Jadual 1 Jumlah Penduduk dan Keluasan setiap Negeri di

Malaysia , 2000
Negeri

penduduk

Johor

2 565 701

18 986

Kedah

1 572 107

9426

Kelantan

1 289 199

14983

Melaka

602 867

1650

Negeri 9

830 080

6643

Pahang

1 231 176

35965

Perak

2 030 382

21005

Perlis

198 335

P. Pinang

1 225 501

1031

Sabah

2 449 389

73620

Sarawak

2 012 616

124 449

Selangor

3 947 527

7956

Terengganu 879 691
WP KL

1 297 526

WP Labuan 71 517

keluasan (km persegi)

795

12 955
243
91