Anda di halaman 1dari 11

ΔϴϨϘΗϭ ΔϴϠϤϋ Ϊϋ΍Ϯϗ

ΝΎΘϧϮϣϭ ήϳϮμΘϟ
ϲϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ΝΎΘϧ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΔϴγΎγ΍ϭ ΔϣΎϋ c
c

À 
   !" #$ %& '( ()*
(#+,-  !./01!1

2+34 5( (-/678(92:+"; %<" =
2+34>  ?6@A(& 
0 A *+'B 1
C
 D'B/.

";E'B(%
F >G :
 *E
/JI *H %!E
KLMNO(#2PQDRFE
) A *+'8??(
 %!
SNTUVWWXA *@ YE

Z A%9 
\ [O(%) /
 %!
/

/4] %!
F/%["( "_ +[/0"(# %!^=
J_ RA@
'AH/'A.
&"A *+'8??(
 %!
O(`@G:?a(;!E
% A * %`);!\ @+6"CA";A??(;!A *+'8?[/[0 ;A?

;3bcd : d Z
\ @+6"E

(-eDR@(`fG :
O(\gfE
j*f 2/8""fih +E
k]`6 DRF DB2;E

I D %Z
$2l/8""%
#] 34"(%"'A) !`=E
 %9 fZI *Z
#m !E
I * YZ
#m ! YE


 A *l'B$]fZ
nH A%!E
oHA *fE
pHKLMNE
% ?qrZ D]E
osn% ?otZ D]E
% ?ovpwZI D %bud 'k(E

 A *+ A%['B 1/ .!
 %Z
>ΙΪΤϟ΍ ΓήϜϓ.
> ϖϴϠόΗ.
> ΔϠΧ΍Ϊϣ.
> ΓέϮλ.
> ΢ϴοϮΗ _ ϲϧΎϴΑ Ϣγέ _ ΔτϳήΧ) Ϛϴϓ΍ήϏ.
> ΔϴΗϮλ Ε΍ήΛΆϣ.

 % 1 =Z
L. ϖϴϠόΗ. ϖϴϠόΗ
2. ΔϠΧ΍Ϊϣ. ΔϠΧ΍Ϊϣ
3. ΪϧΎΘγ. ϖϴϠόΗ
ΔϠΧ΍Ϊϣ
ϖϴϠόΗ
ΔϠΧ΍Ϊϣ
ϖϴϠόΗ
ΪϧΎΘγ


nEG ;Z
ΙΪΤϟ΍ ϥϮϤπϣ:
‡ ϢϫϷ΍ ΙΪΤϟ΍.
‡ ϢϬϤϟ΍ ΙΪΤϟ΍.
‡ ΙΪΤϟ΍ ΕΎϴϔϠΧ.

ήϳήϘΘϟ΍ ϰϠϋ ϖϴϠόΘϟΎΑ ˯ϲη Ϣϫ΃:


‡ ΙΪΤϟ΍ Δϴϗ΍Ϊμϣ.
‡ ΙΪΤϟ΍ Ϧϋ ήΒόϣ ΕϮμϟ΍.
‡ ΓέϮμϟ΍ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϳ ΕϮμϟ΍.
‡ ˯ΎτΧϷ΍ Ϧϣ ϲϟΎΧ.
‡ ϱϮϐϟ ϖϗΪϣ ϊϣ ΝΎΘϧϮϤϟ΍ ϞΒϗ κϨϟ΍ νήϋ.
‡ Ε΍ΪϧΎΘγ΍ ϻϭ ΕϼΧ΍Ϊϣ ϥϭΩ ϖϴϠόΘϟ΍ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ΐϠτΗ ΓΎϨϘϟ΍.
‡ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖτΒΣ΃) βϴϟϭ (ΖτΒΣ΃ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍) :ϝΎΜϣ ΔϴϤγ· ΔϠϤΠΑ ϖϴϠόΘϟ΍ ΃ΪΒϧ).
‡ έ΍ήϜΘϟ΍ ϡΪϋ ΐΠϳ.

