Anda di halaman 1dari 35

m m

 

Ahli kumpulan:

Reynold Paul
Donald Anak David Mawi
Donny Anak Jeffery
| 

 

" # 


   $
% &  
'  

 
  
  
  
  
  !
MENGULANG PERANCANGAN
STRATEGI

 
%()m *| 

REFLEKSI PELAKSANAAN
PERANCANGAN

Memilih
Menentukan Aktiviti
Objektif Pengajaran
Pengajaran dan
dan Pembelajaran
Pembelajaran yang sesuai
Memilih
Strategi
Pengajaran
( |
 

%  % 
  +

)  

+ )+
 | 

 
    , 
  %
-(|
)

Menilai sama ada


pengajaran yg
telah Reaksi murid2 kpd
dilaksanakan pengajaran
berkesan atau
tidak
Guru2 perlu mengubah
dan memperbaiki
rancangan pelajaran
serta mengambil
langkah2 utk membaiki
pengajaran
% ( 

* *) pada masa depan
MODEL-MODEL PENGAJARAN
v Model-Model Pengajaran dimaksudkan
sebagai rangka-rangka atau panduan
tertentu yang boleh dirujuk untuk
menerangkan proses pembelajaran dan
pengajaran yang dijalankan dalam bilik
darjah.
v Terdapat 4 model asas pengajaran yang
dikemukan oleh Calhoun.
v Terdapat 4 jenis model pengajaran yang
penting.
MODEL
MODEL SOSIAL PEMPROSESAN
MAKLUMAT

% '(#% '(
 

MODEL SISTEM MODEL


TINGKAH LAKU PERIBADI
% *)
% '(
 

M 
 

   

 

 
MODEL EKSPOSITORI
v Perkatasan ekspositori bermaksud
penerangan yang jelas dan terperinci.
v Dalam konteks pengajaran, ekspositori
merupakan penyampaian maklumat atau
isi kandungan pelajaran secara langsung
kepada murid-murid dalam kelas
v Kaedah ekspositori ialah cara
penyampaian pelajaran melalui
penerangan, bercerita, demonstrasi
dengan tujuan mengajar sesuatu.
v Dalamkonteks ekspositori ini,guru
memberi penerangan terlebih dahulu dan
murid mendengar dengan teliti hingga
mereka memahami dan mengingatinya
atau merekodkan isi pentingnya dalam
buku nota mereka.
Cth: Guru boleh menggunakan model ini untuk
menyampaikan konsep, fakta, hukum, prinsip,
atau teorem matematik.
Cara-cara penyampaian dengan menggunakan
model ekspositori adalah dihuraikan seperti
berikut:

1. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan


idea daripada buku teks
2.Menerang sambil mendemonstrasi cara melukis atau
membina bentuk-bentuk goemetri

3.Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah


berdasarksan kemahiran-kemahiran yang telah
dipelajari
MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT
v Robert M.Gagne dalam bukunya
§  
    
Ñ1975) mengemukakan teori bagaimana
manusia menempuhi rangsangan
v Mengikut teorinya, rangsangan-
rangsangan dari persekitaran luar akan
diterima dalam saraf melalui deria-deria
manusia.
v Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor
ingatan, kemudian dihantar kepada stor
ingatan jangka panjang
v Model Taba juga menekankan kepada
aspek penyusunan maklumat
Rajah berikut menggambarkan proses pembelajaran berdasarkan
teori Gagne
      

%   

%   .  


MODEL INKUIRI
v Ialah satu proses mencari maklumat,
ilmu atau kebenaran melalui kemahiran
menyoal.
v Model Inkuiri merupakan satu cara
mengajar menggunakan naluri ingin tahu
pelajar untuk meneroka sesuatu ilmu.
v Pengajaran berdasarkan inkuiri
dimulakan dengan menyediakan satu
situasi yang bermasalah dan pelajar
didorong untuk menyelesaikan masalah
tersebut.
Model Projek

v Model ini adalah berlandaskan teori pembelajaran


bahawa hasil pembelajaran murid adalah lebih
berkesan jika mereka menaruh minat dan terlibat
melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam satu
situasi sebenar tersebut.
v Murid-murid boleh belajar melalui aktiviti
permainan, kerja praktik, kajian luar & lawatan.
Model Projek

v Perkara yang diambil kira semasa memilih kerja


projek adalah:
i. Obejktif dan aktiviti projek berdasarkan minat,
pengetahuan dan kemahiran murid.
ii. Penyediaan bahan-bahan dan alat-alat yang
diperlukan.
iii. Perancangan yang teliti ² jadual pelaksanaan.
Vi.Penentuan tugas ² bimbingan guru.
V. Penstoran/penggunaan hasil-hasil kerja murid.
Implikasi Model-Model Pengajaran

1. Model Ekspositori
i) Kebaikan
 Menjimatkan masa guru mengajar terutama topik yang sukar.
 Sesuai untuk topik yang melibatkan konsep, fakta, peraturan
dan matematik.

ii) Keburukan
 Guru bersifat autokratik.
 Murid bosan dan tidak bermotivasi untuk berlajar.
 Murid-murid akan keliru sekiranya perancangan awal tidak
dibuat dengan baik.
2. Pemprosesan Maklumat
i) kebaikan

v Penyimpanan maklumat dengan betul membolehkan ianya senang dan


cepat dicapai.

