelajaran Bahasa

3.1.1 Teori Behaviorisme

Teori Behaviorisme merupakan teori yang sudah lama dipraktikkan


oleh golongan pendidik. Hal ini berikutan teori jenis ini wujud pada suatu
tempoh masa yang lama berbanding teori yang selepasnya. Namun,
pengajaran bahasa melalui teori ini tidak langsung mempengaruhi strategi
pengajaran dan pembelajaran. Terdapat banyak pendekatan, kaedah dan
teknik yang dapat disuaikan bagi teori ini.

Sebagai contohnya, diambil pendekatan oral atau lisan dalam


pengajaran bahasa. Menurut Kamarudin Hj Husin (1998:115) dalam bukunya
“Pedagogi Bahasa: Perkaedahan”, pendekatan oral ialah satu kaedah yang
memberi penekanan kepada penguasaan kepada aspek lisan dalam aktiviti
pelajaran bahasa. Ini dilakukan sebelum seorang itu menguasai kemahiran-
kemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. Perbendaharaan kata
merupakan aspek utama dalam reka bentuk pendekatan ini. Selain itu,
kawalan aspek tatabahasa adalah juga diberi perhatiaan. Maksudnya,
pendekatan ini sangat bertepatan dengan ciri-ciri Teori Behaviorisme yang
menekankan aspek lisan serta mekanis.

Bagi menambah pemahaman lagi, Kamarudin Hj. Husin (ibid:116) turut


mengatakan bahawa teori bahasa yang menjadi dasar kepada pendekatan ini
dicirikan sebagai satu bentuk struktural. Aspek dan bentuk-bentuk
pengucapan dilihat sebagai asas bahasa, sementara strukturnya pula dilihat
sebagai fokus kepada keupayaan bertutur. Tambah beliau, teori pendekatan
ini didokongi oleh teori mekanis yang boleh juga didefinisikan sebagai teori
Behaviorisme. Teori ini menanggap bahasa adalah satu aktiviti fizikal yang
mementingkan satu rangkaian turutan kesan dan sebab. Ia menganggap
faktor persekitaran sebagai rangsangan dan tindak balas organisma.

Sementara itu, kaedah yang sesuai semasa teori ini dipraktikkan ialah
kaedah terus atau ada juga yang mengatakan kaedah askar. Nik Hassan
Basri (2005: 143) berpendapat bahawa dalam kaedah ini, bahasa sasaran
digunakan dengan serta merta, berfikir dalam bahasa yang dipelajari tersebut.

Kerja Kursus Projek 18


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Oleh sebab bahasa lain tidak digunakan, maka pengajaran perkataan


dijalankan dengan menggunakan benda-benda konkrit, melalui gambar dan
sebagainya, atau melalui perbandingan dan persamaan sekiranya benda itu
tidak konkrit. Tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dengan contoh-contoh
yang sesuai. Tatabahasa secara formal tidak diberikan, melainkan jika perlu
tetapi diserapkan dalam bahan mengajar.

Bagi Kamarudin Hj. Husin pula (1998:185), kaedah ini mengikut


tanggapan ahli Behavioris iaitu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa
mereka dengan cara semula jadi. Beliau juga menambah bahawa kaedah
terus lebih berfokuskan kemahiran lisan. Teori Behaviorisme sememangnya
mengkehendaki corak pengajaran yang lebih bersifat lisan. Murid hendaklah
meniru dan mengikut guru dalam aspek bahasa yang diajarkan. Apabila guru
sudah mengajar murid kemahiran, guru memberi peneguhan positif dalam
usaha menambah minat murid menjawab dengan betul dan tepat. Dengan
cara ini, murid akan mematuhi perintah guru sementara nahu dan
perbendaharaan kata mereka menjadi semakin jitu. Secara kesimpulannya,
kaedah terus mengutamakan bahasa lisan kerana penganjur-penganjur
kaedah ini menganggap bahawa dalam pembelajaran bahasa pertama,
pelajar belajar secara mendengar dan bertutur. Nik Hassan Basri (2005:147).
Terjemahan tidak digunakan secara langsung. Oleh sebab sebutan yang betul
diutamakan, kaedah ini merupakan gabungan linguistik dengan pengajaran
bahasa.

Perkara terakhir yang perlu diberikan penekanan ialah aspek teknik.


Teknik yang sesuai digunakan dalam teori ini ialah teknik latih tubi. Bagi Nik
Hassan Basri (2000:149), latih tubi dilakukan bertujuan untuk membolehkan
murid menguasai sebutan dan membiasakan telinga mereka dengan sistem
bunyi bahasa itu serta menyerap rumus-rumus bahasa dalam bentuk pola-
pola ayat tertentu. Dengan itu, cara pembentukan bahan mestilah memberi
perhatian kepada butir-butir tersebut. Manakala Kamarudin Hj. Husin
(1998:197-198) mengatakan latih tubi merupakan pengulangan fakta-fakta
atau kecekapan yang dipelajari. Teknik ini bertepatan dengan teori
Behaviorisme yang memerlukan latihan secara kerap dan pengukuhan guru
dalam meningkatkan penguasan kemahiran lisan murid.

Kerja Kursus Projek 19


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

3.1.2 Teori Mentalis

Setelah melihat huraian perkaitan teori Behaviorisme, didapati terdapat


beberapa perbezaan antara teori tersebut dengan teori Mentalis ini. Teori
mentalis merupakan penentang kepada teori behaviorisme. Golongan
mentalis menentang hebat golongan behaviorisme. Hal ini kerana Joriah
Long, Raminah Hj Sabran dan Sofiah Hamid (1993:32) memetik pendapat
Chomsky bahawa teori behaviorisme tidak menghuraikan proses
pemerolehan aspek bahasa secara menyeluruh. Beliau juga menyatakan
bahawa setiap pemerolehan bahasa adalah proses mental bukan proses
mekanis. Buktinya, pendekatan yang digunakan semasa mengaplikasikan
teori Mentalis adalah berbeza dengan teori Behaviorisme.

Semasa aktiviti P & P bahasa, guru yang mahu menggunakan teori


Mentalis dalam pengajaran mereka sangat sesuai menggunakan pendekatan
deduktif. Hal ini kerana setiap kanak-kanak yang dilahirkan ke dunia
dikurniakan dengan Alat Pemerolehan Bahasa atau Sistem pemerolehan
bahasa (Language Acquisition Device). Oleh itu mereka berkebolehan untuk
melakukan penaakulan yang tinggi. Menurut Kamarudin Hj. Husin (1998:91),
pendekatan deduktif akan dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau
mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan daripada sini, pembelajaran
akan diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum tadi melalui contoh-
contoh atau mengaplikasikan peraturan-peraturan yang diberikan.

Manakala kaedah yang sesuai digunakan melalui teori Mentalis ialah


kaedah nahu terjemahan. Menurut Nik Hassan Basri (2005:133), kaedah
nahu terjemahan memberi penekanan terhadap kemahiran menulis. Oleh itu,
kaedah ini tidaklah mementingkan fonetik atau sebutan. Malahan kaedah ini
mementingkan penulisan dan ejaan. Rasional kaedah ini dipilih dan
perkaitannya dengan teori Mentalis ialah, kaedah ini melibatkan penghafalan
rumus tatabahasa. Pengajaran tatabahasa secara deduktif dan berstruktur
dapat menambah perbendaharaan kata murid. Hal ini bertujuan
membolehkan murid menggayakan kebolehan berbahasa secara kreatif.
Seperti mana yang diketahui, teori ini menekankan proses mental kanak-
kanak yang dikatakan memiliki alat pemerolehan bahasa sejak kecil lagi. Jadi,

Kerja Kursus Projek 20


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

fungsi guru mengajar mereka rumus tatabahasa adalah untuk membentuk


kecekapan competence (struktur dalaman iaitu makna) bahasa penutur natif
daripada mementingkan perlakuan bahasanya sahaja. Maksudnya, murid-
murid digalakkan menggunakan ayat sendiri (transformasi) dalam aktiviti
selepas guru memberi ayat dasar.

Perkara yang ketiga penting dalam huraian teori ini ialah teknik yang
sesuai digunakan bagi mengaitkan pendekatan dan kaedah unutk teori
Mentalis ini. Teknik yang dirasakan sesuai ialah teknik menggabung ayat.
Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000:49), teknik ini bermaksud teknik mengajar
murid supaya pandai menggabung ayat secara betul dan berkesan. Latihan
penggabungan ayat boleh dilakukan secara lisan atau secara bertulis. Teknik
ini juga dikenali sebagai teknik memanipulasi ayat. Sebenarnya, teknik ini
dilihat sesuai digunakan kerana teori Mentalis sememangnya menekankan
penggunaan bahasa secara kreatif setelah mempelajari rumus tatabahasa.
Oleh itu, guru perlu member penekanan terhadap pembentukan ayat dan
memperbetul kesalahan ayat murid secara berkesan.

3.1.3 Teori Interaksionalis

Teori Interaksionalis merupakan teori yang menekankan aspek


interaksi sosial. Ramai yang sedia maklum bahawa apabila berkata tentang
teori interaksionalis, sudah pasti pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan komunikatif. Pengajaran bahasa merangkumi kecekapan
bahasa (penguasaan sistem tatabahasa) dan kecekapan berkomunikasi. Ini
bermakna, setiap pengajaran yang dilalui adalah berbentuk komunikasi antara
murid. Sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran, fungsi atau peranan
komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan, dan bukan untuk dihafaz.

Abd Aziz Abd Talib (2000:32) dalam bukunya yang bertajuk “Pedagogi
Bahasa Melayu” mengatakan stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah
menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan
berkomunikasi, ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan
komunikasi. Beliau juga menambah matlamat pendekatan komunikatif adalah

Kerja Kursus Projek 21


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

memastikan keupayaan murid berkomunikasi dengan menggunakan bahasa


yang betul dan berkesan. Komunikasi juga terbentuk melalui tiga situasi
jurang maklumat iaitu penutur dengan pendengar, pembaca dengan penulis
serta penulis dengan pembaca. Tujuan komunikasi tersebut adalah sama bagi
ketiga-tiganya yakni memperoleh dan memahami maklumat.

Sekiranya pendekatan komunikatif yang digunakan, sudah pasti


kaedahnya ialah kaedah komunikatif. Kaedah komunikatif merupakan aktiviti
yang melibatkan komunikasi sebenar menggalakkan pembelajaran bahasa
yang bermakna kepada murid. Semasa proses P & P, guru hendaklah
mendedahkan aspek tatabahasa dalam konteks penggunaanya. Selain itu,
guru juga perlu menyediakan latih tubi berstruktur supaya murid dapat
menguasai kemahiran komunikasi dengan baik. Implikasi kaedah ini ialah
penggunaan bahasa secara fleksibel dan spontan mengikut konteks dan
tujuan. Selain itu, murid juga akan bertambah yakin untuk berkomunikasi. Di
samping itu, murid dapat mengelak daripada membetulkan kesilapan pada
peringkat awal pembelajaran.

