Anda di halaman 1dari 155

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA & BINA

Ketua Pengarah Kerja Raya,


Ibu Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur

Tarikh: 5 Mac 2007


KANDUNGAN

Kandungan Muka Surat

Kandungan ……………………………………………………..……………….i
Penghargaan …………………………………………………………….……..ii
Singkatan ……………………………………………………………………….iii

1.0 Pendahuluan ………………………………………………………………….1

2.0 Definisi …………………………………….……………………………….….6

3.0 Peranan JKR Dalam Pengurusan Pembinaan Projek R&B ...............11

4.0 Peringkat Persediaan Awalan& Dokumen ........…………………….....15

5.0 Peringkat Perancangan Pembinaan.………......................……….……21

6.0 Peringkat Pelaksanaan Pembinaan ……………………………….….…26

7.0 Peringkat Pengujian dan Pentauliahan ……………….…………. ……31

8.0 Peringkat Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan .….….…....32

9.0 Latihan Untuk Pengguna Fasiliti(End User) …………………….…....33

10.0 Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan …………………......……34

11.0 Pentadbiran Kontrak…………………………………………….….………35

12.0 Kawalan Produk dan Prestasi Kontraktor…………………….......……63

13.0 Lampiran .................................................................................................66

i / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
PENGHARGAAN

Pengurusan Atasan JKR merakamkan penghargaan yang tinggi atas sumbangan dan usaha
dalam menyedia dan menyiapkan garis panduan ini kepada semua ahli Pasukan Penggubal
bagi Garis Panduan Pengurusan Pembinaan Projek Reka dan Bina yang terdiri dari:

1. Ar. Dr. Amer Hamzah bin Yunus (JUSA C) Cawangan Arkitek


2. Ir. Hj. Mohd. Aminudin bin Md. Amin (J54) Caw. Pakar & Kej. Awam
3. Ir. Hj. Sallehuddin bin Md. Isa (J54) Caw. Kerja Pendidikan
4. Tn. Syed Abdullah b. Syed Ab. Rahman (J54) Cawangan Pengurusan Korporat
5. Ir. Hj. Abd. Aziz bin Ahmad (J52) Caw. Mekanikal, JKR Selangor
6. Tn. Hj. Haron bin Kassim (J52) Caw. Mekanikal, JKR Pahang
7. Pn. Zainab binti Ahmad (J52) Caw. Kontrak & Ukur Bahan
8. Tn. Hj. Kamaruddin b. Omar (J52) Bahagian Keselamatan, JPA
9. Tn. Hj. Mohd. Zohadi bin Romli (J52) Cawangan Kej. Elektrik
10. Ir. Mohd. Sabri bin Mat Deris (J48) Cawangan Pengurusan Korporat
11. Ir. Adnan Shukri bin Musa (J48) Cawangan Pengurusan Korporat
12. Ir. Hamidon bin Abd. Hamid (J48) JKR Perak
13. Ir. Abdul Rahman bin Salleh (J48) Cawangan Jalan
14. Ir. Rahmat bin Hj. Abd. Rahman (J48) Cawangan Arkitek
15. Ir. Hj. Mohd Noor Azuddin bin Mansor (J48) Cawangan Pakar & Kej. Awam
16. Ir. Wan Ibrahim bin Wan Yusoff (J48) Caw. Pengkalan Udara & Maritim
17. Ar. Rosila binti Mohamad (J48) Cawangan Kerja Bangunan Am
18. En. Amran bin Majid (J48) Caw. Kontrak & Ukur Bahan
19. En. Ramli b. Yusuf (J48) Cawangan Kej. Mekanikal
20. Ir. Gnana Sekaran a/l Doraisamy (J48) Cawangan Kerja Keselamatan
21. Ar. Azman bin Abd. Manaf (J48) Cawangan Kerja Kesihatan
22. Pn. Ruaidah bt. Idris (J48) Cawangan Kerja Kesihatan
23. En. Aminuddin b. Johari (J48) Cawangan Kerja Kesihatan
24. Cik Selmah bt. Ahmad (J48) Cawangan Kerja Kesihatan
25. Pn. Hasnah bt. Yun (J48) Cawangan Kerja Kesihatan
26. Pn. Sharina Intan binti Abdullah (J44) Cawangan Kerja Kesihatan
27. En. Abdul Latif bin Shariff (J41) Cawangan Pengurusan Korporat
28. En. Ismail bin Abdullah (J41) Cawangan Pengurusan Korporat
29. Pn. Rosmawati bt Ismail Effendi (J41) Cawangan Pengurusan Korporat

ii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SINGKATAN

Bil. Singkatan Keterangan


1. ACDA As Conract Detail Abstract
2. AP Arahan Perbendaharaan
3. APK Arahan Perubahan Kerja.
4. C-Plan Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan)
5. C&S Civil and Structural
6. CMGD Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good
Defects)
7. CPC Certificate of Practical Completion
8. CPM Critical Path Method
9. COC Condition of Contract
10. DO Kelulusan Kebenaran Merancang (Development Order)/
11. D-Plan Pelan Kualiti Rekabentuk (Design Quality Plan)
12. DLP/ TTK Tempuh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)
13. EIA Penilaian Impak Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment)
14. GMTO Government Multimodal Transport Operators
15. HODT Ketua Pasukan Rekabentuk/Perolehan (Head of Design Team)
16. HOPT Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team)
17. IPS Jadual Bayaran Interim (Interim Payment Schedule)
18. ISO International Organization for Standards
19. ITP Inspection & Testing Plan
20. JHK Jumlah Harga Kontrak
21. KISB Kumpulan Ikram Sdn Bhd
22. KPKR Ketua Pengarah Kerja Raya
23. LM Lanjutan Masa
24. M&E Mechanical and Electrical
25. MITI Ministry of International Trade & Industry
26. MS Malaysian Standards
27. NCP Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi(Non Compliance Product)
28. NCR Laporan Ketidakpatuhan

iii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Bil. Singkatan Keterangan
29. O&M Operation and Maintenance
30. PB Pengarah Berkenaan
31. PBT Pihak Berkuasa Tempatan
32. PD Pengarah Projek (Project Director)
33. PHK Perakuan Pelarasan Harga Kontrak.
34. PK Perubahan Kerja
35. PKK Pelan Kepastian Kualiti
36. PKLM Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa
37. PKTS Perakuan Kerja Tidak Siap
38. PPP Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR
39. PPT Pelan Pengurusan Trafik
40. PTB Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD.
41. PYDK Pegawai Yang Diberi Kuasa
42. QA Quality Assurance
43. QAP Pelan Kepastian Kualiti ( Quality Assurance Plan )
44. QAS Sistem Kepastian Kualiti (Quality Assurance System)
45. QC Quality Control
46. QP Quality Planning
47. Q-Plan Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan)
48. R&B Reka dan Bina
49. SKALA Sistem berkomputer untuk pengurusan Projek JKR.
50. SPK Sistem Pengurusan Kualiti
51. SPP Surat Pekeliling Perbendaharaan
52. SPKPKR Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya
53. SST Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance)
54. T&C Testing And Commissioning
55. VOP Variation of Price (Pelarasan Turun Naik Harga)
56. WBS Work Breakdown Structure
57. WPD Wakil Pengarah Projek
58. WPS Wang Peruntukan Sementara

iv / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
1.0 PENDAHULUAN

1.1 Keperluan Garispanduan

Pelaksanaan projek kerajaan melibatkan kerjasama banyak pihak seperti agensi


pelanggan, JKR, perunding, kontraktor dan pembekal.

Peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dengan pelaksanaan secara reka &
bina berbeza dengan pelaksanan secara konvensional.

Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan projek secara reka & bina.

1.2 Objektif

Objektif garis panduan ini ialah untuk :

1. menyeragamkan amalan dan kaedah pengurusan projek Reka & Bina (R&B)
JKR.

2. menjelaskan peranan dan tanggungjawab JKR dan kontraktor dalam


pelaksanaan projek R&B.

3. memastikan pelaksanaan setiap projek R&B JKR mencapai objektif yang


ditetapkan.

1.3 Konsep Projek Reka-Bina

Sistem penyampaian projek R&B yang dilaksanakan oleh JKR adalah sebagaimana
rajah 1.

1/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Pelaksanaan projek JKR secara kaedah R&B adalah merupakan sistem
penyampaian projek dimana satu entiti iaitu kontraktor bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas merekabentuk, pembinaan, pengawasan, pengujian dan
pentauliahan, penyiapan dan menyenggara semasa tempoh penyenggaraan
sebagaimana yang diperuntukan dalam kontrak.

Pelaksanaan kaedah konvensional dimana tanggungjawab pelaksanaan projek


dikongsi oleh pemilik, perekabentuk dan kontraktor dan memerlukan penyelarasan
dan komunikasi yang berkesan. Manakala kaedah R&B kontraktor perlu melantik
atau mempunyai kelayakan sebagai perunding rekabentuk untuk mengurus dan
mengambil tanggungjawab profesional dalam rekabentuk dan penyeliaan
pembinaan.

Pelaksanaan projek secara R&B pada konsepnya menawarkan beberapa kelebihan


di segi kawalan terhadap tempoh pelaksanaan, integrasi diantara pereka dan
pembina, peningkatan perhubungan, keputusan dibuat lebih cepat dan pasukan
projek R&B mempunyai insentif untuk mengawal kos keseluruhan.

Tanggungan pelaksanaan projek secara keseluruhan adalah terletak ke atas


kontraktor. Kontraktor menjamin kepada Kerajaan bahawa rekabentuk dan kerja
yang disiapkan adalah lengkap dan bebas dari sebarang ketidakcukupan, kegagalan

2/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
atau/ dan kecacatan. Sebarang kos atau kelewatan disebabkan oleh
ketidaksempurnaan rekabentuk akan ditanggung oleh kontraktor.

Peranan dan tanggunjawab JKR dalam projek ini sebagai pemaju dan pengawas
projek kepada jabatan pelanggan sahaja. Manakala tanggungjawab professional
adalah pihak kontraktor sepenuhnya.

Perkaitan fungsi dan sistem penyampaian dalam pelaksanaan projek R&B oleh JKR
adalah sebagaimana rajah 2.

Rajah 2: Perkaitan fungsi & sistem penyampaian projek R&B


[ DESIGN AND BUILD CONTRACT WITH
*PROJECT MANAGEMENT BY CONTRACTOR ]

JKR
Report on Project
(Project Director)
Management i.e
Planning, Execution,
Monitoring and Report on design,
control of DESIGN & BUILD*
CONTRACTOR Construction
construction supervision,
Design, Construct, Quality,schedule,
Maintain and Handover workmanship

SUB-CONTRACTORS CONSULTANT
Construction Design & Supervision

INDEPENDENT CHECKER Report on Design Checks


Design Checks Contractual
Functional

1.4 Pembahagian Peranan Dan Risiko

Pembahagian risiko yang bersesuaian bergantung kepada projek dan pihak yang
terlibat, oleh itu tiap-tiap kes perlu dikaji dengan teliti. Perbandingan risiko yang
ditanggung oleh pemilik/jabatan pelaksanaan projek secara konvensional dan R&B
seperti Jadual 1.

3/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Jadual 1-Perbandingan agihan risiko di antara R&B dan konvensional

Kategori Tanggungjawab/Risiko Konvensional Reka-Bina

Pm Prb K Pm KRB

Design Reviews x 1 x

Difference between design criteria and x x


detail design

Errors or omissions arise during x 2 x


construction

Project site safety x x

Constructibility of design x x

Redesign if required x x

Site supervision x x

Testing and commissioning x x

Coordination of construction x x

Permits and approval 3 4 5 6

Environment Management Plan x 7 7

Coordination with other works x 8 x

Quality control and Quality assurance 9 10 11 x

Differing subsurface conditions x 12 13 14

Design defects x 15 x

Construction defects x x

Unidentified utilities affecting sites x 7 x

Inflation x x

Warranty for facility performance 16 7 17

Maintenance during DLP x

As built drawing x x

4/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Legend:

Pihak yang terlibat:

Pm = Pemilik (Bermaksud jabatan pelanggan yang membiayai kos pembinaan),


Prb= Perekabentuk,
K = Kontraktor konvensional,
KRB = Kontraktor R&B

Skop tanggungjawab / risiko:

x – Responsibility
1 – Reviews of compliance with design criteria
2 – Only if negligent
3 – Obtains overall approvals
4 – Obtains most permits
5 – Limited to major approvals
6 – Obtains most approvals
7 – Negotiable
8 – Coordinates subcontractors only
9 – Significant inspection and testing
10 – Responsible for quality of workmanship
11 – Oversight only
12 – Responsible for conditions inherent in type of work
13 – Negotiable, responsible for information given
14 – Negotiable, but typically responsible for most conditions
15 – Only if negligent
16 – Typically responsible for materials & workmanship for 1 year
17 – Supplying design & product; performance warranties negotiable

5/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.0 DEFINISI

2.1 Pernyataan Kehendak (Needs Statement)

Needs Statement adalah kenyataan kehendak, keperluan dan skop yang ditetapkan
bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek.

Satu pra-syarat yang amat penting dalam R&B ialah pernyataan kehendak kerajaan
hendaklah dinyatakan dengan lengkap dan jelas yang boleh dinilai tahap kualitinya
dalam bentuk petunjuk prestasi yang boleh diukur.

2.2 Program Kerja

Program Kerja merupakan perancangan kerja harian di tapak bina bagi mempastikan
projek dapat disiapkan dalam tempoh kontrak.

Program Kerja hendaklah mengambilkira semua aktiviti yang terlibat dalam


penghasilan semua deliverable dalam skop kontrak. Contoh aktiviti ialah
pemasangan acuan, pemasangan besi tetulang dan penuangan konkrit. Contoh
deliverable adalah tiang, rasuk dan papak.

Program Kerja hendaklah disediakan dengan menggunakan perisian pengurusan


projek yang merangkumi (incorporate) Critical Path Method (CPM). Perkara utama
yang perlu diambil kira dalam penyediaannya adalah:
i. Kaedah pembinaan dan turutan kerja
ii. Kadar produktiviti bagi aktiviti
iii. Sumber yang diperuntukan
iv. Kalendar projek dan sumber

Program Kerja digunakan dalam aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan


kerja dapat dijalankan dengan berkesan. Kerja pembinaan hendaklah berdasarkan
Program Kerja yang diluluskan. Pemantauan dan kawalan kemajuan kerja hendaklah
dilaksana melalui kemudahan pengesanan projek (project tracking) yang terdapat
dalam perisian pengurusan projek dan menggunakan format yang diluluskan oleh
Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP).

6/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.3 Sistem Kepastian Kualiti/ Quality Assurance System (QAS)

Dokumen Sistem Kepastian Kualiti (QAS) adalah melibatkan semua proses kerja
seperti perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawalan kualiti bagi semua
skop kerja. Sebagai contoh, pihak Konsultan akan membuat perancangan,
menjalankan pemeriksaan dan pengujian serta penerimaan sesuatu produk
berdasarkan berdasarkan Pelan Pemeriksaan & Pengujian.

Konsep Sistem Pengurusan Kualiti Projek (Project Quality Management System)


QAS hendaklah mengandungi ciri asas kepada pengurusan kualiti iaitu :
i. Perancangan Kualiti (Quality Planning )(QP),
ii. Kepastian Kualiti (Quality Assurance) (QA)
iii. Kawalan Kualiti (Quality Control) (QC)

Perancangan Kualiti (QP) merupakan perancangan aktiviti, kriteria dan sumber-


sumber dalam mengurus pencapaian objektif dan keperluan kualiti produk yang
didokumenkan sebagai panduan semasa pelaksanaan sesuatu projek.

Kepastian Kualiti (QA) ialah satu program terancang yang merangkumi polisi,
prosedur, tanggungjawab, tindakan sistematik termasuk pemeriksaan, ujian dan
audit yang perlu untuk memastikan program pengurusan kualiti dan keputusan
memenuhi syarat kontrak.

Kawalan Kualiti (QC) adalah tindakan yang diambil oleh kontraktor R&B untuk
memeriksa, menyaksi, menyelia dan menguji semua proses pembinaan dan
pemasangan menentukan kepatuhan kepada spesifikasi dan pelan pengurusan
kualiti.

Pelan Kepastian Kualiti / Quality Assurance Plan (QAP) adalah pelan yang
menetapkan rangka kerja bagi proses pengurusan kualiti. QAP terbahagi kepada
dua: Pelan Pengurusan Kualiti Rekabentuk dan Pelan Pengurusan Kualiti
Pembinaan.

Dokumen QAS ini akan digunakan oleh pihak Kontraktor dan perunding untuk
merancang, melaksana, memantau dan mengawal kerja pembinaan bagi
memastikan objektif kualiti dapat dicapai.

7/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.4 Audit Pembinaan Dan Audit Pematuhan

Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk


menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh
kontraktor mematuhi semua syarat, spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan
dalam kontrak.

Tujuan audit pematuhan adalah untuk memastikan dan mengawal pematuhan


pelaksanaan projek terhadap:
 Kehendak Penyataan
 Dokumen Kontrak
 Sistem Kepastian Kualiti

Audit pematuhan hendaklah dijalankan secara sistematik mengikut sistem kepastian


kualiti yang diluluskan.

Setiap ketidakpatuhan hendaklah dimaklumkan secara rasmi kepada kontraktor


untuk tindakan pembetulan dan mesti dipantau sehingga tindakan diambil dengan
sempurna.

Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana


kehendak dalam arahan, spesifikasi, prosedur, pekeliling, piawaian dan perundangan
yang ditetapkan dalam kontrak.

2.5 Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

Produk ialah hasil daripada perkhidmatan yang diberi, termasuk hasil diperingkat
pemprosesan seperti lukisan, rekabentuk, dokumen tender, dokumen kontrak,
komponen-komponen produk projek semasa pembinaan dan produk akhir sesuatu
projek.

Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi ( Non Compliance Product) (NCP) adalah
produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi, kod,
piawaian, brif projek dan perundangan yang mana berkaitan yang ditetapkan dalam
kontrak.

8/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi adalah prosedur untuk
memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti, dikawal,
diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja
yang diserahkan kepada pelanggan.

2.6 Pengujian Dan Pentauliahan /Testing And Commissioning (T&C)

Pengujian adalah proses yang dijalankan bagi memeriksa, mengukur dan menguji
untuk memastikan fungsi sesuatu pemasangan/ peralatan/ sistem dapat beroperasi
mengikut rekabentuk asal tercapai dan keputusan pengujian direkodkan. Rekod ini
merupakan maklumat datum (asas) yang perlu untuk memantau keupayaan sistem
berkenaan disepanjang hayatnya.

Pentauliahan ialah proses menjalankan sistem dan membuktikan aspek kefungsian


dan keupayaan sesuatu sistem tercapai mengikut kehendak reka bentuk asal. Ianya
merangkumi rekod lengkap prosedur dan keputusan pentauliahan.

Aktiviti T&C bermula dari siapnya kerja-kerja fizikal dan melibatkan semua
pemasangan/ peralatan/ sistem mekanikal, elektrikal dan sistem kejuruteraan awam
seperti sistem kumbahan dll. sehingga terhasilnya Rekod Pengujian & Pentauliahan
(T&C Documents)

Kontraktor perlu memasukkan jadual T&C di dalam program kerja (CPM) bagi
keseluruhan projek. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah di
peruntukan bagi tujuan T&C.

Kerja-kerja menyiapkan dan menjalankan peralatan / sistem dibuat oleh kontraktor.


Kehadiran juruperunding / wakil adalah wajib bagi menyaksikan dan merekodkan
segala data dan prosedur ke atas borang T&C. Wakil juruperunding perlu
mendapatkan persetujuan PD terlebih dahulu. Tanggungjawab mengesahkan (verify)
T&C ini terletak kepada juruperunding bertauliah dan deklarasi oleh perunding perlu
diperolehi ke atas keseluruhan T&C yang dijalankan.

9/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.7 Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan

Pemeriksaan pra penyerahan adalah satu proses untuk memastikan produk yang
diterima JKR mematuhi kontrak.

Skop pemeriksaan ini merangkumi pemeriksaan komponen produk yang


menyeluruh, pemeriksaan inventori; penyediaan senarai-senarai kecacatan dan
kerja-kerja tertangguh; Senarai-senarai ini perlu disahkan oleh arkitek/
jurutera/professional yang bertauliah dimana berkaitan.

Penyerahan pula satu proses di mana produk disiapkan mengikut kontrak yang
diserahkan oleh kontraktor kepada JKR setelah pengeluaran Sijil Siap Praktikal
(Certificate of Practical Completion) (CPC) dan JKR seterusnya menyerahkannya
kepada pelanggan.

2.8 Tempoh Tangggungan Kecacatan / Defect Liability Period (DLP)

Tempuh Tanggungan Kecacatan (DLP) adalah tempuh tanggungjawab kontraktor


menyenggara atau membaiki kecacatan/kerosakan produk selepas pembinaan yang
ditetapkan dalam kontrak.