oE2*(Z
ΕϼΧ΍ΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ:
L_ 2 _ 3 ΕϼΧ΍Ϊϣ.
ΔϠΧ΍Ϊϣ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϧΎΛ L _ L ϲϟΎΜϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍.
3. ΔϠΧ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ϢϫϷ΍ ϢδϘϟ΍ νήϋ.
ϞΘϳΎΘϟΎΑ ϩήϛΫϭ ϖϴϠόΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϞΧ΍ΪϤϟΎΑ ϒϳήόΘϟ΍ ϡΪϋ.
ϪϔϴλϮΗ) κΨθϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎϜϟ΍ ϢγϹ΍ άΧ΃) + ϦϜϣ΃ ϥ· ϒΗΎϬϟ΍ Ϣϗέ.
ΔϗΎΒϟϭ ϒτϠΑ ΔϠΧ΍ΪϤϟ΍ Γέ΍Ω·.
ϞΟήϟ΍ϭ ˭Γ΃ήϣ· ΎϬϟ ϢΟήΘΗ Γ΃ήϤϟ΍ ˭ϢΟήΘϤϟ΍ ΕϮλ ΎϬϴϠϋ ΐϠϐϳ ϲϜϟ ΔπϔΨϨϣ ΔϘΒτΑ ϲόϴΒτϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϙήΗ
ϲΒϨΟ΃ ΔϠΧ΍Ϊϣ ϝΎΣ ϲϓ)˭ϞΟέ Ϫϟ ϢΟήΘϳ).
ΔϠΧ΍ΪϤϟ΍ ωϮοϮϣ Ϧϋ ϞΧ΍ΪϤϠϟ ΓήϜϓ ˯Ύτϋ·.
΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϰϟ· ήψϨϟ΍ ϥϭΩ ΓήηΎΒϣ Ϟγ΍ήϤϟ΍ ϰϟ· ϞΧ΍ΪϤϟ΍ ήψϧ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ.
ΔΟέΩ 3 έΪϘΑ ϞΧ΍ΪϤϟΎΑ ϑ΍ήΤϧϹ΍.
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϭ Ϟγ΍ήϤϟ΍ϭ ϞΧ΍ΪϤϟ΍ ϦϴΑ ωΎϔΗέϻ΍ ϲϓ ΐγΎϨΘϟ΍.
Ϊϴϟ΍ ϭ΃ (α΃ήϟ΍ ΰϫ) ΔϠλΎϓ ΓέϮλ ϊοϭ ϰϠϋ ϞϤόϧ ΔϠϳϮσ ΔϠΧ΍Ϊϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ΎϬΘϛήΣϭ.
έΎδϳ _ ϦϴϤϳ _ έΎδϳ _ ϦϴϤϳ) Δϳϭ΍ί Ϧϣ ΔϠΧ΍Ϊϣ Ϟϛ).

IA *lx %! / 0fy4 z`2'(^=Z
a) ΔϴϫΎϨΘϣ ΔϗΪΑ ΓέϮμϟ΍ ϊϣ ϖϴϠόΘϟ΍ ϖϓ΍ήΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ.
b) Ϧϋ ϡϼϜϟ΍ ΪϨϋϭ ϢϬγΎϤΣϭ ϦϳήϫΎψΘϤϟ΍ ΕϮλ ϊϤδϧ ϥ΃ :ϼ ˱ Μϣ ΔϴΗϮλ Ε΍ήΛΆϤΑ ϖϴϠόΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ϑΎόγϹ΍ Ε΍έΎϴγ ΕϮλ ϊϤδϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϑΎόγϹ΍ Ε΍έΎϴγ.
c) ϖϳήσ Ϧϋ ΓΪϳΪΟ ΔϣϮϠόϣ ϞΧΩ΃ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ ήΒΨϠϟ ΍˱Ϊϴϛ΄Ηϭ ΪϴΟ ˯ϲη Ϛϟάϓ ϖϴϠόΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪΘϓϻ ΃ήϗ΃ ΎϣΪϨϋ
ΔϠΧ΍ΪϤϟ΍
d) ήϳήϘΘϟ΍ϭ Ϟγ΍ήϤϟ΍ ΡΎΠϧ Ϊ͋ϛΆΗ ΓέϮμϟ΍ Γ˯΍ήϗ.
e) ϪϬΟϮΗϭ ήϳήϘΘϟ΍ έΎδϣ ϰϠϋ ϢϜΤΗ ΓΎϨϘϟ΍ ΔγΎϴγ.

 %3A% :Z
nHϞϘϨϟ΍ ΓέΎϴγ ϖϳήσ Ϧϋ S N G.
2) ϊϳήδϟ΍ ΪϳήΒϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ.
3) ΖϧήΘϧϻ΍ ϖϳήσ Ϧϋ.