Selepas melihat pendekatan dan kaedah, teori Interaksionalis juga


tidak terlepas daripada perkaitannya dengan teknik. Kajian mendapati teknik
yang sesuai bagi teori Interaksionalis ini ialah teknik simulasi. Simulasi
ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan
sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan
peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah,
isu atau tugasan semula. Melalui teknik ini, para pelajar dapat menggunakan
kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temu
ramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.

Semasa melakukan aktiviti ini, murid disarankan untuk memberi


pendapat, cadangan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah
berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Menurut Kamarudin Hj.
Husin (1998:201), sebelum memulakan aktiviti simulasi, guru akan memberi
kad peranan supaya murid sedar akan peranan mereka untuk membuat
simulasi menyelesaikan sesuatu masalah. Kesimpulannya,pelbagai
kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan khususnya dalam

Kerja Kursus Projek 22


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

kemahiran lisan, membaca dan menulis selain mewujudkan pelbagai aktiviti


menarik yang menjadi sumber inovasi kepada pelajar.

3.1.4 Teori Kod Kognitif

Teori pemerolehan bahasa yang terakhir ialah teori kod kognitif.


Pendekatan yang sesuai dengan teori ini ialah pendekatan induktif. Menurut
Kamarudin Hj. Husin (1998:83-84), pendekatan induktif adalah satu
pendekatan mengajar yang melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi.
Pembelajaran teori kognitif melibatkan proses mental. Semasa aktiviti P & P
bahasa dijalankan, pengajaran dimulakan dengan memberi contoh-contoh
struktur penggunaan unsur-unsur tatabahasa yang dipelajari terlebih dahulu
sebelum sesuatu kesimpulan mengenainya dilakukan. Selepas menyatakan
contoh, generalisasi secara umum akan dilakukan. Dengan kata mudahnya,
pengajaran ini menekankan aspek pembentukan kesimpulan umum setelah
menyenaraikan beberapa contoh.

Teori Kod Kognitif bersesuaian dengan pendekatan ini kerana teori ini
menghubungkan pengalaman murid dengan contoh-contoh yang ada (skema)
untuk menghasilkan pengetahuan baharu selepas melalui proses asimilasi
dan akomodasi. Oleh itu, pendekatan teori ini jelas membuktikan bahawa
pemerolehan bahasa adalah bergantung kepada persekitaran kanak-kanak
untuk memproses skema yang sedia ada bagi tujuan asimilasi dan akomodasi
melalui pendedahan terhadap pengalaman baharu.

Bagi melihat kaedah pengajaran yang sesuai untuk teori ini, aspek
pengajaran pemprosesan mental perlu diambil kira. Kaedah yang dijangkakan
dapat membantu guru dalam melaksanakan pengajaran P & P ialah kaedah
induktif. Semasa aktiviti dijalankan, guru perlu memberikan contoh yang jelas
kepada murid terutamanya dalam pengajaran aspek ejaan, morfologi, dan
sintaksis dalam tatabahasa. Menurut Abd. Aziz Abd. Talib (2000:43), kaedah
induktif ialah kaedah pengajaran bahasa yang menampilkan contoh terlebih
dahulu, sebelum hukum-hukum tatabahasa (generalisasi) dijelaskan kepada
pelajar. Contohnya aspek ejaan, pembinaan kata (morfologi) atau struktur-

Kerja Kursus Projek 23


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

struktur ayat (sintaksis). Teori Kod Kognitif mengatakan kanak-kanak lebih


mudah belajar sesuatu daripada yang konkrit kepada yang abstrak,
terutamanya bagi kanak-kanak yang lemah atau lambat perkembangan
mentalnya. Teori Piaget ini juga mengatakan kanak-kanak biasanya berada
pada tahap operasi konkrit sewaktu berusia tujuh hingga sebelas tahun. Ini
bermakna, kaedah induktif memang sesuai dilaksanakan di sekolah rendah.

Akhir sekali, teknik yang boleh dihubung kait dengan teori Kod Kognitif
ialah teknik inkuiri. Berdasarkan rujukan yang diperhatikan, didapati teknik
inkuiri memiliki kaitan yang setara dengan teori ini. Teknik inkuiri merangkumi
aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan dan kesimpulan yang
beroreientasikan masalah. Selain itu, teknik ini dapat menimbulkan daya
refleksi murid. Bukti yang jelas terhadap perkaitan tersebut adalah berkenaan
dengan aspek pengendalian teknik ini. Guru harus memastikan murid
mengenal pasti dahulu masalah atau pun butiran pengajaran, kemudian murid
akan mengkaji dan membuat ramalan tentang struktur-struktur tertentu
sebelum di akhirnya murid menyediakan rumusan atau generalisasi terhadap
pengajaran. Oleh itu, teknik ini dilihat sesuai bagi tahap sekolah rendah
kerana dapat melatih diri mereka berfikir secara kreatif dan kritis.

4.0 Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam Aktiviti dan Langkah P & P
Bahasa Melayu

4.1 Huraian Hasil Pembelajaran yang Dipilih dan Objektif Pelajaran

Huraian hasil pembelajaran yang dipilih ialah:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara


bertatasusila.

Rasional pemilihan huraian hasil pembelajaran ini ialah, kemahiran


lisan dilihat mampu membentuk individu yang berketerampilan. Tambahan
pula, aktiviti ini dirangka bagi murid Tahun 1. Oleh itu, dibayangkan bahawa
murid Tahun 1 memerlukan pendedahan mengenai cara berkomunikasi
dengan bertatasusila selain fokus sampingannya dapat memberi keyakinan

Kerja Kursus Projek 24


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

kepada mereka untuk menuntut keperluan apabila berurusan dengan


khalayak. Guru akan mengajarkan ayat-ayat yang biasa digunakan dalam
sitauasi tertentu supaya murid dapat menghafalnya dan digunakan semasa
situasi itu benar-benar berlaku.

Objektif pembelajaran:

1) Murid dapat berkomunikasi dengan cara bertatasusila.

2) Murid dapat bersoal jawab dengan cara bertatasusila.

3) Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan.

Jika dilihat rajah di atas, dapat difahami bahawa tujuan pelaksanaan


pengajaran kemahiran berkomunikasi ini adalah untuk mengajar murid cara-
cara berkomunikasi secara bertatasusila. Hasil pembelajaran selepas aktiviti,
murid dapat belajar aspek laras bahasa yang sesuai ketika menuntut
keperluan pada situasi-situasi tertentu. Objektif pembelajaran yang kedua
ialah murid dapat menyatakan hasrat dan keinginan mengikut keperluan.
Perkara ini jelas dapat dibuktikan apabila contoh aktiviti dialog yang
digunakan dapat membantu murid menghafal cara meminta dan memohon
kehendak dengan tertib tanpa terpesong daripada tuntutan yang difikirkan.
Akhir sekali, murid dapat menguasai kemahiran lisan dalam interaksi sosial.
Seperti mana yang diketahui, kemahiran lisan yang terdiri daripada kemahiran
mendengar dan bertutur sangat dituntut dalam aktiviti perbualan. Murid perlu
mendengar dengan teliti apa yang diperkataka oleh orang lain di samping
cuba meluahkan atau melontarkan kata-kata dengan berkesan dan tepat.

4.2 Pendekatan, Kaedah dan Teknik Tugasan Projek

Pendekatan yang digunakan dalam tugasan projek ialah pendekatan


oral atau lisan. Pendekatan ini melibatkan kemahiran lisan iaitu kemahiran
mendengar dan bertutur. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan oleh guru
untuk mengajar kemahiran berkomunikasi bagi stituasi-situasi tertentu. Selain

Kerja Kursus Projek 25


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

itu, pendekatan lisan juga membabitkan kecekapan murid menggunakan


bahasa yang dipelajari untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.
Hakikatnya, tidak ramai guru yang menggunakan pendekatan ini kerana
dibayangkan bahawa pendekatan ini tidak begitu sesuai dalam melahirkan
kanak-kanak atau murid yang kreatif berbahasa.

Sementara itu, kaedah yang digunakan bagi tugasan projek ialah


kaedah audio-lingual. Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah dengar dan
sebut. Menurut Abd Aziz Talib (2000:38), kaedah dengar dan sebut ini
dipelopori oleh J.B Carroll (1960) dan William Moultan (1961). Tambah beliau
lagi, pada tahun 1964, Wilga M. Rivers telah menjadikan kaedah tersebut
lebih konkrit dan memasukkan unsur-unsur teori Skinner (khususnya dalam
aspek pelaziman dan latihan) untuk membentuk perlakuan bahasa yang betul.
Terdapat beberapa persamaan antara kaedah ini dengan kaedah terus.
Malah ada yang beranggapan bahawa kaedah ini adalah variasi daripada
kaedah terus.

Selain itu, teknik yang digunakan dalam tugasan projek ini ialah teknik
latih tubi. Teknik latih tubi dilihat mempunyai potensi yang baik dalam
melaksanakan aktiviti berbahasa kepada kanak-kanak. Hal ini kerana tahap
perkembangan minda mereka sukar mencapai tahap yang tinggi tanpa latihan
atau bantuan guru. Lebih-lebih lagi kumpulan sasaran dalam tugasan projek
ini adalah kepada murid Tahun 1. Selain itu, teknik ini juga memerlukan
pengulangan atau latihan berkala bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Teknik
ini dipilih disebabkan kesesuaiannya terhadap teori Behaviorisme yang
dilaksanakan. Terdapat perkaitan dan kebergantungan antara kedua-duanya.
Kaitannya akan diperincikan dalam bahagian yang seterusnya.

Kerja Kursus Projek 26


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

4.3 Aplikasi Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pembelajaran Bahasa


dalam Aktiviti dalam Langkah P & P Bahasa Melayu yang
Dirancang Bagi Mencapai Objektif P & P

Berdasarkan aktiviti dan langkah pengajaran di bahagian belakang


tugasan, teori pembelajaran bahasa yang dipraktikkan ialah Teori
Behaviorisme dan teori bahasa yang digunakan pula ialah Teori Struktural.
Teori Behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mengutamakan
bahasa lisan dan bahasa tulisan. Walau bagimanapun bahasa tulisan
merupakan bahasa kedua. Ahli-ahli behaviorisme telah menegaskan bahawa
setiap pengajaran bahasa haruslah bermula dengan bahasa lisan kemudian
diikuti dengan bahasa tulisan. Berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh
ahli-ahli behaviorisme ini, dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran,
guru haruslah memastikan murid-murid bertutur sebelum beralih kepada
kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran lisan merupakan asas kepada
kemahiran yang lain. Jika murid tidak dapat menguasai peringkat asas, maka
mustahil untuk murid-murid menguasai kemahiran yang berikutnya.

Bagi Koh Boh Boon. (1990), bahasa merupakah satu tabiat atau
sesuatau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Proses pengajaran ini
sesuai diterapkan dalam proses pengajaran bahasa kedua. Proses ini akan
memberi satu perkara baru kepada murid-murid dan untuk membentuk
kebiasaan ini memerlukan latih tubi serta perbualan bahasa perlu diutamakan
dan untuk proses ini, murid-murid tidak perlu terikat dengan peraturan
bahasa. Dalam aliran ini, pengukuhan menjadi satu syarat penting dalam
pembelajaran. Pengukuhan merupakah salah satu cara yang dapat dilakukan
bagi menetukan tingkah laku yang dikehendaki. Dengan pengukuhan ini akan
menjadikan murid lebih gembira dan menjadikan mereka akan melakukan
sesuatu perkara yang memberikan mereka pujian. Situasi sebegini adalah
normal sebagai seorang manusia yang mempunyai perasaan. Ahli-ahli
behaviouris menyimpulkan bahawa penguasaan bunyi bahasa dan sistem
fonologi yang berkaitan ialah hasil proses rangsangan dan gerak balas.
Orang-orang dewasa memberikan rangsangan bahasa yang secukupnya
dalam bentuk yang mudah untuk ditiru. Kanak-kanak pula memberikan gerak

Kerja Kursus Projek 27


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

balas kepada rangsangan ini menerusi aktiviti cuba jaya dan akhirnya mereka
dapat mengucapkan bunyi bahasa dengan betul. Sistem fonologi pula
dipelajari sedikit demi sedikit hingga dikuasai sepenuhnya.

Biarpun ada yang beranggapan bahawa pengajaran melalui teori


Behaviorisme adalah bosan dan kurang berkesan, namun sebenarnya
pengajaran menggunakan teori ini ada kelebihannya. Murid Tahun 1 perlu
didedahkan dengan interaksi sosial bersifat kontekstual kerana murid-murid
kini semakin kurang berkomunikasi secara bertatasusila. Untuk mencapai
objektif pembelajaran yang telah dirancang, aktiviti dan langkah pengajaran
disediakan untuk memudahkan pengajaran menjadi tersusun baik untuk guru
mahu pun murid. Jika teknik yang digunakan bersesuaian dengan aras,
sudah tentu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih efisien. Untuk
itu, kami telah menggunakan teknik latih tubi dengan kaedah pengajaran
audio lingual serta pendekatan oral atau lisan.

Menurut Kamarudin Hj. Husin (1998:115-117), pendekatan oral ialah


satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan kepada aspek
lisan dalam aktiviti pelajaran bahasa. Ini dilakukan sebelum seorang itu
menguasai kemahiran-kemahiran yang lain seperti membaca dan menulis.
Perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam reka bentuk
pendekatan ini. Selain itu, kawalan aspek tatabahasa adalah juga diberi
perhatian.

Tambah Kamarudin Hj Husin (1998), walaupun Palmer dan Hornby


serta ahli-ahli pedagogi yang lain mempunyai pandangan yang berbeza
tentang prosedur-prosedur tertentu dalam pengajaran bahasa, tetapi mereka
mempunyai prinsip-prinsip am yang merujuk kepada pengajaran yang
menggunakan pendekatan oral. Mereka telah menggariskan beberapa ciri
yang berkaitan dengan pendekatan oral ini, seperti berikut :

a) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. Bahasa hendaklah


diajar secara lisan terlebih dahulu sebelum ia diperkenalkan dan
dipersembahkan dalam bentuk tulisan.

b) Bahasa sasaran ialah bahasa yang digunakan dalam bilik darjah.

Kerja Kursus Projek 28


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

c) Ciri-ciri dan aspek bahasa yang dipelajari akan diperkenalkan dan


dipraktikkan berdasarkan situasi tertentu.

d) Permilihan dan perbendaharaan kata dibuat mengikut prosedur yang sesuai


agar ia benar-benar dapat berfungsi dengan betul dan mengandungi makna
yang tepat.

e) Item-item tatabahasa diperingkatkan mengikut prinsip-prinsip penggeredan,


yang bermula daripada bentuk yang mudah kepada bentuk yang lebih rumit
dan kompleks.

f) Aktiviti bacaan dan penulisan akan diperkenalkan sebaik sahaja asas leksikal
dan tatabahasa dapat dikuasai.

Pendekatan oral ini kemudiannya disebut juga sebagai Pendekatan


Situasional atau pengajaran dan pengajaran banyak bergantung kepada
situasi dan keadaan semasa. Teori-teori yang menjadi dasar kepada
pendekatan ini boleh dicirikan sebagai satu bentuk struktural. Aspek dan
bentuk-bentuk pengucapan dilihat sebagai fokus kepada keupayaan bertutur.

Palmer, Hornbay dan ahli-ahli lingguistik terapan yang lain telah


menjelaskan beberapa struktural asas pedagogi pengajaran bahasa Inggeris.
Berhubung dengan pendekatan in, beliau menyebut:

“ our principle classroom activity in the teaching of English structure will be


the oral practice of structures. This oral practice of controlled sentence
patterns should be given in situation designed to give the greatest amount of
practice in English speech to the pupil.”

(Pittnan, 1963: 179)

Prinsip asas yang sebenarnya yang hendak dijelaskan oleh ahli-ahli


bahasa dan linguistik terapan British itu ialah prinsip utama dalam pengajaran
bahasa Inggeris di bilik darjah, iaitu struktur lisan. Latihan-latihan lisan yang
boleh mengawal penggunaan struktural ayat hendaklah disesuaikan dengan
situasi pembelajaran di samping memberi peluang pelajar, menjalankan lebih
banyak latihan bertutur.

Kerja Kursus Projek 29


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Kamarudin Hj Husin (ibid:117), walaupun teori ini agak sedikat berbeza


dengan pendapat dan pandangan sesetengah ahli linggustik di Amerika,
namun teori ini tetap dipertahankan keberkesanannya. Mereka seterusnya
menekankan pertalian yang rapat di antara struktur bahasa dengan konteks
dan situasi bahasa itu digunakan. M.A.K. Halliday dan J.R Firth contohnya
telah menghuraikan beberapa pandangan mereka tentang teori bahasa.
Mereka memberi keutamaan kepada aspek makna, kandungan dan situasi.

“The emphasis now is on the description of language activities part of the


whole complex of events which, together with the participants and relevant
objects, make up actual situation”

(Halliday, McIntosh, and Strevens 1964:38)

Bagi mereka, konteks dan situasi amatlah penting dan perlu diberi
keutamaan. Bahasa dilihat sebagai aktiviti yang berfungsi dan mempunyai
tujuan tertentu, berkaitan dengan maklumat dan situasi sebenar. Bahasa
yang dicipta oleh seseorang itu lazimnya diucapkan untuk tujuan-tujuan
tertentu.

Pendekatan lisan didokongi oleh teori mekanis (Behaviorisme). Teori


ini menganggap bahasa adalah satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu
rangkaian turutan kesan dan sebab. Ia menganggap faktor-faktor persekitaran
sebagai ransangan dan tindak balas organisma.

Ia menekankan bahawa bahasa adalah perangai dan individu lebih


banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui mindanya. Teori ini tidak
mementingkan peranan mental. Teori ini mengkaji data-data yang dapat
diamati dan diukur. Teori ini juga menitikberatkan bentuk-bentuk linguistik,
keutamaan dari aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan bunyi. Di
samping itu, latih tubi tidak diabaikan. Kebiasaan yang baik akan pasti dapat
melahirkan satu bahasa yang baik.

Selain itu, setiap aktiviti pengajaran perlu disesuaikan dengan kaedah


pengajaran yang sesuai. Kaedah yang paling sesuai dengan pendekatan
lisan yang dirangka sebelum ini adalah kaedah audio lingual. Abd. Aziz Abd
Talib (2000) menjelaskan tujuan kaedah ini ialah untuk meingkatkan

Kerja Kursus Projek 30


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

pemahaman tatabahasa dan sebutan yang tepat. Guru juga dapat menguji
murid dalam kebolehan menggunakan bahasa lisan yang betul dalam situasi
tertentu. Melalui kaedah pendengaran audio, murid dapat menghafal secara
tepat apa yang didengar oleh mereka bagi meningkatkan kosa kata dan pola
tatabahasa yang dipelajari.

Tambah beliau, terdapat beberapa prinsip utama yang diperlukan


semasa menjalankan kaedah audio lingual ini. Antaranya ialah, pengajaran
dan pembelajaran bahasa dijalankan secara lisan terlebih dahulu. Selepas itu,
baru diikuti dengan aktiviti menulis dan membaca. Selain itu, guru bahasa
yang menggunakan kaedah ini perlu sedar dan peka tentang aspek-aspek
gangguan daripada bahasa ibunda dan dialek tempatan murid-murid lantas
terus membetulkannya. Tambahan pula, guru boleh mengadakan aktiviti
bahasa yang melibatkan penggunaan bahasa seharian di rumah, sekolah dan
sebagainya. Aktiviti ini dapat dilakukan melalui teknik situasi dan simulasi.
Abd Aziz Talib juga mengatakan guru merupakan model dalam kaedah ini
kerana murid akan menurut apa sahaja yang dituturkan dan pengukuhan
sangat diperlukan bagi memastikan psikologi pengajaran ini tercapai
berdasarkan prinsip yang telah diketengahkan oleh Skinner.

Dalam contoh aktiviti yang disediakan, didapati bahawa murid


mendengar dan menghafal bulat-bulat apa yang diujarkan oleh guru dan apa
yang didengar melalui dialog situasi di kedai buku daripada pita rakaman.
Biarpun kaedah ini agak bosan untuk digunakan dalam tempoh masa yang
panjang, namun, kaedah ini tetap berkesan dalam proses memperoleh
maklumat asal dan menghubung kait dengan situasi sebenar. Selepas murid
mempelajari ayat-ayat tersebut, guru juga akan mengajarkan ayat tanya atau
ayat soal kepada murid supaya dapat turut digunakan semasa sesi
perbualan. Usai mereka mendapat pendedahan mengenai kemahiran lisan,
guru akan memperkukuh kaedah ini dengan meminta murid menulis semula
ayat tanya dan ayat bagi jawapan situasi di kedai buku terbabit. Akhir sekali,
guru akan mengadakan aktiviti perbualan secara berpasangan supaya murid
dapat mengaitkan ayat yang dipelajari dan dihafal itu mengikut situasi yang
sesuai. Aktiviti ini dilakukan dengan bimbingan guru.