Aktiviti DLP bermula dari tarikh CPC dikeluarkan berjalan sehingga pada tarikh akhir
dalam tempoh DLP yang ditetapkan di dalam kontrak.

Skop aktiviti JKR di peringkat DLP adalah meliputi proses pemantauan ke atas kerja-
kerja pembaikan Kecacatan (Defects List) sepertimana yang telah dikenalpasti dalam
Senarai Kecacatan dan pemantauan ke atas kerja-kerja pembaikan kecacatan
(defects) selepas CPC, kerja penyenggaraan (Planned Preventive Maintenance &
Breakdown Maintenance) dan pengurusan aduan dari pelanggan. Selepas tempoh
DLP tamat dan segala syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak dipenuhi JKR
hendaklah memproses pengeluaran Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan
(Certificate of Making Good Defects) (CMGD) dan penyediaan Perakuan Muktamad.

10/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
3.0 PERANAN JKR DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN

3.1 Skop Pengurusan Pembinaan

Proses kerja pengurusan pembinaan bermula bila mana Pengarah Cawangan yang
berkenaan (atau pihak yang lebih tinggi) (PB) mengeluarkan Surat Penurunan /
Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek (PD) yang dilantik sebaik sahaja Surat
Setuju Terima (SST) dikeluarkan. Semasa penyerahan tugasan ini, penyelarasan
antara pihak PB dan Ketua Pasukan Projek / Head of Project Team (HOPT)
dengan pihak PD dan Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP) perlu
dilaksanakan secara berkesan dan jelas.

Skop pengurusan pembinaan projek R&B secara umumnya merangkumi aktiviti


diperingkat rekabentuk, pembinaan sehingga penyerahan kepada pelanggan dan
penutupan projek, dimana peringkat aktiviti asas seperti berikut (sila lihat rajah 3):
i. Peringkat Persediaan Awalan
ii. Peringkat Perancangan Pembinaan
iii. Peringkat Pelaksanaan Pembinaan
iv. Peringkat Pengujian dan Pentauliahan
v. Peringkat Penerimaan Produk & Serahan
vi. Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan

Rajah 3: Aktiviti Pengurusan JKR Dalam Pelaksanaan Projek Reka & Bina

INPUT
Surat Peringkat 1
perlantikan
Persediaan Peringkat 2
PD & PPP, Awalan
SST, Needs Perancangan
Statement Peringkat 3
Pembinaan
Pelaksanaan Peringkat 4
Pembinaan
Pengujian & Peringkat 5
Pentauliahan OUTPUT
Penerimaan & Peringkat 6
Serahan Tempuh
Fungsi JKR: Tanggungan Projek yang
disiapkan
Penyelarasan Kecacatan
Pemantauan
Pengauditan
Kawalan
Pentadbiran
kontrak Audit Dokumentasi Audit Pematuhan Audit Produk

11/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Dalam setiap peringkat aktiviti pembinaan projek R&B yang dipertanggungjawabkan
kepada kontraktor, pihak JKR khususnya PD dan PPP perlu memberi penekanan
kepada pemantauan pelaksanaan mengikut program kerja dan kawalan kualiti
produk bagi memastikan projek yang disiapkan oleh kontraktor mencapai objektif
yang ditetapkan dan kepuasan pihak pelanggan.

Fungsi utama PD dan PPP dalam pengurusan pembinaan projek R&B ini antara lain
adalah:
1. Penyelarasan
2. Pemantauan
3. Pengauditan
4. Kawalan
5. Pentadbiran kontrak

3.2 Penyelarasan

PD bertanggungjawab menjalankan penyelarasan di antara HOPT, PPP, JKR


Negeri, JKR Daerah, Pelanggan, Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi-agensi
Kerajaan yang mempunyai input kepada pelaksanaan projek.

Penyelarasan antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:-


i Rekabentuk & nasihat teknikal
ii Peruntukan projek
iii Pengambilan balik tanah dan pampasan
vi Kelulusan Pelan Perancangan/ Pembangunan
vii Pengalihan / perlindungan kemudahan awam.

Tindakan–tindakan susulan dalam urusan penyelarasan yang perlu dilaksanakan


oleh Kontraktor ialah :-
i Persetujuan rekabentuk, lukisan dan spesifikasi kerja dari pihak HOPT.
ii Kelulusan pelan dan permohonan pengambilan balik tanah
iii Kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau Agensi-agensi Kerajaan
seperti JKR Daerah, Jabatan Peparitan & Saliran, Majilis Perbandaran,
Pejabat Daerah atau Jabatan Alam Sekitar berhubung dengan pematuhan
peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan .

12/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
iv Pengalihan, penyambungan atau bekalan utiliti seperti paip bekalan air, talian
telekomunikasi, talian elektrik dan paip bekalan gas
v Kelulusan Penilaian Impak Alam Sekeliling (EIA) jika perlu

3.3 Pemantauan Dan Kawalan

PPP hendaklah memantau dan mengawal projek supaya Kontraktor mematuhi


Syarat-syarat Kontrak, Need Statement, Spesifikasi, Lukisan Pembinaan / Lukisan
Kerja. Disamping itu kerja-kerja pembinaan hendaklah mengikut piawaian kualiti,
garis panduan dan amalan kejuruteraan terbaik.

Pemantauan dan kawalan dilakukan ke atas tiga (3) elemen utama dalam
pengurusan projek iaitu :-
i Kemajuan Kerja
ii Kualiti
iii Kos

3.4 Pengauditan Dan Laporan

Audit dilaksanakan oleh PPP untuk memastikan sistem pengurusan kualiti wujud,
digunapakai dan berkesan mencapai objektif projek.

Ada tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan projek
R&B mengikut peringkat aktiviti/ proses pelaksanaan sesuatu projek:
1. Audit Dokumentasi ( Adequacy Audit/Documentation Audit)
2. Audit Pelaksanaan ( Compliance Audit/ Process Audit)
3. Audit Produk ( Performance Audit / Product Audit)

Audit dilakukan berpandukan senarai semakan melalui pemeriksaan dokumen, fizikal


atau/dan temuduga bagi mendapatkan bukti objektif terhadap aktiviti dan proses
pelaksanaan projek yang berkaitan. Bukti objektif antara lain seperti Laporan Projek,
Laporan Kemajuan Kerja dan Laporan Kawalan Kualiti (seperti sijil kalibrasi, sijil
pengeluaran, laporan ketidakpatuhan, gambar, analisis data-data yang berkaitan,
dan sebagainya).

13/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Sampel yang diaudit ditentukan secara rawak atau/dan terpilih. Kekerapan audit
tertakluk kepada keperluan aktiviti pembinaan yang terlibat atau dasar jabatan
ditetapkan.

Laporan Ketidakpatuhan (NCR) dikeluarkan kepada Kontraktor sekiranya terdapat


ketidakpatuhan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan.

Kegagalan kontraktor mengambil tindakan yang wajar hendaklah dilaporkan kepada


PD untuk tindakan kontrak dan perundangan yang berkaitan sebagaimana dijelaskan
pada perkara 11.

3.5 Pengurusan Kontrak

Seperti pengurusan projek konvensional, bagi pengurusan projek R&B, PD dan PPP
perlu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran
kontrak seperti bayaran pendahuluan & bayaran interim, perubahan kerja, lanjutan
masa & perakuan tidak siap, pematuhan kepada dasar perolehan kerajaan,
pemasuhan kontrak, perakuan siap kerja, penutupan akaun dan lain-lain.

PPP hendaklah memastikan pihak kontraktor menjalankan kerja yang berkaitan


dengan projek R&B sentiasa mematuhi segala kehendak kontrak yang ditetapkan.

PPP hendaklah sentiasa memantau, menilai dan mengambil tindakan terhadap


kemungkiran kontraktor mengikut peruntukan-peruntukan yang ditetapkan.

14/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.0 PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN

4.1 Penyerahan Tanggungjawab Pengurusan Pembinaan

Penyerahan tangungjawab pengurusan pembinaan oleh Pengarah Cawangan


berkenaan (PB) kepada PD dibuat melalui surat perwakilan kuasa.

PD perlu menubuhkan PPP bagi menyelaras, memantau dan mengawal


pelaksanaan projek.

Mesyuarat/taklimat penyerahan tanggungjawab hendaklah diadakan oleh Pengarah


Cawangan/ HOPT kepada PD dan PPP untuk menjelaskan latarbelakang projek
dengan agenda-agenda berikut :
i Butir-butir kontrak,
ii Skop kerja,
iii Keperluan teknikal (rekabentuk dan turutan kerja),
iv Maklumat Kontraktor dan perunding-perunding,
iv Dokumen Kontrak; SST, Arahan kepada Kontraktor, Need
Statements, Lukisan Kontrak, spesifikasi kerja, dll.
v Pasukan Pengurusan Projek,
vi Peruntukan kewangan projek,
vii Status pengambilan tanah atau kelulusan pelan pembangunan,
viii Tarikh memasuki tapak, fasa pelaksanaan jika ada
ix Masalah-masalah yang dijangka akan memberi kesan kepada objektif
kualiti projek dan pelan tindakan.

Rekod-rekod yang perlu disimpan dan senggara bagi aktiviti ini adalah:
i. Surat penyerahan tugas/ Surat perwakilan kuasa,
ii. Surat perlantikan PPP,
iii. Surat jemputan dan agenda mesyuarat penyerahan tanggungjawab,
iv. Minit mesyuarat penyerahan tanggungjawab
v. Dokumen-dokumen yang berkaitan.

Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan, dikemaskini dan disenggara


dari masa kesemasa.

15/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.2 Pengurusan Sumber Kepada Pasukan Projek JKR

PD hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang


mencukupi bagi pembentukan PPP, antara lain adalah:
a) Kecukupan & Kemahiran Staf.
b) Pengurusan Bajet & Kewangan
c) Kelengkapan & Peralatan Kerja

PD hendaklah menentukan PPP terdiri daripada anggota-anggota yang kompeten


bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. Keperluan sumber manusia hendaklah
dirancang, dilaksana dan dinilaikan selaras dengan skop dan objektif projek
sebagaimana yang ditetapkan dalam Prosedur SPK JKR.

PD hendaklah memastikan keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi


menghasilkan produk. Kemudahan infrastruktur termasuklah;-
a) Bangunan, ruang kerja dan utiliti berkaitan.
b) Peralatan proses seperti perkakasan dan perisian komputer.
c) Produk sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan dan perhubungan.

Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahan-


arahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing

PD hendaklah memastikan persekitaran kerja yang sesuai, selesa dan selamat serta
dilaksanakan mengikut arahan-arahan jabatan yang ditetapkan bagi staf
menghasilkan produk selaras dengan Dasar dan Objektif Kualiti JKR.

Secara khusus, PD hendaklah mematuhi keperluan dalam Manual Kualiti


(JKR.MK.01) dan prosedur SPK JKR yang berkaitan dengan pengurusan sumber
antara lain Prosedur JKR.PK(P).09.

4.3 Dokumen Rujukan Awalan

PPP perlu mendapatkan dan memahami beberapa dokumen rujukan awalan


sebelum penerimaan Dokumen Kontrak, antara lain seperti:
- Minit mesyuarat interaksi teknikal / kontraktual,
- Minit mesyuarat rundingan harga,

16/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
- Dokumen pra-tawaran.
- Salinan cadangan lukisan awalan kontraktor yang disetujuterima.
- Salinan analisis harga kontrak (Contract Sum Analysis) yang telah
dipersetujui
- Salinan Bon Pelaksanaan (jika sudah ada)
- Nota liputan polisi insurans (cover notes for insurance policies)
- Salinan spesifikasi kerja,
- Maklumat dan keperluan awal dalam penyediaan C-Plan pihak PD/PPP.

PPP pastikan kontraktor serahkan dokumen rujukan awalan kepada JKR.

4.4 Dokumen Kontrak, Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans

Dokumen Kontrak disediakan oleh Kontraktor dan disemak oleh pejabat yang
mengeluarkan dokumen pre-bid atau pejabat yang membuat pemanggilan tender
atau rundingan harga sebelum dijilid dan ditandatangani.

Dokumen Kontrak (Asal dan Salinan) dan Bon Pelaksanaan hendaklah


ditandatangani secepat mungkin selepas SST dikeluarkan oleh pegawai yang diberi
kuasa oleh Menteri Kerja Raya mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 (disemak
1973).

Dokumen Kontrak Asal hendaklah dimati-setemkan dengan kos ditanggung oleh


kontraktor. Dokumen Kontrak Asal akan disimpan oleh pejabat yang menguruskan
pemanggilan tender, manakala salinan diserahkan kepada Kontraktor. Salinan
dokumen kontrak yang diakui sah perlu diedarkan kepada pihak-pihak berkenaan
untuk rujukan.

Dokumen Kontrak hendaklah mengandungi antara lainnya:

a. Borang Tender, SST, surat menyurat yang mengandungi persetujuan


pematuhan syarat dan sebagainya sebelum SST dikeluarkan, Syarat-syarat
Kontrak, addenda (jika ada), Kehendak Kerajaan (Government’s
Requirement), lukisan konsep dan dokumen-dokumen yang sama dengan
Dokumen Meja Tender,

17/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
b. ‘Contract Sum Analysis’ yang telah diselaraskan,

c. dokumen cadangan Kontraktor yang dipersetujui termasuk lukisan-lukisan,


spesifikasi, katalog/ broser, senarai tawaran (offer list) bagi peralatan/
kemasan, Jadual Kadar Harga yang telah diselaraskan, ‘loaded drawings’
dan lain-lain,

d. Pelan Kualiti Pembinaan Kontraktor yang telah diluluskan termasuk Program


Kerja, Jadual Bayaran (jika berkenan), ‘Method Statement’ dan Carta
Organisasi pejabat tapak/ibu pejabat Kontraktor,

e. salinan minit-minit mesyuarat ‘technical & financial interaction’.

f. salinan perjanjian usahasama (joint-venture agreement) - jika berkenaan

g. salinan perjanjian Perunding-perunding,

h. salinan polisi insurans dan Bon Pelaksanaan yang telah disahkan.

Dokumen Kontrak hendaklah dijilid dalam satu dokumen tetapi jika tebal, boleh dijilid
mengikut disiplin kerja. Semua jilid hendaklah dinyatakan di dalam Perkara 4 dalam
Perkara-Perkara Perjanjian (Article 4 of Articles of Agreement) .

Proses audit:

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod

1. Pastikan satu set dokumen PD Borang JKR/RB/1


kontrak berada di pejabat tapak.
2. Pastikan salinan Bon PD Borang JKR/RB/2
Pelaksanaan, polisi insuran dan
pengesahan dari pihak yang
mengeluarkannya disimpan
dalam fail di pejabat tapak.

3. Pastikan tempoh sahlaku PD Borang JKR/RB/2


sentiasa terkini (up-to-date)
sejajar dengan tempoh kontrak.

18/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.5 Mesyuarat Pra-Pembinaan

Mesyuarat pra-pembinaan perlu diadakan selepas SST dikeluarkan dan sebelum


tarikh milik tapak dan dipengerusikan oleh PD.

Agenda mesyuarat perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan


mengenai:

i. Skop Kontrak

ii. Pengenalan Pasukan Pengurusan Pembinaan

iii. Taklimat projek mengenai latar belakang projek, butir-butir kontrak dan ‘Need
Statement’ oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil PD

iv. Taklimat teknikal oleh HODT/Wakil HODT

v. Status pengambilan tanah & status verifikasi harta pelanggan

vi. Status kelulusan Pelan Pembangunan oleh Kontraktor

vii. Pengenalan organisasi kontraktor.

viii. Keperluan-keperluan Kontrak (contoh – Bon Pelaksanaan, Nota liputan polisi


insuans, dsbnya)

ix. Pembentangan oleh kontraktor bagi:

a. Program Kerja

b. Pelan Kualiti Pembinaan

c. Pelan Sistem Kualiti

x. Permohonan bayaran terus kepada pembekal dan sub-kontraktor Bumiputera


(jika ada).

xi. Dasar perolehan Kerajaan yang berkaitan seperti kelulusan MITI untuk
barangan import, penyertaan bumiputera dan penggunaan pengangkutan
nasional MULTIMODAL Transportation agencies.

xii. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR, Kontraktor, Perunding dan Pihak
Berkuasa Tempatan /JBA / TNB.

xiii. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan, contoh –


masalah terdapat setinggan di tapak projek)

19/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
xiv. Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti,
penggunaan borang-borang semakan, penyelarasan fungsi pihak JKR,
Kontraktor).

Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk:

i. Pengarah Cawangan/ HOPT/ Wakil HOPT/HODT/Wakil HODT / Wakil-wakil


Cawangan

ii. PPP JKR

iii. Kontraktor & Perunding-perunding

iv. Pihak Pelanggan

v. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)

Rekod-rekod yang perlu disimpan dan disenggara bagi aktiviti ini adalah:
i. Surat jemputan dan agenda mesyuarat pra-pembinaan,
ii. Minit mesyuarat pra-pembinaan.
iii. Dokumen-dokumen yang berkaitan.

Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan, dikemaskini dan disenggara


dari masa kesemasa.

20/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
5.0 PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN

5.1 Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti

Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan Sistem Kepastian Kualiti


(QAS). Penyediaan QAS boleh berdasarkan piawai ISO 9000 atau mana-mana
spesifikasi QAS berkaitan yang mengambilkira semua skop kontrak.

Dokumen QAS terdiri dari Manual Kualiti dan Pelan Kepastian Kualiti (PKK).

PKK mengandungi:
a. Prosedur Kualiti
b. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian
c. Kenyataan Kaedah Kerja

PD bertanggungjawab untuk meluluskan QAS yang dikemukakan oleh pihak


Kontraktor. QAS digunakan oleh pihak kontraktor dan perunding untuk kawalan
kualiti projek.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Terima & semak kecukupan PPP Piawai Penyediaan QAS
dokumentasi QAS Borang JKR/RB/3
2. Hadir & nilai pembentangan PPP/PD Borang JKR/RB/3
QAS
3. Kelulusan QAS PD Terma Kontrak Klausa 2.4.1

5.2 Perlantikan Personel Pasukan Projek Kontraktor

PD bertanggungjawab menyemak tahap kelayakan dan pengalaman personel utama


yang akan ditempatkan di tapak bina oleh pihak kontraktor. Antaranya pengurus
projek, perancang program kerja, pengurus pembinaan, pegawai kepastian kualiti,
pegawai keselamatan pekerja, jurutera tempatan dan penyelia tapak.

21/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Penyemakan boleh dilakukan melalui temuduga dan menyemak kelayakan,
kompetensi dan pengalaman personel yang berkaitan.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Terima cadangan personel. PD/PPP Borang JKR/RB/4
2. Laksana proses penyemakan. PD Borang JKR/RB/4
3. Keluarkan surat persetujuan. PD Borang JKR/RB/4

5.3 Penyediaan Program Kerja

Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan program kerja pelaksanaan


projek yang berupaya mempastikan perancangan kerja harian dan aktiviti
pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan.

Penyediaan program kerja hendaklah menggunakan perisian pengurusan projek


yang berdasarkan kaedah Critical Path Method (CPM). Perkara utama yang perlu
perlu diambil kira dalam penyediaanya adalah:

i. Kaedah pembinaan dan turutan kerja


ii. Kadar produktiviti bagi aktiviti
iii. Sumber yang diperuntukan
iv. Kalendar projek dan sumber

PD bertanggungjawab untuk meluluskan Program Kerja yang dikemukakan.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Terima cadangan program kerja PPP Borang JKR/RB/5
2. Hadir & nilai pembentangan PPP Borang JKR/RB/5
program kerja
3. Lulus program kerja PD Terma Kontrak Klausa 2.7

22/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
5.4 Penyediaan Pelan Pengurusan Trafik (Projek Jalan)

Pelan Pengurusan Trafik (PPT) perlu dikemukakan oleh Kontraktor supaya


pelaksanaan projek jalan/ jambatan/ projek yang berkaitan tidak mengganggu dan
membahayakan pengguna jalan raya dikawasan yang terlibat.

PPT hendaklah meliputi aspek-aspek seperti penutupan jalan, lencongan jalan,


kenderaan keluar-masuk kawasan pembinaan, mengangkat / memasang komponen
jambatan / jejantas, papan tanda dan tanda jalan yang berkaitan, peralatan dan
personel kawalan trafik, dan lain-lain.

PD bertanggungjawab untuk menentukan PPT yang dikemukakan oleh pihak


Kontraktor memenuhi peruntukan dalam kontrak.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Terima & semak dokumentasi PPT PPP Borang JKR/RB/6
2. Hadir & nilai pembentangan PPT PPP/PD Arahan Teknik(Jalan) RSA 3
3. Persetujuan PPT PD

5.5 Penyediaan Spesifikasi, Rekabentuk Terperinci & Lukisan Pembinaan

HOPT/PD hendaklah mengaudit spesifikasi, rekabentuk terperinci dan lukisan


pembinaan bagi menentukan ianya menepati konsep rekabentuk dalam ’needs
statement’ yang diperuntukan dalam kontrak.