{ Z
ΔϴϟΎΘϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΝΎΘϧϮϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϨϟ ϦϜϤϳ:
ϥϮϤπϤϟ΍ϭ ϖϴϠόΘϟ΍ ϡΪΨΗ ΚϴΤΑ ήϳήϘΘϟ΍ έϮλ ϖϴδϨΗ.
Γ˱ ήηΎΒϣ Ϟγ΍ήϤϟ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ϢΘϳ ϚϟΫϭ ˭ΕϼΧ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ϞπϓϷ΍ ˯ΎϘΘϧ·.
ϝ΍ ϊοϭSound ήϳήϘΘϟ΍ ϦϤο Ϛϴϓ΍ήϐϟ΍ϭ ΔϴΗϮμϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ϭ.
ΓέϮμϟ΍ ϊϳϮϨΗ : ΔΒϳήϗϭ _ ΔτγϮΘϣ _ ΓΪϴόΑ.

Ϛϴϓ΍ήϐϟ΍:
έϮμϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄Ϥϟ΍ έϮμϟ΍ Ϧϣ Ζδϴϟ) ήϳήϘΘϟ΍ ϰϟ· ϑΎπΗ ΔϴΤϴοϮΗ Ϟ΋Ύγϭ ϲϫ).
Ϛϴϓ΍ήϐϟ΍ ϭ΃ ήϴΘϧϮϤϟ΍ Ύϣ· Ϛϴϓ΍ήϐϟ΍ ϢϴϤμΗ ϰϠϋ ϞϤόϳ.
Ϛϴϓ΍ήϐϠϟ ˯ϮΠϠϟ΍ ΏΎΒγ΃:
> ϲϧΎϴΑ ςτΨϣ _ ΔτϳήΧ) ΓήϜϔϟ΍ ΢ϴοϮΗ).
> Ε΍Ω΍ΪόΗ) ΎϬδϳήϜΗϭ ΓήϜϓ Ϊϴϛ΄Η).
> ΔϴγΎγ΃ ΓΩΎϣ ΩϮΟϭ ϡΪϋ.
> Ύ˱ϴϗϼΧ΃ ίϮΠϳ ϻϭ Ύ˱ϴϧϮϧΎϗ ϪϴϠϋ ΐϗΎόϳ έϮμϟ΍ άΧ΃ ϥΎϛ ΍Ϋ·.

ϥΎϋϮϧ ϲϫϭ :Ε΍ήΛΆϤϟ΍:


L. ΔϳήμΑ.
2. ΔϴΗϮλ.
ϱήμΒϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ Ϧϋ ϝΎΜϣ:
a. ϞϴϠϟ΍ ϞΤϳ ΍˱Ϊϳϭέ ΍˱Ϊϳϭέϭ έΎϬϨϟΎΑ ϥϮϴγΎϗ ϞΒΠϟ :ϼ
˱ Μϣ) έΎϬϨϟΎΑ ϞϴϠϟ΍ Νΰϣ.
b. ϞΧ΍Ω ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ήϳήϘΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬϨϋ ϢϠϜΘΗ ϦϳάϠϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΪΣ΃ ϰϟ· Γή΋΍ΪΑ ΓέΎηϹ΍
Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϓ ΓέϮλ.
ϲΗϮμϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ ϰϠϋ ϝΎΜϣ:
a. ΥϭέΎλ ΕϮλ _ ϑΎόγ· ΓέΎϴγ _ ΓήϫΎψϣ) ϲόϴΒσ _ έΎΠϔϧ·).
b. ΎϘϴγϮϣ) ϲϋΎϨλ).
ήΛΆϣ Ϯϫ ϲϋΎϨμϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ ϥ΃ ΪϫΎθϤϟ΍ Ϧψϳ ϻ ϲϜϟ ˭ϲόϴΒτϟ΍ ϊϣ ϲϋΎϨμϟ΍ ϲΗϮμϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ ϡΪΨΘδϧ ϻ
ϲόϴΒσ.

έϮμϟ΍: Δϴδϴγ΄Θϟ΍ ΔτϘϠϟ΍ άΧ΃ Ϧϣ Ϊ͉ Α˵ ϻ.


ϢϣϷ΍ ϰϨΒϤϟ ΔτϘϟ Ϛϟάϟ άΧ΄Ϩϓ ˭ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϰϨΒϣ ϞΧ΍Ω εΎϘϧ Ϧϋ ϖϴϠόΘϟ΍ ΎϧΩέ΃ ΍Ϋ· :ϝΎΜϣ :Δϴδϴγ΄Θϟ΍ ΔτϘϠϟ΍
έϮμϧϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϰϟ· ϞΧΪϧ ϢΛ ΓΪΤΘϤϟ΍.
Γ˷ΪϤ˵ ϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ :ΕΎτϘϠϟ΍ ϩάϫ ω΍Ϯϧ΃:
> ϲϧ΍ϮΛ 3 :ΓΪϴόΑ.
> ϲϧ΍ϮΛ 3 :ΔτγϮΘϣ.
> ϲϧ΍ϮΛ 3 :ΔΒϳήϗ.