Kerja Kursus Projek 31


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Teknik latih tubi atau teknik menghafaz adalah satu teknik


pengajaran yang telah lama digunakan sejak beribu-ribu tahun sebelum
masihi. Nik Hassan Basri (2005) menceritakan bahawa teknik ini digunakan
oleh orang-orang Yahudi untuk mengajar agama dan perkara-perkara yang
bersabit dengan Tuhan mereka . Pada masa itu teknik ini dapat digunakan
secara yang amat berkesan sekali. Teknik menghafaz biasanya memerlukan
empat langkah berikut :

(a) Memikirkan bahan yang dipelajari;

(b) Mengulang bahan yang dipelajari;

(c) Mengucapkan bahan di hadapan guru;

(d) Mengingtkan bahan yang dipelajari.

Seperti teknik-teknik lain, teknik latih tubi dan menghafaz ini juga
mempunyai kelemahan-kelemahannya. Antaranya ialah ia mengehadkan
kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif pelajar. Namun begitu,
pengajaran yang isi kandunganya memerlukan ikutan dan ulangan, teknik ini
amat sesuai sekali digunakan. Guru harus ingat bahawa teknik yang hendak
digunakan itu harus ada dalam penguasaan mereka, jika tidak pengajaran
yang hendak disampaikan itu akan menjadi tidak berkesan dan
membosankan.

Berdasarkan tulisan Koh Boh Boon (1990:65), beliau berpendapat


bahawa hingga ke hari ini masih terdapat pendidik bahasa yang menentang
penggunaan latih tubi dalam pengajaran tatabahasa. Bagi mereka,
tatabahasa tidak boleh diajarkan melalui latihan secara bertubi-tubi. Mereka
biasanya terdiri daripada pendokong golongan mentalis yang berpendapat
bahawa pembelajaran bahasa adalah satu proses mental iaitu melibatkan
pemikiran. Tambah beliau lagi, mereka turut menolak pendapat golongan
Behavioris bahawa pembelajaran bahasa adalah satu pengulangan sesuatu
yang baharu sehingga perkara baru itu boleh dilakukan secara spontan.

Dalam aktiviti yang telah dirancang bagi tugasan projek ini, terdapat
teknik latih tubi penggantian bagi membolehkan murid mempelajari seberapa

Kerja Kursus Projek 32


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

banyak kosa kata dan ayat manipulasi tentang situasi di kedai buku. Oleh itu,
kajian terhadap prinsip semasa melakukan teknik ini telah diperincikan.
Hasilnya, memetik sumber daripada buku “Pengajaran Tatabahasa Bahasa
Melayu: Prinsip dan Teknik” yang mengatakan terdapat beberapa langkah
yang perlu diambil semasa menjalani teknik latih tubi penggantian. Guru perlu
mematuhi prinsip yang berikut:-

a) Jangka masa untuk salah satu latih tubi penggantiaan haruslah pendek
baisanya beberapa minit sahaja.

b) Latih tubi mestilah dijalankan secara cergas dan hidup.

c) Ayat-ayat mestilah diucapkan oleh pelajar dengan sebutan yang betul dan
kecepatan yang sesuai.

d) Guru mesti mencegah kecenderungan pelajar untuk mengucapkan ayat


secara bernyanyi atau sambil lewa.

e) Guru haruslah mengadakan variasi dalam latih tubi.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelum ini, dapat disimpulkan


bahawa teknik latih tubi menggalakkan murid mengguna pakai istilah atau
ayat yang khusus yang diajukan oleh guru yang bertindak sebagai model
dalam aktiviti berbahasa. Selain itu, guru juga perlu memberi penekanan
terhadap tahap keberolehan murid menghafal ayat yang diujarkan kerana
terdapat murid yang mempunyai dialek tersendiri. Tambahan pula, semasa
menjalankan aktiviti ini, guru digalakkan memperbanyak pelbagai ayat dan
perbendaharaan kata supaya teknik itu tidak menjadi bosan dan mudah
ditangkap oleh murid. Perkara yang penting dalam teknik ini ialah
pengukuhan. Seharusnya guru memberi pengukuhan kepada murid sebagai
pengharagaan seperti mana yang telah dijelaskan oleh Skinner melalui teori
Behaviorisme kerana teori tersebut sememangnya mempunyai kaitan yang
rapat dengan teknik latih tubi ini.

Kesimpulannya, teori pemerolehan bahasa yang telah dikaji


mempunyai pelbagai cara yang tersendiri untuk memastikan kanak-kanak
dapat menguasai bahasa pertama mereka dengan baik. Teori Behaviorisme

Kerja Kursus Projek 33


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

merupakan teori yang sesuai bagi kanak-kanak sebelum mereka mengenal


dunia luar. Selain itu, pendekatan oral yang digunakan dapat memberi
peluang kepada murid untuk belajar berkomunikasi. Kaedah yang dijangka
sesuai dengan teori tersebut adalah kaedah audio lingual. Kaedah ini
memberi pendedahan kepada murid mengenai kemahiran lisan supaya
mereka dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Proses
penghafalan dan teknik latih tubi yang digunakan dapat menajamkan
pemikiran murid. Tambahan pula, pendekatan dan kaedah pengajaran yang
disediakan dapat membantu meningkatkan pemahaman murid. Oleh itu,
setiap guru perlu merangka strategi pengajaran yang berkesan dan
bersesuaian dengan aktiviti yang ingin dilakukan bagi mencapai objektif
pembelajaran dan pengajaran yang sesuai mengikut tahap kemampuan
murid.

5.0 Konsep Kemahiran Bernilai Tambah dalam Kurikulum Bahasa Melayu

5.1 Komponen-Komponen Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

5.1.1 Kemahiran Berfikir

Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti


mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada
dari segi mengkonsepsikan idea menyelesaikan masalah atau membuat
keputusan, adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada
masa depan.

5.1.2 Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kemahiran ini perlu diajar kepada murid supaya mereka peka terhadap
teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini
membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, kecekapan, bertindak untuk
menghadapi dunia yang semangkin mencabar dan sering berubah serta
mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Kerja Kursus Projek 34


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

5.1.3 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kemahiran ini perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat


menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan
menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan
tugasan harian, dan mengakses maklumat melalui internet.

5.1.4 Kemahiran Kajian Masa Depan

Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran untuk


mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu isu atau permasalahan
yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna
murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan
perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.

5.1.5 Kemahiran Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan pelbagai merangkumi logik matematik, visual- ruang,


muzik, naturalis, intrapersonal, kinestetik, verbal-linguistik dan interpersonal.
Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan
menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan
kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan
kebolehan yang berbeza.

5.1.6 Kemahiran Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan


murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka
sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran
ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar
sepanjang hayat.

5.1.7 Kemahiran Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran


dengan pengalaman individu, masyarakat, dan alam bekerja. Pembelajaran
kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai secara konkrit
yang melibatkan latih amal adab berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid

Kerja Kursus Projek 35


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna, dan


menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

5.2 Kepentingan KBT dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Kemahiran bernilai tambah alaf baru mengutamakan pengalaman di


bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar serta senario
dunia yang global. Sehubungan itu, kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan
kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan
pembelajaran.

Kemahiran bernilai tambah merupakan suntikan baru kepada


pengisian kurikulum, selain mengekalkan elemen pengisian kurikulum yang
sedia ada seperti penyerapan nilai murni, ilmu, kewarganegaraan dan
patriotisme, dan peraturan sosiobudaya. Tidak dapat dinafikan bahawa
kemahiran bernilai tambah yang diterapkan secara eksplisit dalam kurikulum
semakan memperlihatkan komitmen Kementerian Pendidikan Malaysian ke
arah melahirkan pendidikan yang berkualiti.

Antara kepentingan pengajaran bernilai tambah ialah merupakan salah


satu cara untuk memenuhi konsep pembelajaran seumur hidup dan
menempuh cabaran abad ke-21. Dengan adanya kemahiran bernilai tambah
seperti kemahiran kajiaan masa depan pelajar dapat bersedia untuk
menghadapi sagala masalah dan cabaran pada masa depan. Hal ini kerana,
kaedah kajian masa hadapan merupakan satu pendekatan pengajaran yang
mendidik pelajar agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang
berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa hadapan. Ini bermakna
pelajar dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan
perubahan.

Selain itu, kemahiran bernilai tambah yang disarankan dalam


pengisian kurikulum sukatan pelajaran dapat memberi ilmu pengetahuan
kepada murid secara tidak langsung. Biarpun murid ini tidak mempelajari
kemahiran muzik dan kemahiran berfikir misalnya, namun kesan penyerapan
itu dapat diambil positif oleh setiap pengguna kurikulum sukatan pelajaran
Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

Kerja Kursus Projek 36


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

5.3 Penyerapan Tiga Komponen KBT dalam Aktiviti dan Langkah P &
P Bahasa Melayu yang Dirancang Bagi Mencapai Objektif P & P

Setiap aktiviti P & P, pasti ada penyerapan komponen KBT yang


terkandung dalam rancangan pengajaran. Tujuannya adalah bagi memastikan
murid mencapai objektif pembelajaran di samping pengisian kurikulum yang
direncanakan Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Fungsi KBT adalah
memastikan unsur positif dan mapan yang terkandung dalam kurikulum
sebelumnya sekali gus melahirkan pendidikan yang berkualiti. Dalam aktiviti
dan langkah P & P bahasa Melayu yang dirancang, terdapat tiga komponen
yang akan diambil kira dan dihuraikan bagi memperjelas fungsi KBT dalam
sukatan pelajaran.

Komponen KBT yang pertama ialah kemahiran belajar cara belajar.


Kemahiran ini mengandungi aspek mengingat jangka panjang, serta
kemahiran mendengar. Dalam aktiviti yang dirancang, guru memulakan
pengajaran dengan memperdengarkan rakaman perbualan di radio untuk
situasi di kedai buku. Ketika itu, murid perlu menumpukan perhatian mereka
dengan mengaplikasikan kemahiran mendengar aktif yang telah dipelajari.
Selain itu, komponen KBT bagi kemahiran ini melibatkan cara mengingat
jangka panjang. Murid telah diajarkan beberapa ayat dasar yang berkaitan
dengan situasi di kedai buku. Murid perlu menghafal setiap baris ayat itu
untuk diaplikasikan semasa mengalaminya di dunia sebenar. Untuk itu, murid
perlu mengingat jangka panjang dialog situasi itu serta meningat beberapa
kosa kata tambahan yang dipelajari semasa aktiviti latih tubu gentian bagi
sistem bahasa dan tatabahasa.