Bagi projek bangunan, proses ini dilaksana selepas SST dikeluarkan. Bagi projek
jalan/ projek yang kompleks, proses ini dilaksana selepas Surat Niat dikeluarkan.

PPP hendaklah memastikan lukisan pembinaan hendaklah disediakan untuk semua


kerja dalam skop kontrak.

23/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses audit:

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod

1. Semak & kemuka cadangan PPP SPK JKR.-Prosedur


spesifikasi, rekabentuk & lukisan JKR.PK(O).02
terperinci kepada HOPT/PD.
2. Audit & tentukan dokumen HOPT/ Borang JKR/RB/7
memenuhi kehendak ’Need HODT Borang
Statement’. JKR/RB/7C1,C2,C3
3. Keluarkan surat persetujuan. PD Artikel Perjanjian
Recital 4 & Terma
Kontrak Klausa 2.2

5.6 Kelulusan Pelan Pembangunan/ Kelulusan Pelan Bangunan

Bagi projek bangunan, kontraktor perlu mendapatkan:


- kelulusan kebenaran merancang (DO).
- kelulusan pelan bangunan
daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum kerja pembinaan dimulakan.

Antara lain pihak berkuasa berkenaan yang terlibat seperti :


- Majlis Daerah/Dewan Bandar Raya,
- Bomba,
- Tenaga Nasional Berhad,
- Telekom,
- JKR Daerah/Negeri,
- Jabatan Kesihatan,
- Jabatan Pengairan dan Saliran,
- Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri,
- Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan/ Negeri/ Pejabat Tanah Daerah
- Pejabat Penilaian Harta dan sebagainya.

Dimana perlu, PPP adakan penyelarasan atau mesyuarat bersama PBT bagi
menyelesaikan sebarang masalah.

24/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
PPP hendaklah pantau status kemajuan permohonan dan kelulusan Pelan
Pembangunan daripada PBT.

Bagi projek jalan, Pelan Pembangunan tidak diperlukan.

Proses audit :

Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod


Projek Bangunan
1. Pastikan Kontraktor kemukakan Pelan PPP Borang JKR/RB/8
Pembangunan kepada PBT/Agensi Jadual
berkenaan. Pengemukaan.
 Pelan Pembangunan untuk
kebenaran merancang.

 Pelan Bangunan untuk kelulusan


dan bertujuan untuk mendapatkan
Sijil Layak Menduduki.
2. Pastikan tarikh kelulusan PBT PPP Surat kelulusan PBT
direkodkan.

3. Pastikan syarat yang dikenakan oleh PPP Pengesahan dari


PBT dicatatkan dan diambil tindakan Perunding berkaitan.
oleh Kontraktor.

Projek Jalan
1. Pastikan Kontraktor sediakan Pelan PPP Borang JKR/RB/9
Pengambilan Tanah dan permohonan Pelan Pengambilan
melalui KKR. Tanah

2. Pastikan Borang G telah diluluskan. PPP Borang G

25/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.0 PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN

6.1 Sistem Kepastian Kualiti

PPP bertanggungjawab mengaudit aktiviti-aktiviti pembinaan oleh Kontraktor untuk


menentukan pematuhan kepada QAS yang diluluskan.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan dokumen QAS yang diluluskan PPP -
ada di pejabat tapak.

2. Audit pemakaian QAS dalam aktiviti PPP Borang JKR/RB/10


pemantauan, pengawalan kualiti dan
kemajuan projek.

6.2 Kawalan Kualiti Produk

Tanggungjawab terhadap kualiti kerja terletak pada pihak Kontraktor sebagaimana


dalam Klausa 2 Syarat-syarat Kontrak PWD DB/T Edition 2002.

PPP hendaklah menjalankan audit bagi menentukan kawalan kualiti oleh pihak
Kontraktor dan perunding mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam QAS.

Kaedah audit adalah secara pemeriksaan rambang terhadap rekod berikut:

1. penerimaan bahan,
2. proses pembinaan (in-process)
3. penerimaan produk oleh Perunding.

Sekiranya terdapat keraguan ke atas rekod kualiti/ kualiti produk, ujian berasingan
perlu dilaksanakan oleh pihak PPP.

26/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod

Penerimaan Bahan PPP Borang:


1. Periksa rekod kualiti / bahan binaan JKR/RB/11a,
secara rambang bagi menentukan JKR/RB/11b,
pematuhan kepada kontrak dan QAS. JKR/RB/11c,
2. Semak kelayakan personel yang JKR/RB/11d.
ditetapkan untuk menjalankan proses Borang
diatas. JKR/RB/12a &12b

Proses pembinaan PPP Method Statement,


3. Semak rekod pemeriksaan secara Spesifikasi kerja,
rambang bagi mempastikan kerja Borang:
dilaksana mengikut Method Statement dan JKR/RB/13C1,
spesifikasi. JKR/RB/13C2,
4. Periksa kerja di tapak secara rambang JKR/RB/13J1,
untuk pastikan apa yang dicatat dalam JKR/RB/13M1,
rekod pemeriksaan adalah tepat dan JKR/RB/13M&E.
benar.
5. Semak kelayakan personel yang JKR/RB/12a &12b
ditetapkan untuk menjalankan proses
diatas.
Penerimaan Produk PPP Spesifikasi Kerja,
6. Semak rekod ujian secara rambang bagi rekod ujian, ITP &
menentukan produk yang dihasilkan Borang :
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam JKR/RB/14C1,
spesifikasi. JKR/RB/14E1,
JKR/RB/14E2,
JKR/RB/14E3,
JKR/RB/14M1,
JKR/RB/14M2,
7. Semak kelayakan personel yang
JKR/RB/14M3.
ditetapkan untuk menjalankan proses
JKR/RB/12a &12b
diatas.

27/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.3 Penetapan Penanda Aras Mutu Kerja, Mock-up dan Performa Peralatan

Bagi kerja yang kriteria penerimaan tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui
perkataan, tanda aras penerimaan produk hendaklah disediakan. Sebagai contoh,
tanda aras untuk kerja lepaan hendaklah disediakan bagi menetapkan tahap mutu
kerja yang boleh diterima agar tidak timbul perselisihan pendapat mengenai mutu
kerja yang boleh diterima.

Ujian performa hendaklah dijalankan ke atas peralatan yang akan dihantar ke tapak
bina untuk pemasangan bagi mempastikan ianya memenuhi kehendak “Needs
Statement”.

PPP hendaklah melaksana audit bagi menentukan aktitviti di atas dilaksana dan
diluluskan oleh personel yang ditetapkan dalam QAS dan mematuhi Kontrak.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


Tanda Aras
1. Semak samada senarai kerja yang PPP PKK
memerlukan tanda aras disediakan.
2. Semak samada sampel tanda aras
dipamerkan di pejabat tapak.
3. Laksana pemeriksaan rambang di tapak
untuk pastikan mutu kerja yang diterima
setanding dengan tanda aras.
Ujian Performa
1. Semak samada senarai kerja yang PPP PKK
memerlukan tanda aras disediakan.
2. Semak samada ujian telah dilaksana dan Senarai Semakan
performa disahkan oleh perunding Kontraktor.
menepati Need Statement. Butiran yang
perlu disemak adalah seperti Senarai
Semak berkenaan.

28/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.4 Kawalan Kemajuan Kerja

PPP hendaklah melaksana pemantauan bagi menentukan kemajuan kerja mematuhi


Program Kerja yang diluluskan.

Kaedah pemantauan adalah dengan membuat penyemakan ke atas Laporan


Kemajuan Kerja, pengesanan kemajuan dan pemeriksaan rambang ke atas
kemajuan sebenar di tapak bina.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Tentukan pelaksanaan kerja mengikut PPP Need Statement
program kerja yang diluluskan Borang JKR/RB/15

2. Semak pengesanan kemajuan kerja PPP Borang JKR/RB/15


mengikut format yang diluluskan
3. Semak laporan kemajuan kerja & PPP Borang JKR/RB/15
pengesanan kemajuan yang disahkan
oleh perunding

6.5 Mesyuarat Tapak/ Teknikal/ Penyelarasan

Mesyuarat Tapak merupakan platfom komunikasi antara stakeholder utama bagi


membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek. Antara perkara-perkara yang
perlu dibincangkan :
i Perubahan kepada skop kerja
ii Pembentangan laporan kemajuan fizikal dan kewangan oleh Pengurus Projek
iii Perbincangan mengenai aktiviti kerja yang terlewat atau menjadi kritikal
iv Perbincangan mengenai isu tertangguh yang akan menjejaskan objektif
kualiti projek
v Mengenalpasti isu-isu yang boleh mendatangkan masalah kepada
pelaksanaan projek
vi Aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-kerja pembinaan
vii Laporan kawalan kualiti termasuk NCR, tindakan pembetulan, tindakan
pencegahan oleh pihak Kontraktor (perunding)

29/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
viii Laporan audit kualiti oleh PPP.

Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk:


i. PD/ PPP / HOPT/ HODT
ii. Kontraktor, Perunding
iii. Pihak Pelanggan
iv. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)

Mesyuarat Penyelarasan bertujuan melicinkan kerja-kerja yang melibatkan pihak


ketiga seperti PBT dan agensi kerajaan/swasta yang berkaitan.

Mesyuarat Teknikal diadakan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu teknikal yang


melibatkan rekabentuk dan masalah pembinaan yang akan memberikan kesan
kepada pencapaian objektif projek.

6.6 Pengurusan Trafik (Projek Jalan/Infrastruktur)

PPP hendaklah melaksanakan pemantauan bagi menentukan pematuhan kepada


PPT yang diluluskan.

Kaedah pelaksanaan audit adalah melalui lawatan ke tapak projek, membuat


pemeriksaan ke atas rekod, aduan awam, laporan pematuhan audit keselamatan
jalan dan lain-lain dokumen berkenaan.

Proses audit:
Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod

1. Pantau pelaksanaan PPT PPP Borang JKR/RB/16a


2. Semak pengurusan aduan awam dan PPP Borang JKR/RB/16a
tindakan susulan.

3. Urus laporan kemalangan jalan raya dan PPP Borang JKR/RB/16a


semak tindakan susulan.
4. Tentukan kontraktor laksana PPP Borang JKR/RB/16b
pengesyoran dalam laporan RSA 4 &
RSA 5.

30/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
7.0 PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN

Kontraktor hendaklah mengambil kira jadual T&C di dalam program kerja bagi
keseluruhan projek. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah diperuntukan
bagi tujuan T&C.

Kontraktor hendaklah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan dan menguji peralatan /


sistem. Perunding wajib menyaksi dan merekod kan keputusan T&C. Keputusan
keseluruhan T&C hendaklah ditentusahkan oleh jurutera bertauliah.

Proses audit:

Proses audit Tindakan Rujukan / Rekod


1. Semak & kendali Mesyuarat Pra T&C PPP Borang JKR/RB/17a

2. Pastikan penggunaan borang T&C PPP Borang JKR/RB/17b


yang diluluskan.
3. Pantau T&C yang dijalankan oleh PPP
Kontraktor

4. Audit dokumen T&C PPP Borang JKR/RB/17c


5. Tentukan sistem / komponen yang PPP
hendak audit fizikal
6. Audit fizikal T&C bersama kontraktor PPP Borang JKR/RB/17d
dan perunding untuk pengesahan &
keluar NCR jika gagal

7. Pastikan tindakan pembetulan PPP


terhadap NCR dan ujian semula T&C.

8. Sediakan laporan audit T&C dimana PPP


berkaitan.

9. Rujuk Senarai semak Ujian & PPP Rujuk JKR.PK(O).04-9


Pentauliahan SPK

31/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
8.0 PERINGKAT PEMERIKSAAN PRA PENYERAHAN & PENYERAHAN

Kontraktor hendaklah menjalankan pemeriksaan pra penyerahan untuk memastikan


produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. Laporan pemeriksaan hendaklah
disahkan oleh arkitek/ jurutera/ profesional yang bertauliah dimana berkaitan

PPP hendaklah melaksanakan audit terhadap laporan pemeriksaan dari kontraktor


dan kemudian laksanakan pemeriksaan fizikal bersama kontraktor.

Proses Audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Pastikan perunding/kontraktor laksanakan PPP Laporan senarai
pemeriksaan bagi setiap bilik dan ruang. kecacatan

2. Pastikan perunding/kontraktor kemukakan PPP Laporan senarai


laporan senarai kecacatan. kecacatan
3. Pastikan perunding/ kontraktor baiki PPP Laporan senarai
kecacatan. kecacatan
4. Terima & semak laporan pemeriksaan dari PPP
kontraktor.
5. Laksana audit bilik/ ruangan/ inventori PPP Rujuk JKR.PK(O)
barangan mudah alih bersama kontraktor 04-4, 6-8 , SRA. 5
dan perunding (Komponen arkitek sahaja).
6. Pastikan senarai kecacatan dikemukakan. PPP Rujuk JKR.PK(O)
04-SRA.10

7. Pastikan semua dokumen untuk proses PPP Borang JKR/RB/18


penyerahan sempurna
8. Pastikan dokumentasi O&M, As-Built PPP Borang JKR/RB/18
Drawing, T&C Results, etc.

9. Pastikan Start Up Kit / Consumable PPP Borang JKR/RB/18


dibekalkan dimana berkaitan
10. Penyediaan Perakuan Siap Kerja PPP Rujuk
JKR.PK(0).04-10-
12

32/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
9.0 LATIHAN UNTUK PENGGUNA FASILITI (END USER)

Dalam Projek R&B, skop kerja menyediakan peralatan mekanikal dan elektrikal yang
tertentu seperti mesin-mesin, kenderaan, dan aplikasi-aplikasi komputer hendaklah
termasuk latihan penggunaan kepada pengguna akhir. Proses latihan boleh bermula
sebaik sahaja sesuatu serbis itu sedia diguna sehingga selepas projek diserahguna
kepada pelanggan atau sepanjang tempoh penyenggaraan. Pecahan kos bagi tujuan
latihan mungkin diperlukan supaya ia dapat dikawal.

Kontraktor perlu menyediakan perancangan latihan terdiri dari:


i. Pengurus latihan dan carta organisasi latihan
ii. Tenaga jurulatih/pengajar yang kompeten.
iii. Jadual Latihan
iv. Tempat latihan.
v. Nota latihan/rujukan
vi. Keperluan peralatan latihan
vii. Penilaian latihan/kajian keberkesanan
viii. Bilangan pengguna yang perlu dilatih dan tahap pengetahuan.

Program latihan hendaklah disediakan dalam bentuk Gant Chart dan merupakan
sebahagian dari WBS yang perlu mendapat kelulusan dari PPP dan persetujuan
pengguna.

PPP hendaklah memantau sepanjang proses latihan dengan mengkaji laporan


keberkesanan yang disediakan oleh kontraktor atau wakilnya.

Proses Audit:

Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan kontraktor kemukakan program PPP Draf CPC
latihan untuk pengguna dan disahkan.

2. Kendali mesyuarat latihan untuk pengguna. PPP


3. Pantau dan kawal pelaksanaan latihan untuk PPP
pengguna.

4. Audit pelaksanaan latihan untuk pengguna, PPP

33/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
10.0 PERINGKAT TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN

Kontraktor hendaklah menguruskan dan melaksanakan segala:


i. kerja-kerja pembaikan kecacatan (Defects List),
ii. kerja-kerja penyenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak sama ada
Planned Preventive Maintenance atau Breakdown Maintenance,
iii. pembaikan aduan kerosakan dari pelanggan selepas CPC.

PPP hendaklah memantau pelaksanaan penyenggaraan dan kerja-kerja pembaikan


kecacatan/ aduan kerosakan oleh kontraktor selepas CPC.

PPP mengadakan lawatan pemeriksaan dan pengerusikan mesyuarat DLP dengan


dihadiri oleh kontraktor, pelanggan dan perunding (dimana perlu). PPP menyemak
laporan dan status pembaikan kecacatan, penyenggaraan dan aduan pelanggan.

PD keluarkan CMGD dan Perakuan Muktamad setelah semua tindakan pembaikan


dilaksanakan dengan sempurna dan disahkan oleh perunding.

Proses audit
Proses audit Tindakan Rujukan/Rekod

1. Pastikan kontraktor kemukakan PPP Draf CPC


dokumentasi CPC & penyerahan yang
lengkap dan disahkan.
2. Kendali Mesyuarat DLP / Penyenggaraan PPP Borang JKR/RB/19a

3. Pantau penyenggaraan semasa DLP PPP Borang JKR/RB/19b


4. Laksana pemeriksaan akhir bersama PPP
kontraktor & pelanggan diakhir tarikh DLP

5. Pastikan pihak kontraktor menyediakan PPP Laporan / senarai


laporan/ senarai kecacatan akhir & Kecacatan
pastikan kecacatan siap dibaiki serta
diperakukan oleh PD.
6. Keluarkan Sijil CMGD PD CMGD

7. Keluarkan perakuan muktamad PD

34/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.0 PENTADBIRAN KONTRAK

11.1 Bayaran Pendahuluan Dan Bayaran Interim

11.1.1 Bayaran Pendahuluan

Bayaran pendahuluan boleh dipohon dengan syarat Kontraktor telah


mengembalikan SST yang telah ditandatangani, polisi-polisi insurans,
pengesahan SOCSO, resit bayaran premium serta Gerenti Bank/ Insurans
yang dileuarkan oleh Syarikat Kewangan dalam format yang diluluskan
dengan nilai pendahuluan yang dipohon, tertakluk kepada had maksimum
RM10 juta atau 25% dari nilai kerja pembina.

Pemotongan semula bayaran pendahuluan dibuat melalui bayaran interim


dengan menggunakan formula tertentu, bermula apabila nilai kerja melebihi
25% dan akan selesai apabila kerja mencapai 75%.

11.1.2 Bayaran Interim

Permohonan dari Kontraktor mesti dikemukakan bersama dokumen


sokongan yang telah disediakan dan mempunyai perakuan dari Perunding-
perunding Kontraktor yang mengesahkan bahawa kerja telah dilaksanakan
sejajar dengan peruntukan kontrak.

Bayaran interim boleh dibuat mengikut :


 Jadual Bayaran Interim (IPS) yang disediakan berasaskan ‘Work
Breakdown Structures’ (WBS) yang diluluskan oleh PD, atau
 penilaian sebenar di Tapak Bina.

Bagi penilaian sebenar di tapak bina, bayaran interim boleh disediakan setiap
bulan atau lebih kerap mengikut pertimbangan PD.

Penyediaan, kelulusan dan pembayaran mesti dibuat dalam tempoh yang


ditetapkan di dalam Fasal 50 syarat-syarat kontrak. Jika perkara ini tidak
dipatuhi, di khuatiri akan menyebabkan pecah kontrak dpikul oleh kerajaan.

35/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Kerja yang melibatkan:
a. Bayaran Pendahuluan
b. Bayaran Interim

11.1.3 Proses Bayaran Pendahuluan

Proses kerja untuk bayaran pendahuluan adalah sama seperti projek


konvensional dalam SPK (JKR.PK(0).04A-6.1.1) dan senarai semakan
Borang JKR/RB/20.

11.1.4 Proses Bayaran Interim

Proses kerja untuk bayaran interim adalah seperti berikut :-

Proses Audit

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan ada permohonan tuntutan PPP Bayaran interim no.1:
bayaran dari kontraktor lengkap Borang JKR/RB/21a
dengan dokumen sokongan kiraan
Bayaran interim
& perakuan oleh kontraktor &
berikut:
Perunding.
Borang JKR/RB/21b

2. Semak dokumen penilaian kerja. PPP


Pastikan ada perakuan Jurutera
(PPP) berkaitan.
3. Pastikan nilai perubahan kerja dan PPP
tuntutan kontrak yang diluluskan
dimasukkan ke dalam penilaian.
4. Pastikan nilai kerja yang masih PPP
mempunyai NCR perlu ditolak dari
penilaian.

5. Pastikan bayaran dibuat dalam PPP


tempoh 30 hari dari tarikh perakuan
diluluskan.

36/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.2 Perubahan Kerja.

11.2.1 Definisi

Pada dasarnya tiada perubahan kerja dalam kontrak R&B. Walau


bagaimanapun syarat-syarat kontrak memperuntukkan tiga keadaan yang
membolehkan perubahan kerja yang akan melibatkan pelarasan harga
kontrak seperti berikut:

 Perubahan kepada Kehendak Kerajaan.


 Perubahan yang disebabkan oleh keadaan fizikal atau halangan yang
bukan sedia ada yang mana tidak dapat dijangka secara munasabah oleh
seorang kontraktor yang berpengalaman.
 Perubahan kerja kekurangan ke atas rekabentuk kontraktor yang mana
perlu dibuat di atas sebab kesesuaian, kefungsian dan keselamatan kerja
tersebut.