ΕΎτϘϠϟ΍:
L) ϲϧ΍ϮΛ 6 ϥ· ϡϭί.
2) ϲϧ΍ϮΛ 6 Εϭ΁ ϡϭί.
3) ϲϧ΍ϮΛ 6 ˸Ώ΃˴ ΎΘϠΗ.
4) ϲϧ΍ϮΛ 6 ϥϭ΍Ω ΎΘϠΗ.
) ϲϧ΍ϮΛ 6 ϦϴϤϳ ϥΎΑ.
6) ϲϧ΍ϮΛ 6 έΎδϳ ϥΎΑ.

ϲϟΎΘϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ Ϟγήϳ ΓΎϨϗ ϱϷ ήϳήϘΘϟ΍ ϝΎγέ· ΪϨϋ:


ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍
ΪόΑϭ ΔϴΤΗ
ήϳήϘΘϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ
ϖθϣΩ / ϞϳΰϴϐϤϟ΍ α΍ήϓ :Ϟγ΍ήϤϟ΍
ϦϳήτδΑ ΙΪΤϟΎΑ ϒϳήόΗ :ΔϣΪϘϣ
ΕϼΧ΍ΪϤϟ΍:
> ϡΎμΘϋϻ΍ ΔϤψϨϣ) ϒϴλϮΘϟ΍ϭ Ϣγϻ΍).
> ϥϮϴϧΎϨΒϟ ϝΎϔσ΃.
> ϡΎμΘϋϹΎΑ ΔϛέΎθϣ.
ϖ΋ΎϗΩ :Γ˷ΪϤϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍: L2/L /2 6 ϼ ˱ Μϣ) ϡ).
ήϳήϘΘϟ΍ ΔϋΎϨλ ΎϬΑ ήϤΗ ϲΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍:
L. ΔϴμΨθϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ _ ΖϧήΘϧϻ΍ _ ϒΤμϟ΍ :ϖϳήσ Ϧϋ :ΓΩΎϣ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍.
2. ΓΎϨϘϟ΍ Γέ΍ΩϹ Ρ΍ήΘϗϻ΍.
3. ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍.
4. ήϳϮμΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ.
. ΓέϮμϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ώϳήϔΗ.
6. ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ ϢΛ Ϧϣϭ κϨϟ΍ ΔΑΎΘϛ.
7. ΝΎϧϮϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ(ϖϴϠόΗ ϊϣ ΓέϮλ ϭ΃ _ ϰϘϴγϮϣ).
8. ϝ΍ ήΒϋ ϞϤόϟ΍ Δϗέϭ ϝΎγέ· + ήϳήϘΘϟ΍ ϝΎγέ·. E-mail

ΔϣΎϋ ΕΎτΣϼϣ:
L. ΔϳέΎΤΘϧ΍ ΔϴϠϤϋ ΔϳΩΎϬθΘγ΍ ΔϴϠϤϋ ... ΔϤϬϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤΑ ΓΎϨϘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ ϲϋ΍ήΗ ϥ΃
(ϞϴΘϗ _ ΪϴϬη).
2. ΓΎϨϘϟ΍ ΔγΎϴγ ήϳΎδϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϖϴϠόΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ωϮοϮϣ ϱ΃ ϭ΃ Ρ΍ήΘϗ΍ ϱ΃.

ΪϧΎΘδϟ΍:
ϰϠ˸ΜϤ˵ ϟ΍ ΓΪϤϟ΍: 2 ΔϴϧΎΛ.
ΪϧΎΘδϟ΍ ϥϮϤπϣ:
L. ΓέϮλ ΎϬϟ βϴϟ ΔϴϠΒϘΘδϣ ΓήϜϓ _ ϝ΅ΎδΗ _ ϲγΎϴγ ϞϴϠΤΗ _ ΙΪΤϟ΍ κϴΨϠΗ.
2. ΙΪΤϟ΍ ϥΎϜϣ βϔϧ ϲϓ Ϟγ΍ήϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ _ ΙΪΤϟ΍ ϥΎϜϣ.
3. ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϴϔϠΨϟ΍ έΎϴΘΧ΍.
4. ϪϠϜη Ϧϣ Ϟγ΍ήϤϟ΍ ήϴϴϐΗ ϡΪϋ.
c