Kedua, aktiviti yang dirancang ini juga turut dimuatkan dengan


komponen KBT iaitu kecerdasan pelbagai. Seperti mana yang diketahui,
cabang dalam kemahiran ini ada banyak dan kesemuanya melibatkan ilmu
yang pelbagai untuk diserapkan dalam aktiviti pengajaran. Mengambil contoh
dalam aktiviti, kecerdasan yang terkandung ialah kecerdasan interpersonal,
intrapersonal serta verbal linguistik. Bagi kecerdasan interpersonal, aktiviti P
& P tersebut membolehkan murid memahami perasaan, motivasi, tabiat serta
hasrat orang lain. Kecerdasan ini merangkumi keupayaan bertindak secara

Kerja Kursus Projek 37


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakkan dan


mempengaruhi orang lain. Contohnya, apabila guru menyuruh murid mencari
pasangan untuk berdialog bagi situasi di kedai buku, murid dapat
menjalankannya dengan baik di mana setiap mereka menyelami perasaan
dan hasrat masing-masing dalam urusan pembelian dan penjualan barang di
kedai buku tersebut.

Seterusnya, kecerdasan intrapersonal pula menekankan aspek


pemahaman terhadap diri sendiri termasuklah kemahiran mengawal emosi.
Murid akan memahami diri sendiri ketika cuba menyatakan hasrat dan
keperluan serta dapat mengawal emosi mereka semasa berurusan dengan
peniaga.

Ketiganya ialah kecerdasan verbal linguistik. Setiap pegajaran bahasa


perlu ada kecerdasan ini. Tidak boleh tidak, kecerdasan verbal linguistik mesti
diterapkan bagi mencapai tata tingkat kemahiran bahasa iaitu kemahiran
lisan. Verbal linguistik ialah kebolehan menggunakan kata-kata secara
berkesan sama ada melalui lisan, penulisan, mengingat maklumat,
meyakinkan orang lain dan menguasai sistem bahasa. Semasa aktiviti
dijalankan, sememangnya murid-murid ini akan melalui proses komunikasi
berkesan sesama mereka. Mereka juga akan cuba meyakinkan orang lain
bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Di samping itu, murid dapat
menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Akhir sekali ialah komponen kecerdasan kontekstual. Pembelajaran


kontekstual ialah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran
dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan.
Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan
pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan
pembelajaran di sekolah dengan kehidupan seharian mereka. Sebagai
contohnya, aktiviti latih tubi dialog situasi di kedai buku boleh mengaitkan
pengetahuan murid dengan kehidupan seharian. Melalui aktiviti ini juga, murid
akan memperoleh pengalaman baharu dalam hidup mereka khususnya
hubungan mereka dengan dunia luar agar mereka tidak kekok menghadapi
persekitaran kelak.

Kerja Kursus Projek 38


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

6.0 Konsep Pengajaran Mikro

6.1 Definisi Pengajaran Mikro

Menurut Mok Soon Sang (2009:168), pengajaran mikro merupakan


satu teknik pengajaran dalam masa lima hingga lima belas minit untuk
mengajar sesuatu kemahiran pelajaran bagi sekumpulan guru pelatih yang
biasanya terdiri daripada lima hingga sepuluh orang sahaja. Tujuan
mengadakan pengajaran mikro adalah untuk membina kemahiran guru yang
berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Terdapat sepuluh sepuluh komponen dalam Pengajaran Mikro.


Antaranya ialah :

i. Set induksi
ii. Penyoalan
iii. Variasi rangsangan
iv. Penerangan dengan contoh-contoh
v. Penggunaan sumber pengajaran-pembelajaran
vi. Pemudahcara
vii. Penggunaan papan tulis
viii. Pengukuhan
ix. Penutup

Melalui pengajaran mikro, guru-guru pelatih akan berpeluang


mempraktikkan teori pengajaran dalam suatu situasi yang terkawal. Pada
kebiasaannya, pengajaran mikro ini hanya tertumpu kepada satu jenis
kemahiran mengajar sahaja.

Semasa aktiviti pengajaran mikro, aktiviti pengajaran yang


disampaikan oleh guru pelatih itu diperhatikan dan dinilai oleh rakan-rakan
dan pensyarahnya yang memainkan peranan sebagai penyelia, dan juga
dirakam dalam video. Selepas aktiviti pengajaran selesai, perbincangan
tentang kelemahan pengajaran dengan merujuk kepada rakaman video
diadakan di antara penyelia dengan guru-guru pelatih. Melalui komen-komen
penyelia dan rakan-rakannya, guru pelatih yang terlibat dapat memperbaiki
kelemahan pengajarannya.

Kerja Kursus Projek 39


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Pengajaran mikro ini dipelopori oleh Robert Bush dan D. Wight Alleh di
Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Pengajaran, Universiti Stanford,
Amerika Syarikat pada tahun 1961. Sejak itu, teknik pengajaran mikro telah
digunakan secara meluas di institut-institut pendidikan guru untuk melatih
guru-guru pelatih supaya menguasai kemahiran-kemahiran mengajar
sebelum mereka menjalankan latihan mengajar di sekolah.

6.2 Prinsip-Prinsip Pengajaran Mikro

Dalam melaksanakan pengajaran mikro guru perlu membina satu


rancangan mengajar yang singkat 5 – 20 minit berdasarkan bidang
kepakarannya, dalam membuat objektif spesifik dan mengajarnya kepada
sebilangan kecil pelajar lain. Setelah pengajaran telah dilaksanakan satu
penilaian atau pencerapan dilakukan untuk mengesan kelemahan .
Pencerapan hendaklah dilaksanakan oleh pensyarah atau penyelia, rakan-
rakan dan kendiri. Seterusnya satu perancangan semula perlu dilaksanakan
untuk tujuan penambahbaikan. Pengajaran mikro merupakan satu kitaran
atau satu pusingan seperti yang digambarkan dalam rajah di bawah :

Perancangan

(RPH)

Pencerapan Pengajaran

( komen ) ( mengajar)

rajah : Kitaran pengajaran mikro

Kerja Kursus Projek 40


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menarik guru


perlulah mempunyai kemahiran- kemahiran untuk menarik minat murid dalam
pembelajaran. Antara kemahiran yang perlu ada dalam Pengajaran Mikro
adalah :

Kemahiran set induksi

Set induksi adalah merupakan satu proses yang digunakan dalam


permulaan pengajaran, apabila menukar topik, sebelum soal jawab
sebelum pertunjukan slaid atau video dengan tujuan menarik perhatian
pelajar dan mendorong pembelajaran. Prinsip-prinsip set induksi seperti
berikut :

 memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di ajar


 membentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran
 memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna baru
 merangsang minat dan penglibatan murid
 meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk
belajar
 menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan giat.
 mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid

Kemahiran menggunakan papan tulis

Papan tulis adalah sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran


pelajar dari segi menjelaskan lagi penerangan guru tentang fakta, konsep
atau idea yang abstrak. Oleh itu racangkan bagaimana penggunaan papan
tulis dari segi masa, pembahagian ruang dan penglibatan pelajar.

Kemahiran variasi ransangan

Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan


mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran.
Variasi ransangan berkait rapat dengan kebijaksanaan guru pelatih
mempelbagaikan strategi pengajaran, kecekapan penggunaan alat bantu

Kerja Kursus Projek 41


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

mengajar , persekitaran bilik darjah, komunikasi verbal dan non-verbal


guru.

Kemahiran penyoalan
Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar
kepada aktiviti kognitif aras tinggi. Oleh itu guru harus faham dan tahu
tentang kepentingan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti
membantu pelajar mengingat kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran
pelajar. Soalan yang dibentuk hendaklah dirancang dengan rapi dan
mengikut kebolehan pelajar

i. Panduan menyoal

 pastikan soalan jelas


 nyatakan soalan, tunggu 2-3 saat dan kemudian panggil nama pelajar
yang dikehendaki menjawab soalan berkenaan
 tanya satu soalan pada satu masa
 gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras
yang lebih tinggi
 gunakan teknik “probing” untuk membantu pelajar memberikan
jawapan.

ii. Aras soalan

Berdasarkan taksonomi Bloom terdapat 6 aras soalan :

 Pengetahuan
 Kefahaman
 Aplikasi
 Analisis
 Sintesis
 Penilaian
d. Kemahiran menggunakan pengukuhan

Kerja Kursus Projek 42


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak


pelajar menjawab soalan, mengemukakan cadangan dan secara
keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam
perbincangan bilik darjah.

Kemahiran penutup
Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang
telah disampaikan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus
dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan
datang. Di samping itu tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian
perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari, mengukuhkan
konsep, prinsip atau kemahiran baru, mewujudkan perasaan pencapaian
dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.

6.3 Objektif Pengajaran Mikro

Bagi komponen set induksi, antara objektif-objektifnya ialah :

i. Menarik perhatian pelajar terhadap aktiviti pengajaran yang


akan dijalankan.
ii. Membina aliran fikiran pelajar supaya mereka bersedia
mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan isi pembelajaran
yang hendak diajar.
iii. Memotivasikan pelajar-pelajar supaya bersedia untuk belajar.
iv. Mengaitkan pengetahuan atau pengalaman lepas pelajar
dengan isi pelajaran baru yang hendak disampaikan.
v. Mencadangkan cara-cara melaksanakan sesuatu aktiviti, tugas
atau projek.
vi. Menyatakan had tugas yang akan dijalankan dalam aktiviti
pembelajaran pelajar.
vii. Membantu pelajar mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan
bermakna.

Kerja Kursus Projek 43


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Bagi komponen penyoalan pula, antara objektif-objektifnya ialah :

i. Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar.


ii. Merangsang dan mencungkil fikiran pelajar.
iii. Menilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian objektif
pelajaran.
iv. Membantu pelajar mengulangkaji pelajaran untuk menyediakan
diri dalam ujian yang akan datang.
v. Mengembangkan daya pemikiran pelajar melalui satu siri soalan
yang terancang.
vi. Melibatkan pelajar supaya aktif di dalam kelas.

Bagi komponen variasi rangsangan pula, antara objektif-objektifnya


ialah :

i. Memusatkan perhatian pelajar dan mengekalkan minat dan


perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran guru.
ii. Melibatkan pelajar secara aktif dalam pelbagai aktiviti
pembelajaran dan pengalaman belajar mereka.
iii. Memotivasikan pelajar serta membangkitkan naluri ingin tahu
melalui pelbagai aktiviti pengajaran guru.
iv. Member peluang kepada pelajar menikmati pelbagai aktiviti
pengajaran yang dijalankan.
v. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
kondusif dan seronok.

Bagi komponen penerangan dengan contoh dan penggunaan


sumber pelajaran pula, antara objektif-objektifnya ialah :

i. Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam


masa yang singkat.
ii. Memudahkan pelajar memahami konsep dan isi pelajaran
dengan jelas.
iii. Menghuraikan sesuatu prosedur atau proses tertentu.
iv. Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau
meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa tertentu.

