Anda di halaman 1dari 1

Bandung, 6 September 2010

Perihal : Permohonan Pembuatan SKL


Yth. Ka. Sub. Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
di tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Irman Fauzan Rohim


NIM : 07321020
Jurusan : Teknik Elektro
Program Studi : Teknik Telekomunikasi

Mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Kelulusan Sementara (SKL) yang


digunakan untuk kepentingan syarat melamar pekerjaan. Demikian surat ini saya buat dengan
sebenar-benarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Irman Fauzan
Rohim