c
 c
 c c
c
ήΒΨΑ βϴϟ Ύϣϭ ήΒΧ Ϯϫ Ύϣ:
ήΒΨϟ΍:
- ϢϬϤϟ΍ ΙΪΤϟ΍
- ϕϮθϤϟ΍ ΙΪΤϟ΍
(έϮϬϤΠϠϟ ΎϗϮθϣ ϢϬϤϟ΍ ϞόΠϧ ϒϴϛ)
ήΧϵ ϊϤΘΠϣ Ϧϣ ϒϠΘΨϳϭ ΕΎϓΎϘΜϠϟ ϊπΨϳ ϪΘϴϤϫ΃ϭ ήΒΨϠϟ ϡΎϋ ϡϮϬϔϣ έ΍ήϤΘγΎΑ ϙΎϨϫ.
- ήΒΧ Ϫϧ΃ ϲϔΤμϟ΍ ϩΩΪΤϳ Ύϣ Ϯϫ ήΒΨϟ΍ .
ήΒΨΑ βϴϟ Ύϣ:
- ΔϳΎϋΪϟ΍
- ϥϼϋϹ΍
- ϞϴϠΤΘϟ΍
- ϱ΃ήϟ΍
....................................................................................................cc
c
 c
ΕΎϣ΍ΪΨΘγ΍ Δϴϔϴϛ Δϓήόϣϭ + ϥϮϳΰϔϠΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΓέϮμϟ΍ ϪϠΜϤΗ Ύϣ ϢϠόΗ ΔϴϤϫ΃
ΔϴϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΓέϮμϟ΍.

ˮϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΍ΫΎϤϟ

- ΎϘϴϤϋ ΍ήϴΛ΄Η ΓέϮμϠϟ ϥϷ.


- ϥΫϷ΍ ΐϠϐΗ Ϧϴόϟ΍.
- ϥΎδϧϹ΍ ϞϘϋ ϰϠϋ Δϴ΋ήϤϟ΍ έϮμϟ΍ ΓϮϗ) Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΓέϮμϟ΍ ˯ΎϘΑ).

ϥ΍ϮϟϷ΍:

- ΪϫΎθϤϠϟ ϞμΗ Ϟ΋Ύγέ Ϧϣ ϪϳϮΤΗ Ύϣϭ ΎϬϴϧΎόϣϭ ϥ΍ϮϟϷ΍) ϥ΍ϮϟϷ΍ Ϟ΋Ύγέ)

- ΔΤϳήϣ ϥ΍Ϯϟ΃ ϙΎϨϫ ) ϲϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϥϮϤπϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗ΍ήϴΛ΄Ηϭ ΎϬϠΜϤΗ Ύϣϭ ϥ΍ϮϟϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϞΜϣ ΓήϴΜϣ ϥ΍Ϯϟ΃ϭ +ϕέίϷ΍ ϼΜϣ...)

- ΓέϮμϠϟ ΔϳϮϫ ϥ΍ϮϟϷ΍ ϲτόΗ ϦϴΣ) ΔϴϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϰϠϋ ΰϴϤΘϟ΍ ˯Ύϔο·ϭ ϥ΍ϮϟϷ΍)
c
cc
c
c
 c
cc c

- ϲϟϭ΃ κϧ ΔΑΎΘϛ
- ήϳήϘΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΔΑ΍άΠϟ΍ έϮμϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍

- έΎΒΧϺϟ ϭ΃ ΐΒδϟ ϻ· ( ϡϭϭΰϟ΍) ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ΔγΪϋ ΔϛήΣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ρ΍ήϓϹ΍ ϡΪϋ Ϟπϔϳ
ΓέϮμϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴϤϫ΃ Ϧϋ.

- ϦϳΎΒΘϟ΍ + ϦϳϮϜΘϟ΍ + ϖϤόϟ΍ :ΓέϮμϣ ΔτϘϟ ϱ΃ ϲϓ ΍ΪΟ ΔϤϬϣ ήλΎϨϋ ΔΛϼΛ)


c
c
  c c  c

- Ύϳ΍ϭΰϟ΍ ΔϔϠΘΨϣ έϮλ

- ΓέϮμϟ΍ ϦϳϮϜΗϭ ϥ΍ϮϟϷ΍ ϲϓ ϦϳΎΒΘϟ΍ϭ ϖϤόϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍

- ΔϴϠϴμϔΗ έϮλ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫ ϥϮϳΰϔϠΘϟΎϓ :ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ έϮμϟ΍.


- ΔΑήϘϤϟ΍ ΕΎτϘϠϟ΍ ΔϠϴγϭ Ϯϫ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ :ΔΑήϘϤϟ΍ ΕΎτϘϠϟ΍.

