Anda di halaman 1dari 4

PERSEDIAAN MENGAJAR

Mata Pelajaran : Kesusasteraan Melayu.

Tahun : 9S.

Tarikh : 28.09.2010.

Bilangan Pelajar : 25 orang.

Masa : 8.00 – 8.30 pagi (30 minit).

Tajuk : Sajak Kasih Ibu, ms.12.

Sub Tajuk : Persoalan, tema, perutusan, pengajaran dan gaya bahasa.

Objektif Umum : Pelajar mengetahui dan memahami mengenai persoalan, tema, perutusan, pengajaran dan gaya bahasa yang terdapat di dalam Sajak
Kasih Ibu.

Objektif Khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :
a. Mengenal pasti dan menyatakan secara lisan dan bertulis mengenai persoalan, tema, perutusan dan gaya bahasa yang terdapat
di dalam Sajak Kasih Ibu.

b. Menghuraikan secara lisan mengenai pengajaran yang terdapat di dalam Sajak Kasih Ibu.

Pengetahuan : Pelajar telah membaca dan memahami Sajak Kasih Ibu.


Sedia Ada

Penerapan Nilai : Bekerjasama, Bertolak Ansur, Keberanian, Bertanggungjawab dan Ketegasan.

Kemahiran Berfikir : Imbas Kembali, Menjana Idea, Sumbang Saran.

Bahan : Sajak Antologi Cermin Diri, hlm. 12.

Alat Bantu Mengajar : Sajak Kasih Ibu, nota, video, audio dan speaker.

Pendekatan : Struktural.
Langkah dan Isi Kandungan Aktiviti Catatan
masa Pengajaran Guru Pembelajaran Penuntut
Set Induksi Rangsangan untuk pelajar 1. Guru akan menayangkan video 1. Pelajar akan melihat video tersebut. Kebolehan berfikir:
(7 minit) mengenai Sajak Kasih Ibu. yang berkaitan dengan sajak 2. Pelajar akan menjawap pertanyaan Imbas Kembali
Kasih Ibu. guru berdasarkan video yang telah Menjana Idea
2. Guru akan bertanya kepada mereka lihat. Sumbang Saran
pelajar mengenai video tersebut
dan apa yang mereka dapat Teknik:
melalui video tersebut. Soal Jawab

ABM:
Video
Langkah 1 * Tema dan Persoalan 1. Guru akan mengarahkan pelajar 1. Pelajar akan mencari persoalan Kebolehan berfikir:
(7 minit) untuk mencari persoalan yang yang terdapat di dalam setiap Imbas Kembali
terdapat di dalam setiap rangkap rangkap dalam sajak tersebut Menjana Idea
di dalam sajak Kasih Ibu dengan berdasarkan kepada Sumbang Saran
berdasarkan kepada maksud yang maksud bagi setiap rangkap.
telah diberikan. 2. Pelajar akan mencari tema seperti Teknik:
2. Guru akan mengarahkan pelajar yang diarahkan oleh guru setelah Inkuiri penemuan
untuk mencari tema apabila mereka berjaya mencari persoalan
pelajar telah berjaya mencari bagi setiap rangkap. ABM:
persoalan bagi setiap rangkap. Nota

Langkah 2 * Perutusan dan Pengajaran 1. Guru akan menayangkan video 1. Pelajar akan melihat video tersebut Kebolehan berfikir:
(7 minit) dan mengarahkan pelajar untuk dan menyenaraikan perutusan dan Imbas Kembali
memerhatikan yang mana satu pengajaran yang terdapat di dalam Menjana Idea
perutusan dan pengajaran yang video tersebut. Sumbang Saran
hendak disampaikan melalui 2. Pelajar akan menyenaraikan
video tersebut. perutusan dan pengajaran yang Teknik:
2. Guru akan mengarahkan pelajar terdapat di dalam sajak tersebut. Soal Jawab
untuk mencari perutusan dan Inkuiri penemuan
pengajaran yang terdapat di dalam
sajak tersebut. ABM:
Video
Sajak Kasih Ibu
Nota
Langkah 3 *Gaya Bahasa 1. Guru akan mengarahkan pelajar 1. Pelajar akan mengenal pasti gaya Kebolehan berfikir:
(7 minit) untuk mengenal pasti gaya bahasa bahasa yang terdapat di dalam Imbas Kembali
yang terdapat di dalam sajak sajak tersebut. Menjana Idea
tersebut. 2. Pelajar akan memberi maksud Sumbang Saran
2. Guru akan mengarahkan pelajar kepada unsur-unsur yang terdapat
untuk memberi maksud kepada di dalam sajak tersebut berserta Teknik:
unsur-unsur yang terdapat di dengan buktinya sekali. Soal Jawab
dalam sajak tersebut berserta Inkuiri penemuan
dengan buktinya sekali.
ABM:
Sajak Kasih Ibu
Nota
Penutup Latihan kerja rumah 1. Guru telah membahagikan pelajar 1. Pelajar akan membentuk tiga Kebolehan berfikir:
(2 minit) (projek) kepada tiga kumpulan. kumpulan seperti yang dikehendaki Imbas Kembali
2. Guru telah menyediakan tiga oleh guru. Menjana Idea
soalan dan setiap kumpulan akan 2. Setiap kumpulan akan bekerjasama Sumbang Saran
diberikan satu soalan. dalam menjawap soalan tersebut.
3. Guru akan mengarahkan setiap 3. Pelajar akan mengikut arahan guru Teknik:
kumpulan untuk membentang di untuk membentang di hadapan Perbincangan
hadapan kelas pada minggu kelas pada minggu hadapan.
hadapan.
*Nota akan diberikan kepada pelajar di akhir proses pengajaran dan pembelajaran.
Catatan Guru:

Catatan Guru Pembimbing: Tandatangan Guru Pembimbing:

Catatan Pengetua / HOD: Tandatangan Pengetua / HOD: