Anda di halaman 1dari 26

Mohamad Hafizi Bin Mohd Zauwawi

2 PISMP PJPK
Pembelajaran Motor
Puan Rohaya Bt Ahmad
Maklum balas adalah suatu proses menerima data
membuat interpretasi dan menyebabkan
pengubahsuaian ke atas tingkah laku.
Dalam proses maklum balas ini, sebarang pergerakan
sukarela bermula dengan persepsi di mana objek atau
peristiwa dikaitkan dengan yang lepas dan direkodkan di
dalam otak.
Apabila berbagai-bagai jenis pergerakan berlaku, kedua-
dua tindakan pantulan dan sukarela saraf diransang
akan membesar, mengembang dan membuat
perhubungan yang baru.
Sambungan
• Apabila jalan baru itu ditamatkan, maklum balas
bertambah dari organ penerima deria (reseptor) kepada
sistem saraf pusat.
• Ini akan mendorong kepada berbagai-bagai pergerakan
yang lebih rumit yang dapat meransangkan penerima
deria dan sistem saraf.
• Maklum balas ini akan berlaku dan ia merupakan satu
motivasi mendorong individu melakukan proses
persepsi selanjutnya.
Teknik-Teknik Penjadualan
1. Maklum balas memudar (faded feedback)
• tahap kemahiran : rendah tinggi
• kuantiti m/balas : tinggi rendah

2. Maklum balas ringkasan (summary feedback)


satu m/blas yang merumuskan hasil pretasi daripada
beberapa percubaan melampau.
3. Maklum balas ‘Bandwidth’
maklum balas yang diberi apabila pretasi tidak berada
dalam julat sasaran.
Manipulasi maklum balas bagi memoptimumkan
proses pembelajaran motor
• 2 perkara yang perlu dipertimbangkan :
1- apa jenis maklumat yang perlu terkandung dalam
maklum balas
maklum balas yang diberikan mestilah berguna ;
perlu sesuai dengan apa yang boleh dikawal oleh pelajar.
sekiranya maklum balas yang diberi bertujuan
untuk membetulkan pergerakan yang ‘salah’, pastikan
pelajar berkeupayaan untuk laksanakan pergerakan yang
betul.
Contoh maklum balas yang berguna
• E.g. Servis Tenis
bandingkan maklum balas ini
(a)Luruskan tangan ketika toss
(b)Pusingkan bahu 90 darjah apabila reket melalui fasa
kontek dengan bola.

Maklum balas pertama lebih mudah untuk dimanfaat oleh pelajar. Ia juga lebih baik
kerana maklum balas tersebut bertujuan)
Memperbaiki kesilapan kepada kinematik yang lebih asas (fundmental movement
patterns
Sambungan
2. Berapa jitu maklum balas yang patut diberi?
kuantiti maklum balas yang hendak diberi perlu
dipertimbangkan dua aspek berikut :

(a)Perbezaan kapasiti untuk memproses maklumat/


pengetahuan asas…

e.g. keupayaan kanak-kanak vs keupayaan orang dewasa


(b) Perbezaan dari segi tahap kemahiran motor..

- Pertimbangan penting adalah maklumat yang diberikan


mempunyai penekanan terhadap perlakuan motor yang
spesifik.
- Ini adalah supaya maklum balas yang diberi mudah
difahami dan digunakan.
Maklum balas ekstrinsik kualitatif dan
kuantitatif.
• Dalam konteks perolehan kemahiran motor, salah satu
saluran maklum balas ekstrinsik yang berpengaruh
dalam proses pembelajaran dikenali sebagai maklum
balas hasil lakuan motor (knowledge of result- KR). KR
merupakan maklumat tambahan pasca-respon yang
diberi secara lisan mengenai aspek pencapaian objektif
lakuan motor dan biasanya mengandungi maklumat
mengenai pencapaian lakuan motor yang dihasilkan.
• KR biasanya memberi gambaran tentang sejauh mana
sesutau lakuan motor yang dihasilkan oleh pelajar atau
pelatih tersisih dari objektif lakuan motor yang berkaitan
( Adams, 1968). Sebagai contoh dalam sesi latihan
memanah, sasaran atau objektif lakuan dalah supaya anak
panah kena tepat pada bull’s eye. Sekiranya cubaan yang
dilakukan oleh pelatih tersesih kira-kira 10 sm di sebelah
kanan bull’s eye, KR yang biasanya akan seperti
percubaan anda tersish 10 sm kekanan dari sasaran.
Berdasarkan penyampaian maklum balas sperti ini,
perlatih diharap berkebolehan membuat modifikasi yang
perlu bagi mencapai sasaran atau objektif lakuan motor
tadi.
• Literasi mengenai KR membahagikan darjah ketepatan
ini kepada dua kategori am, iaitu (i) KR kualitatif dan (ii)
KR kuantitatif. KR kualitatif adalah KR yang
mengandungi maklumat mengenai kualitatif penghasilan
pretasi motor secara menyeluruh. Dengan menggunakan
contoh latihan memanah tadi, KR kualitatif bagi pretasi
yang dihasilkan boleh disampaikan sperti ; “percubaan
tersisih jauh daripada sasaran”. Disini, KR kualitatif
mengemukakan maklumat am mengenai komponen jarak
atau arah hasil prestasi lakuan.
• KR kuantitatif pula mengandungi maklumat yang lebih
spesifik berbanding maklumat KR kualitatif. Berdasarkan
contoh yang sama kuantitatif lebih baik daripada KR
kualitatif. Ini adalah kerana keberkesanan sesuatu
kaedah penyampaian KR turut dipengaruhi oleh
angkubah-angkubah sperti perbezaan individu,
persekitaran pembelajaran, serta jenis lakuan motor
yang hendak dipelajari.
Ciri-ciri KR dan KP
• Knowledge of Result (KR) adalah maklum balas
mengenai hasilan sesuatu pencapaian objektif
persekitaran lakuan.
• Knowledge Of Performance (KP) adalah maklum balas
mengenai bentuk atau corak pergerakan yang telah
dilakuan oleh pelajar. Ianya juga dikenali sebagai
maklum balas kinematik.
• Kedua-duanya adalah maklum balas daripada sumber
luaran kepada luaran kepada pelajar selepas tamat
sesuatu respons atau pergerakan dan semas selepas
tamat sesuatu respons atau pergerakan.
• KR dan KP merupakan sumber maklum balas ekstrinsik
utama yang boleh digunakan untuk membetulkan ralat
pretasi dalam praktis atau latihan.
• KR biasanya memberi panduan mengenai sejauh mana
pretasi tersasar daripada objektif lakuan.
• KR ada kalanya seiring dengan maklum balas inrtrinsik.
• KP biasanya memberi panduan mengenai mengapa
(aspek lakuan) pretasi tersasar daripada objektif lakuan.
• KP tidak seiring dengan maklum balas inrtrinsik. Ia
maklumat tambahan.
• Deria input
-Menerima
-Peransang serta-merta
-mengorganisasi
-mendiskriminasi
-tindak balas motor
-mentafsir
-Peransang dari
-mencadang
pengalaman baru
• Mekanisme maklum balas ini adalah sesuai untuk
menyempurnakan kemahiran motor dalam pendidikan
jasmani supaya seseorang itu dapat memperoleh
maklumat teknik kemahiran untuk melengkapkan
tindakannya.
• Dengan kata lain, untuk memperoleh kemahiran,
seseorang berupaya membandingkan pencapaian atau
tingkah laku khusus yang telah ditetapkan supaya dia
dapat memajukan diri dalam proses pencapaian
maklumat itu.
• Maklum balas dapat dihasilkan dalam bentuk maklumat
iaitu satu dikenali sebagai pengetahuan pretasi dan satu