- ΰϛήϳϭ ΔμϘϟ΍ έΎϜϓ΃ ϑήόϳ ϰΘΣ ϲϧϮϳΰϔϠΗ ϲϔΤλ Ϫϧ΃ ϰϠϋ έϮμϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ΎϳέϮλ ΔμϘϟ΍ ϰϠϋ.

- έϮλ ϰϠϋ κΨθϟ΍ ΕϮλ ϞΠδϧ Ϊϗ κΨθϟ΍ βϔϨϟ ϦϴΘϠΑΎϘϣ ΎϨϳΪϟ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ϪΗέϮλ ήϬψΗ ϢΛ ϪΗέϮλ ήϬψΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ϲϓ.

- ˰˰˰ϟ΍ Cutaways Ύϣ ΔϠΑΎϘϣ ˯ΎϨΛ΃ ΔηΎθϟ΍ έΎσ· ΝέΎΧ Ϧϣ ΎϬτϘΘϠϧ ΔτϘϟ ϱ΃ ϲϫ.
ΔμϘϟ΍ ωϮοϮϤϟ ΔΒγΎϨϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳϭ .ΔϳΩΎϴΣ ΔτϘϟ ϥϮϜΗϭ.

- ˰˰ϟ΍ Ύϣ΃ Cutin ΔηΎθϟ΍ έΎσ· ϞΧ΍Ω Ϧϣ ΎϫάΧ΄ϧ ΔτϘϟ ϱ΃ ϲϬϓ.

- Δόγ΍ϭ ΔτϘϟ :ΔΛϼΛ ΕΎτϘϟ άΧ΄Ϩϓ ϲϘτϨϤϟ΍ ϞδϠδΘϟ΍ ΔϘϳήτΑ ΕΎτϘϠϟ΍ άΧ΃ ΎϤ΋΍Ω Ϟπϔϳ
+ ΓέϮμϠϟ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ ΪϋΎδϳ ΎϤϛ + ΝΎΘϧϮϤϟ΍ ϲϓ ΍ήϴΜϛ ΪϋΎδϳ ϚϟΫ) .ΔΒϳήϗ ϢΛ + ΔτγϮΘϣ ϢΛ).

........................................................................................*
c
c
c ! c

- ΔϴϧΎΜϟ΍ ϲϓ ΃ήϘΗ ΔϤϠϛ Ϣϛ Δϓήόϣ.

- ΕΎτϘϠϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ω΍Ϊϋ·.

- έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ ΔϴΣΎΘϔϤϟ΍ ΕΎτϘϠϟ΍ ϊο + ΓέϮμϠϟ ΔϳϮϟϭϷ΍ ςϋ΃) ϻϭ΃ ΓέϮμϟ΍)


- ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϤϠϜϟ΍.
c
c
 " c#$c%&' c
c

Ϛδϔϧ ϝ΄γ΍:

- ˮΔμϘϟ΍ ϲϫ Ύϣ
(ϚΘμϗ ϑήόΗ ϻ Ζϧ΄ϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϠϤΟ ϲϓ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΐϴΠΗ ϥ΃ ϊτΘδΗ Ϣϟ ΍Ϋ·).

- ˮΔμϘϟ΍ ϝϭΎϨΘΗ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ ϱ΃ Ϧϣϭ + ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϲϫ Ύϣ

ΔϴπϘϟ΍ + Ε΍έ΍ήϗ + ϥΎδϧϹ΍) :Ύϳ΍ϭΰϟ΍).


ϥΎδϧϹΎΑ ϲϬΘϨΗϭ ϥΎδϧϹΎΑ ΃ΪΒΗ Ϊϗ.

- ΓήϘϔϟ΍ ϲϓ ΔμϘϟ΍ ΖμΨϟ ΍Ϋ· Ύϣ΃ ) ήϳήϘΘϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΓήϘϔϟ΍ ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ ϞϘΗ ϻ
ήϳήϘΘϟ΍ ΔϴϘΑ ΔόΑΎΘϤϟ ϪΑάΠΗϭ ΓΪϫΎθϤϟ΍ ΐΤδΗ ϲΘϟ΍ ΔπϣΎϐϟ΍ ρΎϘϨϟ΍ ξόΑ ΐΘϛΎϓ ϰϟϭϷ΍).

- ϖ΋ΎϘΤϟΎΑ ΔμϘϟ΍ ϢϋΩ.