Kerja Kursus Projek 44


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Bagi komponen penggunaan papan tulis pula, antara objektif-


objektifnya ialah :

i. Untuk menjelaskan sesuatu fakta, konsep atau idea yang


abstrak.
ii. Untuk menarik perhatian pelajar terhadap perkara-perkara yang
penting di setiap peringkat pengajaran.
iii. Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru.
iv. Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran pelajar.
v. Untuk member peluang kepada pelajar-pelajar mencatat nota
dari papan tulis.

Bagi komponen pengukuhan pula, antara objektif-objektifnya ialah :

i. Memberi galakkan kepada pelajar dalam aktiviti pembelajaran.


ii. Mengukuhkan konsep atau isi supaya kekal dalam ingatan.
iii. Menggalakkan pelajar yang terlibat serta pelajar-pelajar lain
terus menunjukkan tingkah laku yang positif.
iv. Memupuk semangat keyakinan untuk pelajar mewujudkan
tingkah laku yang positif.
v. Membaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negative
yang timbul.

Bagi komponen penutup pula, antara objektif-objektifnya ialah :

i. Menarik mperhatian pelajar terhadap apa yang baru dipelajari


supaya mereka mendapat satu gambaran yang lebih jelas dan
menyeluruh.
ii. Mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari
dengan merumuskan fakta-fakta penting.
iii. Mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan di kalangan
pelajar dengan menggunakan teknik peneguhan.

Dengan adanya bahagian penutup ini, aktiviti-aktiviti susulan akan


dapat diuruskan supaya diberi peluang mengaplikasikan konsep dan
kemahiran yang mereka baru palajari.

Kerja Kursus Projek 45


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

6.4 Kepentingan Pengajaran Mikro

Menurut Mok Soon Sang (2009:168), pengajaran mikro merupakan


satu komponen yang penting dalam Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan
Ikhtisas di institute perguruan. Setiap guru pelatih yang sedang mengikuti
kursus pendidikan di institut perguruan diwajibkan melibatkan diri dalam
aktiviti pengajaran mikro.

Pengajaran mikro ini merupakan satu-satunya latihan yang paling


berkesan untuk membantu guru-guru pelatih menguasai kemahiran-
kemahiran mengajar. Latihan ini akan mendatangkan beberapa faedah
kepada guru-guru pelatih. Antaranya ialah :

i. Guru-guru pelatih mendapat peluang mempraktikkan kemahiran mengajar


satu demi satu dalam situasi pelajaran yang terancang dan
dipermudahkan.
ii. Guru-guru pelatih boleh mempelajari teknik mengajar dalam keadaan
yang tenang, mudah dan kurang kompleks.
iii. Pengajaran mikro ini membolehkan guru-guru pelatih mengamalkan teori
pengajaran yang disampaikan oleh pensyarahnya di bilik kuliah.
iv. Pengajaran mikro dapat membantu guru pelatih mengurangkan berbagai-
bagai masalah daripada pengajaran biasa di sekolah pada masa depan.
v. Melalui rakaman video, guru-guru pelatih dapat mengkaji sendiri
kelebihan dan kesilapan yang dilakukan dalam sesi pengajaran mikro.
vi. Melalui perbincangan selepas sesi pengajaran, guru-guru pelatih dapat
memahami kesilapan pengajaran mereka dan seterusnya berusaha
membaiki kelemahan-kelemahan pengajaran yang berlaku, di samping
mengukuhkan kelebihan-kelebihan mengajar.

Pengajaran mikro juga dapat meningkatkan keyakinan guru-guru


pelatih supaya mereka bersedia menghadapi situasi pengajaran yang
sebenar, misalnya mengajar murid-murid di dalam bilik darjah semasa sesi
praktikum di peringkat sekolah.

Kerja Kursus Projek 46


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

6.5 Pengajaran Mikro dalam Aktiviti dan Langkah P & P Bahasa


Melayu yang Dirancang Bagi Mencapai Objektif P & P

Setiap aktiviti P & P pasti akan terkandung komponen pengajaran


mikro. Pengajaran mikro perlu dilaksanakan bagi melicinkan proses P & P.
Bagi kemahiran set induksi, aktiviti yang dirancangkan ialah tayangan video
situasi di kedai buku. Tujuan ditayangkan video tersebut adalah untuk
menarik minat murid dengan tajuk pembelajaran pada hari terbabit. Selain itu,
melalui set induksi juga, murid dapat mengenal pasti sedikit sebanyak
kemahiran berkomunikasi sekali gus memberi gambaran awal tentang apa
yang bakal dipelajari dan dikaitkan dengan isi pelajaran.

Seterusnya ialah kemahiran penggunaan papan tulis. Murid-murid


dapat memahami sesuatu fakta, konsep atau idea yang dihuraikan dengan
lebih jelas dan tepat selepas melihat guru menulis ayat dasar sebelum ke
langkah latih tubi. Selain itu, guru juga dapat menambah aktiviti pengayaan
perbendaharaan kata nama untuk latih tubi gantian dengan menulis
perkataan-perkataan yang baharu itu di hadapan. Murid akan menyalin dan
cuba untuk menghafal dan mengajuk pertuturan guru. Contohnya:

Isnin Bahasa Melayu 2.4.2010

Ayat Penyata: Ayat Tanya:

Saya hendak membeli.... Berapa harga buku ini?

(pemadam) Pemadam ada dijual di sini?

(pensel)

(buku)

Kerja Kursus Projek 47


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Ketiga, kemahiran variasi rangsangan. Kemahiran variasi


rangsangan meliputi kemahiran mengubah-ubah tingkah laku guru,
mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar, menukar corak
interaksi antara guru dengan pelajar, serta mempelbagaikan kaedah dan
teknik mengajar. Dalam aktiviti yang dirancang, guru ada melakukan variasi
rangsangan semasa mengajar ayat dialog situasi di kedai buku tersebut. Guru
perlu mengubah corak interaksi dengan murid setiap lima minit supaya murid
tidak bosan dan suasana kelas akan bertambah ceria.

Seterusnya ialah kemahiran penyoalan. Teknik penyoalan merupakan


teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru. Hampir semua proses
pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal.
Misalnya, di dalam set induksi, guru ada bertanya kepad murid tentang di
manakah situasi terbabit berlaku, apakah perkara yang berlaku dan
sebagainya. Dalam peringkat perkembangan, kemahiran menyoal digunakan
untuk mencungkil fikiran pelajar demi membantu mereka mengikuti pelajaran
dengan lebih berkesan. Mengambil contoh aktiviti langkah mempelajari ayat
dialog pertuturan di kedai buku, guru akan bertanya sejauh mana
pemahaman murid tentang pengajaran tersebut.

Selain itu, guru juga perlu melaksanakan kemahiran menerang


dengan menggunakan contoh atau ilustrasi. Kemahiran menerang
digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan
pelajaran kepada pelajar, biasanya dalam peringkat perkembangan. Semasa
menggunakan kemahiran menerang, guru memberi huraian kepada pelajar
tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh dan ilustrasi.
Dalam aktiviti yang dirancang, guru menggunakan kemahiran menerang
semasa teknik latih tubi. Guru menjelaskan dialog perbualan dengan
memberikan beberapa ayat untuk murid menghafalnya. Contohnya:

Guru: Saya hendak membeli...

Kerja Kursus Projek 48


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Guru: Saya hendak membeli...

Guru: Saya hendak membeli...

Di samping itu, pengajaran mikro juga terkandung kemahiran


pengukuhan (peneguhan). Seperti mana yang diketahui, aktiviti ini
melibatkan teori Behaviorisme. Teori ini pula sememangnya menekankan
aspek pengukuhan iaitu guru memberi ransangan dengan pujian sebagai
tanda penghargaan usaha murid menghafal ayat dialog yang dikehendaki.
Sebolehnya, peneguhan negatif harus dielakkan bagi mengekalkan minat
murid untuk terus berada di dalam kelas. Contohnya:

Guru: Saya hendak membeli...

Murid: Pembaris!

Guru: Pandai, Syarifah. Kamu memang cerdas.

Akhir sekali, bagi kemahiran penutup dalam rancangan pengajaran


aktiviti yang dirancang telah mengadakan satu sesi kesimpulan yang
dijalankan guru bersama murid. Melalui aktiviti penilaian, guru dapat
mentafsirkan pencapaian objektif pelajaran yang ditentukan. Hasil penilaian
ini akan membolehkan guru membuat pengubahsuaian untuk rancangan
pelajaran yang akan datang.

Kerja Kursus Projek 49


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

7.0 Perancangan Aktiviti dan Langkah-Langkah P & P

TAJUK: Membeli buku dan alat tulis di kedai buku.

TAHUN: 1 Bukhari

MASA: 60 Minit

Teori Pembelajaran: Teori Behaviorisme

Teori Huraian Bahasa: Teori Struktural

Pendekatan: Oral/Lisan

Kaedah: Audio-Lingual

Teknik: Latih Tubi

Objektif pembelajaran:

1) Murid dapat berkomunikasi dengan cara bertatasusila.

2) Murid dapat menyatakan hasrat dan keinginan mengikut keperluan.

3) Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dalam interaksi sosial.

Hasil Pembelajaran:

Fokus utama:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Huraian Hasil Pembelajaran:

 Aras 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat


maklumat.
 Aras 1 (iii) Menjawab soalan secara bertatasusila.

Fokus sampingan:

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kerja Kursus Projek 50


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Huraian Hasil Pembelajaran:

 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara
yang betul dan kemas.

Kemahiran Bahasa: Membaca, Mendengar dan Bertutur

Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi, Kosa kata (alat tulis dan sebagainya)

Tatabahasa: Ayat tunggal (Rujuk Langkah 2)

Penyerapan Nilai: Hemah tinggi, Keberanian, Rasional, Hormat-menghormati.

Kemahiran bernilai tambah:

1. Kemahiran belajar cara belajar: mengingat jangka panjang, mendengar


aktif.
2. Kecerdasan pelbagai: interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik.
3. Kontekstual.

Pengetahuan sedia ada:

 Pengalaman: Murid pernah pergi ke kedai buku sekolah.

Bahan Bantu Mengajar: rakaman video di kedai buku, komputer riba, radio, pita
rakaman dialog.

Langkah-Langkah Pengajaran:

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Catatan


Pembelajaran

Video rakaman Set Induksi (5 minit) KBT


perbualan tentang
seorang murid yang 1. Guru menayangkan video 1. Kontekstual
sedang membeli buku situasi di kedai buku. 2. KP:
dan alat tulis di sebuah 2. Murid dikehendaki untuk intrapersonal,
kedai buku. mendengar dengan teliti interpersonal
3. Guru menjalankan 3. BCB:
interaksi sosial dengan kemahiran
murid. mendengar
4. Guru mengaitkan soal

Kerja Kursus Projek 51


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

jawab dengan tajuk BBB: rakaman video.


pengajaran.
Contoh interaksi
sosial:

G - Guru

M - Murid

G: Kamu tahu di mana


tempat ini?