Di mana perubahan kerja yang melibatkan pertukaran bahan/ peralatan /


komponen/ jenis/ jenama yang setara, faktor-faktor berikut perlu diambilkira:

 Spesifikasi bahan
 Performance Specification
 Kelas bahan/ peralatan / komponen

Kontraktor hendaklah menyediakan pengukuran dan penilaian perubahan-


perubahan kerja.

PPP hendaklah menyemak dokumen yang menyokong penilaian perubahan


kerja. [Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian, PD masih bertanggung
jawab untuk menyediakan dan membuat penilaian perubahan kerja untuk
tujuan penutupan akaun].

11.2.2 Penyediaan Arahan Perubahan Kerja (APK)

Klausa 27.2 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan PD boleh


mengeluarkan APK dengan meminda penyata kehendak (needs statement).

37/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
APK berkaitan rekabentuk seperti kesesuaian, kefungsian, keselamatan atau
ketidakcukupan sebagaimana kehendak kontrak bukanlah merupakan
tanggungan kos oleh Kerajaan. Sekiranya perubahan kerja tersebut
melibatkan kekurangan Jumlah Harga Kontrak (JHK), maka ini perlulah
diselaraskan kepada JHK.

Perubahan Kerja melibatkan tambahan kos kepada JHK boleh


dipertimbangkan sekiranya perubahan disebabkan oleh keadaan fizikal
diluarjangka atau/dan halangan diluarjangka (artificial obstruction) oleh
kontraktor yang berpengalaman kecuali perkara-perkara berikut:

 Keadaan iklim atau keadaan yang disebabkan oleh iklim


 Keadaan/sifat/tahap tempatan di tapak bina.
 Kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik.
 Keadaan dan geologi tanah, sub-soil,sub-marine, hidrologikal
 Bentuk, keadaan dan kesesuaian semulajadi tapak bina
 Keadaan bekalan buruh dan bahan-bahan

PD perlu pastikan perubahan yang dipohon adalah termasuk dalam skop


penyata kehendak. PD perlu meneliti sama ada keperluan perubahan
tersebut adalah disebabkan oleh ketidakcukupan dan ketidaksempurnaan
pembangunan rekabentuk yang perlu diambil kira oleh kontraktor.

Kontraktor hendaklah menepati keperluan statutori dalam pembangunan


rekabentuk dan sebarang perubahan keperluan statutori sebelum SST
dikeluarkan, maka ini bukanlah kos tambahan kepada Kerajaan.

Permohonan APK kepada Jawatankuasa Perubahan Kerja hendaklah


menggunakan Borang JKR-KPK [Pind. 2/2003] bertajuk “Permohonan Untuk
Mendapat Kelulusan Perubahan Kerja”.

Sekiranya APK yang dikeluarkan oleh PD adalah diluar skop kerja asal, maka
ia adalah satu kerja yang berasingan yang memerlukan satu kontrak yang
berasingan. PD hanya boleh mengeluarkan arahan yang mana bertujuan

38/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
untuk melengkapkan serta menganjurkan bidang kerja yang dikontrakkan
tersebut sahaja.

Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan satu tambahan kos yang


tinggi maka ia bukan lagi tergulung dalam skop asal kerja kontrak, dan ianya
merupakan satu perlaksanaan kontak yang berasingan.

11.2.3 Penilaian perubahan kerja

Penilaian perubahan kerja sama ada tambahan kos kasar atau kos bersih
disebabkan oleh gantian hendaklah berdasarkan kepada Harga Kontrak
Analisa ataupun Jadual Kadar Harga Kontrak setakat mana ia adalah serupa
sifat kerjanya. Sekiranya terdapat perbezaan di dalam keadaan
melaksanakan kerja atau perbezaan yang ketara kepada kuantiti kerja di
dalam kontrak maka satu penilaian yang saksama perlulah dibuat oleh PD.

11.2.4 Proses Audit

a) Untuk APK (Tambahan)

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod

1. Pastikan permohonan perubahan PD 1.Kehendak


kerja di dalam skop kerja yang Kerajaan,
dibenarkan. Cadangan
Kontraktor.
2.Fasal 27
2. Pastikan perubahan kerja bukanlah PD 1.Kehendak
sebahagian daripada tanggungjawab Kerajaan,
asal kontraktor yang dinyata secara Cadangan
tersurat/ tersirat di dalam Kontraktor.
pembangunan rekabentuk sejajar
2.Fasal 27
dengan keperluan statutori &
Kehendak Kerajaan.

3. Pastikan perubahan kerja bukanlah PD 1.Kehendak


disebabkan oleh keperluan Kerajaan,

39/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod
kesesuaian, keselamatan atau Cadangan
kefungsian cadangan rekabentuk Kontraktor.
sejajar dengan kehendak kerajaan.
2.Fasal 27
4. Pastikan permohonan perubahan PD 1.Kehendak
kerja adalah disebabkan perubahan Kerajaan,
yang ketara kepada Kehendak Cadangan
Kerajaan. Kontraktor.
2.Fasal 27
5. Pastikan permohonan perubahan PD 1.Borang JKR-
kerja menggunakan borang JKR-KPK KPK [Pind.
(Pind. 2/2003) dan lengkap dengan 2/2003]
semua lukisan/ perkiraan/ dokumen 2.Fasal 27
sokongan yang perlu.

6. Pastikan permohonan perubahan PD 1.Surat SPKPKR


kerja dipohon ke jawatankuasa bil. (9)dlm.
perubahan kerja berdasarkan had JKR.KPKR.
nilai kewangan. 020.050/03 Klt. 6
bertarikh
30.11.2004.
2. AP 202.2
7. Pastikan kelulusan diperolehi PD Seperti diatas.
daripada Jawatankuasa Perubahan
kerja sebelum APK dikeluarkan.

b) Untuk APK (Kurangan)

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan APK adalah berkaitan PD 1. Surat SPKPKR bil.
dengan kesesuaian, keselamatan (9)dlm. JKR. KPKR.
atau kefungsian cadangan 020.050/03 Klt. 6
rekabentuk kontraktor yang mana bertarikh 30.11.2004.
pindaan tersebut akan melibatkan 2. AP 202.2

40/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod
kekurangan kepada harga 3. Fasal 27
kontrak.
2. Pastikan APK kekurangan PD 1.Surat SPKPKR bil.
beserta nilai perubahan kerja (9)dlm. JKR. KPKR.
(kekurangan sementara) 020.050/03 Klt. 6
disediakan dan dikeluarkan bertarikh 30.11.2004.
2. AP 202.2
3. Fasal 27
3. Pastikan Perakuan Pelarasan PD 1.Surat SPKPKR bil.
Harga Kontrak (kekurangan) (9)dlm. JKR. KPKR.
disedia dan dikeluarkan bagi 020.050/03 Klt. 6
memuktamadkan nilai perubahan bertarikh 30.11.2004.
kekurangan (sementara) pada 2. AP 202.2
borang APK yang telah
3. Fasal 27
dikeluarkan.

11.3 Lanjutan Masa.

11.3.1 Definisi

Lanjutan masa di dalam perundangan dan syarat-syarat kontrak secara


amnya boleh diberikan berlandaskan dua sebab berikut:

 Kelewatan oleh sebab-sebab neutral contohnya cuaca luar biasa,


force majure ataupun kekurangan bahan-bahan binaan yang tidak
dapat dijangkakan secara munasabah.
 Kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan atau mana-mana
pihak yang mana Kerajaan bertanggung jawab.

Sejajar dengan perundangan dan syarat-syarat kontrak, bukan semua arahan


perubahan kerja atau sebab-sebab di atas boleh menyebabkan lanjutan
masa. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam menilai lanjutan masa ialah:

41/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
 Adakah APK ataupun sebab-sebab di atas sebenarnya melewatkan
kemajuan kerja kontraktor di tapak bina?
 PD juga perlu mengambilkira kemungkiran pihak kontraktor,
contohnya kelewatan yang disebabkan oleh kontraktor.

Penilaian lanjutan masa tidak seharusnya dibuat semata-mata berdasarkan


program kerja asal sahaja, tetapi hendaklah juga mengambilkira tahap
kemajuan kerja sebenar di tapak bina.

Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah wajar untuk membendung


kelewatan kemajuan kerja di tapak bina.

11.3.2 Bilakah Lanjutan Masa Sepatutnya Diluluskan ?

Sekiranya lanjutan masa diluluskan atas sebab-sebab yang disumbangkan


oleh kerajaan, PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Kelambatan dan
Lanjutan Masa (PKLM) sebelum tamat tempoh kontrak yang dibenarkan.

Jika PKLM atau Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) tidak dikeluarkan oleh PD
sebelum tempoh kontrak yang dibenarkan berakhir, maka kerajaan akan
hilang hak ke atas kontraktor untuk menyiapkan kerja mengikut tempoh yang
telah ditetapkan. Di dalam perundangan ini dikenali sebagai “time is at large”.
Jika ini berlaku maka kontraktor hanya perlu menyiapkan dalam tempoh yang
munasabah.

Sekiranya benar Kerajaan menyumbangkan kepada kelewatan tersebut dan


satu lanjutan masa tidak diberikan sebelum tempoh kontrak berakhir; maka
sejajar dengan prinsip perundangan; ‘masa’ bukan lagi menjadi teras (time is
of no essence) kepada kontrak itu; dan hak Kerajaan untuk mengenakan LAD
akan hilang. Maka PD perlu menilai dan membuat keputusan berkaitan
dengan Lanjutan Masa tersebut di dalam tempoh kontrak yang dibenarkan.

Apabila PD menilai lanjutan masa perkara-perkara berikut perlu diambil kira:


 Kemajuan kerja kontraktor sebenar di tapak bina
 Kelewatan yang disumbangkan sendiri oleh kontraktor
 Tempoh kelewatan berdasarkan perkiraan “Net Effective Delay”

42/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
 Sama ada perkara-perkara yang didakwa oleh kontraktor
sememangnya melewatkan kemajuan kerja di tapak bina.

11.3.3 Klasifikasi Sebab-sebab Lanjutan Masa

Sebab-sebab lanjutan masa mengikut klausa 45, syarat-syarat kontrak


diklasifikasikan sebagaimana berikut:

a) Sebab-sebab kelewatan yang disumbangkan oleh Kerajaan atau


mana-mana pihak yang di bawah kawalan Kerajaan

45.1(b) Arahan-arahan oleh PD berbangkit dari pertikaian dengan


tuan-tuan punya berjiran.

45.1(d) Arahan-arahan oleh PD yang disebabkan oleh:


(i) kesamaran atau percanggahan terhadap Kehendak
kerajaan
(ii) pendedahan untuk pemeriksaan apa-apa kerja yang
tertutup, atau mengaturkan bagi mengadakan atau
menjalankan apa-apa ujian ke atas apa-apa bahan
atau barang-barang atau ke atas apa-apa kerja
terlaksana yang mungkin dikehendakki oleh PD
dengan syarat bahawa kerja-kerja yang terlaksana
tersebut adalah sejajar dengan peruntukkan kontrak.
(iii) Arahan-arahan berkaitan dengan fosil ataupun antikuiti
(iv) Arahan perubahan kepada Kehendak Kerajaan
(v) Penangguhan mana-mana bahagian kerja atau
keseluruhan kerja

45.1(e) Kontraktor tidak menerima arahan, maklumat, atau


persetujuan dalam masa yang wajar daripada PD

45.1(f) Kelewatan penerimaan kelulusan daripada badan statutori


atau pihak berkuasa tempatan yang mana kontraktor telah
mengambil semua langkah sewajarnya.

45.1(g) Kelewatan kerajaan memberi milikan tapak bina

43/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
45.1(h) Kelambatan pihak artisan, tukang-tukang atau orang-orang
lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja
yang bukan sebahagian dari Kontrak.

b) Kelewatan atas sebab-sebab neutral

45.1(a) “force majure”,


Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh perkara luar
jangka,
45.1(i) Perkara di luar kawalan dan ramalan kontraktor secara
munasabah pada tarikh penutupan tender untuk mendapatkan
barang dan/atau bahan yang diperlukan.

11.3.4 Langkah-langkah Perlu Bagi Meluluskan PKLM

1. Semak Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan


(rujuk kepada Lampiran Kepada Syarat-syarat Kontrak). Pegawai
yang dinamakan di dalam Lampiran sahaja yang berhak untuk
meluluskan Lanjutan Masa.

2. Pastikan kesemua sebab-sebab yang dipertimbangkan hendaklah


dinyatakan dalam perakuan mengikut klausa yang berkaitan, dan
diiringi dengan tempoh hari yang diluluskan. Amalan dengan hanya
memperuntukkan sebab utama sahaja (dominant reason) adalah tidak
sejajar dengan peruntukkan kontrak dan perundangan.

3. Penilaian tempoh lanjutan masa yang diluluskan hendaklah


berdasarkan tempoh kelambatan sebenar (net effective delay) dengan
mengambil kira pertindihan tempoh kelambatan untuk kesemua
sebab-sebab tersebut.

4. Kontraktor hendaklah melanjutkan liputan insurans yang memadai


dengan mengambil kira tempoh siap dijangkakan olehnya. Jika
kontraktor gagal berbuat demikian, maka PD perlulah melanjutkannya
sejajar dengan peruntukkan syarat-syarat kontrak. Apabila PD telah
melanjutkan polisi tersebut maka semua kos yang ditanggung oleh

44/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kerajaan hendaklah dikenakan bayarannya terhadap kontraktor
dengan mencampurkan 5% caj on kos1 kepada bayaran premium
yang terlibat tersebut.

11.3.5 Proses Audit Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa

Proses Audit:

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan kontraktor ada memohon Kontraktor/ 1. Kluasa 45
lanjutan masa atau PD PD
mempunyai pengetahuan bahawa
kontraktor mempunyai sebab yang
sahih untuk lanjutan masa

2. Semak sama ada alasan-alasan Kontraktor/ 1. Kluasa 45


yang telah diajukan tersebut PD
benar-benar melewatkan kerja.
PD perlulah mengambil kira
faktor-faktor yang dinyatakan
pada perkara 11.3.3.
3. Rujuk klausa yang berkaitan PD 1.Klausa 45
dengan sebab-sebab lanjutan
masa yang dipertimbangkan

4. Pastikan deraf PKLM disediakan. PD 1. Klausa 45


Senaraikan semua sebab-sebab 2.Perakuan
dan klausa-klausa yang berkaitan Kelambatan
serta nyatakan sama ada sebab- dan Lanjutan
sebab tersebut adalah serentak Masa
atau berturut-turut.
Nyatakan tempoh lanjutan masa
sebenar (net effective delay) yang
merangkumi kesemua sebab-
sebab lanjutan masa yang
dipertimbangkan.

1
Surat Kementerian Kewangan ruj. (K&B)(8.09) 735/10/1 Jld. 3 (44) bertarikh 5.4.89

45/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod

5. Pastikan pegawai yang PD/PYDK. 1.Klausa 3(i)


meluluskan PKLM adalah 2. Klausa 45
Pegawai Yang Diberi Kuasa
3.Lampiran
(PYDK) untuk bertindak bagi pihak
Kepada Syarat-
Kerajaan.
syarat Kontrak
4. Borang
PKLM.

6. Pastikan PKLM diedarkan kepada PD 1. Perakuan


semua pihak yang berkenaan Kelambatan
terutamanya Penjamin yang dan Lanjutan
menjamin pelaksanaan kontrak. Masa

11.4 Perakuan Kerja Tidak Siap Kerja.

11.4.1 Definisi

Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) diperuntukkan dalam klausa 42 syarat-


syarat kontrak. Sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap
kontrak asal atau pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak, maka Gantirugi
Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages – LAD) boleh
dikenakan kepada kontraktor setelah PKTS dikeluarkan.

Sebelum PKTS dikeluarkan, beberapa langkah sejajar dengan kontrak dan


perundangan perlu dipatuhi supaya hak Kerajaan dilindungi.

LAD bukanlah satu bentuk denda. Gantirugi dalam undang-undang kontrak


adalah hanya berbentuk pampasan sahaja dan bukan bertujuan untuk
menghukum sejajar dengan prinsip perundangan negara. Jika LAD satu
bentuk denda maka ia tidak akan dapat dikuatkuasakan di dalam
perundangan. Oleh itu istilah LAD hendaklah tidak disamakan dengan istilah
denda.

46/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.4.2 Langkah-Langkah Untuk Mengeluarkan PKTS

Sejajar dengan prinsip perundangan, keluarkan notis kepada kontraktor


sebelum tarikh siap kontrak atau tarikh yang dibenarkan dalam kontrak
sebelum tindakan LAD dikenakan.

Notis tersebut lebih merupakan satu niat Kerajaan untuk mengenakan LAD
kepada kontraktor. Contoh surat piawai tersebut bolehlah dirujuk pada
Borang JKR/RB/22a.

Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan sebab-sebab munasabah, PD


hendaklah mengeluarkan PKTS kepada kontraktor. Ini bermakna pada
pandangan PD, kontraktor telah gagal menyiapkan kerja pada tarikh yang
dibenarkan dalam kontrak dan PD bolehlah mengenakan LAD terhadap
kontraktor setelah PKTS dikeluarkan.

11.4.3 Pengedaran PKTS

PKTS perlulah diedarkan kepada pihak-pihak berikut:

 Pusat Khidmat Kontraktor


 Juruukur Bahan yang terlibat dengan kontrak
 Penjamin
 Syarikat Insurans

11.4.4 Pemantauan Rapi Kemajuan Kerja Setelah Pengeluaran PKTS

Apabila PKTS dikeluarkan dan LAD dikenakan kepada kontraktor, PD masih


perlu memantau kemajuan kerja kontraktor di atas tapak bina.

Sekiranya didapati kontraktor tidak melaksanakan kerja dengan tekun dan


kemajuan kerja tidak memberansangkan, maka satu keputusan perlulah
dibuat sama ada untuk meneruskan kerja atau sebaliknya. Sekiranya
kontraktor telah dikenakan LAD dalam tempoh yang panjang, ini akan
mengakibatkan beban jumlah nilai LAD bertambah dan menjejaskan aliran
wang tunai kontraktor untuk menyiapkan kerja keseluruhannya.

47/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tindakan menamatkan pengambilan kerja kontraktor hendaklah dibuat
sekiranya difikirkan bahawa jumlah nilai LAD yang dikenakan adalah besar
dan membebankan kontraktor.

11.4.5 Proses Audit

Proses Audit Tindakan Rujuakan/Rekod


1. Sedia dan semakkan deraf surat PD Format surat
amaran niat LAD amaran niat LAD:
Borang
JKR/RB/22a
2. Terima & analisis maklum-balas Kontraktor
kontraktor berkaitan alasan yang
munasabah.
3. Sediakan PKTS apabila PD Klausa 42 dan
kontraktor gagal kemukakan Borang Piawai
alasan yang munasabah. PKTS ( JKR 203X
sem 1/83 )
4. Tandatangan PKTS dan edarkan PYDK Klausa 42 dan
kepada pihak-pihak yang Lampiran kepada
berkaitan terutama penjamin Syarat-Syarat
perlaksanaan projek dan pihak Kontrak
insurans.
Borang Piawai
PKTS:
Borang
JKR/RB/22b

Senarai Edaran:
Borang
JKR/RB/22c

48/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.5 Pengurusan Timbangtara.

11.5.1 Definisi

Timbangtara adalah satu proses penyelesaian pertikaian yang merupakan


alternatif kepada tindakan ke mahkamah. Lazimnya rujukan kepada
timbangtara akan dikuatkuasakan sepenuhnya oleh mahkamah, melainkan
kedua-dua belah pihak bersetuju untuk tidak merujuk kepada penimbangtara.

11.5.2 Rujukan Keputusan kepada Pegawai Yang Berkuasa

Klausa 56.1 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan sekiranya


terdapat pertikaian di antara Kontraktor dengan Kerajaan, semasa kerja
pembinaan sedang dilaksanakan atau selepas siap kerja atau selepas
penamatan pengambilan kerja kontraktor berkaitan kepada:
 Tafsiran kontrak binaan tersebut
 Apa-apa perkara yang timbul berkaitan dengan perjalanan kontrak
 Penahanan oleh PD apa-apa perakuan yang mana kontraktor
mendakwa ia berhak

Semakan kepada Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak perlu dibuat


terlebih dahulu untuk menentukan Pegawai Yang Diberi Kuasa.

Keputusan Pegawai tersebut adalah mengikat sehinggalah pembinaan kerja


siap secara keseluruhannya. Kontraktor hendaklah secara tekun terus
melaksanakan kerja walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan Pegawai
tersebut.

Klausa 56.3 pula memperuntukkan bahawa sekiranya :

 Pegawai Yang Diberi Kuasa gagal memberi satu keputusan


sebagaimana yang dipohon oleh kontraktor di dalam tempoh 45 hari
dari tarikh permohonan, atau

49/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
 Kontraktor tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diberikan
oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa di dalam tempoh 45 hari dari tarikh
terima keputusan.