- ΔϴϧϮϳΰϔϠΗ ΓέϮλ ϰϟ· έΎϜϓϷ΍ ϞϳϮΤΗ Δϴϔϴϛ ϲϓ ΎϤ΋΍Ωϭ ΎϴϠϣ ήϜϓ) ˮΔϴϧϮϳΰϔϠΗ ΔμϘϟ΍ Ϟϫ).

- ΖϧΎϛ ΍Ϋ· + ΓΪϴΟ ΔϴϧϮϳΰϔϠΗ Δμϗ ϞϤϋ ϞΟ΃ Ϧϣ ωέΎλ) ΐΤδϧ΍ ϭ΃ ϱΪΤΘϟ΍ ϞΒϗ΍
ΐΤδϧΎϓ ϖΤΘδΗ ϻ ΔμϘϟ΍âc
c
&(c") *c

- έϮϬϤΠϟ΍ ωΪΨΗ ϻ

- έϮϬϤΠϟ΍ ϚΑήΗ ϻ

ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΍ΪϴΟ ΎϣΪϘϣ ϥϮϜΘϟ:

- ΚϳΪΤϠϟ ΪϴΟ ΕϮλ

- ΢ϴΤμϟ΍ φϔϠϟ΍

- ϖτϨϟ΍ ϲϓ ϥΎϴΒϟ΍ϭ ˯ΎϘϟϹ΍ϭ ˯΍ΩϷ΍.

- ΔΒΣΎμϤϟ΍ ΔϳΪδΠϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍.

+c-, c. c c ,c


c
c
"/ c c01c

- έΎμΘΧΎΑ ϝϮϘΗ ϥ΃ ΪϳήΗ Ύϣ ΔτϴδΑ ΕΎϤϠϜΑ ΐΘϛ΍.

- ϙέϮλ κΤϔΗ ΪόΑ ΎσΎϘϧ ϞΠγ.

- ΔμϘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ήΛΆϣ ήμϨϋ) ήϳήϘΘϠϟ ΔϳϮϗ Δϳ΍ΪΑ)

- ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϠϤΠϟ΍ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϘϴϘΣ ϭ΃ ΔΛΩΎΣ ήϛΫ΍.


- Ώήϗ΃ ΔϘϳήτΑ ϭ΃ ΎϬΑ ΙΪΤΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟΎΑ ΐΘϛ΍.

- έϮϣϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϒθΘϜΘγ) ϊϔΗήϣ ΕϮμΑ ήϳήϘΘϟ΍ κϧ ΃ήϗ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ ϞΒϗ


΢ϴΤμΗ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϲΘϟ΍).

- ΓΪΣ΍ϭ ΔΛΩΎΣ ϭ΃ ΔϘϴϘΣ Ε΍Ϋ ΔϠϤΠΑ ΃ΪΑ΍) ΔΤο΍ϭ ΔϠϬγ ΔϐϠΑ ϡΰΘϟ΍).

- ήΛΆΘϟ ϻ ήΒόΘϟ ΐΘϛ΍ (to express not to impress)

- Ϟλ΍Ϯϓ ϲϓ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϊοϭϭ ΔοήΘόϤϟ΍ ϞϤΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ωΎτΘδϤϟ΍ έΪϗ ΪόΘΑ΍.


(ΓΪϳΪΟ ΔϠϤΟ ΃ΪΑ΍).

- ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ΖϤλ ΕΎψΤϠΑ ΢Ϥγ΍) .βϔϨΘϳ ήϳήϘΘϟ΍ ωΩ).

- ΔϘ΋ϻ ΔϘϳήτΑ ϲόϴΒτϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϡΪΨΘγ΍.

- ΎϤ΋΍Ω ΙΪΤϟ΍ ρΎϘϨΑ ΃ΪΑ΍.

- βϜϓ΍ήϐϟ΍ ϡΪΨΘγ΍) Ε΍˯ΎμΣϹ΍ϭ ϡΎϗέϷ΍ Ϧϣ έΎΜϛϹ΍ ΐϨΠΗ)

- ϲΘϟ΍ ΓέήϜϤϟ΍ Ε΍έΎΒόϟ΍ϭ ϢϜΤϟ΍ϭ ϝΎΜϣϷ΍ϭ ϞϤΠϟ΍ ϲϫϭ) ΕΎϬϴθϴϠϴϜϟ΍ ΐϨΠΗ


ιΎΨϟ΍ ϚΑϮϠγ΄Α ΐΘϛ΍ (ΪϫΎθϤϟ΍ ΎϬϠϣ.

- Ϛμϧ ΃ήϗ΍ + ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ Ϧϋ ΝήΨΗ Ϊϗ + ΍ΪϳΪΟ ϒϴπΗ ϻ) ΔϴϔλϮϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ ΐϨΠΗ


ΔϴϔλϮϟ΍ Ε΍έΎΒόϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϝϭΎΣϭ).