M: Tahu, cikgu. Di kedai


buku.

G: Kamu biasa ke
tempat ini?

M: Tak.

G: Selama ini siapa


yang selalu belikan
buku?

M: Ayah.

G: Baiklah, hari ini cikgu


akan ajar kamu macam
mana cara untuk
berdialog untuk
membeli barang di
kedai buku.

Rakaman perbualan Langkah 1 (15 minit) KBT


yang mengandungi
dialog situasi di kedai 1. Guru memainkan pita 1. Kontekstual
buku dimainkan. rakaman yang 2. KP:
mengandungi dialog intrapersonal,
Contoh dialog: situasi di kedai buku interpersonal
P - Penjual dengan menggunakan 3. BCB:
M – Murid radio. kemahiran
P: Adik, boleh saya 2. Murid diminta untuk mendengar,
bantu? mendengar dengan teliti. mengingat
M: Encik, saya ingin 3. Guru bersoal jawab
membeli sebuah buku. dengan murid mengenai
P: Buku yang macam ayat perbualan yang
BBB: rakaman dialog,

Kerja Kursus Projek 52


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

mana adik nak beli? dimainkan. radio


M: Saya ingin membeli 4. Guru memainkan pita
buku tulis garis satu. rakaman buat kali yang
P: Baiklah. Ada apa-apa kedua. Kaedah: Audio-lingual
lagi yang adik mahu 5. Guru menyebut baris
beli? dialog tertentu. Teknik: Latih tubi
M: Saya juga ingin 6. Murid mengajuk frasa
membeli pemadam. dan ayat yang disebut
Adakah dijual di sini? oleh guru.
P: Ada. Adik nak 7. Guru menambah
berapa? beberapa frasa dalam
M: Satu sahaja, encik. dialog.
Berapakah harganya? 8. Murid belajar beberapa
P: Harganya 50 sen ayat penyata mengenai
sahaja. situasi di kedai buku
M: Baiklah, saya beli. secara bertatasusila.
Terima kasih, encik. 9. Murid dikehendaki
P: Sama-sama. menghafal setiap baris
ayat dialog dengan tepat.
10. Guru memberi pujian
sebagai pengahargaan.

Latih tubi pola ayat Langkah 2 (25 minit) Teknik: latih-tubi

(ubah perkataan/frasa 1. Guru mengujarkan


dalam dialog) sebaris dialog untuk
diajuk oleh murid. KBT
Latih tubi 2. Murid mengajuk dengan
pengembangan/gantian 1. Kontekstual
tepat dan bertatasusila. 2. KP:
/ pola yang diajarkan. 3. Guru mengukuhkan ayat intrapersonal,
Contoh: dengan mengubah interpersonal
perkataan dan frasa. 3. BCB:
G: Sila ulang apa yang 4. Murid masih mengikut kemahiran
saya sebut. Buku tulis. apa yang dituturkan guru. mendengar,
5. Kemudian, guru mengingat
M: Buku tulis.
mengembangkan frasa
G: Membeli buku tulis. bagi membentuk satu
ayat. Nilai:
M: Membeli buku tulis. 6. Murid menghafal ayat
keberanian, rasional
tersebut dan
G: Hendak membeli
mengulanginya beberapa
buku tulis.
kali.

Kerja Kursus Projek 53


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

M: Hendak membeli 7. Guru memberi BBB: gambar buku dan


buku tulis. peneguhan positif setiap alat tulis.
kali murid berjaya
G: Saya hendak menghafal dengan tepat.
membeli buku tulis. 8. Sekiranya terdapat
M: Saya hendak kesilapan, guru
membeli buku tulis. membetulkan kesilapan
itu segera dan membantu
Contoh latih tubi murid menghafalnya
gantian: semula.
9. Bagi latih tubi berikutnya,
Guru menunjukkan
guru menunjukkan
gambar pemadam.
gambar buku dan alat
G: Saya hendak tulis untuk melakukan
membeli.... aktiviti latih tubi gantian.
10. Murid membina kosa kata
M: Pemadam. baharu dengan melihat
gambar yang ditunjukkan
G: Saya hendak
guru.
membeli pemadam.
11. Murid membuat ayat
M: Saya hendak lengkap berdasarkan
membeli pemadam. gambar dan
menghafalnya.
12. Guru mengajarkan pula
Contoh latih tubi ayat ayat soal atau ayat tanya
tanya: yang sesuai bagi situasi
di kedai buku.
Guru meminta murid 13. Murid menghafal ayat
mengajuk ujarannya. tanya tersebut tanpa
sebarang kesalahan.
G: Encik, berapa harga
14. Guru meminta murid
buku ini?
menulis beberapa ayat
M: Encik, berapa harga dialog dan ayat soalan
buku ini? bagi situasi di kedai buku.
15. Murid menulis di buku
G: Encik, di mana saya tulis masing-masing
boleh mendapatkan untuk digunakan bagi
buku itu? aktiviti perbualan
berpasangan yang
M: Encik, di mana saya
seterusnya.
boleh mendapatkan
buku itu?

G: Encik, di mana saya


perlu membayar barang

Kerja Kursus Projek 54


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

ini?

M: Encik, di mana saya


perlu membayar barang
ini?

Aktiviti pengukuhan Langkah 3 (10 minit) KBT


berpasangan.
1. Guru mengarahkan 1. Kontekstual
supaya murid 2. KP:
menghadap rakan intrapersonal,
Murid melakukan masing-masing secara interpersonal
akitiviti bersoal jawab berpasangan. 3. BCB:
dalam situasi di kedai 2. Murid diminta melakukan kemahiran
buku bersama aktiviti soal jawab mendengar,
pasangan. bersama pasangan mengingat
M1: Boleh saya bantu? dengan menggunakan
ayat (termasuk ayat
M2: Encik, saya hendak tanya) dan dialog yang Nilai:
membeli buku. baru sahaja dipelajari. keberanian, rasional,
3. Murid juga dibenarkan hormat-menghormati
M1: Kamu mahu beli
menjawab secara
buku apa?
spontan tetapi masih
M2: Saya hendak bertatasusila.
membeli buku tulis garis 4. Guru memantau dan
satu. akan membetulkan setiap
kesilapan murid.
M1: Boleh. Kamu nak
berapa banyak?

M2: Saya ingin membeli


sebuah sahaja. Encik,
berapa harga buku ini?

M1: Harganya cuma 50


sen sebuah.

M2: Baiklah. Saya beli.


Encik, di mana saya
perlu membayar buku
ini?

M1: Kamu boleh


membayarnya di

Kerja Kursus Projek 55


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

kaunter.

Penutup kognitif Penutup (5 minit) KBT

- Rumusan isi 1. Murid diminta merumus 1. KB: merumus


pelajaran: kembali apa yang telah 2. KP:
 murid dapat diajar oleh guru. intrapersonal,
menghafal dialog 2. Guru memberi pujian interpersonal.
situasi di kedai dan motivasi kepada 3. Kontekstual.
buku. murid.
 murid menjawab Nilai:
soalan dalam Keberanian, rasional
situasi kehidupan
seharian
- penutup sosial
 menjawab
bertatasusila

8.0 Kesimpulan

Secara konklusinya, tugasan ini, telah menjelaskan mengenai Pedagogi


Bahasa Melayu. Di samping itu, hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan
menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti
kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

Kerja Kursus Projek 56


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Selain itu, hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian
Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras
pembelajaran kemahiran. Untuk itu, pelbagai kaedah pengajaran telah dirangka bagi
memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran yang mementingkan penyerapan kemahiran
bernilai tambah serta beberapa cabang kemahiran lain.

Kemahiran berkomunikasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada


pelajaran bahasa. Sama ada secara langsung atau tidak, kemahiran ini terpaksa
diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. Aspek
komunikasi merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang
kemahiran interpersonal, yakni membolehkan murid memulakan, membina dan
mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui
perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan
harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek.
Oleh itu, guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan
kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan
persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang
luar di alam luar persekolahan.

Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini, secara tidak


langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam
lagi mengenai kaedah pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Ini adalah satu
peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan
seorang guru yang sebenar. Selain itu, guru sepatutnya menjadikan Sukatan
Pelajaran sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran
yang menepati aras pengetahuan murid. Kajian yang mendalam tentang pedagogi
untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya
murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai.

9.0 Refleksi

9.1 Muhammad Aminul Khalil Bin Zaini


SEBELUM

Kerja Kursus Projek 57


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Usai mendapat tugasan BM 2 ini, penulis berasa gementar dan risau


kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan
tersebut. Namun, setelah mendapat penerangan yang jelas daripada
pensyarah, penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya.

Sebelum menjalankan tugasan, beberapa fokus utama aktiviti telah


dikenal pasti. Fokus tersebut melibatkan beberapa strategi pengajaran dan
pembelajaran selain pembacaan terhadap pengisian kurikulum dalam sukatan
pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti sama ada guru benar-
benar memainkan peranan dalam mengaplikasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK). Melalui aktiviti yang dirancang secara berkumpulan,
penulis dapat mengetahui juga cara pelaksanaan dan langkah-langkah
pengajaran dalam kelas termasuk penggunaan sumber bahan pengajaran
seperti ICT dan sebagainya.

Selain itu, aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn


ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. Rata-rata antara kami
masih tidak begitu mahir dalam kemahiran pedagogi bahasa. Jadi, bantuan
pensyarah serta rakan sangat ditagih. Namun, amali di dalam kelas yang
telah dibentangkan banyak membantu kami. Antaranya aspek pengajaran
mikro dan sebagainya.

Akhir sekali, sebelum tugasan dilaksanakan, penulis dan beberapa


orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. Ada
dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting
daripada senior dan sebagainya. Perancangan tersebut sedikit sebanyak
dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek
dilaksanakan. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan
perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan.
SELEPAS

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan


ini dengan sempurna. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan
ini sukar, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.

Kerja Kursus Projek 58


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Sebenarnya, di awal mendapat tugasan ini, penulis tidak terbayang sedikit


pun apa yang perlu dilakukan. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt
Mohd Zain, gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak
sabar-sabar untuk memulakan tugasan.

Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Biarpun


hanya sedikit sahaja isi yang ditemui, namun tetap bersyukur kerana
sekurang-kurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja.
Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di
penghujung tarikh serahan tugasan.

Selain itu, penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi
menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua.
Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas
dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini.

Sementara itu, secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana


mendapat tugasan ini. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah
pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa
yang di ajar secara umum. Dengan adanya tugasan seperti ini, ilmu
menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan
pelajaran dapat dipraktikkan semasa menjadi guru kelak. Tanpa pengetahuan
mengenai semua ini, mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk
dihasilkan.