Dalam tempoh 45 hari sama ada selepas menerima apa-apa keputusan


ataupun tidak daripada Pegawai Yang Diberi Kuasa, kontraktor boleh
memohon rujukan pertikaian tersebut kepada Penimbangtara berseorangan.
Sekiranya persetujuan tidak tercapai maka penimbangtara akan dilantik oleh
Pengarah Pusat Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur.

11.5.3 Ruang Lingkup Timbangtara

Sebelum rujukan kepada proses timbangtara, kontraktor dan PD perlu


pastikan perkara yang dipertikaikan adalah dalam ruang lingkup timbangtara
yang diperuntukkan dalam kontrak. PD hendaklah memberi pandangannya
kepada Penasihat Undang-Undang untuk tindakan yang selanjutnya
sekiranya di luar ruang lingkup timbangtara.

Hanya pertikaian daripada kontraktor terhadap keputusan PD/Kerajaan


sahaja mengenai pentadbiran sesuatu kontrak yang boleh dirujuk kepada
timbangtara. Ini bermakna ia tidak merangkumi apa-apa pertikaian Kerajaan
terhadap kontraktor.

11.5.4 Tindakan Selepas Menerima Notis Rujukan Kepada Penimbangtara

Sekiranya notis pertikaian dikemukakan oleh kontraktor untuk dirujuk kepada


Penimbangtara, PD hendaklah memanjangkan notis tersebut beserta satu
laporan kepada Penasihat Undang-Undang, yang antara lain merangkumi
perkara-perkara berikut:

 Notis Kontraktor berkaitan Rujukan Kepada Penimbangtara


 Butir-butir kontrak
 Sinopsis peristiwa yang menyebabkan pertikaian tersebut timbul
 Surat berkaitan dengan keputusan PD ataupun Perakuan-perakuan
PD yang dipertikaikan.

50/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
 Apa-apa surat menyurat di antara Kerajaan dengan kontraktor
berkaitan dengan perkara yang dipertikaikan.
 Perakuan PD berkaitan dengan pertikaian tersebut.

11.5.5 Keputusan Penimbangtara

Sejajar dengan peruntukkan undang-undang dan kontrak, secara prinsipnya


satu keputusan oleh penimbangtara adalah muktamad dan mengikat kedua-
dua belah pihak. Namun begitu keputusan penimbangtara tersebut hanya
boleh diketepikan berdasarkan seksyen 24 Akta Timbangtara 2005 (Akta
646) mengikut keadaan-keadaan yang tertentu sahaja seperti berikut:

 Kegagalan penimbangtara tersebut untuk mematuhi peraturan


keadilan asasi.
 Tindak tanduk penimbangtara yang memperlihatkan peri laku berat
sebelah.
 Kegagalan penimbangtara untuk menilai bukti-bukti yang mana
secara materialnya mempengaruhi keputusan penimbangtara
 Kekhilafan pemakaian undang-undang oleh penimbangtara yang
mana jelas pada permukaan rekod award penimbangtara

Sekiranya PD/Penasihat Undang-Undang berpendapat terdapat asas untuk


mengenepikan award penimbangtara, maka rujukan selanjutnya bolehlah
dibuat kepada Pejabat Peguam Negara melalui Penasihat Undang-Undang.

11.5.6 Proses Audit

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod


1. Pastikan keputusan dibuat dalam PYDK Kluasa 56.3
tempoh 45 hari dari penerimaan surat
pertikaian daripada kontraktor berkaitan
dengan apa-apa keputusan dan/atau
mana-mana perakuan yang telah
dikeluarkan

2. Pastikan kontraktor terus tekun PD Kluasa 56.3

51/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod
menjalankan kerja walaupun tidak
bersetuju dengan keputusan.
3. Majukan cadangan nama penimbangtara PYDK Kluasa 56.3
berseorangan daripada kontraktor
kepada Penasihat Undang-Undang
untuk persetujuan oleh pihak Kerajaan.
4. Sekiranya tidak mendapat persetujuan, PYDK Kluasa 56.3
rujuk kepada Pengarah Pusat
Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur.

5. Pastikan rujukan serta proses PYDK Kluasa 56.3


timbangtara tersebut tidak dibuat
sehingga kerja pembinaan disiapkan.`
6. Sedia dan kemukakan laporan berkaitan PYDK dan
dengan pertikaian kepada Penasihat PD
Undang-undang yang sekurang-
kurangnya mengandungi perkara-
perkara sebagaimana perkara 11.5.4

11.6 Pematuhan Kepada Dasar Perolehan Kerajaan.

11.6.1 Definisi

Dasar kerajaan mengutamakan penggunaan bahan/barangan tempatan,


penggunaan barangan impot adalah dilarang kecuali yang mempunyai fungsi
khas, melibatkan kepakaran atau yang tidak terdapat bahan/barang buatan
tempatan yang setaraf dengannya.

Kontraktor tidak akan dibenarkan mengimpot mana-mana bahan, loji


peralatan, kenderaan atau barangan lain yang akan menjadi sebahagian
daripada kerja atau dibekalkan dibawah kontrak kecuali yang diluluskan oleh
kerajaan.

52/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kontraktor mestilah memastikan yang perolehan barangan impot seperti
bahan, loji, peralatan dan kenderaan atau barangan lain yang bernilai lebih
dari RM 50,000.00 bagi setiap item yang diluluskan oleh kerajaan diperolehi
secara terus daripada negara yang mengeluarkannya berdasarkan Percuma
Atas Kapal (Free On Board) atau yang setaraf dengannya. Pengangkutan
dan insuran barangan yang diimpot tersebut ke tapak bina hendaklah
diuruskan oleh Kontraktor melalui ’Government Multimodal Transport
Operators (GMTO)’ yang dilantik oleh Kerajaan.

Permohonan kelulusan dari MITI perlu dibuat oleh Kontraktor melalui jabatan
pada peringkat awal selepas sahaja tarikh milik tapak bina.

11.6.2 Proses Audit:

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Dapatkan senarai bahan/ barangan PD SPP 7/2002
daripada Kontraktor dan pastikan
borang piawai MITI dilengkapkan.

2. Sah dan hantar borang piawai PD


permohonan kepada MITI
3. Edar surat kelulusan MITI kepada PD
Kontraktor dan JKR (disiplin
berkenaan)

4. Pantau & audit penggunaan GMTO PD Senarai GMTO


oleh Kontraktor. yang digunapakai
oleh kontraktor

11.7 Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

11.7.1 Definisi

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (selepas ini disebut sebagai


’pemansuhan’) hanya dibuat sekiranya didapati kontraktor telah memungkiri
terma-terma kontrak mustahak di dalam kontrak. Kemungkiran terma-terma

53/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
mustahak di dalam kontrak adalah menyentuh akar umbi kontrak binaan
tersebut.

Masa adalah teras kepada kontrak binaan R&B dan ia merupakan satu
kemungkiran terma yang mustahak. PD/Kerajaan mempunyai pilihan sama
ada untuk mengenakan LAD atau pemansuhan.

Tindakan pemansuhan boleh juga disebabkan oleh ketidakupayaan


kontraktor seperti kebangkerapan atau terdapat satu perintah penggulungan
terhadap kontraktor menyentuh kewujudan entiti kontraktor itu sendiri.

Peruntukkan klausa 54 syarat-syarat kontrak memberi kuasa kepada PD atau


Pegawai Yang Diberi Kuasa untuk mengambil tindakan terhadap kontraktor.

Pemansuhan berdasarkan kemungkiran kontrak oleh kontraktor


sebagaimana berikut:
 Menggantung perjalanan seluruh atau mana-mana bahagian Kerja
tanpa sebab yang munasabah; atau
 Gagal meneruskan Kerja dengan mengikut aturan dan tekunnya; atau
 Gagal melaksanakan Kerja mengikut Kontrak atau berulangkali cuai
menunaikan obligasinya di bawah Kontrak; atau
 Mungkir atau berulangkali cuai mematuhi suatu notis bertulis daripada
PD untuk menukar dan mengganti Kerja yang cacat atau bahan atau
barang-barang yang tidak mematuhi Kontrak; atau
 Mengsubkontrak seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa
kelulusan bertulis daripada PD terlebih dahulu.

Pemansuhan kontrak berdasarkan kemungkiran oleh ketidakmampuan


kontraktor sebagaimana berikut:

 Melakukan suatu perbuatan kebangkerapan; atau


 Menjadi taksolven atau membuat penyelesaian dengan pemiutang-
pemiutangnya atau membuat perkiraan dengan mereka itu; atau
 Menyebabkan suatu perintah penggulungan dibuat terhadapnya; atau
 Menyebabkan seorang likuidator, penerima atau pengurus sementara
bagi urusan atau pengusahaannya yang dilantik dengan sewajarnya,

54/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
atau menyerahkan pemilikan supaya diambil oleh atau bagi pihak
pemiutang-pemiutang atau pemegang-pemegang debentur.

Sebelum tindakan pemansuhan dilaksanakan beberapa langkah yang perlu


dipatuhi.

Hanya Pegawai Yang Diberi Kuasa sahaja yang boleh mengambil tindakan
pemansuhan mengikut syarat-syarat kontrak.

Surat notis tujuan mansuh perlulah dikeluarkan terlebih dahulu atas


keperluan kontrak dan perundangan, dan sekiranya tidak dikeluarkan, maka
tindakan pemansuhan tidak sah mengikut perundangan. Kandungannya
hendaklah dengan jelas menyatakan jenis-jenis kemungkiran yang didakwa
terhadap kontraktor dan klausa-klausa kontrak yang disandarkan. Surat notis
tujuan mansuh perlulah dihantar melalui pos berdaftar sejajar keperluan
kontrak dan perundangan.

Sekiranya kontraktor masih mengulangi kemungkiran, Pegawai Yang Diberi


Kuasa hendaklah mengeluarkan surat notis mansuh dalam tempoh 14 hari
atau dalam tempoh yang munasabah sahaja. Jika tempoh tidak munasabah,
surat notis tujuan mansuh hendaklah dikeluarkan semula sebelum tindakan
pemansuhan dibuat.

Satu salinan surat notis tujuan mansuh dan surat notis mansuh hendaklah
diedar kepada:
 Pusat Khidmat Kontraktor
 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
 Penjamin projek
 Juruukur Bahan yang terlibat
Untuk pemansuhan kontrak disebabkan kemungkiran oleh ketidakmampuan
kontraktor, surat notis tujuan pemansuhan tidak diperlukan terlebih dahulu
tetapi surat notis mansuh hendaklah dikeluarkan. Pemansuhan berkaitan
dengan sebab kebengkerapan atau penggulungan hanya boleh diambil
tindakan selepas perintah mahkamah dikeluarkan.

55/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Setelah pemansuhan dibuat, PD hendaklah mengambil tindakan untuk
merampas Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan. Satu surat
tuntutan kepada penjamin hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang
mungkin. Kandungan surat tuntutan antara lain menyatakan perkara-perkara
berikut:

 Kontraktor telah memungkiri kontrak dan kontrak dimansuhkan


dengan menyatakan klausa yang berkaitan di dalam syarat-syarat
kontrak.
 Rujukan kepada klausa dalam polisi jaminan yang membolehkan
tuntutan dibuat.
 Kerajaan menuntut untuk merampas Bon Perlaksanaan tersebut.

Setelah pemansuhan, Kerajaan berhak mengambil semula milikan tapak bina


dan kontraktor hendaklah meninggalkan tapak bina. Semua bahan-bahan
binaan yang telah dibawa ke tapak bina dan telah dibayar sepenuhnya oleh
kontraktor hendaklah dibiarkan di tapak bina.

Mengenai lukisan-lukisan rekabentuk dan/atau pembinaan yang telah


dikemukakan tetapi hakcipta belum dipindahkan kepada Kerajaan, maka
sekiranya telah dibayar sepenuhnya, Kerajaan berhak menggunakannya
untuk menyiapkan baki kerja projek tersebut sahaja.

Kerajaan berhak mengikut kontrak atau perundangan untuk menyiapkan baki


kerja sama ada secara jabatan atau dengan melantik kontraktor yang baru.
Segala kos yang ditanggung oleh Kerajaan berikutan itu hendaklah
ditanggung oleh kontraktor asal.

Kos-kos yang terlibat antara lainnya adalah kos pembinaan, kos penyeliaan,
kos penyediaan dokumen, kos perlantikan perunding, kos iklan dan lain-lain
kos yang diperlukan serta yang berkaitan dengan penyiapan baki kerja.
Segala kos yang terlibat hendaklah dituntut kepada kontraktor dengan
menggunakan borang piawai “Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan
Pengambilan Kerja Kontraktor”.

56/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tuntutan hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang boleh terhadap
kontraktor sebaik sahaja kos untuk menyiapkan baki kerja tersebut diketahui
(dalam konteks ini selepas harga kontrak perlantikan kontraktor baru
diperolehi). Sekiranya didapati bahawa kontraktor telah gagal untuk membuat
bayaran maka rujukan perlulah dibuat terhadap Penasihat Undang-Undang
untuk tindakan yang selanjutnya.

11.7.2 Proses Audit:

a) Kemungkiran Oleh Kontraktor

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Pastikan kemungkiran kontraktor PD/ PYDK 1.Klausa 54
adalah satu perlanggaran terma
mustahak.

2. Pastikan notis tujuan mansuh disedia PD/ PYDK 1.Klausa 54


secara jelas dan khusus dengan
merujuk kepada klausa yang berkaitan.
3. Pastikan hanya PYDK bertindak bagi PD 1.Klausa 54
pihak kerajaan menandatangan surat 2. Lampiran
notis mansuh. Kepada Syarat-
syarat Kontrak

4. Pastikan notis tujuan mansuh hanya PD 1.Klausa 54


dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.

5. Pastikan kemajuan kerja kontraktor PD/ PYDK 1. Klausa 54


dipantau di dalam tempoh 14 hari atau
di dalam tempoh yang munasabah
daripada tarikh surat notis tujuan
mansuh.
6. Pastikan surat notis mansuh PD/ PYDK 1. Klausa 54
dikeluarkan jika kontraktor gagal
memperbetulkan kemungkiran di dalam
tempoh 14 hari atau tempoh yang
munasabah dari tarikh surat notis

57/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod
tujuan mansuh.
Pastikan notis mansuh disedia secara
jelas dan khusus dengan merujuk
kepada klausa yang berkaitan
7. Pastikan surat notis mansuh hanya PD/ PYDK 1.Klausa 54
dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.

b) Kemungkiran Oleh Ketidakmampuan/Entiti Kontraktor

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Pastikan perintah mahkamah telah PD/ PYDK 1.Klausa 54
dikeluarkan.

2. Pastikan notis mansuh disedia secara PD/ PYDK 1. Klausa 54


jelas dan khusus dengan merujuk
kepada klausa yang berkaitan sebelum
dikeluarkan.
3. Pastikan surat notis mansuh hanya PD/ PYDK 1.Klausa 54
dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.

c) Prosedur Selepas Pemansuhan

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Pastikan tuntutan dibuat terhadap PD 1.Klausa 38.4
penjamin dengan segera. 2. Polisi Jaminan
Bon Pelaksanaan

2. Pastikan surat tuntutan dibuat dengan PD 1.Klausa 38.4


merujuk dengan khusus perkara-perkara 2. Polisi Jaminan
berikut: Bon Pelaksanaan
a) Bahawa kontraktor telah ditamatkan
kerjanya
b) Kerajaan dengan itu menuntut nilai bon

58/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod
pelaksanaan sepenuhnya berdasarkan
klausa dalam bon.
3. Pastikan kontraktor meninggalkan tapak PD 1.Klausa 54
bina dan meninggalkan bahan binaan
yang telah dibayar sepenuhnya.
4. Pastikan satu Perakuan Muktamad PD 1.Klausa 54
Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan
Kerja Kontraktor disedia dan
ditandatangani oleh PD sebaik sahaja
jumlah kos perolehan kerja untuk
kontraktor baru dilantik untuk
menyiapkan baki kerja diketahui.

5. Pastikan Perakuan Muktamad Kontrak PD 1.Klausa 54


Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja
Kontraktor dihantar kepada kontraktor
untuk tuntutan dibuat.
6. Pastikan satu laporan kepada Penasihat PD
Undang-Undang dikemukakan sekiranya
kontraktor gagal untuk membuat bayaran
dalam tempoh yang ditetapkan.

11.8 Perakuan Siap Kerja

11.8.1 Definisi

Perakuan Siap Kerja/ Certificate of Practical Completion (CPC) akan


dikeluarkan apabila keseluruhan kerja pembinaan telah siap. Pengeluaran
CPC menandakan bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan (TTK)
sebagaimana peruntukan dalam Kontrak.

Sebelum keluar CPC, PD hendaklah mengambilkira dan berpuas hati ke atas


hasil kerja yang disiapkan berdasarkan beberapa kriteria berikut:-
- memenuhi fungsi yang ditetapkan.

59/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
- berfungsi dengan selamat.
- mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
Tempatan / Berkenaan.
- memastikan kecacatan kerja di tahap paling minima.
- pelaksanaan kerja membaiki kecacatan tidak menyulitkan pengguna.

Jika kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi, pemeriksaan bersama hendaklah


diatur melibatkan pihak Kontraktor.

Setelah CPC dikeluarkan, PD akan mengambil milik dan seterusnya


melaksana proses penyerahan kepada agensi pelanggan.

11.8.2 Proses Audit :

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod

1. Terima permohonan pemeriksaan PD Fasal 40


bersama daripada Kontraktor
untuk. Pastikan Kerja disahkan
siap oleh perunding-perunding
Kontraktor.
2. Pastikan kriteria penyiapan PD Fasal 40
praktikal dipenuhi.
3. Semasa pemeriksaan bersama, PD Borang
keluarkan NCR sekiranya masih JKR.PK(O).04A – 8
terdapat kecacatan/ kerja Borang JKR/RB/23
tertunggak untuk tindakan
Kontraktor. Rujuk para 5.3.

4. Pastikan semua NCR ditutup PD Borang JKR 203S


sebelum CPC dikeluarkan.

60/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.9 Perakuan Muktamad.

11.9.1 Definisi

Setelah kontraktor menunaikan tanggungjawab kontrak termasuk membaiki


kecacatan dan kelulusan tuntutan kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan
sekiranya ada, maka Perakuan Muktamad hendaklah disediakan dan
dikeluarkan.

Pra-syarat penyediaan dan pengeluaran Perakuan Muktamad mengikut


Kontrak adalah seperti berikut:-

- Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada PD Penyata Akaun


Akhir beserta dengan dokumen-dokumen sokongan tidak lewat dari
tiga (3) bulan selepas Perakuan Siap Membaiki Kecacatan
dikeluarkan.

- Dalam masa tiga (3) bulan selepas penerimaan Penyata Akaun Akhir
tersebut, PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad.

Perakuan Muktamad hendaklah mengambilkira perkara-perkara berikut:-

- Semua pelarasan Harga Kontrak – untuk kerja-kerja perubahan,


tuntutan Kontraktor dan pelarasan-pelarasan lain yang dibenarkan
dalam kontrak.

- Bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor termasuk bayaran


balik wang pendahuluan dan pelepasan wang jaminan pelaksanaan
jika berkenaan, juga bayaran kepada Penerima Hak dan Perunding-
perunding.

- Tolakan yang dibenarkan dalam kontrak.

Perakuan Muktamad hendaklah di tandatangani oleh PD dan kontraktor atau


PD sahaja sekiranya kontraktor enggan berbuat demikian.

61/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Pastikan Akuan Statutori yang menyatakan semua bayaran telah dibuat oleh
kontraktor kepada semua pekerja, sub kontraktor dan perunding yang terlibat
sebelum dikemukakan ke pejabat pembayar bagi tujuan bayaran.

11.9.2 Proses Audit

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod


1. Terima Penyata Akaun Akhir PD Fasal 51
beserta dokumen-dokumen
sokongan daripada Kontraktor yang
disahkan oleh perunding-perunding
Kontraktor.
2. Pastikan dokumen-dokumen PD Fasal 51
sokongan lengkap dan teratur. Borang JKR/RB/24

3. Sediakan Perakuan Muktamad PD Borang Perakuan


Muktamad Borang
JKR.OK(O).04A-10
4. Pastikan Perakuan Muktamad PD Fasal 51
ditandatangani oleh PD/ WPD dan
kontraktor *.
Nota: * jika kontraktor bersetuju.
5. Pastikan ada terima Akuan Statutori PD
daripada kontraktor.
6. Sediakan ACDA untuk kelulusan PD Borang ACDA
dan rekod.