- ΎϬΘϳΎϬϧ Ϧϣ ΔμϘϟ΍ ϰϠϋ ϢϜΤϳ ΪϫΎθϤϟ΍ + ΔμϘϟ΍ Ϧϣ ϚλϼΨΘγ΍) ΔϳϮϘϟ΍ ΔϤΗΎΨϟ΍


+ ΔϳΎϬϨϠϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΒΑ φϔΘΣ΍).

- ϥΫϷ΍ ΐϠϐΗ Ϧϴόϟ΍ ήϛάΗϭ) ϥΫϸϟ ΐΘϜΗ ϚϧϷ ΎτϴδΑ ΎϤ΋΍Ω κϨϟ΍ ϞόΟ΍).

............................................................................*
c
c
c
c
23454c67c89:4;9c<"c&=c  c >c
 c?c

έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ άΧ΄Η ϲΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ έϮϣϷ΍ ξόΑ ϙΎϨϫ:


- ΔμϘϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ ϥΎϜϣ ϲϓ ϑϮϗϮϟ΍.
- ΎϬΑ ϡϮϘΗ ΍ΫΎϤϟ ϑήϋ΍.
- ΔϳέΎΒΧϹ΍ ΔτΤϤϟ΍ ΔγΎϴγ.
- ϙΎϨϫ ΎϨϧ΃ έΎϬχϹ.
- ΔτΤϤϟΎΑ ϒϳήόΗ.
- ΎϫέΎϬχ· ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϰϠϋ ΐόμϳ ΔϘϴϘΣ έΎϬχ·.
- Δϴϗ΍ΪμϤϟ΍ ϲϔπΗ.
- ΙΪΤϟ΍ ϭ΃ ΔμϘϟ΍ ήμΘΨϣ ˯ΎτϋϹ.
- Ϧϴόϣ ΙΪΣ ϲϓ ϙ΍ήΘηϼϟ
- ˯ϲη ϰϠϋ ήϴθϳ ϭ΃ Ϟγ΍ήϤϟ΍ Ϊϳ ϲϓ ˯ϲη ϥϮϜϳ ϥ΃ ϞΜϣ) Ϧϴόϣ ˯ϲη ν΍ήόΘγϻ).
- ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϰϟ· βϴϟϭ ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϰϠϋ ΙΪΤΗ.
- Ϧϳήθϋ ϰϟ· Γήθϋ βϤΧ Ϧϣ ϞϤΟ ΔΛϼΛ ϰϠϋ ΩΰΗ ϻ) ΔϔϗϮϟ΍ ϲϓ ϝϮϘΘγ ΍Ϋ Ύϣ ϑήϋ΍
΍ήϴϣΎϛ ϮΗ βϴΒϟ΍ ϝϮτΗ ϑϮδϓ ΔδΒΘϘϤϟ΍ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϞΜϣ ήϴΜϛ ϡϼϛ ϚϳΪϟ ϥΎϛ ΍Ϋ· + ΔϴϧΎΛ
ΓήϜϔϣ ϥϭΪΑ ϙ΍ήϳ ϥ΍ Ϟπϔϳ έϮϬϤΠϟ΍ ϦϜϟ ΓήϜϔϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ α΄Α ϻϭâc
c
+c@ ,c
!A c!cB c

- ήΗϮΘϣ Ϛϧ΃ ήϬψΗ ΔϴΒμϋ ΕΎϛήΣ έΎϬχΈΑ ΔϔϗϮϟ΍ ϲϓ ϞϤϠϤΘΗ ϻ.

- ΔϴόϴΒτϟ΍ ϚΗΎϛήΣ ϡΪΨΘγ΍.

- ϲϓ ϲθϤϟ΍) .ϲθϤϟ΍ ϞϤϛ΃ϭ Ϛϣϼϛ Ϫϧ΃ ϢΛ + ΙΪΤΗ ϢΛ ϻϭ΃ ζϣ΍ ϲθϤϟ΍ ΕΎτϘϟ ϲϓ
ςϘϓ Ϛϟάϟ ω΍Ω ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔτϘϠϟ΍).

- ΎϤϟ ϙΪϴΑ ήη΃ ϭ΃ ϰϨόϣ Ϛϟάϟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϚϬΟϮΑ ΖϔΘϟ΍) ϚϤδΟ ˯Ύπϋ΃ ξόΒΑ ϙήΤΗ
ΔμϘϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ
c