keburukan
v Murid-murid mesti diajar kemahiran-kemahiran tertentu seperti
mengingat.
3. Model Inkuiri
ii) kebaikan

v Menggalakkan murid-murid untuk menyelesaikan masalah

v Didedahkan kepada ilmu secara langsung dan tidak langsung.

keburukan
v Masa yang diambil lebih lama berbanding model arahan guru.
4. Model Projek
i) kebaikan
v Murid-murid dapat menggunakan daya fikiran
kreatif dan kritikal dalam penyelesaian projeknya.
v Menggalakan pembelajaran berdikari.

ii) keburukan
v Sesetengah murid tidak berkeyakinan untuk
menyiapkan projeknya sendiri.
v Pengendalian aktiviti projek mengambil masa
yang yang terlalu lama.
%%
*| 

%%
*| % )'


* *)
 

m

| 

%m /m , 

m

| * 

Murid2 Kepimpinan
hanya guru yg
mendengar autokratik
dlm kelas

Murid2 Komunikasi
kurang %%
*| dan interaksi
kreatif dan sehala
tiada inisiatif

Kepentingan
Kepentingan kawalan bilik
penyampaian darjah oleh
ilmu guru
Murid2 Kepimpinan
mendengar guru yg
dan memberi demokratik
respon dlm
kelas

Murid2
menunjukkan %%
*| % )' Komunikasi
daya kreatif dan interaksi
dan inisiatif dua hala

Guru
Adanya aktiviti
menekankan
kumpulan dan
pencapaian
penyertaan
objektif
lebih dari
pembelajaran
murid2
Dua kategori:
Murid2 tidak i) BBM guru
akan merasa ii) Bahan
bosan dlm pembelajaran
kelas murid2

m

| Interaksi
Murid2 lebih

%m /m , pelbagai hala
faham topik2
yg kompleks

Carta, model, Perkembangan


gambar, video, fizikal, kognitif
graf, peta, pita dan rohani
rakaman etc murid2
m

| * 


Cth:
Membaca, berlakon,
menyanyi, menari, membina Pembelajaran
objek, mengira, melukis, melalui tugasan
mewarna, sumbangsaran,
perbincangan, kraftanagn dan
lain2

Tugasan yg
Merangsang ingin dirancang
tahu murid dan haruslah menarik
menghidupkan
suasana bilik
darjah utk proses
P&P
PERHUBUNGAN / PERBEZAAN ANTARA

MODEL STRATEGI KAEDAH TEKNIK

O     %  


    
#

 
 
     
  
      
#

 


 
 


 
 ! $
  ! ! 
   !   ! $ ! 
   ! %  

 !  !  ! 


 !  ! 
!  " 
 " ! 
! 
  ! 
! 

w w 

hKaedah-kaedah atau pengurusan sistematik yang diambil oleh


guru-guru
untukmencapai matlamat pengajaran.

hSesuatu pendekatan pengajaran ditentukan dengan cara


bagaimana isi
kandungan
pelajaran dimanipulasi oleh guru.

hKejayaan sesuatu pendekatan juga ditentukan sejauh mana


murid-murid
melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 

 #  

§ 
PENDEKATAN INTEGRASI
1. Satu pendekatan yang merentasi beberapa
matapelajaran.
2. Pendekatan yang menyediakan murid-murid untuk
pembelajaran sepanjang hayat.
3. Kurikulum integrasi merangkumi :
h Kombinasi subjek yang akan diintegrasikan.
h Penekanan melalui strategi projek.
h Sumber lain dan bukan sahaja buku teks digunakan.
h Hubungan antara konsep-konsep diberi perhatian
h Fokus diberikan kepada bahan P&P.
h Unit-unit tematik digunakan sebagai prinsip organisasi
h Kumpulan murid-murid yang fleksible digunakan
PENDEKATAN INDUKTIF
1. Pembelajaran berpusatkan murid-murid dan ia
menggalakkan murid-murid terlibat secara langsung dalam
pelajaran.
2. Guru akan bermula mengajar dengan memberikan contoh-
contoh tertentu berdasarkan sesuatu prinsip.
3. Langkah-langkah pendekatan induktif :
h Sebelum proses pengajaran guru akan memperkenalkan
contoh yang sesuai.
h Guru perlu memberi penjelasan lebih yang berkait dengan
kandungan pelajaran.
h Contoh yang diberikan oleh guru mesti pelbagai, mencukpi
dan sesuai.
h BBM boleh disediakan untuk membantu murid memahami
syarat dan peraturan permasalahan.
h Mesti mengikut urutan fakta dan konsep
h Murid mesti mengenalpasti corak yang terpapar dan
membuat analisis.
PENDEKATAN DEDUKTIF
1. Guru-guru memulakan pengajaran dengan menjelaskan
dengan teliti tentang rumus,prinsip,syarat,teori dan
peraturan untuk sesuatu konsep atau persoalan.
2. Rumus,prinsip atau syarat yang telah dipelajari
kemudian diaplikasikan dalam contoh-contoh lain oleh
murid.
3. Semua maklumat ini disampaikan oleh guru terlebih
awal.
4. Murid dikehendaki menghafal semua peraturan tersebut.
PENDEKATAN ELEKTIF
M  
        

 
  
 

  
  
  
      
 

 
 
      
  
 

° Ä  
h Ú   

h !  !"!    
h Ú    
  
 
     
 

SEKIAN DAN TERIMA KASIH«.