62/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
12.0 KAWALAN PRODUK DAN PRESTASI KONTRAKTOR

12.1 Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi

PD/PPP hendaklah memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi


dikenalpasti, dikawal, diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk
yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan.
PD/PPP perlu audit keatas rekod-rekod kawalan NCP, dan merangkumi Laporan
Audit Dalam dan meneliti semua tindakan-tindakan yang telah diambil dan
pelaksanaan tindakan penambahbaikan.

Proses Audit:

Proses Audit Tindakan Rujukan/Rekod

1. Menerima laporan-NCR. PD/PPP Borang NCR

2. Semak dan analisa cadangan PD/PPP Borang JKR/RB/25


pembetulan.

3. Pastikan kontraktor melaksanakan PD/PPP Laporan Audit


pembetulan dan merekodkan
keberkesanan tindakan.

12.2 Laporan Audit & Aduan Pelanggan, Tindakan Pembetulan, Pencegahan &
Penambahbaikan

Prosedur ini adalah kaedah yang digunakan bagi tindakan pembetulan terhadap
ketidakpatuhan yang berlaku supaya tidak berulang dan menghapuskan punca-
punca yang memungkinkannya dalam proses penzahiran produk. Prosedur ini juga
digunakan bagi menguruskan maklumbalas pelanggan dan kajian kepuasan
pelanggan terhadap produk dan tindakan penambahbaikan.

Bagi memastikan prosedur ini dipatuhi, audit keatas rekod-rekod akan dilaksanakan.
Rekod-rekod yang perlu disemak merangkumi :-
 Aduan / Maklumbalas Pelanggan

63/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
 Audit Dalam / Luar
 Tindakan Pembetulan & Pencegahan
 Prestasi Pembekal
 Perubahan Rekabentuk

Audit juga perlu memastikan tindakan-tindakan pencegahan dan penambahbaikan


dilaksanakan.

Proses Audit

Proses Audit Tindakan Rujukan/ Rekod

1. Terima dan semak laporan-laporan PPP Borang JKR/RB/26


yang berkaitan

2. Analisis dan syorkan cadangan PPP


penambahbaikan kepada pengurusan

3. Rekod dan dokumen keberkesanan PPP Kawalan


tindakan . Produk,Tindakan
Pembetulan &

Pencegahan dan
Penambahbaikan

12.3 Laporan Prestasi Kontraktor/Perunding.

PPP hendaklah membuat penilaian terhadap kontraktor/perunding berdasarkan


keupayaan penyiapan projek, kualiti dan pematuhan kepada kehendak kontrak.

Kaedah penilaian adalah berdasarkan surat pekeliling Perbendaharaan dan arahan


Jabatan yang berkuatkuasa.

PPP hendaklah sentiasa memantau, menilai dan mengambil tindakan terhadap


prestasi kontraktor/perunding serta dilaporkan kepada agensi-agensi yang

64/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod kontraktor/
perunding.

Proses Audit:

Perincian kepada laporan prestasi kontraktor/perunding hendaklah dirujuk kepada


Prosedur SPK JKR berikut:

Prosedur SPK JKR No. Rujukan

Prosedur Perolehan Bekalan & Perkhidmatan JKR PK(P).10

Prosedur Perolehan Kerja JKR PK(O).03

Prosedur Penyerahan JKR PK(O).05

65/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
LAMPIRAN

66/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Penyerahan projek , Penubuhan Pasukan Pengurusan PROSES/ PRODUK*
Pembinaan dan Dokumen Rujukan Awalan)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Surat Perwakilan Kuasa kepada
Pengarah Projek
2. Surat perwakilan kuasa kepada wakil
Pengarah Projek.
3. Surat panggilan mesyuarat pra-
pembinaan.
4. Minit Mesyuarat pra-pembinaan.
5. Borang Varifikasi Harta Pelanggan Borang
yang lengkap. JKR.PK(0)0
4-1
6. Borang G bagi projek jalan.
7. Senarai dokumen rujukan awalan
yang berada di pejabat tapak

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

67/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR /RB/2

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Persediaan Awalan & Dokumen: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Semakan Dokumen Kontrak) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Deraf diterima dari Kontraktor?

2. Bon Pelaksanaan telah diterima dan


disemak? Polisi-polisi Insurans telah
diterima dan disemak?

3. Semak kandungan deraf dokumen


kontrak:

‘Articles of Agreement and Conditions


of Contracts

Borang Tender

Surat Niat (jika ada)

Surat Setujuterima Tender

Government’ Requirement’

Accepted Contractors’ Proposal’

Contract Sum Analysis & Schdule of


Rates.’

Schedule Payments’

Works Programme’

Carta Organisasi Kontraktor

Method Statement

‘Correspondences & minutes of


meetings on tender clarification &
counter proposals

Specification

68/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR

Offer Lists for equipments and


finishes

calogues brochures

Minit mesyuarat Runding Harga

Lukisan-lukisan & Jadual

Design Calculations

Salinan Perjanjian Perunding-


perunding

Salinan Bon Pelaksanaan dan Polisi


Insurans

(Semak dengan dokumen Pre-bid


atau Dokumen Meja Tender.)

4. Semak pegawai yang diberikuasa


untuk menandatangani kontrak di
pihak Kerajaan dan Kontraktor :

- Ada Surat penurunan kuasa dari


Menteri Kerja Raya ?

- Ada surat kebenaran (letter of


attorney) dari syarikat Kontraktor
untuk wakil mereka ?

-Sudah catatkan nama penuh,


nombor kad pengenalan dan alamat
wakil Kontraktor dan saksi.

5. Sudahkah mendapat nombor


kontrak ?

6. Sudah diisi semua tempat kosong


dalam Articles of Agreement dan
Conditions of Contract ?

7. Sudahkah semua harga dalam CSA &


Jadual Kadar Harga diselaraskan ?

8. Adakah dijilid mengikut disiplin :


Vol. 1-COC & Contractual Matters/
Government’s Requirement
Contractor’s Proposal
Vol. 2- Architectural Works
Vol 3 Civil & structural Works
Vol. 4- Mechanical Works
Vol. 5 – Electrical Works
Vol. 6- Medical Equipment/Furniture

69/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
&fit Out/Vehicles etc.

9. Sudah Dokumen Kontrak Asal


disetemkan sebelum dokumen lain
diedakanr?

10. Senarai edaran:


-Pejabat yang menguruskan dokumen
Kontrak- ASAL
i. Kontraktor-Salinan
ii. Penjamin Bon Pelaksanaan
iii Pelanggan- salinan diakui sah
iv. Akaunatan Negara
v. Audit Negara
vi. Pengarah Projek
viii. Pejabat Tapak Pasukan
Pengurusan Pembinaan
ix. HOPT
11. Sudahkah dokumen Kontrak Asal,
Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi
Insurans disimpan di tempat yang
selamat?

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

70/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/3

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN


(Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD
Spesifikasi NCR penutupan
NCR
1. Manual Kualiti mengandungi SPK
sekurang-kurangnya maklumat JKR.PK(O).04
seperti di dalam C-Plan Para 6.2.1
2. Pelan Kepastian Kualiti SPK
mengandungi sekurang-kurangnya JKR.PK(O).04
maklumat seperti di dalam C-Plan Para 6.2.2
3. Method Statement mengandungi SPK
tatakerja / kaedah pembinaan / JKR.PK(O).04
pemasangan keseluruhan skop Para 6.2.3
kerja
4. Method Statement disahkan oleh
Perunding selaras dengan
Spesifikasi, Lukisan Pembinaan
5. Prosedur / Manual / Garispanduan /
Standard berada di pejabat tapak /
makmal untuk rujukan personel
Kontraktor

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

71/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/4

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN


(Pasukan Projek Kontraktor)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Carta keseluruhan organisasi COC clause
pengurusan projek Kontraktor 22,
Need
Statement
2. Carta organisasi pembinaan COC clause
Kontraktor di tapak bina 22,
Need
Statement
3. Curriculum Vitae Pengurus Projek
serta personel utama pengurusan
pembinaan dikemukakan untuk
persetujuan PP
4. Matrik Peranan dan Tanggungjawab
setiap personel Kontraktor
5. Matrik Komunikasi Kontraktor lengkap
dan jelas antara Pasukan Projek JKR,
HOPT, Perunding Rekabentuk,
Perunding Pengawasan Tapak dan
lain-lain Perunding
6. Senarai Sub Kontraktor yang dilantik COC clause
oleh Kontraktor (termasuk penyertaan 2.14, 18.5,
Kontraktor Bumiputra 30% daripada 31.4, Need
harga kontrak) dikemukakan Statement
7. Carta organisasi Perunding COC clause
Pengawasan Tapak 2.13, Need
Statement
8. Jurutera/Akitek/Juru Ukur Bahan/Juru Need
Ukur Tanah berdaftar dengan Badan Statement
Professional Malaysia yang berkaitan
9. Curriculum Vitae Jurutera Tempatan,
Pembantu Jurutera Tempatan, Kerani
Kerja Perunding Pengawasan Tapak
dikemukakan untuk persetujuan PP
10. Matrik Peranan dan Tanggungjawab

72/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
setiap personel Perunding
Pengawasan Tapak
11. Salinan Memorandum of Agreement
antara Perunding dan Kontraktor
dikemukakan
12. Salinan Memorandum of Agreement
antara Perunding Pemeriksa Bebas
(Independent Checking Engineer) dan
Kontraktor dikemukakan (jika
berkaitan)

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

73/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/5

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN


(Penyediaan Program Kerja )

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Program Kerja yang dikemukakan COC clause
oleh Kontraktor mengandungi :- , Need
Statement
2.15

a Product Breakdown Structures (PBS)


b Work Breakdown Structures (WBS)
c Pecahan aktiviti kerja tidak kurang
dari 3 peringkat (tasks, subtasks, sub-
sub tasks)
d Logical relationship
e Method of construction (MOC)
f Butir-butir asas pengiraan masa untuk
pakej kerja (work packages) :-
i) task durations
ii) quantity
iii) construction productivity index
g Milestones
h Critical activities
i Calendar set up
j Resources allocation
k Penglibatan staf dalam penyediaan
program Kerja dengan Perancang
Kerja (Planner/Scheduler) ;
a) Pengurus Projek
b) Pengurus Pembinaan
c) Sub Kontraktor
d) Pembekal

*methodology : temuduga
2. Format of tracking and analyzing work
progress
3. Pelan Risiko
4. Perunding menyemak dan

74/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
mengesahkan PBS, WBS, MOC
selaras dengan Lukisan Pembinaan
dan Spesifikasi

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

75/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/6

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN


(JALAN - Pengurusan Trafik )

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Laporan Audit Keselamatan Jalan Need
Peringkat 3 (RSA 3) dikemukakan Statement
xx.xx
2. Pelan Pengurusan Trafik yang COC clause
dikemukakan oleh Kontraktor 2.7 & 8.1
mengandungi :-
a Organisasi pengurusan trafik
b Pasukan Tindakan Kecemasan
c Pelan susun atur zon kerja yang
berpotensi merbahaya kepada
pengguna jalan raya
d Pelan susun atur cadangan Arahan
lencongan jalan beserta papan tanda Teknik
amaran, papan tanda arah, perabot (Jalan) -
keselamatan, peralatan kawalan trafik Manual on
dsb Traffic
Control
Devices,
RSA 3
e Perancangan dan jadual lencongan
sementara / penutupan jalan
3. Pelan Pengurusan Trafik disahkan
oleh perunding

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

76/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN


(Spesifikasi, Rekabentuk dan Lukisan Pembinaan)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Senarai induk lukisan pembinaan /
lukisan kerja dinyatakan indek, pindaan,
tarikh edaran
2. Pengeluaran spesifikasi, lukisan
pembinaan / lukisan kerja untuk edaran
ke tapak bina mengikut senarai yang
disahkan oleh HOPT (spesifikasi,
rekabentuk dan lukisan telah diaudit
oleh HOPTdan pengesahan Perunding
Pemeriksa Bebas(Independent
Checking Engineer) jika berkaitan)
3. Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang
telah dipinda dan melibatkan perubahan
skop Kontrak telah diluluskan oleh
Jawatankuasa Perubahan JKR (jika
ada)
4. Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang
akan digunapakai oleh Kontraktor di
tapak bina bertandatangan dan cop
Jurutera/Arkitek Profesional rekabentuk
5. Semua staf Kontraktor, Perunding
Pengawasan Tapak, Sub Kontraktor,
Pembekal merujuk kepada dokumen-
dokumen yang sah dan terkini

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ……………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

77/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


(BANGUNAN - Geoteknik) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
1. Kerja Geoteknik

a Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk

b Rekabentuk
i. Laporan Rekabentuk Geoteknik
a. Keperluan Need Statement
b. Jumlah lubang gerekan
c. SPT
d. Profail Tanah
e. Aras Air Bawah Tanah
f. Verifikasi Pakar Geologi
g. Proba Macintosh
g. Laporan Penyiasatan Tanah (S.I)
ii. Analisis – Kapasiti Beban Kerja
Cerucuk
iii. Cerucuk Gabungan (Group Pile) –
Analisis Pemendapan
iv. Cerucuk
a) Tanggung Hujung
b) Geseran
c) Pemilihan Jenis Cerucuk
v. Asas Penapak
a) Aras Air Bawah Tanah
b) Proba Macintosh

78/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
c) Tanah Potong
d) Kapasiti Tekanan Galas Tanah
e) Analisis Pemendapan Tanah
vi. Papak Aras Tanah - Gantung

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. ……………………………….
Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

…………………………………………………………
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

79/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C2

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


(BANGUNAN - Struktur) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
1 Struktur Bangunan
a Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk

b Rekabentuk
i. Laporan Rekabentuk Struktur
a) Keperluan Need Statement
b) Kod rekabentuk yang gunakan
c) Konsep analisis dan rekabentuk
d) Beban dan rujukan yang digunakan
ii. Semua lukisan pembinaan disahkan
oleh Jurutera Professional
iii. Lukisan pembinaan yang terkini
iv. Lukisan Terbina (As-built) yang
disahkan oleh Jurutera Professional

80/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………… ………………………………..

Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

……………………………….
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

81/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C3

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Kerja Sivil) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
1 Kerja Sivil
Skop:
Kerja Tanah
Kerja Saliran Permukaan
Kerja Pembetungan
Kerja Paip Retikulasi Luaran

a Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk

b Rekabentuk
i. Laporan Rekabentuk
a) Keperluan Need Statement
b) Kod/ Garispanduan rekabentuk
yang gunakan
c) Konsep analisis dan rekabentuk
ii. Semua lukisan pembinaan disahkan
oleh Jurutera Professional
iii. Lukisan pembinaan yang terkini

82/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. ……………………………….
Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

……………………………….
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

83/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/8

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Kelulusan Pelan Pembangunan Oleh Pihak Berkuasa PROSES/ PRODUK*
Tempatan)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. a.Jadual Pengemukaan Pelan
Pembangunan (projek bangunan)

b. Pelan Pengambilan Balik Tanah


(projek jalan)

2. Surat memohon kelulusan ke pihak


Berkuasa Tempatan atau KKR:
-Majlis Kerajaan Tempatan/Dewan
Bandaraya
-Bomba
-JPS
JKR Daerah
-TNB
Telekom
-JPS
-Jabatan Kesihatan
-Jabatan Bekalan Air/Syarikat
Pengurusan Air Negeri
- Pejabat Tanah dan Galian Negeri
-Pejabat Tanah Daerah
-Pejabat Penilaian Harta

3. Surat kelulusan bersyarat pihak


Berkuasa Tempatan dan senaraikan
syarat.

4. Tarikh syarat-syarat yang dikenakan


itu dipatuhi.

5. Tarikh kelulusan penuh.

84/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

85/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/9

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Perancangan Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Pengambilan Balik Tanah (Bagi Projek Jalan dan PROSES
Jambatan))

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Pelan Pengambilan Tanah yang telah COC clause
diluluskan berada di Pejabat Tapak 16, Need
untuk rujukan Kontraktor memasuki Statement
lot-lot yang terlibat dengan item xxx
pembinaan
2. Senarai induk lot-lot yang terlibat
dengan pengambilan balik tanah
3. Status pengambilan balik tanah terkini
di peringkat Pejabat Tanah Daerah /
Pejabat Khas Bergerak sentiasa
dilaporkan dan direkodkan
4. Maklumat memasuki tapak/meroboh
struktur di lot-lot berkenaan
direkodkan
5. Kontraktor menugaskan penyelaras COC clause
untuk membuat susulan dengan 12, Need
Pejabat Tanah dan Galian Negeri, Statement
Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas item xxx
Bergerak

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas .

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

86/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/10

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit:


(Laporan Sistem Kepastian Kualiti) DOKUMEN/PROSES

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Laporan bulanan Kawalan Kualiti oleh Need
Perunding mengandungi :- Statement
Item 20.5
a Ringkasan eksekutif
b Keputusan semua ujian kualiti dalam
bulan berkenaan (field tests, off-site
tests, makmal Kontraktor, makmal
persendirian)
c Analisis keputusan ujian kualiti :-
i Allowable limits and acceptance of
tests
ii Standard Deviation charts
iii Running charts
d Keputusan pemeriksaan kerja
pembinaan
e Laporan Ketidakpatuhan (NCR) oleh
perunding
f Penutupan Laporan Ketidakpatuhan
g Log Laporan Ketidakpatuhan
2. Laporan bulanan Kawalan Kualiti
diendos oleh Jurutera Profesional

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

87/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11a

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit:


(Sistem Kepastian Kualiti DOKUMEN/PROSES
- Makmal Ujian Kualiti Di Tapak Bina dan Persendirian)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Makmal Kontraktor di tapak bina Spesifikasi
dilengkapkan dengan peralatan
seperti dinyatakan di dalam Kontrak
2. Senarai peralatan makmal Kontraktor
dinyatakan tarikh kalibrasi / no.siri /
no.sijil kalibrasi / tempoh sijil kalibrasi
3. Senarai peralatan / sijil kalibrasi
dipamerkan di dalam makmal
Kontraktor bagi tujuan pemantauan
4. Makmal persendirian diiktiraf oleh
Badan Akreditasi dan sijil akreditasi
masih dalam tempoh yang ditetapkan
5. Peralatan yang digunakan oleh
malmal persendirian telah dikalibrasi
dan dibuktikan dengan sijil kalibrasi
dalam tempoh yang ditetapkan

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

88/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11b

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: PROSES


(Sistem Kepastian Kualiti /PRODUK
- Kilang/Loji/Bengkel/Punca Bahan Binaan)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Kilang pengeluaran untuk bahan binaan
dalam senarai kelulusan JKR / IKRAM
2. Perunding memeriksa dan
megesahkan sistem pengurusan kualiti
Kilang / Bengkel / Loji untuk bahan
binaan (siap-tuang, komponen pre-
fabricated, konkrit siap bancuh, turapan
jalan) adalah teratur sekiranya tiada sijil
pengiktirafan ISO 9001 versi terkini
3. Rekabentuk produk kilang yang
melibatkan struktur (i.e precast r.c pile,
precast/prestressed r.c
beam/slab/wall/column/box girder,
retaining wall panel, roof truss, etc)
diendos oleh Jurutera Profesional
4. Rekod ujian dan pemeriksaan Pra
Penghantaran bahan binaan disahkan
dan diluluskan oleh Perunding
5. Rekod pemeriksaan di tempat punca
bahan mentah binaan disahkan dan
diluluskan oleh Perunding :-
a Borrow pit (cohesive/granular soil)
b Quarry (crushed rock aggregates,
quarry dust)
6. Ujian kualiti bahan mentah binaan
disaksikan dan diluluskan oleh
perunding
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

89/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
16.
17.
18.
19.