Akhir sekali, ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa


sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini.

9.2 Muhammad Amir Al-Hafiz Bin Zulkifli


SEBELUM

Kerja Kursus Projek 59


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Penyataan sebelum menjalankan tugasan ini, bagi saya ianya amat


susah. Semasa mula-mula mendapat soalan, saya merasakan tidak tahu apa
yang sepatutnya saya lakukan. Pada mulanya saya masih samar-samar
mengenai kehendak soalan. Tetapi setelah diberikan penerangan oleh
pensyarah segala persoalan yang bermain difikiran terjawab.

Terlebih dahulu,saya bersyukur kerana semasa pembahagiaan


kumpulan saya telah diletakkan dalam kumpulan yang sama dengan
Muhammad Aminul Khalil dan Muhd Syazmi Aizudin. Berdasarkan
pengalaman saya yang lepas mereka ini amatlah baik orangnya. Pada
kebiasaannya mereka sentiasa menjadi pendorongan kepada ahli kumpulan
mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Ternyata segala sangkaan
baik saya itu benar, semasa hendak menjalankan tugasan ini saya telah
dibebankan dengan banyak tugasan subjek lain. Jadi , merekalah yang
banyak mendorong saya dengan kata-kata semangat. Saya masih ingat lagi
kata-kata Khalil pada waktu itu, “kita boleh siapkan tugasan ini dalam masa
yang ditetapkan, jika kita yakin pada diri kita Insyallah Allah akan bantu kita
siapkan tugasan ini”.

Sebelum menjalankan tugasan ini juga saya menghadapi masalah


dalam memahami dan memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai
untuk digunakan dalam melaksanakan tugasan ini. Untuk mengatasi masalah
ini, saya telah bertanya kepada senior saya mengenai masalah yang dihadapi
saya. Mereka telah banyak membantu saya. Selain itu, saya juga
mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu berkaitan dngan tugasan.
Tetapi perbincangan dalam kumpulan sebenarnya banyak membantu saya
memahami kehendak soalan yang diberikan. Terima kasih kepada semua ahli
kumpulan saya.

SELEPAS

Assalamualaikum w.b.t...

Kerja Kursus Projek 60


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya, hidayah-Nya


serta inayah-Nya, dapat saya menyempurnakan tugasan kerja kursus pendek
ini pada masa yang telah ditetapkan. Kerja kursus ini telah diberikan oleh
pensyarah pembimbing bagi membuat rujukan, pemerhatian dan mengumpul
maklumat. Tarikh mula bagi kerja kursus projek ini ialah pada 23 Februari
2010 yang lalu. Saya memulakan tugasan bersama rakan seperjuangan saya
iaitu Muhammad Aminul Khalil bin Zaini dan Mohd Syazmi Aizuddin bin Yusof.

Kami mula mengumpulkan seberapa maklumat untuk mengkaji tentang


soalan yang diberikan. Kami mencari maklumat-maklumat berkenaan di Pusat
Sumber Datuk Lokman Musa IPGM Kampus Bahasa Melayu. Kami juga
melayari internet bagi menambah maklumat tentang tugasan ini.

Antara halangan yang terpaksa kami tempuhi sepanjang melakukan


tugasan kerja kursus ini ialah kami juga perlu menyiapkan banyak tugasan
mata pelajaran lain. Jadi, kami menguruskan masa dengan sebaik-baiknya
untuk menyiapkan tugasan ini.

Selain itu, saya dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi
menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua.
Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas
dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini.

Akhir kata, saya berharap agar semua pihak khususnya pihak


pensyarah berpuas hati dengan hasil kerja kursus pendek yang telah kami
hasilkan ini.

9.3 Mohd Syazmi Aizudin Bin Yusof


SEBELUM

Kerja Kursus Projek 61


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Dalam subjek Bahasa Melayu 2 kami, kami mestilah mengusai subjek


ini untuk menyempurnakan tugasan ini. Antara hasil pembelajarannya ialah
menjelaskan tentang Teori Pembelajaran Bahasa dan mengaplikasikannya
dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami juga perlu menjelasaskan
perkaitan antara teori dengan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran dengan tepat. Selain itu, kami juga diminta untuk mengaplikasikan
Kemahiran Bernilai Tambah dalam langkah-langkah untuk menyediakan
Rancangan Pengajaran Harian dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu dalam bilik darjah supaya dapat memupuk
potensi semulajadi murid.

Oleh itu, bagi memastikan proses penghasilan kerja kursus kami ini
berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua pihak, kami haruslah
sentiasa teliti dalam menghasilkan kerja kursus projek ini. Kami sentiasa
berbincang bagaimana ingin memulakan kerja kursus ini. Apa yang kurang
difahami dalam sesuatu perkara, akan dibincangkan sebaik mungkin sesama
kami. Jika ada sesuatu perkara yang agak kabur bagi kami semua, kami
berjumpa dengan pensyarah kami untuk bertanyakan kepadanya. Taklimat-
taklimat yang diberikan oleh pensyarah kami akan kami dengar dengan teliti
dan akan dicatat. Hal ini bertujuan untuk menambahkan lagi pemahaman
kami terhadap cara-cara untuk menyiapkan tugasan yang diberi ini.

Segala persediaan kami sebelum memulakan kerja kursus kami ini


telah kami lakukan sebaik mungkin. Kami amat berharap agar kami dapat
menyempurnakan tugasan kami ini dengan baik dan amat berharap agar
perjalanan proses projek kami berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih.

SELEPAS

Kerja Kursus Projek 62


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Pada 23 Februari 2010 yang lalu, pensyarah Bahasa Melayu 2 saya,


Puan Zainiyah bt Md Zain telah memberikan tugasan iaitu berkaitan dengan
Pedagogi Bahasa Melayu dan rancangan aktiviti pengajaran.

Dari segi kesukaran untuk menyiapkan tugasan ini, secara terus terang
saya katakan bahawa agak bermasalah untuk menyiapkan tugasan ini kerana
pada suatu tahap saya berasakan tertekan untuk menyiapkan tugsan ini.
Namun, disebabkan bantuan yang telah diberikan oleh rakan sekumpulan
saya iaitu Muhammad Aminul Khalil dan Muhammad Amir Al-Hafiz serta
rakan-rakan yang lain, kami semua kembali bersemangat untuk menyiapkan
tugasan ini. Alhamdulillah, saya berjaya menyempurnakan tugasan pada kali
ini.

Namun disebalik kesukaran tersebut saya mendapat banyak manfaat


yang tidak ternilai harganya. Dengan melakukan tugasan ini, saya dapat
meningkatkan kemahiran belajar kami sama ada membaca,mencatat
nota,merujuk dan sebagainya. Saya juga lebih mahir dalam proses untuk
mencari dan menambah maklumat yang diperoleh.

Kesimpulannya, tugasan ini menyedarkan saya bahawa sebagai


seorang guru pelatih yang masih menuntut, saya perlulah mengetahui dengan
lebih mendalam mengenai Pedagogi Bahasa Melayu. Melalui pemahaman ini
juga, guru dapat mengajar dengan lebih berkesan. Akhir sekali, saya
berharap semoga kerja kursus ini dapat memberi manfaat kepada diri saya
sendiri serta orang lain.

Sekian, Wassalam.

10.0 Jadual Pelaksanaan Tugasan dan Borang Kolaborasi

Kerja Kursus Projek 63


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

BIL PERKARA TARIKH

23
1 Menerima tugasan dan sedikit penerangan daripada Februari
Puan Zainiyah 2010

25
2 Mula mencari rakan pasangan dan mengagihkan Februari
tugasan. 2010

3 Mula mencari buku-buku rujukan tentang Pedagogi 2


Bahasa Melayu dan buku-buku lain yang berkaitan di Mac
Perpustakaan Negara. 2010

4 Mula menjalankan kerja menaip dan membuat sedikit 8


perbincangan dengan rakan-rakan yang mengetahui Mac
tentang tugasan ini. 2010

9
Mac
5 Menghantar draf awal. 2010

2
April
6 Menghantar draf akhir. 2010

10
Tugasan siap dan hanya memerlukan sedikit April
7 penambahan sahaja. 2010

12
April
8 Tugasan diserahkan. 2010

Kerja Kursus Projek 64


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

11.0 Rujukan

11.1 Sumber buku

Kerja Kursus Projek 65


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

Abdul Aziz Abdul Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip,


Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd.

Bahagian Pendidikan Guru. (2007). Modul 2/4 Bahasa Melayu KPLI


SR. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Juriah Long, Raminah Hj. Sabran & Sofiah Hamid. (1993).


Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin. (1986). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran


Bahasa. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin. (1990). Pengajaran dan Pembelajaran Lisan.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kamarudin Hj. Husin. (1998). Pedagogi Bahasa: Perkaedahan.


Petaling Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Koh Boh Boon. (1990). Pengajaran Tatabahasa Bahasa Melayu:


Prinsip dan Teknik. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Mangantar Simanjuntak. (1998). Aspek Bahasa dan Pengajaran. Kuala


Lumpur: Sarjana Enterprise.

Nik Hassan Basri Nik Abd. Kadir. (2003). Teori Bahasa: Implikasinya
Terhadap Pengajaran Bahasa. Tanjong Malim: Universiti
Pendidikan Sultan Idris.

Raminah Hj. Sabran & Rahim Syam. (1985). Kaedah Pengajaran


Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Zulkifley Hamid. (1994). Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

11.2 Sumber intrernet

Sharbi Ali. (2005). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.


Diperoleh pada 1 Mac 2010. daripada www.ppk.kpm.my:

Kerja Kursus Projek 66


Pedagogi
Bahasa Melayu SR

http://www.ppk.kpm.my/sphsp/muka22.htm

Ariffin. (16 Mac 2010). Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan


Teknik. Diperoleh pada 6 Mac 2010. Daripada
dadwayne.blogspot.com:
http://dadwayne.blogspot.com/2010/03/konsep-strategi-
pendekatan-kaedah.html

Yahya Nursidik. (16 Mei 2008). Teori Behaviorisme. Diperoleh pada 14


Mac 2010. Daripada apadefinisinya.blogspot.com:
http://apadefinisinya.blogspot.com/2008/05/teori-behaviorisme.html

SIL International. (2 July 1998). Behaviorist theory of learning


(Skinner). Diperoleh pada 15 Mac 2010. Daripada www.sil.org:

http://www.sil.org/lingualinks/literacy/implementaliteracyprogram/be
havioristtheoryoflearningski.htm

Laura Davenport. (April 26, 2001). cognitivsm vs. behaviorism in


learning theory. Diperoleh pada 25 Mac 2010. Daripada
www.greenspun.com
http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?
msg_id=0056KI

12.0 Lampiran (Draf-Draf Tugasan)

Kerja Kursus Projek 67

Anda mungkin juga menyukai