lagi dikenali sebagai pengetahuan keputusan.
• Mengikut Bourne, maklum balas merupakan sejenis
isyarat yang menunjukkan kebetulan, ketepatan dan
kesesuaian sesuatu tindakan semasa dan selepas
tindakan itu berlaku.
• Sejauh mana maklum balas itu harus disalurkan adalah
susah ditetapkan kerana terdapat unsur-unsur yang
rumit dalam proses pengajaran pembelajaran. Tetapi
secara am, seseorang guru pendidikan jasmani haruslah
membekalkan maklum balas yang cepat dan spesifik.
• Dengan kata lain murid-murid pada mulanya harus diajar
atau diberi pengalaman pendidikan jasmani untuk
memahami prinsip pergerakan asas supaya berdasarkan
kepada pengetahuan keputusan dari pengetahuan
pretasi, mereka dapat membuat pembetulan dan
memajukan kemahiran mereka berasaskan kepada
maklum balas-maklum balas ini.
Aplikasi
• Maklum balas menyediakan maklumat, motivasi dan
peneguhan dalam pembelajaran kemahiran motor. Telah
dibuktikan bahawa maklumbalas atau mengetahui
tentang keputusan, kedapatan penerimaan kebetulan
atau ketepatan perlaksanaan positif kemahiran motor
akan memudahkan latihan, pembelajaran dan perlakuan
kemahiran.
• Mempelajari kemahiran motor memerlukan pendirian
satu siri langkah laku yang berturut-turut. Setiap
percubaan latihan baru biasanya dilakukan dalam
konteks pengalaman lalu.
Sambungan
• Maklum balas merupakan maklumat yang murid peroleh
daripada perlakuan kemahiran motor yang kemudiannya
membolehkan murid mendapatkan hasil daripada setiap
pengalaman berlatih.
• Dengan itu, maklum balas adalah komponen yang perlu
dan mesti dalam pembelajaran dan perlakuan kemahiran
motor, khasnya dalam peringkat awal pembelajaran.
Tambahan pula, kualiti, kesediaan dan keberkesanan
penggunaan maklum balas secara lansung akan
mempengaruhi potensi untuk perlakuan kemahiran
motor yang optimum.
• Sumber yang paling penting dalam pemberian maklumat
adalah guru, jurulatih atau orang yang
bertanggungjawab untuk membina dan memudahkan
keadaan persekitaran pembelajaran.
• Oleh itu guru perlulah memastikan bahawa persekitaran
latihan atau atau pembelajaran khasnya kemudahan,
kelengkapan ataupun tempat permainan dapat
menyediakan maklumat maklum balas kepada murid-
murid semasa latihan kemahiran motor.
Kepentingan maklum balas
• Kemajuan seseorang murid adalah disebabkan oleh
pujian dan galakan dari pihak-pihak lain seperti guru dan
ibu bapa. Pendekatan positif seperti ini lebih bermakna
kepada mereka berbanding dengan komen yang negatif.
• Maklum balas begini juga akan dapat meningkatkan
keyakinan diri kepada murid yang berkenaan atau
sekurang-kurangnya memberikan kekuatan kepadanya
untuk menghadapi kehidupannya.
Sambungan
• Galakan boleh menolong murid mencapai kemajuan,
asalkan galakan itu tidak disalah tafsirkan. Galakan juga
dapat menolong mengatasi kebimbangan terhadap
kegagalan. Pujian yang diberikan mestilah ikhlas dan
bukan sekadar meluahkan pujian secara tidak ikhlas.
• Maklum balas dalam bentuk perlakuan murid dalam
aktivit juga merupakan nilai yang penting. Selepas
sesuatu tempoh latihan kemahiran, guru boleh
memberikan kritik-kritik kepada murid dan
membincangkan titik tekanan yang di beri atas
kemahiran.
• Pengetahuan tentang kejayaan merupakan motivasi
untuk mencapai tujuan pengetahuan dalam tujuan yang
diingini itu tidak tercapai jika tanpa penyusunan semula
usaha-usaha pembelajaran.
• Prinsip maklum balas yang serta merta ini memberitahu
murid bahawa dia telah mencapai tujuaannya. Oleh itu
murid dikatakan telah berjaya mengikut ujian yang
diberikan oleh guru.
Rumusan
• Maklum balas mendorong motivasi, untuk mengubah
perlakuan yang sedia ada dan untuk meneguh
pembelajaran dan ia juga boleh dihuraikan sebagai satu
hasil positif yang telah ditetapkan supaya murid dapat
memajukan diri dalam proses pencapaian matlamat.
Segala maklumat diatas adalah benar…

Sekian terima kasih

Anda mungkin juga menyukai