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

90/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11c

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Semakan Peralatan dan Bahan di Tapak) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Nota Penghantaran (Delivery Order)
disahkan oleh pegawai yang
bertanggungjawab
2. Semakan dengan Jadual Teknikal
Data dalam Kontrak
3. Semak dengan Bahan Contoh
4. Prosedur “Handle Non-conformance”
Produk dilakukan dengan betul

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

91/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11d

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Safety – Storage – Shelter – Handling at site) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Tempat Simpanan
- Selamat
- Kemas dan bersih
- Bebas dari hujan dan banjir
2. Peralatan
- Dalam Kotak (Wrapped)
- Di tutup (Covered)
- Atas Pellet
- Tersusun
3. Method Statement bagi Handling
- Kren
- Hoist
- Forklift

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

92/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/12a

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub-kontraktor) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
1. Senarai kontraktor pakar ada?
2. Pendaftaran CIDB ada?
3. Pendaftaran PKK - masih sah?
4. Pendaftaran Kepala/Sub-kepala –
betul
5. Taraf Bumiputera atau tidak
6. Installer License
7. Pendaftaran Khas (Special
registration) / Kelulusan Untuk
Pemasangan (Approval To Install
(ATI))
8. Senarai orang kompeten mengikut
bidang kerja ( trade ).
9. Rekod kelayakan & pengalaman kerja

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

93/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/12b

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: PROSES


Penyeliaan Pembinaan Kontraktor

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Staf Kontraktor yang berada di tapak
bina mengikut seperti carta organisasi
yang diluluskan oleh PP
2. Pertukaran staf utama peringkat
pengurusan pembinaan mendapat
persetujuan PP (jika ada)
3. Staf Perunding Pengawasan Tapak
yang berada di tapak bina mengikut
seperti carta organisasi yang
diluluskan oleh PP
4. Pertukaran staf Perunding
Pengawasan Tapak mendapat
persetujuan PP (jika ada)
5. Staf penyelia berada di tapak bina Surveillance
menyelia kerja-kerja pembinaan yang audit
sedang dilaksanakan

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

94/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13C1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(BANGUNAN - Geoteknik) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR

c Kerja Pembinaan
i. Kerja Tanah
a) Request For Inspection (RFI)
b) Kesesuaian Bahan Tambakan
c) Kesesuaian Ketinggian Tambakan
Tanah
d) Mampatan Tanah
ii. Asas Penapak
a) Proba Pengesahan
iii. Kerja-kerja Cerucuk
a) Request For Inspection (RFI)
b) Mematuhi Method Statement
c) Pengesahan bahan cerucuk oleh
Jurutera
d) Jenis Tanggung hujung -
- Pengiraan set disahkan oleh
Jurutera
- Set diukur ditapak
e) Jenis Geseran
- Pengesahan Jurutera
f) Lukisan Penanaman Cerucuk
terbina (As-built) yang disahkan
oleh Jurukur Berlesen
g) Kaedah Penanaman Cerucuk
h) Rekod Penanaman Cerucuk
- Tarikh penanaman cerucuk
- Jumlah sambungan
- Lokasi cerucuk
- Saiz cerucuk
- Kedalaman penanaman
i) Ujian Beban
- Ujian beban statik
Kuantiti ujian
Laporan kalibrasi peralatan

95/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
ujian
Pengesahan kelulusan
Jurutera
- Ujian Pile Dynamic Analysis
Kuantiti ujian
Laporan kalibrasi peralatan
ujian
Pengesahan kelulusan
Jurutera

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. ……………………………….
Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

……………………………….
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

96/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13C2

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(BANGUNAN - Struktur) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
Kerja Pembinaan
i. Kerja Konkrit
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
3) Ujian bahan-bahan
-besi tetulang
- pasir
- batu baur
4) Kriteria Pengesahan dan
Kelulusan Pembekal Konkrit
Bancuh-dulu oleh Jurutera
5) Bancuhan konkrit percubaan
- keputusan ujian kiub
- pengesahan kelulusan
bancuhan
6) Rekod Pemeriksaan dan Ujian
- Pembukaan acuan
- slump test
- ujian kiub
7) Kriteria dan pengesahan
kelulusan ujian oleh Jurutera
8) Penguji / Makmal yang
bertauliah

ii. Kerja Keluli


a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Hot-Rolled

97/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
Ujian bahan keluli dan bolt
Ujian kimpalan
Bahan kalis api
Lapisan Anti-karat
Lapisan cat penyudah
Jurukimpal yang bertauliah
Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
Penguji / Makmal yang
bertauliah
3) Cold-formed
Pembekal tersenarai dalam
senarai JKR
Mematuhi Method Statement
Spesifikasi Piawai JKR
Pengesahan bahan
mengikut spesifikasi oleh
Jurutera

Penguji / Makmal yang


bertauliah

iii. Kerja konkrit tuang dulu


a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Mematuhi Method Statement
3) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera
4) Pengesahan bahan mengikut
spesifikasi oleh Jurutera
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah

iv. Kerja kayu


a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Pengesahan/ujian bahan
3) Mematuhi Method Statement
4) Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
5) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera

98/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………… ………………………………..

Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

……………………………….
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

99/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13J1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: PROSES


(Kerja Projek Jalan & Jambatan)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Rekod permohonan pemeriksaan
(request for inspection) / rekod
pemeriksaan bagi setiap proses kerja
pembinaan / rekod ujian diperiksa,
disahkan dan diluluskan oleh
Perunding (checked, verified &
approved) :-
*Nota
Audit rekod yang mana berkaitan

Pembersihan Tapak
a Clearing, grubbing and stripping top
soil
Approved borrow pit
a Lokasi, jenis tanah, kualiti tanah
Rawatan Tanah
a Unsuitable material removed and
replaced with approved suitable
material
b Ground improvement medium i.e
geotextiles, geogrids, vertical drains,
surcharging
c Geotechnical instrumentation
readings (if involve consolidation
proses)
d Piled embankment (if any) :-
i Acceptance of precast piles
ii Pile joints
iii Pile sets
iv Concrete slab
v Concrete cube tests
Kerja Tanah
a Gradient of slope cutting / slope
embankment

100/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
b Slope drainage system
c Placing of embankment fill material
d Slope protection
d Trial compaction
e Field density tests
f Compaction tests
g CBR tests on subgrade
Perparitan
a Acceptance of precast drains
b Precast drains installation / cast in-
situ
c Concrete cube tests
d bedding
e Jointing
f capping
g Gradient / invert levels
h Brickworks
i sumps
j Backfill
k Subsoil drains
Pembentung
a Bedding
b Acceptance of precast piles
c Pile joints
d Pile sets
e Acceptance of precast culverts
f Test on precast culvert
g Installation of precast culverts / cast-
in-situ
h Concrete cube tests
i Culvert jointing
j Test on culvert’s joints
k Wing walls
l Head walls
m Aprons
n Sumps
o Gradient / invert levels
p Backfilling
Struktur Jalan
a Grading limit for sub-base course
material
b Laying sub-base course
c Field density tests
d CBR tests
e Grading limit for base course material
f Laying base course
g Field density tests
h CBR tests
i Trail lay for bituminous road base
j Job mix formula
Prime coat
Laying of bituminous road base;
temperature, no.of passing of
compaction rollers
k Marshall tests

101/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
l Trial lay for ACBC
m Job mix formula
n Tack coat
o Laying of ACBC; temperature, no. of
passing of compaction rollers
p Marshall tests
q Trial lay for ACWC
r Job mix formula
s Tack coat
t Laying of ACWC; temperature, no. of
passing of compaction rollers
u Marshall tests
Perabut Jalan
a Guardrails installation
b Kerbs
c Road signs installation
d Road marking
e Kilometer posts
Electrical works
a Road lightings
b Traffic signal system
c Sub station
d Feeder pillars
*Jambatan / viaduct
a Piling works :-
i Acceptance of precast piles
ii Acceptance of cast-in-situ piles
(which ever relevant)
iii Pile load tests
iv Pile joints
v Pile sets
vi Concrete cube tests (if cast-in-situ)
b Pile caps :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
vii Fender installation (if required)
c Piers :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
vii Pad bearing installation
viii Pot bearing installation
d Prestressed Beams
i Acceptance of precast concrete
beams
ii Launching and lifting operation
iii Removal of temporary work for the
securing system

102/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
iv Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
v Prestressing
e Diaphragm beams :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
f Deck :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
g Box Girder (which ever relevant) :-
i Acceptance of precast concrete
segmental box girder
ii Launching and lifting operation
iii Removal of temporary work for the
securing system
iv Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
v Falseworks (if cast-in-situ)
vi Rebars (if cast-in-situ)
vii Concreting (if cast-in-situ)
viii Curing
ix Concrete cube tests (if cast-in-situ)
x Prestressing
xi Removal of temporary supports
(inclusive factor of safety)
h Parapet
i Concrete parapet
ii Metal railing
i Expansion joint installation
j Tack coat
k ACWC
l Road marking
m Road signs
n Bridge lightings
o Navigation beacon lightings (if
required)
p Bridge/viaduct approach :-
i Acceptance of precast reinforced
earth panel wall (retaining structures)
ii Foundation/base for retaining
structures
iii Pull-out tests
iv Free draining material

103/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
v Suitable material backfill
vi Compaction tests
Pedestrian Bridge
a Piling works :-
i Acceptance of precast piles
ii Acceptance of cast-in-situ piles
(which ever relevant)
iii Pile load tests
iv Pile joints
v Pile sets
b Pile caps :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
c Reinforced concrete piers :-
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
vii Pad bearing installation
d Precast concrete beams :-
i Acceptance of precast concrete
beams
ii Launching and lifting operation
iii Removal of temporary work for the
securing system
iv Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
v Stressing
e Concrete deck
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
f Concrete staircase
i Dimensions
ii Formworks
iii Rebars
iv Concreting
v Curing
vi Concrete cube tests
g Steel piers (which ever relevant) :-
i Steel grade
ii Dimensions
iii Joints
iv Weldings

104/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
v Welding tests
vi Anti rust coating
vii Painting
h Steel Super Structure (which ever
relevant) :-
i Steel grade
ii Dimensions
iii Joints
iv Weldings
v Welding tests
vi Primer coating (anti rust)
vii Painting
viii Launching and lifting operation (if
any)
ix Removal of temporary work for the
securing system
x Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
i Roofing
j Railing
k Lightings

Lain-lain
a Road shoulder (paved/unpaved)
b Verge (turf/unturf)
c Pavement surface regularity
d Landscape (if required)
2 Semua Rekod permohonan
pemeriksaan / rekod pemeriksaan
bagi setiap proses kerja pembinaan /
rekod ujian disimpan dalam format
Compact Disk (CD-R)

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

105/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13M1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (MEKANIKAL-In-process Testing) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Borang Pemereksaan Tekanan
(Pressure Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
2. Borang pemereksaan beban (Load
Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
3. Borang Pemereksaan Kebocoran (Leak
Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
4. Borang Pemereksaan Sambongan
Kimpalan (Welding Test)
- cara Dry Penetrant
- cara X-ray
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

106/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13M&E

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: Penerimaan Bahan, In Process, Penerimaan Produk PROSES/ PRODUK*
Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
1 Sistem Kawalan
Bahan/Komponen
Pre-Delivery Inspection (PDI)
- Mengikut Jadual
- Laporan
Sample material
- Checked
- Approved
Approval of Equipment / material Borang
JKR/RB/
11c
Mock up
- Inspected
- Approved

2 Sistem Kawalan Kualiti


Dokumentasi
Butiran Kontraktor Pakar Borang
(Specialist Sub Contractor) JKR/RB/12
Lukisan Kerja
Lukisan Ko-ordinasi (Coordinated
Drawing)
- Disediakan oleh Kontraktor
Utama
- Disahkan
Borang Inprocess Testing
Borang T&C
Method Statement
- Rujukan Mukasurat
Spesifikasi
- Manufacturer
recommendation
- Good Eng. Practice (GEP)

107/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
rujuk ref./clause

3 Sistem Kawalan Kemajuan


Kerja
Installation Program

4 Sistem Kawalan Kualiti Produk /


Kerja
Request For Inspection (RFI)
Inspection / Testing / Approval by
Authority
Safety / Storage / Shelter / Borang
Handling at site JKR/RB/
11d
Method to control Non-conformity
Proses Auditing

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

108/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14C1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Kerja Sivil) PROSES/ PRODUK*

Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
1 Kerja Sivil
Skop:
Kerja Tanah
Kerja Saliran Permukaan
Kerja Pembetungan
Kerja Paip Retikulasi Luaran

Pembinaan
i) Kerja Tanah
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request For Inspection (RFI)
2) Mematuhi Method Statement
3) Pengesahan kerja oleh
Jurutera
4) Penguji / Makmal yang
bertauliah
b) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera

ii) Kerja Saliran Permukaan


a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan
3) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera
4) Spesifikasi /Piawai yang
berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
c) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera

iii) Kerja Sistem Pembetungan


a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan

109/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tarikh &
Rujukan No.
Pematuhan ttr WPD
No Butiran Piawaian/ Ruj.
(Y/T) penutupan
Spesifikasi NCR
NCR
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan (Rujuk Mekanikal)
3) Pengesahan pemasangan dan
ujian oleh Jurutera
4) Spesifikasi /Piawai yang
berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
c) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera

iv) Kerja Paip Retikulasi Luaran


a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan
3) Pengesahan pemasangan
dan ujian oleh Jurutera

4) Spesifikasi /Piawai yang


berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
b) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa

………………………………. ……………………………….
Nama Nama
Jawatan Jawatan
Cop Rasmi Cop Rasmi
Tarikh Tarikh

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)

..............……………………………….
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh

110/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


(ELEKTRIKAL- Sistem Voltan Tinggi/ Voltan Rendah) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Program penerimaan produk – Jadual Cl.67.2,
dan Prosedur LS-1
2. Senarai & kelayakan comptent Akta 447,
person/s
3. Senarai alat uji & sijil kalibrasi

4. Urusan bekalan dengan pihak


berkuasa
5. Borang2 semakan penyeliaan tapak & QAP
kawalan kualiti bagi penyeliaan T&C
6. Keputusan ujian yang disahkan oleh PPE 1994
perunding.

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

111/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E2

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


(ELEKTRIKAL– Sistem Telefon) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Program penerimaan produk – Jadual Cl.67.2,
dan Prosedur L-S16
2. Senarai & kelayakan comptent
person/s
3. Senarai alat uji & sijil kalibrasi

4. Urusan dengan Telekom


Malaysia/Service Providers

5. Keputusan ujian yang disahkan oleh PPE 1994


perunding.

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

112/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E3

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


(ELEKTRIKAL – Infrastruktur IT) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Perunding Kontraktor: Wakil Kontraktor:


1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Program penerimaan produk – Jadual
dan Prosedur
2. Senarai & kelayakan comptent
person/s
3. Senarai alat uji & sijil kalibrasi

4. Urusan dengan Pembekal Kabel


untuk Waranty

5. Keputusan ujian yang disahkan oleh PPE 1994


perunding.

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

113/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M1

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (MEKANIKAL- Air Condition System) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Pematuh No. Tarikh & ttr
Piawaian/ an (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi/ NCR NCR
Lukisan
1. Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
2. Borang T&C di jilidkan dengan sempurna
dalam 2 salinan.
3. Design Parameter / Standard
4. Equipment Technical Data
5. Tarikh ujian
6. No. Rujukan Borang
7. Deklarasi Kontraktor & Perunding
8. Butiran Ujian
a) Chiller Commissioning test
b) Cooling Tower Commissioning Test
c) Pumping Commissioning Test
d) AHU Commissioning Test
e) FCU Commissioning Test
f) Water Balancing
g) Air Balancing
h) Room Temperature, Pressure &
Humidity Test
i) Ductwork Leakage Test
j) Water Flushing Witnessing and Test
k) Water Treatment Witnessing and Test
j) Exhaust fan Commissioning Test
m) Main Switch Board Commissioning
Test
n) Power Factor Correction Device Test
o) Heat Recovery Commissioning Test
p) Filter Pressure Drop Test
q)Room Noise Level Test
r) Talliness check of BMS sensors on
ACMV system
s) Main Plant Equipment Operation
Sequencing Test
t) Plant connected to Genset

114/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

115/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M2

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (MEKANIKAL- Sistem Pencegah Kebakaran) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
1. Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
2. Borang T&C di jilidkan dengan
sempurna dalam 2 salinan.
3. Design Parameter
4. Equipment Technical Data
5. Tarikh Ujian
6. No. Rujukan Borang
7. Deklarasi Kontraktor & Perunding
8. Butiran Ujian
8.1) Fire Detection Alarm System
- Break glass
- Alarm bell
- Smoke & Heat Detectors
- Electronic sounders
- Flow Switch
- AHU tripping
- Etc.
8.2) Hose Reel Piping System
- Performance Test
- Pump Cut In / Cut Out
8.3) Sprinkler System
- Flow / Pressure
- Leakage Test
- Pump operation Test
8.4) Wet Riser
- Flow / Pressure
- Leakage Test
- Pump operation Test
8.5) Water Tanks
- Leakage Test
8.6) Fireman Intercom System
8.7) Portable Fire Extinguisher

116/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
8.8) CO2 / Clean Agent Distinguisher
System
8.9) Pressurization
8.10) Interlocking Device

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

117/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M3

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (MEKANIKAL-Sistem Lif) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
/ Lukisan
1. Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
2. Borang T&C di jilidkan dengan
sempurna dalam 2 salinan.
3. Design Parameter
4. Equipment Technical Data
5. Tarikh Ujian
6. No. Rujukan Borang
7. Deklarasi Kontraktor & Perunding
8. Butiran Ujian
8.1) Lift Car can be manually lowered
or raised
8.2) Emergency Brake Test
8.3) Automatic Levelling
8.4) Battery back up to run lift car
ventilation fan and lighting.
8.5) Emergency stop button
8.6) Emergency call button
8.7) Car emergency light.
8.8) Automatic load weighing device
8.9) Emergency Exit Test
8.10) Key way provided at door to
manually open door.
8.11) Auto shut down
8.12) Operation upon normal mains
power failure.
8.13) Operation under fire mode
8.14) Fire Lift operation
8.15) Drop Test.
8.16) Over speed test
8.17) Load Test(current and speed
reading
8.18) Lift Intercom
8.19) Smoke Detectors

118/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

119/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/15

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan Peringkat Audit: PROSES


Senggara Program Kerja Pembinaan

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Menggunapakai Program Kerja
berdasarkan kepada Baseline yang
telah diluluskan oleh PP
2. Tracking and analyzing work progress :-
a Kemajuan kerja disahkan oleh
perunding sebelum data dimasukkan
b Sumber-sumber (4M) sebenar
dikemaskini dan disahkan oleh
perunding
c Pengurus Projek dan staf
terlibat/berkomunikasi dalam tracking
kemajuan kerja
3. Laporan CPM disahkan oleh perunding
(perlu mengandunggi analisis statistik
iaitu deliverable hit ratio, WBS hit ratio,
critical tasks hit ratio, milestones hit
ratio, resources (4M) run charts,
probability project being completed on
time
4. Laporan Analisis Pengurusan Risiko
dan disahkan oleh perunding
5. Tindakan Pemulihan (jika perlu)

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

120/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/16a

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Peringkat Audit: PROSES


Pengurusan Trafik

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Perunding mengesahkan jenis, lokasi, Need
bilangan papan tanda amaran, papan Statement
tanda arah, perabot keselamatan dan xx.xx,
kawalan trafik yang diletakkan di Arahan
laluan/lencongan jalan mematuhi Teknik
Arahan Teknik (Jalan) (Jalan)
2. Rekod senggara jalan awam yang
terlibat dan jalan lencongan
sementara
3. Rekod aduan pengguna jalan raya
dan rekod tindakan susulan jika
siasatan membuktikannya berkaitan
4. Laporan kemalangan jalan raya dan
rekod tindakan pembaikan /
pencegahan jika ada

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

121/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/16b

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Peringkat Pembinaan (Projek Jalan) Peringkat Audit: DOKUMEN/


Audit Keselamatan Jalan Raya PROSES
(Road Safety Audit-RSA)

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Laporan Audit Peringkat Tiga Need
(Detailed Design Stage) dikemukakan Statement
item 12.0

2. Laporan Audit Peringkat Empat Need


(Construction Stage) dikemukakan Statement
item 45.0

3. Perunding mengesahkan Kontraktor Need


mengambil tindakan ke atas Laporan Statement
Audit Peringkat Empat item 45.0

4. Laporan Audit Peringkat Lima Need


(Operational Stage) dikemukakan Statement
item 45.0

5. Kontraktor mengambil tindakan ke Need


atas Laporan Audit Peringkat Lima Statement
item 45.0

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

122/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17a

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pengujian & Pentauliahan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Mesyuarat Pra T&C) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Senarai Kehadiran
2. Jadual T&C
Adakah jadual munasabah?
3. Borang T&C
Adakah borang yang dibentangkan
seperti yang telah diluluskan sebelum
ini ?
4. Peralatan T&C
Senarai peralatan mencukupi?
Sijil Kalibrasi ada dan sah?
5. Kakitangan T&C
Layak & Kompetan?
6. Posedur T&C
Ada ?
7. Status Ujian Pihak Berkuasa.
8. Adakah ruang / bangunan sedia untuk
ujian bagi peralatan yang di pasang ?

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

123/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17b

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pengujian & Pentauliahan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Semakan Format Borang T&C) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Juruperunding
Bertauliah
2. Design Parameter
3. Equipment Technical Data
4. Tarikh
5. No. Rujukan Borang
6. Deklarasi (jika berkaitan)

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

124/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17c

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pengujian & Pentauliahan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Audit Dokumen T&C) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Dokumen ditandatangani oleh :
-Speacialist Sub Kontraktor
-Juruperunding (Bertauliah)
-Kontraktor Utama
2. Borang T&C lengkap ?
3. Keputusan mematuhi spesifikasi ?
4. Prosedur pengujian disertakan?
5. Sijil Kalibrasi Peralatan ?
6. Sijil / Surat kelulusan pihak berkuasa
jika berkenaan.

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

125/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17d

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Pengujian & Pentauliahan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Audit Fizikal T&C) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.

Wakil Juruperunding: Wakil Sub-Kontraktor Pakar:


1. 1.
2. 2.
3. 3.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Salinan keputusan T&C
2. Peralatan yang digunakan semasa
T&C
1. Mencukupi
2. Dikalibrasi oleh badan bertauliah.
3. Bukti kompetan sub kontraktor
4. Signages & Notices

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

126/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/18

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Penerimaan & Serahan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Auditan Dokumen Serahan) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Sijil CF
2. As Built Drawing :
1. PE Signature
2. Schematic
3 .Floor Plan
4. Detail Equipment
5. Plant Layout
3. Latihan :
1. Tempoh / Jadual
2. Trainer
3. Trainee
4. Kandungan
4. Operation & Maintenance Document:
1. Technical Data
2. Installer
3. Cataloq
4. System Description
5. O&M Manual
6. Maintenance Team
7. Maintenance Program
8. Maintenance Payment Schedule
5. Senarai kecacatan / kerja tertunggak
6. Grand master key and keys for all
doors.
7. Site Diary
8. Deklarasi Kontraktor
9. Dokumen T&C beserta kelulusan
pihak berkuasa.
10. Inventori:
1. Borang KEW 313
2. Borang KEW 312
3. DARAS – Daftar Aset & Rekod
Aktiviti Senggara
11. Warranty Certificate

127/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

128/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/19a

Projek: No. Rujukan:


No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Mesyuarat DLP / Maintenance) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Plan Preventive Maintenance
2. Breakdown Maintenance
3. Maintenance Scope
4. Complaint Form
5. Training
6. Defect List / Outstanding List
7. Payment Schedule

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

129/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/19b

Projek: No. Rujukan:


No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Aktiviti/Proses Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan: Peringkat Audit: DOKUMEN/


Kerja: (Penyenggaraan Semasa DLP) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Penyelenggaraan bulanan
1. Rekod Selenggara
2. Rekod Aduan
2. Pengesahan penyelenggaraan
bulanan
3. Perakuan Pembayaran
Penyelenggaraan

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

130/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/20

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Bayaran Pendahuluan & Interim) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Pematuhan No. Tarikh &


Piawaian/ (Y/T) Ruj. ttr WPD
Spesifikasi NCR penutupan
NCR
1. Dokumen Sokongan:
-Surat Setuju Terima telah ditandatangani
oleh Kontraktor.

-Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluandari Borang std spt


bernilai tidak lebih dari 25% dari nilai kerja dalam
Pembina tertakluk kepada nilai maksimum SPP 3/2004
RM10juta (Dikepilkan)

-Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak Ditto


Asal

-Polisi-polisi Insurans
a. Insurans Kerja atau CAR Fasal 37
b.Polisi Tanggungan Awam Fasal 34

-Surat Pengesahan dari pihak yang Surat std


mengeluarkan Bon Pelaksanaan dan (dikepilkan)
Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan.

-Resit bayaran premium.

-No. pendaftaran SOCSO Fasal 36

-Nombor akaun bank Kontraktor dan


alamatnya.

2. Senarai bank/insurans/syarikat kewangan


yang diluluskan :
Jaminan bank dari bank-bank berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan
1989 yang beroperasi di Malysia,
-Jaminan Insurans dari sSyarikat-syarikat
Insurans berlesen di bawah Akta Insurans
1996 yang beroperasi di Malaysia

131/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian Rujukan Pematuhan No. Tarikh &
Piawaian/ (Y/T) Ruj. ttr WPD
Spesifikasi NCR penutupan
NCR

-Jaminan Syarikat Kewangan dari


syarikat-syarikat Kewangan berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan
1989 yang beroperasi di Malysia,

Jaminan bank dari bank-bank berlesen di


bawah Akta Bank Islam 1983 yang
beroperasi di Malaysia

-Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh


pengendali takaful berdaftar di bawah Akta
Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia

- Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank


Pembangunan & Infrastruktur Malaysia
Berhad (BPIMB).

3. Bon Pelaksanaan,Gerenti Untuk Bayaran


Pendahuluan dan polisi-polisi Insurans
mesti telah disetemkan .

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

132/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/21a

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Bayaran Interim No. 1) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Bayaran Interim No.1
Dokumen Sokongan:
-Surat Setuju Terima telah
ditandatangani oleh Kontraktor.

-Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Borang std


Kontrak Asal spt dalam
SPP 3/2004
(Dikepilkan)

-Polisi-polisi Insurans
a. Insurans Kerja atau CAR Fasal 37
b.Polisi Tanggungan Awam Fasal 34

-Surat Pengesahan dari pihak yang Surat std


mengeluarkan Bon Pelaksanaan . (dikepilkan)

-Resit bayaran premium.

-No. pendaftaran SOCSO


Fasal 36
-Nombor akaun bank Kontraktor dan
alamatnya.

2. Bon Pelaksanaan hendaklah dalam


bentuk: :
Jamina bank dari bank-bank berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi
Kewangan 1989 yang beroperasi di
Malaysia,
-Jaminan Insurans dari sSyarikat-
syarikat Insurans berlesen di bawah
Akta Insurans 1996 yang beroperasi di
Malaysia

-Jaminan Syarikat Kewangan dari

133/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
syarikat-syarikat Kewangan berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi
Kewangan 1989 yang beroperasi di
Malaysia,

Jaminan bank dari bank-bank berlesen


di bawah Akta Bank Islam 1983 yang
beroperasi di Malaysia

-Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh


pengendali takaful berdaftar di bawah
Akta Takaful 1984 yang beroperasi di
Malaysia

- Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank


Pembangunan & Infrastruktur Malaysia
Berhad (BPIMB).

3. Bon Pelaksanaan dan polisi-polisi


Insurans mesti telah disetemkan .

4. Dokumen sokongan kiraan dari


Kontraktor :

-Ringkasan bayaran yang dituntut

-Deklarasi Perunding-perunding yang


membuat penilaian bagi setiap disiplin.

-Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti


bagi kerja yang dituntut

-Lukisan yang diwarnakan bagi


bahagian kerja yang dituntut.

-Bukti pembelian bagi peralatan


(equipment)
-Bukti penghantaran (delivery Order)

5. Senarai nilai bayaran terus oleh


Kontraktor kepada sub-
kontraktor/pembekal/Perunding
6. Potongan yang perlu dibuat:

- jumlah potongan untuk Bayaran


Pendahuluan jika ada, dengan formula
berikut:

D=200xA/B%RMP, dimana

D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat


A=Amaun Wang Pendahuluan yang
telah dibayar
B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina
RMP=Nilai kerja Pembina

134/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
-jumlah potongan Wang Jaminan
Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih
kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja
tertakluk kepada nilai maksimum 5%
daripada Harga Kontrak.

- semak kadar LAD dan tempoh yang


dikenakan dan sebarang pengecualian
jika ada

-potongan lain yang dibenarkan


(sertakan keterangan)
-
7. Semak butir-butir dalam lejer bayaran

8. Semak amaun berasingan diperakukan


dalam Lampiran A untuk:
-Kontraktor Utama
-bayaran terus kepada sub-
kontraktor/penerima bayaran

9. Pastikan nilai bersih potongan Wang


Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk
dikreditkan dalam akaun deposit
10. Sediakan bayaran interim dalam
‘SKALA Workflow’
11. Pastikan no.bayaran interim dan no
kontrak adalah betul

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

135/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/21b

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Bayaran Interim) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
Bayaran Interim Seterusnya.

1. Dokumen sokongan kiraan dari


Kontraktor :

-Ringkasan bayaran yang dituntut

-Deklarasi Perunding-perunding
yang membuat penilaian bagi setiap
disiplin.

-Kiraan terperinci atau senarai


Kuantiti bagi kerja yang dituntut

-Lukisan yang diwarnakan bagi


bahagian kerja yang dituntut.

-Bukti pembelian bagi peralatan


(equipment)
-Bukti penghantaran (delivery Order)

2. Senarai nilai bayaran terus oleh


Kontraktor kepada sub-
kontraktor/pembekal/Perunding

3. Kurangan

- semak amaun sebenar yang telah


dibayar berasaskan baucer bayaran.

- Semak jumalh nilai terkumpul


bayaran interim terdahulu ditolak

4. Potongan yang perlu dibuat:

136/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
- jumlah potongan untuk Bayaran
Pendahuluan jika ada, dengan
formula berikut:

D=200xA/B%RMP, dimana

D=Potongan kumulatif yang perlu


dibuat
A=Amaun Wang Pendahuluan yang
telah dibayar
B=Jumlah nilai kontrak Kerja
Pembina
RMP=Nilai kerja Pembina

-jumlah potongan Wang Jaminan


Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih
kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja
tertakluk kepada nilai maksimum 5%
daripada Harga Kontrak.

- semak kadar LAD dan tempoh yang


dikenakan dan sebarang
pengecualian jika ada

-potongan lain yang dibenarkan


(sertakan keterangan)

5. Semak butir-butir dalam lejer bayaran

6. Semak amaun berasingan


diperakukan dalam Lampiran A untuk:
-Kontraktor Utama
-bayaran terus kepada sub-
kontraktor/penerima bayaran

7. Pastikan nilai bersih potongan Wang


Jaminan Pelaksanaan dicatitkan
untuk dikreditkan dalam akaun
deposit
8. Sediakan bayaran interim dalam
‘SKALA Workflow’
9. Pastikan no.bayaran interim dan no
kontrak adalah betul
10. Masukkan tarikh penilaian dibuat .
11. Pastikan nilai kerja diTapak tidak
melebihi Jumlah Kontrak Semasa
12. Masukkan nilai Pelarasan Harga
Kontrak yang telah diluluskan oleh
Pengarah Projek supaya nilai kerja
sentiasa berada di bawah Jumalh
Kontrak Semasa.

137/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

138/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22a

SURAT PIAWAI BAGI AMARAN MENGENAI NIAT UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU
DAN DITETAPKAN

Kepada: Tarikh:
………………………………..………
…………………………………..……
………………………………..………

Tuan,
Nombor Kontrak: ...............................................
KontrakUntuk : .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

SURAT AMARAN TERAKHIR SEBELUM PENGELUARAN NOTIS UNTUK MENGENAKAN


GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN.

Adalah dimaklumkan tuan dijangka akan gagal menyiapkan sepenuhnya Kerja di atas dalam tempoh
yang dinyatakan di dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan
masa yang dibenarkan di bawah Fasal 45 Syarat-syarat itu yang mana akan berakhir pada ................
20..............

2. Tuan adalah diingatkan bahawa menurut Fasal 42 Syarat-syarat Kontrak, saya bercadang
untuk memberi notis kepada tuan yang mengkehendakki tuan membayar wang atau membenarkan
Kerajaan menolak daripada mana-mana wang yang akan dibayar kepada tuan di bawah Kontrak ini
atau Kontrak-Kontrak lain di antara Tuan dengan Kerajaan sejumlah wang yang dikira mengikut kadar
yang dinyatakan dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak iaitu RM..............................
setiap....................sebagai bayaran Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan sepanjang tempoh
kerja di atas tidak disiapkan sepenuhnya.

3. Sekiranya tuan ingin memberi sebab-sebab dan alasan ke atas kelewatan Kontrak ini supaya
notis untuk mengenakan Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan tidak dikeluarkan terhadap tuan, sila
kemukakan keterangan-keterangan tersebut kepada Pengarah Projek secara bertulis dalam tempoh
tujuh (7) hari selepas terimanya surat ini.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” & ”CINTAILAH BAHASA KITA”

Saya yang menurut perintah,

.............................................
Pengarah Projek

139/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22b

KERAJAAN…………………..
JABATAN KERJA RAYA
PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP
(CERTIFICATE OF NON-COMPLETION)

Rujukan:........................... Pejabat................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Tarikh:.................................................

Kepada.................................
.............................................
.............................................
.............................................
(Kontraktor)

Berdaftar dengan LPIPM dalam Gred ”............”


Berdaftar dengan PKK dalam Kelas ”............”

No. Kontrak: .......................................................................................................................


KontrakUntuk:.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Bahagian*.............................................................................................................................
Section*

Dengan ini adalah diperakui bahawa tuan telah gagal menyiapkan Kerja-
It is hereby certified that you have failed to complete the Works/
Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut di atas pada ”Tarikh Siap” yang dinyatakan dalam
/Section of the Works* as mentioned by the “Date for Completion” stated in the
Lampiran kepada Syarat-syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang telah
Appendix to the Conditions of Contract or within any extended time

140/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
telah dibenarkan di bawah Klausa 45 Syarat-syarat Kontrak, iaitu pada ........................
approved under Clause 45 of theConditions of Contract i.e. on
dan mengikut pendapat saya Kerja-kerja/Bahagian Kerja-kerja* tersebut itu sepatutnya
and in my opinion the said Works/Section of the Works* ought to have been completed.
telah disiapkan pada tarikh ini.

2. Menurut Klausa 42.1 tuan adalah dengan ini diberitahu bahawa tuan kenalah
In accordance with Clause 42.1 of the Conditions of Contract you are hereby
membayar atau membenarkan kepada Kerajaan sejumlah wang yang dikira atas kadar
informed that you are liable to pay or allow to the Government a sum calculated at the
yang dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak, iaitu
rate stated in the Appendix to the Conditions of Contract, i.e.
RM......................... setiap .......................sebagai Gantirugi Yang Ditentu dan Ditetapkan
RM per as Liquidated and Ascertained Damages
banyaknya sepanjang tempoh yang Kerja-Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut itu tidak
for the period during which the said Works/Section of Works* shall so remain and have
disiapkan sepenuhnya, dan saya akan memperakukan supaya potongan sewajarnya dibuat
remain incomplete and I shall certify for deduction such damages from any money due
dari apa-apa wang yang kena dibayar atau yang akan kena dibayar kepada tuan di bawah
or which may become due to you under
Kontrak ini.
this Contract.

………………………………………..
Pengarah Projek
(Project Director)

Nama Penuh………………………….
Name in full

Nama Jawatan………………………..
Designation

………………………………………….
Tandatangan Pegawai yang diwakilkan
Bertindak untuk dan bagi pihak Kerajaan
Signature of Officer authorised to act for
and on behalf of Government

s.k. Ketua Setiausaha


Kementerian Kerjaraya
(u.p.: Bahagian Pembangunan dan Usahawan)

Ketua Audit Negara

Akauntan Perbendaharaan

141/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Bank/Syarikat Insurans……………………………..
(yang menjamin perlaksanaan kontrak)

Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat


Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur

Pengarah
Cawangan………………………………
Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur

Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan


Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur

Pengarah
J.K.R. Negeri.....................

Jurutera Daerah/Projek........................

*Potong jika tidak berkenaan.


(Delete if not applicable)

142/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22c

RINGKASAN KE ATAS KONTRAK YANG AKAN DIKELUAR


”PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP”

1) Tajuk Kerja:

2) Nama Kontraktor:

3) No. Kontrak: 4) Harga Kontrak:

5) Tarikh Surat Setujuterima dikeluarkan:

6) Tarikh Milik Tapak Bina:

7) Tempoh Penyiapan Kerja: 8) Tarikh Siap Kerja:

9) Lanjutan Masa Yang Diluluskan:

Sebab-sebab Tempoh Diberi Tarikh baru Siap Kerja

i)

ii)

10) Peratus Kemajuan Kerja Yang Dicapai:

11) Surat Amaran kepada Kontraktor:

i)

ii)

12) Surat Amaran untuk Mengeluarkan ”Perakuan Kerja Tidak Siap”:

i)

ii)

13) Ssebab-sebab yang diberi oleh Kontraktor ke atas Kelambatan:

i)

ii)

143/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
14) Ulasan-Ulasan daripada Wakil Pengarah Projek mengenai usahanya menolong
Kontraktor:

i)

ii)

15) Kerja-kerja binaan lain yang sedang dilaksanakan oleh Kontraktor dan Peratus
Kemajuannya:

i)

ii)

16) Pengesyoran oleh Wakil Pengarah Projek:

144/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/23

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Perakuan Siap Kerja) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Permohonan Kontraktor disahkan
oleh Perunding-perunding Kontraktor.

Pastikan dokumen-dokumen
sokongan disertakan:-

- Extended Performance Bond

- Laporan T&C untuk setiap sistem


yang ditandatangani oleh perunding
berkenaan

- Room to Room Inspection List


yang ditandatangani oleh perunding
berkenaan

- Final Defects List yang disediakan


oleh perunding berkenaan

- List of Minor Defective Works yang


disediakan oleh perunding
berkenaan

- Operation & Maintenance Manual


untuk peralatan M&E, peralatan
perubatan dan kenderaan

- Warranty Certificates dari


pembekal untuk peralatan M&E,
peralatan perubatan dan
kenderaan

- Site Diary yang disahkan oleh


perunding Kontraktor dan wakil
PP di tapak

- Senarai inventori untuk peralatan


dan perabut

145/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR

- Training Schedules untuk Pengguna

- Certificate of Fitness

- Sijil-sijil Jabatan Keselamatan &


Kesihatan Pekerjaan dan BOMBA

- Proposed Maintenance Team


personnel

- Proposed Maintenance Payment


Schedule

- Planned & Preventive Maintenance


Schedule

- List of suppliers,manufacturers,
& specialist s.contractors of
materials & equipment

2. Pastikan dokumen-dokumen
sokongan disertakan:- (Sambungan)
- Master key for hospital block
- Key for each door
3. Sediakan Perakuan Siap Kerja untuk
Kelulusan PP dan masukkan data ke
dalam SKALA WORKFLOW
4. Sebelum penyerahan, untuk diserah
kepada Pengguna semua dokumen
di para 2 bagi tujuan rekod kecuali:-
- Extended Performance Bond
- Site Diary yang disahkan

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

146/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/24

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Pentadbiran Kontrak: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Penutupan Akaun Kontrak) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Terima Penyata Akaun Akhir dari
Kontraktor

2. Semak dan pastikan dokumen-


dokumen berikut disertakan:

-Summary of Contract Sum Analysis


(original & final amount)

-Senarai APK dan PHK yang di


luluskan oleh PP

- Senarai tuntutan yang diluluskan


oleh Jawatankuasa Tuntutan

- Senarai pelarasan kepada Wang


Peruntukan Sementara

-Statutory Declaration by Labor


Office/Surat Akuan Sumpah oleh
Kontraktor yang disahkan oleh
Pesuruhjaya Sumpah

-Salinan semua Perakuan Kelamba-


tan & Lanjutan Masa yang diluluskan

- Salinan Perakuan Kerja Tak Siap


(jika ada) & amaun LAD

- Perakuan Siap Kerja

-Lukisan-lukisan As-Built yang


disediakan oleh perunding-
perunding berkenaan dan diaudit
oleh HOPT/HODT

147/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr
Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
3. Sediakan Perakuan Muktamad dan
pastikan ianya ditandatangani oleh
PP.

4. Masukkan data ke dalam SKALA


WORKFLOW

5. Kemukakan kepada Pejabat


Pembayar

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa

………………………………………
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh

148/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/25

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Adakah analisa dilaksanakan keatas
laporan NCR ?
 Bilangan NCR mengikut skop /
bidang.
 Tempoh masa tindakan
pembetulan.
 Bilangan NCR yang belum
ditutup mengikut tempoh yang
ditetapkan.
 Adakah cadangan
penambahbaikan dibuat.
 Bilangan NCR Hapus / terima
2. Sah NCP hapus / produk terima ?
3. Rekod / analisa dan lapor NCR ?
4. Lapor / bincang di mesyuarat tapak ?
5. Cadangan penambahbaikan
dilaksanakan ?
6. Kesan NCR keatas kualiti, kelewatan

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

149/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/26

Projek: No. Rujukan:

No. Kontrak: Audit Kontraktor: YA/TIDAK*

Skop/Aktiviti: Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor: Peringkat Audit: DOKUMEN/


(Laporan Audit,/Pelanggan & Penambahbaikan) PROSES/ PRODUK*

Pegawai/Pasukan Projek JKR: Wakil Kontraktor:


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Butiran Semakan/ Verifikasi/ Rujukan Pematuhan No. Tarikh & ttr


Penilaian Piawaian/ (Y/T) Ruj. WPD penutupan
Spesifikasi NCR NCR
1. Adakah menerima laporan-laporan :-
 Aduan / Maklumbalas
Pelanggan
 Audit Dalam / Luar
 Tindakan Pembetulan &
Pencegahan
 Prestasi Pembekal
 Perubahan Rekabentuk
2. Laksana analisa keatas laporan dan
cadangan penambahbaikan ?
3. Adakah melibatkan dasar / peraturan
dan pematuhan ?
4. Tindakan penambahbaikan
dilaksanakan ?
5. Rekod / analisa dan lapor cadangan
penambahbaikan?
6. Lapor / bincang di mesyuarat tapak ?
7. Kesan penambahbaikan keatas
kualiti, kelewatan dan kos projek ?

Perakuan

Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas

Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai) Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa

……………………………………… ………………………………………
Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Cop Rasmi: Cop Rasmi:
Tarikh: Tarikh:

150/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007